Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden"

Transkriptio

1 Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden ko. Taloushallinto Nimeke Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuslaskelmia Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Yritys Oy. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja tutkija Yritys Oy:n taloushallinnon hoitamista ja organisointia sekä laskea yrityksen lyhyen aikavälin sekä pitkän aikavälin kannattavuuden tunnuslukuja. Tarkoitus on lisätä yrityksen osakkaiden tietämystä ja taitoja taloushallintoon kuuluvia tehtäviä kohtaan sekä organisoida yrityksen ja heidän kirjanpitäjän välistä yhteistyötä. Opinnäytetyö on suoritettu laadullisen tutkimusmenetelmän periaatteita noudattaen, koska opinnäytetyössä tutkitaan yhden yrityksen taloushallintoa ja kannattavuuden tunnuslukuja. Tutkimuksen näkökohta on selvittää asioita Yritys Oy:n kannalta eli osakeyhtiön näkökulmasta. Tutkimusaineistona tässä työssä käytetään Yritys Oy:n osakkaita, heidän kirjanpitäjää ja dokumentteja yrityksen toiminnasta. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluiden, havainnoinnin ja dokumenttien avulla. Opinnäytetyön lähdeaineisto muodostuu pääsääntöisesti kirjoista ja Internet dokumenteista, mitkä käsittelevät esimerkiksi kirjanpitolakia, tilinpäätöstä, johdon laskentatoimea ja Taloushallintoliitto ry:n ohjeita tilitoimistoille. Opinnäytetyön ongelma selvisi ja muotoutui työn alkuvaiheissa, kun yrityksen osakkaiden kanssa oli käyty keskusteluita. Tutkimuksessa kävi ilmi se, että ongelmat taloushallinnon tehtävien hoidossa, johtui lähinnä osakkaiden tietämättömyydestä ja taidottomuudesta. Yritys Oy:n kannattavuuden tunnusluvut ovat kohtalaiset pääsääntöisesti ja ne tulevat muuttumaan, koska yrityksen toiminta tulee kehittymään ja laajentumaan toiminta ympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. Asiasanat (avainsanat) Taloushallinto, yleinen laskentatoimi, johdon laskentatoimi, kannattavuuden tunnuslukuja Sivumäärä Kieli URN 44 s. + liitt.5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksianto: Yritys Oy Ohjaavan opettajan nimi Vesa Nykänen Opinnäytetyön toimeksiantaja

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Maria Eronen Degree programme and option Business Management Name of the bachelor's thesis Financial administration and profitability of Company X Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to examine the organisation of financial administration. Second starting point for the bachelor s thesis was to examine the short-period profitability and the long-period profitability of Company X. The study was described from Company X point of view the financial administration. By the request of the owners of Company X the Company real name has been used. The research method of this bachelor s thesis was qualitative, because the study deals with one company. A characteristic of the qualitative research method was the aim of the research was not clear at the beginning of the study. The aim of the research became clear during the research. Research materials included for example interviews, observations and documents of Company X. The Source materials of the study included for example Bookkeeping Act, the guidelines of Accounting Board and the guidelines of Taloushallintoliitto ry. The Company X has assigned nearly all its financial administration to an accounting agency. This arrangement has caused the main problems. The interviews whit both the Company X and accounting agency showed that there was a need to clarify the practical issues and to increase the communication between the companies. The profitability of The Company X was quite good. The profitability evolves from current factor, because the business activity of The Company X advances. Subject headings, (keywords) Financial accounting, profitability, Pages Language URN 44 p. + appendix.5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Company X Tutor Vesa Nykänen Bachelor s thesis assigned by

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYKSEN YLEINEN LASKENTATOIMI Kirjanpito Tilinpäätös JOHDON LASKENTATOIMI Kannattavuus laskelmat Lyhyen aikavälin kannattavuuden tunnusluvut Pitkän aikavälin kannattavuuden tunnusluvut Taloustoimintojen johtamisen kolmea tasoa TILITOIMISTON VELVOLLISUUDET Hyvä tilitoimistotapa Alan yleiset sopimusehdot TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSAINEISTO Laadullinen tutkimusmenetelmä ja sen toteutustapa Tutkimusaineisto Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto Laadullisen tutkimuksen arvioiminen YRITYS OY Yritys Oy:n ja heidän kirjanpitäjän Yritys Oy:n taloushallinto Yritys Oy:n kannattavuuslaskelmat JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Yritys Oy:n taloushallinto Yritys Oy:n kannattavuuden tunnusluvut Tulevaisuuden suunnitelmat PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Tämän opinnäytetyön perustana ovat työn toimeksiantajan asettamat kysymykset ja toiveet. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Yritys Oy. Eteläsavolaisessa Yritys Oy:ssä on kolme osakasta, jotka hoitavat pääsääntöisesti yrityksen toiminnan. Osakkaiden apuna taloushallinnon hoitamisessa on Tilitoimisto Oy:ssä työskentelevä kirjanpitäjä. Tilitoimisto Oy on Etelä-Savossa toimia taloushallinnon peruspalveluita tarjoava tilitoimisto. Yritys Oy:n toimiala on koneiden ja laitteiden maahantuonti sekä maatalouden koneurakointi. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on saada selville, kuinka kehittää Yritys Oy:n taloushallinnon hoitamista ja järjestelemistä. Toinen tutkimusongelma on selvittää Yritys Oy:n kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kannattavuuden tunnuslukujen avulla. Yritys Oy:n yleisestä laskentatoimesta vastaa pääsääntöisesti Tilitoimisto Oy:ssä työskentele kirjanpitäjä. Johdon laskentatoimesta vastaavat Yritys Oy:n kolme osakasta. Tavoitteena on edellä mainittujen asioiden selvittäminen niin, että toimeksiantaja saa vastauksen kysymyksiinsä ja voi opinnäytetyön perusteella kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Tavoitteena on saada yrityksen osakkaille lisäymmärrystä ja mielenkiintoa yrityksen taloushallintoa kohtaan. Tavoitteena on myös selvittää osakkaille Yritys Oy:n kannattavuuden tunnusluvut ja tunnuslukujen laskemista. Viitekehyksen lähdeaineisto on pääasiassa kirjoja ja Internetistä löytyvää materiaalia, jotka koskevat kirjanpitovelvollisten velvollisuuksia, kirjanpitolakia, tilitoimistojen velvollisuuksia, Kirjanpitolautakunnan antamia ohjeistuksia ja kannattavuuden tunnuslukuja. Viitekehykseen tulevaa lähdeaineistoa tullaan käsittelemään osakeyhtiön näkökulmasta, koska opinnäytetyön toimeksiantajan yhtiömuotoa on osakeyhtiö. Tutkimusaineistona tullaan käyttämään Yritys Oy:n osakkaiden kokemuksia, kirjanpitäjän kokemuksia ja yritysten Internet-sivuja. Tässä opinnäytetyössä tullaan käyttämään kvalitatiivista tutkimus eli laadullista tutkimusta, jossa työssä keskitytään rajallisempaan ongelmaan eli yhden yrityksen yhteen toiminnan alueeseen. Laadullisessa tutkimuksessa kuvaillaan ja selitetään tutkittavan ilmiön toimintaa. Tutkittavaa ilmiötä tutkitaan ja selvitetään haastattelujen, havainto-

6 2 jen ja valmiina olevien aineistojen pohjalta. Tämä soveltuu tähän opinnäytetyöhön parhaiten, koska tutkimusaineisto koostuu pääasiassa Yritys Oy:n osakkaiden ja kirjanpitäjän haastatteluista, havainnoinneista sekä dokumenteista, jotka koskevat Yritys Oy:n taloushallintoa. Eettisyyttä tullaan huomioimaan koko prosessin ajan, jotta opinnäytetyö antaa luotettavan kuvan Yritys Oy:stä ja sen asettamien ongelmien ratakisuista. Opinnäytetyötä tehdessä lähdeaineistojen tekijöiden tekijänoikeutta tullaan kunnioittamaan ja lähdeaineistona tullaan käyttämään useita lähteitä, jotta saadaan tarpeeksi kattava ja todellinen kuva käsiteltävistä asioista. Eettisyys tulee esillä opinnäytetöiden julkaisemisessa eli opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti julkisia. Näin ollen Yritys Oy:n kannalta ei yrityksen eikä osakkaiden nimiä julkaista, jotta ei paljastuisi yrityksen liikesalaisuuksia ja henkilökohtaisia tietoja. Opinnäytetyössä ei tulla julkaisemaan Tilitoimisto Oy:n nimeä eikä kirjanpitäjän nimeä. Tässä opinnäytetyössä tullaan tilinpäätöksestä käsittelemään tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta, koska niistä toimeksiantaja haluaa saada tietoja ja yrityksen 2008 tilinpäätöksestä tullaan hyödyntämään tuloslaskelman ja taseen tietoja kannattavuuden tunnuslukuja selvittäessä. Toimeksiantajan toiveesta lyhyen aikavälin kannattavuuden tunnusluvuista käydään läpi käyttökate ja käyttökateprosentti ja liikevoitto sekä liikevoittoprosentti. Pitkän aikavälin kannattavuuden tunnusluvuista käydään toimeksiantajan toivomuksen mukaan läpi pääoman tuottoprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. 2 YRITYKSEN YLEINEN LASKENTATOIMI Kirjanpitovelvollisen taloushallinto koostuu karkeasti jaettuna kahdesta osasta, yleisestä laskentatoimesta (financial accointing) ja johdon laskentatoimesta (management accounting). Kirjanpitovelvollisen yleinen laskentatoimi muodostuu kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ja johdon laskentatoimi muodostuu johdon päätöksien teosta ja niihin liittyvistä laskelmista. Laskentatoimien tarkoitus on luoda raportteja, jotka kuvaavat kirjanpitovelvollisen taloudellista tilannetta ja antavat tukea erityisesti johdon päätöksentekoihin, mutta luoda myös tarvittavaa informaatiota kirjanpitovelvollisen sidosryhmien päätöksien tekoa varten. Kirjanpitovelvollisen toiminnan sidosryhmiä ovat

7 3 esimerkiksi sijoittajat, rahoittajat ja verohallinto. Yleisessä laskentatoimessa tehdään pääsääntöisesti rekisteröintiä ja kirjauksia kirjanpidon tietojärjestelmään ja johdon laskentatoimessa hyväksikäytetään yleensä yleisessä laskentatoimessa aikaan saatuja raportteja. Johdon laskentatoimessa usein hyödynnetään yleiseen laskentatoimeen kuuluvan tilinpäätöksen dokumentteja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, ) Kirjanpitovelvollisen johdon laskentatoimia käsittelen tarkemmin toisessa luvussa. Yleisessä laskentatoimessa taloushallinnon tarkoitus on hoitaa asianmukainen kirjanpito ja sen pohjalta tuottaa toiminnasta tilinpäätös ja muita tarvittavia raportteja. Tässä taloushallinnon osassa kirjanpito ja tilinpäätös ovat kirjanpitovelvolliselle lakisääteisiä, joita säädellään Euroopan yhteisöjen yhtiöoikeudellisissa direktiiveissä sekä Suomen omassa lainsäädännössä. Suomen oma lainsäädäntö taloushallinnon osalta koostuu kirjanpitolaista ja asetuksista, joiden lähtökohtana on Euroopan yhteisöjen yhtiöoikeudellisissa direktiiveissä annetut ohjeistukset. Kirjanpitoa säätelee myös hyvä kirjanpito tapa, joka on yleisesti noudatettava käytäntö ja sitä valvoo kirjanpitolautakunta. Kirjanpitolautakunta on kirjanpitolaissa asetettu ja se toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä. (Kinnunen ym. 2004, ) Seuraavaksi käsittelen tarkemmin yrityksen yleisen laskentatoimen osa-alueita eli kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. 2.1 Kirjanpito Kirjanpitolaissa annetaan monia määräyksiä koskien kirjanpitovelvollisen harjoittamaa toimintaa varten ja siitä pidettävää kirjanpitoa varten. Näitä määräyksiä tulee pääsääntöisesti kaikkien kirjanpitovelvollisten noudattaa, jotta heidän kirjanpitonsa olisi hyväksyttävää, oikean mukaista ja yhdenmukaisia. Kirjanpitolain määräyksiä ovat muun muassa kirjanpitovelvollisuuden määrittely, hyvä kirjanpitotapa, kahdenkertainen kirjanpito, tilikausi, liiketapahtumien kirjaaminen, tosite kirjanpidon perustana, kirjanpidon tarkastettavuus, kirjanpitoaineiston säilyttäminen sekä koneelliset tietovälineet ja niiden hyödyntäminen. Edellä lueteltuja määräyksiä käsittelen tarkemmin seuraavaksi. Kirjanpitovelvollisuus ja hyvä kirjanpitotapa Kirjanpitovelvollisuus syntyy, jos yksityishenkilö, yhteisö tai muu vastaava harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa. Kirjanpitovelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa, jos-

8 4 sa mainitaan edellä mainittujen lisäksi se, että kirjanpitovelvollisuuden syntymisen perustana pidetään yrityksen juridista organisoitumismuotoa. Tuolloin muun muassa osakeyhtiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia riippumatta siitä, harjoittavatko ne liike- tai ammattitoimintaa. (Fredriksson ym. 2006, 22.) Ammatinharjoittajien kirjanpitovelvollisuus on paljon suppeampaa kuin liiketoiminnan harjoittajan. Liiketoiminnan harjoittamista syntyy silloin, kun tapahtuu jatkuvaa tarkoituksen mukaista tuotantotoimintaa ansaintatarkoituksella. Liiketoiminnan harjoittamiselle tunnusomaista on omistaa tuotantovälineitä ja toimintaa sisältyvä rahoitusten käyttäminen. Suomessa toimivan kirjanpitovelvollisen tulee pitää kirjanpitoa ja laatia tilinpäätös kaikista niistä tapahtumista, jotka tapahtuvat Suomessa. (Leppiniemi & Kykkänen 2001, ) Hyvän kirjanpitotavan toteuttaminen syntyy silloin, kun kirjanpitovelvollinen noudattaa kirjanpitoa koskevia periaatteita, määräyksiä, säädöksiä ja ohjeistuksia, joita kaikkien kirjanpitovelvollisten tulee noudattaa. Hyvää kirjanpitotapaa määrittelevät kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot. Kun kirjanpitovelvollinen on noudattanut hyvää kirjanpitotapaa, voi tilintarkastaja tilinpäätökseen merkitä lauseen, jossa hän toteaa kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen laadinnan noudattavan hyvää kirjanpitotapaa. (Rekola-Nieminen 2006, ) Hyvän kirjanpitotavan noudattamisessa tulee huomioida laissa määrättyjen säännösten lisäksi Suomessa käytössä olevat erityispiirteet ja joissakin tapauksissa hyvän kirjanpitotavan noudattaminen vaatii ristiriitaisia kirjauksia verotuksen kanssa. Verotuksessa ei esimerkiksi vähennyskelpoiseksi hyväksytä arvonalentumispoistoja, kun ne hyvän kirjanpitotavan mukaan tulee kuitenkin tilinpäätöksessä huomioida. Suomessa omaksuttu erityispiirre meno-tulo teoria, jota tulee hyvän kirjanpitotavan mukaan noudattaa, ei ole EU-direktiivinen säännöksi, joihin kuitenkin Suomen kirjanpitolaki perustuu. Hyvän kirjanpitotavan mukainen toiminta täydentää kirjanpitovelvollisen lakien ja asetusten soveltamista ja tulkintaa. (Fredriksson ym. 2006, 25.) Kahdenkertainen kirjanpito ja tilikausi Kirjanpitolaissa määritellään kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Siinä todetaan niin, että kirjanpitovelvollisten tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa lukuun ottamatta ammatinharjoittajia, jotka voivat pitää yhdenkertaista kirjanpitoa halutessaan. Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että kirjanpitovelvollinen kirjaa liiketapahtuman yhtä

9 5 suurena vähintään kahdelle tilille. (Jänkälä 2008, 46.) Kahdenkertaisen kirjanpidon perustarkoitus on saada kirjauksilla muodostumaan tuloslaskelma ja tase samanaikaisesti. Samanaikaisuus onnistuu, kun liiketapahtumista kirjataan viennit toisen tilin debet- ja toisen kreditpuolelle. Kahdenkertainen kirjanpito on onnistunut, kun tase ja tuloslaskelma sekä taseen puolet voidaan täsmäyttää. Tuolloin tase ja tuloslaskelma osoittavat yhtä suuret voitot sekä taseen vastaava puoli ja vastattavaa puoli osoittavat saman loppusumman. (Rekola-Nieminen 2006, ) Tilikausi on pääsääntöisesti 12 kuukauden mittainen ajanjakso, jolta kirjanpitovelvollisen tulos selvitetään. Kirjanpitovelvollisen tilikausi noudattaa yleensä kalenterivuotta, mutta tilikausi voi olla myös muu 12 kuukauden jakso ja poikkeustapauksessa tilikausi voi olla kestoltaan muu kuin 12 kuukautta, jos se sopii sinä hetkenä kirjanpitovelvollisen toimintaan paremmin. (Kirjanpidon ABC 2007.) Poikkeustapauksessa kirjanpitovelvollisen tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Poikkeustapauksia ovat kirjanpitovelvollisen aloittaessa toimintaa, lopettaessa toimintaa tai muuttamassa tilinpäätöksensä ajankohtaa, kuitenkin poikkeustapauksessa tilikausi voi pisimmillään olla 18 kuukautta. (Jänkälä 2008, 47.) Liiketapahtumien kirjaaminen Kirjanpitovelvollisen liiketapahtumien kirjaamista ja kirjanpitoaineistoa koskevat määräykset annetaan kirjanpitolain toisessa luvussa. Kirjanpitolain toisessa luvussa käsiteltävä kirjanpitovelvollisen liiketapahtumien kirjaaminen sisältää määritykset liiketapahtumille, kirjanpitotileille ja tililuettelolle, kirjaamisenperusteille sekä kirjanpitojärjestykselle ja ajankohdalla. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen liiketapahtumat ovat menoja, tuloja ja rahoitustapahtumia sekä niiden oikaisu- ja siirtoeriä. Kirjanpitovelvollisen menot koostuvat tuotannontekijöiden rahassa ilmaistua vastiketta ja tulot koostuvat suoritteen rahassa ilmaistua vastiketta. Rahoitustapahtumat koostuvat pääoman sijoituksista ja palautuksista, voitonjaosta ja edellä mainittujen toimintojen aiheuttamista kassasta - ja kassaanmaksuista. (Fredriksson ym. 2006, ) Kirjanpitovelvollisen liiketapahtumiin liittyy kirjanpitolaissa annetut säädökset kirjanpitotileistä ja tililuettelosta. Kirjanpitotilit tulee pitää sisällöltään samanlaisine ja liiketapahtumat tulee kirjata eri kirjanpitotileille asian mukaan. Kirjanpitotilien sisältöä saa muuttaa, jos kirjanpitovelvollinen on vaihtamassa tililuetteloaan tai hänellä on jokin

10 6 erityinen syy. Jokaisena tilikautena kirjanpitovelvollisen tulee luoda käyttämistään kirjanpitotileistä tililuettelo, jonka tarkoitus antaa riittävä ja selkeä kuva kirjanpitovelvollisen käyttämistä kirjanpitotileistä. Yhtenäisiä ja selkeitä vaatimuksia tililuettelon muotoon ei ole saatu luotua, mutta vähimmäisvaatimuksena niiden tulisi antaa tarvittava informaatio arvonlisäverovalvonnan vaatimuksille ja välittömän verotuksen tarpeille. Hyvästä tililuettelosta tulisi löytyä tilien nimet ja numerot sekä tieto siitä, päätetäänkö tili tase tai tuloslaskelmaan. (Rekola-Nieminen 2006, ) Liiketapahtumia kirjatessa tulee huomioida kirjanpitolaissa annetut määritykset kirjaamisperusteesta, kirjausjärjestyksestä ja ajankohdasta. Ensisijaisesti kirjaamisperusteena tulee käyttää suoriteperusteista kirjanpitoa, jossa ostaja kirjaa menon kirjanpitoonsa saatuaan tuotannontekijän myyjältä. Myyjä vastaavasti kirjaa tulon kirjanpitoonsa luovuttaessaan tuotannontekijän ostajalle. (Fredriksson ym. 2006, 41.) Kirjaamisperusteena voidaan käyttää myös maksuperusteista kirjanpitoa, jossa ostajan menot ja myyjän tulot kirjataan kirjanpitoon maksun tapahtuessa. Maksuperusteisen ja suoriteperusteisen kirjanpidon eroavaisuus on myös se, että maksuperusteisessa kirjanpidossa ei käytetä myyntisaamiset ja ostovelka tilejä. Liiketapahtumia kirjatessa tulee huomioida kirjausten kirjausjärjestys ja ajankohta, jolloin kirjaukset tulee tehdä asia- ja aikajärjestyksessä. Tuolloin liiketapahtumien kirjaamiseen kuuluu päivääminen ja tositenumeron, vientiselityksen sekä rahanmäärän merkitseminen kirjanpitoon, jolloin tositteet ovat kirjanpidossa tositenumerojärjestyksessä eli aikajärjestyksessä ja tiliöitynä eli asiajärjestyksessä. (Kirjanpidon ABC 2007.) Tosite kirjanpidon perustana Kirjanpitovelvollisen kirjanpidon perustana on tosite eli dokumentti liiketapahtumista, joka voi olla paperiversio tai sähköinen dokumentti, joilla todennetaan kirjanpitokirjauksessa tehty liiketapahtuma. Tositteiden tulee olla alkuperäisiä, luotettavia, kirjanpitovelvolliselle osoitettuja ja niistä tulee löytyä tositteen antajan nimi ja osoite, liiketapahtuman sisältö, päiväys sekä rahamäärä. Menotositteesta tulee käydä ilmi ostettu tuotannontekijä ja sen vastaanottoajankohta ja vastaavasti tulotositteesta myyty tuotannontekijä ja sen luovutusajankohta. Kirjanpitovelvollisen tosite voi olla esimerkiksi kopio lähetetyistä laskuista, alkuperäiset maksettavat lasku, kassakoneen nauhat, rahtikirjat, lähetteet, tiliotteet, verkkolaskut ja kuitit käteis- tai korttimaksuista. Kirjanpitovelvollisen tulee muistaa se, että lämpökirjoitintekniikalla valmistetut kuitit eivät

11 7 yksinään kelpaa kirjanpitoon, koska ne haalistuvat ennen kymmenen vuoden täyttymistä. Näistä haalistuvista kuiteista tulee ottaa valokopio kirjanpitoa varten. (Kirjanpidon ABC 2007.) Kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa käytetyistä tositteista tulee löytyä merkintä käytetyistä tileistä eli tositteeseen tulee tehdä tiliöintimerkintä, jollei peruskirjanpidosta tai muutoinkaan käy ilmi, kuinka kyseisen tositteen liiketapahtuma on kirjattu. Tiliöintimerkintää ei monesti tarvitse tositteeseen tehdä, koska peruskirjanpidon päiväkirjasta käy ilmi käytetyt tilit. Kirjanpitovelvollinen voi laatia itse tositteen, jos hän ei sitä saa ulkopuoliselta. Tuolloin tositteesta tulee löytyä tiliöintimerkinnät, kirjattava summa ja liiketapahtuma, josta tulee olla verbaalinen selitys tai laskelma. Kirjanpitovelvollisen on hyvä muistaa omaa tositettaan tehdessä ja muulloinkin se, että tositteen tulee olla itsenäinen ja sen tulee antaa yksinään tarvittava informaatio kyseisestä liiketapahtumasta. Kirjanpitoon voidaan tehdä kirjauksia ilman tositetta, kun kyseessä on tilikauden aikana tehty kirjaus, jolla korjataan kirjanpitomerkinnässä tapahtunut virhe. Tuolloin korjausmerkinnällä tulee olla selvä yhteys alkuperäiseen kirjaukseen ja alkuperäinen kirjaus tulee säilyttää, muuten tarvitaan korjausmerkinnästä oma tosite. Sallittuja korjauksia edellä esitetyn menetelmän mukaan ovat alkuperäisen kirjanpitomerkinnän päiväystä, tiliöintiä, rahamääräistä arvoa, vientiselitettä, tositenumeroa koskevat korjaukset sekä kirjanpitovientien lisäykset. Korjaukset saadaan tehdä kyseisen tilikauden aikana tai tilikauden jälkeisen neljän kuukauden aikana, jolloin tilinpäätöksen on valmistuttava. (Fredriksson ym. 2006, ) Kirjanpidon tarkastettavuus ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen Kirjanpidon tarkastettavuus koostuu kirjausketjusta ja kirjanpidon selväkielisyydestä. Kirjanpidon kirjausketjuvuuden tärkein päämäärä on luoda kirjanpidossa tehtyjen kirjausten välille yhteys, jotta kirjaukset voidaan helposti löytää tuloslaskelmasta ja taseesta. Tositteista tehtyjen kirjausten yhteys tuloslaskelmaan ja taseeseen saadaan muodostettu perus- ja pääkirjanpidon avulla. Toisin sanoen kirjanpitovelvollisen tulee luoda kirjanpitonsa niin, että kirjanpitovelvollisen kirjatessa liiketapahtumat tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta tarkoitettuun tuloslaskelmaan ja taseeseen säilyy tehtyjen kirjausten välillä yhteys ja kirjaukset ovat helposti todettavissa. (Fredriksson ym. 2006, ) Kirjanpidon selväkielisyys koostuu kirjanpitolain mukaan kirjanpitomerkintöjen selkeydestä ja pysyvyydestä eli kirjanpito-

12 8 merkintöjä ei saa poistaa. Tekniikan kehittyessä ja sen käyttöönoton yleistyessä sekä tositemäärien kasvaessa, voidaan kirjanpitoaineistoa nykyään säilyttää koneellisissa tietovälineissä paperimuodon sijaan. (Rekola-Nieminen 2006, ) Kirjanpitovelvollisen tulee säilyttää eli arkistoida toimintansa kirjanpito ja tilinpäätökset sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen muodostamiseen tarvitut aineistot. Kirjanpitovelvollinen on itse vastuussa arkistoinnista. Arkistoitavat aineistot voidaan tasekirjaa lukuun ottamatta säilyttää koneellisissa tietovälineissä. Tasekirja tulee säilyttää paperisessa muodossa. (Kirjanpidon ABC 2007.) Tasekirjan ja kirjanpitokirjojen säilytysaika on 10 vuotta, joka lasketaan tilikauden päättymisestä lähtien. Kun tilikauden tositeaineiston säilytysaika on kestoltaan kuusi vuotta, joka lähdetään laskemaan kalenteri vuoden lopusta. Näin ollen joillekin tilikauden tositeaineiston säilytysajaksi tulee melkein seitsemän vuotta, jos kirjanpitovelvollisen tilinpäätösaika on kalenteri vuoden alussa. Kirjanpitovelvollisen tulee järjestää säilytettävilleen aineistoilleen luotettava säilytys paikka toimintansa loppuessa, koska kirjanpitovelvollisen tulee toiminnan loppuessa noudattaa kuuden ja kymmenen vuoden säilytysaikoja. Kirjanpitovelvollinen voi säilyttää aineiston itse tai hyödyntää arkistointipalvelua tarjoavia yrityksiä. (Rekola-Nieminen 2006, ) Koneelliset tietovälineet ja koneellisten tietovälineiden käytön toteutus Kirjanpitolain mukaan koneellisia tietovälineitä, joita voidaan kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa hyödyntää, ovat esimerkiksi mikrofilmit, mikrotulostukset ja nykyaikaisemman tietokoneen CD/DVD-levyt, levykkeet ja kovalevyt (Fredriksson ym. 2006, 57 58). Kirjanpitolaissa sallitaan kirjanpitovelvolliselle mahdollisuus hyödyntää koneellisia tietovälineitä kirjanpitomerkintöjen ja tilikauden tositteiden säilyttämisessä. Tämä mahdollisuus on otettu käyttöön, koska tekniikka on kehittynyt ja sitä hyödynnetään nykyään hyvin useasti kirjanpitoa tehdessä. Poikkeuksena on kirjanpitovelvollisen tasekirja, joka tulee säilyttää koneellisen tietovälineen lisäksi asiakirjana eli paperiversiona, koska tasekirjaan vaaditaan alkuperäiset allekirjoitukset. (Rekola- Nieminen 2006, 38.) Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt voidaan laatia ja säilyttää koneellisessa muodossa nykyään. Niihin vaadittavat päiväykset ja allekirjoitukset voidaan tehdä laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella eli merkintä tehdään yksilöivällä käyttäjäleimalla. (Fredriksson ym. 2006, )

13 9 Kirjanpidossa käytettävät tositteet voidaan siirtää koneelliseen muotoon. Koneellisessa muodossa oleva tosite on oltava selkeä ja alkuperäisen kaltainen, jotta se voidaan tarvittaessa muuttaa jälleen paperiversioksi ja alkuperäisen muodon kaltaiseksi lukuun ottamatta tositteen alkuperäisiä värejä. Parhaiten tämä onnistuu tositteen skannauksella. Kirjanpitovelvollisen alkuperäinen paperimuodossa oleva tosite voidaan hävittää, kun alkuperäisessä tositteessa oleva aineisto on siirretty kahdelle koneelliselle tietovälineelle ja niiden sisältämän tiedon oikeellisuus on varmistettu. (Fredriksson ym. 2006, ) 2.2 Tilinpäätös Kirjanpitovelvollisen harjoittamasta toiminnasta tulee muodostaa tilikauden päätyttyä tilinpäätös, johon saadaan tarvittavia tietoja kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa muodostuneista raporteista. Tilinpäätös tulee laatia noudattaen siihen koskevia periaatteita, joita ovat jatkuvuuden periaate, johdonmukaisuuden periaate, sisältöpainotteisuuden periaate, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperiaate ja erillisarvostamisen periaate. Kirjanpitovelvollisten tilinpäätökset ovat muodoiltaan erilaisia, koska tilinpäätökseen vaadittavien raporttien määrään vaikuttaa kirjanpitovelvollisen yhtiömuoto. Tilinpäätös voi koostua muun muassa taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta, toimintakertomuksesta ja liitetiedoista. Näitä käsittelen tarkemmin seuraavaksi. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tilanteesta, sen suorittamista liiketoimista ja toiminnan tuloksesta sekä kuinka kirjanpitovelvollisen resursseja on hoidettu. Virallinen tilinpäätös koostuu pääsääntöisesti taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista sekä toimintakertomuksesta riippuen kirjanpitovelvollisen yhtiömuodosta ja koosta. Vaadittavat tilinpäätös raportit on laadittava jokaiselta kirjanpitovelvollisen tilikaudelta johdonmukaisuuden periaatetta noudattaen. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittely, joita kutsutaan kirjanpitovelvollisen sisäisiksi tilinpäätöskirjoiksi kuuluvat tilinpäätökseen ja niiden tarkoitus on varmentaa yrityksen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta todellisiksi. (Leppiniemi & Leppiniemi. 2005, ) Kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeet pääsääntöisesti säätelevät kirjanpitovelvollisten tilinpäätösten laadintaa, sisältöä, rekisteröintiä ja julkaisua, johon joiltakin osin osakeyhtiöillä

14 vaikuttaa edellisten lisäksi osakeyhtiölaki (Osakeyhtiön tilinpäätösmalli , 13, 23.) 10 Suomessa toimivan kirjanpitovelvollisen, jonka yhtiö muoto on osakeyhtiö, tulee sen tilinpäätös laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, suomen tai ruotsin kielellä ja euromääräisenä. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee allekirjoittaa, päivätä ja niiden säilytystavoista tulee tehdä merkintä tasekirjaan sekä ne tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihalitukseen. Rekisteröinti ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluttua siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa. (Osakeyhtiön tilinpäätösmalli , ) Yleiset tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätöstä laatiessa suositellaan huomioimaan tilinpäätöksen laadintaan koskevia periaatteita, joita ovat jatkuvuuden periaate, johdonmukaisuuden periaate, sisältöpainotteisuuden periaate, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperiaate ja erillisarvostamisen periaate. Kun tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu edellä esiteltyjä periaatteita, voidaan luottaa tilinpäätöksestä saatuihin tietoihin ja tiedetään se, että mahdolliset erovaisuudet tilikausien välillä johtuvat vain toiminnasta, eikä arvostus- ja jaksotusratkaisujen muutoksista. Jatkuvuuden periaate eli oletus siitä, että kirjanpitovelvollisen toiminta tulee jatkumaan toistaiseksi. Tämä näkyy taseen omaisuuserien arvostamisessa, eli esimerkiksi vaihto-omaisuus tulee tilinpäätökseen hinnoitella joko todelliseen hankintahintaansa tai korkeimpaan hankintahinnan alittavaan myyntihintaan tai hankintamenon alittavaan uushankintahintaa. Tuolloin esimerkiksi kirjanpitovelvollisen joutuessa konkurssiin, ei varaston arvoa voida alentaa. (Rekola- Nieminen 2006, ) Tilinpäätöksen laatimiseen liittyvä johdonmukaisuuden periaate sisältää periaatteen, jonka mukaan tilinpäätökseen liittyvien laajuus-, mittaamis-, arvostus- ja kohdistamiskäytäntöjä tulee noudattaa samanlaisina tilinpäätöksestä toiseen. Näin ollen pystytään pitämään kirjanpitovelvollisen toimintaa liittyvät tiedot tilikaudesta toiseen vertailukelpoisina toisiinsa. Tilinpäätöslaatimisen sisältöpainotteisuuden periaate kattaa periaatteen, jossa tulee huomioida liiketapahtumien todellinen luonne kirjauttaessa niitä taseeseen tai tuloslaskelmaan. Näin ollen tilinpäätöslaadinnassa tulee huomioitu oikean ja riittävän kuvan antamisen periaate. Varovaisuuden periaate vaati tilinpäätöksen

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Budjetointiprosessin kehittäminen

Budjetointiprosessin kehittäminen Teija Kanerva Budjetointiprosessin kehittäminen Vantaan Voimisteluseura ry Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Vilma Virtanen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot