Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija varajäsen Drake Mirja jäsen Muittari Ritva varajäsen Kananen Jussi jäsen saapui klo Kemppainen Ilkka jäsen Niskanen Anne varajäsen Rossi Risto jäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Piispanen Sisko henkilöstö- ja taloussihteeri poistui klo Poissa Minkkinen Tiina puheenjohtaja Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kuusela Miia jäsen Kunelius Jari valtuuston II vpj. Asiat Allekirjoitukset Juhani Halonen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Mirja Drake Ritva Muittari Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Wiitaunionin henkilöstöraportti Lausunto Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämisestä Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 158 SM-heittouistelun 2015 ja SVK:n mestaruusvetouistelu-tapahtuman tukeminen 159 Maa-alueiden uudelleenvuokraaminen Suovanlahden venesatamaa ja vieraslaituria sekä uimaranta-aluetta varten 160 Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvan toimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 21

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Draken ja Lei la Haikon. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Drake ja Ritva Muittari. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Wiitaunionin henkilöstöraportti /100/2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösihteeri on valmistellut vuoden 2014 Wiitaunionin hen ki lös tö rapor tin. Raportissa on kuvattu henkilöstön määrää, rakennetta, terveydellistä toi min ta ky kyä, palkkausjärjestelmiä, palkitsemista ja yhteistoimintaa. Rapor tis sa on sekä kuntakohtaisia, että toimialakohtaisia tietoja. Wiitaunionissa henkilöstömäärä oli yhteensä 944 henkilöä (ei sis. si vu toimi sia). Vii ta saa ren tekniseltä toimelta siirtyi 66 henkilöä takaisin Pih ti putaan kun nan palvelukseen. Kaikilla muilla toimialoilla henkilöstömäärä on las ke nut, mut ta perusturvassa on palkattu 19 henkilöä lisää (mm. 13 lä hihoi ta jaa li sät tiin Viitasaaren kotihoitoon, AVI:n vaatimukset). Kohti pa rempaa työl li syyt tä Viitasaarelle -hankkeen kautta on työllistetty 86 henkilöä. Pih ti pu taal la on työl lis tet ty 32 henkilöä. Henkilöstömenot alittuivat budjetista kummankin kunnan osalta, Pih ti putaal la ja Viitasaarella Wiitaunionin sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden 14,6 kalenteripäivästä 14,1 pv/hlö. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin kokouksessaan Henkilöstöraportti on käsitelty myös Wiitaunionin johtoryhmässä se kä työvaliokunnassa. Wiitaunionin työvaliokunta on kokouksessaan päättänyt, että henkilöstöraportti viedään suoraan ilman hallitusten yhteiskokouksen kä sitte lyä hallitus- ja val tuus to kä sit te lyyn kunnissa. Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esittelee henkilöstöraportin ko kouk ses sa. Liitejakelu: - Henkilöstöraportti 2014 Lisätiedot: Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Wiitaunionin henkilöstöraportin vuodel ta 2014 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esitteli henkilöstöraportin kokouksessa.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Jussi Kananen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään, että Sisko Piispanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Lausunto Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämisestä 345/000/2015 Kaupunginhallitus Kansaneläkelaitos on kirjeellään pyytänyt kunnilta lausuntoa esityk seen Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yh dis tymi ses tä ja kaupungin kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uuteen va kuutus pii riin viimeistään mennessä. Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ( /24) 10 :n mukaan Kan sanelä ke lai tok sen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Va kuu tus piirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kelan hallitus on hyväksynyt uuden organisaatioesityksen kokouksessaan 18. joulukuuta 2014 ja lopullinen yhdistämisesitys on Kelan hallituksen käsit te lys sä kesän 2015 aikana. Hallituksen päätöksen mukaan tulevaisuuden Ke la on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa or ga ni saa tio raken ne ja johtamisjärjestelmä tukevat strategian toteutumista ja asia kas lähtöis tä toimintaa. Kela suunnittelee lausuntopyynnön mukaan toimintaansa niin, että asiak kaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vaivattomasti ja helposti. Koska suu ri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liit tyviä, paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palveluntuottajien kanssa on tär keää. Vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan tar pei ta ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä erityisvastuualueita (erva-alu eet). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri. Vakuutuspiiriuudistus ei Kelan mukaan koske toi mis to verk koa, vaan se vaikuttaa lähinnä ratkaisutoiminnan or ga ni soi tumi seen. Kelan ja kaikkien kuntien välisen yhteistyön kerrotaan jatkuvan enti seen tapaan ja samoin todetaan, että Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen si jain tiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta. Uudistuksessa Viitasaaren kaupunki tulisi kuulumaan perustettavaan itäiseen vakuutuspiiriin, joka muodostettaisiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Poh jois-kar ja lan ja Keski-Suomen vakuutuspiireistä. Uuden piirin yh teenlas ket tu asukasluku olisi n Liitejakelu: - Kansaneläkelaitoksen lausuntopyyntö Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huo mau tet tavaa suunniteltuun vakuutuspiirien yhdistämiseen edellyttäen että Kelan toi-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus mis to ja paikalliset palvelut säilyvät Viitasaarella nykyisessä laajuudessaan. Ke lan palveluita käyttävät erityisesti vanhukset, työttömät, lapsiperheet ja opis ke li jat, joille palvelujen saanti lähipalveluna on tärkeää. Ikääntyvien asiak kai den osuus on nopeimmin kasvava asiakasryhmä, joka to den nä köises ti kaikkein hitaimmin siirtyy käyttämään sähköistä asioin ti mah dol li suutta. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Kela, Terveysosasto

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus Pasalan Viitakankaan Kyläseura ry:n kevätkokous on päättänyt hakea seurantalon katon kunnostukseen avustusta Leader-ohjelmasta Viisari ry:ltä ja valtuuttanut hallituksen valmistelemaan hankesuunnitelmaa esi tetyn korjaussuunnitelman mukaisesti luvulla perustetun Koliman maamies seu ran toiminta on herätetty kylällä uudelleen henkiin ja maa mies seuran nimi on muutettu Pasala - Viitakangas kyläseura ry:ksi, jonka toi mintaan entinen Pasalan - Viitakangas kylätoimikunta on sulautunut. Yhteiseen ky lä seu raan valmistelee liittymistään myös Viitakankaan maamiesseura. Pasalan Viitakankaan Kyläseura on hakemassa keväällä 2015 Lea der-hanke ra hoi tus ta siten, että katon uusiminen alkaa aikaisintaan vuoden 2016 aika na. Kyläseura on osoittanut Viitasaaren kaupungille ha ke muksen välirahoituksen järjestämiseksi korottoman lainan avulla seurantalon ve si ka ton uusimishankkeeseen, koska hankkeen maksatukset Viisarilta tu levat vasta sen jälkeen, kun yhdistys on ensin maksanut hankkeeseen liittyvät las kut. Katto uusitaan vanhojen rakenteiden päälle ja kustannusarvio on euroa, josta Viisari ry:ltä haettavan avustuksen osuus euroa, tal koo työn arvo euroa ja kyläseuran omarahoituksen osuus euroa. Hakemuksessa todetaan, että alunperin Koliman Nuorisoseuran nimellä toimi nut seura täyttää 100 vuotta v ja että seurantalon rakentamisesta tulee myös 100 vuotta täyteen tällä vuosikymmenellä. Seurantalo Hu vi ken näs on kyläseuran mukaan kaavassa merkitty SR-2 merkinnällä, joka osoit taa sen olevan rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perus tein suojeltava rakennus. Liitejakelu: - Pasala Viitakankaan Kyläseuran hakemus välirahoituksesta liitteineen Viitasaaren kaupunginhallitus on aikanaan myöntänyt kyläseuroille vä li rahoi tus ta Viisarin tukemiin hankkeisiin korottomana lainana, mm. Huopanan ky lä seu ra ry:lle kylähistoria-hankkeeseen Samoin Löy tänän kyläseuralle on myönnetty laina 2 %:n korolla YTY-töi nä toteutettua kylätalon kattoremonttia varten. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 77 mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista pe ri aat teis ta. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuus to päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista ra hoituk seen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntalain (410/2015) 129 mukaan kun nan myöntämä laina, takaus tai muu va kuus ei saa vaarantaa kunnan ky kyä vastata sille laissa säädetyistä teh tävis tä. Kunta ei saa myöntää lainaa, ta kaus ta tai muuta vakuutta, jos siihen si säl tyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kat ta vil la vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitou muk ses ta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 mo men tis sa sää de tään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jo ka liittyy sen lii kun ta lain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta an netun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erik seen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yk sit täiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun pal ve lu vel voit teeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi minnas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa sää de tään. Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuon na EU:n ohjelmakaudella Leader sisältyy Manner-Suo men maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas vii si prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa jul kisia varoja. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat ke hit tä misoh jel man sa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elin voi mai suut ta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leaderin julkinen ra hoi tus muodostuu EU:n (42 %), valtion (38 %) ja kunnan (20 %) osuuksil la; tämä raha laskutetaan kunnilta vuosittain osaksi rahoituskehystä. Paikal li set yhdistykset toteuttavat pääasiallisesti asumisviihtyvyyteen ja yh teisöl li syy teen liittyviä hankkeita. Yhdistysten toiminta perustuu va paa eh toisuu teen ja niiden taloudelliset resurssit ovat hyvin niukat. Kuntalaista annetun hallituksen esityksen (268/2014vp) lain yk si tyis kohtais ten perusteluiden kohdan "kunnan toiminta markkinoilla" on s mu kaan sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kil pai lu ti lantees sa markkinoilla (puhtaasti ei -taloudellista toimintaa tai taloudellista toimin taa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla voitaisiin edelleen taata). Edel leen 129 :n 3 momentin perustelujen mukaan kunta voisi myöntää takauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tu ki oh jel maan tai yksittäiseen tukeen. Nyt puheena olevan toimen, kunnan lainarahoituksen myöntämisen ky lä yhdis tyk sel le, voidaan katsoa olevan kuntalain mukainen sillä perusteella, että ky sei nen kylätoimikunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Lisäksi ky sei seen kyläyhdistyksen toimenpiteeseen on mahdollista myös saada Leader rahoitusta, joka sisältyy Manner-Suomen maaseudun ke hit tä mis oh jel-

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus maan. Tältä osin lainan myöntämistä voi perustella hankkeen kuulumisella Eu roo pan Unionin tukiohjelmaan. Talousjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kun kyseinen laina on tulossa nostoon ilmeisesti vasta ensi vuonna ja jos se myönnetään, se voidaan lisätä v talousarvion rahoitusosaan. Lainan takaisinmaksun osalta kyläseuran tulisi lyhentää lainaa välittömästi saatu aan tukirahat Viisarilta. Näin saadaan varmistettua takaisinmaksu ilman va kuuk sia." Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Pasala Viitakankaan Kyläseuralle euron suuruisen lainan enin tään kolmen vuoden ajalle väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi seu ranta lon vesikaton korjausta varten sillä ehdolla, että kyläseura saa Viisari ry:ltä myön tei sen rahoituspäätöksen hankkeelle; 2) päättää myöntää lainan korottomana ja edellyttää, että lainaa on ly hen nettä vä välittömästi sitä mukaa, kun kyläseura saa tukirahat Viisari ry:ltä; sekä 3) päättää, että takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 %:n takausprovisio vuo den vaih teen lainasaldon mukaan. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Viisari ry, jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Viisari ry on informoinut kaupunkia siitä, että Pasalan Vii ta kankaan Kyläseura ry:n hankkeessa tukimuodoksi on valittu kertakorvaus perin tei sen kuittiperusteisen tukimuodon sijaan ja että kertakorvaushankkeelle on ominaista se, että jos hankkeessa ei tehdä täsmälleen niitä asioita, joita han ke suun ni tel mas sa on ilmoitettu ja jotka on hyväksytty, koko hankkeen ra hoi tus raukeaa. Jos Pasalan Viitakankaan Kyläseura ei jostain syystä pysty nou dat ta maan hyväksyttyä suunnitelmaa ja heidän kohdalla hyväksytty rahoi tus ei toteudu, niin mahdollinen velka Viitasaaren kaupungille jää jollain muul la tavalla kuin hankkeen tuella maksettavaksi. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista edellä olevan johdosta täsmen tää päätösehdotustaan valtuustolle.

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Pasala Viitakankaan Kyläseuralle euron suuruisen lainan enin tään kolmen vuoden ajalle väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi seu ranta lon vesikaton korjausta varten sillä ehdolla, että kyläseura saa Viisari ry:ltä myönteisen rahoituspäätöksen hankkeelle ja että vastavakuudeksi kaupun ki saa vastaavansuuruisen kiinnityksen panttivelkakirjoina Huvikennäs ( ) nimiseen tilaan ja sillä sijaitseviin rakennuksiin; 2) päättää myöntää lainan korottomana ja edellyttää, että lainaa on ly hen nettä vä välittömästi sitä mukaa, kun kyläseura saa maksettavat tukirahat Vii sari ry:ltä; sekä 3) päättää, että takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 %:n takausprovisio vuo den vaih teen lainasaldon mukaan. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Jussi Kananen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus SM-heittouistelun 2015 ja SVK:n mestaruusvetouistelu-tapahtuman tukeminen 336/222/2015 Kaupunginhallitus Viitasaaren kalakaverit ry on toimittanut kaupunginhallitukselle saa pu neen tukihakemuksen Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön SM-heit to uis te lu mes ta ruus- ja mestaruusvetouistelu -kalastustapahtuman jär jes tä mi sek si ja markkinoimiseksi Viitasaarella. Kisat käydään ja kilpailuun arvioidaan osallistuvan n venekuntaa eri puo lil ta Suomea. Tapahtuma on jatkoa viime vuosina Viitasaarella jär jes tetyil le eri kalastuksen SM-kilpailuille. Viitasaaren kalakaverit ry anoo tapahtuman järjestävänä seurana 500 euron suu ruis ta avustusta käytettäväksi viimeistään heinäkuussa 2015, minkä vuok si päätöstä toivotaan pikaisesti. Tapahtuma tullaan järjestämään va paaeh toi sin talkoovoimin. Tarkemmat perustelut esitetään oheisessa avus tusano muk ses sa. Viitasaaren kaupunginhallitus on myöntänyt avustusta käyt tö va rois taan euroa SM Pilkki tapahtuman järjestämiseksi Vii ta saa rel la. Kuluvan vuoden talousarvioon ei ole kaupunginhallitukselle varattu mää rära haa muiden toiminta-avustusten kuin Viitasaaren Kesäakatemian avus tuksen ja kylien kehittämisavustusten myöntämiseen. Kaupunginhallituksella on kuitenkin euron suuruinen käyttövaramääräraha, josta toisinaan on myös pieniä avustuksia myönnetty. Liitejakelu: - Viitasaaren kalakaverit ry:n avustusanomus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää Viitasaaren kalakaverit ry:lle 500 euron suu rui sen avustuksen käyttövaroistaan Suomen Vapaa-ajankalastajien keskus jär jes tön SM-heittouistelumestaruus- ja mes ta ruus ve to uis te lu-ka las tus tapah tu man järjestämiseksi ja markkinoimiseksi Viitasaarella. Markkinoinnissa yhdistys voi myös hyödyntää Mustaniemen keskimmäisen mai nos tau lun pohjoisen puoleista mainospintaa niin halutessaan. Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan jatkossa myön tämään hallituksen käyttövaroista mahdolliset kaupunginhallitukselle osoi tetut harkinnanvaraiset pienet avustukset.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote Viitasaaren kalakaverit ry, kaupunginsihteeri, kehittämisjohtaja

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Maa-alueiden uudelleenvuokraaminen Suovanlahden venesatamaa ja vieraslaituria sekä uimaranta-aluetta varten 347/520/2015 Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupungilla on ollut 30 vuoden vuokrasopimuksella vuok rat tuna Suovanlahden kylässä tilasta Kemppaala ( ) noin 980 m²:n suu rui nen alue venesatamaksi. Alueelle on rakennettu veneenlaskuluiska se kä laituri. Kohde on merkitty rantautumispaikan merkeillä. Alue sijaitsee Kemp paa lan sal men sillan pohjoispuolella. Vuokrasopimus on päättynyt Laiturin ja Hanislahdentien välissä on muutamia poijupaikkoja. Maal le ve to paik ko ja on puolentusinaa. Hanislahdentien eteläpuolella on uimaranta-alueeksi vuokrattu alue. Sen pin ta-ala on noin m², alue on samoin ollut vuokrattuna 30 vuodeksi. Vuok ra so pi muk ses sa ei ole päivämääriä, mutta alueen vuokraamisesta on kun nan hal li tuk sen päätös Tämä sopimus on myös päättynyt. Teknisen toimen toimialajohtaja on neuvotellut maanomistajan kans sa alueiden uudelleen vuokraamisesta. Puhelinneuvottelussa sovitun mu kaan Viitasaaren kaupunki maksaa vuokraa 100 /vuosi molemmista alueis ta yhteensä. Vuokra-aika on 10 vuotta. Sopimukset uusitaan muutoin päät ty nei den sopimusten ehtojen mukaisina. Venesataman laituri on arkkurakenteinen, jäät ovat keväällä liikuttaneet laitu ria ja siinä on oikaisutarve. Laituri oli käyntihetkellä ( ) vinossa, mut ta muita vaurioita siinä ei ollut havaittavissa. Kaupunki ei ole perinyt haja-alueen laituripaikoista vuokria, vene- ja ui maran nat ovat luovutettu kyläseurojen ylläpidettäviksi. Teknisen toimen toimialajohtaja lausuntonaan esittää, että hallitus päättäisi edel leen vuokrata edellä mainitut alueet venesatama- ja uimaranta-alueiksi Kemp paa lan tilasta ( ) kymmeneksi vuodeksi ja päättyneiden so pi mus ten sopimusehtojen mukaisina. Kemppaalansalmen ran tau tu mis laitu ri palvelee lukuisia Suovanlahden kesätapahtumia. Poikkeamislaituri on yk si tärkeimmistä ja eniten käytössä olevista haja-alueilla. Liitejakelu: - Kartta alueesta - Päättyneet vuokrasopimukset - Kuvat uimarannasta ja satama-alueesta Hallintosäännön 8 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän omai suu den vuokralle antamisesta ja ottamisesta, lukuunottamatta asuin raken nus tont te ja.

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää edelleen vuokrata Suovanlahden venesatama- ja ui ma ran ta-alueik si noin 980 m²:n ja noin m²:n suuruiset alueet Kemppaa lan tilasta ( ) yhteensä 100 euron vuosivuokralla. Vuokra-ai ka on kymmenen vuotta ja sopimusehdot muutoin päättyneiden so pimus ten sopimusehtojen mukaiset. Perusteluna todetaan, että Suovanlahdella sijaitseva uimaranta ja ve ne sa tama vieraslaitureineen palvelee Keitele-järvellä tapahtuvaa vesistömatkailua se kä lukuisia Suovanlahden kesätapahtumia. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote maanvuokraaja, teknisen toimen toimialajohtaja, kaupunginsihteeri

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvan toimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö 72/202/2014 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on ( 26) hyväksynyt Wiitaunionin ja Kinnu lan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman sosiaalityön osalta. Si säiset tarkastajat ovat kutsuneet sosiaalityön tiimin jäseniä kuultavaksi, josta ra port ti on oheismateriaalina. Perusturvalautakunnan sisäisten tarkastajien päätösesitys: 1. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi oheismateriaalin sosiaalityön sisäi ses tä tarkastuksesta ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnille ja kaupungin-/kuntien hallituksille. 2. Perusturvalautakunta ilmaisee huolensa sosiaalityön ilmapiiristä ja edellyt tää viranhaltijoiden puuttumista asiaan nopealla aikataululla. Vi ran hal tijoi den edellytetään puuttuvan myös muihin raporteissa mainittuihin asioihin. Lisäksi työnantajan tulee ryhtyä Työsopimuslain 7 luvun 2 :n mu kaisiin toimiin. 3. Vastaavien tilanteiden varalta esimiesten tulee välittömästi puuttua asioihin, jotta ne eivät pääse pitkittyessään vaikeutumaan. Oheismateriaali: - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / työilmapiiri (ei-julkinen) - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / muut asiat. Oheismateriaali toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan lähetyksen jäl keen erillisenä lähetyksenä. Lisätiedot: perusturvan sisäisen tarkastuksen puheenjohtaja Arto Kuntsi, p Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja: 1. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi oheismateriaalin sosiaalityön sisäi ses tä tarkastuksesta ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnille ja kaupungin-/kuntien hallituksille. 2. Perusturvalautakunta ilmaisee huolensa sosiaalityön ilmapiiristä ja edellyt tää viranhaltijoiden puuttumista asiaan nopealla aikataululla. Vi ran hal tijoi den edellytetään puuttuvan myös muihin raporteissa mainittuihin asioihin. Lisäksi työnantajan tulee ryhtyä Työsopimuslain 7 luvun 2 :n mu kaisiin toimiin.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vastaavien tilanteiden varalta esimiesten tulee välittömästi puuttua asioihin, jotta ne eivät pääse pitkittyessään vaikeutumaan. Päätös Hyväksyttiin kohdat Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto (valmistelua). Ote: yhteistoiminta-alueen kuntien (Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari) hallitukset ja tarkastuslautakunnat. Kaupunginhallitus Liitejakelu: - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / työilmapiiri (ei-julkinen) - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / muut asiat. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan sisäisten tarkastajien pöytäkirjat toi men pi de-eh do tuk si neen ja ohjeistuksineen sekä 2. tilata sosiaali- ja terveystoimen vastuukuntana ulkopuolisen sisäisen tarkastuksen niistä kohteista, jotka perusturvan oma sisäinen tarkastus on esittänyt jatkoselvityksen kohteiksi. Päätös Kaupunginhallitus päätti 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan sisäisten tarkastajien pöytäkirjat toimenpide-ehdotuksineen ja ohjeistuksineen sekä 2. tilata sosiaali- ja terveystoimen vastuukuntana ulkopuolisen sisäisen tarkastuksen niistä kohteista, jotka perusturvan oma sisäinen tarkastus on esittänyt jatkoselvityksen kohteiksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote perusturvalautakunta, tarkastuslautakunta, otteet Kinnulan ja Pih ti putaan kunnanhallitukset

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sisäisen tarkastuksen ei-julkisesta pöytäkirjasta on saatu kirjaamoon tie topyyn tö. Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää yleensä se viranomainen, jonka hal lus sa asiakirja on. Toimivaltaa asiakirjan antamiseen voidaan siirtää viran hal ti jal le. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 8 :n 35 kohdan mukaan kau pungin hal li tus päättää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevan ratkai su val lan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Asiakirjan salassapito on eräissä tapauksissa ehdoton, mutta useimmiten salas sa pi to määräytyy sen mukaan, aiheutuuko tiedon antamisesta vahinkoa. Eh dot to man salassapidon piirissä ovat muun muassa asiakirjat, jotka si sältä vät tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaasta ja hänen saamastaan etuu des ta ja palvelusta sekä henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta. Tietyissä asiakirjoissa salassapito riippuu siitä, ai heu tuu ko tiedon antamisesta vahinkoa. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa vi ran omai sen tehtäväksi säädettyyn tarkastukseen tai muuhun val von ta toi meen liittyvät asiakirjat (JulkL kohta). Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on julkisuuslain 11 :n mukaan oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin jul kisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsit te lyyn. Asianosaisen, samoin kuin hänen edustajansa ja avustajansa läh tökoh tai ses ti laajaa tiedonsaantioikeutta on eräiltä osin kuitenkin rajoitettu. Heil lä ei ole oikeutta esimerkiksi asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vas toin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1) että perusturvan sisäisen tarkastuksen ei-julkisesta pöytäkirjasta ei luo vute ta tietoja asianosaisille tai muillekaan, koska asia on vielä keskeneräinen ja vaatii lisäselvittelyä niin, että pöytäkirjaa on tarve käsitellä salassa pi dettä vä nä asiakirjana, millä turvataan asianmukainen tarkastus- ja val von ta toimen loppuunsaattaminen

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevan rat kai su vallan kaupunginsihteerille ja kaupunginjohtajalle Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Hallintovalitus Ote kaupunginsihteeri, taloussihteeri, arkistosihteeri

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 3/000/2015 Kaupunginhallitus Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl:tta. 2. Keskushallinnon viranhaltijapäätökset - Kaupunginjohtaja :t (etuosto-oikeuspäätös). - Kaupunginsihteeri 2 (avustuspäätös). 3. Pöytäkirjoja, pöytäkirjaotteita ym. - Teknisen lautakunnan pöytäkirja. - Saarijärven-Viitasaaren seutukunta/ seudun johtoryhmän pöy täkir ja. - Saarijärven-Viitasaaren seutukunta/ Pohjoisen Keski-Suomen tuu li voi mayleis kaa van kuntajohtajaryhmän pöytäkirja. - Keski-Suomen liitto/ maakuntahallituksen pöytäkirja. - Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote; yksityistieavustukset Vii ta saa ri, kunnossapitovuosi Mökkiläisfoorumin kokouksen muistio. - Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ hallituksen kokouskutsu liitteineen. 4. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue - Tarkastuskertomus suoritetusta työsuojelutarkastuksesta Vii tasaa ren kirjaston osalta. 5. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Päätös koskien OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemusta reitille Jyväs ky lä-ou lu-ro va nie mi, hakemus hylätty. 6. Valtiovarainministeriö - Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanon edistäminen kunnissa. - Etäpalveluhankkeen tiedote 1/ ELY-keskus - Keski-Suomen työllisyyskatsaus/ huhtikuu Kutsu Keski-Suomen kunnille pidettävään sosiaali- ja ter vey den-

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot