Selvitystyön käynnistäminen perusturvapalvelujen uudelleenjärjestämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitystyön käynnistäminen perusturvapalvelujen uudelleenjärjestämiseksi"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Selvitystyön käynnistäminen perusturvapalvelujen uudelleenjärjestämiseksi Kvalt Puheenjohtaja otti esille hänelle toimitetun kuuden valtuutetun allekirjoittaman kirjeen valtuuston koollekutsumisesta. "ESITYS VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISEKSI Me allekirjoittaneet Alavieskan kunnanvaltuuston jäsenet pyydämme Alavieskan kunnanvaltuuston koollekutsumista keskustelemaan ja päättämään selvitystyön käynnistämisestä peruspalvelujen uudelleenjärjestämisestä. Selvitystyössä tutkitaan ja selvitetään mahdollisuudet tuottaa palvelut edullisemmin ja tehokkaammin ja mahdollisuudet etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyömuotoja (esim. yksityinen palveluntuottaja, isäntäkuntamalli ym.). Selvitystyö annetaan tehtäväksi kunnanjohtaja T.Vierimaalle ja talousjohtaja J. Yliparkakselle ja neuvotteluoikeudet eri osapuolten kesken. Nykyinen tilanne pakottaa meidät tutkimaan asian mahdollisimman kiireesti. Kun tulevaisuudessa vuosikate uhkaa painua negatiiviseksi, se tarkoittaa sitä että joudumme lainarahalla tuottamaan palvelut. Toivomme esityksen etenevän kiireellisenä. Alavieskassa Tuomo Taka-Eilola Pauli Huttunen Olavi Simi Jukka Vellonen Veikko Kiimamaa Simo Kähtävä" Puheenjohtaja tiedusteli kuntalain 55 :ään viitaten valtuutetuilta, halutaanko asia käsitellä kiireellisenä tässä kokouksessa. "Kuntalain 55 : Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti." Suoritetussa kättennostoäänestyksessä yksikään valtuutetuista ei halunnut asian käsittelyä tässä kokouksessa. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää asian kunnanhallitukselle kiireellisenä valmisteltavaksi.

2 Khall Ensiksi on syytä todeta, että selvitystyön tekemiselle ei sinänsä ole mi tään es tet tä. Asiaa har kit taessa on kuitenkin hyvä ottaa huomi oon mm. seu raavaa: 1. Valtiovarainministeriön ja so si aa li- ja ter veys mi niste riön kun nille lä het tämä tie dote: "Paras-puitelain mukaan valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka, jos kunta poikkeaa aiemmin ilmoittamastaan yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Hal litus linjasi iltakoulussaan , että se käyttää tarvittaessa pui telain mukaista toimivaltaansa. Jotkut kunnat ovat ryhtyneet purkamaan Paras-puitelain mukaisia yhteistoiminta-alueita. Pui telain mukaan lain yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa kuitenkin vuoden 2014 loppuun saakka. Osassa kunnissa yhteistoimin ta-alueiden purkaminen voi vaarantaa sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisen. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö aloittavat syksyllä 2012 neuvottelut nii den kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kanssa, joissa kunnan irtaan tuminen yhteistoiminnasta vaarantaa palvelujen järjestämisen. Lisätietoja: Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, VM, puh ja neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, STM, puh " 2. Valmisteltavana on sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjes tämistä koskeva rakennelaki, joka julkisuudessa käydyn keskustelun ja saatujen ennakkotietojen perusteella lähtee ajatuksesta, että hallituksen tavoitteena olevat vahvat peruskunnat hoitavat perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen lisäksi myös erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisen. Vain erikoisosaamista vaativa erikoissairaanhoito jäisi ns. ERVA -alueille. Alueilla, joilla peruskunnat eivät ole riittävän vahvoja ottamaan erikoissairaanhoidon tehtäviä hoitaakseen, kunnat voivat muodostaa yhteistoiminta-alueita samaan tapaan kuin nykyisinkin. Näiden yhteistoiminta-alueiden väestöpohjan tulisi kuitenkin olla huomattavasti nykyistä suuremman. Julkisuudessa on esitetty kaavailuja, että Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan muodostettaisiin yksi terveyspiiri, jonka väestöpohja olisi noin asu kasta. Maakunta-/kotikuntamallissa palvelut järjestettäisiin vieläkin suuremmalle alueelle ja väestöpohjalle. Miten asia ete nee on vai kea en nus taa, mut ta il meistä on, et tä ny kyi set yh teis toi min ta-alueet ovat väli vaihe kehi tyk sessä kohti suu rem pia sosi aali- ja ter veyden huolto alueita. 3. Paras-lailla asetettiin jo kriteerit, joiden perusteella vuosittain arvioidaan kuntien talouden tilaa. Kuntarakenneuudistukseen liittyen valtioneuvosto on lisäksi linjannut kriteerit vahvalle peruskunnalle. Kun ta ra ken teen uu dis ta mista oh jaa vat kri teerit kuvaa vat kun nan kuntalii tostar vetta. Kun nalla on tar ve selvit tää kun taliitos ta, jos yksikin kol mesta pääkri tee ristä osoit taa selvitys tarvetta. Kunta ei kui-

3 tenkaan voi jät täytyä selvi tyk sen ul ko puolelle, vaikkei yk sikään pääkriteeri osoita selvitys tar vetta, mikäli alueella ei muutoin ole saa vutettavissa toimin nallista kokonai suutta. Kriteerit ovat seu raavat: 1. Palvelu- ja väestöpohjakriteerit - Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestö pohjan on olta va vähintään noin asukasta. - Perusopetuksen laadukas ja yhdenvertainen järjestämi nen edellyttää vähintään noin 50 lapsen ikäluokkaa. 2. Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne - Työpaikkaomavaraisuusaste tulee kunnassa olla vä hintään 80 %. - Kunnasta pendelöinti keskuskuntaan on vähintään 25 %. 3. Yhdyskuntarakennekriteeri -Koskee kaupunkiseudun keskustaajamaa ja lähitaaja maa silloin, kun keskus-taajaman kasvupaine ulottuu vahvana lähi taajamaan asti. 4. Talouskriteeri Laissa säädetyt kriisikunnan raja-arvot alittuvat kahtena vuonna peräkkäin tai tunnusluvut lä hestyvät kriisikunnan raja-arvojen täyttymistä kolmena peräkkäisenä vuotena. Kuntaliitostarvetta osoittaa, jos kunnan taloudessa alittuu neljä tunnuslukujen mukaista raja-arvoa laissa säädetystä kuudesta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään -500 /asukas viimei sessä tilinpäätöksessä ja alijäämää toiseksi viimeisessä tilinpäätök sessä. Paras -lain mukaiset kriisikuntakriteerit ovat: - Kunnan vuosikate on negatiivinen - Kunnallisveroprosentti on vähintään 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen veroprosentti (v ,25 %, raja 19,75 %) -Asukasta kohti laskettu lainamäärä ylittää keskimääräi sen lainamää rän vähintään 50 prosentilla (v keski määräinen lainamäärä oli 2038 e/as, raja 3057 e/as) -Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää -Kunnan omavaraisuusaste on alle 50 % -Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50 %

4 Alavieska ei täytä vahvalle peruskunnalle asetettuja kriteereitä väestöpohjan, syntyneiden lasten määrän eikä työpaikkaomavaraisuuden osalta. Taloudelle asetetuista kriteereistä ylittyivät/alittuivat vuonna 2011 seuraavat neljä kriteeriä: veroprosentti 21,0, kertynyt alijäämä taseessa 1,8 milj. euroa (-666 /as), omavaraisuusaste 37,0 % ja suhteellinen vel kaantuneisuus 56,7 %. Vuoden 2010 tunnusluvut olivat vielä jonkin verran huonommat. Jo yksistään taseeseen kertynyt alijäämä osoit taa kunnan talouden olevan kriisissä ja ilmentää tarvetta kuntajako selvityksen tekemiseen. Kuluva vuosi ei tuo tilan teeseen helpotusta ja selvää on, että tä män vuoden tilinpäätöksen valmistuttua Alavieska on erityisen vai keassa taloudellisessa ase massa ole vien kuntien (kriisikuntien) lis tal la ja sitä myö tä valtiova rainministeriö käynnistää selvittelymenet telyn, jossa kun ta ja val tio yh dessä selvittävät kunnan mahdollisuu det tur vata asuk kail leen lain säädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyvät toimiin pal velui den edellytysten turvaamiseksi. Selvitys tehdään arviointiryhmässä, jonka jäsenistä yhden ni meää valtiovarainministeriö ja yh den asian omainen kunta. Lisäksi valtiovarainministeriö nimeää asian omaista kuntaa kuultuaan arviointi ryhmän pu heenjoh tajaksi maini tuista ta hoista riippumattoman henki lön. Ar vioin tiryhmä tekee ehdo tuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaami seksi tar vittavista toi menpi teistä. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä arviointi ryhmän toi menpi de-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpi teitä varten. Valtiovarainministeriö tekee arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja kun nan valtuuston pää tösten perusteella ratkaisun kuntajakolaissa tar koite tun erityisen sel vityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi. Todetaan vielä, että uuden kuntarakennelain on määrä tulla voimaan al kaen. Valtion yhdistymisavus tuksia saadakseen kuntien on tehtävä kunta jakoselvityksensä 1. huhtikuuta 2014 mennessä. Jos kuntien oma selvitystyö ei etene, valtio asettaa selvitysmiehet. 4. Mikäli aloitteessa tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva selvitystyö käyn nis te tään ja si tä läh detään valmistelemaan oma na työ nä, edel lyttää se tehtä vien priori sointia ja eh kä myöskin osit taista tehtä vien uu del leen jär jeste lyä. Kunnan oman henkilökunnan työ pa nos on tieten kin käytet tä vissä, mut ta ta lous johtaja on vir ka suh teessa Ka la joen kau punkiin ja hänen osal taan asiasta on so vitta va hänen ja Ka lajoen kaupungin kans sa. Sel vitys työn laajuu desta ja kestosta riip puen myös ulkopuo lisen sel vittä jän palkkaami nen saat taa olla hyvä vaihtoehto. Asiantunti ja-avun saaminen Kal lion vi ran hal tijoilta on myös välttämätöntä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja tekee esityksensä valtuus tol le.

5 Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva selvitys käynnistetään pikaisesti.

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin

Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin Perusturvalautakunta 157 25.11.2008 Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin 3690/70/2008 PERUSLK 157 Valmistelija:

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot