Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden"

Transkriptio

1 Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden ko. Taloushallinto Nimeke Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuslaskelmia Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Yritys Oy. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja tutkija Yritys Oy:n taloushallinnon hoitamista ja organisointia sekä laskea yrityksen lyhyen aikavälin sekä pitkän aikavälin kannattavuuden tunnuslukuja. Tarkoitus on lisätä yrityksen osakkaiden tietämystä ja taitoja taloushallintoon kuuluvia tehtäviä kohtaan sekä organisoida yrityksen ja heidän kirjanpitäjän välistä yhteistyötä. Opinnäytetyö on suoritettu laadullisen tutkimusmenetelmän periaatteita noudattaen, koska opinnäytetyössä tutkitaan yhden yrityksen taloushallintoa ja kannattavuuden tunnuslukuja. Tutkimuksen näkökohta on selvittää asioita Yritys Oy:n kannalta eli osakeyhtiön näkökulmasta. Tutkimusaineistona tässä työssä käytetään Yritys Oy:n osakkaita, heidän kirjanpitäjää ja dokumentteja yrityksen toiminnasta. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluiden, havainnoinnin ja dokumenttien avulla. Opinnäytetyön lähdeaineisto muodostuu pääsääntöisesti kirjoista ja Internet dokumenteista, mitkä käsittelevät esimerkiksi kirjanpitolakia, tilinpäätöstä, johdon laskentatoimea ja Taloushallintoliitto ry:n ohjeita tilitoimistoille. Opinnäytetyön ongelma selvisi ja muotoutui työn alkuvaiheissa, kun yrityksen osakkaiden kanssa oli käyty keskusteluita. Tutkimuksessa kävi ilmi se, että ongelmat taloushallinnon tehtävien hoidossa, johtui lähinnä osakkaiden tietämättömyydestä ja taidottomuudesta. Yritys Oy:n kannattavuuden tunnusluvut ovat kohtalaiset pääsääntöisesti ja ne tulevat muuttumaan, koska yrityksen toiminta tulee kehittymään ja laajentumaan toiminta ympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. Asiasanat (avainsanat) Taloushallinto, yleinen laskentatoimi, johdon laskentatoimi, kannattavuuden tunnuslukuja Sivumäärä Kieli URN 44 s. + liitt.5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksianto: Yritys Oy Ohjaavan opettajan nimi Vesa Nykänen Opinnäytetyön toimeksiantaja

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Maria Eronen Degree programme and option Business Management Name of the bachelor's thesis Financial administration and profitability of Company X Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to examine the organisation of financial administration. Second starting point for the bachelor s thesis was to examine the short-period profitability and the long-period profitability of Company X. The study was described from Company X point of view the financial administration. By the request of the owners of Company X the Company real name has been used. The research method of this bachelor s thesis was qualitative, because the study deals with one company. A characteristic of the qualitative research method was the aim of the research was not clear at the beginning of the study. The aim of the research became clear during the research. Research materials included for example interviews, observations and documents of Company X. The Source materials of the study included for example Bookkeeping Act, the guidelines of Accounting Board and the guidelines of Taloushallintoliitto ry. The Company X has assigned nearly all its financial administration to an accounting agency. This arrangement has caused the main problems. The interviews whit both the Company X and accounting agency showed that there was a need to clarify the practical issues and to increase the communication between the companies. The profitability of The Company X was quite good. The profitability evolves from current factor, because the business activity of The Company X advances. Subject headings, (keywords) Financial accounting, profitability, Pages Language URN 44 p. + appendix.5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Company X Tutor Vesa Nykänen Bachelor s thesis assigned by

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYKSEN YLEINEN LASKENTATOIMI Kirjanpito Tilinpäätös JOHDON LASKENTATOIMI Kannattavuus laskelmat Lyhyen aikavälin kannattavuuden tunnusluvut Pitkän aikavälin kannattavuuden tunnusluvut Taloustoimintojen johtamisen kolmea tasoa TILITOIMISTON VELVOLLISUUDET Hyvä tilitoimistotapa Alan yleiset sopimusehdot TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSAINEISTO Laadullinen tutkimusmenetelmä ja sen toteutustapa Tutkimusaineisto Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto Laadullisen tutkimuksen arvioiminen YRITYS OY Yritys Oy:n ja heidän kirjanpitäjän Yritys Oy:n taloushallinto Yritys Oy:n kannattavuuslaskelmat JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Yritys Oy:n taloushallinto Yritys Oy:n kannattavuuden tunnusluvut Tulevaisuuden suunnitelmat PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Tämän opinnäytetyön perustana ovat työn toimeksiantajan asettamat kysymykset ja toiveet. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Yritys Oy. Eteläsavolaisessa Yritys Oy:ssä on kolme osakasta, jotka hoitavat pääsääntöisesti yrityksen toiminnan. Osakkaiden apuna taloushallinnon hoitamisessa on Tilitoimisto Oy:ssä työskentelevä kirjanpitäjä. Tilitoimisto Oy on Etelä-Savossa toimia taloushallinnon peruspalveluita tarjoava tilitoimisto. Yritys Oy:n toimiala on koneiden ja laitteiden maahantuonti sekä maatalouden koneurakointi. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on saada selville, kuinka kehittää Yritys Oy:n taloushallinnon hoitamista ja järjestelemistä. Toinen tutkimusongelma on selvittää Yritys Oy:n kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kannattavuuden tunnuslukujen avulla. Yritys Oy:n yleisestä laskentatoimesta vastaa pääsääntöisesti Tilitoimisto Oy:ssä työskentele kirjanpitäjä. Johdon laskentatoimesta vastaavat Yritys Oy:n kolme osakasta. Tavoitteena on edellä mainittujen asioiden selvittäminen niin, että toimeksiantaja saa vastauksen kysymyksiinsä ja voi opinnäytetyön perusteella kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Tavoitteena on saada yrityksen osakkaille lisäymmärrystä ja mielenkiintoa yrityksen taloushallintoa kohtaan. Tavoitteena on myös selvittää osakkaille Yritys Oy:n kannattavuuden tunnusluvut ja tunnuslukujen laskemista. Viitekehyksen lähdeaineisto on pääasiassa kirjoja ja Internetistä löytyvää materiaalia, jotka koskevat kirjanpitovelvollisten velvollisuuksia, kirjanpitolakia, tilitoimistojen velvollisuuksia, Kirjanpitolautakunnan antamia ohjeistuksia ja kannattavuuden tunnuslukuja. Viitekehykseen tulevaa lähdeaineistoa tullaan käsittelemään osakeyhtiön näkökulmasta, koska opinnäytetyön toimeksiantajan yhtiömuotoa on osakeyhtiö. Tutkimusaineistona tullaan käyttämään Yritys Oy:n osakkaiden kokemuksia, kirjanpitäjän kokemuksia ja yritysten Internet-sivuja. Tässä opinnäytetyössä tullaan käyttämään kvalitatiivista tutkimus eli laadullista tutkimusta, jossa työssä keskitytään rajallisempaan ongelmaan eli yhden yrityksen yhteen toiminnan alueeseen. Laadullisessa tutkimuksessa kuvaillaan ja selitetään tutkittavan ilmiön toimintaa. Tutkittavaa ilmiötä tutkitaan ja selvitetään haastattelujen, havainto-

6 2 jen ja valmiina olevien aineistojen pohjalta. Tämä soveltuu tähän opinnäytetyöhön parhaiten, koska tutkimusaineisto koostuu pääasiassa Yritys Oy:n osakkaiden ja kirjanpitäjän haastatteluista, havainnoinneista sekä dokumenteista, jotka koskevat Yritys Oy:n taloushallintoa. Eettisyyttä tullaan huomioimaan koko prosessin ajan, jotta opinnäytetyö antaa luotettavan kuvan Yritys Oy:stä ja sen asettamien ongelmien ratakisuista. Opinnäytetyötä tehdessä lähdeaineistojen tekijöiden tekijänoikeutta tullaan kunnioittamaan ja lähdeaineistona tullaan käyttämään useita lähteitä, jotta saadaan tarpeeksi kattava ja todellinen kuva käsiteltävistä asioista. Eettisyys tulee esillä opinnäytetöiden julkaisemisessa eli opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti julkisia. Näin ollen Yritys Oy:n kannalta ei yrityksen eikä osakkaiden nimiä julkaista, jotta ei paljastuisi yrityksen liikesalaisuuksia ja henkilökohtaisia tietoja. Opinnäytetyössä ei tulla julkaisemaan Tilitoimisto Oy:n nimeä eikä kirjanpitäjän nimeä. Tässä opinnäytetyössä tullaan tilinpäätöksestä käsittelemään tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta, koska niistä toimeksiantaja haluaa saada tietoja ja yrityksen 2008 tilinpäätöksestä tullaan hyödyntämään tuloslaskelman ja taseen tietoja kannattavuuden tunnuslukuja selvittäessä. Toimeksiantajan toiveesta lyhyen aikavälin kannattavuuden tunnusluvuista käydään läpi käyttökate ja käyttökateprosentti ja liikevoitto sekä liikevoittoprosentti. Pitkän aikavälin kannattavuuden tunnusluvuista käydään toimeksiantajan toivomuksen mukaan läpi pääoman tuottoprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. 2 YRITYKSEN YLEINEN LASKENTATOIMI Kirjanpitovelvollisen taloushallinto koostuu karkeasti jaettuna kahdesta osasta, yleisestä laskentatoimesta (financial accointing) ja johdon laskentatoimesta (management accounting). Kirjanpitovelvollisen yleinen laskentatoimi muodostuu kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ja johdon laskentatoimi muodostuu johdon päätöksien teosta ja niihin liittyvistä laskelmista. Laskentatoimien tarkoitus on luoda raportteja, jotka kuvaavat kirjanpitovelvollisen taloudellista tilannetta ja antavat tukea erityisesti johdon päätöksentekoihin, mutta luoda myös tarvittavaa informaatiota kirjanpitovelvollisen sidosryhmien päätöksien tekoa varten. Kirjanpitovelvollisen toiminnan sidosryhmiä ovat

7 3 esimerkiksi sijoittajat, rahoittajat ja verohallinto. Yleisessä laskentatoimessa tehdään pääsääntöisesti rekisteröintiä ja kirjauksia kirjanpidon tietojärjestelmään ja johdon laskentatoimessa hyväksikäytetään yleensä yleisessä laskentatoimessa aikaan saatuja raportteja. Johdon laskentatoimessa usein hyödynnetään yleiseen laskentatoimeen kuuluvan tilinpäätöksen dokumentteja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, ) Kirjanpitovelvollisen johdon laskentatoimia käsittelen tarkemmin toisessa luvussa. Yleisessä laskentatoimessa taloushallinnon tarkoitus on hoitaa asianmukainen kirjanpito ja sen pohjalta tuottaa toiminnasta tilinpäätös ja muita tarvittavia raportteja. Tässä taloushallinnon osassa kirjanpito ja tilinpäätös ovat kirjanpitovelvolliselle lakisääteisiä, joita säädellään Euroopan yhteisöjen yhtiöoikeudellisissa direktiiveissä sekä Suomen omassa lainsäädännössä. Suomen oma lainsäädäntö taloushallinnon osalta koostuu kirjanpitolaista ja asetuksista, joiden lähtökohtana on Euroopan yhteisöjen yhtiöoikeudellisissa direktiiveissä annetut ohjeistukset. Kirjanpitoa säätelee myös hyvä kirjanpito tapa, joka on yleisesti noudatettava käytäntö ja sitä valvoo kirjanpitolautakunta. Kirjanpitolautakunta on kirjanpitolaissa asetettu ja se toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä. (Kinnunen ym. 2004, ) Seuraavaksi käsittelen tarkemmin yrityksen yleisen laskentatoimen osa-alueita eli kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. 2.1 Kirjanpito Kirjanpitolaissa annetaan monia määräyksiä koskien kirjanpitovelvollisen harjoittamaa toimintaa varten ja siitä pidettävää kirjanpitoa varten. Näitä määräyksiä tulee pääsääntöisesti kaikkien kirjanpitovelvollisten noudattaa, jotta heidän kirjanpitonsa olisi hyväksyttävää, oikean mukaista ja yhdenmukaisia. Kirjanpitolain määräyksiä ovat muun muassa kirjanpitovelvollisuuden määrittely, hyvä kirjanpitotapa, kahdenkertainen kirjanpito, tilikausi, liiketapahtumien kirjaaminen, tosite kirjanpidon perustana, kirjanpidon tarkastettavuus, kirjanpitoaineiston säilyttäminen sekä koneelliset tietovälineet ja niiden hyödyntäminen. Edellä lueteltuja määräyksiä käsittelen tarkemmin seuraavaksi. Kirjanpitovelvollisuus ja hyvä kirjanpitotapa Kirjanpitovelvollisuus syntyy, jos yksityishenkilö, yhteisö tai muu vastaava harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa. Kirjanpitovelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa, jos-

8 4 sa mainitaan edellä mainittujen lisäksi se, että kirjanpitovelvollisuuden syntymisen perustana pidetään yrityksen juridista organisoitumismuotoa. Tuolloin muun muassa osakeyhtiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia riippumatta siitä, harjoittavatko ne liike- tai ammattitoimintaa. (Fredriksson ym. 2006, 22.) Ammatinharjoittajien kirjanpitovelvollisuus on paljon suppeampaa kuin liiketoiminnan harjoittajan. Liiketoiminnan harjoittamista syntyy silloin, kun tapahtuu jatkuvaa tarkoituksen mukaista tuotantotoimintaa ansaintatarkoituksella. Liiketoiminnan harjoittamiselle tunnusomaista on omistaa tuotantovälineitä ja toimintaa sisältyvä rahoitusten käyttäminen. Suomessa toimivan kirjanpitovelvollisen tulee pitää kirjanpitoa ja laatia tilinpäätös kaikista niistä tapahtumista, jotka tapahtuvat Suomessa. (Leppiniemi & Kykkänen 2001, ) Hyvän kirjanpitotavan toteuttaminen syntyy silloin, kun kirjanpitovelvollinen noudattaa kirjanpitoa koskevia periaatteita, määräyksiä, säädöksiä ja ohjeistuksia, joita kaikkien kirjanpitovelvollisten tulee noudattaa. Hyvää kirjanpitotapaa määrittelevät kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot. Kun kirjanpitovelvollinen on noudattanut hyvää kirjanpitotapaa, voi tilintarkastaja tilinpäätökseen merkitä lauseen, jossa hän toteaa kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen laadinnan noudattavan hyvää kirjanpitotapaa. (Rekola-Nieminen 2006, ) Hyvän kirjanpitotavan noudattamisessa tulee huomioida laissa määrättyjen säännösten lisäksi Suomessa käytössä olevat erityispiirteet ja joissakin tapauksissa hyvän kirjanpitotavan noudattaminen vaatii ristiriitaisia kirjauksia verotuksen kanssa. Verotuksessa ei esimerkiksi vähennyskelpoiseksi hyväksytä arvonalentumispoistoja, kun ne hyvän kirjanpitotavan mukaan tulee kuitenkin tilinpäätöksessä huomioida. Suomessa omaksuttu erityispiirre meno-tulo teoria, jota tulee hyvän kirjanpitotavan mukaan noudattaa, ei ole EU-direktiivinen säännöksi, joihin kuitenkin Suomen kirjanpitolaki perustuu. Hyvän kirjanpitotavan mukainen toiminta täydentää kirjanpitovelvollisen lakien ja asetusten soveltamista ja tulkintaa. (Fredriksson ym. 2006, 25.) Kahdenkertainen kirjanpito ja tilikausi Kirjanpitolaissa määritellään kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Siinä todetaan niin, että kirjanpitovelvollisten tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa lukuun ottamatta ammatinharjoittajia, jotka voivat pitää yhdenkertaista kirjanpitoa halutessaan. Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että kirjanpitovelvollinen kirjaa liiketapahtuman yhtä

9 5 suurena vähintään kahdelle tilille. (Jänkälä 2008, 46.) Kahdenkertaisen kirjanpidon perustarkoitus on saada kirjauksilla muodostumaan tuloslaskelma ja tase samanaikaisesti. Samanaikaisuus onnistuu, kun liiketapahtumista kirjataan viennit toisen tilin debet- ja toisen kreditpuolelle. Kahdenkertainen kirjanpito on onnistunut, kun tase ja tuloslaskelma sekä taseen puolet voidaan täsmäyttää. Tuolloin tase ja tuloslaskelma osoittavat yhtä suuret voitot sekä taseen vastaava puoli ja vastattavaa puoli osoittavat saman loppusumman. (Rekola-Nieminen 2006, ) Tilikausi on pääsääntöisesti 12 kuukauden mittainen ajanjakso, jolta kirjanpitovelvollisen tulos selvitetään. Kirjanpitovelvollisen tilikausi noudattaa yleensä kalenterivuotta, mutta tilikausi voi olla myös muu 12 kuukauden jakso ja poikkeustapauksessa tilikausi voi olla kestoltaan muu kuin 12 kuukautta, jos se sopii sinä hetkenä kirjanpitovelvollisen toimintaan paremmin. (Kirjanpidon ABC 2007.) Poikkeustapauksessa kirjanpitovelvollisen tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Poikkeustapauksia ovat kirjanpitovelvollisen aloittaessa toimintaa, lopettaessa toimintaa tai muuttamassa tilinpäätöksensä ajankohtaa, kuitenkin poikkeustapauksessa tilikausi voi pisimmillään olla 18 kuukautta. (Jänkälä 2008, 47.) Liiketapahtumien kirjaaminen Kirjanpitovelvollisen liiketapahtumien kirjaamista ja kirjanpitoaineistoa koskevat määräykset annetaan kirjanpitolain toisessa luvussa. Kirjanpitolain toisessa luvussa käsiteltävä kirjanpitovelvollisen liiketapahtumien kirjaaminen sisältää määritykset liiketapahtumille, kirjanpitotileille ja tililuettelolle, kirjaamisenperusteille sekä kirjanpitojärjestykselle ja ajankohdalla. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen liiketapahtumat ovat menoja, tuloja ja rahoitustapahtumia sekä niiden oikaisu- ja siirtoeriä. Kirjanpitovelvollisen menot koostuvat tuotannontekijöiden rahassa ilmaistua vastiketta ja tulot koostuvat suoritteen rahassa ilmaistua vastiketta. Rahoitustapahtumat koostuvat pääoman sijoituksista ja palautuksista, voitonjaosta ja edellä mainittujen toimintojen aiheuttamista kassasta - ja kassaanmaksuista. (Fredriksson ym. 2006, ) Kirjanpitovelvollisen liiketapahtumiin liittyy kirjanpitolaissa annetut säädökset kirjanpitotileistä ja tililuettelosta. Kirjanpitotilit tulee pitää sisällöltään samanlaisine ja liiketapahtumat tulee kirjata eri kirjanpitotileille asian mukaan. Kirjanpitotilien sisältöä saa muuttaa, jos kirjanpitovelvollinen on vaihtamassa tililuetteloaan tai hänellä on jokin

10 6 erityinen syy. Jokaisena tilikautena kirjanpitovelvollisen tulee luoda käyttämistään kirjanpitotileistä tililuettelo, jonka tarkoitus antaa riittävä ja selkeä kuva kirjanpitovelvollisen käyttämistä kirjanpitotileistä. Yhtenäisiä ja selkeitä vaatimuksia tililuettelon muotoon ei ole saatu luotua, mutta vähimmäisvaatimuksena niiden tulisi antaa tarvittava informaatio arvonlisäverovalvonnan vaatimuksille ja välittömän verotuksen tarpeille. Hyvästä tililuettelosta tulisi löytyä tilien nimet ja numerot sekä tieto siitä, päätetäänkö tili tase tai tuloslaskelmaan. (Rekola-Nieminen 2006, ) Liiketapahtumia kirjatessa tulee huomioida kirjanpitolaissa annetut määritykset kirjaamisperusteesta, kirjausjärjestyksestä ja ajankohdasta. Ensisijaisesti kirjaamisperusteena tulee käyttää suoriteperusteista kirjanpitoa, jossa ostaja kirjaa menon kirjanpitoonsa saatuaan tuotannontekijän myyjältä. Myyjä vastaavasti kirjaa tulon kirjanpitoonsa luovuttaessaan tuotannontekijän ostajalle. (Fredriksson ym. 2006, 41.) Kirjaamisperusteena voidaan käyttää myös maksuperusteista kirjanpitoa, jossa ostajan menot ja myyjän tulot kirjataan kirjanpitoon maksun tapahtuessa. Maksuperusteisen ja suoriteperusteisen kirjanpidon eroavaisuus on myös se, että maksuperusteisessa kirjanpidossa ei käytetä myyntisaamiset ja ostovelka tilejä. Liiketapahtumia kirjatessa tulee huomioida kirjausten kirjausjärjestys ja ajankohta, jolloin kirjaukset tulee tehdä asia- ja aikajärjestyksessä. Tuolloin liiketapahtumien kirjaamiseen kuuluu päivääminen ja tositenumeron, vientiselityksen sekä rahanmäärän merkitseminen kirjanpitoon, jolloin tositteet ovat kirjanpidossa tositenumerojärjestyksessä eli aikajärjestyksessä ja tiliöitynä eli asiajärjestyksessä. (Kirjanpidon ABC 2007.) Tosite kirjanpidon perustana Kirjanpitovelvollisen kirjanpidon perustana on tosite eli dokumentti liiketapahtumista, joka voi olla paperiversio tai sähköinen dokumentti, joilla todennetaan kirjanpitokirjauksessa tehty liiketapahtuma. Tositteiden tulee olla alkuperäisiä, luotettavia, kirjanpitovelvolliselle osoitettuja ja niistä tulee löytyä tositteen antajan nimi ja osoite, liiketapahtuman sisältö, päiväys sekä rahamäärä. Menotositteesta tulee käydä ilmi ostettu tuotannontekijä ja sen vastaanottoajankohta ja vastaavasti tulotositteesta myyty tuotannontekijä ja sen luovutusajankohta. Kirjanpitovelvollisen tosite voi olla esimerkiksi kopio lähetetyistä laskuista, alkuperäiset maksettavat lasku, kassakoneen nauhat, rahtikirjat, lähetteet, tiliotteet, verkkolaskut ja kuitit käteis- tai korttimaksuista. Kirjanpitovelvollisen tulee muistaa se, että lämpökirjoitintekniikalla valmistetut kuitit eivät

11 7 yksinään kelpaa kirjanpitoon, koska ne haalistuvat ennen kymmenen vuoden täyttymistä. Näistä haalistuvista kuiteista tulee ottaa valokopio kirjanpitoa varten. (Kirjanpidon ABC 2007.) Kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa käytetyistä tositteista tulee löytyä merkintä käytetyistä tileistä eli tositteeseen tulee tehdä tiliöintimerkintä, jollei peruskirjanpidosta tai muutoinkaan käy ilmi, kuinka kyseisen tositteen liiketapahtuma on kirjattu. Tiliöintimerkintää ei monesti tarvitse tositteeseen tehdä, koska peruskirjanpidon päiväkirjasta käy ilmi käytetyt tilit. Kirjanpitovelvollinen voi laatia itse tositteen, jos hän ei sitä saa ulkopuoliselta. Tuolloin tositteesta tulee löytyä tiliöintimerkinnät, kirjattava summa ja liiketapahtuma, josta tulee olla verbaalinen selitys tai laskelma. Kirjanpitovelvollisen on hyvä muistaa omaa tositettaan tehdessä ja muulloinkin se, että tositteen tulee olla itsenäinen ja sen tulee antaa yksinään tarvittava informaatio kyseisestä liiketapahtumasta. Kirjanpitoon voidaan tehdä kirjauksia ilman tositetta, kun kyseessä on tilikauden aikana tehty kirjaus, jolla korjataan kirjanpitomerkinnässä tapahtunut virhe. Tuolloin korjausmerkinnällä tulee olla selvä yhteys alkuperäiseen kirjaukseen ja alkuperäinen kirjaus tulee säilyttää, muuten tarvitaan korjausmerkinnästä oma tosite. Sallittuja korjauksia edellä esitetyn menetelmän mukaan ovat alkuperäisen kirjanpitomerkinnän päiväystä, tiliöintiä, rahamääräistä arvoa, vientiselitettä, tositenumeroa koskevat korjaukset sekä kirjanpitovientien lisäykset. Korjaukset saadaan tehdä kyseisen tilikauden aikana tai tilikauden jälkeisen neljän kuukauden aikana, jolloin tilinpäätöksen on valmistuttava. (Fredriksson ym. 2006, ) Kirjanpidon tarkastettavuus ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen Kirjanpidon tarkastettavuus koostuu kirjausketjusta ja kirjanpidon selväkielisyydestä. Kirjanpidon kirjausketjuvuuden tärkein päämäärä on luoda kirjanpidossa tehtyjen kirjausten välille yhteys, jotta kirjaukset voidaan helposti löytää tuloslaskelmasta ja taseesta. Tositteista tehtyjen kirjausten yhteys tuloslaskelmaan ja taseeseen saadaan muodostettu perus- ja pääkirjanpidon avulla. Toisin sanoen kirjanpitovelvollisen tulee luoda kirjanpitonsa niin, että kirjanpitovelvollisen kirjatessa liiketapahtumat tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta tarkoitettuun tuloslaskelmaan ja taseeseen säilyy tehtyjen kirjausten välillä yhteys ja kirjaukset ovat helposti todettavissa. (Fredriksson ym. 2006, ) Kirjanpidon selväkielisyys koostuu kirjanpitolain mukaan kirjanpitomerkintöjen selkeydestä ja pysyvyydestä eli kirjanpito-

12 8 merkintöjä ei saa poistaa. Tekniikan kehittyessä ja sen käyttöönoton yleistyessä sekä tositemäärien kasvaessa, voidaan kirjanpitoaineistoa nykyään säilyttää koneellisissa tietovälineissä paperimuodon sijaan. (Rekola-Nieminen 2006, ) Kirjanpitovelvollisen tulee säilyttää eli arkistoida toimintansa kirjanpito ja tilinpäätökset sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen muodostamiseen tarvitut aineistot. Kirjanpitovelvollinen on itse vastuussa arkistoinnista. Arkistoitavat aineistot voidaan tasekirjaa lukuun ottamatta säilyttää koneellisissa tietovälineissä. Tasekirja tulee säilyttää paperisessa muodossa. (Kirjanpidon ABC 2007.) Tasekirjan ja kirjanpitokirjojen säilytysaika on 10 vuotta, joka lasketaan tilikauden päättymisestä lähtien. Kun tilikauden tositeaineiston säilytysaika on kestoltaan kuusi vuotta, joka lähdetään laskemaan kalenteri vuoden lopusta. Näin ollen joillekin tilikauden tositeaineiston säilytysajaksi tulee melkein seitsemän vuotta, jos kirjanpitovelvollisen tilinpäätösaika on kalenteri vuoden alussa. Kirjanpitovelvollisen tulee järjestää säilytettävilleen aineistoilleen luotettava säilytys paikka toimintansa loppuessa, koska kirjanpitovelvollisen tulee toiminnan loppuessa noudattaa kuuden ja kymmenen vuoden säilytysaikoja. Kirjanpitovelvollinen voi säilyttää aineiston itse tai hyödyntää arkistointipalvelua tarjoavia yrityksiä. (Rekola-Nieminen 2006, ) Koneelliset tietovälineet ja koneellisten tietovälineiden käytön toteutus Kirjanpitolain mukaan koneellisia tietovälineitä, joita voidaan kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa hyödyntää, ovat esimerkiksi mikrofilmit, mikrotulostukset ja nykyaikaisemman tietokoneen CD/DVD-levyt, levykkeet ja kovalevyt (Fredriksson ym. 2006, 57 58). Kirjanpitolaissa sallitaan kirjanpitovelvolliselle mahdollisuus hyödyntää koneellisia tietovälineitä kirjanpitomerkintöjen ja tilikauden tositteiden säilyttämisessä. Tämä mahdollisuus on otettu käyttöön, koska tekniikka on kehittynyt ja sitä hyödynnetään nykyään hyvin useasti kirjanpitoa tehdessä. Poikkeuksena on kirjanpitovelvollisen tasekirja, joka tulee säilyttää koneellisen tietovälineen lisäksi asiakirjana eli paperiversiona, koska tasekirjaan vaaditaan alkuperäiset allekirjoitukset. (Rekola- Nieminen 2006, 38.) Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt voidaan laatia ja säilyttää koneellisessa muodossa nykyään. Niihin vaadittavat päiväykset ja allekirjoitukset voidaan tehdä laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella eli merkintä tehdään yksilöivällä käyttäjäleimalla. (Fredriksson ym. 2006, )

13 9 Kirjanpidossa käytettävät tositteet voidaan siirtää koneelliseen muotoon. Koneellisessa muodossa oleva tosite on oltava selkeä ja alkuperäisen kaltainen, jotta se voidaan tarvittaessa muuttaa jälleen paperiversioksi ja alkuperäisen muodon kaltaiseksi lukuun ottamatta tositteen alkuperäisiä värejä. Parhaiten tämä onnistuu tositteen skannauksella. Kirjanpitovelvollisen alkuperäinen paperimuodossa oleva tosite voidaan hävittää, kun alkuperäisessä tositteessa oleva aineisto on siirretty kahdelle koneelliselle tietovälineelle ja niiden sisältämän tiedon oikeellisuus on varmistettu. (Fredriksson ym. 2006, ) 2.2 Tilinpäätös Kirjanpitovelvollisen harjoittamasta toiminnasta tulee muodostaa tilikauden päätyttyä tilinpäätös, johon saadaan tarvittavia tietoja kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa muodostuneista raporteista. Tilinpäätös tulee laatia noudattaen siihen koskevia periaatteita, joita ovat jatkuvuuden periaate, johdonmukaisuuden periaate, sisältöpainotteisuuden periaate, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperiaate ja erillisarvostamisen periaate. Kirjanpitovelvollisten tilinpäätökset ovat muodoiltaan erilaisia, koska tilinpäätökseen vaadittavien raporttien määrään vaikuttaa kirjanpitovelvollisen yhtiömuoto. Tilinpäätös voi koostua muun muassa taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta, toimintakertomuksesta ja liitetiedoista. Näitä käsittelen tarkemmin seuraavaksi. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tilanteesta, sen suorittamista liiketoimista ja toiminnan tuloksesta sekä kuinka kirjanpitovelvollisen resursseja on hoidettu. Virallinen tilinpäätös koostuu pääsääntöisesti taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista sekä toimintakertomuksesta riippuen kirjanpitovelvollisen yhtiömuodosta ja koosta. Vaadittavat tilinpäätös raportit on laadittava jokaiselta kirjanpitovelvollisen tilikaudelta johdonmukaisuuden periaatetta noudattaen. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittely, joita kutsutaan kirjanpitovelvollisen sisäisiksi tilinpäätöskirjoiksi kuuluvat tilinpäätökseen ja niiden tarkoitus on varmentaa yrityksen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta todellisiksi. (Leppiniemi & Leppiniemi. 2005, ) Kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeet pääsääntöisesti säätelevät kirjanpitovelvollisten tilinpäätösten laadintaa, sisältöä, rekisteröintiä ja julkaisua, johon joiltakin osin osakeyhtiöillä

14 vaikuttaa edellisten lisäksi osakeyhtiölaki (Osakeyhtiön tilinpäätösmalli , 13, 23.) 10 Suomessa toimivan kirjanpitovelvollisen, jonka yhtiö muoto on osakeyhtiö, tulee sen tilinpäätös laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, suomen tai ruotsin kielellä ja euromääräisenä. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee allekirjoittaa, päivätä ja niiden säilytystavoista tulee tehdä merkintä tasekirjaan sekä ne tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihalitukseen. Rekisteröinti ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluttua siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa. (Osakeyhtiön tilinpäätösmalli , ) Yleiset tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätöstä laatiessa suositellaan huomioimaan tilinpäätöksen laadintaan koskevia periaatteita, joita ovat jatkuvuuden periaate, johdonmukaisuuden periaate, sisältöpainotteisuuden periaate, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperiaate ja erillisarvostamisen periaate. Kun tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu edellä esiteltyjä periaatteita, voidaan luottaa tilinpäätöksestä saatuihin tietoihin ja tiedetään se, että mahdolliset erovaisuudet tilikausien välillä johtuvat vain toiminnasta, eikä arvostus- ja jaksotusratkaisujen muutoksista. Jatkuvuuden periaate eli oletus siitä, että kirjanpitovelvollisen toiminta tulee jatkumaan toistaiseksi. Tämä näkyy taseen omaisuuserien arvostamisessa, eli esimerkiksi vaihto-omaisuus tulee tilinpäätökseen hinnoitella joko todelliseen hankintahintaansa tai korkeimpaan hankintahinnan alittavaan myyntihintaan tai hankintamenon alittavaan uushankintahintaa. Tuolloin esimerkiksi kirjanpitovelvollisen joutuessa konkurssiin, ei varaston arvoa voida alentaa. (Rekola- Nieminen 2006, ) Tilinpäätöksen laatimiseen liittyvä johdonmukaisuuden periaate sisältää periaatteen, jonka mukaan tilinpäätökseen liittyvien laajuus-, mittaamis-, arvostus- ja kohdistamiskäytäntöjä tulee noudattaa samanlaisina tilinpäätöksestä toiseen. Näin ollen pystytään pitämään kirjanpitovelvollisen toimintaa liittyvät tiedot tilikaudesta toiseen vertailukelpoisina toisiinsa. Tilinpäätöslaatimisen sisältöpainotteisuuden periaate kattaa periaatteen, jossa tulee huomioida liiketapahtumien todellinen luonne kirjauttaessa niitä taseeseen tai tuloslaskelmaan. Näin ollen tilinpäätöslaadinnassa tulee huomioitu oikean ja riittävän kuvan antamisen periaate. Varovaisuuden periaate vaati tilinpäätöksen

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Taustaa, esityksen lähtökohdat Uudet kokoluokat Menetelmäpykälät Tilinpäätös Liitetiedot Muut muutokset Tilinpäätösdirektiivi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 1: Kirjanpidon tehtävät ja tilinpäätös Liiketapahtumat ja kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C Luento 1: Kirjanpidon tehtävät ja tilinpäätös Liiketapahtumat ja kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1: Kirjanpidon tehtävät ja tilinpäätös Liiketapahtumat ja kirjaaminen tileille LUENTO 1 Laskentatoimi ja kirjanpito Kirjanpidon sääntely Kirjanpito: Tehtävät ja sisältö Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Johdanto... 15. Yleiset säännökset... 19

Johdanto... 15. Yleiset säännökset... 19 Sisällys 1 2 Johdanto......................................... 15 Yleiset säännökset.................................. 19 KPL 1:1 Kirjanpitovelvollisuus................................ 19 Ensimmäinen momentti................................

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSVUOSI 26.1.2010 Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM 1 YHDISTYKSEN HALLINTO Yhdistys perustetaan aina määrätyn tai määrättyjen tarkoitusten yhteistä toteuttamista varten.

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta.

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp osa Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tavoite: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot