Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä"

Transkriptio

1 1 (8) Fundior AB (publ) huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Yhtiön kuuleminen 3 Yhtiön menettely asiassa Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Fundior AB (publ):lle julkisen huomautuksen. Yhtiö on menetellyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesti tarjotessaan arvopapereita yleisölle Suomessa ilman hyväksyttyä esitettä. johtokunta on päättänyt julkisen huomautuksen antamisesta kokouksessaan Finanssivalvonta on päivätyllä kirjeellään varannut Fundior AB (publ):lle (Fundior tai yhtiö) hallintolain (434/2003) 34 :n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selvityksensä asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista. Fundior on antanut vastauksensa Ruotsalaisella Aktietorget-markkinalla monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleva ruotsalainen Fundior järjesti osakeannin syksyllä Osakeannin merkintäaika oli Annin aikana merkintäaikaa jatkettiin ensin asti ja myöhemmin vielä asti. Oikeus osakkeiden merkintään oli yleisöllä ja institutionaalisilla sijoittajilla. Yhtiön osakkeenomistajilla oli ensisijainen oikeus merkitä osakkeita osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Osakeannin kokonaismäärä oli 5,5 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin euroa 2. Yhtiön suomenkielisillä internetsivuilla julkaistiin suomeksi 1 Finanssivalvonta on uusi rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät siirtyivät pääosin alkaen. 2 Laskettuna EUR/SEK-kurssilla 9,3895 päivämäärällä , jolloin Fundiorin hallitus päätti osakeannista.

2 2 (8) 4 Yhtiön vastaus kuulemiskirjeeseen merkintälomake ja neljä osakeantiin liittyvää tiedotetta ( otsikolla "Fundior AB:n uusmerkintä", otsikolla "Täsmennyksiä uusmerkintään liittyvään tiedotteeseen", otsikolla "Fundior AB julkaisee sijoitusmuistion osakeannista" ja otsikolla "Fundior AB:n uusannin merkintäaikaa jatketaan"). Lisäksi yhtiön suomenkielisillä internetsivuilla oli linkki ruotsinkieliseen sijoitusmuistioon 3. Yhtiö oli myös lähettänyt osakeantiin liittyvää tietoa kirjeitse osakkeenomistajilleen Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiöllä oli 192 suomalaista tai Suomessa asuvaa osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ollut osakkeiden tarjoamiseen Rahoitustarkastuksen hyväksymää esitettä tai muun Euroopan talousalueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää esitettä, joka olisi ilmoitettu Suomeen arvopaperimarkkinalain (495/1989, AML) 2 luvun 4 e :n mukaisesti. Rahoitustarkastus havaitsi yhtiön tarjoavan osakkeita internetsivuillaan. Samana päivänä Rahoitustarkastuksen yhteydenoton jälkeen yhtiö poisti suomenkielisiltä internetsivuiltaan viittaukset osakeantiin. Osakeannin aikaan Fundior oli emoyhtiö konsernissa, johon sijoitusmuistion mukaan kuuluivat seuraavat tytäryhtiöt: Fundior Investment Services Ltd. (Malta) Fundior International Ltd. (Malta) Fundior Benefit Consulting AB (Ruotsi) Fundior Life AB (Ruotsi, edellisen tytäryhtiö) Benefit Brokers Oy (Suomi). Näistä Fundior Investment Services Ltd:llä oli Maltan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä toimilupa harjoittaa sijoituspalveluja (sijoituspalvelujen tarjoaminen oli ilmoitettu mm. Suomeen ja Ruotsiin). Benefit Brokers Oy puolestaan oli hakenut sijoituspalveluyrityksen toimilupaa Suomessa. Lisäksi Fundior Life AB:lla oli vakuutusmeklarin toimilupa Ruotsissa ja Benefit Brokers Oy:llä Suomessa. 4 Vastauksessaan kuulemiskirjeeseen Fundior ilmoitti, että suomenkielisen osakeantia koskevan aineiston julkaiseminen yhtiön internetsivuilla tapahtui vahingossa, eikä sitä ollut missään tapauksessa tarkoitus tehdä. Yhtiön tiedottamisesta vastaava henkilö oli julkaissut osakeantia koskevan aineiston yhtiön internetsivuilla yhtiön silloisen tiedotuspolitiikan mukaisesti kolmella kielellä, myös suomeksi. Yhtiön johto ei havainnut tapahtunutta, koska internetsivut olivat kolmella kielellä (englanti, ruotsi 3 Memoranda of issue. 4 Fundior julkisti tiedotteen, jossa se ilmoitti myyneensä ruotsalaiset tytäryhtiönsä RPA Försäkringsmäkleri Roger Pettersson Aktiebolagille. Lisäksi Fundior julkisti tiedotteen, jossa se ilmoitti myyneensä maltalaiset tytäryhtiönsä Dream Homes International Ltd:lle.

3 3 (8) ja suomi) ja koska kotisivujen pääkieli oli englanti. Suomenkielinen aineisto poistettiin yhtiön internetsivuilta välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö sai Rahoitustarkastukselta asiaa koskevan ilmoituksen. Yhtiön 192 Suomessa asuvalla osakkeenomistajalla oli osakeantiehtojen mukaisesti etuoikeus merkitä yhtiön osakkeita. Yhtiö lähetti osakkeenomistajille tiedottamisvelvollisuutensa perusteella postitse osakeantia koskevan aineiston. Tämän vuoksi yhtiö ei kiinnittänyt tässä vaiheessa riittävää huomiota siihen, että aineisto lähetettiin yli 100 sijoittajalle. Osakeantia koskevaa aineistoa ei lähetetty Suomessa muille kuin yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö ei siten näkemyksensä mukaan markkinoinut osakeantia Suomessa. Yhtiö totesi myös, että sen ruotsinkielisessä esitteessä oli esitteen jakelua koskeva rajoitus. Osakkeita merkitsi yhteensä 7 suomalaista, joista 6 oli yhtiön johtoon kuulumatonta tahoa. Näiden kuuden muun osakemerkinnän yhteismäärä oli arvoltaan vain Ruotsin kruunua. Kaikki suomalaiset osakkeiden merkitsijät olivat ennestään yhtiön osakkaita. Yhtiö katsoo, että esittämien perusteiden perusteella yhtiön voidaan katsoa huolimattomuudesta laiminlyöneen AML:n 2 luvun 3 :n mukaisen esitteen julkaisemisen. Virhe tai laiminlyönti voidaan yhtiön näkemyksen mukaan kuitenkin katsoa vähäiseksi (suomenkielisen osakeantiaineiston julkaiseminen vahingossa yhtiön internetsivuilla ja muiden kuin yhtiön johtoon kuuluneiden suomalaisten henkilöiden tekemien merkintöjen yhteenlaskettu alhainen määrä Ruotsin kruunua). Kyse ei yhtiön näkemyksen mukaan missään tapauksessa ole ollut tahallisesta toiminnasta. Yhtiö pyytää, ettei Finanssivalvonta julkista asiassa mahdollisesti annettavaa Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, Fivalaki) 40 :ssä tarkoitettavaa huomautusta. Yhtiö katsoo, ettei asiassa ole perusteita Fivalain 41 :ssä tarkoitetun julkisen varoituksen antamiselle. 5 Päätöksen perustelut 5.1 Sovellettava laki AML:n 2 luvun 3 :n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan joka tarjoaa yleisölle arvopapereita tai hakee arvopapereita julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on velvollinen julkistamaan arvopapereita koskevan esitteen ennen tarjouksen voimaantuloa tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista ja pitämään sen yleisön saatavilla tarjouksen voimassaoloajan siten, kuin AML:n 2 luvussa säädetään. AML:n 2 luvun 4 :n 1 momentin mukaan esitteen saa julkistaa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen.

4 4 (8) 5.2 näkemys AML:n 2 luvun 4 e :n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan sen estämättä, mitä AML:n 2 luvun 4 :n 1 momentissa säädetään, muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty esite ja sen täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne on julkistettava täällä, jos arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on muu kuin Suomi ja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa ja kyseisen muun valtion toimivaltainen viranomainen on toimittanut Finanssivalvonnalle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyksestä sekä todistuksen siitä, että ne on laadittu esitedirektiivin 5 mukaisesti. Fundior on tarjonnut osakkeita yleisölle Suomessa: Osakkeita on tarjottu yhtiön suomenkielisillä internetsivuilla sekä kirjeitse yhtiön suomalaisille osakkeenomistajille. Vaikka yhtiö onkin poistanut osakeantia koskevat tiedot suomenkielisiltä internetsivuiltaan, jo pelkästään tarjous osakkeenomistajille on kohderyhmän laajuuden osalta täyttänyt yleisölle tarjoamisen kriteerit. Arvioitaessa tarjouksen kohderyhmän laajuutta merkitystä on sillä, kuinka monelle sijoittajalle tarjous alun perin tehdään, eikä sillä, kuinka moni sijoittaja arvopapereita merkitsee. Tarjoukseen ei myöskään sovellu mikään AML:ssa tai valtiovarainministeriön asetuksissa 452/2005 tai 818/2007 säädetyistä poikkeuksista esitevelvollisuuteen. 6 Koska jo pelkkä suomenkielinen tarjous on täyttänyt yleisölle tarjoamisen kriteerit, Finanssivalvonta ei ole erikseen arvioinut sitä, onko tarjous yhtiön ruotsin- tai englanninkielisillä internetsivuilla täyttänyt yleisölle tarjoamisen kriteerit. Yhtiön laatiman sijoitusmuistion jakelurajoituksen 7 ei voida katsoa vaikuttavan arvioon yleisölle tarjoamisesta, koska yhtiö on itse julkistanut sijoitusmuistion suomenkielisillä internetsivuillaan ja tarjonnut osakkeita suomalaisten osakkeenomistajiensa merkittäväksi. Osakeannin ehdoissa ei myöskään ole sijoitusmuistion jakelurajoitusta vastaavaa osakeannin kohderyhmän rajausta. 5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY arvopaperien yleisölle tarjoamisen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamiseksi. 6 Asetusten mukaan esitteen laatimisvelvollisuutta ei ole muun muassa silloin, jos tarjousten yhteenlaskettu arvo 12 kuukaudelta jää alle euron, arvopapereita tarjotaan alle 100 sijoittajalle tai vähimmäissijoitus on vähintään euroa. 7 Sijoitusmuistion ko. kohta kuuluu seuraavasti (sijoitusmuistion s. 4, Om Memorandumet / Memorandumets distributionsområde): "Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot reglerna i landet. För memorandumet gäller svenskt rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller rättsliga förhållanden som hänger samman med detta skall endast avgöras av svensk domstol."

5 5 (8) Koska yhtiö on tarjonnut arvopapereita yleisölle ilman hyväksyttyä esitettä, yhtiö on huolimattomuudesta rikkonut AML:n 2 luvun 3 :ää. Sillä seikalla, että yhtiöllä ei ole ollut esitevelvollisuutta Ruotsissa, ei ole vaikutusta tapauksen arviointiin Suomessa. Yhtiö on toiminut aktiivisesti Suomessa ja sen olisi siksi tullut ottaa selvää AML:n vaatimuksista. Lisäksi yhtiö on aiemmin toisen ruotsalaisen yhtiön neuvonantajana asioinut Rahoitustarkastuksen kanssa esitevelvollisuuteen liittyvissä asioissa. Yhtiön edustajana näissä yhteydenotoissa oli silloinen toimitusjohtaja. Tässäkin suhteessa yhtiön olisi siten pitänyt olla tietoinen arvopaperimarkkinalain esitevaatimuksista. Koska osakeannin koko oli alle 2,5 miljoonaa euroa, tarjous jäi esitedirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen myöskään sillä, että esitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvissa tarjouksissa Ruotsi olisi ollut direktiivin 2 artiklan 1 kohdan m alakohdan perusteella yhtiön kotijäsenvaltio, ei ole vaikutusta arvioitaessa toimivaltaa asiassa. Finanssivalvonta pitää teon moitittavuutta korostavana seikkana sitä, että Fundior on finanssipalvelukonsernin emoyhtiö ja eräät Fundiorin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat tekohetkellä hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana maltalaisessa sijoituspalveluyrityksessä ja suomalaisessa sijoituspalveluyrityksen toimilupaa hakeneessa vakuutusmeklariyhtiössä. Yhtiöllä finanssipalvelukonsernin emoyhtiönä ja Fundiorin hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla finanssialan ammattilaisina on katsottava olevan korostettu huolellisuusvelvollisuus. Yhtiön osakkeet ovat lisäksi kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäynnissä, joten yhtiöllä voidaan sitäkin kautta katsoa olevan velvollisuus tuntea rahoitusmarkkinalainsäädäntö. 5.3 Julkisen huomautuksen antamisen edellytyksistä Fivalain 40 :n 1 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa muulle finanssimarkkinoilla toimivalle julkisen huomautuksen, jos tämä tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee finanssimarkkinoita koskevien säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti. Fundior on huolimattomuudesta rikkonut AML:n 2 luvun 3 :ää, kun se on tarjonnut osakkeitaan yleisölle ilman hyväksyttyä esitettä. Tekohetkellä voimassa olleen Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 25 :n 1 momentin perusteella rikkomuksesta voitiin antaa hallinnollinen seuraamus myös tekohetkellä. Fivalain 40 :n 5 momentin mukaan julkista huomautusta ei voida antaa, jos muu finanssimarkkinoilla toimiva on välittömästi virheen tai laiminlyön-

6 6 (8) nin havaittuaan oma-aloitteisesti ryhtynyt asiassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä virhe tai laiminlyönti ole vakava tai toistuva. Vaikka Fundior onkin poistanut sijoitusmuistion ja viittaukset osakeantiin suomenkielisiltä internetsivuiltaan kesken tarjousajan, poistaminen tapahtui vasta Rahoitustarkastuksen yhteydenoton jälkeen. Oma-aloitteiseen korjaamiseen ryhtymistä on käsitelty hallituksen esityksessä 137/2004. Sen mukaan "jos korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty vasta Rahoitustarkastuksen tai jonkin muun ulkopuolisen tahon kiinnitettyä asiaan huomiota, kyse ei ole säännöksen tarkoittamasta virheen oma-aloitteisesta korjaamisesta." Vaikka perustelut liittyvät rikemaksuun, soveltuvat ne näkemyksen mukaan myös pohdittaessa oma-aloitteiseen korjaamiseen ryhtymisen edellytyksen täyttymistä julkisen huomautuksen osalta. Yhtiö ei myöskään ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin suomalaisille osakkeenomistajille suunnatun tarjouksen osalta. Fivalain 40 :n 6 momentin mukaan julkinen huomautus julkistetaan päättämällä tavalla. Jos virhe tai laiminlyönti on vähäinen, Finanssivalvonta voi päättää, että huomautusta ei julkisteta. Finanssivalvonta katsoo, että AML:n 2 luvun 3 :n säännös esitevelvollisuudesta on AML:n keskeisin sijoittajansuojasäännös arvopaperien tarjoamistilanteissa. Esitteen tarkoituksena on antaa sijoittajille riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta. Fundior on tarjonnut osakkeitaan yleisölle ja tarjouksen kokonaismäärä on ollut noin euroa. Finanssivalvonta katsoo, että laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä, eikä edellytyksiä julkisen huomautuksen julkistamatta jättämiselle näin ollen ole. FINANSSIVALVONTA 8 Anneli Tuominen johtaja Jarmo Parkkonen osastopäällikkö Liite Valitusosoitus 8 työjärjestyksen 8 :n 1 momentin mukaisesti tehdyn toimituskirjan allekirjoittavat johtaja ja asian esittelijä

7 7 (8) Liite päätökseen Valitusosoitus Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 1) päätös, johon muutosta haetaan, 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan, 4) valittajan nimi ja kotikunta sekä 5) puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä 1) päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Helsingin hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos Helsingin hallinto-oikeus niin määrää. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittami-

8 8 (8) nen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Valittajalta peritään Helsingin hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Yhteystiedot Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Puhelin , Faksi Sähköposti

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään Päätös 1 (11) Hakija Tuomo Tilman Jyrki Salminen Hakemuksen päivämäärä 29.3.2010 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Tuomo

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus 24.4.2015 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA 1(6) PÄÄTÖS Numero Diaarinumero 4/YVA LOS-2009-J-32-53 Päiväys 28.8.2009 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Golf-Puisto-Sataseutu Oy c/o Lakiasiaintoimisto Antti

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot