YHTEISÖLLISEN DATAPILVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PAIKKATIETOON PERUSTUVIEN PELIEN ALUSTANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖLLISEN DATAPILVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PAIKKATIETOON PERUSTUVIEN PELIEN ALUSTANA"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto YHTEISÖLLISEN DATAPILVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PAIKKATIETOON PERUSTUVIEN PELIEN ALUSTANA Lappeenrannassa Ville Helminen Kandidaatintyön aihe on hyväksytty xx.xx.2011 Työn tarkastajana toimii prof. Kari Smolander

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto Ville Helminen Yhteisöllisen datapilven käyttömahdollisuudet paikkatietoon perustuvien pelien alustana Kandidaatintyö sivua, 5 kuvaa ja 1 taulukko Tarkastaja: Professori Kari Smolander Hakusanat: Paikkatietopelit, pilvipalvelut, mobiilipelit, LBG Paikkatietoon perustuvia pelejä ennustetaan seuraavaksi läpimurroksi mobiilipelien rintamalla. Esitellään paikkatietoon perustuvat pelit ja niiden erityisvaatimukset. Työssä esitellään pilvipalveluiden toimintaperiaate. Työssä tutkitaan yhteisölliseen datapilveen perustuvan paikkatietodatan jakamista, käyttömahdollisuuksia, hyötyä ja ongelmia paikkatietoon perustuvien pelien alustana. Tutkitaan, onko tällaisia järjestelmiä jo olemassa, selvitetään niiden rakennetta sekä pohditaan yhteisöllisen pelidatapilven rakennetta. i

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management Information Technology Ville Helminen Community datacloud as a platform for Location-Based Games. Bachelor's Thesis pages, 5 images and 1 table Examiner: Professor Kari Smolander Keywords: Location-Based Games, Cloud Computing, Mobile Gaming, LBG Location-Based Games are predicted to be the next breakthrough on mobile gaming business. In this thesis, development requirements of Location-Based Games are introduced. Cloud computing principles are presented. The possibility to use community datacloud to share location data, it's possibilities, benefits and problems as a platform for location-based games are studied. Existing systems are investigated, their architecture is examined and general architecture of such a system is pondered. ii

4 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Tausta Työn tavoite ja rajaus Työn rakenne PAIKKATIETOON PERUSTUVAT PELIT Paikannustekniikat PILVIPALVELUT JA YHTEISÖLLINEN PELIDATAPILVIKONSEPTI Pilvipalveluiden ominaisuudet Toimintamallit Tuotantomallit Pilvipalvelun hyödyt Yhteisöllinen pelidatapilvikonsepti TUTKIMUSONGELMAN JA RATKAISUTAVAN ESITTELY KATSAUS NYKYISIIN PAIKKATIETOPELEIHIN PAIKKATIETOPELIEN KEHITYSYMPÄRISTÖT SimpleGEO Multi-User Publishing Environment AT&T Location Information Services Google Maps API Family YHTEISÖLLISEN PELIDATAPILVEN VAATIMUKSET JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET YHTEENVETO...25 VIITTEET

5 Symboliluettelo AGPS API CI CSV DGPS E-OTD GPS HTTP IaaS IP J2ME JSON KML LBG LBS MIDP MMOG MUPE PaaS PoI SaaS SDK SVG TCP/IP ToA WiFi Assisted Global Positioning System Application Programming Interface Cell Identification Comma-Separated Values Differential Global Positioning System Enhanced Observer Time Difference Global Positiong System Hypertext Transfer Protocol Infrastructure as a Service Internet Protocol Java 2 Platform Micro Edition JavaScript Object Notation Keyhole Markup Language Location-Based Game Location-Based Service Mobile Information Device Profile Massively Multiplayer Online Game Multi-User Publishing Environment Platform as a Service Point of Interest Software as a Service Software Development Kit Scalable Vector Graphics Transmission Control Protocol / Internet Protocol Time of Arrival Wireless Fidelity 2

6 1. JOHDANTO Tämä on loppuraportti kandidaatin työlleni Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, teknistaloudellisessa tiedekunnassa, tietotekniikan osastolla. Työn aihepiiri on tutkia paikkatietoon perustuvia pelejä, yhteisöllisen pelidatapilven käyttömahdollisuuksia niiden alustana sekä tutkia jo mahdollisesti olemassaolevia datapilvijärjestelmiä ja niiden toimintatapaa. 1.1 Tausta Paikkatietoon perustuvia pelejä (location-based games, LBG) on ennustettu seuraavaksi läpimurroksi mobiilipelien rintamalla, vaikka toistaiseksi pelejä on tarjolla melko rajoitettu määrä. [1]Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolla on pohdittu yhteisöllisen pelipilvidatan käyttömahdollisuuksia paikkatietoon perustuvien pelien alustana. Yhteisöllisen pelipilvidatan perusajatus on kerätä tietoa reaalimaailman tapahtumista, jonka jälkeen tietoa voidaan käyttää hyväksi erilaisissa järjestelmän päälle rakennetuissa tuotteissa, kuten peleissä [2] Kiinnostavia datapilveen tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi paikat joissa käyttäjä on vieraillut, mielenkiintoiseksi merkatut kohteet (Point of Interest, PoI), käyttäjän itse ilmoittamat paikat, paikat joissa on tehty jotain sekä erilaiset reaalimaailman objektit[2]. Datapilveen generoidaan dataa usealla eri tavalla. Käyttäjän paikkatietoja voidaan tallettaa pilveen, jonka lisäksi palveluntarjoaja voi lisätä pilveen haluamaansa dataa. Kuvassa 1 on esitetty yhteisöllisen datapilven perusajatus. Kuva 1: Yhteisöllinen datapilvi 3

7 1.2 Työn tavoite ja rajaus Tämän työn tarkoituksena on selvittää yhteisöllisen pelipilvidatan käyttömahdollisuudet mobiilipelien pelien alustana. Tarkoituksena on selvittää, onko yhteisöllinen pelipilvidata jo käytössä pelimaailmassa. Työn painopiste on näiden järjestelmien perusajatuksen ja toimintatavan läpikäyminen sekä vastauksen löytäminen siihen, millainen datapilven rakenne olisi oltava, mitä tietoa siihen talletetaan ja mitä ongelmia järjestelmän luomisessa on otettava huomioon. Työssä hahmotellaan yhteisöllisen pelipilvidatan vaatimaa arkkitehtuuria ja selvitetään jo olemassa olevien järjestelmien arkkitehtuuria, mutta tarkoituksena ei ole suunnitella täysin toimivaa järjestelmää. 1.3 Työn rakenne Luvussa kaksi esitellään paikkatietoon perustuvien pelien vaatima teknologia, muun muassa erilaiset paikannusmenetelmät, niiden vaatimukset ja rajoitukset. Datapilvi käsitteenä esitellään luvussa kolme. Luvussa neljä esitellään tutkimusongelma ja sen ratkaisumenetelmä. Luvussa viisi luodaan katsaus olemassa olevista paikkatietoon perustuvista peleistä ja luvussa kuusi palveluista, jotka on suunniteltu paikkatietosovellusten ja -pelien kehittämiseen ja joista osa toimii pilvipalveluperiaatteella. Seitsemännessä luvussa pohditaan yhteisöllisen pelidatapilven käyttömahdollisuuksia, vaatimuksia ja ongelmia. Kahdeksannessa luvussa on yhteenveto. 4

8 2. PAIKKATIETOON PERUSTUVAT PELIT Paikkatietoon perustuvilla peleillä(lbg) tarkoitetaan erilaisilla mobiililaitteilla pelattavia pelejä, jotka hyödyntävät laitteen pelaajasta välittämää paikkatietoa pelaajan paikantamisessa ja liikkeiden seurannassa, pelimaailman luomisessa sekä vuorovaikutuksen luomisessa muiden pelaajien kanssa. Toistaiseksi pelien tarjonta ja pelaajien määrä on melko rajallinen, mutta paikkatietoon perustuvia pelejä on ennustettu seuraavaksi läpimurroksi mobiilipelien ja paikkatietoon perustuvien palvelujen(location Based Services, LBS)rintamalla. [1] Paikkatietoon perustuvat pelit voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen: kaupallisiin peleihin(commercial games), tapahtumapohjaisiin peleihin(event-based games) ja tutkimuspeleihin(research games). Kaupalliset pelit hyödyntävät yleisesti kuluttajien saatavissa olevaa tekniikkaa, kuten mobiililaitteita ja niiden tarjoamia paikannusmenetelmiä. Ensimmäiset kaupalliset LB-pelit esiteltiin vuonna [3] Yksinkertainen esimerkki kaupallisesta pelistä on geokätköily, jossa etsitään maastoon piilotettuja rasioita GPS-paikannuksen avulla. [4] Tapahtumapohjaiset pelit hyödyntävät uusinta käytössä olevaa teknologiaa ja vaativat yleensä pelinjärjestäjää tarjoamaan peliin tarvittavan laitteiston osanottajille. Laitteisto voi tarkoittaa esimerkiksi jonkun tietyn mobiililaitteen tai esimerkiksi korvakuulokkeiden käyttöä. Tämä rajoittaa pelin kestoaikaa ja pelaajien määrää. Tutkimuspelit pelataan usein laboratorioympäristössä ja niitä valvotaan tieteellisesti. Ne myös vaativat pelaajilta yhdenmukaisen laitteiston. [3] Varsinkin tutkimuspelit ovat tämän kandidaatintyön ulkopuolella, joten tässä työssä keskitytään pääosin kaupallisiin peleihin ja tarpeen vaatiessa tapahtumapohjaisiin peleihin. Karttojen käyttäminen on tärkeää valtaosassa paikkatietoon perustuvia pelejä. Kuvassa 1. on esitetään paikkatietopelin mahdollinen arkkitehtuuri. Tärkein perusedellytys on pelaajan paikantaminen jollakin käytettävissä olevalla paikannustekniikalla. Seuraava taso huolehtii pelin sisällön jakamisesta. Kolmannella tasolla muodostetaan pelin sisältö ja ylin taso on pelin käyttöliittymä. Kaikki tasot tarvitsevat jonkinlaista karttaa toiminnallisuuden saavuttamiseksi. [3] 5

9 Kuva 1. Esimerkki paikkatietoon perustuvan pelin arkkitehtuurista[3] Pelit ja palvelut on suunniteltava toimimaan niin, että yksittäisten pelaajien toimintojen ja paikkatietojen hetkittäinen puuttuminen ei sulje pelaajaa pois pelistä, kuten perinteisissä moninpeleissä usein tällaisissa tilanteissa toimitaan. Muita huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa mobiililaitteiden käyttöliittymälle asettamat rajoitukset, kuten pieni näyttö ja epästandardit syöttölaitteet(hiiren puute, erilaiset näppäimistöratkaisut)[3]. Paikkatietopalvelut (LBS) voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin[5]: Pull käyttäjä tekee pyyntöjä palvelimelle Push palvelin tekee pyyntöjä asiakasohjelmalle Tracking palveluntarjoaja seuraa käyttäjän paikkatietoja Yleensä paikkatietopeleissä käytetään client-server arkkitehtuuria joka käyttää hyväkseen HTTPprotokollaa, johtuen protokollan yhteensopivuudesta ja saatavuudesta eri järjestelmiin sekä siitä, että palomuurit eivät yleensä estä protokollan käyttöä. Protokollan huono puoli on sen kykenemättömyys palvelinpuolen pyyntöihin (push), joten kaikki liikenne on hoidettava asiakasohjelman pyyntöinä. Sen on siis käytännössä tehtävä säännöllisin väliajoin pyyntö palvelimelta tietojen päivittämiseen. Anonymiteetti ja käyttäjän yksityisyyden suojaaminen asettavat omat haasteensa paikkatietoon perustuvissa palveluissa. Erilaisia tekniikoita käyttäjän suojaamiseen on kehitetty[8]. Lisäksi 6

10 etenkin peleissä, joissa käyttäjää palkitaan tietyissä paikoissa vierailuista, on vaarana yritykset oman paikkatiedon väärentämiseen[9]. 2.1 Paikannustekniikat Käyttäjän paikantamiseen on käytettävissä useita eri tekniikoita, joista GPS(Global Positioning System)-paikannukseen perustuva on tällä hetkellä käytetyin. [6] Paikannuksen tarkkuus, päivitystaajuus ja laitteistovaatimukset vaihtelevat eri tekniikoiden välillä. Toiset tekniikat eivät toimi ollenkaan tai toimivat huonosti sisätiloissa ja toiset tekniikat muuttuvat epätarkoiksi siirryttäessä sisätiloista ulkoilmaan. GPS-paikannuksella päästään noin kymmenen metrin tarkkuuteen ja sen päivitysfrekvenssi on melko hyvä, noin sekunti. [3] Tukiasemien avulla voidaan käyttää Assisted GPS (AGPS) ja Differential GPS (DGPS) tekniikoita, jolloin päästään tehokkaampaan ja tarkempaan lopputulokseen kuin pelkkää GPS-tekniikkaa käyttäen. [7] Tämä parantaa mm. käytettävien mobiililaitteiden akunkestoa. GPS-tekniikan huonona puolena on olematon toimintakyky sisätiloissa, sillä tekniikka vaatii näköyhteyden satelliitteihin taivaalla. Yhteyden luominen satelliitteihin voi olla hidasta ja signaalikatkokset ovat yleisiä[5]. Myös isot rakennukset voivat aiheuttaa katvealueita GPS-paikannukselle. Teoriassa GPS-tekniikka toimii yhtä tarkasti kaikkialla ulkotiloissa, eikä pelkästään tiheään asutuilla alueilla, kuten esimerkiksi Cell ID paikannus tai WiFi-paikannus. Cell Identification (CI) tekniikka on käytettävissä kaikissa mobiililaitteissa. Sitä voidaan käyttää yksinään, jolloin se on melko epätarkka. Kaupunkialueella on saavutettavissa metrin tarkkuus, mutta harvemmin asutuilla alueilla tarkkuus tippuu 1-35 kilometriin. Tarkkuutta voidaan parantaa Time of Arrival(ToA) tai Enhanced Observer Time Difference(E-OTD) tekniikoiden avulla. E-OTD tekniikalla päästään metrin tarkkuuteen kaupunkialueilla ja paikannus toimii hyvin myös sisätiloissa[5]. CI paikannuksella ei päästä GPS paikannuksen päivitystaajuuteen, joten menetelmä ei sovellu niin hyvin nopeaa paikkatiedon päivitystä vaativiin peleihin. WiFi verkot tarjoavat mahdollisuuden käyttäjän paikantamiseen muita tekniikoita tarkemmin. Paikannus on mm. GPS-tekniikkaa tarkempaa ja sillä päästään 5-10 metrin tarkkuuteen sisätiloissakin. Menetelmä toimii parhaiten alueilla, jossa on kattava WiFi verkosto[6]. Myös Bluetoothia voidaan käyttää käyttäjän paikannukseen. Se toimii parhaiten sisätiloissa ja sillä 7

11 päästään jopa alle 5 metrin tarkkuuteen[7]. Käyttäjä voi myös itse ilmoittaa sijaintinsa. Tämä menetelmä on epätarkka ja paikkatiedon päivittäminen on hidasta. Onkin selvää, että tämä menetelmä ei sovellu monimutkaisiin, nopeaa reaaliaikaista paikkatietoa vaativiin peleihin. Myös väärän paikkatiedon ilmoittaminen epähuomiossa tai tahallaan aiheuttaa rajoituksia. Nykyisellä paikannustekniikalla kaupallisten peli- ja sovelluskehittäjien on varauduttava paikannusmenetelmien epätarkkuuteen ja -varmuuteen. Peliympäristön valinnalla pystytään vähentämään näitä ongelmia. Peliympäristöksi on hyvä valita tiheästi asuttu alue ja tämä useimmiten on parasta myös suuren käyttäjämäärän saavuttamiseksi. GPS-paikannusta käytettäessä on syytä välttää sisätiloja ja ahtaita alueita. Käyttäjää voidaan myös informoida signaalin vahvuudesta, jolloin hän pystyy välttämään katvealueita[10]. Taulukossa 1 on esitetty eri paikannusmenetelmien tarkkuus, päivitystaajuus ja peittävyys. Tarkkuus Päivitystaajuus Peittävyys sisällä Peittävyys sisällä GPS Korkea Korkea Ei Korkea Wi-Fi Keskinkertainen Korkea Keskinkertainen Keskinkertainen Itse ilmoitettu Keskinkertainen Matala Korkea Korkea Mobiililaite, Cell Matala Keskinkertainen Korkea Korkea ID Mobiililaite, Keskinkertainen Matala Korkea Korkea operaattori Bluetooth Keskinkertainen Keskinkertainen Keskinkertainen Matala Tarkkuus Korkea (~10m) > Keskinkertainen (~100m) > Matala (~100m 5km) Päivitystaajuus Korkea ( joka sekunti) > Keskinkertainen ( joitain sekunteja minuutti) > Matala (harvoin) Taulukko 1: Paikannusmenetelmien vertailu 8

12 3. PILVIPALVELUT JA YHTEISÖLLINEN PELIDATAPILVIKONSEPTI Pilvipalvelut(Cloud Computing) on melko uusi ratkaisu, ja sana on esitelty ensimmäisen kerran vuonna Pilvipalveluiden tarkka ja yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, mutta se voidaan määritellä virtuaaliseksi tietojenkäsittelyresurssien varannoksi[12]. Pilvipalvelut on TCP/IPpohjainen kokoelma laskentatehoa, muistia, nopeita verkkoyhteyksiä ja luotettavaa systeemiarkkitehtuuria[13]. National Institute of Standards and Technology (NIST) määrittelee pilvipalvelut seuraavasti[11]: Pilvipalvelut on malli, joka tarjoaa kätevän, tarpeenmukaisen tietoverkkoyhteyden jaettuun, konfiguroitavaan tietojenkäsittelyresurssien kokoelmaan. Resursseja pystytään muokkaamaan ja tarjoamaan lisää tarpeen vaatiessa vähäisillä ylläpidollisilla toimenpiteillä. Pilvipalveluiden tunnusmerkkinä on palvelun helppo saatavuus. Pilvipalvelu kerää yhteen tietojenkäsittelyresursseja, joita jaetaan automaattisesti käyttäjille. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ohjelmistojen, palvelinten tai muiden resurssien hankinnasta vaan käyttäjä ostaa palveluntarjoalta tarvitsemansa resurssit ilman tarvetta ymmärtää käytettyjä arkkitehtuureja ja ratkaisuja niiden takana. Pilvipalvelun päällä voidaan ajaa virtuaalikoneita ja käyttäjän tarvitsemia ohjelmia tullaan suorittamaan entistä enemmän pilvipalveluiden päällä, kun nykyään suurin osa ajetaan käyttäjän omalla tietokoneella. Käyttäjä tarvitsee vain päätteen, kuten kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen ja hänen tarvitsemansa palvelu tarjotaan samanlaisena riippumatta millaista päätettä hän käyttää. Pilvipalveluiden tarkoitus on siis yhdistää kaikki resurssit ja antaa nämä kaikkien käyttäjien käyttöön. Periaatteessa pilvipalvelut siis voivat tarjoavat käyttöön kaiken internetin datan ja ohjelmistot[12]. 3.1 Pilvipalveluiden ominaisuudet Pilvipalveluilla on viisi perusominaisuutta[11]: 1. Tarpeen mukainen jako(on-demand): Tietojenkäsittelyresursseja voidaan jakaa dynaamisesti tarpeen mukaan, ne vapautuvat kun niitä ei enää tarvita ja niistä laskutetaan ainoastaan 9

13 käytön mukaan. Tämä kaikki tapahtuu automaattisesti ilman ihmistyövoimaa vaativaa ylläpitoa. 2. Laaja verkkoyhteys: Tietojenkäsittelyresurssit- ja kapasiteetti on käytettävissä normaalin verkkoyhteyden avulla. 3. Resurssien kokoaminen(resource Pooling): Resurssit jaetaan eri asiakkaille yhteisestä yksittäisestä järjestelmästä käyttämällä hyväksi fyysisiä ja virtuaalisia ominaisuuksia. 4. Nopea joustavuus(rapid Elasticity): Järjestelmä tarjoaa käyttäjille illuusion loputtomista resursseista. 5. Kyky mitata palvelua(measured Service): Pilvipalveluissa kykenee laskemaan ja tarkkailemaan käytettyjen resurssien määrää sekä raportoimaan tästä sekä käyttäjälle että palveluntarjoajalle. 3.2 Toimintamallit Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen eri toimintamalliin[11]: 1. Software as a Service(SaaS). Käyttäjälle tarjotaan käyttöoikeus johonkin ohjelmistoon ilman, että käyttäjällä on hallintaa tai tietoa pilvipalvelun tai käytetyn ohjelmiston rakenteesta. 2. Platform as a Service(PaaS). Käyttäjälle tarjotaan ajonaikaisia käyttöympäristöjä ja ohjelmistonkehityskehyksiä(software development framework) verkon kautta pay-as-you-go periaatteella. Käyttäjälle nämä ovat usein erilaisia ohjelmointirajapintoja(api), esim. Google Apps Engine. 3. Infrastructure as a Service(IaaS). Käyttäjälle tarjotaan verkon kautta tietojenkäsittelyresursseja kokonaisvaltaisesti pay-as-you-go periaatteella. Käyttäjä voi ottaa käyttöön ja ajaa ohjelmistoja sekä käyttöjärjestelmiä. 3.3 Tuotantomallit Erilaisia tuotantomalleja on kuusi[11]: 10

14 1. Julkinen pilvi (Public Cloud): Julkiset pilvipalvelut ovat yleensä kolmansien osapuolten tarjoamia ilmaisia tai maksullisia palveluja, joita tarjotaan internetin välityksellä. Ne voivat olla esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja tai tallennustilaa. Julkisia pilvipalveluita ovat mm. Amazon Elastic Compute Cloud(EC2), Google AppEngine ja Windows Azure Services Platform. 2. Yksityinen pilvi (Private Clouds): Yleensä jonkin organisaation suunnittelemia ja ylläpitämiä pilvipalveluja. Yksityiset pilvet on yleensä suunniteltu tuottamaan sisäisiä palveluja organisaatiolle ja se tarjoaa korkea tason hallinnan palveluihin ja pilven rakenteeseen. 3. Virtuaalinen yksityinen pilvi (Virtual Private Clouds): Virtuaalinen yksityinen pilvi antaa palveluntarjoajalle mahdollisuuden tarjota yksilöllisiä palveluja pilven käyttäjille. Asiakkaat voivat käyttää palveluntarjoajan resursseja oman yksityisen pilven muodostamiseen dynaamisesti. Yksittäinen asiakas voi kasvattaa oman pilven kokoa skaalautuvasti tarpeen mukaan. 4. (Intercloud): Palvelun käyttäjät voivat hyödyntää käytössä olevia resursseja ilman erillistä sopimusta palvelua tarjoavan tahon kanssa. Intercloud on julkinen ja avoin palvelu ja tavallaan internetin laajennos(internetissäkään ei tarvitse olla erillistä sopimusta jokaisen sivuston palveluntarjoajan kanssa ennen sivuston hyödyntämistä). 5. Yhteisöllinen pilvi (Community Cloud): Yhteisöllinen pilvi jaetaan yhteisiä kiinnostuksen kohteita omaavien organisaatioiden kesken. Näitä kiinnostuksen kohteita voivat olla mm. samanlaiset tavoiteet, tietoturvavaatimukset, menettelytavat tai toimintaohjeistus. 6. Hybridipilvet (Hybrid Cloud): Hybridipilvessä yhdistetään kaksi erityyppistä tuotantomallia(julkinen, yksityinen tai yhteisöllinen malli). Pilven eri kokonaisuudet yhdistetään toisiinsa niin joustavasti yhteentoimivaksi kokonaisuudeksi erilaisilla standardeilla tai yksityisillä tekniikoilla. 11

15 3.4 Pilvipalvelun hyödyt Pilvipalvelut tarjoavat perinteisestä poikkeavan tavan tarjoata tietojenkäsittelypalveluja ja -resursseja organisaatioille. Niiden ei tarvitse omistaa ja ylläpitää palveluja vaan ne voivat käyttää pilvipalvelun tarjoamia resurssia joustavasti ja skaalautuvasti tarpeen mukaan. Tästä on mm. seuraavia hyötyjä[11]: Pienemmät kulut Joustavuus Parantunut automaatio Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys perinteisiin IT-keskuksiin verrattuna 3.5 Yhteisöllinen pelidatapilvikonsepti Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella on pohdittu järjestelmäkonseptia yhteisölliselle pelidatapilvelle. Yhteisöllisen pelidatapilven ideana on kerätä tietoa reaalimaailman tapahtumista, hyödyntää tietoa järjestelmän päälle rakennetuiss tuotteissa sekä hyödyntää sosiaaliseen verkkoon perustuvaa lähestymistapaa, jossa jaetaan tietoa[2]. Pelidatapilveen tuottavat tietoa useat eri tahot. Pelaajien ja muiden palvelua hyödyntävien sovellusten käyttäjät tuottavat pilveen automaattisesti tietoa ihmisten liikkumisesta, käyttäytymisestä, käyttäjätapaamisista ja vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa. Yksittäiset pelit ja sovellukset luovat pilveen pelimaailman sisältöä ja erilaista pelaajatietoa. Palveluntarjoaja ja muut halukkaat tahot, kuten mainostajat voivat luoda pilveen sisältöä kaupoista, maantieteellisistä paikoista, tapahtumista ja erilaisista tageista. Kuvassa 3 on esitetty yhteisöllisen datapilven rakenne. [2] 12

16 Kuva 3: Yhteisöllisen datapilven rakenne [2] Yhteisöllinen pelidatapilvi tarjoaa sovellusten ja pelien kehittäjille erilaisia ohjelmointirajapintoja(api), joiden avulla datapilven päälle voidaan rakentaa omia sovelluksia ja joilla rajataan sovelluskehittäjien pääsyä dataan. Pelidatapilvi ei itsessään ole peli tai verkosto vaan sen päälle rakennetaan erilaisia pelejä ja palveluja. Pelaajat eivät näe toisiaan tai tiedä kuka teki mitäkin, mutta kaikkien käyttäjien tapahtumat vaikuttavat kaikkien käyttäjien pelikokemukseen. Poikkeuksena tästä on mahdollisuus rakentaa pilven päälle verkosto, jonka kautta voidaan pitää yhteyttä kavereiden kanssa tai pelata peliä jollakin ennalta määrätyllä peliporukalla. [2] Pelidatapilveen voidaan kerätä käyttäjätapahtumia tai vaihtoehtoisesti luodaan tapahtumia pelaajien löydettäväksi. Tapahtumia voidaan käyttää kahdella tavalla: peli palkitsee ja etenee sen mukaan mitä pelaaja on tehnyt tai pelimaailma voi määräytyä sen mukaan mitä pelaaja on tehnyt, jolloin pelimaailman sisältöä luodaan sen mukaan mitä reaalimaailmassa. [2] Pelidatapilveen kerätään mm. seuraavaa tietoa: [2] 13

17 paikat, joissa käyttäjä on vieraillut mielenkiintoiset kohteet(point of Interest, PoI), joita eri tahot ovat merkanneet. Näitä voivat olla käyttäjän ilmoittamat paikat, kuten lähikauppa, työpaikka, opiskelupaikka, pubi jne. Palveluntarjoaja ja mainostajat voivat myöskin merkata PoI:ja. paikat, joissa on tehty jotain, kuten maksutapahtuma, kommentti, valokuva, videopätkä jne. Reaalimaailman objektit, joiden läheisyydessä käyttäjä on vieraillut. Näitä voivat olla esimerkiksi rakennuksien 3D-mallit, erilaiset rajatut alueet, valokuvat jne. Pilveen kerättyä tietoa voidaan hyödyntää mm. seuraavasti: [2] Pelaajan vierailemien PoI:en pohjalta luodaan sisältöä peliin. Pelimaailman teema voidaan valita käyttäjän sijainnin perusteella ja pelimaailmaa voidaan luoda pelaajan lähialueella sijaitsevien rakennusten pohjalta. Peli palkitsee käyttäjää PoI:en keräämisestä. Käyttäjä voidaan palkita vaikkapa eri nähtävyyksillä käymisestä. Anonyymiä pelaajatietoa käytetään datamallina pelille. Ruuhkia ja muita käyttäytymismalleja voidaan käyttää pelimaailman mallintamiseen. Pelaajat vaikuttavat anonyymisti toisiinsa. Pelaajat voivat esimerkiksi levittää virusta pelaajasta toiseen reaalimaailman sijainnin ja pelaajien läheisyyden perusteella. 14

18 4. TUTKIMUSONGELMAN JA RATKAISUTAVAN ESITTELY Paikkatietoon perustuvien pelien suosio kasvaa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolla tutkitaan mahdollisuutta järjestelmäkonseptiin, jossa paikkatietopelien käyttämää paikkatietoinformaatiota tallennettaisiin yhteisölliseen datapilveen, josta tieto olisi jaetusti hyödynnettävissä eri tahojen toimesta. Tämän työn tarkoitus on selvittää, onko vastaavanlaisia järjestelmiä jo olemassa, tutkia niiden rakennetta ja ominaisuuksia sekä pohtia, millainen paikkatietoa tallentavan yhteisöllisen datapilven rakenne voisi olla, mitä hyötyä siitä on ja mitä ongelmia on otettava huomioon järjestelmää rakennettaessa. Koska tämä on selvitystyö, on pääasiallinen ratkaisumenetelmä kirjallisuuskatsaus aihetta koskevaan teemakirjallisuuteen. Toteustapana on datamining asiantuntijatietokantoihin, sekä aiheeseen liittyvän muun kirjallisuuden, julkaisujen, tutkimusten sekä nettisivujen tutkiminen. Tarkoituksena on kattavan teoriaosuuden pohjalta tutkia jo olemassa olevia pilviratkaisuja, jotka soveltuvat paikkatiedon tallentamiseen. Mikäli näitä löytyy, käytetään niistä saatua käsitystä hyödyksi muodostaessa näkemystä, millainen yhteisöllisen pelipaikkatietoa tallentavan datapilven rakenne olisi oltava. 15

19 5. KATSAUS NYKYISIIN PAIKKATIETOPELEIHIN Ajantasalla olevaa listaa paikkatietoon perustuvista peleistä on vaikea luoda. Peliprojekteja syntyy nopeaa tahtia ja vanhoja projekteja lopetetaan. Blogeista, kuten Pasta and Vinegar[16], ja 7.5 th Floor[17] löytyy jatkuvasti päivitettävää tietoa uusista peleistä. Paikkatietopeleistä löytyy epävirallinen, lähinnä esimerkillinen lista Wikipediasta.[18] Pelit voidaan jakaa yksinään pelattaviin, yleensä liikuntapainotteisiin peleihin, joukkueina tietyllä alueella pelattaviin peleihin sekä massiiviseen moninpeleihin (MMOG), joiden pelaajat voivat olla levittäytyneinä joka puolelle maailmaa. Geokätköily(Geocaching) on kenties laajimman suosion saanut paikkatietoon perustuva peli. Siinä etsitään GPS-paikannuksen avulla muiden pelaajien piilottamia kätköjä. Kätköjä löytyy kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa ja Suomestakin useita tuhansia. Peliä voi pelata millä tahansa GPSvastaanottimen sisältävällä laitteella. [4] Team Action Zone Oy on suomalainen yritys, joka kehittää liikkumaan innostavia ulkoilupelejä. Tällä hetkellä se tarjoaa kolmea paikkatietopohjaista peliä, joita ovat Flaghunt, TrezrHunt ja Bjong. Flaghunt on taktinen 2-4 joukkueen ulkoilupeli, jossa joukkueet keräävät virtuaalilippuja ja -aarteita. Pelaajat voivat myös asettaa virtuaaliansoja vastustajille. Pelaajat jaetaan Flaggerin ja Hunterin rooleihin ja Flaggerit opastavat komentokeskuksesta käsin Huntereita virtuaalilipuille. Kommunikointi tapahtuu teksti-chatin avulla. Trezhunt ja Bjong ovat liikuntaan kannustavia paikkatietoon perustuvia yksinpelejä. [14] Tourality on yksin- tai moninpelinä pelattava aarteenetsintäpeli. Peli tukee yleisimpiä älypuhelinten käyttöjärjestelmiä. Yksinpelissä kilpaillaan muiden aikoja vastaan ja liikkumistapa on vapaasti valittavissa. Moninpelissä voi pelata yksinään tai joukkueissa ja tavoitteena on saavuttaa PoI:ta, joista palkkioksi saadaan pelivaluuttaa, kultaa tai vastaavasti menetetään kulta rosvolle. Valuutalla voi ostaa erilaisia välineitä, kuten virtuaalinen teleportteri, auttamaan pelissä etenemistä. Touralityn pelaajat voivat Google Mapsin avulla luoda uusia kenttiä jonka lisäksi peli osaa generoida niitä satunnaisesti. [15] Kuvassa neljä on esitetty näkymä pelistä. 16

20 Kuva 4: Näkymä Tourality-pelistä Geo Wars on paikkatietoon perustuva Android-pohjainen MMOG, johon osallistuu samanaikaisesti suuri määrä pelaajia. Se käyttää alustana Google Maps karttoja. Pelin tavoitteena on valloittaa ja pitää hallussa alueita ja siinä voidaan muodostaa liittoja ja suunnitella hyökkäyksiä yhdessä muiden pelaajien kanssa. [19] 17

21 6. PAIKKATIETOPELIEN KEHITYSYMPÄRISTÖT Tässä luvussa esitellään paikkatietopelien kehitysympäristöjä ja työkaluja, jotka perustuvat pilvipalveluun tai ovat muuten mielenkiintoisia tutkimusongelman kannalta. 6.1 SimpleGEO SimpleGeo on pilvipalvelu, joka tarjoaa skaalautuvan rajapinnan paikkatiedon tallentamiseen, hallintaan ja kyselyihin. Se sisältää erilaisia työkaluja paikkatietodatan analysointiin ja erilaisia sovelluskehitystyökaluja. Sen avulla voi rakentaa sovelluksia Android-, ios- ja Windows phone pohjaisille mobiililaitteille sekä tehdä web-sovelluksia. [20] SimpleGeo on melko uusi projekti(lanseerattu vuonna 2010) ja se on vielä kehitysvaiheessa. Järjestelmä muuttuu koko ajan ja tämänkin työn tekoaikana siihen tuli muutoksia. Tällä hetkellä se ei tarjoa kaikkien käyttäjien tallettamia paikkatietoja kaikista henkilöistä, vaan järjestelmä on jaettu yksittäisen sovelluskehittäjän tallettamiin yksityisiin paikkatietoihin(simplegeo Storage) ja SimpleGeon tarjoamiin julkisiin tietoihin(simplegeo Context, SimpleGeo Places). Toistaiseksi se tarjoaa melko rajalliset mahdollisuudet paikkatietoon perustuvien pelien kehittäjille, jos vaatimuksena on tieto erilaisten ihmismassojen liikkeistä ja tekemisistä. Kaikki SimpleGeo:n tallentama data on GeoJSON formaatissa, joka perustuu JavaScript Object Notation(JSON) formaattiin[3]. GeoJSON olioon voidaan tallentaa geometria, ominaisuus tai useita ominaisuuksia. SimpleGeo tarjoaa viisi erilaista palvelua: [20] SimpleGeo Storage SimpleGeo Storage on rityisesti paikkatietodatan tallentamiseen räätälöity, nopea tietokanta. Kaikki tieto talletetaan GeoJSON olioina, mutta tieto voidaan tuoda tietokantaan myös GeoRSS, Keyhole Markup Language(KML), ESRI Shapefile ja CSV-muodossa. SimpleGeo Storage koostuu tasoista(layer), jotka vastaavat tietokannan tauluja. Näihin talletetaan tietueita(record), joilla on erilaisia ominaisuuksia(property). 18

22 Kuva 5: Esimerkki SimpleGeo Storagen tietokannan tietueesta Kuvassa 2 on yksinkertainen esimerkki tietueesta, jolla on erilaisia ominaisuuksia SimpleGeo Context Tarjoaa paikkatietoliitännäistä informaatiota. Parametreina annetaan jonkin paikan koordinaatit, osoite tai IP-osoite sekä valinnainen filtteri halutun informaation saamiseksi ja SimpleGeo Context palauttaa jäsenneltyä tietoa kyseisestä paikasta. Käyttäjälle tarjotaan mm. osoitetietoja, säätietoja, tietoa paikkaa rajaavista alueista, väestötieteellistä tilastoa sekä tietoja muista paikan ominaisuuksista. Väestötieteelliset tilastot sisältävät US Census Bureaun American Community Survey 5-year estimates. Ne on ennalta talletettuja, sisältävät tietoja ainoastaan Yhdysvalloista eivätkä ole dynaamisia SimpleGeo Places Point-of-interest tietokanta, joka tarjoaa yli 22 miljoonaa ( ) PoI:in tiedot käytettäväksi. Käyttäjät voivat rajoitetusti muokata ja lisätä PoI:ja, mutta järjestelmä ei ole tällä hetkellä 19

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset.

1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. Käyttäjävaatimukset Versio Päivämäärä Henkilö 1.0 XX.XX.2013 Kaikki PI-versio. 1.1 3.1.2014 Westin Lisätty luku 6, käyttötapauskuvaukset. 1. Liiketoiminnalliset tavoitteet 2. Käsitteet 3. Yleiskuva järjestelmästä

Lisätiedot

Navigointi- ja taktiikkaohjelmistot. X Sail Racing Team Christer Baggström

Navigointi- ja taktiikkaohjelmistot. X Sail Racing Team Christer Baggström Navigointi- ja taktiikkaohjelmistot X Sail Racing Team Christer Baggström Ohjelmistojen tarkoitus Tukevat päätöksentekoa radalla ja avomerellä Nopeuttavat prosessia Tarjoavat ratkaisuja, joihin päätyminen

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä)

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Johdatus tutkimustyöhön Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Päivän To-do -lista Esittele oma työsi ryhmässä Valitse kenen työn haluat opponoida Heidi kierrättää listaa, merkitse siihen

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen AC Hannes Statistics Tool Ilkka Hakkarainen 24.3.2011 Sisältö 1 Johdanto 2 1.1 Järjestelmän tarkoitus........................ 2 1.2 Toimintaympäristö.......................... 2 1.3 Rajaukset...............................

Lisätiedot

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto "Kartta on maantieteen tärkein aineisto ja metodi. Ellei ole karttaa, ei ole maantiedettäkään.

Lisätiedot

DIGILOIKAT VUOSINA 2011 2025 IIN ALUEURAKKA 2016-2020 26.2.2016 1

DIGILOIKAT VUOSINA 2011 2025 IIN ALUEURAKKA 2016-2020 26.2.2016 1 DIGILOIKAT VUOSINA 2011 2025 IIN ALUEURAKKA 2016-2020 26.2.2016 1 TAVOITTEET Tavoitteena digitalisoida KOKO hankintaprosessi viimeiseen ketjun lenkkiin saakka -> tieto syntyy osana työprosessia ja sitä

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Hajautettujen järjestelmien rakentaminen - Jini. Ohjelmistotuotantovälineet-seminaarin esitelmä

Hajautettujen järjestelmien rakentaminen - Jini. Ohjelmistotuotantovälineet-seminaarin esitelmä Hajautettujen järjestelmien rakentaminen - Jini Ohjelmistotuotantovälineet-seminaarin esitelmä Anu K. Leponiemi (anu@lepo.net) Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki 2000 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Timo Seppälä Time: 10.11.2016 Place: Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Miksi digitalisaatio herättää keskustelua juuri nyt? 40y 98% 50(0) 1T 2 Suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajankohta Johdatus WP7-sovelluskehitykseen: 12.9.2011 WP7-sovelluskehityksen perusteet: 13. 14.9.2011

Ajankohta Johdatus WP7-sovelluskehitykseen: 12.9.2011 WP7-sovelluskehityksen perusteet: 13. 14.9.2011 KOULUTUSTIEDOTE 1(6) JOHDATUS WINDOWS PHONE 7 -SOVELLUSKEHITYKSEEN & WINDOWS PHONE 7 -SOVELLUSKEHITYKSEN PERUSTEET Kuvaus ja tavoite PROFIT tarjoaa syyskuussa 2011 kaksi Windows Phone 7 - sovelluskehityskoulutusta:

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 20.5.1997 Ari Korhonen WORLD WIDE WEB (WWW) TIETORAKENTEIDEN JA ALGORITMIEN TIETOKONEAVUSTEISESSA OPETUKSESSA Työn valvoja

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon tuotteilla Vesa Raulos Senior Systems Engineer Pitney Bowes Software Taustaa ja yritys MapInfo Corporation perustettiin USA:ssa vuonna 1986 Pioneeri helppokäyttöisten

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja internetin paikkatietoja hyödyntävissä palveluissa

Yksityisyydensuoja internetin paikkatietoja hyödyntävissä palveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Yksityisyydensuoja internetin paikkatietoja hyödyntävissä palveluissa Kandidaatintyö 28. huhtikuuta 2013 Janne Paalijärvi Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Timo Seppälä Time: 3.11.2016 Place: Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi Suomalaiset yritykset ja digitalisaatio 24%- Internet of Thingskehitystrendin tärkeänä ja

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot