Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija varajäsen Drake Mirja jäsen Muittari Ritva varajäsen Kananen Jussi jäsen saapui klo Kemppainen Ilkka jäsen Niskanen Anne varajäsen Rossi Risto jäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Piispanen Sisko henkilöstö- ja taloussihteeri poistui klo Poissa Minkkinen Tiina puheenjohtaja Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kuusela Miia jäsen Kunelius Jari valtuuston II vpj. Asiat Allekirjoitukset Juhani Halonen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Mirja Drake Ritva Muittari Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Wiitaunionin henkilöstöraportti Lausunto Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämisestä Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 158 SM-heittouistelun 2015 ja SVK:n mestaruusvetouistelu-tapahtuman tukeminen 159 Maa-alueiden uudelleenvuokraaminen Suovanlahden venesatamaa ja vieraslaituria sekä uimaranta-aluetta varten 160 Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvan toimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 21

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Draken ja Lei la Haikon. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Drake ja Ritva Muittari. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Wiitaunionin henkilöstöraportti /100/2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösihteeri on valmistellut vuoden 2014 Wiitaunionin hen ki lös tö rapor tin. Raportissa on kuvattu henkilöstön määrää, rakennetta, terveydellistä toi min ta ky kyä, palkkausjärjestelmiä, palkitsemista ja yhteistoimintaa. Rapor tis sa on sekä kuntakohtaisia, että toimialakohtaisia tietoja. Wiitaunionissa henkilöstömäärä oli yhteensä 944 henkilöä (ei sis. si vu toimi sia). Vii ta saa ren tekniseltä toimelta siirtyi 66 henkilöä takaisin Pih ti putaan kun nan palvelukseen. Kaikilla muilla toimialoilla henkilöstömäärä on las ke nut, mut ta perusturvassa on palkattu 19 henkilöä lisää (mm. 13 lä hihoi ta jaa li sät tiin Viitasaaren kotihoitoon, AVI:n vaatimukset). Kohti pa rempaa työl li syyt tä Viitasaarelle -hankkeen kautta on työllistetty 86 henkilöä. Pih ti pu taal la on työl lis tet ty 32 henkilöä. Henkilöstömenot alittuivat budjetista kummankin kunnan osalta, Pih ti putaal la ja Viitasaarella Wiitaunionin sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden 14,6 kalenteripäivästä 14,1 pv/hlö. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin kokouksessaan Henkilöstöraportti on käsitelty myös Wiitaunionin johtoryhmässä se kä työvaliokunnassa. Wiitaunionin työvaliokunta on kokouksessaan päättänyt, että henkilöstöraportti viedään suoraan ilman hallitusten yhteiskokouksen kä sitte lyä hallitus- ja val tuus to kä sit te lyyn kunnissa. Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esittelee henkilöstöraportin ko kouk ses sa. Liitejakelu: - Henkilöstöraportti 2014 Lisätiedot: Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Wiitaunionin henkilöstöraportin vuodel ta 2014 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esitteli henkilöstöraportin kokouksessa.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Jussi Kananen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään, että Sisko Piispanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Lausunto Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämisestä 345/000/2015 Kaupunginhallitus Kansaneläkelaitos on kirjeellään pyytänyt kunnilta lausuntoa esityk seen Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yh dis tymi ses tä ja kaupungin kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uuteen va kuutus pii riin viimeistään mennessä. Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ( /24) 10 :n mukaan Kan sanelä ke lai tok sen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Va kuu tus piirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kelan hallitus on hyväksynyt uuden organisaatioesityksen kokouksessaan 18. joulukuuta 2014 ja lopullinen yhdistämisesitys on Kelan hallituksen käsit te lys sä kesän 2015 aikana. Hallituksen päätöksen mukaan tulevaisuuden Ke la on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa or ga ni saa tio raken ne ja johtamisjärjestelmä tukevat strategian toteutumista ja asia kas lähtöis tä toimintaa. Kela suunnittelee lausuntopyynnön mukaan toimintaansa niin, että asiak kaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vaivattomasti ja helposti. Koska suu ri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liit tyviä, paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palveluntuottajien kanssa on tär keää. Vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan tar pei ta ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä erityisvastuualueita (erva-alu eet). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri. Vakuutuspiiriuudistus ei Kelan mukaan koske toi mis to verk koa, vaan se vaikuttaa lähinnä ratkaisutoiminnan or ga ni soi tumi seen. Kelan ja kaikkien kuntien välisen yhteistyön kerrotaan jatkuvan enti seen tapaan ja samoin todetaan, että Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen si jain tiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta. Uudistuksessa Viitasaaren kaupunki tulisi kuulumaan perustettavaan itäiseen vakuutuspiiriin, joka muodostettaisiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Poh jois-kar ja lan ja Keski-Suomen vakuutuspiireistä. Uuden piirin yh teenlas ket tu asukasluku olisi n Liitejakelu: - Kansaneläkelaitoksen lausuntopyyntö Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huo mau tet tavaa suunniteltuun vakuutuspiirien yhdistämiseen edellyttäen että Kelan toi-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus mis to ja paikalliset palvelut säilyvät Viitasaarella nykyisessä laajuudessaan. Ke lan palveluita käyttävät erityisesti vanhukset, työttömät, lapsiperheet ja opis ke li jat, joille palvelujen saanti lähipalveluna on tärkeää. Ikääntyvien asiak kai den osuus on nopeimmin kasvava asiakasryhmä, joka to den nä köises ti kaikkein hitaimmin siirtyy käyttämään sähköistä asioin ti mah dol li suutta. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Kela, Terveysosasto

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus Pasalan Viitakankaan Kyläseura ry:n kevätkokous on päättänyt hakea seurantalon katon kunnostukseen avustusta Leader-ohjelmasta Viisari ry:ltä ja valtuuttanut hallituksen valmistelemaan hankesuunnitelmaa esi tetyn korjaussuunnitelman mukaisesti luvulla perustetun Koliman maamies seu ran toiminta on herätetty kylällä uudelleen henkiin ja maa mies seuran nimi on muutettu Pasala - Viitakangas kyläseura ry:ksi, jonka toi mintaan entinen Pasalan - Viitakangas kylätoimikunta on sulautunut. Yhteiseen ky lä seu raan valmistelee liittymistään myös Viitakankaan maamiesseura. Pasalan Viitakankaan Kyläseura on hakemassa keväällä 2015 Lea der-hanke ra hoi tus ta siten, että katon uusiminen alkaa aikaisintaan vuoden 2016 aika na. Kyläseura on osoittanut Viitasaaren kaupungille ha ke muksen välirahoituksen järjestämiseksi korottoman lainan avulla seurantalon ve si ka ton uusimishankkeeseen, koska hankkeen maksatukset Viisarilta tu levat vasta sen jälkeen, kun yhdistys on ensin maksanut hankkeeseen liittyvät las kut. Katto uusitaan vanhojen rakenteiden päälle ja kustannusarvio on euroa, josta Viisari ry:ltä haettavan avustuksen osuus euroa, tal koo työn arvo euroa ja kyläseuran omarahoituksen osuus euroa. Hakemuksessa todetaan, että alunperin Koliman Nuorisoseuran nimellä toimi nut seura täyttää 100 vuotta v ja että seurantalon rakentamisesta tulee myös 100 vuotta täyteen tällä vuosikymmenellä. Seurantalo Hu vi ken näs on kyläseuran mukaan kaavassa merkitty SR-2 merkinnällä, joka osoit taa sen olevan rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perus tein suojeltava rakennus. Liitejakelu: - Pasala Viitakankaan Kyläseuran hakemus välirahoituksesta liitteineen Viitasaaren kaupunginhallitus on aikanaan myöntänyt kyläseuroille vä li rahoi tus ta Viisarin tukemiin hankkeisiin korottomana lainana, mm. Huopanan ky lä seu ra ry:lle kylähistoria-hankkeeseen Samoin Löy tänän kyläseuralle on myönnetty laina 2 %:n korolla YTY-töi nä toteutettua kylätalon kattoremonttia varten. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 77 mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista pe ri aat teis ta. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuus to päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista ra hoituk seen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntalain (410/2015) 129 mukaan kun nan myöntämä laina, takaus tai muu va kuus ei saa vaarantaa kunnan ky kyä vastata sille laissa säädetyistä teh tävis tä. Kunta ei saa myöntää lainaa, ta kaus ta tai muuta vakuutta, jos siihen si säl tyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kat ta vil la vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitou muk ses ta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 mo men tis sa sää de tään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jo ka liittyy sen lii kun ta lain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta an netun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erik seen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yk sit täiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun pal ve lu vel voit teeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi minnas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa sää de tään. Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuon na EU:n ohjelmakaudella Leader sisältyy Manner-Suo men maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas vii si prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa jul kisia varoja. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat ke hit tä misoh jel man sa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elin voi mai suut ta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leaderin julkinen ra hoi tus muodostuu EU:n (42 %), valtion (38 %) ja kunnan (20 %) osuuksil la; tämä raha laskutetaan kunnilta vuosittain osaksi rahoituskehystä. Paikal li set yhdistykset toteuttavat pääasiallisesti asumisviihtyvyyteen ja yh teisöl li syy teen liittyviä hankkeita. Yhdistysten toiminta perustuu va paa eh toisuu teen ja niiden taloudelliset resurssit ovat hyvin niukat. Kuntalaista annetun hallituksen esityksen (268/2014vp) lain yk si tyis kohtais ten perusteluiden kohdan "kunnan toiminta markkinoilla" on s mu kaan sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kil pai lu ti lantees sa markkinoilla (puhtaasti ei -taloudellista toimintaa tai taloudellista toimin taa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla voitaisiin edelleen taata). Edel leen 129 :n 3 momentin perustelujen mukaan kunta voisi myöntää takauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tu ki oh jel maan tai yksittäiseen tukeen. Nyt puheena olevan toimen, kunnan lainarahoituksen myöntämisen ky lä yhdis tyk sel le, voidaan katsoa olevan kuntalain mukainen sillä perusteella, että ky sei nen kylätoimikunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Lisäksi ky sei seen kyläyhdistyksen toimenpiteeseen on mahdollista myös saada Leader rahoitusta, joka sisältyy Manner-Suomen maaseudun ke hit tä mis oh jel-

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus maan. Tältä osin lainan myöntämistä voi perustella hankkeen kuulumisella Eu roo pan Unionin tukiohjelmaan. Talousjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kun kyseinen laina on tulossa nostoon ilmeisesti vasta ensi vuonna ja jos se myönnetään, se voidaan lisätä v talousarvion rahoitusosaan. Lainan takaisinmaksun osalta kyläseuran tulisi lyhentää lainaa välittömästi saatu aan tukirahat Viisarilta. Näin saadaan varmistettua takaisinmaksu ilman va kuuk sia." Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Pasala Viitakankaan Kyläseuralle euron suuruisen lainan enin tään kolmen vuoden ajalle väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi seu ranta lon vesikaton korjausta varten sillä ehdolla, että kyläseura saa Viisari ry:ltä myön tei sen rahoituspäätöksen hankkeelle; 2) päättää myöntää lainan korottomana ja edellyttää, että lainaa on ly hen nettä vä välittömästi sitä mukaa, kun kyläseura saa tukirahat Viisari ry:ltä; sekä 3) päättää, että takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 %:n takausprovisio vuo den vaih teen lainasaldon mukaan. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Viisari ry, jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Viisari ry on informoinut kaupunkia siitä, että Pasalan Vii ta kankaan Kyläseura ry:n hankkeessa tukimuodoksi on valittu kertakorvaus perin tei sen kuittiperusteisen tukimuodon sijaan ja että kertakorvaushankkeelle on ominaista se, että jos hankkeessa ei tehdä täsmälleen niitä asioita, joita han ke suun ni tel mas sa on ilmoitettu ja jotka on hyväksytty, koko hankkeen ra hoi tus raukeaa. Jos Pasalan Viitakankaan Kyläseura ei jostain syystä pysty nou dat ta maan hyväksyttyä suunnitelmaa ja heidän kohdalla hyväksytty rahoi tus ei toteudu, niin mahdollinen velka Viitasaaren kaupungille jää jollain muul la tavalla kuin hankkeen tuella maksettavaksi. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista edellä olevan johdosta täsmen tää päätösehdotustaan valtuustolle.

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Pasala Viitakankaan Kyläseuralle euron suuruisen lainan enin tään kolmen vuoden ajalle väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi seu ranta lon vesikaton korjausta varten sillä ehdolla, että kyläseura saa Viisari ry:ltä myönteisen rahoituspäätöksen hankkeelle ja että vastavakuudeksi kaupun ki saa vastaavansuuruisen kiinnityksen panttivelkakirjoina Huvikennäs ( ) nimiseen tilaan ja sillä sijaitseviin rakennuksiin; 2) päättää myöntää lainan korottomana ja edellyttää, että lainaa on ly hen nettä vä välittömästi sitä mukaa, kun kyläseura saa maksettavat tukirahat Vii sari ry:ltä; sekä 3) päättää, että takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 %:n takausprovisio vuo den vaih teen lainasaldon mukaan. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Jussi Kananen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus SM-heittouistelun 2015 ja SVK:n mestaruusvetouistelu-tapahtuman tukeminen 336/222/2015 Kaupunginhallitus Viitasaaren kalakaverit ry on toimittanut kaupunginhallitukselle saa pu neen tukihakemuksen Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön SM-heit to uis te lu mes ta ruus- ja mestaruusvetouistelu -kalastustapahtuman jär jes tä mi sek si ja markkinoimiseksi Viitasaarella. Kisat käydään ja kilpailuun arvioidaan osallistuvan n venekuntaa eri puo lil ta Suomea. Tapahtuma on jatkoa viime vuosina Viitasaarella jär jes tetyil le eri kalastuksen SM-kilpailuille. Viitasaaren kalakaverit ry anoo tapahtuman järjestävänä seurana 500 euron suu ruis ta avustusta käytettäväksi viimeistään heinäkuussa 2015, minkä vuok si päätöstä toivotaan pikaisesti. Tapahtuma tullaan järjestämään va paaeh toi sin talkoovoimin. Tarkemmat perustelut esitetään oheisessa avus tusano muk ses sa. Viitasaaren kaupunginhallitus on myöntänyt avustusta käyt tö va rois taan euroa SM Pilkki tapahtuman järjestämiseksi Vii ta saa rel la. Kuluvan vuoden talousarvioon ei ole kaupunginhallitukselle varattu mää rära haa muiden toiminta-avustusten kuin Viitasaaren Kesäakatemian avus tuksen ja kylien kehittämisavustusten myöntämiseen. Kaupunginhallituksella on kuitenkin euron suuruinen käyttövaramääräraha, josta toisinaan on myös pieniä avustuksia myönnetty. Liitejakelu: - Viitasaaren kalakaverit ry:n avustusanomus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää Viitasaaren kalakaverit ry:lle 500 euron suu rui sen avustuksen käyttövaroistaan Suomen Vapaa-ajankalastajien keskus jär jes tön SM-heittouistelumestaruus- ja mes ta ruus ve to uis te lu-ka las tus tapah tu man järjestämiseksi ja markkinoimiseksi Viitasaarella. Markkinoinnissa yhdistys voi myös hyödyntää Mustaniemen keskimmäisen mai nos tau lun pohjoisen puoleista mainospintaa niin halutessaan. Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan jatkossa myön tämään hallituksen käyttövaroista mahdolliset kaupunginhallitukselle osoi tetut harkinnanvaraiset pienet avustukset.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote Viitasaaren kalakaverit ry, kaupunginsihteeri, kehittämisjohtaja

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Maa-alueiden uudelleenvuokraaminen Suovanlahden venesatamaa ja vieraslaituria sekä uimaranta-aluetta varten 347/520/2015 Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupungilla on ollut 30 vuoden vuokrasopimuksella vuok rat tuna Suovanlahden kylässä tilasta Kemppaala ( ) noin 980 m²:n suu rui nen alue venesatamaksi. Alueelle on rakennettu veneenlaskuluiska se kä laituri. Kohde on merkitty rantautumispaikan merkeillä. Alue sijaitsee Kemp paa lan sal men sillan pohjoispuolella. Vuokrasopimus on päättynyt Laiturin ja Hanislahdentien välissä on muutamia poijupaikkoja. Maal le ve to paik ko ja on puolentusinaa. Hanislahdentien eteläpuolella on uimaranta-alueeksi vuokrattu alue. Sen pin ta-ala on noin m², alue on samoin ollut vuokrattuna 30 vuodeksi. Vuok ra so pi muk ses sa ei ole päivämääriä, mutta alueen vuokraamisesta on kun nan hal li tuk sen päätös Tämä sopimus on myös päättynyt. Teknisen toimen toimialajohtaja on neuvotellut maanomistajan kans sa alueiden uudelleen vuokraamisesta. Puhelinneuvottelussa sovitun mu kaan Viitasaaren kaupunki maksaa vuokraa 100 /vuosi molemmista alueis ta yhteensä. Vuokra-aika on 10 vuotta. Sopimukset uusitaan muutoin päät ty nei den sopimusten ehtojen mukaisina. Venesataman laituri on arkkurakenteinen, jäät ovat keväällä liikuttaneet laitu ria ja siinä on oikaisutarve. Laituri oli käyntihetkellä ( ) vinossa, mut ta muita vaurioita siinä ei ollut havaittavissa. Kaupunki ei ole perinyt haja-alueen laituripaikoista vuokria, vene- ja ui maran nat ovat luovutettu kyläseurojen ylläpidettäviksi. Teknisen toimen toimialajohtaja lausuntonaan esittää, että hallitus päättäisi edel leen vuokrata edellä mainitut alueet venesatama- ja uimaranta-alueiksi Kemp paa lan tilasta ( ) kymmeneksi vuodeksi ja päättyneiden so pi mus ten sopimusehtojen mukaisina. Kemppaalansalmen ran tau tu mis laitu ri palvelee lukuisia Suovanlahden kesätapahtumia. Poikkeamislaituri on yk si tärkeimmistä ja eniten käytössä olevista haja-alueilla. Liitejakelu: - Kartta alueesta - Päättyneet vuokrasopimukset - Kuvat uimarannasta ja satama-alueesta Hallintosäännön 8 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän omai suu den vuokralle antamisesta ja ottamisesta, lukuunottamatta asuin raken nus tont te ja.

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää edelleen vuokrata Suovanlahden venesatama- ja ui ma ran ta-alueik si noin 980 m²:n ja noin m²:n suuruiset alueet Kemppaa lan tilasta ( ) yhteensä 100 euron vuosivuokralla. Vuokra-ai ka on kymmenen vuotta ja sopimusehdot muutoin päättyneiden so pimus ten sopimusehtojen mukaiset. Perusteluna todetaan, että Suovanlahdella sijaitseva uimaranta ja ve ne sa tama vieraslaitureineen palvelee Keitele-järvellä tapahtuvaa vesistömatkailua se kä lukuisia Suovanlahden kesätapahtumia. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote maanvuokraaja, teknisen toimen toimialajohtaja, kaupunginsihteeri

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvan toimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö 72/202/2014 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on ( 26) hyväksynyt Wiitaunionin ja Kinnu lan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman sosiaalityön osalta. Si säiset tarkastajat ovat kutsuneet sosiaalityön tiimin jäseniä kuultavaksi, josta ra port ti on oheismateriaalina. Perusturvalautakunnan sisäisten tarkastajien päätösesitys: 1. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi oheismateriaalin sosiaalityön sisäi ses tä tarkastuksesta ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnille ja kaupungin-/kuntien hallituksille. 2. Perusturvalautakunta ilmaisee huolensa sosiaalityön ilmapiiristä ja edellyt tää viranhaltijoiden puuttumista asiaan nopealla aikataululla. Vi ran hal tijoi den edellytetään puuttuvan myös muihin raporteissa mainittuihin asioihin. Lisäksi työnantajan tulee ryhtyä Työsopimuslain 7 luvun 2 :n mu kaisiin toimiin. 3. Vastaavien tilanteiden varalta esimiesten tulee välittömästi puuttua asioihin, jotta ne eivät pääse pitkittyessään vaikeutumaan. Oheismateriaali: - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / työilmapiiri (ei-julkinen) - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / muut asiat. Oheismateriaali toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan lähetyksen jäl keen erillisenä lähetyksenä. Lisätiedot: perusturvan sisäisen tarkastuksen puheenjohtaja Arto Kuntsi, p Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja: 1. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi oheismateriaalin sosiaalityön sisäi ses tä tarkastuksesta ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnille ja kaupungin-/kuntien hallituksille. 2. Perusturvalautakunta ilmaisee huolensa sosiaalityön ilmapiiristä ja edellyt tää viranhaltijoiden puuttumista asiaan nopealla aikataululla. Vi ran hal tijoi den edellytetään puuttuvan myös muihin raporteissa mainittuihin asioihin. Lisäksi työnantajan tulee ryhtyä Työsopimuslain 7 luvun 2 :n mu kaisiin toimiin.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vastaavien tilanteiden varalta esimiesten tulee välittömästi puuttua asioihin, jotta ne eivät pääse pitkittyessään vaikeutumaan. Päätös Hyväksyttiin kohdat Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto (valmistelua). Ote: yhteistoiminta-alueen kuntien (Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari) hallitukset ja tarkastuslautakunnat. Kaupunginhallitus Liitejakelu: - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / työilmapiiri (ei-julkinen) - Sisäisen tarkastuksen pöytäkirja / muut asiat. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan sisäisten tarkastajien pöytäkirjat toi men pi de-eh do tuk si neen ja ohjeistuksineen sekä 2. tilata sosiaali- ja terveystoimen vastuukuntana ulkopuolisen sisäisen tarkastuksen niistä kohteista, jotka perusturvan oma sisäinen tarkastus on esittänyt jatkoselvityksen kohteiksi. Päätös Kaupunginhallitus päätti 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan sisäisten tarkastajien pöytäkirjat toimenpide-ehdotuksineen ja ohjeistuksineen sekä 2. tilata sosiaali- ja terveystoimen vastuukuntana ulkopuolisen sisäisen tarkastuksen niistä kohteista, jotka perusturvan oma sisäinen tarkastus on esittänyt jatkoselvityksen kohteiksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote perusturvalautakunta, tarkastuslautakunta, otteet Kinnulan ja Pih ti putaan kunnanhallitukset

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sisäisen tarkastuksen ei-julkisesta pöytäkirjasta on saatu kirjaamoon tie topyyn tö. Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää yleensä se viranomainen, jonka hal lus sa asiakirja on. Toimivaltaa asiakirjan antamiseen voidaan siirtää viran hal ti jal le. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 8 :n 35 kohdan mukaan kau pungin hal li tus päättää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevan ratkai su val lan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Asiakirjan salassapito on eräissä tapauksissa ehdoton, mutta useimmiten salas sa pi to määräytyy sen mukaan, aiheutuuko tiedon antamisesta vahinkoa. Eh dot to man salassapidon piirissä ovat muun muassa asiakirjat, jotka si sältä vät tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaasta ja hänen saamastaan etuu des ta ja palvelusta sekä henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta. Tietyissä asiakirjoissa salassapito riippuu siitä, ai heu tuu ko tiedon antamisesta vahinkoa. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa vi ran omai sen tehtäväksi säädettyyn tarkastukseen tai muuhun val von ta toi meen liittyvät asiakirjat (JulkL kohta). Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on julkisuuslain 11 :n mukaan oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin jul kisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsit te lyyn. Asianosaisen, samoin kuin hänen edustajansa ja avustajansa läh tökoh tai ses ti laajaa tiedonsaantioikeutta on eräiltä osin kuitenkin rajoitettu. Heil lä ei ole oikeutta esimerkiksi asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vas toin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1) että perusturvan sisäisen tarkastuksen ei-julkisesta pöytäkirjasta ei luo vute ta tietoja asianosaisille tai muillekaan, koska asia on vielä keskeneräinen ja vaatii lisäselvittelyä niin, että pöytäkirjaa on tarve käsitellä salassa pi dettä vä nä asiakirjana, millä turvataan asianmukainen tarkastus- ja val von ta toimen loppuunsaattaminen

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevan rat kai su vallan kaupunginsihteerille ja kaupunginjohtajalle Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Hallintovalitus Ote kaupunginsihteeri, taloussihteeri, arkistosihteeri

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 3/000/2015 Kaupunginhallitus Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl:tta. 2. Keskushallinnon viranhaltijapäätökset - Kaupunginjohtaja :t (etuosto-oikeuspäätös). - Kaupunginsihteeri 2 (avustuspäätös). 3. Pöytäkirjoja, pöytäkirjaotteita ym. - Teknisen lautakunnan pöytäkirja. - Saarijärven-Viitasaaren seutukunta/ seudun johtoryhmän pöy täkir ja. - Saarijärven-Viitasaaren seutukunta/ Pohjoisen Keski-Suomen tuu li voi mayleis kaa van kuntajohtajaryhmän pöytäkirja. - Keski-Suomen liitto/ maakuntahallituksen pöytäkirja. - Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote; yksityistieavustukset Vii ta saa ri, kunnossapitovuosi Mökkiläisfoorumin kokouksen muistio. - Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ hallituksen kokouskutsu liitteineen. 4. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue - Tarkastuskertomus suoritetusta työsuojelutarkastuksesta Vii tasaa ren kirjaston osalta. 5. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Päätös koskien OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemusta reitille Jyväs ky lä-ou lu-ro va nie mi, hakemus hylätty. 6. Valtiovarainministeriö - Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanon edistäminen kunnissa. - Etäpalveluhankkeen tiedote 1/ ELY-keskus - Keski-Suomen työllisyyskatsaus/ huhtikuu Kutsu Keski-Suomen kunnille pidettävään sosiaali- ja ter vey den-

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(9) Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo 15:00-19:55 Paikka Lautakuntien kokoushuone Läsnä Haiko Leila puheenjohtaja Ohmero Taito varapuheenjohtaja Puttonen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(12) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(12) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(12) Aika 25.01.2017 klo 09:00-12:30 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja Pulkkinen Eero

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen huone

Kunnanhallituksen huone PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 *Tarkastuslautakunta Aika 27.04.2017 klo 09:00-13:02 Paikka Kunnanhallituksen huone Läsnä Kahilainen Seppo puheenjohtaja Kolehmainen Heikki jäsen Pennanen Simo jäsen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kokousaika Maanantai 21. elokuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 129 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet...

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot