YHTEISÖLLISEN DATAPILVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PAIKKATIETOON PERUSTUVIEN PELIEN ALUSTANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖLLISEN DATAPILVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PAIKKATIETOON PERUSTUVIEN PELIEN ALUSTANA"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto YHTEISÖLLISEN DATAPILVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET PAIKKATIETOON PERUSTUVIEN PELIEN ALUSTANA Lappeenrannassa Ville Helminen Kandidaatintyön aihe on hyväksytty xx.xx.2011 Työn tarkastajana toimii prof. Kari Smolander

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto Ville Helminen Yhteisöllisen datapilven käyttömahdollisuudet paikkatietoon perustuvien pelien alustana Kandidaatintyö sivua, 5 kuvaa ja 1 taulukko Tarkastaja: Professori Kari Smolander Hakusanat: Paikkatietopelit, pilvipalvelut, mobiilipelit, LBG Paikkatietoon perustuvia pelejä ennustetaan seuraavaksi läpimurroksi mobiilipelien rintamalla. Esitellään paikkatietoon perustuvat pelit ja niiden erityisvaatimukset. Työssä esitellään pilvipalveluiden toimintaperiaate. Työssä tutkitaan yhteisölliseen datapilveen perustuvan paikkatietodatan jakamista, käyttömahdollisuuksia, hyötyä ja ongelmia paikkatietoon perustuvien pelien alustana. Tutkitaan, onko tällaisia järjestelmiä jo olemassa, selvitetään niiden rakennetta sekä pohditaan yhteisöllisen pelidatapilven rakennetta. i

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management Information Technology Ville Helminen Community datacloud as a platform for Location-Based Games. Bachelor's Thesis pages, 5 images and 1 table Examiner: Professor Kari Smolander Keywords: Location-Based Games, Cloud Computing, Mobile Gaming, LBG Location-Based Games are predicted to be the next breakthrough on mobile gaming business. In this thesis, development requirements of Location-Based Games are introduced. Cloud computing principles are presented. The possibility to use community datacloud to share location data, it's possibilities, benefits and problems as a platform for location-based games are studied. Existing systems are investigated, their architecture is examined and general architecture of such a system is pondered. ii

4 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Tausta Työn tavoite ja rajaus Työn rakenne PAIKKATIETOON PERUSTUVAT PELIT Paikannustekniikat PILVIPALVELUT JA YHTEISÖLLINEN PELIDATAPILVIKONSEPTI Pilvipalveluiden ominaisuudet Toimintamallit Tuotantomallit Pilvipalvelun hyödyt Yhteisöllinen pelidatapilvikonsepti TUTKIMUSONGELMAN JA RATKAISUTAVAN ESITTELY KATSAUS NYKYISIIN PAIKKATIETOPELEIHIN PAIKKATIETOPELIEN KEHITYSYMPÄRISTÖT SimpleGEO Multi-User Publishing Environment AT&T Location Information Services Google Maps API Family YHTEISÖLLISEN PELIDATAPILVEN VAATIMUKSET JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET YHTEENVETO...25 VIITTEET

5 Symboliluettelo AGPS API CI CSV DGPS E-OTD GPS HTTP IaaS IP J2ME JSON KML LBG LBS MIDP MMOG MUPE PaaS PoI SaaS SDK SVG TCP/IP ToA WiFi Assisted Global Positioning System Application Programming Interface Cell Identification Comma-Separated Values Differential Global Positioning System Enhanced Observer Time Difference Global Positiong System Hypertext Transfer Protocol Infrastructure as a Service Internet Protocol Java 2 Platform Micro Edition JavaScript Object Notation Keyhole Markup Language Location-Based Game Location-Based Service Mobile Information Device Profile Massively Multiplayer Online Game Multi-User Publishing Environment Platform as a Service Point of Interest Software as a Service Software Development Kit Scalable Vector Graphics Transmission Control Protocol / Internet Protocol Time of Arrival Wireless Fidelity 2

6 1. JOHDANTO Tämä on loppuraportti kandidaatin työlleni Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, teknistaloudellisessa tiedekunnassa, tietotekniikan osastolla. Työn aihepiiri on tutkia paikkatietoon perustuvia pelejä, yhteisöllisen pelidatapilven käyttömahdollisuuksia niiden alustana sekä tutkia jo mahdollisesti olemassaolevia datapilvijärjestelmiä ja niiden toimintatapaa. 1.1 Tausta Paikkatietoon perustuvia pelejä (location-based games, LBG) on ennustettu seuraavaksi läpimurroksi mobiilipelien rintamalla, vaikka toistaiseksi pelejä on tarjolla melko rajoitettu määrä. [1]Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolla on pohdittu yhteisöllisen pelipilvidatan käyttömahdollisuuksia paikkatietoon perustuvien pelien alustana. Yhteisöllisen pelipilvidatan perusajatus on kerätä tietoa reaalimaailman tapahtumista, jonka jälkeen tietoa voidaan käyttää hyväksi erilaisissa järjestelmän päälle rakennetuissa tuotteissa, kuten peleissä [2] Kiinnostavia datapilveen tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi paikat joissa käyttäjä on vieraillut, mielenkiintoiseksi merkatut kohteet (Point of Interest, PoI), käyttäjän itse ilmoittamat paikat, paikat joissa on tehty jotain sekä erilaiset reaalimaailman objektit[2]. Datapilveen generoidaan dataa usealla eri tavalla. Käyttäjän paikkatietoja voidaan tallettaa pilveen, jonka lisäksi palveluntarjoaja voi lisätä pilveen haluamaansa dataa. Kuvassa 1 on esitetty yhteisöllisen datapilven perusajatus. Kuva 1: Yhteisöllinen datapilvi 3

7 1.2 Työn tavoite ja rajaus Tämän työn tarkoituksena on selvittää yhteisöllisen pelipilvidatan käyttömahdollisuudet mobiilipelien pelien alustana. Tarkoituksena on selvittää, onko yhteisöllinen pelipilvidata jo käytössä pelimaailmassa. Työn painopiste on näiden järjestelmien perusajatuksen ja toimintatavan läpikäyminen sekä vastauksen löytäminen siihen, millainen datapilven rakenne olisi oltava, mitä tietoa siihen talletetaan ja mitä ongelmia järjestelmän luomisessa on otettava huomioon. Työssä hahmotellaan yhteisöllisen pelipilvidatan vaatimaa arkkitehtuuria ja selvitetään jo olemassa olevien järjestelmien arkkitehtuuria, mutta tarkoituksena ei ole suunnitella täysin toimivaa järjestelmää. 1.3 Työn rakenne Luvussa kaksi esitellään paikkatietoon perustuvien pelien vaatima teknologia, muun muassa erilaiset paikannusmenetelmät, niiden vaatimukset ja rajoitukset. Datapilvi käsitteenä esitellään luvussa kolme. Luvussa neljä esitellään tutkimusongelma ja sen ratkaisumenetelmä. Luvussa viisi luodaan katsaus olemassa olevista paikkatietoon perustuvista peleistä ja luvussa kuusi palveluista, jotka on suunniteltu paikkatietosovellusten ja -pelien kehittämiseen ja joista osa toimii pilvipalveluperiaatteella. Seitsemännessä luvussa pohditaan yhteisöllisen pelidatapilven käyttömahdollisuuksia, vaatimuksia ja ongelmia. Kahdeksannessa luvussa on yhteenveto. 4

8 2. PAIKKATIETOON PERUSTUVAT PELIT Paikkatietoon perustuvilla peleillä(lbg) tarkoitetaan erilaisilla mobiililaitteilla pelattavia pelejä, jotka hyödyntävät laitteen pelaajasta välittämää paikkatietoa pelaajan paikantamisessa ja liikkeiden seurannassa, pelimaailman luomisessa sekä vuorovaikutuksen luomisessa muiden pelaajien kanssa. Toistaiseksi pelien tarjonta ja pelaajien määrä on melko rajallinen, mutta paikkatietoon perustuvia pelejä on ennustettu seuraavaksi läpimurroksi mobiilipelien ja paikkatietoon perustuvien palvelujen(location Based Services, LBS)rintamalla. [1] Paikkatietoon perustuvat pelit voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen: kaupallisiin peleihin(commercial games), tapahtumapohjaisiin peleihin(event-based games) ja tutkimuspeleihin(research games). Kaupalliset pelit hyödyntävät yleisesti kuluttajien saatavissa olevaa tekniikkaa, kuten mobiililaitteita ja niiden tarjoamia paikannusmenetelmiä. Ensimmäiset kaupalliset LB-pelit esiteltiin vuonna [3] Yksinkertainen esimerkki kaupallisesta pelistä on geokätköily, jossa etsitään maastoon piilotettuja rasioita GPS-paikannuksen avulla. [4] Tapahtumapohjaiset pelit hyödyntävät uusinta käytössä olevaa teknologiaa ja vaativat yleensä pelinjärjestäjää tarjoamaan peliin tarvittavan laitteiston osanottajille. Laitteisto voi tarkoittaa esimerkiksi jonkun tietyn mobiililaitteen tai esimerkiksi korvakuulokkeiden käyttöä. Tämä rajoittaa pelin kestoaikaa ja pelaajien määrää. Tutkimuspelit pelataan usein laboratorioympäristössä ja niitä valvotaan tieteellisesti. Ne myös vaativat pelaajilta yhdenmukaisen laitteiston. [3] Varsinkin tutkimuspelit ovat tämän kandidaatintyön ulkopuolella, joten tässä työssä keskitytään pääosin kaupallisiin peleihin ja tarpeen vaatiessa tapahtumapohjaisiin peleihin. Karttojen käyttäminen on tärkeää valtaosassa paikkatietoon perustuvia pelejä. Kuvassa 1. on esitetään paikkatietopelin mahdollinen arkkitehtuuri. Tärkein perusedellytys on pelaajan paikantaminen jollakin käytettävissä olevalla paikannustekniikalla. Seuraava taso huolehtii pelin sisällön jakamisesta. Kolmannella tasolla muodostetaan pelin sisältö ja ylin taso on pelin käyttöliittymä. Kaikki tasot tarvitsevat jonkinlaista karttaa toiminnallisuuden saavuttamiseksi. [3] 5

9 Kuva 1. Esimerkki paikkatietoon perustuvan pelin arkkitehtuurista[3] Pelit ja palvelut on suunniteltava toimimaan niin, että yksittäisten pelaajien toimintojen ja paikkatietojen hetkittäinen puuttuminen ei sulje pelaajaa pois pelistä, kuten perinteisissä moninpeleissä usein tällaisissa tilanteissa toimitaan. Muita huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa mobiililaitteiden käyttöliittymälle asettamat rajoitukset, kuten pieni näyttö ja epästandardit syöttölaitteet(hiiren puute, erilaiset näppäimistöratkaisut)[3]. Paikkatietopalvelut (LBS) voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin[5]: Pull käyttäjä tekee pyyntöjä palvelimelle Push palvelin tekee pyyntöjä asiakasohjelmalle Tracking palveluntarjoaja seuraa käyttäjän paikkatietoja Yleensä paikkatietopeleissä käytetään client-server arkkitehtuuria joka käyttää hyväkseen HTTPprotokollaa, johtuen protokollan yhteensopivuudesta ja saatavuudesta eri järjestelmiin sekä siitä, että palomuurit eivät yleensä estä protokollan käyttöä. Protokollan huono puoli on sen kykenemättömyys palvelinpuolen pyyntöihin (push), joten kaikki liikenne on hoidettava asiakasohjelman pyyntöinä. Sen on siis käytännössä tehtävä säännöllisin väliajoin pyyntö palvelimelta tietojen päivittämiseen. Anonymiteetti ja käyttäjän yksityisyyden suojaaminen asettavat omat haasteensa paikkatietoon perustuvissa palveluissa. Erilaisia tekniikoita käyttäjän suojaamiseen on kehitetty[8]. Lisäksi 6

10 etenkin peleissä, joissa käyttäjää palkitaan tietyissä paikoissa vierailuista, on vaarana yritykset oman paikkatiedon väärentämiseen[9]. 2.1 Paikannustekniikat Käyttäjän paikantamiseen on käytettävissä useita eri tekniikoita, joista GPS(Global Positioning System)-paikannukseen perustuva on tällä hetkellä käytetyin. [6] Paikannuksen tarkkuus, päivitystaajuus ja laitteistovaatimukset vaihtelevat eri tekniikoiden välillä. Toiset tekniikat eivät toimi ollenkaan tai toimivat huonosti sisätiloissa ja toiset tekniikat muuttuvat epätarkoiksi siirryttäessä sisätiloista ulkoilmaan. GPS-paikannuksella päästään noin kymmenen metrin tarkkuuteen ja sen päivitysfrekvenssi on melko hyvä, noin sekunti. [3] Tukiasemien avulla voidaan käyttää Assisted GPS (AGPS) ja Differential GPS (DGPS) tekniikoita, jolloin päästään tehokkaampaan ja tarkempaan lopputulokseen kuin pelkkää GPS-tekniikkaa käyttäen. [7] Tämä parantaa mm. käytettävien mobiililaitteiden akunkestoa. GPS-tekniikan huonona puolena on olematon toimintakyky sisätiloissa, sillä tekniikka vaatii näköyhteyden satelliitteihin taivaalla. Yhteyden luominen satelliitteihin voi olla hidasta ja signaalikatkokset ovat yleisiä[5]. Myös isot rakennukset voivat aiheuttaa katvealueita GPS-paikannukselle. Teoriassa GPS-tekniikka toimii yhtä tarkasti kaikkialla ulkotiloissa, eikä pelkästään tiheään asutuilla alueilla, kuten esimerkiksi Cell ID paikannus tai WiFi-paikannus. Cell Identification (CI) tekniikka on käytettävissä kaikissa mobiililaitteissa. Sitä voidaan käyttää yksinään, jolloin se on melko epätarkka. Kaupunkialueella on saavutettavissa metrin tarkkuus, mutta harvemmin asutuilla alueilla tarkkuus tippuu 1-35 kilometriin. Tarkkuutta voidaan parantaa Time of Arrival(ToA) tai Enhanced Observer Time Difference(E-OTD) tekniikoiden avulla. E-OTD tekniikalla päästään metrin tarkkuuteen kaupunkialueilla ja paikannus toimii hyvin myös sisätiloissa[5]. CI paikannuksella ei päästä GPS paikannuksen päivitystaajuuteen, joten menetelmä ei sovellu niin hyvin nopeaa paikkatiedon päivitystä vaativiin peleihin. WiFi verkot tarjoavat mahdollisuuden käyttäjän paikantamiseen muita tekniikoita tarkemmin. Paikannus on mm. GPS-tekniikkaa tarkempaa ja sillä päästään 5-10 metrin tarkkuuteen sisätiloissakin. Menetelmä toimii parhaiten alueilla, jossa on kattava WiFi verkosto[6]. Myös Bluetoothia voidaan käyttää käyttäjän paikannukseen. Se toimii parhaiten sisätiloissa ja sillä 7

11 päästään jopa alle 5 metrin tarkkuuteen[7]. Käyttäjä voi myös itse ilmoittaa sijaintinsa. Tämä menetelmä on epätarkka ja paikkatiedon päivittäminen on hidasta. Onkin selvää, että tämä menetelmä ei sovellu monimutkaisiin, nopeaa reaaliaikaista paikkatietoa vaativiin peleihin. Myös väärän paikkatiedon ilmoittaminen epähuomiossa tai tahallaan aiheuttaa rajoituksia. Nykyisellä paikannustekniikalla kaupallisten peli- ja sovelluskehittäjien on varauduttava paikannusmenetelmien epätarkkuuteen ja -varmuuteen. Peliympäristön valinnalla pystytään vähentämään näitä ongelmia. Peliympäristöksi on hyvä valita tiheästi asuttu alue ja tämä useimmiten on parasta myös suuren käyttäjämäärän saavuttamiseksi. GPS-paikannusta käytettäessä on syytä välttää sisätiloja ja ahtaita alueita. Käyttäjää voidaan myös informoida signaalin vahvuudesta, jolloin hän pystyy välttämään katvealueita[10]. Taulukossa 1 on esitetty eri paikannusmenetelmien tarkkuus, päivitystaajuus ja peittävyys. Tarkkuus Päivitystaajuus Peittävyys sisällä Peittävyys sisällä GPS Korkea Korkea Ei Korkea Wi-Fi Keskinkertainen Korkea Keskinkertainen Keskinkertainen Itse ilmoitettu Keskinkertainen Matala Korkea Korkea Mobiililaite, Cell Matala Keskinkertainen Korkea Korkea ID Mobiililaite, Keskinkertainen Matala Korkea Korkea operaattori Bluetooth Keskinkertainen Keskinkertainen Keskinkertainen Matala Tarkkuus Korkea (~10m) > Keskinkertainen (~100m) > Matala (~100m 5km) Päivitystaajuus Korkea ( joka sekunti) > Keskinkertainen ( joitain sekunteja minuutti) > Matala (harvoin) Taulukko 1: Paikannusmenetelmien vertailu 8

12 3. PILVIPALVELUT JA YHTEISÖLLINEN PELIDATAPILVIKONSEPTI Pilvipalvelut(Cloud Computing) on melko uusi ratkaisu, ja sana on esitelty ensimmäisen kerran vuonna Pilvipalveluiden tarkka ja yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, mutta se voidaan määritellä virtuaaliseksi tietojenkäsittelyresurssien varannoksi[12]. Pilvipalvelut on TCP/IPpohjainen kokoelma laskentatehoa, muistia, nopeita verkkoyhteyksiä ja luotettavaa systeemiarkkitehtuuria[13]. National Institute of Standards and Technology (NIST) määrittelee pilvipalvelut seuraavasti[11]: Pilvipalvelut on malli, joka tarjoaa kätevän, tarpeenmukaisen tietoverkkoyhteyden jaettuun, konfiguroitavaan tietojenkäsittelyresurssien kokoelmaan. Resursseja pystytään muokkaamaan ja tarjoamaan lisää tarpeen vaatiessa vähäisillä ylläpidollisilla toimenpiteillä. Pilvipalveluiden tunnusmerkkinä on palvelun helppo saatavuus. Pilvipalvelu kerää yhteen tietojenkäsittelyresursseja, joita jaetaan automaattisesti käyttäjille. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ohjelmistojen, palvelinten tai muiden resurssien hankinnasta vaan käyttäjä ostaa palveluntarjoalta tarvitsemansa resurssit ilman tarvetta ymmärtää käytettyjä arkkitehtuureja ja ratkaisuja niiden takana. Pilvipalvelun päällä voidaan ajaa virtuaalikoneita ja käyttäjän tarvitsemia ohjelmia tullaan suorittamaan entistä enemmän pilvipalveluiden päällä, kun nykyään suurin osa ajetaan käyttäjän omalla tietokoneella. Käyttäjä tarvitsee vain päätteen, kuten kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen ja hänen tarvitsemansa palvelu tarjotaan samanlaisena riippumatta millaista päätettä hän käyttää. Pilvipalveluiden tarkoitus on siis yhdistää kaikki resurssit ja antaa nämä kaikkien käyttäjien käyttöön. Periaatteessa pilvipalvelut siis voivat tarjoavat käyttöön kaiken internetin datan ja ohjelmistot[12]. 3.1 Pilvipalveluiden ominaisuudet Pilvipalveluilla on viisi perusominaisuutta[11]: 1. Tarpeen mukainen jako(on-demand): Tietojenkäsittelyresursseja voidaan jakaa dynaamisesti tarpeen mukaan, ne vapautuvat kun niitä ei enää tarvita ja niistä laskutetaan ainoastaan 9

13 käytön mukaan. Tämä kaikki tapahtuu automaattisesti ilman ihmistyövoimaa vaativaa ylläpitoa. 2. Laaja verkkoyhteys: Tietojenkäsittelyresurssit- ja kapasiteetti on käytettävissä normaalin verkkoyhteyden avulla. 3. Resurssien kokoaminen(resource Pooling): Resurssit jaetaan eri asiakkaille yhteisestä yksittäisestä järjestelmästä käyttämällä hyväksi fyysisiä ja virtuaalisia ominaisuuksia. 4. Nopea joustavuus(rapid Elasticity): Järjestelmä tarjoaa käyttäjille illuusion loputtomista resursseista. 5. Kyky mitata palvelua(measured Service): Pilvipalveluissa kykenee laskemaan ja tarkkailemaan käytettyjen resurssien määrää sekä raportoimaan tästä sekä käyttäjälle että palveluntarjoajalle. 3.2 Toimintamallit Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen eri toimintamalliin[11]: 1. Software as a Service(SaaS). Käyttäjälle tarjotaan käyttöoikeus johonkin ohjelmistoon ilman, että käyttäjällä on hallintaa tai tietoa pilvipalvelun tai käytetyn ohjelmiston rakenteesta. 2. Platform as a Service(PaaS). Käyttäjälle tarjotaan ajonaikaisia käyttöympäristöjä ja ohjelmistonkehityskehyksiä(software development framework) verkon kautta pay-as-you-go periaatteella. Käyttäjälle nämä ovat usein erilaisia ohjelmointirajapintoja(api), esim. Google Apps Engine. 3. Infrastructure as a Service(IaaS). Käyttäjälle tarjotaan verkon kautta tietojenkäsittelyresursseja kokonaisvaltaisesti pay-as-you-go periaatteella. Käyttäjä voi ottaa käyttöön ja ajaa ohjelmistoja sekä käyttöjärjestelmiä. 3.3 Tuotantomallit Erilaisia tuotantomalleja on kuusi[11]: 10

14 1. Julkinen pilvi (Public Cloud): Julkiset pilvipalvelut ovat yleensä kolmansien osapuolten tarjoamia ilmaisia tai maksullisia palveluja, joita tarjotaan internetin välityksellä. Ne voivat olla esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja tai tallennustilaa. Julkisia pilvipalveluita ovat mm. Amazon Elastic Compute Cloud(EC2), Google AppEngine ja Windows Azure Services Platform. 2. Yksityinen pilvi (Private Clouds): Yleensä jonkin organisaation suunnittelemia ja ylläpitämiä pilvipalveluja. Yksityiset pilvet on yleensä suunniteltu tuottamaan sisäisiä palveluja organisaatiolle ja se tarjoaa korkea tason hallinnan palveluihin ja pilven rakenteeseen. 3. Virtuaalinen yksityinen pilvi (Virtual Private Clouds): Virtuaalinen yksityinen pilvi antaa palveluntarjoajalle mahdollisuuden tarjota yksilöllisiä palveluja pilven käyttäjille. Asiakkaat voivat käyttää palveluntarjoajan resursseja oman yksityisen pilven muodostamiseen dynaamisesti. Yksittäinen asiakas voi kasvattaa oman pilven kokoa skaalautuvasti tarpeen mukaan. 4. (Intercloud): Palvelun käyttäjät voivat hyödyntää käytössä olevia resursseja ilman erillistä sopimusta palvelua tarjoavan tahon kanssa. Intercloud on julkinen ja avoin palvelu ja tavallaan internetin laajennos(internetissäkään ei tarvitse olla erillistä sopimusta jokaisen sivuston palveluntarjoajan kanssa ennen sivuston hyödyntämistä). 5. Yhteisöllinen pilvi (Community Cloud): Yhteisöllinen pilvi jaetaan yhteisiä kiinnostuksen kohteita omaavien organisaatioiden kesken. Näitä kiinnostuksen kohteita voivat olla mm. samanlaiset tavoiteet, tietoturvavaatimukset, menettelytavat tai toimintaohjeistus. 6. Hybridipilvet (Hybrid Cloud): Hybridipilvessä yhdistetään kaksi erityyppistä tuotantomallia(julkinen, yksityinen tai yhteisöllinen malli). Pilven eri kokonaisuudet yhdistetään toisiinsa niin joustavasti yhteentoimivaksi kokonaisuudeksi erilaisilla standardeilla tai yksityisillä tekniikoilla. 11

15 3.4 Pilvipalvelun hyödyt Pilvipalvelut tarjoavat perinteisestä poikkeavan tavan tarjoata tietojenkäsittelypalveluja ja -resursseja organisaatioille. Niiden ei tarvitse omistaa ja ylläpitää palveluja vaan ne voivat käyttää pilvipalvelun tarjoamia resurssia joustavasti ja skaalautuvasti tarpeen mukaan. Tästä on mm. seuraavia hyötyjä[11]: Pienemmät kulut Joustavuus Parantunut automaatio Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys perinteisiin IT-keskuksiin verrattuna 3.5 Yhteisöllinen pelidatapilvikonsepti Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella on pohdittu järjestelmäkonseptia yhteisölliselle pelidatapilvelle. Yhteisöllisen pelidatapilven ideana on kerätä tietoa reaalimaailman tapahtumista, hyödyntää tietoa järjestelmän päälle rakennetuiss tuotteissa sekä hyödyntää sosiaaliseen verkkoon perustuvaa lähestymistapaa, jossa jaetaan tietoa[2]. Pelidatapilveen tuottavat tietoa useat eri tahot. Pelaajien ja muiden palvelua hyödyntävien sovellusten käyttäjät tuottavat pilveen automaattisesti tietoa ihmisten liikkumisesta, käyttäytymisestä, käyttäjätapaamisista ja vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa. Yksittäiset pelit ja sovellukset luovat pilveen pelimaailman sisältöä ja erilaista pelaajatietoa. Palveluntarjoaja ja muut halukkaat tahot, kuten mainostajat voivat luoda pilveen sisältöä kaupoista, maantieteellisistä paikoista, tapahtumista ja erilaisista tageista. Kuvassa 3 on esitetty yhteisöllisen datapilven rakenne. [2] 12

16 Kuva 3: Yhteisöllisen datapilven rakenne [2] Yhteisöllinen pelidatapilvi tarjoaa sovellusten ja pelien kehittäjille erilaisia ohjelmointirajapintoja(api), joiden avulla datapilven päälle voidaan rakentaa omia sovelluksia ja joilla rajataan sovelluskehittäjien pääsyä dataan. Pelidatapilvi ei itsessään ole peli tai verkosto vaan sen päälle rakennetaan erilaisia pelejä ja palveluja. Pelaajat eivät näe toisiaan tai tiedä kuka teki mitäkin, mutta kaikkien käyttäjien tapahtumat vaikuttavat kaikkien käyttäjien pelikokemukseen. Poikkeuksena tästä on mahdollisuus rakentaa pilven päälle verkosto, jonka kautta voidaan pitää yhteyttä kavereiden kanssa tai pelata peliä jollakin ennalta määrätyllä peliporukalla. [2] Pelidatapilveen voidaan kerätä käyttäjätapahtumia tai vaihtoehtoisesti luodaan tapahtumia pelaajien löydettäväksi. Tapahtumia voidaan käyttää kahdella tavalla: peli palkitsee ja etenee sen mukaan mitä pelaaja on tehnyt tai pelimaailma voi määräytyä sen mukaan mitä pelaaja on tehnyt, jolloin pelimaailman sisältöä luodaan sen mukaan mitä reaalimaailmassa. [2] Pelidatapilveen kerätään mm. seuraavaa tietoa: [2] 13

17 paikat, joissa käyttäjä on vieraillut mielenkiintoiset kohteet(point of Interest, PoI), joita eri tahot ovat merkanneet. Näitä voivat olla käyttäjän ilmoittamat paikat, kuten lähikauppa, työpaikka, opiskelupaikka, pubi jne. Palveluntarjoaja ja mainostajat voivat myöskin merkata PoI:ja. paikat, joissa on tehty jotain, kuten maksutapahtuma, kommentti, valokuva, videopätkä jne. Reaalimaailman objektit, joiden läheisyydessä käyttäjä on vieraillut. Näitä voivat olla esimerkiksi rakennuksien 3D-mallit, erilaiset rajatut alueet, valokuvat jne. Pilveen kerättyä tietoa voidaan hyödyntää mm. seuraavasti: [2] Pelaajan vierailemien PoI:en pohjalta luodaan sisältöä peliin. Pelimaailman teema voidaan valita käyttäjän sijainnin perusteella ja pelimaailmaa voidaan luoda pelaajan lähialueella sijaitsevien rakennusten pohjalta. Peli palkitsee käyttäjää PoI:en keräämisestä. Käyttäjä voidaan palkita vaikkapa eri nähtävyyksillä käymisestä. Anonyymiä pelaajatietoa käytetään datamallina pelille. Ruuhkia ja muita käyttäytymismalleja voidaan käyttää pelimaailman mallintamiseen. Pelaajat vaikuttavat anonyymisti toisiinsa. Pelaajat voivat esimerkiksi levittää virusta pelaajasta toiseen reaalimaailman sijainnin ja pelaajien läheisyyden perusteella. 14

18 4. TUTKIMUSONGELMAN JA RATKAISUTAVAN ESITTELY Paikkatietoon perustuvien pelien suosio kasvaa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolla tutkitaan mahdollisuutta järjestelmäkonseptiin, jossa paikkatietopelien käyttämää paikkatietoinformaatiota tallennettaisiin yhteisölliseen datapilveen, josta tieto olisi jaetusti hyödynnettävissä eri tahojen toimesta. Tämän työn tarkoitus on selvittää, onko vastaavanlaisia järjestelmiä jo olemassa, tutkia niiden rakennetta ja ominaisuuksia sekä pohtia, millainen paikkatietoa tallentavan yhteisöllisen datapilven rakenne voisi olla, mitä hyötyä siitä on ja mitä ongelmia on otettava huomioon järjestelmää rakennettaessa. Koska tämä on selvitystyö, on pääasiallinen ratkaisumenetelmä kirjallisuuskatsaus aihetta koskevaan teemakirjallisuuteen. Toteustapana on datamining asiantuntijatietokantoihin, sekä aiheeseen liittyvän muun kirjallisuuden, julkaisujen, tutkimusten sekä nettisivujen tutkiminen. Tarkoituksena on kattavan teoriaosuuden pohjalta tutkia jo olemassa olevia pilviratkaisuja, jotka soveltuvat paikkatiedon tallentamiseen. Mikäli näitä löytyy, käytetään niistä saatua käsitystä hyödyksi muodostaessa näkemystä, millainen yhteisöllisen pelipaikkatietoa tallentavan datapilven rakenne olisi oltava. 15

19 5. KATSAUS NYKYISIIN PAIKKATIETOPELEIHIN Ajantasalla olevaa listaa paikkatietoon perustuvista peleistä on vaikea luoda. Peliprojekteja syntyy nopeaa tahtia ja vanhoja projekteja lopetetaan. Blogeista, kuten Pasta and Vinegar[16], ja 7.5 th Floor[17] löytyy jatkuvasti päivitettävää tietoa uusista peleistä. Paikkatietopeleistä löytyy epävirallinen, lähinnä esimerkillinen lista Wikipediasta.[18] Pelit voidaan jakaa yksinään pelattaviin, yleensä liikuntapainotteisiin peleihin, joukkueina tietyllä alueella pelattaviin peleihin sekä massiiviseen moninpeleihin (MMOG), joiden pelaajat voivat olla levittäytyneinä joka puolelle maailmaa. Geokätköily(Geocaching) on kenties laajimman suosion saanut paikkatietoon perustuva peli. Siinä etsitään GPS-paikannuksen avulla muiden pelaajien piilottamia kätköjä. Kätköjä löytyy kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa ja Suomestakin useita tuhansia. Peliä voi pelata millä tahansa GPSvastaanottimen sisältävällä laitteella. [4] Team Action Zone Oy on suomalainen yritys, joka kehittää liikkumaan innostavia ulkoilupelejä. Tällä hetkellä se tarjoaa kolmea paikkatietopohjaista peliä, joita ovat Flaghunt, TrezrHunt ja Bjong. Flaghunt on taktinen 2-4 joukkueen ulkoilupeli, jossa joukkueet keräävät virtuaalilippuja ja -aarteita. Pelaajat voivat myös asettaa virtuaaliansoja vastustajille. Pelaajat jaetaan Flaggerin ja Hunterin rooleihin ja Flaggerit opastavat komentokeskuksesta käsin Huntereita virtuaalilipuille. Kommunikointi tapahtuu teksti-chatin avulla. Trezhunt ja Bjong ovat liikuntaan kannustavia paikkatietoon perustuvia yksinpelejä. [14] Tourality on yksin- tai moninpelinä pelattava aarteenetsintäpeli. Peli tukee yleisimpiä älypuhelinten käyttöjärjestelmiä. Yksinpelissä kilpaillaan muiden aikoja vastaan ja liikkumistapa on vapaasti valittavissa. Moninpelissä voi pelata yksinään tai joukkueissa ja tavoitteena on saavuttaa PoI:ta, joista palkkioksi saadaan pelivaluuttaa, kultaa tai vastaavasti menetetään kulta rosvolle. Valuutalla voi ostaa erilaisia välineitä, kuten virtuaalinen teleportteri, auttamaan pelissä etenemistä. Touralityn pelaajat voivat Google Mapsin avulla luoda uusia kenttiä jonka lisäksi peli osaa generoida niitä satunnaisesti. [15] Kuvassa neljä on esitetty näkymä pelistä. 16

20 Kuva 4: Näkymä Tourality-pelistä Geo Wars on paikkatietoon perustuva Android-pohjainen MMOG, johon osallistuu samanaikaisesti suuri määrä pelaajia. Se käyttää alustana Google Maps karttoja. Pelin tavoitteena on valloittaa ja pitää hallussa alueita ja siinä voidaan muodostaa liittoja ja suunnitella hyökkäyksiä yhdessä muiden pelaajien kanssa. [19] 17

21 6. PAIKKATIETOPELIEN KEHITYSYMPÄRISTÖT Tässä luvussa esitellään paikkatietopelien kehitysympäristöjä ja työkaluja, jotka perustuvat pilvipalveluun tai ovat muuten mielenkiintoisia tutkimusongelman kannalta. 6.1 SimpleGEO SimpleGeo on pilvipalvelu, joka tarjoaa skaalautuvan rajapinnan paikkatiedon tallentamiseen, hallintaan ja kyselyihin. Se sisältää erilaisia työkaluja paikkatietodatan analysointiin ja erilaisia sovelluskehitystyökaluja. Sen avulla voi rakentaa sovelluksia Android-, ios- ja Windows phone pohjaisille mobiililaitteille sekä tehdä web-sovelluksia. [20] SimpleGeo on melko uusi projekti(lanseerattu vuonna 2010) ja se on vielä kehitysvaiheessa. Järjestelmä muuttuu koko ajan ja tämänkin työn tekoaikana siihen tuli muutoksia. Tällä hetkellä se ei tarjoa kaikkien käyttäjien tallettamia paikkatietoja kaikista henkilöistä, vaan järjestelmä on jaettu yksittäisen sovelluskehittäjän tallettamiin yksityisiin paikkatietoihin(simplegeo Storage) ja SimpleGeon tarjoamiin julkisiin tietoihin(simplegeo Context, SimpleGeo Places). Toistaiseksi se tarjoaa melko rajalliset mahdollisuudet paikkatietoon perustuvien pelien kehittäjille, jos vaatimuksena on tieto erilaisten ihmismassojen liikkeistä ja tekemisistä. Kaikki SimpleGeo:n tallentama data on GeoJSON formaatissa, joka perustuu JavaScript Object Notation(JSON) formaattiin[3]. GeoJSON olioon voidaan tallentaa geometria, ominaisuus tai useita ominaisuuksia. SimpleGeo tarjoaa viisi erilaista palvelua: [20] SimpleGeo Storage SimpleGeo Storage on rityisesti paikkatietodatan tallentamiseen räätälöity, nopea tietokanta. Kaikki tieto talletetaan GeoJSON olioina, mutta tieto voidaan tuoda tietokantaan myös GeoRSS, Keyhole Markup Language(KML), ESRI Shapefile ja CSV-muodossa. SimpleGeo Storage koostuu tasoista(layer), jotka vastaavat tietokannan tauluja. Näihin talletetaan tietueita(record), joilla on erilaisia ominaisuuksia(property). 18

22 Kuva 5: Esimerkki SimpleGeo Storagen tietokannan tietueesta Kuvassa 2 on yksinkertainen esimerkki tietueesta, jolla on erilaisia ominaisuuksia SimpleGeo Context Tarjoaa paikkatietoliitännäistä informaatiota. Parametreina annetaan jonkin paikan koordinaatit, osoite tai IP-osoite sekä valinnainen filtteri halutun informaation saamiseksi ja SimpleGeo Context palauttaa jäsenneltyä tietoa kyseisestä paikasta. Käyttäjälle tarjotaan mm. osoitetietoja, säätietoja, tietoa paikkaa rajaavista alueista, väestötieteellistä tilastoa sekä tietoja muista paikan ominaisuuksista. Väestötieteelliset tilastot sisältävät US Census Bureaun American Community Survey 5-year estimates. Ne on ennalta talletettuja, sisältävät tietoja ainoastaan Yhdysvalloista eivätkä ole dynaamisia SimpleGeo Places Point-of-interest tietokanta, joka tarjoaa yli 22 miljoonaa ( ) PoI:in tiedot käytettäväksi. Käyttäjät voivat rajoitetusti muokata ja lisätä PoI:ja, mutta järjestelmä ei ole tällä hetkellä 19

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Android ohjelmointi Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Mikä on Android? Linux kernelin päälle rakennettu, Googlen kehittämä sovelluspino mobiilisovelluksiin Erillinen versio puhelimelle ja taulutietokoneille

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7 Pauli Kettunen Esityksen rakenne 1. Taustaa 2. Push web-ohjelmoinnissa Comet Interaktiomallit 3. Push älypuhelinalustoilla Deacon pilvipalveluna

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

ArcGIS. mobiililaitteille

ArcGIS. mobiililaitteille ArcGIS mobiililaitteille Liikkuvan työn tehostaminen Mitä on mobiili paikkatietoteknologia? Mobiili paikkatietoteknologia ulottaa paikkatiedon toimiston ulkopuolelle. Organisaatiot voivat tehdä tarkkoja,

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Linux pohjaiset pilvipalvelut Linux järjestelmät TI 11/12 TIVE Santeri Kangaskolkka TI 12 Janne Enroos TI 12 Mikä on

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi

Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi Business is evolving, you should too. MeeGo ulkona vai myöhässä? Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi Helsinki, Tampere, Turku, Stockholm, Göteborg www.tieturi.fi MeeGo YALMP (Yet

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat yritysten osto- ja käyttötottumuksia. Lisää ketteryyttä, nopeampi

Lisätiedot

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Platform Tuotekehityksen haasteita ja ratkaisuja Haaste: Massiivisten tietomäärien hallinta Ratkaisu: Pilvipalvelun skaalautuvuus Haaste:

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta

Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta Jaakko Yli-Luukko t95586@student.uwasa.fi 19. maaliskuuta 2017 KEY WORDS Internet of Things, esineiden Internet, teollinen Internet, datan visualisointi 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa ArcGIS.com uusia tapoja jakaa paikkatietoa Mikä on ArcGIS.com? ArcGIS.com on online-foorumi, jossa voidaan jakaa paikkatietoa ja tehdä yhteistyötä karttojen avulla. ArcGIS.com on maksuton ja avoin kaikille.

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Liiketoimintamallit muuttuvat radikaalisti Mikä on yksinkertaistettuna yrityksen työntekijän tarve IT:n näkökulmasta? Työntekijälle on saatava pääsy Pääsy palveluihin

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen?

Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Mobiilin ekosysteemin muutos - kuoleeko tietoturva pilveen? Erkki Mustonen Tietoturva-asiantuntija Lapty Rovaniemi 3.11.2011 Suojaa korvaamattoman f-secure.fi F-Secure tietoturvan globaali toimija Perustettu

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

Web-palveluiden toteutus älykortille

Web-palveluiden toteutus älykortille älykortille Jukka Hänninen Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Kaj Höglund, Elisa Oyj Sisältö Työn tausta Standardointi Älykortin web-palvelin Toteutus Hyödyt ja mahdollisuudet Kohdatut ongelmat Lopputulos

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Kuntarekry.fi 21.5.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi 21.5.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen Kuntarekry.fi 21.5.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 19.5.2014 Kuntien eniten käyttämä sähköinen palvelu vuodesta 2010 740 000 työhakemusta 50 000 rekrytointia 310 000 lyhytaikaista sijaisuutta

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen ON OLEMASSA KAHDENLAISIA YRITYKSIÄ: 1. NE JOIHIN ON MURTAUDUTTU 2. NE JOTKA EIVÄT VIELÄ TIEDÄ SITÄ

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft OPPILAITOSPORTAALI Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft Sisältö Pilvilaskennan tausta Pilvilaskenta yleisesti Pilvilaskennan

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt 1 (7) 14.3.2017 SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS HSY:n tuottamia käyttöoikeuden vaatimia aineistoja on mahdollista hyödyntää OGC-standardin mukaisena rajapintana. WFS-rajapinta

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen

HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen Tero Tähtinen Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Diplomityöesitelmä 29.11.2004 1 Johdanto Diplomityössä

Lisätiedot

Sports Tracker. Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker

Sports Tracker. Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker Sports Tracker Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker Mikä Sports Tracker? Muuta älypuhelimesi urheilutietokoneeksi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJEET EAZYBREAK-MOBIILISOVELLUKSET

TYÖNTEKIJÄN OHJEET EAZYBREAK-MOBIILISOVELLUKSET Sisällysluettelo. Ennen maksamista hyvä tietää 2. Maksaminen sovelluksella 2. ios ja Android 2.2 Windows 3. Käyttäjätuki 3. Työnantajasi oma tuki 3.2 Käyttäjätilisi ohjeet 3.3 Eazybreak-käyttäjätuki Tutustu

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon PAIKKATIETOPAJA hanke Esityksen pohjalla Raili Hokajärven tekemä esitys ArcGIS ESRI:n (Environmental Systems Research Institute) kehittämä ja myymä paikkatietoohjelmistojen

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma! Toni Karttunen

Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma! Toni Karttunen Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma! Toni Karttunen Perustieteiden korkeakoulu Kandidaatinseminaari 7.5.2013! Älypuhelinkäyttöjärjestelmien tuki paikkatiedon

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Matkailureitit. Kolari 25.8. Ilkka Kauppinen

Matkailureitit. Kolari 25.8. Ilkka Kauppinen Matkailureitit Kolari 25.8 Ilkka Kauppinen Ohjelma nopeasti 10:00 Aloituskahvit ja tervetuloa 10:15 Pieni esittelykierros 10:30 Mitä odotamme ja mitkä ovat tavoitteemme matkailureitistä? 11:00 Miten rakennamme

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

SAS & Cloud Computing. antti.hiltunen@sas.com

SAS & Cloud Computing. antti.hiltunen@sas.com SAS & Cloud Computing antti.hiltunen@sas.com Cloud is a business model, not a technology Cloud computing has been and continues to be one of the most hyped terms in the history of IT. - Gartner Hype Cycle

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

CUDA. Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen

CUDA. Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen CUDA Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen Yleisesti Compute Unified Device Architecture Ideana GPGPU eli grafiikkaprosessorin käyttö yleiseen laskentaan. Nvidian täysin suljetusti kehittämä. Vuoden

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Ohjelma 6.3.2012 Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Juha Karppinen, Microsoft Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Mika Javanainen, M-Files

Lisätiedot