KAAVOITUSKATSAUS Tekninen lautakunta Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116"

Transkriptio

1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus

2 KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttö- ja rakennuslain 7 velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet sekä sellaiset kaavoitukseen liittyvät päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaavoituskatsaus sisältää lyhyet kuvaukset ja kartan asemakaavoituksen kohteista, yleiskaavoituksen töistä sekä maakunnallisesta maankäytön suunnittelusta. Kaavoituskatsauksen tarkoitus on antaa kokonaiskuva Janakkalassa tekeillä olevista ja pian aloitettavista yleis- ja asemakaavasuunnitelmista. Pääpaino on kuluvan vuoden ohjelmoinnissa, mutta tiedossa olevien hankkeiden osalta asemakaavojen ohjelmointi ulottuu vuoteen Kaavoituskatsauksen tavoitteena on toteuttaa kaavoituksen avoimuutta antamalla kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jotta he voisivat helpommin vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja se on nähtävänä kunnan kotisivuilla sekä kirjastoissa ja kirjastoautossa. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi vuoden aikana voi tulla esille kohteita, joista ole tietoa kaavoituskatsausta laadittaessa. Yksityiset aloitteet tehdään niiden kiireellisyyden ja sopimuksien puitteissa siinä järjestyksessä kun muu töiden ohjelmointi sallii. Kaavoitustoimenpiteiden aloituspäätöksen tekee kunnanhallitus ja vähäisissä kaavoitustoimenpiteissä tekninen lautakunta. Lisätietoja kaavoituksesta antavat: kaavoitusarkkitehti Leena Turkka p. (03) , yleiskaavasuunnittelija Ismo Holstila p. (03) , Asumiseen varattujen tonttien riittävyys Kunnan tavoitteena on saattaa vuosittain n. 40 uutta omakotitonttia luovutettavaksi. Lisäksi kunta pyrkii vastaamaan muiden asuintonttien (rivitalo- ja kerrostalotontit) kysyntään. Turengissa kunnan maanomistus takaa n. 20 omakotitontin luovutuksen vuosittain yli 10 vuoden ajaksi. Harvialan tontit täydentävät Turengin suunnan tarjontaa. Tervakoskella nykyinen kunnan maanomistus ei tarjoa mahdollisuutta kaavoittaa tavoitetta vastaavaa määrää omakotitontteja. Tervakosken kaavoitusohjelman seuraava kohde määräytyy maanhankinnan perusteella. V kunta luovutti 14 omakotitonttia, joista 5 vuokrattiin. Kuulutukset ja osallisille tiedottaminen Janakkalassa kaavoista kuulutetaan Janakkalan Sanomissa. Suunnittelualueen maanomistajille, kaavan vaikutusalueen maanomistajille ja muille osallisille lähetetään tieto kaavoituksen vireilletulosta kirjeitse. Missä nähtävänä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset pidetään nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, Turenki. Aineistot ja kaavoja koskeva päätöksenteko ovat lisäksi nähtävänä kunnan internetsivulla. Tervakoskea koskevat aineistot pidetään nähtävänä lisäksi Tervakosken kirjastossa, Kivimiehentie 2, Tervakoski ja Leppäkoskea koskevat aineistot Leppäkosken koululla. Kunnan internet Kaavoituskatsaus on saatavissa kunnan palvelutoimisto Lyylistä ja se on luettavissa kirjastoissa ja kunnan internetsivulla. Kaavoitustilannetta voi seurata kunnan internetsivulla asuminen ja ympäristö osiossa, helpoimmin löydät hakusanalla vireillä olevat kaavat.

3 Sisältö : 1. YLEISKAAVOITUS 2. ASEMAKAAVOITUS 3. RANTA-ASEMAKAAVAT 4. MAAKUNTAKAAVA 3 1. YLEISKAAVOITUS Janakkalan maankäytön rakennemalli (esitystapa: strateginen yleiskaava) Rakennemalli on hyväksyttynä maankäytön suunnitelmana ohjeena erityisesti yleispiirteiselle kaavoitukselle. Sitä voidaan käyttää myös monipuolisena tietoaineistona maankäyttöön sidoksissa olevien päätösten ja lupavalmisteluiden yhteydessä. Nimensä mukaisesti rakennemallin ohjevuosi ulottuu jopa vuotta 2030 pidemmälle. Näin ollen asiakirjaparista, jonka muodostavat rakennemallin pääkartta ja rakennemallin selostus, on nähtävissä yhdyskuntarakenteen kehityskuva ja kunnan maapoliittiset strategiset valinnat pitkälle tulevaisuuteen. Rakennemalli tulee vaikuttamaan ja näkymään konkreettisimmin lähitulevaisuudessa laadittavissa osayleiskaavoissa, joista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Yleiskaavoitus ja yleiskaavatilanne Yleiskaavoituksen tarkoituksena on sovittaa yhteen toimivaan yhdyskuntarakenteeseen kuuluvat elementit, kuten viihtyisä ja turvallinen asuminen, palvelut, liikenne, virkistys sekä erityiset arvot, kuten kulttuuri- ja historialliset ympäristöt ja kohteet sekä luonto. Kaavojen sisältövaatimusten lisäksi suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Janakkalassa vanhimmat voimassa olevat yleiskaavat ovat taajama-alueiden osayleiskaavat 1980-luvun alkupuoliskolta sekä haja-alueiden yleiskaava luvun alussa laadittiin Turengin-Viralan osayleiskaava. Em. yleiskaavat ovat oikeusvaikutuksettomia. Oikeusvaikutuksellisia osayleiskaavoja ovat: Turenki-Sälilammi 1991, pääharjujakson Turenki-Someronvuori 1999, joiden lisäksi pääosa rannoista kuuluu kahdessa vaiheessa laadittuihin Itäiseen rantayleiskaavaan 2003 tai Läntiseen rantayleiskaavaan Seuraavassa on esitetty laadittavaksi tulevia osayleiskaavahankkeita. Kaavat on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisina. Suunnittelualueiden valinnasta on nähtävissä yleispiirteisen maankäytönsuunnittelun tämän hetkinen päätavoite taajaalueen laajentumispaineisiin vastaaminen sekä elinkeinotoimen toimintaympäristön turvaaminen. 1. Rastilan - Rastikankaan yleiskaava Kartta 1 Yleiskaavalla on tarkoitus selvittää Rastikankaan toimitila-alueen rakenne sekä Rastilantien varren kyläasutuksen ja toimitila-alueen kytkeytyminen. Turengin suunnalla tarkastellaan asumisen laajentamista Turengintien varressa. Rastilantien itäpuoleinen alue sisältyy oikeusvaikutteiseen Turengin - Sälilammin yleiskaavaan, joten siltä osin kyse on yleiskaavan muutoksesta. Kokonaan rakentamatonta aluetta suunnittelualueeseen kuuluu Turengintien eteläpuoliselta alueelta noin 150 hehtaaria. Kaavoitusprosessi on käynnistynyt kunnanhallituksen päätöksellä Laatimisvaiheen kuuleminen järjestetään keväällä 2014.

4 4 2. Harvialan yleiskaava Kartta 1 Yleiskaavalla tarkastellaan Harvialan asumisen, virkistyksen ja liikenteen kysymyksiä. Alue käsittää Harvialan kartanon keskeisiä alueita ulottuen Turengin asemakaavoitettuun alueeseen Koljalan suunnassa. Alueen suunnittelussa erityisesti huomioon otettavaa on asumisen- ja muun yhdyskuntarakenteen liittyminen Hämeenlinnan kehittyviin alueisiin sekä joukkoliikenteen kysymykset. 3. Tervakosken yleiskaava Kartta 1 Tervakosken yleiskaava-alue sijoittuu taajaman kaakkoisosaan. Sen päätarkoitus on ratkoa asumisen laajentamisen kysymyksiä sekä Tervakosken eteläosien liittymistä seututie 130:een. Asuntotonttituotannon osalta oleellisin osa-alue on Mäyrän-Luulionvuoren alue, jonka kunta on hankkinut omistukseensa vuoden 2012 lopussa. Yleiskaavoituksen alustava aikataulutus ja laatimisjärjestys Taulukossa on esitetty pelkistetysti edellä lueteltujen osayleiskaavojen tavoitteellinen käynnistämisjärjestys ja aikatauluarviot. Tarkoituksena on kaavahankkeiden osittainen ajallinen limittyminen työmenetelmien mahdollistamin edellytyksin. 1. Rastila Rastikangas oyk 2. Harvialan oyk 3. Tervakosken eteläosien oyk ASEMAKAAVOITUS 2.1 Elinkeinoelämän hankkeet: 1. Turengin keskustan kehittäminen Kartta 2 Asemakaavoitus pohjautuu Turengin keskustan yleissuunnitelmaan, joka esiteltiin valtuustolle Tavoitteena on kaupan edellytysten parantaminen ja asumisen lisääminen keskustan alueella. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 91 b tarkoittamat maankäyttösopimukset joilla sovitaan mm. maanomistajalle syntyvän hyödyn suuruudesta ja korvaamisesta sekä katujen ja yleisten alueiden siirtymisestä kunnalle korvauksetta. Asuntorakentamisen edellytyksiä pyritään edistämään kaavoittamalla ensin keskustan pohjoisosa. 2.2 Asumisen hankkeet: 2. Moisio 1, Turenki Kartta 2 Kunnanvaltuuston linjauksen mukaisesti Turengin suunnan seuraava asuntorakentamisen kohde on Moisio. Alue liittyy Kauriinmaantiehen. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen vuoden 2014 aikana. 3. Korkeavuorenpelto 1, Turenki Kartta 2 Kunnanvaltuuston linjauksen mukaisesti asuntorakentamista suunnataan Turengin länsipuolelle Turengintien varteen. Tavoitteena on asemakaavan valmistuminen Aavalinna, Turenki Kartta 2 Kaavamuutos käynnistettiin 2012, koska oli tarkoitus kaavoittaa tontti vanhusten tehostetun palveluasumisen hanketta varten. Palveluasuminen sijoittuu muualle, ja nyt on tarkoitus osoittaa tavanomaista asumista alueelle. Samassa yhteydessä ratkais-

5 5 taan yksityinen aloite korttelissa 131. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä huhtikuussa Turengin uusi päiväkoti, Turenki Kartta 2 Uudelle 5-osastoiselle päiväkodille on haettu paikkaa vaihtoehtoja vertaillen. Paikan valinta on kesken, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää osaltaan sijoituksesta 6.5. Mahdolliset vaihtoehdot ovat Paturin alue (kartta 2 kohde 5.1), Moision alue (kartta 2 kohde 5.2) ja Korkeavuorenpellon alue (kartta 2 kohde 5.3). Moision ja Korkeavuorenpellon alueet käsittävät myös asumista. 6. Harvialan kartanoalueen asemakaava, Harviala Kartta 3 Kartanoalueelle tavoitellaan kaavaratkaisua, johon perustuen kunta voisi luopua tarpeettomaksi jäävistä kiinteistöistä. Tarkoitus on osoittaa olevat rakennuksen säilytettäviksi ja tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kunnanhallitus päätti , että asemakaavoitukseen ryhdytään ja vireilletulosta on kuulutettu maaliskuussa Tavoitteena on kaavaluonnos 2014 ja hyväksyminen Marjoniemen alue, Harviala Kartta 3 Harvialantien ja radan väliselle alueelle suunnitellaan korkeatasoinen hyvien liikenneyhteyksien varteen sijoittuva pientaloalue. Tavoitteena on kaavaluonnos 2015 ja hyväksyminen Muut hankkeet 8. Kauppakujan pohjoisosan muutos, Turenki Kartta 2 Alue käsittää Kauppakujan pohjoispuolien liike- ja asuinkorttelit. 9. Kauppakujan eteläosan muutos / Meijeri, Turenki Kartta 2 Kauppakujan eteläpuolen liike- ja teollisuuskortteleiden muutos keskustaasumiselle. Ajoitus maanomistajien tarpeiden mukaisesti. 10. Aseman ja lähiympäristön muutos, Turenki Kartta 2 Turengin rautatieaseman muuttuneen toiminnan kaavallinen tarkastelu. Tavoitteena myös entisen sähkölaitoksen kiinteistön muuttaminen yleisten rakennusten korttelista asumiseksi ja ns. Hopealahden kortteleiden kaavallisten reunaehtojen määrittely. Kunnan omistamaa aluetta koskeva aiesopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. 11. Musiikkiopiston kaavamuutos, Turenki Kartta 2 Kaavamuutoksella tavoitellaan musiikkiopiston myymistä yksityiseen käyttöön. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä marraskuussa Taimistotien jatkeen poistaminen, Turenki Kartta 2 Rautatien länsipuolella olevan tilan omistaja on esittänyt, että Taimistotien jatkeen varaus purettaisiin. Taimistotien jatkeen (rautatien alitus) oli tarkoitus välittää liikenne Harvialantien ja Turengintien välillä ja toimia eräänlaisena keskustan ohitustienä. Nyt nähdään, että raskaan liikenteen ohjaaminen kerrostalovaltaiselle kadulle, jossa on suorat tonttiliittymät, ei ole toimiva ratkaisu ja että asemakaava on vanhentunut. Kaavamuutoksella on tarkoitus poistaa Taimistotien jatke asemakaavasta ja järjestää ympäröivä maankäyttö uudessa tilanteessa 2.4 Yksityiset asemakaavamuutosaloitteet 13. Juttila, Turenki Kartta 2 Kaavamuutoksella ratkaistaan Papintien pohjoisreunan omakotitonttien ja kunnantalon tontin välisen rajan sijainti. Muutosalueeseen sisällytetään korttelissa 203 poikkeamispäätöksillä ratkaistut kolme uutta tonttia. Lisäksi kortteleissa 205, 207 ja 208

6 6 vähäisiä nykytilan toteavia muutoksia. Tavoitteena on kaavan hyväksyminen vuoden 2014 aikana. 14. As Oy Janakkalan Mäntypuisto, Turenki Kartta 2 Taloyhtiö esittänyt rivitalotontin laajentamista virkistysalueen suuntaan. 15. Lepolan kaavamuutos Lepolan korttelin yksi maanomistaja on esittänyt, että asemakaavaa muutettaisiin siten, että alueella voisi toimia yksityinen päiväkoti. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä kaksi erillistä ryhmäperhepäiväkotia. Tavoitteena on yhdistää tilat ja muuttaa toiminta yksityiseksi päiväkodiksi. Yksityisen päiväkodin perustaminen asuinkortteliin ei ole mahdollista ilman sitä tarkoittavaa kaavamerkintää. 3. RANTA-ALUEIDEN KAAVOITUS Janakkalan rantavyöhykkeillä ei ole laajamittaista kaavoitustarvetta. Rakentamiskelpoiset, ja sellaiset ranta-alueet, joilla ns. kantatilaperiaatteen mukaista rantarakennusoikeutta on olemassa, ovat tulleet oikeusvaikutteisen kaavoituksen piiriin jo aiempina vuosina. Näillä alueilla on voimassa joko detaljikaava, eli ranta-asemakaava (entinen rantakaava) tai kunnassa kahdessa vaiheessa laaditut, oikeusvaikutteiset Itäinen ja Läntinen rantayleiskaava. Ranta-asemakaavan muutoksia on tulossa vireille yksityisten ranta-alueille: 1. Mallinkainen Kylkiäinen. Kyse on kahden rantaan rajoittumattoman lomarakennuspaikan rakennusalojen siirtämisestä ja yhteensä neljän lomarakennuspaikan rakennusoikeuden lisäämisestä rantayleiskaavoissa osoitettua määrää vastaaviksi. Muutos kohdistuu Mallinkaisten ja Kylkiäisen väliselle kannakselle. 2. Irjalan kartano. Tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että rakennuskulttuurillisesti arvokas kartano suojellaan kaavamääräyksin ja kartanomiljööseen liittyvä viljelymaisema rakennuksineen huomioidaan aluemääräyksin. Merkittävin muutos alueella on lukuisten rakennuspaikkojen poistaminen kaavasta. Alue sijoittuu Rehakka järven ja Haapajärven väliselle alueelle. 3. Harvialan ranta-asemakaava. Metsäyhtiö UPM:n omistamilla alueilla on voimassa ranta-asemakaava, joka käsittää merkittävän osan Janakkalan pohjoisosan vesistöjen ranta-alueista. Näiden alueiden maankäyttöä ohjaa rantaasemakaava, jonka rantarakentamisen mitoitus ei vastaa Janakkalan kunnanvaltuuston vuonna 2000 hyväksymiä mitoitusperusteita. Tarkoituksena on muuttaa kaavaa vastaamaan paremmin em. perusteita. Kaikista kaavamuutoksista on järjestetty viranomaisneuvottelu, joissa ei todettu estettä kaavamuutosten laatimiselle. Kaavamuutokset kuulutetaan vireille paikallisissa lehdissä ja niiden valmisteluaineisto asetetaan nähtäville myöhemmin ilmoitettuina ajankohtina. 4. MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavahierarkiassa ylin taso. Se on voimassa sellaisenaan alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, ja ohjeena laadittaessa tai muutettaessa alemman asteisia kaavoja. Voimassa oleva maakuntakaava on valtioneuvoston vahvistama

7 7 Vuosien aikana on valmisteltu maankunnan liiton toimesta maakuntakaavan 1.vaihetarkistusta, jossa pääteemoina ovat olleet: liikenne, elinkeinot ja asuminen. Maakuntakaavaehdotus on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Vuoden 2013 alussa käynnistyi maakuntakaavan 2. vaihetarkistus, jonka teemana on luonnonvarat ja liikenteen keskeiset ratkaisut. Liikenneratkaisuja on tarkasteltu Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (LJS). Maakuntakaavan 2. vaihetarkastus on tarkoitus hyväksyä vuoden 2014 lopussa. Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. (03) , 5. KAAVOJEN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI Vuodesta 2013 asemakaavojen muutospaineita tulee aiheuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain 60 :n mukainen asemakaavan ajantasaisuuden arviointi.

8 8

9

10

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot