Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja."

Transkriptio

1 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nä toukokuuta Saapvilla olivat V. Mikkola, T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, T.Tanner, U.Rinne, ydia Vainio, A.Valkama, T.Salonen, N. Kristoffersson, taloudenhoitaja J.Klami, naissihteeri Helmi Paasonen ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Otettiin käsiteltäväksi n.k. Norjan juttu. Tanner selosti tutkimuskomitean työtä mainiten käyneen selville Anttilan syyllisyyden. Samalla luettiin Anttilan Klamille osoittama tunnustuskirjelmä sekä Anttilan eronpyyntö. Päätettiin, että Anttilan on esitettävä hyväksyttävä valuus näin syntyneen velan takaisin suorittamisesta liitolle tai ellei hän sellaista voi esittää, on vastaavalle summalie (800 mk,) hänen irtainta omaisuuttaan hankittava ais- ja hukk iskielto siksi kunnes velka on maksettu. Asian hoitaminen jätettiin taloudenhoitajan 'a sihteerin huoleksi. Anttilan eronpyyntöasia pantiin pöydälle. 3 Sen johdosta, että jaostosihteeri Anttila on ilmoittanut ei voivansa enää sairauden vuoksi hoitaa jaostosihteerin tehtäviä, sovittiin Rinteen kanssa mainittujen tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta. PalFiosta valtuutettiin taloudenhoitaja sopimaan Rinteen kanssa. 4. Naistoimikunnan esityksests hyväksyttiin Turun kurssien opettajiksi Hilda Laaksonen ja Saima Heino koko kurssien ajaksi ja Eliina Jääskeläinen yhden viikon ajaksi, minkä lisäksi naissihteeri vierailee kursseilla muutamien päivien ajan pitäen luentoja ty"öväen urheiluliikkeestä. Kurssien ohjelma hyväksyttiin naistoimikunnan esittämässä muodossa kuitenkin sillä lisätoivomuksella, että kursseille järjestettäisiin muutamia luentoja naisvoimistelun suunnasta ja pyrkimyksistä veljesjärjestöissä. Kurssien ohjelma seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa.

2 5 V littiin Vilppula, Laherma ja Klami liittotoimikunnan puolesta tarkastamaan naisten voimistelu- ja urheilukodiksi tarjottuja paikkoja. 6 Uyöllnet iin seu.raavat kilpailuluvat : T mpereen Yritys, kansalliset yleisurheilukilpailut 10-11/6, Joensuun Yritys, n " 16-17/6, Seinäjoen Kiivas, " " 15/7, Karihaaran Tenho, " " 14-15/7, Helsingin Visa, n " 20/6. Tanner ilmoitti eriävän mielipiteensä J oensuun YritykseIle myönnetyn kilpai uluvan johdosta, koska se sattuu urheilupäiväkei. 7. Vokkolan Jymyn vetoomus Talviurheilujaoston päätöksen johdosta lähetettiin jaostoon selityksen antamista varten. 8 Liiton edustajaksi Sosialidemokraa.ttisen Työl äislluorisoliiton ednstajakokoukseen 27-28/5 valittiin V.Mikkola, varalle T.H.Vilppula. 9 S. Hyväksyttiin edustajain selostus Ty"väen Sivistysliiton vuosikokouksesta 13/ '. Liiton edustajaksi Suomen ö väen Faittiusliiton kahdeksanteen edustajakokoukseen Oulussa 24-25/6-28 valtuutettiin toveri E.Ziiskinen Oulusta. 11 aksan työväen urheiluliiton jalkapalloilujaoston kirjelmä koskeva saksalaisten palloilijain sm nni tel tua Suornenmutkaa, lykättiin js,ostoon yksityiskohta.isen suunnitelman vain istamista varten. 12 Luettiin spartakiadien järjestävältä komitea ta saapunut kir- 'elmä j a päätettiin ailcs,isempaan päätökseen no'aten tieuustaa Sosi listisen rheiluli ternutsionaalin toimistolta, onko sille saapun t eh tusta spartakiadien jär jestelystä ja mill;' k, nooll a osanottokysymys mainittuihin spartl.kiadeihll 1 kyään on. Se.. alla selostetaan l<ysymyksen a iheuttamaa til nnetta liitossa. B. i jelm;-;n a_leiroitta.a liiton puheen 'ohtaj ". ilr-o.

3 ] Z :. I_motettiin, että O. Fagerin ollessa t01sta D e si es'o 1lUJ'l;ijäsen T.fristoffersson. l'. 01 eoimikunnan työhön, kutsutaj.n hänen tilalleen 14 u.:ui-len esi tyslistct] la olleiden kysymysten käsittely päätettiin lykätä seuraavaan kokoukseen. Vakuudeksi:

4 TUL:n Liittotoimikunnalle. teens ä Naistoimikunta esittää,että Turun kurssin opettajiksi hyväksyttäisiin: Hilda Laaksonen Ja Saima Heino koko ajaksi Ja Elina Jääskeläinen viikon aiaksi u Ja Helmi Paasonen pitämään luennot työväen urheiluliikkees t ä. Opetus ohjelma 36 " 10 " 24 " 4 " ' ) "-' " 4 " 6 " 192 tunt. on: 24 tuntia terveysvoimistelua Laaksonen 12 " rytmillistä voimistelua " 34 n urheilua ja liikuntoleikkejä 36 " voimlstelunkomento-opetustg Laaksonen voimistelunteoriaa Laaksonen laululeikkejä ja kansantanhuja aaksonen uintia Saima Heino Heino tyttö j en voim.teor iaa näytetuntia t yttöjen voimist. Laaksonen " terveysopp ia joku naislääkäri tai " nen Heino Ja Jääskeläil luentoa t yöv äen urheiluliikkeestä Paasonen Työpäivä on 8-tuntlnen niinkuin aikaisemminkin. hoitaa edellämainittujen aineiden lisäksi kurssin k äy ä nnöl l isen t yön, niinkuin kirjojen "ynnin, apurahojen jaoan, ruuan maksun,päiväkir j an pidon, urheiluvälineittei hoidon, huoneitten siisti i sien v -lvonnan y.m. esiintyvät käytännölliset teht ävät Naistoimikunnan pista, Helmi Paasonen

5 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 2c p:nä toukokuuta Kokouksessa olivat saapuvilla V.Mikkola, T. H.Vilppula, U.Rinne, T.Tanner, V.Lähteinen, A.Valkama, T.Salonen, J.Klami, H.Paasonen, V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet semrat: Kajaanin Uudenkylän Yritys, Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnasta ja Tampereen Ponteva, Tampereen piirikunnasta. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Helsingin Jyry, jalkapallo-ottelu Vaasan Kiiston kanssa H:giBSä 27/5,/ s:n s:n Porv",Qn. Vei ko _.'. s: n A-Ah-U4c. IC.--_ Tampereen Yritys, s:n Kuopion Riennol'l!.e ::.;\tl!.;: II Helsingin Ponnistuksen" Talikqlan Tovert,... s:n Kotkan Palloilijain, 1.""Z'ö. Turun Veikot, kansainväliset yleisjrheilukilpailut Helsingin Isku, kansalliset painkilpailut Käpylän Urheilijat, kansainväliset painikilpailut " 28/5, II 28/5,. v 20/5,,/ 2-3/6, J /6, v 30/6-1/7, J 7-8/7, kui-.j tenkin ehdolla, ettei niitä saa mainostaa ennen Iskun kilpailuja, Oulun Tarmo, kansalliset painikilpilut 14-15/7, J Vaasan Kiisto, kansalmvä.et s:n 14-15/7,.J Malmin Veikot, kansalliset s:'n Kymintehtaan Kisa, s:n s: n Pihlavan Ponteva, s: n s n Kotkan Riento, seuraottelu Turun Veikkojen kanssa Karihaaran Tenho, kansalliset painikilpailut Reposaaren Kisa, s: n s: n /7, t! 15/7,, '2.8-29/7, 29/7, tj 11-12/8, J 18-19/8. Anttilan juttua tutkinut komitea ilmoitti käyneen selville,' että Anttila on jättänyt merkitsemättä liiton kirjoihin olympiakomitealle kuuluvia perimiään rahoja 5.664:10, mikä summa on lisätty Norjasta perittyyn 8000 mk:aan ja otettu siitä Anttilalta viimeistään 10/6-28 maksettava velkakirja. Komitean ja toimiston \ 1- ts\s toimenpiteet hyväksyttiin ja valtuutettiin komitaa jatkamaan tutkimuksia tarvittaessa asiantuntijain avustuksella. Liiton

6 taloudenhoitajalie päätettiin antaa avoin valtakirja liiton saatavan perimiseen. Anttila päätettiin vapauttaa toimestaan liiton tileissä havaittujen epäkohtien vuoksi. Vapauttamispäiväksi merkitään 15/5. V.a.jaostosihteeri Rinne valtuutettiin ilmoittamaan asiasta kaikissa jaostoissa yllämainitussa muodossa. Samalla päätettiin ilmoittaa tapauksesta luottamuksellisesti piirikuntien puheenjohtajille, huomauttaen, että tileissä esiintyvät epäkohdat ovat peräisin useammilta edellisiltä vuosilta. Sanomalehdille ei anneta asiasta tietoja. 5. Jaostosihteerin toimi päätettiin julistaa haettavaksi TUL-lehdessä ja Työväen Urheilulehdessä 10/6 mennessä. Toimeen on astuttava sopimuksen mukaan, mutta kuitenkin viimeistään 1/ Kuultiin naisten voimistelukodin paikan tarkastajain selostus tarkastuksistaan ja valtuutettiin toimikunta tarkastamaan vielä uusia paikkoja. Samalla päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin eduskunnan tarkoitukseen myöntämän mk:n avustuksen nostamiseksi. 7. Ilmoitettiin, että kunniakirjoja on tilattu useampaa eri väriä, kirjan hinnaksi määrättiin 4 mk kpl. 8. Ilmoitettiin, että liittokokouskuluja on vielä maksamtta 99 seuralla yhteensä mk. Päätettiin, että maksamattomat laskut on suoritettava viimeistään 1/7-28 mennessä. 9. Uuden liittojäsenkirjan käytäntöön tullaasa päätettiin ottaa käytäntöön sellainen tapa, että kullakin jäsenellä olkoon vain yksi jäsenkirja huolimatta useampaan seuraan kuulumisesta. Samaan jäsenkirjaan merkitään eri lehdille kullekin eri seuralle suoritetut maksut. Samalla päätettiin, että kunkin seuran on suoritettava liittovero jokaisesta jäsenestään huolimatta siitä, että jäsen kuuluu useampaan seuraan, koska sääntöje ttion suorittaa seura. 10. Lindforssin juttu. Ilmoitettiin, että perilliset ovat hyväksyneet liittotoimikunnan ehdotuksen lahjoitusvarojen käytöstä. Vastauksen antaminen perillisten tiedusteluun onko liitto sosialidemokraattinen vaiko kommunistinen jtettiin asianajajan tehtäväksi.

7 11. Liiton edustajaksi Iisveden Vesan 20-vuotisjuhlaan 27/5 pääettiin pyytää Kalle Jääskeläinen Kupiosta. /1n_.2... J-"".,. 12. Hyväksyttiin Tampereen Kisatovereien toimenpide jäsenensä N.Raukolan erottamises Tampereen Pyrinnön kilpailuihin osanoton vuoksi. 13. Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin laatima vastaus Pohjanperän tiedusteluun talonmyyntiasiassa. 14. Kuultua Pasilan Toverien ilmoitus Einari Ruohån iästä päätettiin, että hän voi liittyä uudelleen seuraan kuukauden koeajalla. Ruoho on syntynyt lj!l 1905.,;(t.a- #f yy,. S. Tampereen piinkunnan pyynnöstä päätettiin liiton sihteeri lähettää puhujakai Tampereelle työväen urheilupäivänä 17/ Luettiin Työväen Urhei,lulehtiosakeyhtiön vastine liiton tiedusteluun ja päätettiin lähettää uusi samansisältöinen tiedustelu lehden vastaavalle toimittajalle. 17. Luettiin Helsingin piirikunnan tiedustelu liiton suhtautumisesta Amerikasta saapuviin työläisurheilijoihin, jotka ovat Amerikassa ottaneet osaa porvarillisten seurojen järjestämiin kilpai: luihin. Asia lykättiin komiteaan, johon tulivat Salonen, Rinne ja Kostiainen. 18. Luettiin Helsingin Jyryn vastausilmoitus Grönroosin rankaisun johdosta. Seuralle päätettiin ilmoittaa, että rankaisu astuu voimaan siitä päivästä, jolloin liittotoimikunta on asian päättänyt. 19. Helsingin Jyryn tiedusteluun Kullervon kilpailujen johdosta päätettiin vastata, että liittotoimikunta ei ole käsitellyt Jyryn kilpailuvan pyyntöä 19-20/5 varten, sitävastoin Kullervon pyyntö saada järjestää kilpailuihinsa ylimääräinen m juoksu evättiin. O Luettiin ja hyväksyttiin HelSingin Työväen Voimistelijain lähettämä mestaruuskilppl1utilitys, joka päättyi 37:50 tappioon.

8 l. Koiviston Iskun tiedusteluun miten on suhtauduttava v.19l8 suojeluskuntaan kuuluneisiin jäseniin päätettiin vastata Tampereen liittokokouksen päätöksen mukaisesti, että näiden on sovittava asiansa paikallisen työväenjärjestön kanssa. 22. Luettiin kansainvälisen liiton sihteerin kiertokirje, jossa kehoitetaan lähettämään osanotta3ia ulkomaisten veljesjärjestjen liittojuhliin. 23. Luettiin Viron työväen urheiluliiton kutsu ottaa osaa Tallinnassa 9-10/6 pidettäviin kansainvälisiin kilpailuihin. Mainituista kilpailuista päätettiin lähettää uutinen päivälehdille ja kehoittaa seuroja lähettämään osanottajia kyseessäoleviin kilpailuihln. 24 t. Luettiin Leipzigin liittokoulun lähettämä kansainvälisiä voimistelukursseja koskeva kiertokirje. Valtuutettiin sihteeri neuvottelemaan Laherman kanssa kursseihin osanottomahdollisuuksista ja esittämään asian seuraavassa kokouksessa. 25. Kellon ehtiessä 23:een päätettiin esityslistalla jäljellä olevat asiat siirtää seuraavaan kokoukseen.

9 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 29 p:nä toukokuuta Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Laherma, U.Rinne, V.Lähteinen, T.Tanner, Lyydia Vaini, T.Salonen, A. Valkama, N.Kristoffersson, taloudenhoitaja J. Klami, naissihteeri Helmi Paasonen ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3, 11 ja 14 :iin tehdyin selvennyksin. 2. Hyväksyttiin liittoon jäseneksi Kuivasjärven Ponnistus Oulun piirikunnasta ja Ruoveden Visa Tampereen piirikunnasta. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Kymin Veikot, kansalliset nyrkkeilj ilpailut 9-10/6, Savonlinnan Jyry, kansalliset yleisurheilukilpailut 28-29/7, Kauhavan Vesa, Riihimäen Pyrkivä, " II - II 28-29/7, 15-16/9, Turun Veikot, kaupunkiottelu painissa Kotkan Riennon kanssa 22/7, Kullervon palloilijat oikeutettiin tekemään kilpailumatkan Tallinnaan 9-10 p:nä kesäkuuta. 4. Hyväksyttiin Nyrkkeily jaoston esitys nyrkkeilytuomarikurssien siirtämisestä yhdellä viikolla eteenpäin. Kurssit tulisivat siten alkamaan 10 ja päättymään 18 p:nä kesäkuuta. Päätettiin 5 äänellä 1 vastaan, että kurssit toimeenpannaan, jos vähintään 15 osanottajaa ilmoittautuu. 5. Hyväksyttiin Paloilujaoston esitys V.Eklöfin paikkaamisesta liiton palloiluneuvojaksi 4 viikon ajaksi. Kustannusarvio mk. Neuvoja tulisi viipymään Viipurin piirikunnassa yhden viikon, Tampereen piiri kunnassa yhden viikon ja Vaasan piili kunnassa 2 viikkoa. Päätettiin Palloilujaoon 6. esityksestä erotuomariseura Teikkarien anomukseen j a myöntää mainitulle seuralle 1,000 mk erotuomarien kouluuttamiseen Helsingissä.

10 Teikkarien anomus saada kantaa maksua erotuomaritoiminnastaan seuransa hyväksi, pantiin pöydälle. 7. Paloilujaoston esityksestä päätettiin ottaa saksalainen palloilujoukkue vierailumatkalle Suomeen saksalaisten kirjeessä 9/5 mainituilla ehdoilla kuitenkin siten muutettuna, että vierailu alkaisi 20 a päättyisi 28 p:nä heinäkuuta. Kilpailupaikkojen lopullinen määrittely siirrettiin myöhemmäksi. 8. Ilmoitettiin, että Viipurin voimistelunjohtajakursseille on tähän mennessä ilmoitettu 11 osanottajaa. Katsoen pieneen osanottajamäärään päätettiin kursseille lähettää vain ykå opettaja. 9. Ilmoitettiin, että naisten voimistelunjohtajakursseille on ilmoitettu 75 osanottaaa, jotka kaikki pyytävät apurahaa liitolta. Kursseille varatut 20 apurahaa päätettiin jakaa naisten toimikunnan ehdottamille hakijoille, /kts. liitettä/. äätettiin, että Jos kursseille tulee osanottajia yli 40 on naistoimikunnalla oikeus palkata lisää yksi apuopettaja, johon tarkoitukseen myönnet tiin 2000 mk. 10. Päätettiin, että urheilupäivää varten hankittua runoa ei saada julkaista ennen urheilupäivää eikä puhetta myöskään sen jälkeen. 11. Hämeen piirikunnalle päätettiin myöntää 1000 markan avustus v käyettäväksi uusien seurojen perusamiseen ja vanhojen 1m15 seurojen toiminnan virkistyttämiseen. Piirikunnalle päätettiin ilmoittaa, että apurahaa ei ole oikeus käyttää piirijuhlien järjestämiseen. l. Määrättiin olympiakomitea suorittamaan Saksan työväen urheiluvälineyhtiölle 250 Saksan markkaa Frankfurtin kisoihin naisten tarpeeksi tilatusta tikaspukkitelineestä. 13. Taloudenhoitaja Klami ilmoitti, että liiton toimiosta on hävinnyt liittojuhlan tl1ikirja. Päätettiin, että entisen taloudenhoitajan ja jaostosihteerin V.Anttilan on toimitettava mainittu tilikirja takaisin liittoon huomisiltaan 30/5 kello la mennessä.

11 Ellei tilikirjaa siihen mennessä ole toimitettu liittoon, annetaan asia poliisin selvitettäväksi. 14. Jätettiin Talviurheilujaoston tehtäväksi jäsenen ehdottaminen kansainväliseen talivurheiluvaliokuntaan V.Anttilan ti lalle. 15. Hyväksyttiin Nyrkkeily jaoston ehdotus nyrkkeilyliitto-ottelun järjestämisestä norjalaisten kanssa entisin ehdoin 2 p:nä ensi syyskuuta Helsingissä. Ottelmn järjestäminen jätettiin jaoston tehtäväksi. 16. Päätettiin ostaa kirjoituskone. 17. Uimahalli oy:n esitys työläisuimarien osanotosta uimahallin avajaisjuhallisuuksiin ei antanut aihetta toimnpiteis1in. 18. Liiton edustajan lähettäminen Sos.dem.Raittiuliiton lastenl t eri '!':".'$ t trj'1,.j juhlaan 2-3/6 jätettiin huoleksi. 19. Kuultiin ja hyväksyttiin henkilökunnan yhteisesti laatima seuraava kesäloma-aikataulu: 3/6-24/6 Jorma Valli, 10/6-24/6 Dagny Blomqutst, 17/6-17/7 J.Klami, 2 /6-1/7 ja 15/8-1/9 Helmi Paasonen, 22/7-12/8 Annikki Pii tulainen, 19/7-19/8 Siiri Vuorinen, 19/7-19/8 V.J.Kostiainen ja 20/8-20/9 V.Koivula. O. Päätettiin merkitä pöytäkirjaan, että nyrkkeilymestaruuskilpailuista, jotka järjesti Tampereen Veikot, on Liitolle tullut voitto-osuutta 1747:50, Helsingin Kullervon järjestämistä mäenlskumestaruuskilpailutsta 60:25 ja Pietarsaaren Voiman järjestämistä painimestaruuskilpailuista 1223: Kuulti1n Pispalan Alun, Tampereen Veikkojen, Lapinlahden Kisatoerien, Kerkkoon Esan ja Oulun pilrikunnan mielenilmaisut sparttakiadikysymyksen johdosta. t:.t:.. Kutsu 46:nteen yleiseen raittiuskokoukseen Savonlinnassa 1-3/7 ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 23. Urheilupäiväpuheen tarkistus päätettiin Siirtää seuraavaan

12 kokoukseen. Ilmoitettiin, että kansainväliseltä voimisteluvallokunnalta on pdett.t Leipzigissä pidettävien kansai välisten voimistelukurssien ja v.aliokunnan kokouksen yksityiskohtaista ohjelmaa, jonka perusteella voitaisiin harkita osanottajaähettämiskysymystä. 25. Seuroille pätettiin tiedoittaa, että kaikissa kansainvälsissä kilpailuissa on noudatettava kansainvälisiä kilpailusääntöjä. 6. Päätettiin jättää Yleisurheilujaoston harkittavaksi Kullervon kl1pal1uissaan 19-20/5 11ittotolmlkunnan luvatta toimeenpanema 10,000 m juoksujuttu. Vakuudeksi

13 A urahoja on pyytänyt 7 Uaistoimi kunta ehdottaa Turun Ei i r1 : Parai sten Ryh ti Pöytyän ima Auran Ty,ö Pii1:kiön Kehi tys Mynämäen Toverit Salabn Vi l1'as Vartsalan Sauva Littoisten Toimi Tampere en 1'i i ri : Vii alan P;yry Sa takum1an pi i ri : Tyrvään Ki sa Ohj.savon-aainuun 1': Varkauden armo Varall e: Karppilan Kaiku (nip.p.) lijat (KeskiSuomen p.) Turun kurssin apurahain anojct. seuraa. i on pyytänyt pääsyä omillaan.yhteensä siis osanotto a urahat myönnettäväksi: Uudenmaan i i ri ; Hyvinkään onteva "'lihdin Pyrintö Numm81an Kisaajat Karjaan Ura Munsaren Hämeen pi i ri: Ryttylän Koe Luolajan l.öntys P.Ija Itä Karjalan p: Joensuun Yiity Vaasan piiri: I:aUhavan Yesa Viipurin 1'; Vuoksenniskan Vesa "aarenpojat (Kymenl.p.)J.T.Naisvoimiste Ilman apurahaa jäävät: tfurun pi i ri : MarianJ:lyrkIvä 'Ennen saanut Kaarinan Jyry n 2 os3nott. =: 11 3 osanotto Uudenmaan pii ri: Tapanilan Tanno Pakinkylän Veljet Keravan Veikot Ennen saanut. Keski... SUomen piiri : Lohti kosken LohI En lens''3.nu t Vaaöakosken Jyske 11 Vaasan o i i ri : Arbetarnas Idrotsklubb :Ennen saanut Kokkolan Jymy " KaI aj oen Ri ento Vi i I>urin pi i ri ; Pölläkkälän Veiko Enson Pyrintö Kymenlaakson piiri; Hami nan Ponteva " " 11 Ennen Klin Veikot 2 osanottajaa Kymintehtaan Kisa S11'polan Velj et Kouvolan Poja t Tiutisten yrintö Kotkan Rianto Etelä... Sai naan p. Parkkarilan Visa Lauritsalan Teräs Omillaan on ilmoittautunut Tampereen Veikot T.Työväen Uimarlt n n " n ft n " 11 saanut Hämeen piiri: HäIDeerilinnan Ryhti Riihimäen Kontio n Pyrkivä Turengin Srastus Tampereen iri TampereensatJveit Pispalan Alku Ennen SD.an n n Etelä-Pirkkalan Taisto Järvensivun Kisa.nnen saanut Messukylän Toveri t II Pohj.Savon-ja rainu p: Kuopi on Ri ento Oulun -oiiri: Oul un jyry nnen SD.an-.l t Helsingin iiri Helsingin yry n Isku 1f -Vi sa Lahden piiri: Heinolan RYhti 3nen snut Marjoni anen Tähti teläsavon niiri: I.!ikke l1n VaUliti Savonli nnan yry :3 osanott.

14 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 4 p:nä kesäkuuta Läsnä olivat V.Mikkola, U.Rinne, U.Harjanne, A.Valkama, Lyydia Vainio, Helmi Rossi, N.Kristoffersson, T.Tanner, V.Lähteinen, T.Salonen, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Kion Kisaveikot, Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnasta 30 jäs., Kumpurannan Jyry, Kerimäki, Etelä-Savon piirikunnasta, 15 jäs., ja Harvialan Tenho, Hämeen piirikunnasta. /Jäsenmäärää tiedusteltava!. 3. Kuopion Kisaveikkojen pyyntö, että seuran jäsenet saisivat heti oikeuden kilpailla villinä olematta, lykättiin Yleisurheilujaoston harkittavaksi. Samalla päätettiin tiedustella sekä Kisaveikoilta että Riennolta, mistä syystä Kisaveikkojen jäsenet ovat joko eronneet tai erotettu Riennosta. 4. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Tampereen Kisatoverit, seuraottelu jalkapalloilussa Helsingin Työväen Palloilijain kanssa Tampereella 3/6, Lahden Kaleva, kansalliset yleisurheilukilpailut 8/7, Yhtymä Kuopion Elo ja Riento kansall. yl.urh.kilp. 8-29/7 Lohjan Louhi, kansalliset yleisurheilukilpailut 1-2/9, v Kotkan Riento, kansalliset uintikilpailut 14-15/7, f Vaasan Työväen Uimarit, kansalliset uintikilpailut 28-29/7,1 Turun Työväen Uimarit, uintimestaruuskilpailujen C-sarja, johon kuuluu ainoastaan vesipallopeli sekä samalla kansa.liset uintikilpailut 28-29/7, I Kotkan Riento,taruuskilpailUjen A-sarja 11-12/8. \l 5. Otettiin käsiteltäväksi edellisessä kokouksessa pöydälle pantu Teikkarien juttu. Kysymys katsottiin senluontoiseksi, että liitto

15 Nimiluettelo 9 :ään. H,Hannula, p. Vihervaara, N.Kivimäk1, K.Lumme, E.Vairinen, R.Airo, T.Vinberg, U.Aitio. A. Heinonen, V.Pesonen, K.GrÖnroos, K. Ketola, Aune Raunio ja Irene Tammilehto.

16 toimikunnalla ei ole oikeutta sitä ratkaista. Näin ollen päätettiin, että Teikkareilla ei ole oikeutta kantaa maksua seuroilta erotuomari toiminnastaan. Samalla päätettiin tehdä asiasta esitys seuraavalle liittoneuvoston kokoukselle. 6. Koska Viipurissa ilmestyvä Työ lehti on 61 numerossaan 29/5 julkaissut Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön ilmoituksen liittojuhlan mainoskuvalaatalla varustettuna, päätettiin sellainen väärinkäyttö kieltää. 7 Anttilan juttu. Taloudenhoitaja Klami ilmoitti Anttilan suorittaneen liitolle kahdessa erässä yhteensä 8,000 mk ja jättäneen vastalaskuja noin 5,600 mk arvosta, joilla hän aikoo kuitata loput liiton saatavasta. Liiton saatavan turvaamiseksi ilmoitti taloudenhoitaja panneensa vireille uuden myymis- ja hukkaamiskiellon määrältään 5,664: 10. Taloudenhoitajan toimenpiteet hyväksyttiin ja Anttilan vastavelkomuslaskut pantiin pöydälle. Taloudenhoitaja ilmoitti edelleen käyneen selville, että nttila on jättänyt perimättä eräitä liittojuhlan juhlakirjan ilmoituslaa kuja, joiden perusteella nyt jo on peritty 1,500mk. Vielä pitäisi liittojuhlan tiliin olla saatavia Anttilan ilmoiuksen mukaan Saksan TUL : n WUrttembergin piiriltä palloilujoukkueemme matkakustannuksista 492 Saksan markkaa. Saman matkan tilitykseen kuuluva saksalaisten 10,000 Smk : n suoritus on myöskin tilikirjan katoamisen vuoksi j äänyt epäselväksi. Jo esille tulleet sekä mahdollisesti vielä ilmenevät saatavat päätettiin periä ja antaa tilikirjojen katoamisjuttu Enberg ja Koskisen etsivän toimiston selvitettäväksi. Asian hoitaminen liiton puolesta jätettiin edelleen taloudenhoitaja Klamin huoleksi. 8. Päätettiin suorittaa Uudenmaan piirikunnalle v valtion- avustusosuu6 käytettäväksi kolmen 2- päiväisen kurssin järjestämiseen nuorille tai naisille. 9. Päätettiin suostua Turun Työväen Uimarien esitykseen Pietariin 9-10/6 tehtävästä 14 henkilön kilpailumatkasta...t:l.. 10 Päätettiin julkaista TUL-lehdessä ja Työväen Urheilulehdessä tiedoaanto urheilijain tapaturmavakuutusasiasta. Seuraa liitteenä.

17 Liiton palataan. Urheilijain tapaturmavakuutusasia. Viime huhtikuun 6-8 p:nä pidetyn liittoneuvoston kokouksen toimek - siannon mukaisesti on i1ttotoimikunta harkinnut liiton jäsenten tapaturmavakuutuskysymystä ja esittää, että seurat itse vakuuttaisivat vakuutusyhti5 Kansassa tapaturman varalta ne jäsenensä, joille ne katsovat vakuutuksen ottamisen tarpeelliseksi. Vakuutusmaksun voivat seurat suorittaa joko omasta kassastaan tai periä jäseniltään.- Kun liiton varat eivät nykyisen 3 markan jäsenmaksun voimassa ollessa missään tapauksessa salli vakuutuksen ottamista liiton kustannuksella, on edelläesitetty tapa ainoa muoto, jonka avulla kysymys saadaan nopeasti järjestetyksi ainakin toistaiseksi käytänn5llistä tarvetta vastaavasti. Vakuutusyhti5 Kansa myöntää tapaturmavakuutuksia painijoille, nyrkkeilij5ille ja telinevoimistelijoille sekä koko vuoden että puoli vuotta kestävälle ajalle ollen vakuutusmaksm vakuutussumman tuhatta kohti 3 mk koko ja mk puolelta vuodelta. Muita urheilulajeja harjoittavilta ovat vastaavat vakuutusmaksut 2 mk ja 1:' 0. Siis 10,000 mk vakuutuksesta on edeläma1nituilta urheilijoilta suoritettava koko vuodelta 30 mk ja muilta 20 mk. Tapaturmakårvausta suoritetaan 1 mk vakuutussumman tuhannelta päivää koht:j" siis 10,-000 mk vakuutuksesta 10 mk päiväkorvaus aina vuoteen saakka. Jos tapaturma aiheuttaa pysyvä1sen täydelisen tai osittaisen työkyvyn menettämisen, suoritetaan vakuutussumma kerta kaikkiaan joko kokonaan tai ty5kyvytt5myysmääbää vastaavana. Yksityiskontaisempla tietoja vakuutusehdoista antavat ja vakuutuksia päättävät KanBan asiamiehet, joita on kaikkiala. TUL:n Liittotoimikunta.

18 11. Päätettiin Palloilujaoston esityksestä ottaa käytäntöön kansainvälisissä jalkapallokilpailuissa kansainvälisen palloiluvaliokunnan laatimat ja painattamat kilpailusopimuskaavakkeet. 12. Koska liiton jalkapallosääntöjen korjattu laitos on loppunut, päätettiin antaa Palloilujaoston tehtäväksi varustaa kansainväliset jalapallosäännöt TULjn jalkapallosääntöjen vaatimilla lisäyksillä ja korjauksilla ja painattaa niitä tarvittava määrä. 13. Päätettiin jättää Palloilujaoston tulkittavaksi, otetaanko seurojenvälisten ystävyysottelujen tulokset huomioon sarjasijoituksia määrättäessä. 14. Kuultiin kansainvälisen sihteerin tov.r.silaban lähettämä toimintakertomus kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. 15. Päätettiin Yleisurheilujaoston esityksestä antaa varoitus Helsingin Kullervolle sen johdosta, että se oli kilpailujensa 19-20/5-28 ohjelmaan ottanut pitemmän matkan juoksun kuin liittotoimikunnan lupapäätös edellytti. 16. Helsingin piirikunnan tiedustelun johdosta 22/5 asetettu toimikunta esitti lausuntonsa, joka Tannerin ehdottamin lisäyksin hyväksyttiin seuraavassa muodossa: Jokainen Ameriikasta saapuva urheilija, joka Ameriikassa ei ole kuulunut johonkin sikäläisistä työväen urheiluliitoidta, saa kilpailla TUL:n alaisten seurojen L_ kilpailuissa ainoastaan liittotoimikunnan erikoisella luvalla.ur- heilija, joka on Suomessa ollessaan kuulunut TUL:oon, rnut kaa- 1'\ 'Ji. 15\ Ameriikassa l.'& porvarilliseen liittoon, pääsee Suomeen palattuaan \k&1s1ft TUL:oon ainoastaan liittotoimikunnan erikoise lla luvalla. 17. Helsingin piirikunnan Korhol n1n juoksua Helsingin Kullervon kilpailuissa 19-20/5-28 koskevan kirjelmän johdosta päätettiin, että koska Korholin on muuttanut Ameriikkaan ennen kuin siellä 011 yleinen työväen urheiluliitto perustettu ja koska hän on Kullervon ilmoituksen mukaan ennestään Kullervon jäsen, ei häneltä vaadita erikoista liiton alaiseen seuraan liittymishakemusta eikä evätä hä-

19 nen kilpailuoikeuttaan TUL:n kilpailuissa. Tannerin mielestä olisi Korholinin haettava kilpailu- ja jäsenoikeutta. 18. Päätettiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta sataa varoitus Etelä-Saimaan ja Pohjois- ja Itä-Karjalan piirikunille sen johdosta, että ne olivat järjestäneet murtomaajuoksumestaruuskilpailunsa sam4aksi päiv si kuin liiton murtomaajuoksumestaruuskilpailut. 19. Hyväksyttiin Uintijaoston ehdotus Hugo Niemisen ja Kusti Pakarisen paikkaamisesta liiton uintineuvojiksi yhden kuukauden ajaksi 25/6-28 lukien. Kustannusarvio yhteensä matkoineen 10,000 mk. Matkaohjelma on seuraava: Kusti Pakarinen, Lohja, Forssa, Pietarsaari ja Kokkola kullakin paikkakunnalla 1 viikko; Hugo Nieminen, Mikkeli, - Lappeenranta, Viipuri ja tehdasyhdyskunta Kuusankoski-Kymintehdas Voikka yhden viikon kullakin paikkakunnalla. Asunnot on neuvojille varattava paikkakuntalaisten puolesta :20. Päätettiin lähettää piieikunnille käytettäväksi \&.y\ssas uusien seurojen perustamisessa tarvittavia ohjeita ja sääntöjä. :21. Keski-Suomen piirin pyynnön johdosta päätettiin liiton sihteeri lähettää puhujaksi mainitun piirin piirikunnalliseen juhlaan 9-10/6. Puhujan hankkiminen Pakinkylään työväen urheilupäiväksi 17/6 - jätettiin toimiston huoleksi. 22. Hyväksyttiin sihteerin laatima urheilupäiväpuhe Kuultiin Helsingin ja Perä-Pohjolan piirikuntien spartakiadeihin OSBnottoa koskevat kirjelmät. :24. Viron Työväen urheiluliiton liittojuhlaan Tallinnaan 9-10/6-28,5 äänellä 2 vastaan, päät ettiintlähettää liiton puolesta yksi nyrkkeilijä ja yksi yleisurheilija, joille matkakustannuksiin myönnettiin yhteensä 800 mk. 25. Päätettiin suorittaa kansainväliselle liitolle menevät verot. 26. Päätettiin hankkia kassakaappi, mieluimmin käytetty. 27. Riigasta. ja Stettinistä tulleet kilpailukutsut J, Cättiin alloilujaostoon. Vakuudeksi l/'l' '

20 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 11 pnä kesäkuuta Saapuvilla olivat V. Mikkola, T.H. Vilppula, T. Tanner, V.Lähteinen, T. Salonen, 1:. iininen, N. Kristofersson, A. Valkama, taloudenhoitaja J.Klami, sihteeri V. J. I<::ostiainen ja lcutsuttuna entinen jaostosihteeri V.Anttila. 1 Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muuten paitsi 17,joka muutettiin näin kuuluvaksi : Helsingin piiriklilnnan Korholinin juoksua Helsingin Kull ervon kilpailuissa 19-20/5-28 koskevan lcirjelmän johdosta päätettiin, että koska liitolla ei aikaisemmin ole ollut päätöksiä kyseessäolevanlaisten tapausten varalle, ei kirjelmä antanut aihetta toimenpiteisiin. Tannerin mielestä olisi KullervolIe pitänyt antaa huomautus Korholinin kilpailemisen sallimisesta. 2 otettiin käsiteltäväksi Anttilan juttu. Koska liittojuhlan tilikirja ei yksityisetsivänkään toimenpitettten avulla ole löytynyt, päätettiin antaa asia siltä osaltaan viranomaisten selvitettäväksi ellei Anttila huomiseen 12/6 kello 12 mennessä tuo tilikirjaa liiton toimistoon tai anna ohjeita sen jäljille pääsemiseksi. Jos L ifvr. o.--a.-- t ilikirja Anttilan myötävaikutuksella{löytyy ja jos Anttila suorit- K J«--..o.- _ -' k taa liitolleryheensälo kuluvan vuonen loppuun mennessäl luopuu vastavelkomusvaatimuksistaan, ei liitto aseta häntä syytteeseen kavalluksmsta ja väärennyksestä. Ell ei näin tapahdu, tulee juttu. annettavaksi kokonaisuudessaan viranomaisten huostaan. 3 Ilmoitettiin, että Turun lrursseille on tähän iltaan mennessä ilmoitettu saapuvan 51 osanottajaa, minkä johdosta liittotoimikunnan aikaisean päätöksen perusteella on kurssien apuo pe ttajcsi otettu nti Vivi Niemi. Kurssien ohjelmaan päätettiin naissihtecrin esityksestä lisätä 2 luentoa ammatillisesta liikkeestä, jotka on lupautunut pitämään neiti Tyyne Leivo. 4 Liiton jaostosihteerin vaali. Tointa olivat hruceneet Onni Helenius Keravalta, A.E.Yontula Kuusankoskelta, Leivo Yrhulasta,

21 Vilho Sironen Tampereelta, Juho Hämäläinen Vaajakoskelta, O.Fager Helsingistä ja Lauri Arvo KoDkasta. VilkJcaan keskustelun jälkeen suoritettiin äänestys Heleniuksen ja Fagerin kesken, jotka kumpikin saivat 4 ääntä puheenjohtajan äänestäessä Heleniuksen pesta ja siten ratkaisten vaalin Heleniuksen hyväksi. Valituksi tullut Helenius kutsutaan toimeensa heti. Tanner ilmoitti vaalin johdosta eriävän mielipiteensä. 5 Purjehdusjaoston esityksestä hyväksyttiin uudet purjehdussäännöt käytäntöön toistaiseksi. 6 Ilmoitettiin, että Tampereen Veikot on rangaissut jäseniään H.Videman'ia ja M.Skön'iä kieltolakirikkomuksesta 3 kk kilpakelvottomuudella. 7 Ilmoitettiin, että tänään on nostettu 25,000 mk eli puolet eduskunnan myöntämää naisten voimistelukotiavustusta. 8 Päätettiin toimeenpanna Helsingin Visan kanssa iltakilpailut torstaina 14/6 saksalåisten urheilijain Wagnerin ja Mehwaldin lähtijäisiksi. Palkintoja ei jaeta ja mahdolliset voitot pannaan tasan Visan kanssa. Vakuudeksi

22 Työväen Urheiluliiton lii ttotoimilrunnan kolcouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 18 p :nä kesäkuuta Saapuvilla olivat T. H.Vilppula, V.Laherma, Lyydia Vainio, V.Lähteinen, T. Tanner, N. Kristoffersson, K. iininen, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. l. ", Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Luettiin Anttilan juttua tutkineen tuomari Peltoniemen låusunto ja päätettiin,koska Anttila ei ole antanut edellisessä kokouksessa vaadittuja tilikirjan löytymistä edistäviä tietoja, antaa juttu viranomaisten tutkittavaksi. 3 Ilmoitettiin, että liiton entinen asiapoika Jorma Valli on eronnut toimestaan mennäkseen ammattioppiin ja hänen tilalleen on 15/6 otettu uusi poika nimeltään Esko Nykänen 400 markan kuulcausipalkalla. 4 Uuden jaostosihteerin O.Heleniuksen palkaksi määrättiin liittoneuvoston vahvistaman talousarvion mukaan 2750 mk kuukaudessa,12/6. 5 Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Työväen Voimistelu- ja Urheiluseura Toive Alapitkästä, Pohjois-Savon ja rainuun piirikuntaa, 25 jäsentä. 6 Päätettiin suostua Mikkelin Vauhdin pyyntöön seuralle myönnetyn kansallisen yleisulheilukilpailuluvan 25-26/8 peruuttamisesta. Perittyä kilpailulupamaksua ei kuitenkaan suoriteta takaisin, koska kilpailujen toimeenpanolie ei ole ollut voittamattomia esteitä. 7 Jääsken Toiveelle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset yleisurheilukilpailut 25-26/8. 8 Ilmoitettiin, että T.ampereen Työväen Uimarit ottavat järjestääksensä uintimestaruuskilpailujen B-ryhmän jaoston ehdottrunåna aikana. Kilpailupäiviksi vahvistettiin 22-23/7.

23 9 Pietarsaaren Voiman kirjeen 14/6 johdosta, jossa seura ilmoittaa järjestävänsä ystävyysottelun ainissa ruotsinmaala isten ainijain kanssa äätettiin ilmoittaa, että mainitunlaista ottelua varten on hankittava kilailulua asianomaisessa järjestyksessä sekä ilmoitettava ruotsalaisten ainijain nimet ja seura, mihin he kuuluvat. 10 Päätettiin huomauttaa seuroille liiton äänenkannattajissa Gd Lt/'l'"It.t.Ju rettä ystävyysottelut katsotaan kansallisiksi kilailuiksi ja että niihin on hankittava lua asianomaisessa järjestyksessä. 11 Esitettiin Ranskan TUL :n tsu kansainvälisiin kilailuihin ariisissa 26/8 ja liittojuhlaan Lillessä 2-3/9. Osanottajia lähetetään ainoastaan siinä taauksessa, että ranskalaiset kustantava t ma tkail. 12 Esi tettiin Salcsan ':.LUL:n al1oilujaoston ilmoi tus jalkaallojoujckueen saaumisesta Suomeen ehdotettuna äivänä 20/7. JouJckueen matkaa varten on SHOY myöntänyt 10 % alennujcsen matkali ujen hinnoista. Päätettiin, että matkaliuja ei lähetetä etujcäteen. Vierailun yksityiskohtainen valmistelu jätettiin Palloilujaoston tehtäväksi. Vierailuohjelma on esitettävä liittotoimikunnan vahvistettavaksi 13 Koska Savonlinnassa 25/6 alkaville miesten 2-viikkoisille voimistelunjohtajakursseille on ilmoitettu vasta 16 osanottajaa, ää - tettiin sinne lähettää ainoastaan yksi oettaja. 14 Iisalmen Vesan tiedusteluun, saava tlco he har joi tella jalkaalloilua orvarillisen seuran kanssa, äätettiin vastata, että mikäli harjoittelu orvadillisen seuran kanssa vivahtaa kilailuun, on se lcielletty. 15 Saksan Työväen Voimailuliiton liittokokoujcseen Dresdenissä 7-9/7 ää tett iin lähettää tervehdyskirjelmä. 16 äätettiin suostua Purehdus- ja Soutujaoston esi tylcseen kahden saksankielisen purjehdus0aan ja kahden aikakauslehden tilaamisesta. I:ustannusarvio yhteensä 312 mjc.

24 17 Turun piirikunnan kirjelmään, että liittotoimikunta ryhtyisi toimenpiteisiin etteivät työläisurheilijat ammatikuntain välisissä kilpailuissa kilpailisi porvarillisten urheilijain kanssa, päätettiin vasta ta ja kehoi ttaa Turun pi:ir ikuntaa kääntymäan asiassa paikallisten urheilukilpailuja järjestävien ammattiosastojen puoleen. Liiton osalta pannaan asia pöydälle. 18 Esitettiin Turun, Vaasan, Satakunnan ja Lahden piirikuntien mielenilmaisut spartakiadikysymyksen johdosta. Päätettiin asettaa komitea tutkimaan kysymystä ja tekemään ehdotuksen toimenpiteistä seuraavalle lii ttotoimilrunnan kokoukselle. Komiteaan valittiin Tanner, Lähteinen ja Vilppula, viimeksimainittu kokoonkutsujana. 19 I7uopion Riennon eräiden jäsenten eroamis- tai erottamisasiasta ätettiin vaatia Riennolta selostus kuluvan kesäkuun aikana. 20 Kansainväliset yleisurheilwcilpailusännöt päätettiin jättää Yleisurheilujaoston Darkastettavaksi mahdqllisien käännösvirheiden oikaisemista varten. 21 Tannerin tiedustelu, onko Helsingin Jyrylle Venäjältä saapuneita kirjeitä avattu liiton toimistossa ja poistettu postimerkit, pantiin pöydälle siksi kunnes liiton taloudenhoitaja Klami, joka huolehtii liiton postin vastaanottamisesta,saapuu kesälomaltaan. Vakuudeksi

25 T.yöväen Urheil ulii ton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä lii ton toimistossa 25 p :nä kesillcuuta Läsnä olivat T. H. Vilppula, U. Rinne, V. Lähteinen, T. Tanner, K.Nii ninen, N. Kristoffersson, Lyydia Vaini o, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri V. J. Lo stiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkija. 2 "L, /,U.4-et':;"",:..tv.-.a'/"I ;...,Q..aL,.;... -t...:-ul#'ua ti'it.fåf" Otettiin käsi"teltäväksi spartalå.adikysymysy eilisessä kokouk- sessa valittu toimikunta esitti kirjallisen" päätöslauselmaehdotuksen, johon toimikunnan jäsen Tanner kuitenkaan ei oll ut yhtynyt. Keskustelussa kannatettiin toimikunnan eh<lotusta. Rinne ehdotti muutosta päätöslauselmabhdotuksen sanamuotoon ja Taruler oli äänestyksen toimeenpanon kannall a, mutta kun kumpaakaan eriävää ehdotusta ei oltu kannatettu, raukesivat ne ja päätökseksi hyväksyttiin toimikunnan ehdottama näin kuuluva päätöslauselma ; Liittotoimik-unta toteaa, että seuraavat 7 piirikuntaa ovat jättäneet liitolle ehdotujcsen äänestyksen toimeenpanosta spartakiadmihin osanottokysymyksessä: Oulun, Helsingin, Perä- ohjolan, Lahden, Vaasan, Satakunnan ja Turun pii rikunbat. LiittotoimilDXnta toteaa edelleen, että sille jätetyt äänestysehdotwcset ovat keskenään ristiriitaiset. Vaasan ja Satakunnan piirilcunnat pyytävät äänestyksen toimittamista siitä, että liittomme seurat ja yksityiset jäsenet saisivat ottaa osaa Moskovassa elolcuulla toimeenpantaviin spartakiadeihin; Turun pii rikunta toivoo llänestyksen toimittamista, että nähtäisiin, onko liiton jäsenenemmistö todella osanoton kannalla; Lahden, Perä-Pohjolan ja Oulun piirikunnat toivovat yleensä äänestystä spartakiadikysymyksestä ja Helsingin piirikunta ehdottaa toimitettavaksi äänestyksen sii tä, saavatko T1JL:n alaiset urheilijat ottaa osaa Uoskovassa pidettäviin spartakiadeihi n, vai pidetäänkö liittoneuvoston tekemä päätös edelleen voimassa. Sitäpaitsi ovat Oulun, Perä-Pohjolan ja Lahden pii rikunnat jättäneet äänestystä koskevan ehdotuksensa 4oimeksi ja pyytävät liittotoimikuntaa tekemään varsinaisen äänestysehdotuksen. Liituotoimikunta on harkinnut tätä a siaa ja lausuu käsityksenään :

26 Että liittomme kanta spartakiadeihin osanottokysymyksessä on selvä senjälkeen kun liittookous teki asiassa myönteisen päätöksen, mutta liittokokouksen jälkeen Helsingissä pidetty Sosialistisen Urheiluinternatsionaalin kongressi teki asiassa näin kuuluvan päinvastaisen päätöksen: "Kongressi vahvistaa Pariisin päätökset. Yhteensulauturnista Moskovan internatsionaalin kanssa pitää kongressi vielä nytkin mahdottomana, koska Moskovan taholta ei ole tehty mitään vastakohtien lieventämiseksi. Punaisen urheiluinternatsionaalin virallisten elimien taistelutavat Sosialistista urheiluinternatsionaalia vastaan, varsinkin internatsionaalimme häpäisy talviurhei lukilpailujen aikana Leningradissa 1927, todistavat, että UI:n johtajat eivät työskentele tosissaan yhteisrintaman rakentamiseksi. Vuonna 1928 toimeenpantavat spartakiadit käsittää kongressi kommunistiseksi puolue juhlaksi, johon Sosialistiseen urheilulnternatsionaaliin kuuluvat liitot eivät saa ottaa osaa." Tähän päätökseen ei myöhemmin pidetyssä internatsionaalin toimiston kokouksessa ole esi tyl-s estämme huolimatta saatu minkäänlaista muutosta. Lii ttotoimikunnan mielestä ei voida asettaa äänestyl::sen alaiseksi kansainvälisen järjestömme korkeimman elimen, kongressin, päätöstä, vaan sitä on joko noudatettava tai erottava kansainvälisestä järjestöstä. Koska liittomme on Sosialistisen urheiluinternatsionaalin perustajajäsen ja tähänastiset liittokokouksemme ovat yksimielisesti hyväksyn,et jäsenyytemme, liittotoimikunta ei katso voivansa asettaa vaaranalaiseksi liittomme jäsenyyttä internats.onaalissamme. Internatsionaalimme kongressin päätöksen noudattamisen tärkeyttä painostaa iyös liittoneuvostomme asiassa tekemä päätös. EdelläesitettYJnl viitaten katsoo liittotoimikunta spartakiadikysymyksen siinä määrin selväksi, ettei sen selvittämiseksi ole tarpeellista toimeenpanna liittoäänestystä. Helsingissä 25 p:nä kesäkuuta TUL:n Liittotoimikunta. Tanner ilmoitti j ä t t äväsä myöhemmin kirjallisen vastalauseen päätöstä vastaan. )[.. 3 Hyvälcsytt iin j äseneksi liittoon 1 aksiahden Voimistelu- j a Urheiluseura Islcu, Viipurin piirikunnasta.

27 r,fyönnettiin seuraavat kilpailuluvat ; 4 Pietarsaaren Stjur Tampereen Yritys, ystävyysottelu jalkpalloilussa nan kanssa Tampereella Helsingin Jyry, kansainväliset nyrkkeilykilpailut 21-22/7. Helsingin Jyryn Uimaosasto, kansalliset uintikilpailut 4-5/ 8 ehdolla, että liitolle esitetään ennen kilpailuluvan lähettämistä Työnjuhlatoimikunnan kirjallinen suostumus. 5 Hyväksyttiin Palloilujaoston ehdotus, etta Saksan TUL :n jalkapallojoujdcue pelaa Suomessa seuraavat 4 ottelua: Helsingissä liitto-ottelun 20/7, kaupunkiottelut l:otkassa 22/7, Helsingissä 24/7 ja Turussa 26/7. Jowckueen jäsenille annetaan liiton mestaruusmitali muistoksi matkasta, jos he haluavat sen vastaanottaa. TLu]cin tiedustcleminen jätettiin toimiston huoleksi. Jaostolle annettiin valtuudet järjestää joulckueelle iäntejä nähtävyyksissa ja suorittaa liiton puolesta niista aiheutuvat pikkumenot. Samoin jätettiin jaoston tehtäväjcsi järjestää joukkueen vastaanotto tavalliseen tapaan sekä lähtijäiskekkerit, johon viimeksimaittuun kutsutaan molemmat palloilujoukkueet, liittotoimikunnan jäsenet, palloilujaosto, naisjaosto sekä muista jaostoista puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kaikki naisineen. 6 Ehdotettiin liitto ottelun toimeenpanemista kuluvana kesänä Saksan ja Latvian kanssa. Asia lyki..ttiin Yleisurheilujaoston harki ttavaksi. 7 Sa]csan työväen samariittiliiton liittotalon vihkiäisiin 15-16/9 Chemnitzissä päätettiin ltihettää onnittelukirjelmä. 8 Uintiprimusmaisterimerkin käytäntöönottokysymys lykättiin Uintijaostoon evästyksin, että kysymys saisi raueta. 9 Päätettiin merkitä liiton rikosrekisjeriin, että Reposaaren Kisa on erottanut jäsenyydestäli.n Verner Hacklinin, Jaska Toivolan, Eino Kuusisen ja Helmi Lönnbergin lakonrikkuriuden takia. 10 L Työväen Urheilulehtiosakeyhtiölle pätettiin huomauttaa, ettei se JCäyttäisi ilmoi tulcsissaan liittojuhlan me,inoskuvaa.

28 11 IuLlitiin Palloilujaostom ilmoitus, että ystäj.ysottelujen tuloksia ei oteta uuomioon sarjasijoituksia määrättäessä. 12 Päätettiin noudattaa kilpailusääntujen painatuksessa sellaista menettelytapaa, että asianomainen jaosto tarkastaa stintöjen asiallisen puolen, toimisto kielellisen kokoonpanon ja jaosto vielä sen jälkeen säännöt kokonaisuudessaan, minkä jälkeen ne voidaan painattaa liittotoimildxnnan luvalla. 13 Ilmoitettiin, että Länsi-Saksaan on sähköteitse tiedusteltu L4;" VUhrniä ja Lumivuokkoa <Itilpailumatkalle. I:ilpailijat lähetetäwl, jos tilaaja suorittaa matkasta aiheutuvat kustannukset. 14 tori ) Ilmoitettiin, että Latvialaisia plpräilijöitä saapuu Helsinkiin 26/7 ja he ovat pyytäneet liitolta opas tulkkia. sia jätettiin toimiston järjestettäväksi, kuitenkin siten, ettei siitä aiheudu liijiolle kuluja. Vakuudeksi

29 enjohdosta,että TUL : n Liittotoimikunta kieltäytyi toimituttamasta TUL:n sääntöjen edellyttämää liittoäänestystä n. k. spartakiadikysy - myksessä vaikka? Piirikuntaa oli sitä liittotoirnikunnalta vaatinut TUL:n sääntöjen mukaisella tavalla, esitän jyrkän vastalauseeni. Vastalauseeni nojautuu seuraaviin tosiasioihin : 1 ) Liittorune on koko olemassaoloaikanaan määritellyt kansainväliset suh - teensa,kuten kaikki muutkin sisäiset asiansa, täysin itsenäisesti.bikä ainoassakaan tähän asti pidetyssä liittokokouksessamme ole kenenkään edus - tajan päähän pälkähtänyt esittää liittotoimikunnan enerunistön nyt omaksumaa kantaa, jonka mukaan LSTUI :n päätöksien vastaisia kysymyksiä ei voisi ottaa päätettäväksi. Meillä on nytkin voimassa sellaisia päätöksiä, jotka ovat tai ovat olleet LSTUI:n periaatteiden ja päätösten västaisia. Sellaisia ovat esim.propogandakilpailuihin osanotto,palkintokysymys ja suhteemme ulkomailla porvarillisiin urheilijoihin. Kansainvälisissä kilpailusäänöissä,joita meidän pitaisi kansainvälisissä kilpailuissa.jne nouqatttaa, on useita kontia,joita emrne ole noudattaneet. Olemme siis noudattaneet LS TUI :n päätjksiä vain niiltä osilta,kuin ne soveltuvat meidän oloinimme, eikä rnei tä olla näistä rikkoumuksista LSTUI :n jäsennyydestä erotettu. 2) LST UI:n H:gin kongressi vahvisti Parisin kongressin tekemän päätöksen suhteesta Punaiseen Urheiluinternationaaleen,jonka päätdksen perusteella osanot t 0 Spartakiade ihin on salli t tua.. "u t ta samalla t : gin kongre ssi ki elsi liitoilta niihin osanoton,koska Spartakiadit ovat muka kommunistiset puoluekisat. Nyt on kui tenkin selvästi todettu, että Spartakiadi t ovat pu.htaasti urheilulliset kisat- kuten julkisuuteen saatetusta kisojen onjel - mastakin selviää - ja on niihin osanottajiksi kutsuttu kaikkien maitten työläi surhe ilij at. näin ollen ja ottaen huond oon, et tä H : bin kongre ssin ki e.l teinen päätös nojautuu siihen olettrunukseen,että kisat muodostautui -.ivat puoluekisoiksi,on tuo H:gin päätös tosiasiallisesti kumoutunut ja voimaan jää vain Parisin kongressin päätös, joka sallii osallistumisen Spartaki ade inim. ) Oman liittomme kansainvali siä suhtei tamme koskevat paä takset sallivat niinikään Spartakiadeihin osallistumisen.räin on asianlai ta sekä Kuopion että Tampereen kokouksien kansainvälisyyspäätöksien perusteella. Viimeksi : gissä pidetty kokous suorastaan velvoitti, että kisoihin on osallistuttava.ainoa lii ttotol likuntaa ylempi orgaani, joka on tennyt kielteisen paätaksen,on tänä vuonna pidetty liittoneuvoston kokous. l'u"lta kun tämä liittoneuvoston päätös tietää ylemmän orgaanin, liitto} okou1.sen, :Jäätöksen purkamista, wihin sillä ei sääntjjen mukaan ole ju.ridista eikä muutakaan oikeutta,nlin ei liittoneuvoston kielteisellä päätöksellä ole mitään merkitystä Sparta -

30 lciadikysymyksessä. 4) Täflänastinen tl..pa, L 'EDI :n ja oman liittomrne pää v0kset antavat siis liitollemme oikeuden oaallistua S"'Jartakiadeinin. Jutta vaikka asetuttais:åli n sillekin kannalle, ett'a 'LSTUI :n }1 : :,in kongressin päätös edelleen velvoi t - taisi li i ttoainme pysymään li i t tona erillään Spartakiadei sta - j ota se ei velvoita,kutenr lempanä olen osoittanut -, niin kysymyksessä olevassa liittoäänestyksessä e i ol e kysymys edes kiel teisest ä suhtaut umisesta tuohon.päätöks een. LST UI :n H:gin kongressin päätöshä n merkits i sitä,e t tei s anot - tuun interntionaaleen kuul uvat liitot saa liittoina osallistua Spartakiadeihin, mutta ei kieltänyt osanotto- oikeutta liittojen jäsenseur oilta j a niiden yksityisiltä j ä seniltä. PuheeBsalevassa liittoäänestykseä sähän vaad i ttiin r atkaisua vain siihen, saavatko liittomme alaisten seurojen yksi - tyiset jäsenet osallistua Spartakiadeihin vai eikö. Kysymy s ei siis missään tapauksessa' ole minkään LSTUI:n päätöksen kumoaminen. Sellaisen osanoton salliminen, josta liittoäänestyysessä vaaditaan selvyyttä, on liittotoimikunnalla ilman muutakin. ltta kun liittoneuvosto ja liittotoimikunan e- nermni'stö ovat sääntöjen- ja voimassaolevien päätösten vastaisesti asettuneet osanottoon nåhden kielteiselle kannalle, niin on tosiaankin syyti Piirikuntien vaatima liittoäänestys toimittaa,että saataisiin selville, millä kannalla' liittomme jäsenet tässä tärkeässå kysymyksessä ovat. Kun liittomme säännöissä ei si täpai tai ole mi tään määräystä sii tä, minkäl is1c,;. kysymyksi_ ä voidaan liittoäänestyksellä ratkaista,jotenka liittotoimikunnalla ei ole tässä suhtee ssa ede s l.linkäänlai sta tulkintaoikeutta, niin on vaadi ttu lii ttoäänestys toimitettava. Yaiken edelläesittämäni perusteella olen sitä mieltä, että liittotoimikunnan olisi pitänyt toimituttaa sääntöjen mukaisessa järjest.iksessä vaadittu liittoäänestys ja hyv;';ksyä esittämäni äänestyksen toimeenpanm.uoto,joka oli seuraava : 1 ) Ue, jotka kannattavat liittoneuvoston t 0.nä vuonna tekemän päätöksen, joka kieltää TUL : n a.laisilta seuroilta ja sen jäseniltä osanotto- oikeud.en I:oskovassa pide ttävi in Spartakiade ihin, pysyt tämi stä voimassa, ääne s tavat jaa 2 ) Ne, jotka kannattavat että l.oskovassa pidettäviin Spartakiadeihin sauva1 TUL : n alaisten seurojen jäsenet ottaa osaa, äänestävät e i. Äänestys toimitetaan kaikiss TUL: n alaisissa seuroissa sunnuntbina,heih näkuun 29 päivänä, ja on seurojen lanetettävä äänestyksen tulokset liittoon viimeistään elokuun 2 p :nä päi vätyllä Yirjeellä. Eelsingissä, 25/6-28.

31 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toinistossa 2 p :nä heinäkuuta Saapuvilla olivat U.Rinne, V.Lähteinen, Lyydia Vainio, Helmi Rossi, l:. Niininen, N.:Kristoffersson, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V. J.Kostiainen. 1. Koslca kumpikaan puheenjohtaja ei ollut saapuvilla, vali ttiin tämän kokouksen puheenjohtajaksi U.Rinne. 2 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 3 Helsingin Ponnistus, ystävyysot1?lu jalkapalloilussa Tiutisten Pyrinnön kanssa Helsingissä 1/7. Viipurin, I:ymiulaakson ja Etelä-Saima piirikunnat, piirikuntien välinen yleisurheiluottelu Viipurissa 8/7. Oulun Jyry, kansalliset yleisurheilukilpailut 4-5/8, ehdolla, että paikallinen Työnjuhlatoimikunta antaa rjallisen suostumuksensa. Helsingin Jyry, kansainväliset yleisur4eilulcilpailut 10-11/7. a 1 Rovahiemen Reipas, kansalliset painikflpailut /8. 1,rartinniemen Sarastus, tt tt 1-2/9. Helsingin Visa, kansainväliset Honkalahden Yritys, kansalliset tt " 1-3/9. 8-9/9. Helsingin. Työväen Purisiseura, kansalliset purjehduskilpailut heinäkuun kuluessa. Samalla päutettiin kilpailujen laatuun katsoen suostua seuran pyyntöön, ettei kilpailuista kanneta lupamaksua. 4. Pihlavan Pontevan laskusta päätettiin pyytää Satalcunnan piirin lausuntoa. 5 Liiton edustajaksi Järjestönuorten liiton edustajakokoukseen Lahteen 28-29/7 päätettiin valtuuttaa Aku Mantere Lahdesta. 6 Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön luhettämän kirjelmän johdosta päätettiin kieltää mainittua yhtiötä tästedes käyttämästä liittojwllan mainoskuva-aihetta ilmoituksissaan. 7 Liiton edustajaksi Viipurin yöväenyhdistyksen / päätettiin valtuuttaa 1 Penttinen Viipurista....;: 40-vuotisjuhla

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Oulun. Säännöt. Polkupyörä-Yhdistyksen. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892.

Oulun. Säännöt. Polkupyörä-Yhdistyksen. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892. Oulun Polkupyörä-Yhdistyksen Säännöt. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892. ' t ' 4- /\ f CT) /f)... I l I r1v S / / 4-4- /S. J } l flufieenyo htaja. Stizj-uzi. Oulun Polkupyörä-Yhdistyksen

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutkutaan seuraksi, nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry. Seuran kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot