RAPORTTI ICT-YRITYSTEN HAASTATTELUISTA. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI ICT-YRITYSTEN HAASTATTELUISTA. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen"

Transkriptio

1 RAPORTTI ICT-YRITYSTEN HAASTATTELUISTA Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

2 Sisällys 1 TAUSTAA HAASTATTELUISTA SEKÄ HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN ICT-TARPEISIIN VASTAAMINEN YHTEISTYÖ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN KANSSA YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 2

3 1 TAUSTAA HAASTATTELUISTA SEKÄ HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ Pohjois-Pohjanmaan alueen ICT-yritysten kiinnostusta kohdentaa toimintaansa ekosysteemipalvelu- ja luonnonvara-alan yritysten suuntaan kartoitettiin EkoICT-hankkeessa keväällä 2014 aluksi yrityskyselyn kautta. Kyselyä täydennettiin toukokuussa hankesuunnitelman mukaisesti muutamilla tarkentavilla yrityshaastatteluilla. Haastatteluihin valittiin kyselyyn vastanneiden yritysten keskuudesta viisi eri asioihin keskittynyttä tieto- ja viestintätekniikan yritystä (taulukko 1), jotka olivat ilmoittaneet olevansa erittäin kiinnostuneita kohdistamaan palveluitaan nykyistä enemmän ekosysteemipalveluyrityksille. Haastatelluista ICT-yrityksistä osa oli liiketoiminnassaan keskittynyt nimenomaan ohjelmistopuoleen, osalla työsarkaan sisältyivät myös erilaiset laitteistot sekä niiden kehittäminen. Joiltakin osin haastatteluun valittujen yritysten kyselyssä mainitsemat päätoimialat poikkesivat YTJ-tietopalvelussa ilmoitetuista päätoimialoista. Kaikki YTJ:n mukaan Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus toimialalla toimivat yritykset eivät itse kehittäneet laisinkaan ohjelmistotuotteita, vaan keskittyivät toiminnassaan muiden ohjelmistoyritysten valmistuotteiden sekä laitteistojen myyntiin. TAULUKKO 1. Haastateltujen yritysten päätoimialat sekä yritysten keskeiset tuotteet ja palvelut PÄÄTOIMIALA (YTJ-tietopalvelu) PÄÄTOIMIALA (Kysely) KESKEISET TUOTTEET JA PALVELUT (Kysely) KESKEISET TUOTTEET JA PALVELUT (Yrityksen www-sivut, haastattelut) Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Muu tekninen palvelu Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus ICT-tukipalvelut, konsultointi ja konesalipalvelut Elektroniikka, tietotekniikka, ohjelmistot ja järjestelmät, M2M ja sensoriverkot, tuotannon tuki, laitesuunnittelu Ohjelmistokehitys ja ohjelmistotuotteiden myynti Käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyyssuunnittelu, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttäjäkokemus, palvelumuotoilu Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Laitteistot Laitteistot Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Mobiiliteknologiaan pohjautuvat työnohjausratkaisut, automaattinen tiedonsiirto muihin järjestelmiin, kotisivu/ intranet projektit ICT-tukipalvelut, -laitetoimitukset, -konsultointi ja ulkoistaminen Langattoman teknologian ja elektroniikan suunnitteluyritys. M2M -tuotteet, sensoriverkot, sensoriverkkojen sovellukset, teollisuuden kommunikointi ja mittausjärjestelmät, ohjelmistotuotteet, mobiilituotteet Järjestelmätuen ja tietohallinnon ulkoistuspalvelut, varmistuspalvelut sekä toiminnanohjaus Käyttöliittymäsuunnittelun kohteita pääasiassa eri tyyppiset sähköiset verkkoratkaisut ja palvelut, puhelinsovellukset, Windows käyttöliittymät 3

4 Henkilöstömääränsä perusteella haastatellut yritykset olivat kaikki pienyrityksiä (taulukko 2), suurelta osin jopa mikroyritysten kokoluokkaa. Pienet ja kasvuhaluiset ICT-yritykset ovat EkoICT-hankkeen kohderyhmän ytimessä. TAULUKKO 2. Haastatteluun osallistuneiden ICT-yritysten henkilöstömäärät Henkilöstömäärä alle tai yli 0 Yrityksiä, kpl ICT-yritysten haastattelut suoritettiin puhelimitse ja nauhoitettiin myöhempää litterointia ja analysointia varten. Haastattelulomakerunko (liite 1) toimitettiin haastatelluille etukäteen sähköpostitse. Haastattelun aluksi tarkennettiin yritysten kyselyvastauksia päätoimialastaan sekä keskeisimmistä tuotteistaan (taulukko 1), mikä jälkeen siirryttiin käsittelemään ekosysteemiyritysten haastatteluissa ilmenneitä ICT-tarpeita sekä tieto- ja viestintätekniikan yritysten mahdollisuuksia sekä kiinnostusta vastata niihin. Haastattelulomakkeessa esitettiin esimerkinomaisesti ekosysteemipalveluyritysten keskuudessa esiin nousseita tieto- ja viestintateknologian kehittämistarpeita, joiden pohjalta käytiin keskustelua ICT-yritysten edellytyksistä vastata kyseisiin tarpeisiin. Haastatteluissa paneuduttiin erityisesti ekosysteemipalvelu- ja ICT-yritysten yhteistyön edistämiseen ja pohdittiin toimivia keinoja yhteisten projektien alulle saattamiseksi. Tässä yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksiltä pyydettiin näkemystä myös siitä, minkälainen EkoICT-hankkeessa syksyllä 2014 järjestettävän ekosysteemipalvelu- ja ICT-alojen yhteisen keskustelutilaisuuden tulisi olla, jotta yritykset saisivat siitä suurimman mahdollisen konkreettisen hyödyn. 4

5 2 EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN ICT-TARPEISIIN VASTAAMINEN Yrityshaastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään ICT-yritysten nykyisen palvelutarjonnan soveltuvuutta ekosysteemipalveluyritysten tieto- ja viestintäteknologian tarpeisiin sekä ICT-yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia lähteä kehittämään tuotteitaan erityisesti ekosysteemipalveluyritysten tarpeita vastaaviksi. EkoICT-hankkeen alussa selvitykseen lähdettäessä vahva oletus oli ollut, etteivät ekosysteemipalvelualan yritykset kovinkaan laajalti hyödynnä ICT:n tarjoamia moninaisia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Oletus pitikin paikkansa erityisesti toiminnanohjauksen osalta, sillä kaikissa haastatelluista ekosysteemipalveluiden piirissä toimineilla yrityksillä ei tietotekniikka ollut käytössä toiminnan tehostamiseksi edes laskutusohjelmiston muodossa. Koska ekosysteemipalveluyrityksiä haastateltiin vain seitsemän kappaletta ja kaikki sattuivat kokoluokaltaan olevan mikroyrityksiä, ovat haastattelutulokset toki vain suuntaaantavia ja suuremmissa yrityksissä tilanne on todennäköisesti erilainen. ICT:n hyödyntämisen nykytaso ja vallankin kiinnostus sen innovatiiviseen hyödyntämiseen vaihtelivat haastateltujenkin ekosysteemipalveluyritysten keskuudessa suhteellisen paljon. Ekosysteemipalvelualan yrityshaastatteluissa esiin nousseita ICT-tarpeita on koottu taulukkoon 3. TAULUKKO 3. Esimerkkejä ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeista Asiakaspalautteen kerääminen Kuljetusten optimointi Laitteiden kestävyys Lammastalous toiminnan tehostaminen Matkailun mobiilisovellukset RFID (radio frequency identification) Separointipalvelun kehittäminen Tilausten automatisointi Työvälitysportaali Verkkokaupan ja sivujen kehittäminen Verkkomarkkinointi Palautteen kerääminen somesta, esim. säännölliset raportit Ajotietopalvelut: reittivalinta, polttoaineen kulutus, aikataulut Sähköinen ajopäiväkirja Laitteistojen sopivuus ulkokäyttöön Toiminnanohjausjärjestelmä: tuotannon optimointi Rekisteriohjelmistojen yhteistoiminnan kehittäminen Eviran rekisterin kanssa Älykäs lampola, mm. punnituksen automatisointi eläinkohtaisilla tunnisteilla Etävalvonta, mm. aidan sähkövirran mittaus, reaaliaikainen videovalvonta Lisäarvopalvelut asiakkaille, mm. videokuvan välitys asiakkaan älypuhelimeen Lisäarvopalvelut asiakkaille, mm. luontoretkeilykohteiden haku älypuhelimeen, QR-koodeilla lisätietoa reittien luonto-opasteissa tai retkeilykohteissa Uudet innovatiiviset sovellukset, kuten kasvien tunnistus sekä tieto kasvin käyttömahdollisuuksista älypuhelimeen Raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyys Toimitusketjun olosuhdetietojen seuranta Lisäarvopalvelut asiakkaille, esim. tietoa tuotteen valmistusprosessista Virtaamamittaus ja automaattinen tiedonsiirto, virtaamaan perustuva laskutus Laitteiston automaattinen sammutus virtauksen keskeytyessä Ravinteiden pika-analyysit ja tieto älypuhelimeen Reaaliaikainen varaustilanne esim. ohjelmapalveluyrittäjän älypuhelimeen Tilaukset asiakkaan varastotilannetta seuraamalla Työnantajien ja tekijöiden ilmoitusportaali (esim. asiantuntijahaku) Näkyvyys, hakukoneoptimointi Käytettävyys, mm. tuotteiden helppo ostettavuus Imagon luominen, sosiaalinen media Suoramarkkinointi mobiililaitteisiin 5

6 ICT-osaajien keskuudesta löytynee runsaasti palveluntarjoajia ekosysteemipalvelujen parissa työskentelevien yritysten tieto- ja viestintätekniikan tarpeisiin, sillä jo haastateltujenkin ICT-yritysten nykyisessä palvelutarjonnassa on monia liittymäkohtia ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeisiin. Vaikka haastatellut ICT-yritykset eivät pääsääntöisesti tällä hetkellä tunnistaneetkaan ekosysteemipalveluyrityksiä asiakkaikseen, nähtiin useat näidenkin yritysten ICT-tarpeista sangen yleisinä, joihin on monissa tapauksissa mahdollista vastata sangen helpostikin nykyisten tuotteiden ja palveluiden räätälöinnillä. Vaikka ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeita ei välttämättä heti osattu yhdistää oman yrityksen toimenkuvaan, tarkempi pohtiminen johti kaikissa haastatelluissa ICT-yrityksissä yhtymäkohtien löytymiseen, joissakin tapauksissa lähestulkoon kaikkien mainittujen esimerkkien osalta. Haastateltujen ICT-yritysten keskuudessa olisi jo olemassa olevia tai muokkausten jälkeen ekosysteemipalveluyritystenkin liiketoimintaan sovellettavissa olevia erilaisia ratkaisumahdollisuuksia mm. kuljetusten optimointiin, etävalvontaan ja mittauksiin sekä niiden perusteella tapahtuvaan automaatioon, tilausten automatisointeihin, tunnisteiden hyödyntämiseen sekä sähköisten varauspalvelu- ja asiakaspalautejärjestelmien rakentamiseen. Konsultti- ja tukipalvelut Monissa tapauksissa ICT- ja asiakasyritys aloittavat yhteistyönsä kartoittamalla yhdessä asiakkaitten liiketoimintaan kuuluvat prosessit, minkä avulla on mahdollista päästä käsiksi asiakkaan todellisiin tarpeisiin, ja löytää sekä kehittää niihin erilaisia toimintaa tehostavia ICT-ratkaisuvaihtoehtoja. Jotkin ICT-yritykset keskittyvät toiminnassaan omiin ohjelmistotuotteisiinsa eli niiden kehittämiseen ja myyntiin, jotkut taas palvelevat asiakkaitaan valikoimalla markkinoilta asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavia tuotteita. ICT-puolelta on mahdollista saada konsulttiapua esimerkiksi erilaisiin ohjelmisto- sekä laitehankintoihin. Asiakkaan tarpeiden selvittämisen jälkeen ICT-hankinnat voi ulkoistaa, jolloin ICTyritys huolehtii sekä markkinatarjonnan selvittämisestä, kilpailutuksesta, laite-/ ohjelmistovalinnoista että hankinnoista, asennuksesta ja tarvittaessa myös ylläpidosta. Tällöin asiakkaan ei ole tarpeen tietää yhteensopivuudesta jo olemassa olevien laitteistojen tai ohjelmistojensa kanssa tai muista teknisistä spekseistä, joista peruskäyttäjän on yleensä asiantuntijoita hankalampi saada selkoa. Monilla yrityksillä ICT-palvelut sisältävät koko paketin tarkoittaen sekä tarvittavia ohjelmistoja että laitteistohankintoja ylläpitoineen, sillä ICT-yrityksissä on huomattu asiakkaiden arvostavan sitä, että kaikki palvelut saa yhdestä paikasta eikä ongelmatilanteissakaan yhteydenpitoa tarvitse hoitaa kuin yhteen suuntaan. Laitteiden kestävyys Paikallisten ICT-yritysten etuna on muun muassa seikka, että yrityksissä tiedostetaan vallitsevat ympäristöolosuhteet ja osataan valita sekä kehittää laitteistoja niiden mukaisesti. Koska ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeet liittyvät usein ulkona tai muutoin haastavissa olosuhteissa tapahtuviin toimintoihin, laitteistojen kestävyys märissä, kylmissä ja mahdollisesti pölyisissäkin oloissa on erityisen merkittävää toimivuuden kannalta. Esimerkiksi jatkuvatoimisiin ympäristömittauksiin on nykyisin tarjolla myös kotimaisia datalogger-vaihtoehtoja, joiden suunnittelussa on huomioitu ympärivuotisen käytön asettamat vaatimukset. 6

7 Etävalvonta ja mittaukset, automatisointi Eräs haastatelluista yhden luukun palvelu -periaatteella toimivista yrityksistä oli langattoman teknologian ja elektroniikan suunnitteluun erikoistunut yritys, jonka keskeisimpiin tuotteisiin lukeutuvat mm. machine-to-machine tuotteet, sensorit sekä erilaiset mittausjärjestelmät räätälöityine ohjelmistoineen sekä tarvittavine laitteistoineen. Yrityksen on mahdollista toteuttaa erilaisia sensorointiin liittyviä mittauksia kuten esimerkiksi ympäristösuureiden tai -olosuhteiden mittauksia, joiden perusteella voidaan ohjata tai jopa kokonaan automatisoida esimerkiksi tietyn prosessin toimintaa. Reaaliaikainen monitorointi ja automaatiot ovat teollisuuden prosessien ohella esimerkiksi älykkäiden rakennusten toiminnan perustana. ICT-yrityksillä on jo tietyille toimialoille kuten asennus- ja kunnossapitopalveluihin kehitettynä erilaisia reaaliaikaisia varastotilanteen seuranta- ja tilausten automatisointijärjestelmiä. Näiden järjestelmien avulla saadaan reaaliaikaista tietoa varastossa olevista tuotteista, jolloin esimerkiksi työtehtäviin lähtevä henkilö tietää, mitä on tarpeen ottaa mukaan ja mitä kohteesta löytyy jo valmiina. Ohjelmistoja ja uusia ratkaisuja kehittämällä olisi varmastikin mahdollista rakentaa sopivia järjestelmiä myös erilaisten ekosysteemipalveluyritysten tarpeisiin. Tunnisteiden hyödyntäminen Lisäinformaation tuominen käyttäjille erilaisten tunnisteiden kautta on selkeästi kasvava trendi, ovathan esimerkiksi QRkoodit nykyisin arkipäivää muun muassa monissa erilaisissa elintarvikepakkauksissa. QR-koodien hyödyntäminen nähtiin haastatteluissa selkeästi helpommin pienyritysten toimintaan sovellettavaksi kuin RFID. QR-koodien selvä etu RFID:hen verrattuna on se, että erillisiä lukulaitteita ei tarvita, vaan tunnisteet ovat luettavissa käytännössä kaikilla nykyisillä matkapuhelimilla. RFID-lukulaitteistoja sen sijaan ei peruskäyttäjältä yleensä löydy. Tunnisteiden hyödyntäminen on tuttua sangen monille ICT-alan yrityksille, joten niiden käytön lisääminen ja uusien innovaatioiden kehittäminen lienee siinä mielessä täysin realistista myös ekosysteemipalveluyritysten liiketoimintaan liittyen. Matkailualan innovatiiviset palvelut Matkailualalla nähdään mahdollisuuksia monen tyyppisiin sovelluksiin sekä itse alan yritysten omissa liiketoimintaprosesseissa (esim. varaustilanteen reaaliaikainen seuranta mobiililaitteesta) että myös yritysten asiakkailleen tarjoamien palveluiden kautta. Eräs haastatelluista yrityksistä on aiemmin ollut mukana muun muassa tiettyjen matkailuyritysten yhteisen teemallisen mobiilipelin kehittämisessä. Älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden yleistyminen kasvattaa jatkuvasti erilaisten sähköisten palveluiden käyttöä matkailijoidenkin keskuudessa. Esimerkiksi ICT-yritysten tarjonnassa olevia paikkatietoa hyödyntäviä sovelluspohjia olisi mahdollista hyödyntää matkailualalla vaikkapa reittien tai retkikohteiden hakupalveluissa. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoa hyödyntävästä mobiilisovelluspohjasta olisi mahdollista kehittää myös luontokartoittajien käyttöön sopivia ja työtä tehostavia sovelluksia. 7

8 Kuljetusten optimointi Kuljetusten optimoinnin suhteen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja löytyy niin yritysten tarjoamista valmiista ohjelmisto- ja laitteistopaketeista kuin tapauskohtaisesti tarpeen mukaan räätälöitävistä palveluista. Haastateltujen yritysten ohjelmistotuotteiden avulla on mahdollista tehostaa logistiikkaa muun muassa reittien optimoinnilla ja aikataulutuksella. Logistiikkaohjelmistojen sisältöön kuuluu usein tilausten välittäminen ajoneuvoihin sekä niiden seurantamahdollisuus kartalla. Sähköisiä ajopäiväkirjoja on mahdollista hankkia jopa täysin automaattisena versiona, jolloin esimerkiksi kilometriperusteisen laskutuksen hoitaminen onnistuu tehokkaasti. Toiminnanohjausjärjestelmät Haastateltujen ICT-yritysten näkemys toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämisestä oli yhtenevä ekosysteemipalvelualan yrittäjien haastatteluissa ilmenneiden mielipiteiden kanssa: toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tulee kannattavaksi vasta yrityksen toiminnan kasvaessa riittävän suureksi. Liikevaihdon noustessa satojentuhansien eurojen luokkaan ja työntekijämäärän kasvaessa toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa työtä huomattavasti ja pitää yllä parempaa työn laatua. Pk-yrityksillä usein käytössä olevat omat Excel-pohjaiset laskutus- ym. järjestelmät toimivat hyvin yhden tai kahden hengen yrityksissä, joissa toiminnanohjausjärjestelmä olisi liian raskas ja helposti vain toisi yrityksille lisätyötä. Nykyisin ICT-yrityksillä on kuitenkin tarjonnassaan moduulimuotoisia järjestelmiä, joista on mahdollista hankkia asiakkaan käyttöön ensiksi ainoastaan vaikkapa vain laskutusohjelmisto, mikä on suhteellisen tärkeää myös aivan pienten yritysten toiminnassa. Lisämoduulien hankkiminen ja niiden integrointi jo olemassa oleviin ohjelmistoihin myöhemmässä vaiheessa yrityksen kasvaessa sujuu tällöin vaivatta. Monissa tapauksissa ICT-yritysten toiminnanohjausjärjestelmät ovat sangen pienin muutoksin sovellettavissa myös uusille toimialoille, mutta luonnollisesti tietylle toimialalle erityisen spesifit toiminnot saattavat vaatia enemmän suunnittelu- ja kehitystyötä. Verkkosivut ja -kaupat Useampi haastatelluista ICT-yrityksistä kertoi kilpailun verkkosivujen rakentamisessa olevan sen verran kovaa, etteivät itse ole sinne puolelle lähteneet, vaikka tarvittaessa taitoa myös siihen löytyisikin. Haastatteluun ei sattunut yhtään nimenomaan tälle puolelle erikoistunutta yritystä. Haastatelluissa yrityksissä verkkosivujen ja kauppojen yms. valmistusta harjoitettiin pääasiassa jo olemassa olevien asiakkaiden erityisestä toiveesta muiden heille tarjottavien palveluiden ohella. Käytettävyys ja hakukoneoptimointi Ekosysteemipalveluyritysten haastatteluissakin esiin noussut verkkosivujen ja kaupan sekä muiden tuotteiden sekä palveluiden käyttäjäystävällisyys korostui myös ICT-yritysten haastatteluissa. Monesti esimerkiksi verkkosivujen 8

9 ongelmana on se, ettei niiden suunnitteluvaiheessa ole panostettu riittävästi käytettävyyssuunnitteluun. Monet yritykset ovat itse tehneet www-sivunsa ja verkkokauppansa internetistä löytyvien valmispakettien avulla, mikä johtaa siihen, ettei sivujen räätälöintiin ja kehittämiseen ole juuri mahdollisuuksia. Monet näistä valmisohjelmista ovat turhan monimutkaisia, vaikka asiakastyytyväisyyden kannalta pyrkimys tulisi olla kohti mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta palvelua. Kilpailun kiristyessä on nykyisin kuitenkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota käyttöliittymien helppokäyttöisyyteen. Verkossa liikkuvat asiakkaat ovat kärsimättömiä, eivätkä heidän kiinnostuksen kohteensa saa olla liian monen klikkauksen päässä. Mikäli tuote ei ole riittävän helposti ostettavissa, asiakas siirtyy nopeasti kilpailijan tuotetarjonnan pariin. Yritysasiakkaille on tarjolla asiantuntemusta käytettävyyssuunnittelussa, mitä kannattaa hyödyntää jo palveluiden rakentamisvaiheessa. Myöhemminkin on toki mahdollista muuttaa ja kehittää jo olemassa olevia ratkaisuita, mikäli kyse ei ole näistä aiemmin mainituista valmispaketeista, vaan itse tai esimerkiksi paikallisen ICT-yrityksen toimesta rakennetuista sivustoista. Erityisen tärkeänä ja ajankohtaisena kehittämiskohteena haastateltujen keskuudessa nähtiin verkkosivujen hakukonelöydettävyys, mikä on esimerkiksi matkailualalla äärimmäisen merkittävä menestystekijä. 9

10 3 YHTEISTYÖ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN KANSSA Kustannusten jakaminen ICT-tuotteita ja palveluita suunniteltaessa tulee erityisesti pienyritysasiakkaita ajatellen huomioida riittävän edullinen kustannustaso eli palveluiden rakentaminen esimerkiksi pilvipalveluiden kautta tai niiden kehittäminen samanaikaisesti useammalle asiakasyritykselle. Tietyt tuotteet ja palvelut ovat luonnollisesti yritys-/ tapauskohtaisia (esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelu/ käytettävyys), eikä niissä kustannusten jakaminen tietenkään tällöin onnistu. Esimerkiksi laitetilauksissa suuremmat tilausmäärät mahdollistavat jonkin verran edullisemmat laitteistohankinnat. Myös ylläpitokustannusten jakaminen onnistuu, mikäli ICT-palvelua on mahdollista tarjota kerralla useammalle asiakkaalle samalla suunnalla. Tuotekehityksessä pyritään aina huomioimaan tulevaisuuden markkinat. Luonnollisesti ICT-yritykset olisivat kiinnostuneimpia kehittämään nimenomaan sellaisia tuotteita ja palveluja, joille tiedetään olevan kysyntää myös jatkossa. Monet ICT-yritysten tuotteet ja palvelut ovat mahdollisesti sovellettavissa varsinaisen tuotekehityksen kohdealan ohella myös lähialoille. Esimerkiksi lampaiden kasvatuksen tehostamiseen liittyvää ICT-kehitystyötä olisi todennäköisesti mahdollista hyödyntää ainakin jossain määrin myös muiden tuotantoeläinten parissa. Yritysryhmien kokoaminen yhteisten kehittämistarpeiden ympärille mahdollistaa kohtuuhintaisen tuotepilotoinnin jo aivan muutamien yritysten kiinnostuksen kautta. ICT-yritysten veloitustavoista voi sopia monesti tapauskohtaisesti. Eri tilanteisiin ja eri asiakkaille soveltuvat erilaiset veloitusperusteet. Tuotekehityksessä kyseeseen tulee useasti projektiperusteinen laskutus, kun taas säännöllisistä ICTpalveluista voidaan veloittaa esimerkiksi kiinteillä kuukausimaksuilla ja tuki-/ ylläpitopalveluissa sopimuksen mukaan ongelmatilanteiden sattuessa. Joissakin tapauksissa veloitus voi pohjautua vuokrattujen laitteistojen määrään, jolloin suuremmat laitemäärät merkitsevät luonnollisesti pienempää laitekohtaista kustannusta. Tiedonvälityksen tärkeys ja yhteistyön edistäminen Erityisesti pienemmillä potentiaalisilla asiakasyrityksillä nähtiin olevan tiedon puutetta paitsi itse ICT:n mahdollisuuksista, myös kehittämiseen saatavissa olevista erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. Koska pienyritysten omat investointimahdollisuudet ovat usein sangen rajalliset, on olennaista, että yritykset ovat tietoisia toimintansa kehittämisen ulkoisista rahoitusmahdollisuuksista. ICT:n hyödyntämisessa pääsee parhaiten eteenpäin, kun yritys tiedostaa omat ICTtarpeensa, tietää, mitä ICT-kehittämishankkeessa tavoitellaan sekä mitä se tulee maksamaan ja mistä rahoitusta on mahdollista saada (esim. Tekes, ELY). ICT-yhteistyökumppanin etsiminen on helpompaa, kun asiasta on olemassa jo konkreettinen suunnitelma. 10

11 Yleisesti ottaen tiedotustyötä ICT:n mahdollisuuksista olisi syytä harjoittaa enemmän sekä ekosysteemipalvelu- että ICTyritysten keskuudessa, sillä eri alojen toimijoiden tietämyksessä toisistaan sekä alojen keskinäisistä yhteistyömahdollisuuksista vaikuttaisi olevan vielä kehitettävää. ICT-alan osaajat eivät haastattelutulosten perusteella olleet kovinkaan vahvasti kiinnittäneet huomiota ekosysteemipalveluiden piirissä toimiviin yrityksiin potentiaalisina asiakkaina, vaikka monet näidenkin yritysten ICT-tarpeista olisivat tieto- ja viestintätekniikan yritysten nykyistenkin tuotteitten ja palveluitten avulla tyydytettävissä. Monissa tapauksissa ICT-yritykset tarvitsevat lisätietoa tietyn toimialan tai yrityksen prosesseista sekä liiketoimintaprosessien pullonkauloista, jotta ratkaisuja voidaan lähteä kehittämään. Tiedonvälitystä tarvitaan puolelta toiselle siis sekä potentiaalisten asiakasyritysten tarpeista että olemassa olevasta ICTtarjonnasta. ICT-haastatteluissa pyrittiin selvittämään, mitkä voisivat olla toimivia tiedonvälitystapoja. Ajatus internetportaalista, jossa yritykset voisivat tiedottaa ICT-tarpeistaan ja/tai vastaavasti ICT-yritykset pystyisivät markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan, jakoi mielipiteitä. Hyvänä esimerkkinä jo käytössä olevasta vastaavan tyyppisestä ratkaisusta mainittiin Partnerbook.fi, joka on Lapin teknologiakeskus Digipoliksessa kehitetty yritysten ja yhteisöjen markkinointia sekä verkostoitumista edistävä työkalu. Palvelussa olevan profiilin avulla yritykset ja organisaatiot voivat tarjota osaamistaan ja palveluitaan sekä uusille että jo olemassa oleville asiakkailleen. Yritysten on tämän palvelun kautta mahdollista mm. jättää tarjouspyyntöjä sekä tiedottaa tapahtumista. (Partnerbook.fi, hakupäivä ) Yleensä ottaen tiedotusportaalin hankaluudeksi epäiltiin kuitenkin sitä, etteivät yritykset pystyisi sitä kautta tiedottamaan kaikista olemassa olevista palveluistaan saatika mahdollisuuksista, joita tapauskohtaisella tuotekehityksellä voidaan saavuttaa. Portaalin heikkoudeksi nähtiin myös se, että todennäköisesti tarpeistaan siellä ilmoittelisivat ainoastaan kaikkein aktiivisimmat asiakasyritykset. Ekosysteemipalvelujen parissakin työskentelee varmasti runsaasti nopeasti kasvavia yrityksiä, joilla ICT-kehittämistarpeita olisi, mutta jotka eivät perusyritystoimintansa kiireitten takia siihen ehdi panostaa, eivätkä myöskään näin ollen välttämättä huomaa ilmoittaa tarpeistaan portaalin välityksellä. Yleisimmin näkemys haastateltujen ICT-yritysten keskuudessa siis oli, että kaikkea toimenkuvaan kuuluvaa ei ole mahdollista esittää tai kaikkia asiakkaita tavoittaa tällaisen tiedotuskanavan kautta, ja yhteistyön edistäminen toimiikin varmemmin aivan konkreettisia tapaamistilaisuuksia järjestämällä. Haastattelulomakkeessa esitetyt tiedotuskanavavaihtoehdot (lyhytkoulutus, yhteiset tilaisuudet, tapaamiset) nähtiin hyvinä keinoina yhteistyön edistämiseksi. ICT- ja ekosysteemipalveluyritysten yhteistyön katsottiin pääsääntöisesti hyötyvän ulkopuolisesta välittäjästä, joka pyrkii toiminnallaan saattamaan yrityksiä keskenään keskusteluyhteyteen. Välittäjän merkitys korostuu erityisesti yhteistyön alkuvaiheessa, sillä tiedotuksen, näkyvyyden ja markkinoinnin merkitys on ICT-puolellakin suuri. Yritysten yhteisten ICT-tarpeiden kartoitus sekä yritysten ja ICT-osaajien keskinäinen yhteensaattaminen on toimintamalli, jolla esimerkiksi ulkopuolinen hanke voisi yritysten yhteistyötä edistää. Lyhytkoulutukset, joissa esiteltäisiin useamman saman alan yrityksen toimintaa, voisivat toimia ainakin pohjustamalla ICT-osaajien tietämystä tietyn alan liiketoiminnasta ja sen haasteista. 11

12 Jos ois usiampia niitä asiakasyrityksiä valmiina, että jos niitä joku sais haarukoitua ja koottua tavallaan yhteen. Niin sitte vois järjestää tämmösiä [lyhytkoulutuksia]. Keskustelutilaisuus Kaikki haastatelluista ICT-osaajista pitivät yhteistyön edistämisessä parhaana tapana ICT- sekä ekosysteemipalveluyritysten yhteisiä tilaisuuksia, joissa yllä mainitun tiedotustyön lisäksi yrityksillä on mahdollisuus keskinäisiin keskusteluihin. Pelkästään seminaarityyppiset tilaisuudet, joissa yritykset eivät pääse kasvokkain keskustelemaan, eivät ole yhteistyön edistämiseksi toimivin ratkaisu, eivätkä varmastikaan kiinnosta potentiaalisia osallistujia siinä määrin kuin naamakkain treffaaminen mahdollisten uusien asiakkaitten kanssa. Esimerkkeinä suhteellisen onnistuneista tapahtumatyypeistä mainittiin useammassa haastattelussa BusinessOulun järjestämät tilaisuudet, mm. TeollisuusSummit. TeollisuusSummit on Pohjois-Suomen teollisuusalan toimijoille, asiantuntijoille ja vaikuttajille suunnattu tapahtuma, jossa seminaarimuotoisesti jaetaan uusinta tietoa tulevaisuuden palvelukonsepteista, teknologiasta, automaatiosta ynnä muusta. TeollisuusSummit on järjestetty vuodesta 2012 alkaen, ja vuonna 2013 tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös teollisuuden matchmaking kontaktitapahtuma. Vuonna 2014 TeollisuusSummit järjestetään Oulussa (TeollisuusSummit.fi, hakupäivä ) Yhteistilaisuuksien suunnittelussa tulee selkeästi huomioida se, että suorat tapaamiset yritysten välillä ovat oletettavasti tehokkain keino saada aikaan konkreettisia yhteistyöprojekteja. Osallistujat voi esimerkiksi seminaariosuuden jälkeen jakaa pienempiin ryhmiin, jolloin keskustelu on vapaamuotoisempaa ja rennompaa kuin esitettäessä kysymyksiä suuressa salissa kaikkien osallistujien kuunnellessa. Eräässä haastattelussa esitettiin hyvänä vaihtoehtona pieniä yritysständejä, joissa kierretään vuorotellen hieromassa keskusteluyhteyksiä alkuun. Treffitoiminnan tulee kuitenkin olla jollakin tavalla organisoitua, jotta kaikilla osallistujilla on tasapuoliset mahdollisuudet keskustelunavauksiin heitä kiinnostavien yritysten kanssa. On harkittava, voisiko keskusteluaikoja kenties varata etukäteen kaikkein kiinnostavimmilta vaikuttavien yritysten kanssa. Meän toive ainakin olis, että se ois tavallaan organisoitua, että siellä vähintään kaikille sitte annetaan se mahollisuus lähestyä niitä asiakkaita. Että siellä monesti sitte saattaa käyä niin, että siellä on näitä järeämpiä firmoja tai aggressiivisempia yrityksiä, jotka sitte pakkaavat viemään ne huomiot näiltä asiakkailta. Että siinä pitäs sitte jotenki varmaan, varmaan tuota, tasapuolisuutta sitten vaalia siinä. Useammassa haastattelussa painotettiin olevan tärkeää, että tilaisuudessa esiteltäisiin sekä ICT:n mahdollisuuksia että mahdollisia asiakasyritysten tarpeita. Muutamien yritysesittelyiden sijaan olisi kuitenkin tasapuolisempaa koota kaikkien tilaisuuteen osallistuvien yritysten tarpeet tai palvelut esittelevä lyhyt kooste, jonka seminaarimuotoinen esittely olisi suhteellisen nopea, ja jonka jälkeen aikaa olisi riittävästi kahdenkeskisiin yritysneuvotteluihin kiinnostavien osapuolten kesken. Eräässä haastattelussa ehdotettiin, että kaikista osallistujista laadittaisiin yhden PowerPoint -dian mittainen napakka esittely eli yhteystietojen lisäksi lyhyesti vain, mitä yritys tekee ja mitkä ovat sen ICT-tarpeet tai vaihtoehtoisesti 12

13 tarjottavat ICT-tuotteet/ -palvelut. Tämä diakooste olisi mahdollista toimittaa osallistujille etukäteen, jolloin jo ennen varsinaista tilaisuutta saisi alustavan käsityksen osallistujista ja heidän tarpeistaan/ yhteistyömahdollisuuksista. Tämä kooste edistäisi yritysten yhteistyötä mahdollisesti myös tulevaisuudessa, kun yhteystietoja sekä tietoja tarpeista/ palveluista olisi koottu kätevästi yhteen. Niin se slaidisetti niinku on hyvin tiivis, yksinkertainen setti. Niin samalla jo sen perusteella, kun sen julkasee ennen tätä tapaamista, niin, lähettää sen vielä ennen tätä koko yhteenliittymiskokousta, niin näkee niinku kaikki osallistujatki, että mikä firma vois olla kiinnostava, jonka kanssa vois niinku... Sen lyhyen slidesetin perusteella vois niinku päättää, että minkä firman kanssa haluaa treffata. Yritysesittelyiden ja keskinäisten keskustelujen lisäksi tilaisuudessa olisi hyvä esitellä myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ICT-hankkeiden osalta. Rahoittajien edustajat toisivat tilaisuuteen lisää konkretiaa, sillä monissa tapauksissa ICT:n kehittäminen jää rahoituksen puuttuessa erityisesti pienyrityksillä puolitiehen. BusinessOulu mainittiin tässäkin aiheessa esimerkkinä tahosta, joka järjestää erilaisista rahoituskanavista kertovia tilaisuuksia. BusinessOulu tarjoaa yrityksille esimerkiksi lyhyitä tietoiskutilaisuuksia EU- ja INKA-rahoituksesta. Parin tunnin mittaiset miniseminaarit sisältävät mm. rahoittajien edustajien puheenvuoroja eri rahoitusinstrumenteista sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksista yritysten kannalta. (BusinessOulu 2014, hakupäivä ) 13

14 4 YHTEENVETO Ekosysteemipalvelujen parissa työskentelevien yritysten erilaisiin tieto- ja viestintätekniikan tarpeisiin löytyy ICT-osaajien keskuudesta runsaasti palveluntarjoajia. Ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeet ovat monilta osin vastaavat kuin muillakin yrityksillä, joten useissa tapauksissa tarpeisiin on mahdollista vastata ICT-yritysten nykyisiä tuotteita ja palveluita tapauskohtaisesti räätälöimällä. ICT-yritysten keskuudesta löytyy erilaisia ratkaisumahdollisuuksia mm. kuljetusten optimointiin, etävalvontaan ja mittauksiin sekä niiden perusteella tapahtuvaan automaatioon, tilausten automatisointeihin, tunnisteiden hyödyntämiseen sekä sähköisten varauspalvelu- ja asiakaspalautejärjestelmien rakentamiseen. Sekä kyselyn että haastattelun perusteella suurin osa ICT-yrityksistä on kiinnostuneita uusista asiakkaista, ja ekosysteemipalveluiden piirissä työskentelevät yrityksetkin nähtiin yleisesti ottaen kiinnostavana vaihtoehtona, erityisesti tapauksissa, joissa useiden asiakasyritysten tarpeiden tiedetään vastaavan toisiaan. Yrityskoalitiot ovat usein toimiva vaihtoehto kustannustason alentamiseksi esimerkiksi tuotekehitystä tehtäessä. Yhteistyön syntymistä on mahdollista edistää lisäämällä eri alojen yritysten tietoa toisistaan. ICT:n mahdollisuuksia on tuotava ekosysteemipalveluyritysten tietoisuuteen ja vastaavasti tietoa näiden yritysten toiminnasta ja liiketoimintaprosesseista on selvitettävä ICT-osaajille. ICT-haastatteluiden tarkoituksena olikin tiedonkeruun lisäksi myös tiedottaa tieto- ja viestintätekniikan osaajia ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeista. Yritysten tietämyksen parantaminen sekä toisistaan että ICT-hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista on omiaan viemään asioita eteenpäin. ICT-alan ja ekosysteemipalveluiden parissa työskentelevien yritysten yhteistyötä voidaan kenties parhaiten edistää tuomalla yrityksiä yhteen, muun muassa erilaisia keskustelutilaisuuksia järjestämällä. Yhteisissä tilaisuuksissa kannattaa esimerkiksi seminaarityyppisen tiedonvälityksen ohella olla myös vapaamuotoisempi osuus, jossa toisistaan kiinnostuneet yritykset voivat tavata toisiaan ja päästä keskenään keskusteluyhteyteen. Näkyvyys ja yhteen saattaminen tietenki on se lähtökohta. 14

15 LÄHTEET BusinessOulu EU- ja INKA-rahoitus yrityksille, Business Breakfast. Hakupäivä Partnerbook.fi. Hakupäivä https://www.partnerbook.fi/ TeollisuusSummit.fi. Hakupäivä

16 LIITE 1 ICT-yrityshaastattelu Ekosysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hankkeessa pyritään selvittämään ekosysteemipalveluyritysten tarjoamia uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia ICT-alan osaajille. Hankkeen tavoitteena on edistää näiden alojen välistä yhteistyötä lisäämällä ekosysteemipalvelu- ja ICTyritysten tietoa toisistaan. Ekosysteemipalveluyrityksillä tarkoitetaan tässä erittäin laajasti erilaisia luonnonvara-alan yrityksiä aina raaka-ainetuotannosta luontomatkailuun tai ympäristön laadun tarkkailuun. Tällä hetkellä tieto- ja viestintäteknologiaa ei oletettavasti vielä kovinkaan laajalti hyödynnetä kaupallistetuissa ekosysteemipalveluissa. Selvityksen tuloksista tullaan tiedottamaan julkisesti EkoICT-hankkeen syksyllä 2014 järjestämässä luonnonvara-alan sekä ICT-yritysten yhteisessä tilaisuudessa, jossa keskustellaan myös jatkoyhteistyömahdollisuuksista. Haastatteluun vastanneiden yritysten tietoja ei julkisteta eikä haastatteluvastauksia yhdistetä tiettyihin yrityksiin. Lisätiedot: Johanna Kinnunen, p , A. VASTAAJAN YHTEYSTIEDOT Vastaajan nimi:... Yritys:... Päätoimiala:... Keskeisimmät tuotteet ja palvelut:... B. EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN TARPEISIIN VASTAAMINEN 1. Alla on esitetty esimerkkejä erilaisten ekosysteemipalveluyritysten ICT-tarpeista. Mihin niistä voisitte vastata nykyisillä tuotteillanne/ palveluillanne tai niitä kustomoimalla? Kuljetusten optimointi - Ajotietopalvelut: reittivalinta, polttoaineen kulutus, aikataulut - Sähköinen ajopäiväkirja, kilometriperusteinen laskutus Laitteiden kestävyys - Pöly, kosteus, lämpötilavaihtelut Lammastalous - toiminnan kehittäminen - Toiminnanohjausjärjestelmä: tuotannon optimointi - Astutusryhmä- ym. ohjelmistot ja niiden yhteensopivuus yrittäjälle pakollisen Eviran lammasrekisterin kanssa - Etävalvontaratkaisut, mm. aidan sähkövirran mittaus, reaaliaikainen videokuva laitumelta/ lampolasta internetin välityksellä, eläimen aktiivisuuden seuranta

17 - Älykäs lampola, mm. lammaskohtaisten tunnisteiden hyödyntäminen ruokinnan automatisoinnissa sekä lampaiden punnitsemisessa ja tulosten automaattinen siirto tietojärjestelmään, automaattinen tuuletusluukkujen toiminnan säätö lämpötilan seurannan perusteella - Lisäarvopalvelut yrityksen asiakkaille, mm. mobiilipalvelut kuten videokuvan välitys asiakkaan mobiililaitteeseen (green care toiminta) Matkailun mobiilisovellukset - Reaaliaikainen ohjelma- tms. palveluiden varaustilanne yrittäjän älypuhelimeen - Lisäarvopalvelut asiakkaille, mm. luontoretkeilykohteiden haku älypuhelimeen: reitit, retkikohteet kuten näköalapaikat tms., QR-koodit reittien luonto-opasteissa tai retkeilykohteissa (lisätietoa, toimintaohjeita yms.) - Uudet ja innovatiiviset palvelut Esimerkki: USA:ssa on kehitetty älypuhelinsovellus, jolla on mahdollista tunnistaa puulajeja lehden muodon perusteella. Lisänä voisi olla myös mobiililaitteeseen saatava tieto kasvin käyttömahdollisuuksista. RFID - Raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyys esim. luomuluonnontuotteiden alkuperä, takaisinvetotilanteet - Toimitusketjun olosuhdetietojen (esim. lämpötila) seuranta erityisesti helposti pilaantuvilla raakaaineilla/ tuotteilla kuten kalat, tatit - Lisäarvopalvelut asiakkaille, esim. tietoa tuotteen valmistusprosessista, toimitusketjusta Separointipalvelut - Virtaamamittaukseen perustuva laskutus, automaattinen tiedonsiirto yrityksen tietojärjestelmiin/ sähköpostiin - Laitteiston automaattinen sammutus virtauksen keskeytyessä - Ravinteiden pika-analyysit ja tieto älypuhelimeen Esimerkki: Ravinnekaappari hankkeessa peltojen hivenaine- ja ravinnemääristä saadaan tietoa minuutin tarkkuudella. Valvontajärjestelmä hälyttää merkittävistä veden laadun muutoksista sekä tekstiviestitse että sähköpostitse. FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Ravinnekaapparihankkeessa_napataan_ravin% %29. Sähköisen asiakaspalautteen kerääminen - Palautteen kerääminen somesta, esim. säännölliset raportit Tilausten automatisointi - Reaaliaikainen asiakkaan varastotilanteen seuranta, tilausten automatisaatio (IoT) Yhteiset portaalit - Työnantajien ja tekijöiden ilmoitusportaali, esimerkiksi asiantuntijahaku, lyhyet toimeksiannot - Markkinointisovellukset, esim. alueen luontomatkailuyritysten ja ohjelmapalveluiden esittely/ hakupalvelu älypuhelimella Verkkokaupan ja sivujen kehittäminen - Näkyvyys, hakukoneoptimointi - Käytettävyys, mm. yhteensopivuus mobiililaitteiden kanssa, tuotteiden helppo ostettavuus Verkkomarkkinointi - Imagon luominen, sosiaalinen media - Suoramarkkinointi mobiililaitteisiin (vaatisi myös asiakkuuksien hallinnointia) 17

18 2. Mikäli ekosysteemipalveluyritysten tarpeisiin vastaaminen edellyttäisi teiltä tuotekehitystä tms., millä edellytyksillä siihen voitaisiin ryhtyä? C. YHTEISTYÖ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN KANSSA 3. Millä tavalla yhteistyötänne ekosysteemipalveluyritysten kanssa edistettäisiin parhaiten? 4. Mikäli yhteistyö edellyttää tietoja esimerkiksi tietyn toimialan prosesseista, kuinka tieto saataisiin välitettyä teille parhaiten? Esim. Lyhytkoulutus (1 pv), jossa esiteltäisiin useamman saman alan yrityksen toimintaa? Yritysten yhteiset tilaisuudet, tapaamiset? Yritysten keskinäinen yhteistyö, ei tarvetta ulkopuoliselle välittäjälle? 5. Mitä toivoisitte EkoICT-hankkeessa syksyllä järjestettävältä ICT- ja ekosysteemipalveluyritysten yhteiseltä tilaisuudelta? 18

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalvelut -Elävän luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä ja palveluja- Ekosysteemipalvelujen

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke

LOPPURAPORTTI. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke LOPPURAPORTTI Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Hanna Laurell Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Kasvua ja näkyvyyttä uudelle yritykselle CASE LVI Lämpöpaja

Kasvua ja näkyvyyttä uudelle yritykselle CASE LVI Lämpöpaja Kasvua ja näkyvyyttä uudelle yritykselle CASE LVI Lämpöpaja Toimiala: Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus Yritys: LVI LÄMPÖPAJA "En suosittelisi kilpailijoille, koska saisivat liikaa näkyvyyttä 45

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Kandidaatintyön aiheita

Kandidaatintyön aiheita Kandidaatintyön aiheita PM&RG:n aihe-ehdotukset Mervi L. Ranta ja Henrik J. Asplund Mervi L. Ranta & Henrik J. Asplund PL 15400, 00076 AALTO email: pmrg@tkk.fi FINLAND http://www.cs.hut.fi/~pmrg Version

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN Haluatko hallita organisaatiosi suurempaa liikkuvuutta

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi Oletko käyttänyt RFID:tä tänään? Bussikortti Auton avain Kulunvalvonta Lemmikki Lentokentän

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma

KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma Strateginen selvityshanke Eila Niemelä 1 Lähtökohta Selvitys suomalaisen teolllisuuden komponenttipohjaisten ohjelmistojen kehittämisestä ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Quality Agent Internet-kysely

Quality Agent Internet-kysely Nopea, nykyaikainen ja edullinen tapa hankkia asiakaspalautetta e000403_1 Internet-kyselyt valitulle kohderyhmälle Asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi saat meiltä osuvat ratkaisut syvällisestä asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari ToP Tunniste Oy Mikko Jokela ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId Radio Frequency Identification Markkinasegmentit

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Avoin tieto muutostekijänä

Avoin tieto muutostekijänä Avoin tieto muutostekijänä Hannu Jaakkola, Porin yksikkö, Tietotekniikka http://www.tut.fi/pori/ Hannu Jaakkola 1 Tausta: Suomi 2015 Suomessa ICT-ratkaisuiden käytön taso on korkea, hyödyntämisen aste

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot