KAUPUNKIRAKENNEPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKIRAKENNEPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 Sivu 1 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN (Määräraha 500) -määräraha muodostuu kaupunkirakennepalveluiden hallinnon menoista, vastuualueiden yhteisistä menoista, palvelualueen johdon menoista sekä palvelupiste Hannikaisen tuloista ja menoista. Määrärahaan sisältyy myös palvelualueen yhteisten hankkeiden menot, joita vuonna 2011 ovat Kankaan alueen kehittäminen ja valmistautuminen asuntomessujen järjestämiseen vuonna Kaupunkirakennepalveluiden hallinto sisältää palvelualueen keskitetyt tukipalvelut: asiakirjahallinnon, lautakuntatehtävät, lakipalvelut, talous- ja henkilöstösuunnittelun, viestinnän, tietohuollon sekä yhteiset kehittämisprojektit. Henkilöstömenojen ja sisäisten erien osuus toimintamenoista on n. 95 %. Kaupunkirakennepalveluiden yhteisiin menoihin kuuluvat koko palvelualuetta koskevat merkittävät kehittämishankkeet, koulutus- ja työhyvinvointimenot sekä talouskeskuksen veloitus. Palvelualueen johdon menot sisältävät apulaiskaupunginjohtajan ja johdon sihteerin menot. Palvelupiste Hannikaisen menot koostuvat pääosin (91 %) palvelupisteen henkilöstömenoista ja sisäisistä eristä. Palvelupisteen menoissa ovat mukana myös Rakentaminen ja talotekniikka 2011 messujen yhteisosaston kustannukset, joista muiden kuntien osuus näkyy tulopuolella laskutettavana tulona. Hallinnon ja kehittämisen vastuualueelle perustettiin palvelualueen sisäisin järjestelyin hankejohtajan määräaikainen tehtävä. Hankejohtajan vastuulla on merkittävien hankekokonaisuuksien, kuten Laajavuoren ja keskustan ydinkortteleiden kehittäminen, Kankaan alueen kehittäminen sekä vuodelle 2014 suunniteltujen asuntomessujen valmistelun koordinointi ja johtaminen. Asuntomessut 2014 projektin käynnistämiseen on varattu euroa. Vuonna 2011 painopiste on teema- ja sidosryhmätyöskentelyn käynnistämisessä, messuorganisaation pystyttämisessä, kunnallistekniikan ja viherympäristön suunnittelussa sekä rakennustapaohjeiden laatimisessa. 2 KAUPUNKIRAKENNE (Määräraha 510) 2.1 Katupalvelut Katupalvelujen toimintamenot ovat yhteensä euroa, joista toimintatuloilla saadaan katettua euroa. Kokonaisrahoituksella ylläpidetään 702 kilometriä liikenneverkkoa.

2 Sivu 2 Toimintatuloista euroa on sisäisiä ja euroa ulkoisia tuloja. Sisäiset tulot muodostuvat oman henkilöstön palkkakuluista, jotka kohdistuvat investointihankkeille. Ulkoisista tuloista suurimmat ovat Jyväs-Parkki Oy:ltä yleisten alueiden pysäköintipaikkojen vuokrasopimuksista saatavat tulot ( euroa) sekä katutyöluvista kertyvät tulot ( euroa). Katutyölupia arvioidaan myönnettävän 500 kappaletta. Lisäksi tuloja saadaan mm. tapahtumaluvista ja terassialueiden vuokrauksista. Katujen hoitoon on varattu yhteensä euroa. Suurin kuluerä on talvihoito, johon käytetään euroa eli noin 35,8 % kaikista katupalvelujen toimintamenoista. Koko kaupungin alueelle on määritelty yhtenäinen katujen talvihoidon taso. Katualueiden kesähoitoon arvioidaan kuluvan noin euroa ja puhtaanapitoon euroa. Katujen kunnossapitoon on varattu euroa. Niistä käytetään uudelleenpäällystyksiin euroa, ajoratamerkintöjen uusimiseen euroa ja muuhun kunnossapitoon yhteensä euroa. Näillä varauksilla katujen kunto heikkenee nykytasosta. Järjestelmien ja erikoisrakenteiden (ulkovalaistus, liikennevalot, sulanapitojärjestelmät, turvakamerat, informaatiojärjestelmä) ylläpitoon on budjetoitu yhteensä euroa. Ulkovalaistuksen ylläpitokustannukset euroa muodostuvat käyttökustannuksista (rekistereiden ylläpito, sähköenergia, korjaus- ja huoltokustannukset). Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -projektin II-vaiheelle pyritään saamaan jatkorahoitus. Mikäli hankkeelle saadaan ulkopuolista rahoitusta, kaupungin osuus saadaan katettua ulkovalaistukseen osoitetuista käyttötalousrahoista. Katualueiden ominaisuustietojen keräämistä ja tallentamista jatketaan. Tavoitteena on saada kaikki katualueet ominaisuuksineen tallennettua omaisuudenhallintajärjestelmään vuoden 2011 aikana. 2.2 Viherpalvelut Viherpalveluiden toimintamenot ovat euroa, joista toimintatuloilla katetaan euroa. Kaikki toimintatulot ovat sisäisiä, investointihankkeista tuloutettuja palkkoja. Rakennettujen puistojen (178 hehtaaria) hoitoon on varattu yhteensä euroa. Suurin viherpalveluiden kuluerä on leikkipuistojen hoito, johon käytetään euroa eli 24,8 % kaikista viherpalvelujen toimintamenoista. Palvelutaso on yhtenäinen koko kaupungin alueella. Viheralueita koskevat omaisuus- ja ominaisuustiedot on tallennettu järjestelmään. Vuoden 2011 aikana tallennetaan täydentäviä tietoja kuten viherhoitosopimusten mukaiset alueet ja siirrytään ylläpitovaiheeseen. Asukkaiden ja asukasyhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön pelisääntöjen laatiminen käynnistetään. Koulujen ja Japa ry:n kanssa järjestetään ulkoalueiden kevätsiivous.

3 Sivu Satamapalvelut Kaupungin alueella on neljä satamaa: Lutakko, Säynätsalo, Korpilahti ja Kuokkala. Laituri- ja soutuvenepaikkoja on yhteensä kappaletta. Satamapalveluiden budjetoidut toimintakulut ovat yhteensä euroa, joista toimintatuloilla katetaan euroa. Tulot kertyvät pääosin satama- ja venepaikkamaksuista. Lutakon sataman saneeraustyöt jatkuvat ja Satamakadun muutostyöt käynnistyvät kesällä. Alueella joudutaan tekemään väliaikaisia järjestelyjä muun muassa pysäköinnin suhteen, mikä vaikuttaa sataman palvelutasoon. Korpilahden satama valmistuu kokonaisuudessaan kesän 2011 aikana. Alkuvuodesta vahvistetaan uusi satamajärjestys ja uudet satama- ja venepaikkamaksut otetaan käyttöön. 2.4 Jätehuoltopalvelut Jätehuollon toimintamenot ovat yhteensä euroa ja tulot euroa. Suurimmat menoerät muodostuvat jätteenkuljetuksesta ja -käsittelystä sekä hyöty- ja ongelmajätehuollon järjestämisestä. Kaupungin pohjoisten (mm. Palokka, Tikkakoski) ja läntisten (mm. Kuohu, Vesanka, Nyrölä) osien uudet kuljetusurakat käynnistyvät huhtikuussa. Koko kaupungin alue on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä alkaen. Seudullista jätehuoltoyhteistyötä jatketaan mm. ongelmajätteiden keräyksessä ja tiedotuksessa sekä nuorisolle suunnatun roskaantumisen ehkäisemiskampanjan keinoin. 2.5 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan seitsemästä pysäköinnintarkastajasta kaksi on aloittanut osittaisen hoitovapaan ja kolmas on jäämässä osa-aikaeläkkeelle. Henkilöstövajauksen korvaamiseksi on pysäköinninvalvontaan perustettu määräaikainen tarkastajan virka saakka. Toiminnan tehostamiseksi on pysäköinnintarkastajien käyttöön hankittu kolmas auto. 2.6 Tonttipalvelut Tonttipalveluiden toiminnan keskeisimmät tehtävät ovat maan hankinta, tonttien luovutus sekä maaomaisuuden isännöinti. Tulojen budjetointi perustuu pääosin edellisvuoden tasoon. Maanvuokratuloissa on huomioitu indeksien muutokset sekä uudet vuokrasopimukset. Maanvuokratulot kasvavat hieman 2010 talousarviosta ollen suuruudeltaan euroa.

4 Sivu 4 Talousarvion menoissa on varauduttu eurolla maaomaisuuden isännöinnistä aiheutuviin kustannuksiin, mm. rakennusten purkuihin ja pilaantuneiden maiden puhdistamiskuluihin. Näistä purkukustannukset lisääntyvät edelleen ja ennen kaikkea purkukohteet suurenevat merkittävästi. Uudelleen kaavoitettavien kiinteistöjen purkukustannuksia on siirretty myös investointimäärärahaan puolelle. Purkujen pääpaino ajoittuu kuitenkin vuosille Pilaantuneiden maiden aiheuttamien kustannusten arviointi on ennalta vaikeaa. 2.7 Paikkatietopalvelut Toiminnan pääpainopiste on erilaisten sähköisten palvelujen kehittämisessä. Menot on budjetoitu pienemmiksi edellisen vuoden tasosta, sillä kuntien yhdistymisestä johtuneet hankkeet on saatu päätökseen ja yksi henkilö siirtyy eläkkeelle. 2.8 Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut Toiminnan arvioidaan pysyvän vuoden 2010 tasolla. Rakentamisen volyymin noustessa tulojen uskotaan hiukan nousevan. Myös kaikkia taksoja korotetaan vastaamaan kustannustasoa. Menot ovat yksikön tehtävistä ja rakenteesta johtuen vakaat. 2.9 Metsäpalvelut Metsäpalveluihin kuuluvat kaupungin metsien suunnittelu ja hoito sekä puutavaran myynti. Päätehtävä on metsäomaisuuden arvon säilyttäminen niin, että taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot huomioidaan painottaen niitä alueittain. Puun myyntitulotavoitetta on hiukan nostettu puun kysynnän ja markkinahinnan nousun johdosta. Asiantuntijapalveluja ostetaan metsien hoitoon Kantakartta- ja maastomittauspalvelut Toiminnan keskeisimmät tehtävät ovat viranomaistoimintaan kuuluvissa mittaustehtävissä niin kiinteistönmuodostuksessa, rakennusvalvonnassa sekä kaavan kantakartan tuottamisessa ja ylläpidossa. Asiantuntijapalveluiden ostossa suurimmat menoerät vuodelle 2011 ovat laserkeilaus Kauramäen alueella sekä Rippalanmäen ilmakuvaus Kaavoituspalvelut Kaavoituksen menoista pääosa (78 %) muodostuu henkilöstömenoista ja sisäisistä eristä. Muita budjetoituja eriä ovat asiantuntijapalkkiot sekä koulutus- ja tarvikemenot. Vuonna 2011 asiantuntijamenojen kohteita ovat: Rakennemalli, yleiskaava, Kauramäki, viherpolitiikka, asumisvisio, apoli, selvitykset, lähiympäristösuunnitelma, virkistysreittiselvitys, vaihekaava, asemakaavakonsultit sekä rakennustutkija.

5 Sivu 5 Kaavoituksen tulot muodostuvat asemakaava- ja suunnittelutarveratkaisumaksuista Asuntotoimi Asuntotoimen menoista pääosa (89 %) muodostuu henkilöstömenoista ja sisäisistä eristä. Muita budjetoituja eriä ovat asiantuntijapalkkiot mm. kiinteistöjen ja asuntoosakkeiden arviointeihin sekä koulutus- ja tarvikemenot. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kautta vuokratuista kaupungin omistamista asunnoista arvioidaan saatavan nettovuokratuloa noin euroa Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunnan menokohtaan kirjataan kaupunkirakennelautakunnan kokouspalkkiot, matkustus-, koulutus- ja tarjoilukustannukset, asialistojen sähköisen kokouskäytännön kustannukset sekä muut suoraan kaupunkirakennelautakunnan toimintaan kohdistuvat menot. 3 JOUKKO- JA PALVELULIIKENNE (Määräraha 520) Määrärahalla alennetaan bussilippujen hintoja kaupunki- ja seutuliikenteessä, järjestetään vanhuksille ja liikuntarajoitteisille suunnattua palveluliikennettä sekä ostetaan lähinnä takseilla ajettavia haja-asutusalueiden asiointikyytejä. Lippujen hintatuen tarkoituksena on joukkoliikenteen edistäminen tarjoamalla edullisia lippuja varsinkin joukkoliikenteen säännöllisille käyttäjille sekä nuorille ja opiskelijoille. Määräraha on yhteensä euroa. Siitä kaupunkilipputukeen käytetään euroa, seutulipputukeen euroa, Kyytiveikko- ja Poimuri palveluliikenteisiin euroa, muihin liikenteen ostoihin, esimerkiksi Korpilahden asiointiliikenteisiin, euroa sekä joukkoliikenteen suunnitteluun, tiedotukseen ja markkinointiin euroa. Tuettujen seutu- ja kaupunkilippujen asiakashintoja korotetaan vuoden alusta 4-5 %. Valtaosa lipputuesta tulee katetuksi kaupungin verotulojen kasvulla, joka aiheutuu työmatkakulujen verovähennysten pienenemisestä. Joukkoliikenteen valtionavustusta saadaan ELY- keskukselta lipputukeen, palveluliikenteeseen ja suunnitteluun. Valtionavun arvioidaan ensi vuonna olevan samaa tasoa kuin vuodelle 2010 budjetoitiin eli euroa. 4 PELASTUSPALVELUT (Määräraha 530)

6 Sivu 6 Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupunki maksaa osuuden Keski- Suomen pelastuslaitoksen menoista. Vuonna 2011 kaupungin maksuosuus on euroa. Sopimuksen mukaisesti yhteisesti jaettaviin kuluihin eivät kuulu kuntien johtokeskuksista tai väestönsuojista aiheutuvat kustannukset. Tästä syystä pelastuspalveluiden ostomäärärahaa kasvattavat Jyväskylän johtokeskuksen ja Kuokkalan väestönsuojan vuokra- ja siivouskulut, yhteensä noin euroa. Omana menoeränään ovat ennen alueellisen pelastuslaitoksen perustamista eläkkeelle jääneiden Jyväskylän pelastustoimen henkilöiden eläkemenoperusteiset maksut. Näiden maksujen osuus on n euroa. 5 MAAN MYYNTIVOITOT JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSMAKSUT (Määräraha 540) Myyntivoittoennuste on 8 milj. euroa, josta yritystonttien osuus on n. 2 milj. euroa, kerros- ja rivitalotonttien n. 4 milj. euroa ja omakotitonttien n. 2 milj. euroa. Maankäyttösopimustulojen arvio perustuu kunnallistekniikan investointiohjelmassa mukana oleviin kohteisiin, joiden rakentamisesta on sovittu erillisillä maankäyttösopimuksilla. 6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (Määräraha 550) 6.1 Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvonnan menot koostuvat pääosin (82 %) lakisääteisten viranomaispalvelujen tuottamisessa tarvittavista henkilöstömenoista sekä sisäisistä eristä. Talousarviossa on varauduttu normaalin toiminnan lisäksi lupa-arkiston digitalisointiprojektin jatkamiseen eurolla. Projektin arvioidaan kestävän 4-5 vuotta. Tämän lisäksi kiinteistöverotietojen pohjana olevan rakennusrekisterin tietojen tarkistustyötä jatketaan. Uudisrakentamisen arvioidaan vilkastuvan noin 10 % vuoden 2010 tasosta sekä rakennusten peruskorjaamisen edelleen lisääntyvän. Rakennusvalvonnan taksaan tehdään n. 2,5 % korotus, jonka arvioidaan lisäävän tuloja noin euroa ja rakentamisen volyymin lisäys on noin euroa. Tulojen lisäys vuoden 2010 talousarviotuloihin verrattuna on noin euroa. Rakennusvalvontapalvelun tuloista 99,6 % kertyy valvonta- ja tarkastusmaksuista. 6.2 Ympäristönsuojelupalvelut Ympäristönsuojelupalvelujen menot koostuvat pääosin lakisääteisten viranomaispalvelujen tuottamisessa tarvittavan henkilöstön palkoista, laitteista ja tilakustannuksista sekä

7 Sivu 7 ympäristönsuojelun edistämisestä kaupungin alueella. Ympäristönsuojelun tulot kertyvät ilmanlaadun yhteistarkkailusta sekä lupa- ja valvontamaksuista. Ympäristönsuojelupalveluiden menoista pääosa (80 %) muodostuu henkilöstömenoista ja sisäisistä eristä. Ympäristönsuojelun keskeisiä toiminnallisia tavoitteita ovat viranomaistehtävien hoitaminen mahdollisimman asiantuntevasti ja tehokkaasti, yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa pohjavesiensuojelussa sekä ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteutuksessa. Xcity -paikkatietojärjestelmän käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden ympäristötoimen lupa-asioiden tarkastelun paikkatietona kaupungin muille hallintokunnille. Maa-aines- ja ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastuskäyntejä tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti vähintään 90 valvontakohteeseen. Hyvän vesien tilan saavuttamista ympäristötoimi edistää järjestämällä jätevesineuvontaa Tuomiojärven valumaalueen kiinteistöille sekä pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimisella riskipohjavesialueille. Kaupungin alueella olevia luontopolkuja sekä lintutorneja ja muita luontorakenteita ylläpidetään ja kunnostetaan tarpeen mukaan. 6.3 Laboratoriopalvelut Laboratoriopalveluiden menot koostuvat laboratoriotutkimusten tuottamiseen tarvittavan henkilöstön palkoista, laitteista ja tilakustannuksista. Henkilöstömenojen ja sisäisten erien osuus kaikista menoista on 75 %. Tulot muodostuvat palveluista perittävistä maksuista. Laboratorion toimintatulojen ennakoidaan kattavan toimintamenot v Ympäristötoimen laboratorion toiminta jatkuu entisen kaltaisena. Laboratorio tuottaa elintarvike- ja vesianalyysipalveluja Keski-Suomen kunta- ja yritysasiakkaille. 6.4 Ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmän menoista valtaosa (95%) muodostuu henkilöstömenoista ja sisäisistä eristä. Ympäristöjärjestelmän menot koostuvat pääosin vakinaisen ympäristöasiantuntijan palkkakustannuksista sekä osana kaupungin tilinpäätöstä julkaistavan kaupungin ympäristötilinpäätöksen kokoamiseen liittyvistä kustannuksista. Vuonna 2011 kootaan ja lasketaan lisäksi indikaattoritietoa keväällä 2012 julkaistavaan kaupungin ympäristöraporttiin. Ympäristöraportin indikaattoreihin kuuluu myös joka 4. vuosi toteutettava kaupungin henkilöstön ympäristöasenne- ja tietoisuuskysely, jota kehitetään edelleen 2007 toteutetun kyselyn perusteella. Projektitöinä toteutettaviin indikaattoreiden laskemiseen ja kyselyn kehittämiseen on varattu erillistä rahaa. Ympäristöjärjestelmätyö kohdentuu Jyväskylän kaupungin eri palvelualueiden ja sisäisten liikelaitosten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen ja konsultointiin. Kaupungin ympäristöasiantuntija voi työskennellä palvelualueiden tarjoamissa työpisteissä sovitun määräajan, tarvittavien kehitysprojektien (2-3 kk) toteuttamiseksi. Vuonna 2011 konsultointien pääpaino on sivistyspalveluissa, lähinnä nuoriso- ja kulttuuripalveluissa, ope-

8 Sivu 8 tuspalveluissa tavoitteeksi on asetettu useamman koulun sertifiointi. Liikelaitoksista Altek aluetekniikassa aloitetaan ympäristöjärjestelmän päivitys. Ympäristöauditointeja suoritetaan auditointiohjelman 2011 mukaisesti. Kaupungin henkilöstölle järjestetään keskitetyn koulutusohjelman mukaisesti ympäristökoulutuspäivät ja valmistellaan kaupungin yhteiset ympäristökampanjaviikot / -päivät. Uutena kampanjapäivänä kaupungilla on Älä osta mitään päivä marraskuun viimeisenä perjantaina. Sisäisten ympäristökoulutusten määrää lisätään Sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi esitellään kaupungin ympäristöpolitiikkaan liittyvät mittarit 6.5 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnan menokohtaan kirjataan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouspalkkiot, matkustus- ja tarjoilukustannukset, asialistojen kopiointi- ja jakelukustannukset sekä muut suoraan rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintaan kohdistuvat menot. Lisäksi menokohtaan kirjataan kaupunkikuvatoimikunnan menot.

9 Sivu 9 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN (Määräraha 500) Hallinnon tukipalvelut 1 057, ,4 Palvelualueen yhteiset 515,6-515,6 Palvelualueen johto 304,1-304,1 Palvelupiste Hannikainen 33,7 323,9-290,2 Hankkeet 170,0-170,0 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ 33, , ,3 KAUPUNKIRAKENNE (Määräraha 510) Katupalvelut 1 382, , ,7 Viherpalvelut 172, , ,9 Satamapalvelut 261,6 322,5-60,9 Jätehuoltopalvelut 6 154, ,2 407,7 Pysäköinninvalvontapalvelut 1 050,0 669,6 380,4 Tonttipalvelut 4 450, , ,0 Paikkatietopalvelut 75,0 539,6-464,6 Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut 350,0 610,1-260,1 Metsäpalvelut 1 035,0 681,4 353,6 Kantakartta- ja maastomittauspalvelut 360,0 908,5-548,5 Kaavoituspalvelut 60, , ,1 Asuntotoimi 130,0 314,0-184,0 Kaupunkirakennelautakunta 87,7-87,7 KAUPUNKIRAKENNE YHTEENSÄ , , ,8 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (Määräraha 550) Rakennusvalvontapalvelut 1 538, ,9-166,3 Ympäristönsuojelupalvelut 104,1 947,8-843,7 Laboratoriopalvelut 729,0 717,8 11,2 Ympäristöjärjestelmä 91,2-91,2 Rakennus- ja ympäristölautakunta 85,2-85,2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA YHT , , ,2

10 Sivu 10 JOUKKO- JA PALVELULIIKENNE (Määräraha 520) Joukkoliikenne 867, , ,0 Palveluliikenne 318,0 482,5-164,5 JOUKKO- JA PALVELULIIKENNE YHT , , ,5 PELASTUSPALVELUT (Määräraha 530) Pelastuspalvelut 9 621, ,9 PELASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 0, , ,9 MAAN MYYNTIVOITOT JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSMAKSUT (Määräraha 540) Maan myyntivoitot 8 000, ,0 Maankäyttösopimukset 2 700, ,0 MAAN MYYNTIVOITOT YHTEENSÄ ,0 0, ,0 TULOT MENOT TOIM.KATE KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHT , , ,7

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009

JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio LIPTUseurap09 Yhdyskuntatekniikka / Jorma Lipponen 3.5.2010 JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009 1. Yhteiskunnan tuen määrä ja

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi (1) Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009: Kaksikymmentä suurinta kuntaa

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki 26.2.2016 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Asukasluku 1.2.2016 198 589 Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten keski-ikä on 37,4 vuotta.

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio. Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio. Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto UUSI JYVÄSKYL SKYLÄ 1.1.2009 ASUKKAITA 132 000 MAAPINTA-ALA ALA 1172 km 2 UURAINEN

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys

Luottamushenkilöiden perehdytys Luottamushenkilöiden perehdytys 2.10.2017 Altek Aluetekniikka liikelaitos Veli-Jussi Koskinen kaupungininsinööri 29.9.2017 1 Altek Aluetekniikka -liikelaitos Jyväskylän kaupungin liikelaitos 1.1.2004 alkaen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 ULKOISET TUOTOT JA KULUT (Kh:n raami) raami 2017 TA esitys 2017 ltk Yli / alle Toimintatuotot 1 182 846 1 132 694 50 152 Toimintakulut -3 315 936-2 981 480 334

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 KUUMA-johtokunta 16.11.2017 51 LIITE 51a KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 KUUMA-johtokunta 16.11.2017 14.11.2017 Antti Kuusela KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2018

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 89 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Kunnan johto Keskushallinto 1311 kunnanvaltuusto 4032 asiantuntijapalkkiot -10000 10000 0 0 10 000 1312 kunnanhallitus 4305 asiakaspalvelujen osto -40000 30000

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2

1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2 1 (6) KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sisällysluet t elo 1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2 1 Palvelualueen tehtävät 2 2 Palvelualueen organisaatio 2 3 Palvelualueen

Lisätiedot

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelaut akunt a 7.9.2017 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Sisällysluettelo Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT. Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014

TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT. Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014 TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014 TAUSTATEKIJÖITÄ Rakennemuutosohjelma edennyt hyvin Tekninen keskus parantanut tuottavuutta ja onnistunut hyvin

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008 Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta 26.5.2008 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

MATTI. Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan

MATTI. Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan MATTI Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan Yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen HSY Paikkatietoseminaari 22.3.2017 06 / 2015 Intro ENTER MATTI MATTI-hankkeen tausta MAankäytön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 13 Asianro 2553/08.01.01/2012 Henkilökuljetusten rahoituksen määrä ja vaikutukset Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2012 Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen toimialan perehdyttämistilaisuus

Kaupunkirakenteen toimialan perehdyttämistilaisuus Kaupunkirakenteen toimialan perehdyttämistilaisuus 4.9.2017 Erityislainsäädännöstä johtuen suuri määrä toimielimiä Päälautakunta KRLTK Jyväskylän omat jaostot Rakennus- ja ympäristö Tie Monikunnalliset

Lisätiedot