PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245"

Transkriptio

1 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:36 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 247 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 173 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI KUNNAN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSIÄ TALOUSARVIO VUODELLE OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN ESIMIEHEN, 251 OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ MÄÄRÄÄMINEN 177 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 252 ASIAKASMAKSUT ALKAEN 178 PUOLANGAN KUNNAN OMAISHOIDONTUEN 254 MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HOITOPALKKIOT ALKAEN 179 PALVELUSOPIMUS LABORATORIOPALVELUISTA LAUSUNTO KAINUUN ALUEEN PELASTUSTOIMEN 257 PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ PUOLANGAN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N 258 LAINAN LYHENNYKSEN LYKKÄÄMINEN 182 ALARINTEEN TILAN MYYNTI TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT EROILMOITUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 262 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 186 KORJAUSAVUSTUKSIEN LISÄHAKU

2 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Harri 16:00-19:36 puheenjohtaja Sirkeinen Unto 16:00-19:36 varapuheenjohtaja Haapalainen Mari 16:00-19:36 jäsen Heikkinen Jorma 16:00-19:36 jäsen Huusko Eero 16:00-19:36 jäsen Hyttinen Anja 16:00-19:36 jäsen Kemppainen Tuulikki 16:00-19:36 jäsen Oikarinen Hilkka 16:00-19:36 jäsen Uusitalo Anna-Kaarina 16:00-19:36 jäsen MUU Seppänen Petteri 16:00-19:36 valtuuston pj. Moilanen Tuulikki 16:00-19:36 1. valt.varapj. Väisänen Aarre 16:00-19:36 2. valt.varapj. Rajala Seppo 16:00-19:36 kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula 16:00-19:36 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Harri Peltola Puheenjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen Pöytäkirjanpitäjä Unto Sirkeinen 181 Seppo Rajala 176, 181 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anja Hyttinen Tuulikki Kemppainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo 8:00-15:00

3 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KH 172 Kunnanhallitus on päättänyt, että kutsu kokouksiin toimitetaan viisi päivää ennen kokousta 1. luokan postilähetyksenä tai sähköpostilla. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 58,1 ). Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi

4 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI KH 173 Kunnanhallitus on päättänyt tarkastaa pöy tä kirjan sa siten, että kullakin kerralla valitaan kaksi pöy tä kir jantar kas ta jaa. Tarkastusvuorossa ovat Anja Hyttinen ja Tuulikki Kemp painen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Hyttinen ja Tuu lik ki Kemppainen.

5 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KUNNAN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSIÄ KH 174 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla ottamatta käsittelyynsä seuraavat kunnan viranomaisten tekemät päätökset. Tekninen lautakunta : 77 Investoinnit vuonna Teiden ja alueiden talvikunnossapito kevätkaudella Tiedoksiannettavat asiat _

6 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVIO VUODELLE /04.041/2014 KH 167 Kokouksessa aloi te taan vuoden 2015 talousarvion ja ta loussuun ni tel man yksityiskohtainen käsittely. Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee talousarviosta ja jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa ko kouk sessaan. KH 175 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille

7 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN ESIMIEHEN, OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ MÄÄRÄÄMINEN 66/02.021/2013 KH 176 Hal lin to sään nön 3 :n mukaan kunnanhallitus mää rää osasto pääl li köt ja näiden varamiehet määräajaksi joh ta vas sa tai it se näi ses sä asemassa olevista viranhaltijoista. Kunnanhallitus voi määrätä yhden osastopäälliköistä toi mimaan muiden osastopäälliköiden esimiehenä ja vas taamaan kunnan palvelutuotannon kokonaisuudesta. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus määrää osastopäälliköt vuo dek si 2015 seuraavasti: Hallinto-osasto Paula Karsi-Ruokolainen; varamies Jouni Heikkinen Sivistysosasto Tuija Mikkonen; varamies Satu Kemppainen Tekninen osasto Ismo Moilanen; varamies Leila Holappa Kunnanhallitus määrää hallintojohtaja Paula Kar si-ruo ko laisen toi mi maan muiden osastopäälliköiden esimiehenä ja vas taa maan kunnan palvelutuotannon kokonaisuudesta. Paula Karsi- Ruokolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko kouk ses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Seppo Rajala toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.

8 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 126/03.031/2014 KH 177 Valtioneuvosto on antanut asetuksen sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet mak sut tulevat voimaan Asetuksella korotetaan eräi den tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuu lu mat tomia maksuja ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talou den suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kun nan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 mil joonal la eurolla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enimmäis mää riä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päät tä vät itse, perivätkö ne asiakasmaksuja enim mäis määrän. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perit tä vän vuosimaksun enimmäismäärä nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon. Terveyskeskuksen ylläpitäjä voi vaih to eh toises ti päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä ter veys kes kus käyn nil tä kalenterivuodessa, jolloin käyn ti maksun suuruus on 16,10 euroa. Jos terveyskeskus on päättänyt periä vuosimaksun, eikä palve lun käyttäjä suorita sitä, häneltä voidaan periä enin tään 16,10 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippu mat ta. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan käyn ti kerrois ta riippumatta periä 22,10 euron suuruinen käyn ti maksu. Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukai set pe rus ter vey den huol lon, hammashuollon, työ ter veyshuol lon, hoi to- ja hoivapalveluiden sekä sosiaalihuollon asiakas mak sut, jotka tu le vat voimaan Kunnanhallitus päättää, että v terveyskeskuksen avosai raan hoi don lääkäripalveluiden käyntimaksuna peritään 16,10 euroa kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta ka len te rivuo den aikana. Sotaveteraaneilta ja heidän puo lisoiltaan/ les kil tään ei peritä avosairaanhoidon lääkäripalveluista käynti mak sua.

9 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Hilkka Oikarinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko koukses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. _

10 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus PUOLANGAN KUNNAN OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HOITOPALKKIOT ALKAEN 126/03.031/2014 KH 178 Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjes tä mi ses tä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteis sa. Tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Sosi aa li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val tion osuu desta annetun lain (733/1992) 3 :n mukaan kunnan on osoi tetta va voimavaroja valtionosuuden perusteena olevaan so siaa li- ja terveydenhuoltoon. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuu luvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoi ta jal le annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tuke vat palvelut, jotka määritellään hoito- ja pal ve lu suun ni telmas sa. Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoi det tavan kotikunta. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alim mis ta hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta an ne tun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoi topalk kioi ta tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän elä kelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuo del le 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja vuo delle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuu kau des sa. Hoidollisesti ras kaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vä hin tään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jot ka on sovittu palkkion vähim mäis mää rää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perus tu vat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omais hoi to so pi muk seen. Vuodelle 2015 vah vis tet tu palk kaker roin mer kit see hoitopalkkioihin noin 0,96 prosentin ko rotus ta vuo teen 2014 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen si jaishoi to on voitu alkaen jär jes tää omaishoidon tuesta an ne tun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jon ka kun ta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijais hoi don hoitopalkkioiden suuruuden. Hoi to palk kioi den noin 0,96 prosentin korotus tehdään lukien myös omais hoi don tu ke na järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

11 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Voimassa olevat ja uudet hoitopalkkiot: ,00 384, ,00 514, ,00 769, , ,60 Sijaishoitajalle maksettava palkkio 54,00 /vrk 54,52 /vrk Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 2 mukai set Puolangan kunnan omaishoidon tuen myön tä mis perus teet, hoi to palk kiot ja omaishoitajien vapaan aikaisen sijais hoi ta jan palk kion alkaen. Kriteerit säilyvät ennal laan. _ Hilkka Oikarinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko koukses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. _.

12 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus PALVELUSOPIMUS LABORATORIOPALVELUISTA 536/07.073/2014 KH 179 Puolangan kunta on hankkinut kliiniset la bo ra to rio pal ve lunsa osana perusterveydenhuollon palvelua Attendolta, joka puo les taan on hankkinut em. palvelut Poh jois-suo men la bora to rio kes kuk sen liikelaitoskuntayhtymä Nor dla bin la bo rato rioil ta. Puolangan kun nan terveyskeskuksen laboratorio siir tyi osaksi Nor dla bin toimintaa NordLab on liike lai tos kun ta yh ty mä ja se ei voi toimia kilpailutilanteessa mark ki noil la läh tien lakimuutosten vuoksi. Pal ve lui den myynti suoraan Puolangan kunnalle on kui tenkin mah dol lis ta ja siksi Puolangan kunta siirtyy hank ki maan so pi muk ses sa määritellyt palvelut os to pal ve lu na Nor dla bilta. Tar koi tuk se na on, että Nordlab tuot taa Puolangan terveys kes kuk sen kliiniset la bo ra to rio pal ve lut Puolangan kunnal le oma kus tan nus pe ri aat teel la. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 3 mukai sen Puolangan kunnan ja Pohjois-Suomen la bo ra to riokes kuk sen lii ke lai tos kun ta yh ty mä Nordlabin välisen pal ve luso pi muk sen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

13 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ /13/2014 KH 180 Kajaanin kaupungin pelastuslautakunta pyytää kun nan hal lituk sel ta lausuntoa Kainuun alueen pelastustoimen pal ve lutasopää tösl uon nok ses ta. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa pal ve lu ta so pää tösluon nok ses ta liitteen nro 4 mukaisen lausunnon.

14 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus PUOLANGAN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAN LYHENNYKSEN LYKKÄÄMINEN 539/03.034/2014 KH 181 Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry on sopinut Puolangan Osuus pan kin kanssa lainan maksuaikataulun muutoksesta. Pank ki tarvitsee takaajan suostumuksen muu tok seen. Puolan gan kunnan jäljellä olevien takausvastuiden määrä vanhus ten ko ti yh dis tyk sen lainoista on tällä hetkellä eu roa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy erään ty vän lyhennyksen (11 152,24 ) siirtämisen enintään saakka. Tuulikki Moilanen, Harri Peltola ja Paula Karsi-Ruokolainen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Unto Sirkeinen toimi puheenjohtajana ja Seppo Rajala pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.

15 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus ALARINTEEN TILAN MYYNTI 176/44.441/2014 KH 182 Harri ja Heli Lehtimäki ovat tehneet ostotarjouksen Puo langan kunnan omistamasta Alarinteen tilasta Ti la sijaitsee Puolangan kunnan Askankylässä Askanjärven kaak kois ran nal la. He tarjoavat tilasta euroa. Tilan pinta-ala on 3,965 ha ja sillä on oikeus yhteiseen ve sialu ee seen. Suomen Metsäpalvelu Oy:n arvion mukaan tilalla olevan aines puun arvo on ,70 ja taimikon arvo 970. Li säksi rantatontin arvo. Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ko. tilan myyn ti hin nak si euroa. Kaupan ehtona on rakennusluvan saaminen kesämökille ja sau nal le. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myydä Alarinteen ti lan Harri ja Heli Lehtimäelle hintaan eu roa.

16 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT KH 183 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee seuraavat asiat ja asiakirjat tietoonsa saatetuiksi ja päättää tyytyä annettuihin päätöksiin. Kiinteistönluovutusilmoitukset Kainuun ELY-keskus Poikkamispäätös, Keränen Sanna: saunarakennus, varasto, grillikatos, ELY-keskus myöntää poikkeamisluvan hankkeelle Päätös dnro: 1095/ , Paljakan kalastuspuiston opasteinvestoinnit, myönnetty tuki 4466,00 euroa Kainuun liitto Maakuntahallitus / Pöytäkirja Valvira Ilmoitus dnro 9475/ /2014, yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, palveluja tuottava toimipaikka: Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Espoo Kainuun ulosottovirasto Ilmoitus myydystä omaisuudesta, myyntikohde: Puokio, Kaijanniemi 2, ostaja: Ilari Teppo Heikkinen, omistaja ja velallinen: Esa Kalervo Heikkinen, Jukka Antero Heikkinen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Sosiaalihuollon kuntakyselyn yhteeveto - kotiin annettavien palvelujen tilanne Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella vuoden vaihteessa Valtiovarainministeriö Päätös taiteen perusopetuksesta koskevasta oikaisuvaatimuksesta, rahoitusta myönnetään 4103 vuodelle 2014 _

17 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus EROILMOITUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 2487/01.011/2012 KH 184 Marjut Ristolainen on ilmoittanut eroavansa Puolangan kunnan luottamustehtävistä alkaen paikkakunnalta muu ton vuoksi. Ristolainen on toiminut valtuuston ja si vistys lau ta kun nan jäsenenä. Sivistyslautakunnan kokoonpano Jäsen Maria Niinivaara pj. Markku Haapalainen Teemu Holappa Leena Loukko Anja Peura Marjut Ristolainen Heikki Väyrynen Varajäsen Vappu Tolonen Yrjö Heikkinen Jouko Heikkinen Tiina Mäkäräinen Aulis Luukkonen Tuula Tolonen Kari Hartikainen Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Marjut Ristolaiselle eron Puolangan kunnan luottamustehtävistä; 2) toteaa, että valtuuston jäseneksi tulee Eero Kemppainen 3) valitsee Marjut Ristolaisen tilalle jäsenen si vis tys lau takun taan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

18 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 476/20/2014 KH 185 Valtionosuuslainsäädännön muutosten johdosta Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimusta on muutettava jäsenkuntien maksuosuuksien mää räy ty mispe rus tei den osalta. Voimassaolevassa perussopimuksessa ei ole selkeitä määräyk siä siitä, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/yli jäämää käsitellään. Perussopimuksesta voidaan myös poistaa kuntayhtymän pe rus ta mis ta koskevat määräykset. Esitetyt muutokset eivät vaikuta Puolangan kunnan asemaan kuntayhtymässä eivätkä Puolangan kunnalle ai heu tuviin kustannuksiin. Lisätietoja kunnanjohtaja Seppo Rajala p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtustolle, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pimus hyväksytään muutettavaksi liitteen nro 5 mukaisesti.

19 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KORJAUSAVUSTUKSIEN LISÄHAKU /09.092/2014 KH 186 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen antamien oh jeiden mukaisesti vuoden 2014 ylimääräinen haku korjaus-, ener gia- ja terveyshaitta-avustuksista julistettiin haettaviksi mennessä. Määräaikaan mennessä ei jätetty yh tään hyväksyttävää korjausavustushakemusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on teke mäl lään päätöksellä osoittanut Puolangan kunnalle määrä ra haa 0 euroa käytettäväksi kyseisiin avustuksiin. Liit teessä nro 6 on eritelty avustuksia hakeneet. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Moilanen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää avustushakemuksen tu lo ra jo jen ylittymisen vuoksi.

20 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 172, 173, 174, 175, 180, 183, 184, 185 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituk sella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Puolangan kunnanhallitus PL PUOLANKA Käyntiosoite: Maaherrankatu 7 Sähköposti: Puh: Pykälät 176, 177, 178, 179, 181, 182,186 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oi kaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joi tettava.

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kunnanhallitus 7.5.2015. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kunnanhallitus 7.5.2015. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 AIKA 7.5.2015 13:30-15:03 PAIKKA Tervola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 5 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot