Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon suositus JHS xxx"

Transkriptio

1 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle

2 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä Johdanto Suosituksen soveltaminen Sähköiset laskusanomakuvaukset ja niiden muuntaminen Laskun tietosisältö Verkkolaskun lähettäminen Verkkolaskun vastaanottaminen Liikekumppanirajapinta ja verkkolaskutuksen liittäminen eri palveluihin Verkkolaskutuksen aloittaminen - lähettäminen Verkkolaskutuksen aloittaminen - vastaanottaminen Verkkolaskun kuva näytöllä Verkkolaskujen arkistointi Sanasto ja lyhenteitä Liitteet... 35

3 3 (35) LUONNOS 0 Tiivistelmä Asiakirja sisältää suositukset julkisen sektorin verkkolaskutuskäytännöstä. Julkishallinnon taloushallinnon tietojärjestelmän tai palvelun tulee kyetä lähettämään kirjanpitovelvollisille ja kyetä vastaanottamaan kirjanpitovelvollisilta joko einvoice- tai Finvoice-sanomakuvauksen mukainen verkkolasku. Julkishallinto suosittaa avoimia sanomakuvauksia, joita kaikki verkkolaskuoperaattorit välittävät. Julkishallinto pitää tarkoituksenmukaisena, että Suomessa siirrytään mahdollisimman pian yhden avoimen standardin mukaisen verkkolaskuun. Lisäksi julkishallinnon taloushallinnon tietojärjestelmän tulee kyetä lähettämään kuluttajille verkkolaskuja, joihin on liitetty verkkopankkilinkki ja verkkomaksulinkki laskun tarkastusta ja maksua varten. Mikäli verkkolaskua ei voida lähettää asiakkaalle, tulee laskutuksessa käyttää postin ekirjettä tai vastaavaa palvelua täysin sähköisen (myynti)laskutuksen mahdollistamiseksi. Tällaisessa paperille tulostettavassa laskussa on oltava pankkiviivakoodi. Asiakirjassa suositellaan julkishallinnon yksiköille verkkolaskuoperaattorien käyttöä verkkolaskutuksessa.

4 4 (35) LUONNOS 1 Johdanto Suosituksen avulla halutaan tehostaa julkishallinnon taloushallinnon toimintoja lisäämällä verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista niin, että verkkolaskujen osuus kaikkien laskujen määrästä ylittää puolet vuonna Tähän tavoitteeseen pyritään yhdenmukaistamalla ja yksinkertaistamalla verkkolaskujen käsittelyrutiineja ja käyttämällä vain yleisesti käytössä olevia toimintamalleja. Verkkolaskujen käytön tavoitteena julkishallinnossa on taloushallinnon tehokkuuden ja luotettavuuden lisääminen mahdollistamalla nopeamman laskujen käsittelyn automaattisesti. Käyttämällä yhdenmukaisia toimintamalleja eri yksiköt voivat suunnitella ja kehittää omat toimintonsa hyödyntämällä jo muualla saatuja käyttökokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Suositusta laadittaessa on otettu huomioon myös yksityissektorilla saatuja käyttökokemuksia verkkolaskuista ja pyritty mahdollisimman pitkälle yhdenmukaisiin toimintatapoihin kummallakin sektorilla. Suurimmat hyödyt verkkolaskujen käytöstä saadaan, mikäli samassa yhteydessä tarkistetaan myyntilaskujen ja ostolaskujen käsittelyprosessit kokonaisuudessaan. Sähköinen taloushallinto antaa uusia mahdollisuuksia taloushallinnon prosessien uudistamiseen. Esimerkiksi ostolaskujen hyväksyjien määrää voidaan vähentää yhteen, mikäli laskusta vastuulliset tahot voivat tarkistaa omalle vastuualueelleen kirjatuista kuluista laskut summatiedot purkamalla yksittäiseen ostolaskuun asti (drill down menetelmä).

5 5 (35) LUONNOS 2 Suosituksen soveltaminen 2.1 Soveltamisala Tämä julkishallintoa varten laadittu suositus on laadittu siten, että sitä voidaan soveltaen käyttää myös yksityissektorin taloushallinnon toiminnoissa. 2.2 Verkkolasku Verkkolasku on yleisesti käytössä olevan sanomakuvauksen mukaan laadittu sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä tai tulkittavissa. Laskun vastaanottajana voivat olla yksityiset ja julkiset yhteisöt, muut kirjanpitovelvolliset, muistiinpanovelvolliset maatalouden harjoittajat ja kuluttajat. Kirjanpitovelvollisten (mukaan lukien julkishallinnon yksiköt) välisessä laskutuksessa verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestelmään. Kuluttajaverkkolasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa. Verkkolaskusanomana voidaan lähettää tavara- ja palvelulaskuja. Sanomaa voidaan käyttää myös verkkokauppojen, kassajärjestelmien, korttitapahtumien sekä perintä- ja rahoituspalveluiden sähköiseen liittämiseen julkishallinnon taloushallintopalveluihin. Sanomalla voidaan välittää myös konsernin tai yhteisön sisäisten tapahtumien veloituksia. Verkkolaskusta tuotetaan tietokoneen näytölle visuaalisia näkymiä, jotka mahdollistavat laskun käsittelyn myyjän tai ostajan toiminnoissa. Verkkolaskun käsittely tehdään sähköisesti, eikä siitä tulosteta paperikopioita. Laskusta on viranomaisten vaatimuksesta voitava tuottaa paperikopio.. Verkkolasku säilytetään sähköisessä arkistossa.

6 6 (35) LUONNOS Kuva. Myyjä lähettää verkkolaskun joko pankkiin tai muulle operaattorille. Asiakas noutaa pankista verkkolaskun omaa taloushallintoaan varten. Operaattori lähettää verkkolaskun eteenpäin saman tai toisen operaattorin verkkolaskuasiakkaalle, muuntaa laskun EDIFACTsanomaksi ja lähettää eteenpäin asiakkaalle, tai lähettää sähköisen laskun paperille tulostettavaksi postipalveluun. Lisäksi on mahdollista siirtää verkkolasku taloushallinnon palveluun palvelun edellyttämässä tiedostomuodossa ( Inhouse ). 2.3 Laskukanavan valinta Laskukanava on myyntilaskun lähettämistapa ja ostolaskun vastaanottotapa. Sekä myynti- että ostolaskujen käsittelyssä on käytettävä useita eri laskukanavia kokonaistaloudellisesti parhaan kokonaisratkaisun toteuttamiseksi. Tällä hetkellä paperilaskujen määrä on vielä suurempi kuin sähköisten laskujen, ja paperilaskuja tullaan aina käyttämään laskutuksessa. Verkkolaskut soveltuvat parhaiten yhteisöjen väliseen laskutukseen. Kuluttajien sähköisten laskujen vastaanottaminen edellyttää erityisratkaisuja myyjän, pankin ja kuluttajapalvelujen välille. Jotta myyntilaskujen lähettäminen olisi vaivatonta, on asiakaskohtaisesti voitava määritellä, mitä laskukanavaa käytetään ko. asiakkaan laskutuksessa. Samalla huolehditaan, että myyjä voi lähettää kaikki laskunsa sähköisesti. Ostolaskujen käsittelyssä selvitetään optimaalisin ratkaisu, jossa huomioidaan laskujen hajautetun käsittelyn tarve, laskujen arkistointi ja laskujen hyväksymisrutiinit. Ostolaskut tulisi ostajan kirjanpidossa voida käsitellä käyttäjän näkökulmasta samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko laskut tulleet sähköisinä tai paperilaskuina. Ostolaskujen kierrätys voidaan toteuttaa myös kirjanpitojärjestelmän sisällä erillisten laskujen käsittelypalvelujen sijasta. Koska ostolaskujen skannaus on työlästä, on kussakin tilanteessa arvioitava erikseen, käytetäänkö skannausta.

7 7 (35) LUONNOS 3 Sähköiset laskusanomakuvaukset ja niiden muuntaminen 3.1 Verkkolaskusanomakuvaussuositus Julkishallinnon taloushallinnon tietojärjestelmä tai palvelu lähettää kirjanpitovelvollisille ja vastaanottaa kirjanpitovelvollisilta joko einvoice- tai Finvoice-sanomakuvauksen mukaisia verkkolaskuja. Julkishallinto suosittaa avoimia sanomakuvauksia, joita verkkolaskuoperaattorit ja operaattoreina toimivat pankit käyttävät. Palvelun (tietojärjestelmän tai operaattorin) on muunnettava toinen sanomakuvaus sen käyttämän mallin mukaiseksi. Julkishallinnon taloushallintopalvelujen ei suositella käyttävän muita sähköisiä laskusanomakuvauksia. Mikäli lähettäjällä/vastaanottajalla on tarve muunlaiseen sähköiseen laskukuvaukseen, verkkolaskuoperaattori tekee tarvittavat muunnokset. Muita laskukuvauksia voivat olla esimerkiksi muut verkkolaskusanomat, luottokorttilasku ja EDIFACT-laskut. Palvelun tai tietojärjestelmän sisällä voidaan käyttää inhouse-tiedostojen tapaan tietojärjestelmän tai palveluketjun käyttämiä tiedostoja ja kuvauksia, jotka on kuitenkin muunnettava einvoice- tai Finvoice-sanomakuvaukseksi, kun verkkolasku siirretään palveluketjun ulkopuolelle. Mikäli kuluttajalaskujen määrä tilivirastossa tai muussa yksikössä on olennainen, järjestelmän tulee kyetä lähettämään kuluttajille sähköisiä laskuja, joihin on liitetty verkkopankkilinkki ja verkkomaksulinkki laskun tarkastusta ja maksua varten. Verkkolaskujen vastaanotto ja lähettäminen toteutetaan verkkolaskuoperaattorin kautta. Julkishallinnon käyttämiä verkkolaskuoperaattoreja ovat erityisten operaattorien lisäksi pankit. Verkkolaskuoperaattorin valinnassa käytetään julkisessa hallinnossa käytettäviä kilpailumenettelyjä. Luettelo käytettävistä operaattoreista: Verkkolaskufoorumin jäsenetsivulla. Mikäli verkkolaskua ei voida lähettää asiakkaalle, laskutuksessa käytetään jonkin postituspalveluja tarjoavan yrityksen paperille tulostamaa kirjettä tai vastaavaa palvelua täysin sähköisen (myynti)laskutuksen mahdollistamiseksi. Paperilaskuun tulostetetaan pankkiviivakoodi.

8 8 (35) LUONNOS 3.2 Verkkolaskukonsortion laatima verkkolaskukuvaus einvoice einvoice-verkkolaskukuvauksella tarkoitetaan Verkkolaskukonsortion määrittelemää verkkolaskun sanomakuvausta. Julkishallinto käyttää uusinta laskusanomakuvausta, joka tällä hetkellä on einvoice-verkkolaskun tietuestandardi v. 1.3 (pdf). Laskusanoma on esitetty sivulla 3.3 Suomen Pankkiyhdistyksen laatima verkkolaskukuvaus Finvoice Finvoice-verkkolaskukuvauksella tarkoitetaan Suomen Pankkiyhdistyksen määrittelemän verkkolaskun rakennetta ja tietosisältöä. Laskusanoma on esitetty sivuilla 3.4 Kuluttajaverkkolasku verkkopankkilinkillä Kuluttajaverkkolaskulla tarkoitetaan julkishallinnon yksityisille henkilöille lähettämää sähköistä laskua, joka on toteutettu Suomen Pankkiyhdistyksen verkkopankkilinkin avulla. Ks. Verkkopankkilinkki soveltuu käytettäväksi suoraveloituslaskujen ja suoralaskujen yhteydessä. Suoraveloituspalvelussa linkin avulla voidaan korvata maksajalle toimitettava ennakkoilmoitus. Suoralaskussa linkkiä voidaan käyttää suoraveloituksen tapaan. Asiakkaan on hyväksyttävä suoralasku erikseen maksettavaksi. Laskun maksamiseen tarvittavat tiedot siirretään yksityisasiakkaan käyttämän pankin palveluun. Palvelusta on linkki varsinaiseen laskuun. Laskun arkistointi, ks. Kuluttajaverkkolaskun arkistointi. 3.5 Kuluttajaverkkolasku verkkomaksulinkillä Verkkomaksulinkillä tarkoitetaan julkishallinnon lähettämään sähköiseen laskuun tai maksuun liitettyä linkkiä, jolla kuluttaja voi siirtyä käyttämänsä pankin palveluun tilisiirron suorittamista varten. Laskun arkistointi, ks. Kuluttajaverkkolaskun arkistointi

9 9 (35) LUONNOS Kuva. Kuluttajaverkkolaskun tiedot säilytetään myyjän tai myyjän käyttämän operaattorin arkistossa tai siirretään asiakkaan postipalveluun. Verkkopankkilinkki lähetetään pankkiin, jonka palvelusta asiakas näkee laskun linkkitiedot ja voi nähdä arkistosta itse laskun. Verkkomaksulinkin avulla kuluttaja voi maksaa laskun pankin internet palvelussa. 3.6 Sähköinen luottokorttilasku Luottokorttilaskulla tarkoitetaan sähköistä laskua, jonka korttiyhtiö lähettää käyttäen omaa (kansainvälistä) laskusanomakuvausta. Mikäli julkishallinnon toiminnossa luottokorttitapahtumien määrä on olennainen, pyritään sekä luottokorttilasku että luottokorttitapahtuma vastaanottamaan taloushallintoon sähköisesti. Korttiyhtiön lähettämä lasku suositellaan muuntamaan einvoice- tai Finvoice-mallin mukaiseksi verkkolaskuksi. 3.7 EDIFACT-sanomakuvauksen mukainen sähköinen lasku EDIFACT-laskulla tarkoitetaan UN/EDIFACT-standardin (D96A) mukaan laadittuja sähköisiä myynti- ja ostolaskuja. EDIFACT-sanomien käytöllä voidaan tehostaa myynti- ja ostotilaus- /hankintaprosesseja, mikäli laskujen lisäksi otetaan käyttöön tarjous-, tilaus-, tilausvahvistus- ja hinnastosanomat. Julkishallinnon tietojärjestelmiin ei suositella enää aktiivisesti luotavan uusia EDIFACT-yhteyksiä pelkästään myynti- ja ostolaskujen käsittelyä varten. Mikäli vastaanottaja/lähettäjä ei kuitenkaan voi käsitellä verkkolaskusanomia, voidaan sähköisten laskujen määrän lisäämiseksi myyntilaskut ottaa vastaan/lähettää ostolaskut verkkolaskuoperaattorin kautta siten, että operaattori muuntaa EDIFACT-laskut verkkolaskuiksi. Julkishallinnon tilaustenkäsittelytoimintojen automatisoinnissa käytetään EDIFACT-sanomakuvauksen mukaisia osto- ja myyntitilauksia ja muita

10 10 (35) LUONNOS asiakirjoja, mikäli niistä ei ole tehty verkkolaskusanomakuvauksen mukaisia sanomia. 3.8 Muut sähköiset laskusanomakuvaukset Sähköistä tilaustenkäsittelyä ja laskutusta varten on julkaistu monia erilaisia sanomakuvauksia, esimerkiksi elektroniikkateollisuuden käyttämää Rosettanet-laskusanomakuvausta. Palveluketjun sisällä voidaan käyttää myös inhouse-tiedostojen tapaan muita sähköisiä laskusanomakuvauksia. Esimerkkinä on ns. laskuhotellipalvelua käyttävä myyjä, jonka laatima lasku siirretään samassa palveluketjussa ostajan tilitoimistopalveluun, joka käyttää samaa laskusanomakuvausta, tai jonkun toimialan/toiminnon erityisjärjestelmä, jossa myyjän ja asiakkaiden välinen yhteys on toteutettu EDIFACT- tai muulla sanomakuvauksella. Muilla sanomakuvauksella tehdyt sanomat muunnetaan joko einvoice- tai Finvoice-malliin, kun laskut siirretään taloushallinnon palveluihin. Mikäli palvelu (esimerkiksi hankintatoimi) edellyttää erityisen sanomakuvauksen käyttöä, tästä sopivat palvelun osapuolet keskenään. Tällöinkin näissä toiminnoissa pyritään soveltaen käyttämään tässä suosituksessa esitettyjä toimintatapoja. 3.9 Sähköpostilaskut Sähköpostilaskulla tarkoitetaan sähköpostiviestinä tai sen liitteenä lähetettävää standardoimatonta laskua, jota ei voida käsitellä kirjanpidossa automaattisesti. Julkishallinnon laskutusjärjestelmässä ei käytetä sähköpostilaskuja. Julkishallinto ei ota vastaan sähköpostilaskuja. Sähköpostilaskuja ei tueta, vaikka sähköpostin liitetiedostona olisi einvoice- tai Finvoice-mallin mukainen laskutiedosto. Sähköpostiin liittyy merkittäviä tietoturva-, roskaposti- ja muita teknisiä ongelmia, minkä vuoksi sähköpostilaskutusta ei suositella. Sähköpostilaskut kuitenkin soveltuvat esimerkiksi yhdistysten jäsenmaksujen laskuttamiseen ja vastaaviin pienimuotoiseen kuluttajalaskutukseen.

11 11 (35) LUONNOS 3.10 Sähköisellä kirjeellä lähetettävät laskut Sähköisellä kirjelaskulla tarkoitetaan laskua, joka lähetetään sähköisesti ulkoiseen laskutuspalveluun, joka tulostaa laskun paperille, kuorittaa laskut ja hoitaa laskun jakelun asiakkaalle, esimerkiksi postin ekirjeenä. Mikäli julkishallinnon asiakas ei voi vastaanottaa sähköistä laskua, lähetetään lasku aina sähköisenä kirjeenä. Mikäli julkishallintoyksikkö vastaanottaa suuren määrän sähköisenä kirjeenä tulostettuja paperilaskuja ja yksiköllä on sähköinen ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymistoiminto käytettävissä, selvitetään mahdollisuus sähköisen kirjeen pysäyttämiseksi ennen muunnosta paperitulostusmuotoon ja sen siirtämistä sähköisenä postin palvelusta suoraan julkishallinnon tietojärjestelmään. Näin vältetään ostolaskujen skannaus. Tätä toimintoa pidetään siirtymävaiheen toimintatapana ja siitä luovutaan sitä mukaa kuin laskujen lähettäjät voivat toimittaa verkkolaskuja.

12 12 (35) LUONNOS 4 Laskun tietosisältö Verkkolaskun tietosisällön ja sen käsittelevän toiminnon tulee olla sellaiset, että laskujen käsittely voidaan toteuttaa ilman erillistä laskun kuvatiedostoa. Verkkolaskulta edellytettävät tiedot on esitetty suosituksen taustamateriaalin liitteessä 1: Verkkolaskun tiedot. Lisäksi laskuun on sisällytettävä muut sellaiset erityiset tiedot, jotka tarvitaan laskun oikeellisuuden tarkastamista ja hyväksymistä varten. Verkkolaskun suositellaan sisältävän kaikki myydyn/hankitun tavaran/palvelun yksilöivät tiedot. Näitä tietoja ei suositella toimitettavaksi erillisillä liitteillä. Mikäli laskutus perustuu erilliseen sopimukseen, on laskutiedoissa mainittava tällaisen sopimuksen tunnistetiedot. Verkkolaskutuksessa ei suositella koontilaskujen käyttämistä, ellei koontilaskuista saada laskujen käsittelyyn perusteltuja hyötyjä. Mikäli yksikössä on aiemmin käytetty koontilaskuja, pyritään asiakkaiden kanssa sopimaan koontilaskutuskäytännöstä luopumisesta, mikäli vastaanottaja ottaa laskunsa vastaan verkkolaskuna. Koontilaskuissa yleensä esitettävät summatiedot suositellaan esitettäväksi varsinaisen laskun välisummatietoina. Tällaiset välisummat suositellaan esitettäväksi tasoilla, jotka vastaanottajan taloushallinnon kannalta ovat tarkoituksenmukaisia, esimerkiksi: ƒtilauksen tai lähetteen summa ƒpuhelinliittymän summa ƒauton rekisterinumeron summa ƒmaksukorttinumeron summa ƒtoimipaikan summa ƒtoimintayksikön summa ƒaikaperiodin (päivä, viikko, kuukausi) summa. 4.1 Verkkolaskunäyttö Julkishallinto suosittaa että laskun näyttö tietojärjestelmissä ja palveluissa toteutetaan yhdenmukaisella tavalla. Näyttö toteutetaan XSL-tekniikalla tai muulla teknisellä tavalla palvelun sisällä. Laskun perusnäyttö sisältää kaikki verkkolaskun sisältämät kirjanpidon, verotuksen ja laskujen käsittelyn edellyttämät tiedot. Koska useimmiten

13 13 (35) LUONNOS laskujen tietosisältö voi olla perusnäyttöä pelkistetympi, suositellaan käytettäväksi myös yksinkertaisempaa laskun tietosisältöä. Näistä kummastakin on tämän suosituksen liitteenä mallit. Julkishallinto käyttää näyttösuosituksena Suomen Pankkiyhdistyksen verkkolaskusuosituksessa esitettyä laskunäyttöä. Asettelu pohjautuu mahdollisimman pitkälle kansainväliseen asettelustandardiin ottaen kuitenkin huomioon se, että laskua luetaan tietokoneen näytöltä. Mikäli tähän suositukseen tarvitaan muutoksia, suositellaan että muutosesitykset esitetään Pankkiyhdistykselle. Samaa näyttösuositusta käytetään myös toteutettaessa verkkolaskusta vaadittavaa paperitulostusta. Mikäli samasta laskutuspalvelusta tuotetaan myös sähköisiä kirjeitä laskuna, käytetään tällaisen paperikirjeen mallina verkkolaskunäyttöä. Paperilaskussa on kuitenkin otettava huomioon sähköisen kirjeen erityisvaatimukset esim. paperikoosta, ikkunakirjekuoren laskun vastaanottajatiedon paikasta sekä kirjasintyypeistä ja kooista. 4.2 Verkkolaskujen liitteet Verkkolaskutapahtuman käsittelyyn voi liittyä erilaista liiteaineistoa, esimerkiksi: ƒsopimus osapuolten välillä ƒlähete, rahtikirja ƒmuistiinpanomerkintä esim. hyvityslaskun perusteista ƒlaskun kuvatiedosto. Verkkolaskusanoma suositellaan laadittavaksi siten täydellisenä, ettei sen yhteydessä lähetetä erillistä liitetiedostoa ja että laskun käsittely voidaan vastaanottavassa yksikössä tehdä pelkästään verkkolaskun sanomatietojen avulla. Mikäli verkkolaskun tiedot ovat siten puutteelliset, ettei niiden tietojen perusteella voida tehdä tarvittavia kirjanpitomerkintöjä eikä edellytettyjä laskujen käsittelymenettelyjä, verkkolaskun liitteenä lähetetään erillinen kuvatiedosto, joka täydentää laskutiedot riittäviksi. Verkkolaskusanomaan kuitenkin suositellaan merkittäväksi erillisaineistona käsitellyt asiakirjat, esimerkiksi viittaukset/linkitykset sopimuksiin. Verkkolaskuun liittyvät pelkästään myyjän tietoon jäävät lisätiedot suositellaan arkistoitavaksi tietokantaan siten, että tiedot voidaan käsitellä ao. verkkolaskun käsittelyn yhteydessä.

14 14 (35) LUONNOS Paperilla mahdollisesti olevia asiakirjoja, kuten lähetteitä, ei suositella arkistoitavaksi lainkaan. Tämä on mahdollista, mikäli verkkolasku sisältää tiedot toimituspäivästä ja toimitettujen nimikkeiden määrästä.

15 15 (35) LUONNOS 5 Verkkolaskun lähettäminen Myyjä lähettää verkkolaskun pankkiin, joka siirtää laskun oman tai toisen pankin asiakkaan (ostajan) noudettavaksi. Operaattorille lähetetty sähköinen lasku voidaan siirtää pankin tai operaattorin kautta ostajalle, muuntaa EDIFACT-sanomaksi tai siirtää inhouse -tiedostona asiakkaan palveluun. Paperille tulostettavat laskut siirretään postipalveluun, joka tulostaa laskun paperille ja kuljettaa ostajalle. 5.1 Laskukanavat lähettämisessä Laskukanava on myyntilaskun lähettämistapa ja ostolaskun vastaanottotapa. Julkishallinnon käyttämän laskutusjärjestelmän/-palvelun tulee voida lähettää laskut seuraavien laskukanavien kautta: verkkolasku einvoice- tai Finvoice-malli kuluttajaverkkolasku/verkkopankkilinkki kuluttajille pankkiin tai muuhun palveluun toimitettava sähköinen lasku, joka arkistoidaan muualla, ja laskusta on linkki asiakkaan pankkitilitapahtumien joukossa (suoraveloitus tai suoralasku) kuluttajaverkkolasku/verkkomaksulinkki kuluttajille sähköiseen postilaatikkoon tai muuhun arkistoon toimitettava sähköinen lasku, jossa on linkki verkkomaksun suorittamiseksi EDIFACT EDI lasku, mikäli asiakkaan kanssa on jo olemassa toimiva laskujen välitysrutiini EDIFACTia käyttäen sähköinen kirje laskun lähettäminen sähköisesti palveluun, jossa lasku tulostetaan paperille asiakkaalle toimittamista varten, esimerkiksi postin ekirje ei lähetetä esim. hyvityslaskut tilanteissa, joissa alkuperäinen lasku on mitätöity ostajan kirjanpidossa, kirjanpidon sisäinen oikaiseminen

16 16 (35) LUONNOS sähköposti ei käytetä julkishallinnossa (voidaan käyttää esim. yhdistyksen jäsenmaksulaskutuksessa) muu sähköinen lasku tilaustenkäsittelyjärjestelmän edellyttämä muulla sanomastandardilla toteutettu sähköinen lasku (mikäli tarvitaan) Julkishallinnon yksiköllä voi olla lukuisia erilaisia laskuja lähettäviä tietojärjestelmiä. On mahdollista toteuttaa yhtenäinen laskujen lähetystoiminto, joka korvaa laskutuksen tulostustoiminnot ja sitä seuraavat rutiinit. Julkishallinnon yksikkö pyrkii kokonaistaloudelliseen ratkaisuun, jossa laskut lähetetään yhdelle laskujen välittäjälle siitä riippumatta, mikä on laskun lähetystapa asiakkaalle. Laskun välittämiseen käytetään yhdenmukaista sanomaa, jonka laskun välittäjä muuntaa laskun vastaanottajan käyttämän laskujenvastaanottotavan ja sanomakuvauksen mukaan. 5.2 Lähettäminen verkkolaskuoperaattorin kautta Julkishallinnon taloushallinnossa pyritään siihen, että tietojärjestelmä tai palvelu käyttää yhtä verkkolaskuoperaattoria, jonka kautta voidaan lähettää kaikki verkkolaskut vastaanottajan käyttämästä palvelusta riippumatta. Verkkolaskujen lisäksi on voitava lähettää verkkopankkilinkit pankkeihin sekä kuluttajaverkkolaskut käytettävään palveluun. Palvelujen kehittämisvaiheessa voidaan poikkeuksellisesti käyttää operaattoria, joka ei voi välittää verkkolaskuja kaikille vastaanottajille, mikäli palvelun tuottaja esittää vahvistetun suunnitelman kaikki operaattorit kattavasta laskujen välittämisestä. Verkkolaskut tulee voida lähettää vähintään kerran vuorokaudessa työpäivinä Hallinnon tai palvelun sisäiset verkkolaskut Mikäli julkishallinnon taloushallinto hoidetaan samassa tietojärjestelmässä tai palvelussa, ei hallinnon sisäistä verkkolaskua lähetetä verkkolaskuoperaattorille, vaan tapahtumasta tehdään kirjanpitomerkinnät molempien osapuolten kirjanpitoon. Tarvittaessa kirjanpitomerkinnän tekemistä varten voidaan käyttää hallinnon sisäistä verkkolaskua. Jos julkishallinnon molemmat laskutusosapuolet hoitavat kirjanpitonsa samassa palvelussa, suositellaan käytettäväksi palvelun sisäistä verkkolaskua.

17 17 (35) LUONNOS Perintälaskut ja rahoitusyhtiöt Julkishallinnon tulee käyttää perintäpalveluja, jotka vastaanottavat perittäväksi siirrettävät laskut sähköisesti tässä suosituksessa esitettyjen verkkolaskun sanomakuvausten mukaan. Mikäli myyntilasku lähetetään rahoitusyhtiölle laskun summan perusteella määräytyvän rahoituksen siirtämiseksi myyjän tilille, varsinaisen laskun maksu suoritetaan rahoitusyhtiön pankkitilille. Rahoitusyhtiölle lasku lähetetään verkkolaskuna. Asiakkaalle tällaisen laskun alkuperäiskappale lähetetään verkkolaskuna, kuluttajaverkkolaskuna tai sähköisenä kirjeenä sen mukaan, miten asiakas laskun vastaanottaa. Laskut voidaan lähettää myös tilitoimiston palvelun kautta. Mikäli verkkolasku lähetetään tilitoimistoon tai muuhun vastaanottajan käyttämään asiamiehen tietojärjestelmään tai käyttämään palveluun, verkkolaskuosoitteena on asiamies ja sen kautta asiakas. Laskujen lähettämiseen ei suositella käytettäväksi erillisiä laskutuspalveluja, joista voi lähettää pelkästään verkkolaskuja. Mikäli tällaista palvelua kuitenkin käytetään, laskut tulisi integroida myyjän muuhun kirjanpitoon automaattisesti siten, että myyjän kirjanpito, myynnin tilastointi ja myyntireskontra kattavat kaikki myyjän myyntitapahtumat.

18 18 (35) LUONNOS 6 Verkkolaskun vastaanottaminen Ostaja noutaa verkkolaskun pankin palvelusta tai vastaanottaa operaattorilta verkkolaskumuotoisen laskun. Operaattori voi muuntaa EDIFACT-sanomana tai Inhouse - tiedostona lähetetyn sähköisen laskun verkkolaskuksi. 6.1 Laskukanavat vastaanotossa Julkishallinnon käyttämän laskutusjärjestelmän/-palvelun tulee voida vastaanottaa laskut seuraavien laskukanavien kautta: verkkolasku einvoice- tai Finvoice-malli EDIFACT mikäli toimittajan kanssa on jo olemassa toimiva laskujen välitysrutiini EDIFACTia käyttäen paperilasku sähköisenä kirjeenä toimitettu tai alunperin paperille tulostettu lasku paperilasku/skannauspalvelun kautta ostolaskujen käsittelypalvelun skannaama paperilasku ekirje/sähköinen kuva pysäytetty postissa ilman tulostamista paperille ja siirrettynä taloushallintoon kuvana ei vastaanoteta kirjanpidon sisäistä oikaisua tms tilannetta varten sähköposti ei vastaanoteta julkishallinnossa. Julkishallinnon yksiköllä voi olla useita erilaisia laskuja vastaanottavia toimintoja ja tietojärjestelmiä. Julkishallinnon yksikkö pyrkii ratkaisuun, jossa sähköiset laskut vastaanotetaan yhdeltä laskujen välittäjältä siitä riippumatta, mikä on laskun lähettäjän (toimittajan) käyttämä laskukuvaus. Laskujen vastaanotossa

19 19 (35) LUONNOS käytetään yhdenmukaista sanomaa, jonka mukaiseksi laskun välittäjä muuntaa erilaiset vastaanotetut laskukuvaukset. Verkkolaskut tulee voida vastaanottaa vähintään kerran vuorokaudessa työpäivinä.

20 20 (35) LUONNOS 7 Liikekumppanirajapinta ja verkkolaskutuksen liittäminen eri palveluihin Verkkolaskua käytetään kirjanpitovelvollisten ja muiden laskutusosapuolten yhdistämiseen: Myyjä/lähettäjä Ostaja/vastaanottaja Täydentävät liittymät Yksityinen yhteisö, Yksityinen yhteisö, EDIFACT, sähköinen kirje julkisyhteisö julkisyhteisö Yksityinen yhteisö, julkisyhteisö Kuluttaja Verkkopankki, suoraveloitus, sähköinen kirje, sähköiset postilaatikot Julkisyhteisö (sisäinen) Julkishallinto (sisäinen) Suora kirjanpitomerkintä Kuluttajaverkkolaskuliittymää ei suositella kirjanpitovelvollisten liittymäksi. Kuitenkin pienten, tilitoimistoa käyttämättömien kirjanpitovelvollisten, kuten esimerkiksi yhdistysten, tiekuntien, sivutoimisten ammatinharjoittajien ja vastaavien laskuliittymäksi soveltuvat myös kuluttajaverkkolaskut. Esimerkki sähköisen postilaatikon käytöstä kuluttajaverkkolaskujen vastaanottoon: Laskun lähettäjä toimittaa aineiston sähköiseen kirjepalveluun, joka välittää laskut joko paperimuodossa postitse tai vastaanottajan itselleen rekisteröimään sähköiseen postilaatikkoon. Kuluttaja voi rekisteröityä tällaiseen palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Rekisteröinnin jälkeen kuluttaja valitsee palvelussa mukana olevista lähettäjistä käyttämänsä toimittajat. Tiedonsiirtomuodot lähettäjiltä ovat verkkolaskusanomakuvaukset tai ASCII-muotoiset sähköisen kirjeen lähetysmuodot. Kuluttaja voi siirtyä postilaatikosta suoraan verkkopankkiin laskun maksamiseksi. Verkkolaskussa voidaan käyttää virtuaaliviivakoodia. Järjestelmä/palvelu Liittymä Lisätietoja/kohderyhmä Myynnin järjestelmä EDIFACT, verkkolasku Myyntilaskutus Verkkolasku Web-laskutuspalvelu Verkkolasku Verkkokauppa Kokonaan tai osittain maksettu verkkolasku Verkkomaksu Yksityinen yhteisö, julkisyhteisö Kuluttaja Kassajärjestelmä Ostolaskujen käsittelyjärjestelmä Ostotilausten käsittelyjärjestelmä Päiväyhteenveto Korttimaksutapahtuma Verkkolasku Verkkolasku, EDIFACT, pdf-, tiff- tms kuvatiedostot Verkkolasku, EDIFACT Käteisostajien tapahtumat Korttitapahtuman siirto pankkiin ja korttiyhtiöön Korttitapahtuman erittely (suunnitteluvaiheessa) Paperilaskujen skannaus

21 21 (35) LUONNOS Maksuliikennejärjestelmä Verkkolasku Välittäjänä pankki Myyntireskontrajärjestelmä Verkkolasku Ostoreskontrajärjestelmä Verkkolasku Käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä Verkkolasku Verkkolaskun rivit muodostavat kirjanpidon Suoraan kirjanpitojärjestelmään Verkkolasku, pdf-, tiff- tms kuvatiedostot 7.1 Kirjanpidon automatisointi Verkkolaskun tiedoilla voidaan automatisoida kirjanpitomerkintöjen laatimista ostajan kirjanpitoon esimerkiksi seuraavin menetelmin: ƒmyyjän verkkolaskuun tekemän oletustiliöinnin perusteella ƒtoimittajan perustiedoissa olevan oletustiliöinnin perusteella ƒoletustiliöinnin perusteella. Kirjanpitomerkintään voivat vaikuttaa myös laskun arvonlisäverotiedot sekä myyjän Y-tunnus/VAT ID-tunnus. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitomerkintää voidaan muuttaa tilikauden aikana siihen asti kunnes tilinpäätös yhteisön hallituksen tai vastaavan kokouksessa esitetään vahvistettavaksi. Mikäli kirjanpitomerkintää oikaistaan kaksi kalenterikuukautta liiketapahtuman sattumiskuukauden jälkeen, on käytettävä korjausmerkintää. Julkishallinnossa on erityisiä säännöksiä, jotka rajoittavat kirjanpitolaissa säädetyn korjausmerkinnän käyttöä. Oletustiliöintejä käyttämällä ostotapahtuma saadaan kirjanpitoon ja esimerkiksi kassasuunnittelua varten välittömästi verkkolaskun vastaanoton yhteydessä. Myös verkkolaskussa olevia muita kuin tiliöintitietoja voidaan käyttää kirjanpidon raportointiin, esimerkiksi asiakas-/toimittajatunnistetta ja tuotenimikettä/tuotetunnusta. Esimerkiksi voidaan laatia tilasto asiakkaan tietyn tuotteen ostoista koko siltä ajalta, jona paperitonta taloushallintoa on yhteisössä käytetty. Tilaston laadinnassa käytetään verkkolaskun rivejä. Verkkolaskun toimituspäivämäärätietojen avulla verkkolaskutapahtuma voidaan jaksottaa automaattisesti eri raportointijaksoille ja tilikausille. Toimituspäivätietoihin voidaan merkitä esimerkiksi: ƒvuokrakauden alku- ja päättymispäivämäärä ƒylläpitosopimuksen alku- ja päättymispäivämäärä ƒkorkoveloituksen alku- ja päättymispäivämäärä ƒvakuutusmaksukauden alku- ja päättymispäivämäärä. Yhteisön taloushallinnossa suositellaan määriteltäväksi alarajat laskun määrille, joita ei jaksoteta siirtyvänä eränä eikä käyttöomaisuushankintana.

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot Verkkolaskujen lähettäminen 1 Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen Valtiokonttori Määräys 1 (5) 7.12.2010 Dnro VK 482/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille Supplier Enablement OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta 2 Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen

Verkkolaskujen lähettäminen 1 Verkkolaskujen lähettäminen Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1)

OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1) OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1) Johdanto Tämä laskutusohje koskee niitä OP toimittajia jotka vastaanottavat tilauksia OPn hankintajärjestelmästä (SAP Ariba) ja laskuttavat

Lisätiedot

Ostolaskujen sähköistäminen ja verkkolaskujen vastaanotto Case Pohjois-Haagan Kiinteistöt

Ostolaskujen sähköistäminen ja verkkolaskujen vastaanotto Case Pohjois-Haagan Kiinteistöt Ostolaskujen sähköistäminen ja verkkolaskujen vastaanotto Case Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Rancken, Sofia 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Ostolaskujen sähköistäminen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 0.8 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei ole verkkolasku... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

Maksuratkaisun läpikäynti

Maksuratkaisun läpikäynti 14.9.2016 Maksuratkaisun läpikäynti Osa-alueet 1. Tarjottavan ratkaisun kuvaus 2. Maksutavat ja maksaminen 3. Tilitykset 4. Palautukset 5. Raportointi 6. Testaus ja asiakastestiympäristö 7. Muuta 1. Tarjottavan

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 3D- KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN Pyydämme tarjoustanne nykyisen kaivukoneen kaivusyvyysjärjestelmän päivittämistä 3d-koneohjausjärjestelmään

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot