TULEVAISUUDEN TILITOIMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TILITOIMISTO"

Transkriptio

1 1 TULEVAISUUDEN TILITOIMISTO Kehittämistyön loppuraportti CreaMentors Oy

2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tavoitteet ja toteutus Tulevaisuuden tilitoimistoskenaariot Pelkistetty tilitoimisto Alakohtainen tilitoimisto E-tilitoimisto Konsultoiva tilitoimisto Tulevaisuuden tilitoimisto työpaikkana Kyselyyn vastanneiden taustatiedot Tulevaisuuden työpaikassa on hyvä ilmapiiri Tilitoimisto nähdään liiketalouden moniosaajana Mitä pitäisi tehdä, jotta tilitoimisto olisi houkuttelevampi työpaikkana? Johtopäätökset... 11

3 3 1 Johdanto Jyväskylän aikuisopisto on käynnistänyt tilitoimistotyön tulevaisuutta kehittävän Taloudesta töitä - tilitoimistotyön vetovoimaisuusohjelman yhdessä kahdeksan muun koulutusorganisaation kanssa. Ohjelman tavoitteena on löytää tulevaisuuden tilitoimistojen menestystekijöitä sekä kehittää tilitoimistoista kiinnostavampia työpaikkoja. Tilitoimistoalan työllisyystilanne on hyvä, mutta ala kärsii kiinnostavuuden puutteesta. Eri keskustelufoorumeilla käydään keskustelua siitä, että tilitoimistotyön matala palkkarakenne ja vähäiset urakehitysmahdollisuudet eivät vastaa työn haastavuutta. Toisaalta osa ihmisistä näkee tilitoimistotyön harmaana, yksipuolisena ja yksitoikkoisena. Näin tilitoimiston palvelurakenteen uudistaminen ja tilitoimistotyön vetovoimaisuuden lisääminen ovat nyt äärimmäisen ajankohtaista. Tilitoimistoalalla on käynnissä kaksi suurta kehityssuuntaa: 1) suuret tilitoimistot ostavat pieniä tilitoimistoja ja luovat siten laajempia kokonaisuuksia sekä 2) tilitoimistopalvelut digitalisoituvat voimakkaasti. Tilitoimistojen brändimielikuvat ovat hyvin yhteneviä, eivätkä suuretkaan toimistot ole ottaneet radikaaleja irtiottoja kaupallistamisen näkökulmasta. Tilitoimistot eivät tyypillisesti myy tai viesti palveluistaan aktiivisesti. Samaan aikaan tilitoimistoalan työllistävyys kehittyy edelleen, ja alaa uhkaa työvoimapula eläköitymisen ja yritysmäärän kasvun seurauksena. Tästä johtuen tilitoimistoalaa tulee kehittää kokonaisvaltaisesti kahdella rintamalla niin peruskoulutuksen kuin täydennyskoulutuksenkin osalta sekä yrityskohtaisesti kehittämällä tilitoimistojen palveluita ja vahvistamalla niiden brändiä. Tulevaisuuden tilitoimisto on hyvin kaupallistettu asiantuntijaorganisaatio, joka on palveluiltaan ja mielikuviltaan verrattavissa esimerkiksi lakitoimistoihin. Tässä raportissa esitellään Tulevaisuuden tilitoimisto -kehittämishankkeen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset.

4 4 2 Tavoitteet ja toteutus Kehittämishankkeen tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden tilitoimistojen menestystekijät, mallintaa niiden pohjalta tulevaisuuden tilitoimisto -skenaarioita sekä kehittää tilitoimistoista kiinnostavampia työpaikkoja. Tätä tavoitetta varten kehitettiin kaksi sähköistä asiakasymmärryskyselyä, jotka kartoittivat sekä tilitoimistojen palveluita tarvitsevien yritysasiakkaiden että tilitoimistojen potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä tilitoimistoalasta. Lisäksi asiakasymmärrystä laajennettiin kahden työpajan ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Toinen työpaja järjestettiin yritysasiakkaille ja toinen potentiaalisille työntekijöille. Yritysasiakkailta selvitettiin, millä kriteereillä he ovat valinneet nykyisen tilitoimiston ja mitä he odottavat tulevaisuuden tilitoimistolta. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä siitä, mihin suuntaan tulevaisuuden tilitoimisto ja sen palvelutarjonta on menossa. Kyselyssä oli sekä monivalintakysymyksiä, asenneasteikkoja ja avoimia kysymyksiä. Kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta ja työpajaan osallistui neljä yrittäjää, minkä lisäksi toteutettiin kaksi tuloksia syventävää asiantuntijahaastattelua. Tutkimustyön vaiheistus on kuvattu kuviossa 1. Tulosten perusteella tunnistettiin neljä toisistaan eroavaa skenaariota: pelkistetty tilitoimisto, alakohtainen toimisto, e-tilitoimisto sekä konsultoiva tilitoimisto. Skenaariot kustakin tilitoimistosta on esitelty kolmannessa luvussa. Taustoittava sähköinen kysely Ymmärrystä laajentava kehittämistyöpaja Asiantuntijahaastattelut ja johtopäätösten testaaminen avulla Kuvio 1 Tutkimusprosessin kuvaus vaiheittain yritysasiakkaiden osalta Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä kartoitettiin ensin yhden työpajan avulla. Työpajaan osallistui noin 15 opiskelijaa, ja työpajassa selvitettiin, mitä opiskelijat odottavat tulevaisuuden työpaikalta ja miten alan houkuttelevuutta voidaan lisätä. Tulosten perusteella rakennettiin sähköinen kyselylomake, joka sisälsi monivalintakysymyksiä, asenneasteikkoja ja avoimia kysymyksiä. Kyselyyn haettiin vastauksia kaupallisen alan opiskelijoilta, ja kyselyyn tuli yhteensä 23 vastausta. Tulosten perusteella tunnistettiin mm. millainen työpaikka houkuttelee tulevaisuuden ammattilaisia ja mitkä asiat tekisivät tilitoimistosta mielenkiintoisen työpaikan. Opiskelijakyselyn tuloksia on esitelty neljännessä luvussa.

5 5 3 Tulevaisuuden tilitoimistoskenaariot 3.1 Pelkistetty tilitoimisto Ensimmäinen tulevaisuuden tilitoimisto skenaario on pelkistetty tilitoimisto, joka tarjoaa lain edellyttämät palvelut pelkistetysti pienyrittäjälle Pienyrittäjä haluaa tilitoimistolta ketterää, edullista ja omaan alaansa keskittynyttä palvelua. Pelkistetty tilitoimisto tarjoaa lain vaatimukset täyttävää palvelua ja palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisesti. On huomattava, ettei tilitoimiston proaktiivisuus tai tulevaisuuden ennakointi juurikaan painotu tässä skenaariossa. Tämän skenaarion alakategoriana nousi esiin myös palveluiltaan riisuttu tilitoimisto, joka palvelee vain verkossa. Pelkistetty tilitoimisto on kuvattu asenneasteikolla kuviossa 2. Kuvio 2 Yritysasiakkaiden toiveet pelkistetylle tilitoimistolle

6 6 3.2 Alakohtainen tilitoimisto Alakohtainen tilitoimisto on erikoistunut tiettyyn toimialaan ja hallitsee syvällisesti sen erityispiirteet. Alakohtainen tilitoimisto on asiantunteva ja ammattitaitoinen ei pelkkä kirjanpitokone, joka hoitaa pakolliset kuviot. Lisäksi alakohtainen tilitoimisto tarjoaa henkilökohtaista asiointia ja on aidosti kiinnostunut yrittäjien asioista. Alakohtaisella tilitoimistolla on myös konsultoiva ja proaktiivinen rooli, ja se tuo yrittäjän tietoon toimialan trendejä ja näkymiä. Alakohtainen tilitoimisto on kuvattu asenneasteikolla kuviossa 3. Kuvio 3 Yritysasiakkaiden toiveet alakohtaiselle tilitoimistolle

7 7 3.3 E-tilitoimisto E-tilitoimisto vastaa monipuolisten digitaalisten palveluiden kysyntään. Suurin osa vastaajista koki, että sähköisiä palveluita ja digitaalista läsnäoloa pitäisi vahvistaa kaikissa tilitoimistoskenaarioissa. E-tilitoimisto palvelee asiakkaitaan 24/7. E- tilitoimiston sähköiset palvelut ovat vuorovaikutteisia ja proaktiivisia. Asiakas voi hakea tietoa ja hoitaa tiettyjä rutiiniasioita verkossa itsenäisesti, mutta asiakkaille tarjotaan myös henkilökohtaista konsultointia. Asiakkaiden toiveissa painottui voimakkaasti myös eri alojen laaja-alainen hallinta. Näin e-tilitoimisto pitäisikin nähdä ennen kaikkia monipuolisena asiantuntijayrityksenä ja sähköisen liiketoiminnan edelläkävijänä. E-tilitoisto on kuvattu asenneasteikolla kuviossa 4. Kuvio 4 Yritysasiakkaiden toiveet e-tilitoimistolle

8 8 3.4 Konsultoiva tilitoimisto Konsultoiva tilitoimisto tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaisen ja proaktiivisen asiantuntijatiimin, joka on erikoistunut yrityksen toimintaan. Konsultoiva tilitoimisto neuvoo ja ohjaa myös silloin, kun yrittäjä itse ei ymmärrä edes kysyä. Näin asiakas saa erittäin proaktiivista palvelua omalta asiantuntijatiimiltään. Tilitoimiston asiantuntijatiimi tunnistaa ja huomioi yrittäjän tarpeet yksilöllisesti, ennakoi mahdollisia riskejä ja tarkastelee yrityksen liiketoimintaa laaja-alaisesti. Konsultoiva tilitoimisto on vuorovaikutteinen ja tarjoaa asiakkaalleen eri alojen asiantuntijatiedon. Konsultoiva tilitoimisto on vahvasti henkilökohtainen, mutta laatua vaativat asiakkaat haluavat myös monipuolisia sähköistä palvelua. Asiantuntijatiimi käyttää niitä viestintäkanavia, joissa asiakas on. Konsultoiva tilitoimisto on kuvattu asenneasteikolla kuviossa 5. Kuvio 5 Yritysasiakkaiden toiveet konsultoivalle tilitoimistolle

9 9 4 Tulevaisuuden tilitoimisto työpaikkana Hyvä työnantaja on reilu ja aidosti kiinnostunut työntekijöistä. Hyvässä työpaikassa on kannustava ilmapiiri, joustavat työajat sekä toimiva viestintä Kyselyyn vastanneiden taustatiedot Opiskelijoille suunnattuun kyselyyn vastasi 23 henkilöä, joista kaupallista alaa opiskelee ammattiopistossa 35 %, ammattikorkeakoulussa 9 % ja aikuisopistossa 57 %. Yliopisto-opiskelijoita vastanneiden joukossa ei ollut. 70 % vastanneista opiskelijoista on yli 30-vuotiaita ja 30 % vastanneista vuotiaita. Naisia vastaajista oli selkeästi enemmän (78 %) kuin miehiä (22 %). Yhtä Keski-Pohjanmaalta kotoisin olevaa vastaajaa lukuun ottamatta, vastaajat olivat kotoisin Keski-Suomesta. 4.2 Tulevaisuuden työpaikassa on hyvä ilmapiiri Opiskelijoiden työpaikkavalintaan vaikuttaa eniten työpaikan hyvä ilmapiiri sekä paikkakunta. Myös palkka, pysyvä työpaikka ja työaikojen joustavuus ovat merkittäviä tekijöitä, kun opiskelija puntaroi eri työpaikkavalintoja. Yksittäisissä vastauksissa mainittiin myös työn ergonomia. Kyselyyn vastanneet odottavat tulevaisuuden työpaikalta joustavuutta, tasapainoa itsenäisen työn ja tiimityön välillä sekä vakautta ja turvaa. 4.3 Tilitoimisto nähdään liiketalouden moniosaajana Yksinkertaisimmillaan tilitoimisto on taloushallinnon osaaja, joka hoitaa yrittäjän kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä lakisääteiset pidätykset ja verot. Laajennettuna tilitoimisto toimii neuvonantajana varsinkin aloitteleville yrittäjille. Valtaosa vastaajista näki tilitoimiston liiketalouden moniosaajana. Muutama vastanneista kuvasi tilitoimistoa palkanlaskennan asiantuntijana, vakaana asiantuntijana sekä arkistoijana ja papereiden pyörittelijänä. Valtaosa vastanneista koki tilitoimiston kiinnostavana työpaikkana kuten on nähtävissä kuviosta 6.

10 10 Kuvio 6 Tilitoimiston kiinnostavuus työpaikkana 4.4 Mitä pitäisi tehdä, jotta tilitoimisto olisi houkuttelevampi työpaikkana? Mainontaa voisi olla enemmän ja siinä voisi tuoda esiin ammatin positiivisia puolia. Omaan palkkaan ja urakehitykseen voisi vaikuttaa positiivisesti omalla työpanoksellaan. Kerrottaisiin, ettei se ole pelkkää numeroiden tuijottamista, vaan tarvitaan hyviä sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. Imagon kehittäminen Tilitoimistolla tulisi olla moderni ja nuorekas maine sekä enemmän paikkoja myynnin ja markkinoinnin saralla. Houkuttelevuutta voisi lisätä tuomalla tietoisuuteen millaista tilitoimistossa on työskennellä. Monipuolisten työtehtävien takaaminen Tilitoimiston työtehtävien tulisi olla monipuolisia ja työnkuvaan pitäisi voida vaikuttaa (esim. osa kirjanpidosta ja osa palkanlaskennasta). Toiveena myös se, että pystyisi kiireettä keskittymään asiakkaaseen ja tämän toimialaan. Palkkauksen kehittäminen Palkan pitäisi olla työn vaativuustason mukainen. Tradenomin koulutuksella alle 2000 kuukausipalkka koettiin liian alhaiseksi.

11 11 5 Johtopäätökset Kehittämistyön tulokset osoittivat, että tulevaisuuden tilitoimisto voidaan nähdä neljän eri skenaarion kautta. Näissä skenaarioissa nousi esiin pelkistetty tilitoimisto, alakohtainen tilitoimisto, e-tilitoimisto sekä konsultoiva tilitoimisto. Pelkistetty tilitoimisto palvelee pienten yrittäjien tarpeita ketterästi, alakohtainen tilitoimisto on erikoistunut tiettyyn toimialaan ja sen trendeihin, e-tilitoimisto tarjoilee monipuolisia ja moderneja digitaalisia palveluita henkilökohtaisella otteella ja konsultoiva tilitoimisto tarjoaa asiakkailleen oman asiantuntijatiimin. Yritysasiakkaiden näkökulmasta konsultoiva tilitoimisto ja alakohtainen tilitoimisto ottavat kaikista vahvimmin proaktiivista asiantuntijaroolia. Opiskelijapuolen tuloksissa korostui etenkin tilitoimiston imagon kehittäminen, monipuolisten työtehtävien takaaminen sekä palkkauksen kehittäminen. Käytännössä koulutuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakaslähtöisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä kaupallistamisosaamisen vahvistamista. Toisaalta myös yrityspuolen pitää muuttua, jotta halukkaille voidaan taata jatkuva työssä oppiminen ja kiinnostava, positiivisia haasteita sisältävä urapolku. Yhteenvetona voidaan todeta, että tilitoimistoala on murroksessa. Ala ei mene eteenpäin vain peruskoulutusta kehittämällä, sillä kokonaisvaltainen tilitoimistoalan uudistaminen vaatii myös tilitoimistojen liiketoiminnan sekä niiden henkilökunnan osaamisen ja asenteiden kehittämistä. Käytännössä koko palvelutarjontaa pitää kehittää monipuolisemmaksi, tilitoimistojen pitää erilaistua esimerkiksi tässä raportissa esitettyjen skenaarioiden pohjalta ja palveluiden digitalisoituminen pitää ajaa läpi kaikissa tilitoimiston palveluissa. Lisäksi tulevaisuuden tilitoimiston pitää tarjota työntekijöille urapolkuja ja kiinnostavampia palkkaratkaisuja. Tilitoimistoalan kehittäminen edellyttää sekä tilitoimiston että koulutuksen kehittämistä. Parhaassa tilanteessa voitaisiin yhdistää henkilökunnan jatkokoulutus ja yrityksen palvelutarjonnan sekä brändin kehittäminen. Yksi vaihtoehto olisi tarjota kehittymisestä kiinnostuneille tilitoimistoille yrityskohtaista lisäkoulutusta, jolla paikataan tilitoimiston osaamisvajetta ja kehitetään yrityksen palvelutarjontaa ja viestintää uudelle tasolle. Näin jatkokoulutusta saavat työntekijät voisivat viedä oppimaansa käytäntöön yrityskehittämistyön rinnalla. Lisäksi kokonaisvaltainen kehittäminen lisäisi kyseisen yrityksen houkuttelevuutta potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Tämän yrityksiin sidottavan jatkokoulutuksen rinnalla olisi hyvä vahvistaa myös peruskoulutusta, jotta uusilla osaajilla on tarvittavat valmiudet tulevaisuuden tilitoimistossa toimimiseen. Kehittämistyön tulosten perusteella nämä valmiudet liittyvät kaupallisen ajattelun ja viestinnällisen osaamisen kehittämiseen. Mitä vuorovaikutteisempia ja proaktiivisempia tulevaisuuden tilitoimiston palvelut ovat, sen enemmän vuorovaikutustaitoja ne vaativat konsultoivaan palveluun keskittyviltä työntekijöiltä.

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 3 2. JOHDANTO 4 3. HENKILÖSTÖN TULOKSET 5 4. ASIAKKAIDEN TULOKSET 13 LIITE: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 22 i

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot