TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ VERKKOPALVELUT Verkkosivut Nettiryhmät ELÄMÄNTAITOKURSSI HENGAILUILLAT MARKKINOINTI TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ PROJEKTIT ELÄMÄNTAITOJA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPISKELEVILLE NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE PROJEKTI PAIKKA AUKI NUORET TYÖELÄMÄÄN -PROJEKTI HENKILÖSTÖ TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO TALOUS...24 LIITTEET 1 TALOUSARVIOVERTAILU SELVITYS RAY:N YLEISAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA MARKKINOINTI TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ...29 TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA...32 TASE...33 LIITETIEDOT...34 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA...37 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...38 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...38 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati Tietotili Consulting Oy, auktorisoitu tilitoimisto Mannerheimintie Helsinki

3 JOHDANTO Vuonna 2014 Nyyti ry:n perustamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Merkkipäivää juhlistettiin järjestämällä Opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa edistämässä -juhlaseminaari Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa Nyyti ry:n (jatkossa Nyyti) toiminta-ajatuksena on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä: tarjoamalla ja kehittämällä opiskelijoille toimintamuotoja, jotka tukevat heidän pärjäämistään ja valmiuksiaan oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä ongelmien vaikeutumisen ehkäisemisessä selvittämällä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tarpeita sekä arvioimalla toimintamme vaikutuksia ja tuloksellisuutta toteuttamalla ja kehittämällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa opiskelijoiden arkiyhteisöissä toteutettavia henkistä hyvinvointia tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintamuotoja vaikuttamalla opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen kannalta keskeisiin asioihin Nyyti on valtakunnallisesti toimiva yhdistys. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat taide- ja tiedekorkeakoulujen sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Vuonna 2014 toimintamuodot olivat yli korkeakouluopiskelijan ulottuvilla. Sääntöjen tarkoituspykälän ja Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektin myötä kohderyhmään katsotaan kuuluvan myös toisen asteen opiskelijat. Toimintamuotomme ovat voimavaroja vahvistavia ja arjessa selviytymistä edistäviä, ryhmämuotoisia, palveluja. Järjestölähtöiseen auttamistyöhön lukeutuvat toimintamuotomme ovat: Nettiryhmät, Hengailuilta-konsepti, Elämäntaitokurssitoiminta ja tiedon tarjoaminen verkkosivuilla opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. Toimintaa kehitetään osana perustoimintaa sekä projektikehittämisen menetelmällä. Parhaillaan käynnissä on vuonna 2013 alkanut Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville -projekti, jossa korkeakouluopiskelijoille tarkoitettua Elämäntaitokurssia muokataan ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sopivaksi. Projektin arvioidaan päättyvän kesällä Toimintavuonna toteutettiin strategiaprosessi, jonka tuotoksena laadittiin strategia vuosille Yhdistyksen kokous hyväksyi strategian kokoukseen Strategian mukaisesti toiminnassa ja sen kehittämisessä tärkeinä pidetään (arvot) opiskelijan hyvinvointia, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Visiomme on: Hyvinvoiva opiskelija omassa elämässään ja omassa yhteisössään sekä osallisena yhteiskunnassamme. Toiminnan päämääränä on, että: Opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ylläpitämiseen ja edistämiseen kasvavat, ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet vähenevät. Opiskeluyhteisöt tukevat kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla sellaisia vertaisuuden käytäntöjä ja kulttuuria, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen osallisuus nähdään keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä ja mielenterveysasioihin liittyvät ennakkoluulot vähenevät. Pääosan yhdistyksen toiminnasta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Tämän toimintakertomuksen eri lukujen alussa esiintyvät lihavoidut tekstit ovat toimintavuodelle tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman strategisia tavoitteita. 1

4 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ Yleisavustuksella toteutettuja korkeakouluasteella opiskeleville tarkoitettuja palveluja toimintavuonna olivat verkkosivut, Nettiryhmät ja Hengailuillat sekä Elämäntaitokurssitoimintakokonaisuus. Palvelut olivat pääosin suomenkielisiä. Vuonna 2013 käännettiin ruotsinkielelle verkkosivujen yleistä tietoa Nyytistä sisältävä Järjestö-osio sekä laajasti opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa koskevaa tietoa käsittävä artikkelipankki. Tavoitteena on, että lähivuosina myös Elämäntaitokurssi on saatavilla ruotsinkielisenä. Lisäksi verkkosivujen Tietoa-osion käännättämismahdollisuuksia englanninkielelle selvitetään vuoden 2015 aikana. Kehitetään palveluja tutkittuun tietoon perustuen. Toimintavuonna toteutettiin neljännen kerran uusien opiskelijoiden kysely yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kysely toteutettiin Nyytin verkkosivuilla Kyselystä oli käytössä myös ruotsinkielinen versio. Raportti kyselystä valmistuu tammikuun 2015 lopussa. Taustatietoja vastaajista kerättiin pääosin samoin kysymyksin kuin edellisinäkin vuosina, mutta kyselyn runkoa ja sisältöä muutettiin edellisvuosista. Syksyn 2014 kyselyn haluttiin tarjoavan enemmän tilaa opiskelijoiden oman äänen kuulumiselle ja vapaudelle kuvata uutta elämäntilannetta omin sanoin. Tästä syystä kyselyn rakennetta muutettiin monivalintapainotteisesta asetelmasta kohti vapaampaa liukuasteikkoa ja avokysymyksiä. Tarkoituksena oli saada tietoa opiskelijoiden tarpeista ja siitä, miltä opiskelujen alkuvaihe on tuntunut ja kuinka sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on käynnistynyt. Kyselyllä haluttiin myös osoittaa kiinnostusta ja välittämistä opiskelijoita kohtaan sekä tehdä Nyytiä tunnetuksi uusien opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyyn vastasi yhteensä opiskelijaa. Vastaajista 69 % oli naisia, 29 % miehiä ja 2 % ilmoitti sukupuolensa olevan muu. Vastaajista henkilöä antoi selkeän tiedon iästään, ja tämän perusteella vastaajien keski-ikä oli 23 vuotta. Nuorin vastaajista oli 15- vuotias ja vanhin 57-vuotias. Vastaajista suurin osa, 80 %, oli vuotiaita. Runsas 20 % vastaajista opiskeli pääkaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa. Kyselyyn vastanneista 61 % opiskeli yliopistossa, 37 % ammattikorkeakoulussa ja 2 % muussa oppilaitoksessa. Kyselyn tulosten pohjalta seuraaviin asioihin tulisi kiinnittää huomioita: Mahdollisuuksia keskusteluapuun ja vaihtoehtojen kartoittamiseen toimeentulon ja talousasioiden suhteen tulisi olla saatavilla Tukea ja opastusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja ensimmäisten koulutöiden tekemiseen tulisi lisätä ja vahvistaa Tuutoritoiminnassa tulisi edelleen panostaa erilaisten tarpeiden huomioimiseen ja yhteisöllisen ilmapiiriin luomiseen Opiskelijoiden uskoa kyvyistään vaikuttaa hyvinvointiinsa tulisi vahvistaa Tukea ja välineitä tulisi olla tarjolla esimerkiksi: o ajankäytön hallintaan o tasapainon ylläpitämisen opiskelun, työn ja vapaa-ajan välillä o hyvinvointia tukevista elämäntavoista huolehtimiseen o sosiaalisten suhteiden solmimiseen Toimintavuodelle suunniteltu Nettiryhmien käyttäjäkysely päätettiin siirtää toteutettavaksi vuonna Käyttäjäkyselyä muokataan siten, että sen fokus on tarvekartoituksessa ja se liitetään osaksi vuonna 2015 käynnistyvään pidemmän aikavälinen verkkovälitteisten palveluiden kehittämistä. Käyttäjäkysely toteutetaan yhdessä verkkosivujen kävijäkyselyn kanssa. 2

5 Toimintavuoden aikana valmistui yksi yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa toteutettu opinnäytetyö: Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä. Opinnäytetyö on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomin koulutusohjelmassa. Selvitetään tutkimusyhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa palvelujen kehittämiseksi ja etsitään uusia tutkimuksen rahoitusvaihtoehtoja. Toimintavuonna jatkettiin vuonna 2013 käynnistynyttä yhteistyötä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) kanssa sopimalla ja aloittamalla opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseen liittyvän yhteishankesuunnitelman valmistelu. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kevätkauden 2015 aikana. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi -tutkimukseen liittyen sovittiin tutkimusyhteistyöstä tutkijoiden kanssa, joiden taustaorganisaatioina ovat: Itä-Suomen yliopisto (ISY), Helsingin yliopisto (HY), Jyväskylän yliopisto (JY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Vitalmed tutkimuskeskus. 1.1 Verkkopalvelut Arvioidaan verkkopalvelujen teknisten alustojen toimivuutta ja sopivuutta sekä selvitetään mahdollisuuksia kehittää eri päätelaitteille soveltuvia mukautuvia verkkosivuja ja -palveluja. Verkkopalveluihin luetaan verkkosivut ja Nettiryhmät. Verkkopalvelujen ylläpito- ja kehittämiskulut on kirjattu verkkopalvelujen kustannuspaikalle, kuten myös tutkimusohjelmien lisenssikulut sekä tietokantojen käyttömaksut, kuvapankin kuukausimaksut ja uusien opiskelijoiden kyselyn käännöskulut. Alustavassa talousarviossa kulujen arvioitiin olevan ,00 euroa ja tarkennetussa talousarviossa euroa. Toteutuneet kulut olivat ,77 euroa Verkkosivut Ylläpidetään verkkosivuja ja kehitetään niiden sisältöä ja vuorovaikutteisuutta. Verkkosivuille tehtiin toimintavuoden syyskuussa visuaalinen facelift. Sivujen värimaailmaa kevennettiin ja tunkkaisuutta vähennettiin. Kuvien käyttöä päätettiin lisätä ja otettiin käyttöön maksullinen kuvapankki, jota hyödynnetään mm. viestinnässä, sosiaalisessa mediassa ja esitysmateriaaleissa. Myös sivuston rakennetta uudistettiin mm. Apua ja Tietoa -osiot erotettiin toisistaan ja tehtiin kokonaan uusi Hengailuillat-osio. Uudennäköiset sivut otettiin käyttöön Verkkosivuilla oli toimintavuonna yhteensä vierailua, joka on n vierailua (15 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkosivuston suosituimpia sivuja olivat Etusivu, Nettiryhmien pääsivu, Elämäntaitokurssin pääsivu, Tietoa pääsivu ja Itsetunto-artikkeli. Maaliskuun kasvanut vierailijoiden määrä voi johtua mm. tuolloin avoimessa haussa olleesta toiminnanjohtajan tehtävästä. Syyskauden kasvaneisiin vierailumääriin vaikuttavat useat tekijät: sivuston 3

6 visuaalinen facelift, uusien opiskelijoiden kysely, uudistunut blogi, avoimessa haussa ollut kehittämiskoordinaattorin tehtävä ja Nyytin 30-vuotisjuhlaseminaari. Verkkosivujen kuukausittaisia vierailumääriä vuosina kuvataan kaaviossa V 2011 V 2012 V 2013 V 2014 Kaavio 1. Verkkosivujen vierailut kuukausittain vuosina Nettiryhmät Tarjotaan Nettiryhmiä korkeakouluopiskelijoille sekä arvioidaan ja kehitetään edellisenä vuonna käyttöönotettua toimintamallia. Jatketaan Nettiryhmien suunnittelua uusille aihealueelle. Selvitetään lisäksi yhteistyömahdollisuuksia Metropolia ammattikorkeakoulun ja YTHS:n kanssa Nettiryhmien toteuttamisessa. Toimintavuonna Nettiryhmissä käsiteltiin vertaistukea hyödyntäen opintojen aloittamiseen, sinkkuuteen, seurustelu- ja parisuhteen päättymiseen sekä yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kevätkaudella toimivat Sinkkuna-, Erosta eteenpäin ja Yksinäisyys-ryhmät ja kesällä Yksinäisyys-ryhmä. Syksyllä käynnistettiin uusi Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmä juuri opintonsa aloittaneille korkeakouluopiskelijoille. Ryhmän tavoitteena oli tukea opiskelujen alkuvaihetta ja tarjota foorumi, jossa uudet opiskelijat voivat jakaa opintojen alkuun liittyviä mietteitään, huoliaan ja ilonaiheitaan. Kevään ja kesän ryhmät toimivat 14 viikon ajan. Syksyn ryhmien aloitus- ja lopettamisajankohdat porrastettiin siten, että käynnissä oli samanaikaisesti kolme ryhmää. Alkutaipaleella ahdistaa -ryhmä käynnistettiin jo elokuun lopulla ja vastaavasti Sinkkuna-ryhmä alkoi sen päätyttyä lokakuussa. Ero-ryhmän uudistettu rakenne todettiin hyvin toimivaksi. Siltikin syksyn Eroryhmässä oli kirjoittajia sekä kirjoitettuja viestejä aiempia ryhmiä selvästi vähemmän. Koulukiusaamista käsittelevän ryhmän kehittäminen ja yhteistyön aloittaminen siirtyy Nyytissä samoin kuin YHTS:ssä tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi. Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa kaavailtu yhteistyön selvittäminen ei edennyt. Sen sijaan Sinkkuna- ja Alkutaipaleella 4

7 askarruttaa -ryhmiä ohjasi työntekijän rinnalla korkeakouluharjoittelija. Näin ryhmien ohjaamiseen saatiin opiskelijan näkökulmaa. Alkutaipaleella askarruttaa -nettiryhmän kokeilun tarkoituksena oli vastata Nyytin aiempina vuosina toteuttamien verkkopalvelujen käyttäjäkyselyissä samoin kuin sidosryhmäyhteistyössä esille nousseeseen tarpeeseen erityisesti uusille opiskelijoille tarkoitetusta verkkofoorumista. Opintojen aloittaminen ja siihen usein kytkeytyvä elämäntilanteen merkittävä muutos voi myönteisistä odotuksista huolimatta tuntuakin raskaalta, altistaa stressille, psyykkisiin oireisiin ja kriisiytyneeseen tilanteeseen (elämäntilannekriisi). Ryhmässä puhututti eniten uusiin opiskelukavereihin tutustumisen vaikeus ja ryhmien ulkopuolelle jääminen. Myös se, onko opiskeluala oikea, pohditutti kirjoittajia. Aiheet, joista ryhmässä keskusteltiin, olivat odotusten mukaiset. Sen sijaan keskusteluvilkkaus ja kirjoitettujen viestien määrä jäivät odotettua pienemmiksi. Tämä voi johtua osin siitä, että uutena toimintamuotona käyttäjät eivät vielä ole löytäneet ryhmää ja sen markkinointi olisi voinut toteutua tehokkaammin. Ajankohta saattoi myös olla epäedullinen, sillä juuri lukuvuoden alussa on muutoinkin paljon uusia asioita, tilaisuuksia ja tapahtumia. Arvioinnin ja kertyneen kokemuksen mukaan ryhmän toimintamallia ja toteutusta kehitetään vuoden 2015 aikana ja nettiryhmää jatketaan syksyllä Toimintavuonna ryhmiin rekisteröityi yhteensä 209 henkilöä, mikä oli 34 enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista rekisteröityneistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osuus oli 27 %, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna Miesten osuus rekisteröityneistä oli 30 % ja naisten 69 %, muun sukupuolen osuus 1 %. Ryhmiin kirjoitti toimintavuoden aikana yhteensä 205 henkilöä, mikä oli 21 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Noin 10 % kirjoittajista osallistui kahteen tai useampaan ryhmään samanaikaisesti. Kirjoittaneista 42,5 % oli miehiä ja 57,5 % naisia. Sinkkuutta käsittelevissä ryhmissä miesten osuus oli suurin, 63 %, ja parisuhteen päättymistä käsittelevissä eroryhmissä pienin, 11 %. Yksinäisyys-ryhmissä miehiä oli 38 % kirjoittajista. Kirjoittajien keskimääräinen ikä oli 26,5 vuotta (25,5 vuotta / 2013) kirjoittajien iän vaihdellessa paljon. Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmässä kirjoittajien keski-ikä oli selkeästi matalampi eli 23,6 vuotta. Kirjoittajat olivat pääosin suurimmista yliopistokaupungeista. Suurin osa, 38 %, kirjoittajista opiskeli pääkaupunkiseudulla. Jyväskylässä opiskeli 12,5 %, Turussa ja Tampereella kummassakin 12 % kirjoittajista. Joensuussa opiskeli 5,5 % kirjoittajista, ja Oulussa sekä Rovaniemellä 4 %. Pienemmiltä paikkakunnilta osallistui yksittäisiä kirjoittajia. Nettiryhmiin kirjoittaneet edustivat monia eri opiskelualoja. Suhteellisesti eniten, 21 %, oli humanististen alojen opiskelijoita. Toiseksi eniten, 19 %, kirjoittajia oli yhteiskuntatieteellisiltä aloista. Teknistieteellisellä alalla opiskeli 12,5 % kirjoittajista, kasvatustieteellisellä alalla 9 %, kauppatieteellisellä alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla molemmilla 4,5 % kirjoittajista. Muut kirjoittajat olivat taidealan, kulttuurin, musiikin, teologian, terveystieteiden, psykologian, oikeustieteen, farmasian, hammaslääketieteen sekä matkailun-, ravitsemus- ja talousalalta. 5

8 Ryhmiin kirjoitettiin toimintavuoden aikana yhteensä 793 viestiä, mikä oli 38 viestiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli ohjaajien tekemiä interventioita 129 ja asiakkaiden viestejä 664. Ryhmiä ladattiin niiden toiminta-aikana kertaa, mikä oli noin kertaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähenemä johtuu osin normaalista kausivaihtelusta ja todennäköisesti osin myös siitä, että perinteisesti paljon seurattu Sinkkuna-ryhmä toteutettiin syyskaudella lyhytkestoisempana. Latausten määrää kuukausittain vuosina kuvataan kaaviossa Kaavio 2. Nettiryhmien lataukset yhteensä vuosina Kuten aikaisempinakin vuosina, eniten ladattiin yksinäisyyttä käsitteleviä ryhmiä, joiden lataukset olivat 44 % kaikista latauksista. Sinkkuna-ryhmien osuus oli 29 % ja eroa käsittelevien ryhmien 21 %. Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmän latausten osuus oli 6 % kaikista latauksista. Nettiryhmien latausten osuutta ryhmittäin kuvataan kaaviossa 3. Alkutaipaleella askarruttaa 6% Yksinäisyys 44% Sinkkuna 29% Ero 21% Kaavio 3. Nettiryhmien lataukset ryhmittäin vuonna

9 1.2 Elämäntaitokurssi Vakiinnutetaan Elämäntaitokurssi-palvelukokonaisuus yleisavustuksella rahoitettavaan toimintaan ja jatketaan palvelujen kehittämistä, konseptointia, arviointia ja tutkimusta. Elämäntaitokurssi-toimintaa on kehitetty vuoden 2013 lopussa päättyneessä Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennukseen ehkäisyyn projektissa. Toimintavuoden 2014 aikana projektin tuotokset vakiinnutettiin osaksi normaalia toimintaa ja Elämäntaitokurssista muodostettiin oma toimintakokonaisuus sekä kustannuspaikka. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI -palvelukokonaisuus sisältää opiskelijoille tarkoitetut Elämäntaitokurssit, kurssiin liittyvän Osallistujan oppaan, ohjaajakoulutuksen, koulutettujen ohjaajien verkoston koordinoinnin, verkkooppimisalustalla olevan verkkokurssin ja ohjaajien materiaalin sekä kurssin vaikuttavuustutkimuksen. Toimintavuonna toteutettiin yhteensä neljä Elämäntaitokurssia: aika kuvaus kertoja ohjaajia osallistuja naisia miehiä -määrä Nyytistä Elämäntaitokurssi, jossa käytössä myös verkkokurssi 6 kertaa joka toinen viikko 1.4. Tutkimuksen 6 kertaa 2 Nyytistä Elämäntaitokurssi viikoittain 3.9. Elämäntaitokurssi 10 kertaa 1 Nyytistä yhteistyössä Suomen Mielenterveysseur an (SMS) Löydä oma tarinasi -ryhmätoiminnan kanssa viikoittain ja 1 SMS Tutkimuksen 6 kertaa 2 Nyytistä Elämäntaitokurssi viikoittain Yhteensä (72 %) 14 (28 %) Toimintavuonna toteutettiin kolme Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutusta: aika kuvaus laajuus kouluttajat osallistuja -määrä Avoimesti haettava ohjaajakoulutus 3 päivää ja verkkokurssitehtävät (2op) 1 Nyytistä Savonia Ammattikorkeakoulun tilaama ohjaajakoulutus Avoimesti haettava ohjaajakoulutus 2 päivää ja verkkokurssitehtävät (2op) 3 päivää ja verkkokurssiteht ävät (2op) 1 Nyytistä 18 1 Nyytistä 12 Yhteensä 48 7

10 Toimintavuoden lopussa koulutettuja Elämäntaitokurssin ohjaajia oli yhteensä yli 200. Tiedonvaihdon ja verkostoitumisen edistämiseksi otettiin käyttöön koulutetuille ohjaajille tarkoitettu Elämäntaitokurssin uutiskirje Tähtiuutiset. Vuoden aikana toimitettiin neljä Tähtiuutiset-uutiskirjettä. Lisäksi ohjaajien käyttöön perustettiin oma työskentelytila ja keskustelualue verkko-oppimisalustalle. Koulutetuille ohjaajille suunnattiin alkuvuodesta 2015 kysely heidän järjestämiensä Elämäntaitokurssien ja niiden osallistujien määrästä. Saatujen vastausten perusteella kursseja järjestettiin toimintavuonna yhteensä 17, joista 12 oli YTHS:n järjestämiä. Kursseille osallistui yhteensä 163 henkilöä. Osallistujien kesimääräinen ikä oli 23 vuotta. Osallistujista 62 % oli naisia ja 38 % miehiä. Osallistujista 14 oli toisen asteen opiskelijoita, 12 nuorten työpajojen asiakkaita ja loput 137 osallistujaa olivat korkeakouluopiskelijoita. Toimintavuoden loppuun mennessä vaikuttavuustutkimukseen oli rekrytoitu 70 % tavoitellusta osallistujamäärästä. Interventiokursseja on järjestetty kaiken kaikkiaan yhteensä viisi, joista toimintavuonna järjestettiin kaksi. Toimintavuonna viimeisteltiin Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimuksen suunnitelma, haettiin ja saatiin sille Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan lausunto sekä haettiin ja saatiin tutkimusluvat Stadin ammattiopistosta ja Vantaan ammattiopisto Variasta. Tutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin syksyllä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Elämäntaitokurssin vaikutuksia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointiin, terveyskäyttäytymiseen ja elämänhallintaan sekä seurata hyvinvoinnin ja elämänhallinnan muutoksia ammatillisen koulutuksen aikana. Tutkimuksessa kertyvää aineistoa on tarkoitus tarjota opinnäytetyöntekijöille. Tavoitteena ollut selvitystyö osallistujan oppaan ja verkkosivuilla olevan aineiston käännättämisestä ruotsiksi päätettiin siirtää vuodelle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS avasi toimintavuonna I love arki -sivuston, jonka toteuttamiseen Nyyti osallistui kommentoimalla. I love arki -sivuston sisältö pohjautuu Elämäntaitokurssin aineistoon. Elämäntaitokurssi-toimintaan kertyi tuottoja osallistumismaksuista yhteensä euroa. Toiminnan kulujen arvioitiin olevan 1.900,00 euroa toteuman ollessa 3.418,06 euroa. Kulut muodostuivat Elämäntaitokurssien ja ohjaajakoulutusten materiaalikuluista, verkko-oppimisalustan käyttökuluista, Tähtiuutisten perustamisesta Koodiviidakkoon, matka- ja tarjoilukuluista. Arvioitua suuremmat kulut johtuivat Tähtiuutisten perustamiskuluista sekä Osallistujan oppaan arvioitua suuremmasta tarpeesta johtuneista lisäpainoksen painatuskuluista. 1.3 Hengailuillat Kannustetaan ja tuetaan Nyytin kehittämän konseptin mukaisten Hengailuiltojen järjestämistä kaikilla yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä iltojen järjestämisessä pääkaupunkiseudulla eri toimijoiden kanssa. Levitetään Hengailuilta -konseptia muiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivien organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön. Toimintavuoden marraskuussa opiskelija- ja ylioppilaskunnille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin järjestettyjen Hengailuiltojen määrää ja kokemuksia iltojen järjestämisestä. Kysely lähettiin yhteensä 37 opiskelija- ja ylioppilaskunnalle, joista 8

11 11 (30 %) vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 11 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta kuusi ilmoitti järjestäneensä Hengailuiltoja toimintavuoden aikana. Kyselyn perusteella ei voida tarkasti raportoida järjestettyjen Hengailuiltojen määrää. Lisäksi ylioppilas- ja opiskelijakunnat järjestivät muita päihteettömiä ajanviettomahdollisuuksia. Vastaajat kokivat päihteettömät opiskelijatapahtumat tarpeellisiksi tai erittäin tarpeellisiksi. Hengailuiltojen määrän lisäksi kyselyllä selvitettiin, oliko iltojen järjestämisessä ilmennyt haasteellisia tai vaikeita tilanteita. Haasteeksi koettiin resurssien puute, toisin sanoen sopivien tilojen ja ohjaajien puute sekä se, että iltoihin ei saatu tarpeeksi osallistujia. Nyytiltä toivottiin tueksi valmiita toimintapaketteja eli tietoa siitä, mikä on toiminut muilla, kuinka illat toimivat, millaista sisältöä Hengailuiltaan voi järjestää sekä parempaa tiedotusta. Toivottiin myös tietoa ja apuvälineitä siihen, miten osallistujat pystyisivät tutustumaan paremmin toisiinsa. Syksyllä 2014 tehtiin uusi ohjeistus Hengailuiltojen järjestäjille. Ohjeistus sisältää tieto-osiot Hengailuillan suunnittelusta, käytännön järjestelyistä, ohjelmavinkkejä, ohjeita illan vetäjälle sekä yhden järjestävän tahon kokemuksia iltojen järjestämisestä. Lisäksi ohjeistukseen on liitetty Hengailullan säännöt, jotka luotiin yhdessä osallistujien kanssa Nyytin järjestämässä Hengailuillassa. Ohjeistus lähetettiin kaikille opiskelija- ja ylioppilaskunnille tiedoksi ja se löytyy Nyytin verkkosivuilta. Sivuilta löytyy lisäksi mainospohja, palautelomake (suomi, ruotsi, englanti) sekä logot ja graafiset ohjeet markkinoinnin tueksi. Iltojen järjestämistä tuettiin myös markkinoimalla Hengailuiltoja Nyytin verkkosivuilla, Facebookin yhteisösivulla, Nettiryhmissä ja uutiskirjeissä sekä yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä/kuukausitiedotteissa. Opiskelijajärjestöille lähetetyn kyselyn mukaan tiedetään, että toimintavuoden aikana järjestettiin ainakin 47 Hengailuiltaa eri paikkakunnilla. Näistä Nyyti järjesti pääkaupunkiseudulla yhteensä 20 Hengailuiltaa, joista 8 yhteistyössä Suomen Punaisen Risti Helsingin ja Uudenmaan piirin (SPR) kanssa, yksi UniSportin ja kaksi Uudenmaan Marttojen kanssa. Yksi sosiaalisten taitojen harjoitteluun painottunut Hengailuilta järjestettiin yhteistyössä Jäänmurtajat Oy:n kanssa. Nyytin omissa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä illoissa kävi toimintavuoden aikana yhteensä yli 250 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli miehiä. Hengailuilloista saatiin erittäin hyvää palautetta ja toimintaa pidetään tärkeänä. Hengailuilta-toimintaa on esitelty eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa toimintavuoden aikana. Hengailuiltojen järjestämiseen varattiin alustavassa talousarviossa yhteensä 2.000,00 euroa ja tarkennetussa 900 euroa. Niihin käytettiin yhteensä 686,60 euroa. Kulut koostuivat pääosin tarjoilukuluista ja materiaalihankinnoista. 9

12 2 MARKKINOINTI Etsitään uudenlaisia keinoja ja kanavia markkinointiin. Arvioidaan kaikki nykyinen markkinointimateriaali ja uudistetaan se saatujen tulosten perusteella. Siirretään markkinoinnin painopistettä perinteisestä printtimarkkinoinnista sähköiseen markkinointiin. Lähetetään vuosittain kolmesta neljään uutiskirjettä. Markkinoidaan palveluja suoraan opiskelijoille ja sidosryhmien kautta. Tehdään markkinointiyhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Nyytiä ja Nyytin palveluja markkinoitiin: verkkosivuilla uutiskirjeellä Facebook-sivulla videolla (Ronin tarina; verkkosivuilla) HaliCardilla (suomi, ruotsi ja englanti) kirjanmerkki/koukkuesitteellä (yleisesite Nyytin palveluista) julisteilla (suomi, ruotsi) mainoksilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä sekä -kalentereissa esittelyjutuilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä, -kalentereissa sekä blogeissa Nyytin palveluja markkinoitiin sidosryhmien: verkkosivuilla ja intraneteissä sekä Facebook-sivuilla uutiskirjeillä ja kuukausitiedotteilla opiskelija- ja hyvinvointitapahtumissa erilaisissa opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa. Nyytin keskeisiä sidosryhmiä olivat: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kunnat (ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollosta vastaavat koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat, nuoriso- ja sivistystoimen työntekijät) valtakunnalliset opiskelijajärjestöt ylioppilas- ja opiskelijakunnat korkeakoulujen ainejärjestöt muut opiskelijajärjestöt (harrastuskerhot tms.) yliopistot ja ammattikorkeakoulut (opintotoimistot, opintoneuvojat, opinto-ohjaajat, hyvinvointipalvelut, opintopsykologit ym.) ammattikoulut ja näiden hyvinvointitoimijat seurakunnat (korkeakoulupastorit ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät) Toimintavuoden aikana uutiskirjeitä lähetettiin jäsenyhteisöille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille neljä kappaletta. Opiskelijajärjestöille tehtiin esittelyjuttuja Nyytistä ja Nyytin tarjoamista palveluista julkaistavaksi heidän eri viestintäkanavissaan. Lisäksi ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien lehtiä pyydettiin laittamaan Nyyti-mainos sivuilleen. Rajallisen markkinointibudjetin johdosta periaatteena oli, että mainoksista ei voida maksaa. Nyytin mainos julkaistiin ainakin 13 kalenterissa, lehdessä tai verkkolehdessä. Kustannus Oy Maamerkki julkaisi Nyytin mainoksen sekä esittelyjutun kolmessa lukuvuoden opiskelijakalenterissaan (ABI-, AMM- ja AMK-Fakta) täysin veloituksetta. Myös Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) julkaisi Nyytin esittelyjutun lukuvuosikalenterissaan

13 Toimintavuoden alussa Nyytin pähkinänkuoressa oleva informaatioaineisto julkaistiin edellisitä vuosista poiketen Prezi-palvelussa, josta se on kätevästi tutoreiden ja kaikkien muiden saatavilla. Nyytin markkinointimateriaalia oli mahdollista tilata sähköisellä tilauslomakkeella keväällä ja syksyllä sekä muina aikoina erikseen yhteyttä ottamalla. Markkinointimateriaalia lähetettiin vuoden 2014 aikana n. 100 osoitteeseen. Materiaalitilaus/sähköpostijakelussa olevien henkilöiden (sähköpostiosoitteiden) määrä oli n. 950 (pl. ainejärjestöt). Tilaisuuksissa, joissa Nyyti esittäytyi, oli yhteensä arviolta osallistujaa (liite 3). Nyytin ständi oli toimintavuonna 14 tapahtumassa pääkaupunkiseudulla. Markkinointimateriaalia lähetettiin myös useisiin eri hyvinvointi- ja opiskelijatapahtumiin muualle Suomeen. Halicardeja jaettiin toimintavuonna n kpl, esitteitä n kpl ja pinssejä n kpl. Nyytin 30-vuotisseminaarin yhteydessä esiteltiin 5 tapaa mielen hyvinvointiin 1 yksinkertaiset näyttöön perustuvat teot, jotka edistävät mielen hyvinvointia. Nämä viisi tapaa - Liity muihin, Ole aktiivinen, Huomaa, Opi uutta, Anna toisille - auttavat meitä jokaista huolehtimaan omasta mielen hyvinvoinnistamme. 5 tapaa mielen hyvinvointiin saivat oman osionsa verkkosivuillamme ja myös markkinoinnissa otettiin käyttöön kuvan 1 mukainen 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortti. Kuva 1. 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortin etupuoli Uutena markkinointimateriaalina otettiin käyttöön Nyytin logolla varustettu pehmoheijastintarra. Markkinoinnissa käytettiin edellä kuvattujen lisäksi paperiliittimiä, kyniä, haalarimerkkejä ja roll-upeja. Nyytistä lähteviin posteihin tuli myös oma postileima. Markkinointimateriaaliin kuuluivat myös Nyyti-kassit ja -muistitikut. Nyytin 30-vuotisjuhlaseminaaria, Avoimet ovet -tapahtumaa, kuten myös Hengailuiltoja, Nettiryhmiä, Nyytin kyselyjä, avoimia Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia sekä Elämäntaitokursseja markkinointiin sekä omilla verkkosivuilla, Facebookissa että yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sivuilla. 1 Lähde: The Five Ways to Wellbeing, New Economis Foundation 11

14 Markkinoinninkulut pitävät sisällään palvelujen markkinointimateriaalin (yleisesitteen, Halicardit, 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortit, tarraheijastimet, roll-upit, pinssit, paperiliittimet, kynät, haalarimerkit, Nyyti-kassit ja -muistitikut) sekä ostetut palvelut. Markkinointiin arvioitiin alustavan talousarvion mukaan tarvittavan yhteensä euroa. Tarkennetussa talousarviossa markkinointiin arvioitiin tarvittavan euroa ja siihen käytettiin yhteensä 7.861,19 euroa, mikä on 1.461,19 euroa arvioitua enemmän. Ylitys johtui markkinointimateriaalin osittaisesta uudistamisesta. 12

15 3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma vuosille sekä vahvistetaan Nyytin vaikuttamista erityisesti sosiaalisessa mediassa. Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen päätettiin siirtää vuodelle 2015, jolloin myös päivitetään vuonna 2013 laadittu viestintä- ja markkinointistrategia vastaamaan Nyytin uutta strategiaa Nyytin toiminnasta ja palveluista viestitään verkkosivujen, Facebook-yhteisösivun, Twitterin ja uutiskirjeiden kautta. Facebook-viestintää tehostettiin toimintavuoden aikana ja uutena yhteisöpalveluna otettiin käyttöön Twitter 30-vuotisjuhlaseminaarin alla marraskuussa Verkkosivuilla ja Facebook-sivulla julkaistiin ajankohtaistiedotteita ja uutisia Nyytin sekä yhteistyökumppaneiden että sidosryhmien toiminnasta. Nyytin verkkosivuilla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 22 uutista ja 154 tapahtumailmoitusta (omia 58, muiden 96). Nyytin Facebook-sivulle linkitettiin myös jonkin verran hyvinvointiin liittyviä nettiuutisia ja ajankohtaisartikkeleita. Toimintavuoden lopulla Facebook-sivustolla oli tykkääjää, mikä on noin 240 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimman tykkääjäryhmän muodostivat edellisen vuoden tapaan vuotiaat, joita oli 40 % kaikista tykkääjistä. Sivuston tykkääjistä 71 % oli naisia. Facebook-sivustolla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 264 päivitystä. Toimintavuoden lopussa Twitter-tilillä oli 70 seuraajaa. Nyytin blogi päätettiin lopettaa huhtikuussa Kevätkaudella vanhalla blogipalastalla julkaistiin kolme kirjoitusta. Uusi blogi Elämän tutkintoja - otettiin käyttöön toimintavuoden syyskuussa. Neljän kuukauden aikana uudessa blogissa julkaistiin 21 kirjoitusta (liite 4). Erilaisissa tiedotusvälineissä, lähinnä printtimediassa, Nyytin toimintaa käsiteltiin 14 kertaa (liite 4). Toimintavuonna julkaistiin yksi mediakutsu järjestettyyn 30- vuotisjuhlaseminaariin liittyen. Lehdistötilaisuuksia ei järjestetty. Toimintavuoden huhtikuussa järjestettiin Avoimet ovet -tilaisuus, johon osallistui kahdeksan henkilöä. Lisätään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä etsitään uusia yhteistoimintamahdollisuuksia kunnista ja muista toimijoista. Toimikaudelle valittu hallitus nosti yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväkseen Nyytin ja sen jäsenyhteisöjen yhteistyön sekä näiden välisen tiedonkulun parantamisen. Yhtenä askeleena tiedonkulun parantamisen tiellä nähtiin jäsenkirje. Nyytin historian ensimmäinen sähköinen jäsenkirje lähetettiin jäsenyhteisöjen hallitusten jäsenille, pääsihteereille sekä yhteisöjen ns. yleisiin sähköpostiosoitteisiin, Nyytin hallituksen jäsenille ja toimiston henkilökunnalle toimintavuoden maaliskuussa. Jäsenkirjettä varten luotiin oma sähköinen, kaikilla päätelaiteilla luettavissa oleva, kirjepohja. Toimintavuoden aikana lähetettiin yhtensä neljä jäsenkirjettä. Yhteistyöstä sekä jäsenyhteisöjen toiveista keskusteltiin toimintavuoden keväällä Suomen ylioppilaskuntienliiton (SYL) ry:n sopotapaamisessa ja Suomen opiskelijakuntienliiton - SAMOK ry:n hallitusevakossa. Suomen Mielenterveysseuran sekä YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmän ajatukset ja toiveet yhteistyön kehittämisestä saatiin kirjallisina. Jäsenjärjestöjen edustajat ja aktiivit kutsuttiin kylään toimintavuoden keväällä. Tilaisuudessa, johon osallistui yhteensä 12 henkilöä, esiteltiin lyhyesti Nyytin toimintaa ja palveluja pääpainon ollessa kuitenkin yhteistyön kehittämisessä. Keskustelua yhteistyöstä käytiin Learning Café -yhteistoimintamenetelmän avulla. 13

16 Nyyti ry:n 30-vuotista olemassaoloa juhlistettiin toimintavuoden marraskuussa järjestetyssä juhlaseminaarissa, jonka otsikkona oli Opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa edistämässä. Tilaisuuden pääpuhujana oli psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänen esityksensä käsitteli erilaisia temperamentin piirteitä ja erityisesti ujoutta taakaksi koettuna piirteenä ulospäinsuuntautuneisuutta ja seurallisuutta korostavassa sosiaalisessa ilmapiirissämme. Juhlaseminaari järjestettiin Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa ja se oli avoin kaikille. Seminaariin osallistui arvioilta yhteensä 100 henkilöä. Seminaarin jälkeen järjestettiin juhlasalin aulassa kutsuvieraille tarkoitettu cocktailtilaisuus, johon osallistui noin 30 kutsuvierasta. Ulkoiseen tiedotukseen sekä yhteistyösuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja vahvistamiseen arvioitiin alustavassa talousarviossa tarvittavan 9.000,00 euroa ja tarkennetussa talousarviossa arvio oli 3.000,00 euroa. Kulut olivat yhteensä 3.444,49 euroa. 14

17 4 PROJEKTIT 4.1 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projekti Projektisuunnitelmassa 2012 projektin tarkoitukseksi asetettiin sellaisen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sopivan kokonaisvaltaisen hyvinvointimallin kehittäminen, joka tukee nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja opiskelukykyä sekä ehkäisee peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden opiskelijoiden syrjäytymistä. Vuonna 2014 projektin tavoitetta tarkistettiin niin, että hyvinvointimallin kehittämisestä luovuttiin, sillä tämä koettiin liian laaja-alaiseksi tavoitteeksi projektin kestoon ja resursseihin nähden tähtäimeksi. Kokonaisvaltaisen hyvinvointimallin sijasta päätettiin kehittää kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden hyvinvointia tukeva kurssi. Projekti toteutetaan yhteistyössä Vantaan Ammattiopisto Varian ja Helsingin Stadin ammattiopiston kanssa. Tavoitteena on tarjota Elämäntaitokurssi koulutusorganisaatioiden kautta ammatillisen opintonsa aloittaville opiskelijoille. Vuonna 2014 projektissa tapahtui työntekijävaihdos. Projektiin syksyllä 2013 rekrytoitu suunnittelija vaihtoi työpaikkaa alkuvuodesta ja projektiin siirtyi alkaen yleisavustuksella palkattu suunnittelija, joka oli ollut osa-aikaisena projektissa jo edellisenä syksynä. Projektin kolme kehittämistavoitetta ovat: 1. Kehittää Elämäntaitokurssia vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita. 2. Tukea opiskeluympäristöä nuorten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja opiskelukyvyn vahvistamisessa 3. Vähentää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten riskiä keskeyttää opinnot ja syrjäytyä Edellä kuvatuista kolmesta kehittämistavoitteesta on johdettu jokaisen tavoitteen osalta vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden mukaisesti: Ohjaajakoulutukset ja kurssin pilotointi Yhteistyöopistoissa järjestettiin kolme ohjaajakoulutusta. Vantaan ammattiopistossa Variassa järjestettiin yksi ohjaajakoulutus (10 osallistujaa) ja kaksi ohjaajakoulutusta Stadin ammattiopiston hyvinvoinnin toimialalla. Stadin ammattiopiston ohjaajakoulutukset järjestettiin Vilppulantien toimipisteessä (15 osallistujaa) sekä Savonkadun toimipisteessä (33 osallistujaa). Variassa ja Stadin ammattiopistoissa osa ohjaajakoulutetuista ohjasi Elämäntaitokurssin opiskelijoilleen vuonna Koontikyselyn mukaan Stadin ammattiopistossa on järjestetty 14 Elämäntaitokurssia ja Variassa 3 kurssia. Kurssin pilotointi NAO-koulutusryhmälle ja Ammattistartti-ryhmälle Variassa järjestetty ohjaajakoulutus suunniteltiin alun perin toteutettavaksi Nuorisotakuun mukaiselle Varian Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) -henkilöstölle. Osaamisohjelman työntekijät eivät pystyneetkään osallistumaan koulutukseen. Osallistujia kuitenkin ilmoittautui Varian muista yksiköistä, joten ohjaajakoulutus toteutui. Pilotointi Varian ammattistartti-ryhmässä ei toteutunut. Ohjaajat joutuivat perumaan osallistumisensa ohjaajakoulutukseen. 15

18 Kurssin ja osallistujan oppaan kehittäminen, hyvinvointitutkimuksen käynnistäminen Yhteistyö Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa jatkui. Keväällä 2014 projektille valittiin hahmot, joita jatko työsti kolme opiskelijaa. Syksyllä 2014 he suunnittelivat kolme julistetta projektin käyttöön. Kuvien 2-4 mukaisten julisteiden toteuttaminen sisältyi opiskelijaryhmän yrittäjyysopintoihin (mm. työstä laskuttamisen harjoittelu). Variassa kehittäjätyöryhmän toiminta hiipui vähäisen osallistujamäärän sekä työntekijävaihdosten takia keväällä Kehittämistyön edistämiseksi Nyyti ry:n suunnittelija ja Varian levyseppä-hitsaajien ryhmänohjaaja ohjasivat syksyllä 2014 ryhmänohjaustunneille muokatun Elämäntaitokurssin. Kurssille osallistujat vastasivat hyvinvointikyselyyn, joka sisältyy Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimukseen. Tekijä: Veikko Salenius Tekijä: Sopiha Dunkley Tekijä: Mirkka Leikas Kuvat 2-4. Elämäntaitokurssin uudet julisteet / Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijat 16

19 Muu yhteistyö Syksyllä 2014 sovittiin, että projekti on mukana Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton Saku ry:n ammattiosaajan työkykypassin kehittämisessä. Elämäntaitokurssin sisällöistä tehdään tehtäväkortteja työkykypassin uuteen versioon, jota pilotoidaan keväällä Kuva 5. Ständi Varian hyvinvointiviikon messuilla lokakuussa 2014 Toimintavuonna projektin tuotot olivat ,00 euroa ja kulut ,13 euroa. Henkilöstömuutoksista johtuen projekti eteni hieman suunniteltua hitaammin kevätkaudella. RAY:n vuodelle 2013 myöntämästä avustuksesta siirtyi vuonna 2014 käytettäväksi ,00 euroa, mikä käytettiin toimintavuonna. Projektisuunnitelman mukaisesti vuodelle 2014 RAY:ltä anottiin ja saatiin avustusta ,00 euroa. Saadusta avustuksesta käytettiin toimintavuonna ,00 euroa. RAY:n vuodelle 2014 myöntämästä avustuksesta siirtyi vuonna 2015 käytettäväksi ,00 euroa Talousarvio on laadittu kolmelle vuodelle. Koko kolmivuotisen projektin kaikki kulut on nyt arvioitu olevan yhteensä euroa. Suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut, joihin on arvioitu tarvittavan euroa. Vuonna 2015 projektin toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan puolitoista henkilötyövuotta. 4.2 Paikka auki nuoret työelämään -projekti RAY rahoittaa ja koordinoi vuosina toteuttavaa Paikka auki -avustusohjelmaa. Ohjelman päämääränä on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten työelämävalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä työelämään. Toimintavuonna laadittiin projektisuunnitelma, jolla haettiin rahoitusta työelämän ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseksi vuonna Nuoren työtehtävät liittyvät markkinointiin, verkkoviestintään (verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan sisällön tuottaminen ja sivujen päivittäminen), tapahtumien koordinointiin ja järjestämiseen sekä yleisiin toimiston avustaviin tehtäviin. Nuori on tarkoitus rekrytoida kokoaikaiseen työsuhteeseen projektin keston ajaksi (12 kk). Rahoitusta haettiin euroa. 17

20 5 HENKILÖSTÖ Toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitiin, että vuonna 2014 yleisavustuksella palkattuja olisivat: toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, palvelupäällikkö ja neljä kokopäiväistä suunnittelijaa, joista yhden tehtävä- ja vastuualueena viestintä ja markkinointi ja kolmen palvelujen tuottaminen. Lisäksi Hengailuiltojen järjestämiseen, Nettiryhmien ohjaamiseen, työnohjaukseen ja mentor-toimintaan sekä moderointiin arvioitiin tarvittavan puolen henkilötyövuoden verran määrä-/osa-aikaisia työntekijöitä. Lisäksi arvioitiin tarvittavan ostopalveluja mm. erilaisten kyselyiden yhteenvetojen laatimiseen. Nyytissä voi myös toimia harjoittelussa olevia opiskelijoita ja työvoimatoimistosta tulevia harjoittelijoita. Toiminnan päivittäiseen johtamiseen ja kehittämiseen, edunvalvontaan ja vaikuttamiseen, hallinto- ja talousasioiden sekä tiedotuksen ja yhteistyösuhteiden hoitoon käytettävän työajan arvioitiin olevan 2 henkilötyövuotta toteutuman ollessa 2,2 henkilötyövuotta. Palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen arvioitiin käytettävän 4,5 henkilötyövuotta toteuman ollessa 2,6 henkilötyövuotta. Viestintään ja markkinointiin arvioitiin käytettävän 1 henkilötyövuosi, mikä myös toteutui. Yleisavustuksella avustettuun toimintaan arvioitiin tarvittavan yhteensä 7,5 henkilötyövuotta. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 5,8 henkilötyövuotta. Toteuma oli suunniteltua vähemmän johtuen henkilömuutoksista. Toimintavuonna toimiston henkilöstötilanteessa tapahtui henkilöstömäärään nähden verrattain paljon muutoksia. Toiminnanjohtaja irtisanoutui tehtävästään Hänen työvelvoitteensa päättyi Varsinainen työsuhde päättyi Palvelupäällikkö toimi toiminnanjohtajan sijaisena Toiminnanjohtajan tehtävä oli avoimessa haussa Tehtävää haki 50 henkilöä. Rekrytoinnin tukena käytettiin MPS Finland Consulting Oy:n asiantuntijoita ja henkilöarviointia. Tehtävään valittiin toiminnanjohtajan sijaisena toiminut palvelupäällikkö, TtM, esh Minna Savolainen. Toiminnanjohtajan vakinainen tehtävä täytettiin lukien. Palvelupäällikön tehtävä päätettiin muuttaa kehittämiskoordinaattorin tehtäväksi. Kehittämiskoordinaattori vastaa toimintamuotojen kehittämisestä ja alkuun tehtävässä painottuu erityisesti verkkovälitteisten palvelun kehittäminen. Tehtävä oli avoimessa haussa Tehtävään oli 91 hakijaa. Tehtävään valittiin VTM, sosiaalipsykologi Leena Tuuttila ja hän aloitti työsuhteensa Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektiin elokuussa 2013 rekrytoitu määräaikainen suunnittelija vaihtoi työpaikkaa ja hänen työsuhteensa päätettiin yhdessä sopien helmikuun alussa. Projektissa osa-aikaisena työskennelleen, yleisavustuksella elokuussa 2013 palkatun, määräaikaisen suunnittelijan työsuhde vakinaistettiin Hän siirtyi vastaamaan projektista kokoaikaisena alkaen (osa-aikaisena projektissa ). Toimintavuonna yleisavustuksella palkatuista työntekijöistä koko vuoden työskenteli kokoaikaisena neljä: palvelupäällikkö/toiminnanjohtajan sijainen/toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, yksi palveluja tuottava suunnittelija ja viestintäsuunnittelija. Yksi palveluja tuottava suunnittelija työskenteli kolme kuukautta osa-aikaisena (80 %) ja viisi kuukautta kokoaikaisena. Nettiryhmien ilta- ja viikonloppumoderoinnissa työskenteli kaksi tuntityöntekijää toimintavuoden aikana. Toimintavuonna työkokeilussa Sirpa Iso-Aho ja Katja Kauliomäki Harjoittelussa yhteisöpedagogiopiskelija Salla Paavilainen ja korkeakouluharjoittelussa sosiaalipsykologian opiskelija Jenna Immonen

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja, Seinäjoki, 17. 18.2.2016 Leena Tuuttila ja Päivi Kohta 1 Nyyti ry Perustettiin 22.11.1984 Helsingin

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet

Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet ja strategiset kehittämislinjaukset vuoteen 2020... 7

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki 26.11.2012 OHJELMA 10:00 Tervetuloa ja esittäytymiset 10:30 Missä mennään? Liikuntatuutoroinnin tila eri paikkakunnilla asiantuntija Hanna Laakso, Opiskelijoiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Esityksen rakenne 1. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteet 2. Osaamisohjelman

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot