Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirjaamo.stm@stm.fi, hanna.onwen-huma@stm.fi"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 Lausuntopyyntö MIESKYSYMYKSIÄ TASA-ARVOPOLITIIKASSA POHTIVAN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:3 hankenumero STM 082:00/2012 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry (myöhemmin: YVPL) tarkastelee sukupuolten tasaarvokysymyksiä lapsen näkökulmasta. Lapsille, vanhemmille ja työmarkkinoille on tärkeää, että sekä isät ja äidit voivat osallistua työelämään sekä hoitaa ja kasvattaa lapsiaan. Liitto pitää tärkeänä isäkiintiöiden laajentamista vanhemman vapaisiin. Lisäksi syrjäytymisen ehkäisemisessä pitää paneutua pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen. Tilastokeskuksen mukaan lapsiköyhyyden nopea yleistyminen johtuu erityisesti yhden vanhemman perheiden nopeasta köyhtymisestä. Se on seurausta työmarkkinoiden epävakaudesta ja kasvaneista vaikeuksista yhdistää perhe ja työelämä. (Forssén, Ritakallio Yksinhuoltajien moniulotteinen köyhyys Euroopassa, julkaisussa Yksinhuoltajuus Suomessa, s 77, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50, Näiden seurauksena yksinhuoltajien työttömyysaste on 16,3 %. (Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2013) Isä yksinhuoltajana jätetään käsittelemättä Kaksi prosenttia lapsista asuu ainoastaan isänsä kanssa. Näitä yhden vanhemman perheitä on Yksinhuoltajaisät usein sivuutetaan miesten tasa-arvokysymyksistä, vaikka he uudistavat, jo käytännön pakosta, sukupuolijärjestelmiä. Akatemiatutkija Teppo Kröger on mm. havainnut yhden vanhemman perheiden hoivahaasteita selvittäessään, että yksinhuoltajaisät ovat onnistuneet yhdistämään lapsen hoivan ja työssäkäynnin suorastaan esimerkillisellä tavalla. Tämä on hämmästyttävää, kun samanaikaisesti hänen aineistonsa yksinhuoltajaäideistä peräti puolet luokiteltiin hoivaköyhiksi. Kröger ehdottaa, että tutkittaisiin yksinhuoltajaisien selviytymistapoja arjen ja työelämän yhdistämisessä. Ilmiötä pitää seurata. (Kröger, Teppo Yksinhuoltajuus ja isyys outo yhdistelmä julkaisussa Forssèn, Haataja ja Hakovirta Yksinhuoltajuus Suomessa, s , Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50, 2009.) Etävanhempi ja lapsi perhetyyppiä ei tilastoida Etävanhempia ei tilastoida perheinä, vaikka vanhemmat jakaisivat lapsen arjen keskenään. Suomessa ei edes tiedetä kuinka paljon etävanhemman ja lapsen muodostamia perheitä on olemassa. Olisi tärkeää, että tästä tehtäisiin oma perhetyyppinsä myös Tilastokeskuksen Perheet tilastoihin.

2 Sivu 2 / 5 Vanhempainvapaiden isäkiintiöitä on edelleen laajennettava YVPL pitää erittäin tärkeänä säätää nopeasti isäkiintiöt vanhempainvapaisiin ja -etuuksiin. YVPL luottaa myös kansainvälisiin kokemuksiin, joiden mukaan kiintiöt edistävät isien perhevapaiden käyttöä. Myös lapsesta erillään asuvan isän tulee voida käyttää vapaata vanhempien yhteisestä hakemuksesta. Kummankin vanhemman osallistuminen lapsen hoivaan lisää vanhempien myönteistä vuorovaikutusta ja saattaa jopa estää eronneisuutta. Jotta lapsen oikeus kotihoitoon ei kuitenkaan heikkenisi, tulee toisen vanhemman voida käyttää koko vapaa silloin kun toista vanhempaa ei ole lainkaan (esim. lesket) Lapsen vuoroasumista vanhempien eron jälkeen pitää edistää. Ruotsalaisten selvitysten mukaan vuoroasumisen on todettu olevan vanhempien ja lasten kannalta ylivoimaisesti paras asumismuoto eronjälkeen (Malin Bergström,2013). Poikien ja miesten syrjäytymistä voidaan vähentää poistamalla lapsiperheiden pienituloisuus YVPL pitää tärkeänä miesten ja poikien syrjäytymisen ehkäisemistä. Jos poika on kotoisin pienituloisesta perheestä, hänellä on nelinkertainen riski päätyä pienituloiseksi verrattuna suurituloisesta perheestä tulevaan. Kuntaas Tyttöjen päätymistä pieni- tai suurituloiseksi selittää eniten koulutus. (Sirniö, Outi, Martikainen, Pekka Tutkimusartikkeli Intergenerational Determinants of Income Level in FinlandSocial Forces lehdessä, ) Pienituloisuuden on todettu vähentävän vanhemmuutta, heikentävän terveyttä, alentavan koulutustasoa, lisäävän yksinäisyyttä sekä rikollista käyttäytymistä. Pienituloisten perheiden lapset liikkuvat vähemmän ja jäävät ohjattujen maksullisten harrastusten ulkopuolelle (Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013) sekä syövät epäterveellisemmin. He ovat myös yliedustettuina erityiskoulujen oppilaina sekä lastensuojeluasiakkaina. Jos halutaan vähentää poikien syrjäytymistä, on tuettava heidän kasvuympäristöään ja vähennettävä pienituloisuuden aiheuttamia haittoja. (Reija Paananen, Tiina Ristikari, Marko Merikukka, Antti Rämö, Mika Gissler: Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 tutkimusaineiston valossa; THL 2012, Forssén, Ritakallio Yksinhuoltajien moniulotteinen köyhyys Euroopassa, julkaisussa Yksinhuoltajuus Suomessa, s 79, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50, Hakovirta, M, Rantalaiho, M Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa, Kela 2012, Vuori, Anna Vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen 2012) Lapsiperheiden köyhtymistä selittää eniten yhden vanhemman perheiden pienituloisuuden yleistyminen Tilastokeskuksen mukaan lapsiperheiden pienituloisuuden yleistyminen johtuu pitkälti yhden vanhemman perheiden taloudellisen aseman muutoksista. Lapsista 8 % asui kotitalouksissa, jotka kokivat toimeentulotukiongelmia vuonna Lasten välillä on kuitenkin suuria eroja sen mukaan kuinka monen huoltajan kanssa he asuvat. Yhden huoltajan kanssa asuvista lapsista 23 % ja kahden huoltajan kanssa asuvista 6 % asui toimeentulo-ongelmia kokeneissa perheissä. Yhden vanhemman perheiden lapsista peräti 33 % kuului alimpaan tuloviidennekseen vuonna (Okkonen, Kaisa-Mari Suomessa toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajaperheitä julkaisussa Lasten ja lapsiperheiden elinolot, Hyvinvointikatsaus 1/2014,

3 Sivu 3 / 5 Tilastokeskus) Yhden vanhemman perheistä peräti neljännes, 24,0 %, sai toimeentulotukea vuonna 2011 kun taas kahden huoltajan perheiden osuus oli 4,2 %. Kaikkien lapsiperheiden osuus oli 8,6 %. Yhden vanhemman perhe on kotitaloustyyppi, jolla on eri kotitaloustyypeistä suurin riski joutua toimeentulotukiluukulle. (THL:n Toimeentulotukitilasto, 2012) Yksinhuoltajien työttömyysaste on noussut 16,3 %:iin (Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, 2013). Se on yli kaksinkertainen muuhun väestöön verrattuna. Vielä 1990-luvun alussa yksinhuoltajaäidit olivat työssä useammin kuin muu väestö. Tuolloin 87 % yksinhuoltajaäideistä laskettiin työvoimaan kuuluvaksi. Kokemuksemme mukaan pienituloisilla yksinhuoltajilla ei ole rahaa käyttää edes julkisia terveyspalveluja. Maksukatot ovat nykyisin henkilökohtaisia, mutta ne pitää muuttaa perhekohtaisiksi. Lapsen terveyden ja sairaanhoidon suunnittelussa vanhempia ja lasta on kuunneltava nykyistä enemmän. Esitetty miesnäkökulman huomioiminen ja vuoropuhelun järjestäminen asiakkaiden ja terveydenhuollon välillä on tärkeää. Tämän päivän erityistarpeisella lapsella on vaara syrjäytyä jatkossa Erityistarpeisten lasten palveluja on parannettava Syrjäytyneiden lapsilla ja aikuisilla voi olla haasteita terveyden kanssa esimerkiksi neurologisia ja/tai psykiatrisia sairauksia. Yhden vanhemman perheissä on tavallista enemmän erityistarpeisia lapsia, koska hoivahaasteet ovat riski parisuhteelle ja lisäävät eronneisuutta. Näiden yhden vanhemman perheiden tukeminen niin, että vanhempi voisi työllistyä, suojaisi perheitä pienituloisuudelta ja sen haitoilta. Useat työssäkäyvät pienituloiset ovat juuri yksinhuoltajia, jotka eivät pysty yhdistämään kokopäivätyötä ja lastenhoitoa (Forssén, Ritakallio Yksinhuoltajien moniulotteinen köyhyys Euroopassa, julkaisussa Yksinhuoltajuus Suomessa, s 79, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50, 2009) Usein perheessä on silloin kouluikäinen erityistarpeinen lapsi. Olisikin tärkeää saada erityistarpeisten peruskoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetyksi lain edellyttämällä tavalla. Hyvin harva kunta pystyy tämän nyt hoitamaan. (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuudesta, toiminnan laatua ja muutostarpeita koskeva selvitys, Opetusministeriön selvitys 2009:8) Neurologisesti tai psykiatrisesti oirehtivat lapset eivät pääse tutkimuksiin eikä kuntoutukseen. Usein ainoa apu on lastensuojelun sijoitus, joka saattaa jopa pahentaa lapsen terveydellistä tilannetta. Lisäksi se on veronmaksajille kallista verrattuna ammattilaisen suunnittelemaan ja kotona toteutettuun kuntoutukseen (Toimiva lastensuojelu Työryhmän loppuraportti Diaarinumero STM071:00/2012). Tämä haaste on ratkaistava pikaisesti. Ensimmäiseksi on lopetettava näiden lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Väliraportin sivulla 14 mainitaan, että uuden isyyslain myötä äiti ei voi yksipuolisesti estää isyyden selvitystä. Tällainen oikeus on kumottu jo 30 vuotta sitten. Isä voi voimassa olevan lain mukaan aina käynnistää selvityksen halutessaan. Äiti voi estää selvityksen vain jos isä on samaa mieltä hänen kanssaan. Yksinhuoltajaäitien koulutustaso on laskenut

4 Sivu 4 / 5 Vaikka yleensä naisten koulutustaso onkin noussut, ja sukupuolten väliset koulutuserot kasvaneet, on kuitenkin yksi poikkeava naisryhmä. Yksinhuoltajaäitien koulutustaso on laskenut verrattuna puolisoäitien koulutustasoon. Vielä 20 vuotta sitten eroa ei ollut lainkaan. (Haataja, Yksinhuoltajaäitien sosioekonominen asema ja toimeentulo julkaisussa Forssèn, Haataja ja Hakovirta Yksinhuoltajuus Suomessa, s , Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50, 2009). Myös YVPL pitää tärkeänä oppisopimusjärjestelmäkoulutuksen laajentamista. Se on myös yksinhuoltajille usein ainoa mahdollisuus yhdistää opiskelu ja lastenhoito. Eron jälkeen lähihuoltajat joutuvat usein vaihtamaan ammattia, koska yksinhuoltajana ei aina ole mahdollista yhdistää esimerkiksi epätyypillistä työaikaa. Yksinhuoltajan koulutuksen lisäämisessä on tärkeää järjestää lastenhoitopalveluja oppilaitoksiin sekä lisätä huoltajuuskorotukset opintotukeen. Vähän koulutettujen lapset jättävät muita useammin koulunkäynnin peruskouluun tai opiskelevat vain vähän sen jälkeen. ( Reija Paananen, Tiina Ristikari, Marko Merikukka, Antti Rämö, Mika Gissler: Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 tutkimusaineiston valossa; THL 2012) Äidin koulutustasolla on löydetty yhteyksiä lapsen kielen kehitykseen. Pienituloisen perheen lapsen kieli ei myös kehity yhtä hyvin kuin muiden lasten (Tiede lehti ). Yhden vanhemman perheiden lasten koulutus on lyhyempi kuin muilla On myös merkkejä siitä, että pienituloinen yksinhuoltaja ei pysty valitsemaan lapselleen taloudellisista syistä pitkäkestoisempia opintoja. Mm. lukio on yhä harvemman yhden vanhemman perheen lapsen valinta. Kotona asuvan pienituloisen perheen lasten opintotuen tulorajoja onkin pienennettävä. Yksinhuoltajaa ei voi myös vaatia ottamaan lainaa elättääkseen lapsensa opiskelujen aikana. Toinen vanhempi maksaa lapselle elatusapua 18 ikävuoteen asti ja tämän jälkeenkin koulutusavusta, mikäli lapsi opiskelee ja etävanhemmalla on elatuskykyä. Mikäli elatusvelvollinen kuitenkin on varaton, maksaa Kela elatustukea 18 ikävuoteen asti, mutta ei enää tämän jälkeen, vaikka lapsella yleensä onkin silloin keskiasteen oppilaitos kesken. Olisi tärkeää jatkaa elatustukea varattoman etävanhemman lapselle korvaamaan myös puuttuvaa koulutusavustusta. Miksi lapset jäävät edelleen naiselle vanhempien eron jälkeen? Kun 1950 yksinhuoltajista 11,4 % oli isiä on nykyinen luku 13,7 %. Lain mukaan vanhemmat sopivat eron jälkeen lapsen asumisesta keskenään. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan vain 2 % eronneista vanhemmista saa käräjäoikeuden päätöksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista. Nämä päätökset jakautuvat isien ja äitien kesken niin, että kummallakin on lähes yhtä suuri todennäköisyys saada lapsi luokseen. (Huoltokiistat käräjäoikeudessa, Optula, 2006.) Sosiaaliviranomainen ei voikaan lain mukaan toimia vastoin vanhempien tahtoa, mutta kulttuuriset muutokset ja sukupuolijärjestelmien purkaminen

5 Sivu 5 / 5 tasoittanee lukuja tulevaisuudessa. Kehitystä pitäisi kuitenkin nopeuttaa. Tärkein uudistus olisi perhevapaiden ja etuuksien kiintiöiminen isälle. Vieraannuttamisesta Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta haittaa lapsen kehitystä. Mikäli lähivanhempi estää tuomioistuimen tai sosiaalitoimen vahvistamat tapaamiset, toinen vanhempi voi vaatia tapaamisten täytäntöönpanoa käräjäoikeudesta. Nykyiset pakkokeinot eivät toimi. Asiaa pitää selvittää ja etsiä toimivampia keinoja Bodil Rosengren puheenjohtaja Heljä Sairisalo toiminnanjohtaja

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Suomalainen lapsi 2007

Suomalainen lapsi 2007 Suomalainen lapsi 27 Sosiaalitilastoseminaari 12.4.27 Leena Kartovaara Hannele Sauli 2 Suomalainen lapsi 27 -projektiryhmä etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi Heli Hiltunen, Laura Hulkko, Leena Kartovaara,

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä?

Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? Kiire ja ajanpuute nousevat usein esiin, kun vanhemmilta tiedustellaan arkielämän haasteista ja

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit

Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit Tekry palkitsi parhaat Terveyden edistämisen lehti Huhtikuu 2/2009 Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit Promo Terveyden edistämisen lehti

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu

Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 2/2008 Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu Anita Haataja Erikoistutkija

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot