OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ"

Transkriptio

1 1 (17) OHJEELLINEN SUOSITUS TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAVOISTA KEMISSÄ 1. YLEISTÄ Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotukilain 1 :n mukaan " toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo". Toimeentulotuki jakautuu perustoimeentulotukeen, täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on "edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta". Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotukilain 2 :n mukaan: "Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla". Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Tämän vuoksi selvitetään aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista toimeentulotukeen nähden ensisijaisista tulonlähteistä. Toimeentulotuen hakijat tulee ohjata käyttämään heille kuuluvia ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ja tarvittaessa neuvoa niiden hakemisessa. Jos henkilö kieltäytyy hakemasta ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia, voidaan tämä ottaa huomioon toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa. Tällöin työntekijän tulisi yhdessä asiakkaan kanssa arvioida kieltäytymisen vaikutusta toimeentulotuen saamiseen. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös se, mistä lähtien tuki/tuet olisivat olleet käytettävissä. Mikäli asiakas kieltäytyy hakemasta toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia tämä tulkitaan oman elatusvelvollisuuden laiminlyönniksi ja toimeentulotukea myönnettäessä voidaan soveltaa toimeentulotukilain 10 mukaisia normialennuksia. Toimeentulotukilain 2 pykälän ja 2. momentin mukaan "Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta".

2 2 (17) Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta ja elatuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Täysi-ikäiset alle 20-vuotiaat kotona asuvat opiskelevat nuoret, jotka hakevat toimeentulotukea kutsutaan varatulle ajalle selvittämään tilannetta yhdessä vanhempiensa kanssa. Toimeentulotuen hakija on velvollinen ilmoittautumaan työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan siten kuin toimeentulotukilain 10 :ssä säädetään. Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallinen hakemus voidaan toimittaa myös postitse. Käsittelyaika on seitsemän arkipäivää hakemuksen saapumisesta, saapumispäivää ei lasketa. Suullisiin esim. puhelimessa tapahtuviin hakemuksiin, annettava kirjallinen päätös. Toimeentulotukijärjestelmän tavoitteena on, että kukaan ei jää vaille kiireellisesti tarvitsemaa apua. Hakumenettelyssä tulee huolehtia asiakkaan oikeusturvan toteutumisesta. Toimeentulotukihakemuksen käsittely edellyttää aina, että hakija esittää kirjalliset tositteet tuloistaan, menoistaan ja varoistaan. Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta se kunta jonka alueella henkilö tai perhe vakituisesti oleskelee. Vakinainen oleskelukunta on yleensä se kunta, jossa henkilöllä tai perheellä on vakituinen asunto. Poste restante asiakkailta pyydettävä osoite jossa oleskelee. Jos asiakas ei toimita pyydettyjä selvityksiä, hakemus voidaan hylätä. Jos tuen tarve on kiireellinen, hakemuksen käsittelee sen kunnan toimielin, jossa perhe/henkilö oleskelee hakemusta tehtäessä. Tilapäisesti kunnassa oleskelevalle apu kohdentuu oleskelusta johtuviin menoihin ja se voi olla esim. matkalippu kotikuntaan, välttämättömät ravinto- ja terveydenhuoltomenot. Suomeen saapuneella ulkomaisella turistilla tai opiskelijalla on lähtökohtaisesti mukanaan tarvittavat varat täällä oleskelua ja kotimatkaa varten. Jos näin ei jossain tapauksessa ole, ohjattava oman maansa edustuston puoleen, jotta paluu kotimaahan onnistuu. Opiskelijan oleskelulupa perustuu siihen että hänellä on edellytyksiä turvata oma toimeentulonsa. Jos näin ei ole, toimeentulon osalta edellytyksiä oleskeluluvalle ei ole enää olemassa. Jos ulkomaalainen oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa, hänen maansa oleskelu ei ole toimeentulotukilain 14 :ssä tarkoitetulla tavalla vakituista. Jos ulkomaalainen hakee toimeentulotukea ja hänellä on tarkoituksenaan jäädä Suomeen hänet tulee ohjata hakemaan oleskelulupaa ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia.

3 3 (17) 2. TULOT JA VARAT Toimeentulotuki määräytyy toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksena (Toimeentulotukilaki 6 ). Tuloina ei oteta huomioon: - äitiysavustusta, - kansaneläkelain mukaista hoitotukea (hoitotuella katetaan lääke- ja sairaudenhoitokustannuksia. Asiakkaalta pyydetään Kelan hoitotukipäätös, josta ilmenee mihin hoitotuki on tarkoitettu). - vammaistukilain mukaista vammaistukea ja lapsen hoitotukea eikä - perheeseen kuuluvan alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan toimeentulotuen perusosan, muut perusmenot, lähinnä asumismenot sekä muut hyväksyttävät menot. - ansiotuloista 20 %, enintään 150e kotitaloutta kohti.(toimeentulotukiohjelma vähentää automaattisesti). - harkinnanmukaisesti vähäisiksi katsottavia avustuksia ja ansioita. - toimeentulotukiperheen lapsen vähäinen, ei säännöllinen kesäansio. (Säännölliseksi ansiotuloksi kesäaikana lasketaan vähintään kahden kuukauden työsuhde). - Ylläpitokorvausta (9e/pv) ja työosuusrahaa. Vastaavasti menoja ei oteta huomioon siltä osin kuin yllä mainitut tulot kattavat ne. Toimeentulotukilaki 8 : "Menoja ei oteta huomioon toimeentulotukeen oikeuttavina siltä osin kuin ne korvataan tai niitä vastaava etuus saadaan muulla perusteella". Etuoikeutetun tulon 20% vähennystä sovelletaan ansiotuloihin. lakiesityksen perustelujen mukaan säännöksen tarkoittamaksi ansiotuloksi katsotaan mm. työsuhteen perusteella maksettava palkka ja siihen rinnastettava tulo. Lisäksi ansiotuloa on ammatinharjoittajana tai yrittäjänä hankittu tulo. Ansiotulona pidetään myös esimerkiksi luonnontuotetuloa ja omaishoitajalle maksettavaa palkkiota. Sen sijaan lasten kotihoidon tuki, eläke tai muut ansiosidonnaiset etuudet eivät ole säännöksessä tarkoitettua tuloa. Jos asiakkaan tulot ovat sen suuruiset, että hän ei ole oikeutettu perustoimeentulotukeen, siirtyy laskelman osoittama tuloylijäämä mahdolliseen täydentävästä toimeentulotuesta tehtävään laskelmaan. Yrittäjän tulona huomioidaan heitä varten kirjanpitäjän/tilitoimiston laatiman tuloselvityslomakkeen pohjalta annetut tiedot tai muu luotettava selvitys; viimeisin tilinpäätös, välitilinpäätös, viimeisin vahvistettu verotus ja tiliotteet. Henkilöyritys Ky, Ay,T:mi selvitys yksityiskäyttöön otetuista varoista, jotta voidaan selvittää käytössä olevien varojen määrä.

4 4 (17) Toimeentulotuella ei ole tarkoituksenmukaista tukea kannattamatonta yritystoimintaa. Ohjataan lopettamaan yritys ja ilmoittautumaan työvoimatoimistoon. Maksimitukiaika on kolme kuukautta. Sellaisessa työsuhteessa olevat jotka eivät ansaitse työmarkkinatuen määrää, vaikka työmarkkinatukeen olisi oikeus, varataan asiakkaalle aika. Jos kyseessä on sellainen työsuhde, jossa on lähes työmarkkinatuen suuruinen palkka ja jos tämä työsuhde edistää hakijan jatkosuunnitelmia, voidaan toimeentulotukea myöntää. Jos henkilöllä ei ole työmarkkinatukioikeutta ja hän saa pientä palkkaa, hakijan kanssa tulee tehdä suunnitelma itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi. Työttömyyspäiväraha huomioidaan 21,5 päivän mukaan säännöllisesti asioiville kun hakija saa saman kuukauden aikana kaksi päivärahasuoritusta eli päivien yhteismäärä ylittää 20 päivää (esim. 10 pv. ja 20 pv.) ja hänelle on samanaikaisesti myönnetty toimeentulotukea. Uusille asiakkaille huomioidaan 20 päivän erät niin kauan kuin tulee täyteen kaksi suoritusta. Huomioon otettavat varat 12 Toimeentulotukea myönnettäessä toimeentulotukilain 12 :n mukaan "otetaan huomioon henkilön ja perheen käytettävissä olevat varat". Helposti realisoitavissa olevat varat kuten säästöt, arvopaperit, ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen esim. siten, että säästöistä voidaan vähäinen osa jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi. Helposti realisoitavia ovat mm. rahastot, säästöt, osakkeet, jne. Muun kuin helposti realisoitavan varallisuuden osalta asiakkaalle tulee antaa kohtuullinen aika varallisuuden realisoimiseksi. Tälle ajalle on asiakkaalle perusteltua myöntää toimeentulotukea. Jos omaisuuden realisointi on erityisen vaikeaa tai kohtuutonta (esim. omaisuus perikunnan yhteinen), voidaan tilapäisesti myöntää toimeentulotukea ja myönnetystä toimeentulotuesta tehdään takaisinperintä. Tuki voidaan määrätä perittäväksi takaisin sellaisesta varallisuudesta,joka ei ole tarpeen tuen hakijan toimeentulon turvaamiseksi. Varoina ei huomioida henkilön tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa. Loma-asunto tai kesämökki on toimeentulotukea myönnettäessä huomioon otettavaa varallisuutta. Kiinteän muun kuin omassa asuinkäytössä olevan omaisuuden realisointiajaksi määritellään enintään 1 vuosi. Varoina ei huomioida tarpeellisia työ- ja opiskeluvälineitä. Varoina ei huomioida alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan huomioon otettavat menot. Lisäksi varoina ei huomioida sellaisia muita varoja, joiden katsotaan olevan tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi. Varojen huomioimisessa tulee konsultoida tiimiä tai vähintään tiimiesimiestä yhdenmukaisen käytännön varmistamiseksi.

5 5 (17) Jos asiakkaan tilillä on varoja nämä ovat toimeentulotukeen nähden ensisijaisia ja asiakasta ohjataan käyttämään ensisijaisesti tilillä olevia varojaan. Normilaskelmaan merkitään tilin saldo ja päivämäärä. Ulosotto, joka peritään suoraan palkasta tai muusta korvauksesta hyväksytään toimeentulotukilaskelmassa. Mikäli toimeentulotuen hakija itse maksaa vapaaehtoisesti sopimuksella ulosottoon maksuja niitä ei huomioida toimeentulotuessa, koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja jokainen on velvollinen kykynsä mukaan pitämään huolta elatuksestaan (TTTL 2 2.mom). Mikäli toimeentulotuen hakija maksaa sopimuksella vapaaehtoisesti ulosottoon saman summan, joka häneltä voitaisiin suoraan ulosmitata huomioidaan ulosotto. hakijan on esitettävä asiasta ulosoton tosite. Toimeentulotuen hakija on ensisijaisesti velvollinen huolehtimaan elatuksestaan ja vasta sen jälkeen velvoitteista velkojille. Velkajärjestely voidaan nähdä eräänlaisena ensisijaisena tukimuotona esim. yritysveloissa, asuntoveloissa, takausveloissa. Velkajärjestelyssä olevalle henkilölle ei normaalitilanteessa jää oikeutta toimeentulotukeen. Mikäli henkilöllä on jatkuvaa toimeentulotuen tarvetta, ohjataan hänet hakemaan muutosta maksuohjelmaan. Kuitenkin velkajärjestelyssä olevalle on mahdollista jäädä toimeentulotukioikeus esim. suurien terveydenhoitomenojen vuoksi joita ei ole voitu ennakoida velkajärjestelyä haettaessa. 3. MENOT Kaikkien ohjeellisessa suosituksessa euromääräisinä esitettyjen kustannusten tasot tarkistetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Perustoimeentulotuki Toimeentulotukilain 7 :ssä sanotaan, että perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot, sen mukaan kuin jäljempänä erikseen säädetään. 7 a :n mukaan Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä (seutulippu), sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja perheen harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosasta Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo noin puolen muodostuvan ravinnosta 49 %. Muut suhteelliset osuudet ovat 9 % vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot 3 %, informaatiomenot 19 % sekä muut menot 19 % isoimpana osana henkilökohtainen puhtaus ja harrastus- ja virkistysmenot. Eli perusosaan vuonna 2012 sisältyy yksinäisen ihmisen vaatemenoista noin

6 6 (17) 42e/kk., apteekkilääkkeitä 14e./kk, informaatio (tv, lehti ym.) kuluja yht 88e./kk jne. Televisiolupaan, digiboxiin, lehti- ja puhelinlaskuihin ei myönnetä toimeentulotukea. Laitoshoidossa oleville huomioidaan ravintoetuus 49 % päivänormista hoitopäivien mukaan. 7 b Muut perusmenot: Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 1) asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot. Osakeasunnossa asuvalle huomioidaan hoitovastike, ei rahoitus-/ pääomavastiketta. Omakotitalossa lämmitys, palovakuutus, asuntolainankorko, vesi, tontinvuokra, kiinteistövero. 2) taloussähköstä aiheutuvat menot; 3) kotivakuutusmaksu; sekä 4) vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Täydentävä toimeentulotuki Toimeentulotukilain 7 c :ssä on kyse täydentävästä toimeentulotuesta. Lain mukaan: Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena erityismenot joita ovat: 1) lasten päivähoitomenot 2) muut kuin 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä 3) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä menoja. Mikäli päivähoitomaksut ovat aiheuttamassa perheelle toimeentulotuen tarvetta, asiakas on ohjattava päivähoitoon hakemaan maksun alentamista tai vapautusta päivähoitomaksusta. Suoritetut päivähoitomaksut otetaan huomioon hyväksyttävänä menona toimeentulotukilaskelmassa. Lasten tapaamisesta aiheutuvia menoja arvioitaessa pyydetään kopio huolto- ja tapaamissopimuksesta sekä lähivanhemmalta tosite toteutuneesta tapaamisesta. Lapsen tapaamiskustannukset otetaan huomioon vahvistetun tapaamissopimuksen tai käräjäoikeuden päätöksen mukaan. Pääsääntöisesti 4-6 vrk/kk. Lapsen tapaamisesta aiheutuvina kustannuksina huomioidaan lapsen perusosa tapaamisvuorokausilta. Matkakuluista huomioidaan puolet, koska molemmat vanhemmat ovat

7 7 (17) velvollisia huolehtimaan lapsen oikeuden toteutumisesta. Muiden pidempien tai sopimuksesta poikkeavien luonapitojaksojen osalta on otettava huomioon, että vanhemmalla, jonka luona lapset asuvat on myös vastuu lasten elatuksesta kun lapset ovat etävanhemman luona. Lähivanhempi saa kuukausittain lapsista ensisijaiset etuudet. Pidempiaikaisen luonapidon osalta, vahvistetun tapaamissopimuksen tai käräjäoikeuden päätöksen ylittävän tapaamiseen osalta, vanhempia ohjataan sopimaan kustannuksista tai tarkistuttamaan lapsen elatusta koskevaa sopimusta. Matkakulut huomioidaan julkisen taksan mukaisesti. Työmatkat huomioidaan menona halvimman matkustustavan mukaan tosittei ta vastaan työmatkamenoina paikallisliikenteen maksut (Kemi- ja seutulippu). Oman auton käytöstä aiheutuvina työmatkamenoina tarvittaessa otetaan huo mioon polttoainekustannukset. Muutosta aiheutuvat menot/ vuokravakuus ja muuttokustannukset Muina asumisesta aiheutuvina menoina voidaan ottaa huomioon esimerkiksi takuuvuokra ja muuttokustannukset. Nämä kustannukset otetaan huomioon pääsääntöisesti täysimääräisinä, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asiakkaan tulee esittää tositteet uudesta asunnosta, mahdollisesta vakuudesta ja kustannusten erääntymispäivästä sekä hankkia kustannusarvio muuttokustannuksista useammasta kuljetusliikkeestä. Kustannukset otetaan pääsääntöisesti huomioon siinä kunnassa, jossa oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettaviksi. Muutosta aiheutuvien kustannusten eräpäivä on aina tarkistettava ja merkittävä asiakirjoihin. Toimeentulotuen tarve on arvioitava asiakaskohtaisesti asiakkaalle tehdyn laskelman perusteella. Suoman perustuslain 9 1. momentin mukaan Suomen kansalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Tämä merkitsee sitä, ettei asiakkaan pääsääntöisesti tarvitse toimeentulotukea hakiessaan esittää perusteluita muutolleen. Kustannuksia voidaan kuitenkin huomioida vain kohtuullisina. Kohtuullisuusharkinnassa tulee lisäksi huomioida, että toimeentulotuen tarkoituksena on lain 1 :n mukaan turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Mikäli muuton arvioidaan vaarantavan henkilön tai perheen toimeentulon tai se vaarantaa itsenäistä selviytymistä toimeentulotuen myöntäminen ei ole perusteltua. Takuuvuokraan tai vuokravakuuteen on perusteltua myöntää toimeentulotukea myös, jos asiakkaalla on syntymässä toimeentulotukivajetta. Esimerkiksi tilanteissa jossa toimeentulotuen saajalla uuden asunnon vuokra ja muut asumismenot tulee selvästi edullisemmaksi kuin nykyisessä asunnossa. Lisäksi myöntäminen on perusteltua mikäli hakijan nykyinen asunto aiheuttaa

8 8 (17) terveysongelmia tai hakija on asunnoton. Terveydelle aiheutuvista haitoista on hankittava riittävä selvitys. Vakuus myönnetään maksusitoumuksena, joka toimitetaan vuokranantajalle. Maksusitoumukset tehdään pääsääntöisesti määräaikaisena. Määräaikaa harkittaessa huomioitava hakijan taloudellinen tilanne. Oman kunnan alueella riittävä vakuuden määräaika on enintään kaksi vuotta kerrallaan. Vakuusaikaa voidaan jatkaa mikäli hakijalla ei ole ollut vakuuden maksamiseen vakuusaikana tosiasiallista mahdollisuutta eikä hakijalla ole jäänyt vakuusaikana vuokrasopimuksen velvoitteita hoitamatta. Päätökseen ja maksusitoumukseen kirjataan, että vakuusaikana vuokralaisen tulee säästää vakuuden määrä joko vuokranantajan tilille tai maksettavaksi vuokranantajalle ennen määräaikaisen vakuuden päättymistä. Ulkopaikkakunnalle vakuusaikana käytetään yhtä vuotta. Jos vuokranantaja ei hyväksy maksusitoumusta, asiakasta ohjataan hakemaan muuta asuntoa, ellei se ole asiakkaalle kohtuutonta tai mahdotonta. Mikäli myönnetystä vakuudesta aiheutuu Kemin kaupungille kustannuksia uutta vakuutta ei pääsääntöisesti myönnetä. Muuttokustannuksina voidaan hyväksyä kohtuullisiksi katsotut muuttokustannukset mikäli asiakas/perhe on toimeentulotuen tarpeessa. Tarve on arvioitava asiakaskohtaisesti asiakkaalle tehdyn laskelman perusteella. Kohtuullisista muuttokustannuksista tekee päätöksen se kunta jossa oleskeltaessa muuttokustannukset erääntyvät maksettaviksi. Asiakasta ohjataan selvittämään mahdollisimman edullista muuttoa ja hakemaan kustannusarvioita useammasta muuttoliikkeestä. Pääsääntöisesti Kemin kaupungin alueella tapahtuvien muuttojen muuttokustannukset asiakas hoitaa itse. Pitkään toimeentulotukiasiakkaana olleelle voidaan myöntää lasten harrastusmenoihin täydentävää toimeentulotukea. Erityisesti näin tehdään kouluikäisille lapsille, koska koulussa oletetaan, että lapselle hankitaan urheiluvälineet. Myönnetään n. 1-2/krt vuosi n. 50e.- 100e./krt. (sukset/luistimet tai lisenssi/jalkapallokengät (vuonna 2010)) Hautausavustusta myönnetään toimeentulotukena vain siinä tapauksessa, että vainaja on todistettavasti vailla varoja eikä lähiomaisia eikä hautausta avusteta muuta kautta (esim. liittojen, järjestöjen avustukset tai mahdolliset adressit). Perukirja ja pesänjako sekä viime kädessä kuolinpesän konkurssiin julistaminen toimivat virallisina todisteina asiassa (ks. luku perintä). Hyväksyttävinä hautauskuluina myös polttohautaus huomioidaan yhteensä enintään 850 euroa, joka sisältää arkun ja muut tarpeelliset menot (arkkuun

9 9 (17) laitto, kuljetus, kukkalaite sekä halvin muistolaatta).vainajien sairaalalaskuja, kuten ei muitakaan laskuja, makseta toimeentulotukena sillä ne jäävät kuolinpesälle. Seurakunnan laskusta huomioidaan kohtuullisina ja tarpeellisen suuruisina; hautapaikka 69e,haudan kaivuu- ja peitto 120e sekä kunnostusmaksu 80e. Hautaustoimiston laskusta huomioidaan kohtuullisina ja tarpeellisen suuruisina; arkku 350e, arkkuun laitto 60e, arkkulaite 40e, kuljetus 90e ja apumies 40e. Kohtuullisena hyväksyttävien eri menoerien suuruus tarkistetaan vuosittain. Vainajan varat tulee ensisijaisesti käyttää hautaukseen. Hautauskustannuksiin myönnetty toimeentulotuki ohjataan maksamattomiin laskuihin siten, että kohtuulliseksi ja tarpeelliseksi harkittu osa seurakunnan laskusta ohjataan seurakunnan laskuun ja kohtuulliseksi ja tarpeelliseksi harkittu osa hautaustoimiston laskusta ohjataan hautaustoimiston laskuun. Näin vältytään siltä, että toimeentulotukea ohjautuisi toimeenpantaessa tarpeellisen suuruiseksi tai kohtuulliseksi harkittuja menoja suurempiin kustannuksiin. Pitkään toimeentulotukiasiakkaana olevalle lähiomaiselle voidaan huomioida täydentävänä toimeentulotukena kukkalaitteeseen enintään 40 euroa ja hautajaisvaatteisiin enintään 50 euroa. Hautajaisten muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksesta, tilojen vuokrasta jne. aiheutuneita menoja ei hyväksytä. Edunvalvojan palkkio ja maistraatin tilintarkastusmaksu huomioidaan toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa laskun eräpäivän mukaisesti. Pakolaiselle tai paluumuuttajalle huomioidaan oleskeluluvasta ja suomen kansalaisuuden hakemisesta aiheutuvat kulut lupaviranomaisen antaman tositteen/ kuitin mukaisesti. Kodin hankintoihin voidaan pääsääntöisesti myönnetään täydentävää toimeentulotukea euroa ensiasunnon huonekalujen hankintaan ja henkilöille, jotka ovat vähävaraisia tai varattomia. Vauvantarvikkeisiin voidaan perheen tilanne ja tt-tukioikeus huomioiden myöntää täydentävää toimeentulotukea esim. vaunut, sänky jne euroa. Armeijassa olevien asevelvollisten raskaana olevilla puolisoilla on mahdollisuus synnytyksen jälkeen hakea Kelalta erityiskorvausta vauvan tarvikkeista (kuitteja vastaan). Vaatteisiin voidaan myöntää erityisin perustein romaninaiselle enintään 580 euroa (sisältää hameen ja röijyn) korkeintaan joka toinen vuosi. Vaatetuksen hankintahinnan voi tarkistaa ompelijalta. Mikäli romaaninaisella on tuloja,

10 10 (17) osallistuu hän myös itse kustannuksiin. Lisäksi edellytetään kunnassa asumista vähintään vuosi. 4. ERITYISKYSYMYKSET 4.1. Asumismenot Kunnalla on oikeus harkita kohtuullisina hyväksyttävät asumismenot toimeentulotuessa. Asumismenoina otetaan huomioon paikkakunnalla vallitsevat yleisen kustannustason mukaiset asumismenot. Mikäli asumismenot ylittävät kohtuulliset asumismenot, ohjataan asiakasta hakeutumaan halvempaan asumistapaan varaamalla hänelle riittävän pitkä aika asumismenojensa alentamiseksi (3 kk). Mikäli asiakas on vaihtamassa asuntoa, häntä on ohjattava kohtuulliseen asumismuotoon. Mikäli hakija tästä huolimatta valitsee kalliimman asumismuodon, kohtuulliset asumismenot huomioidaan heti. Välityspalkkioita ei hyväksytä toimeentulotukeen oikeuttaviksi menoiksi. Asuntolainan korot huomioidaan asumismenoina kun hakija esittää tositteen maksetuista koroista. Asuntolainan korkojen tulee kohdistua siihen asuntoon joka hakijalla on vakituisena asuntona. Hakijan asumisen turvaamiseksi edellytetään joko kuittia maksetusta vuokrasta,/lainasta tai pankkisiirtoa vuokran/lainan maksamiseksi sosiaalitoimiston kautta. Epäselvissä tapauksissa edellytetään vuokrasopimuksen esittämistä ja tietojen tarkistamista. Kohtuullisina hyväksyttävien asumismenojen määrä erikokoisille perheille tarkistetaan vuosittain aina vuoden alusta lukien pyytämällä asuntojen vuokratiedot eri kokoisista asunnoista sekä tieto vapaana olevista asunnoista suurimmilta kemiläisiltä vuokranantajilta. Vuonna 2012 käytetään kohtuullisten hyväksyttävien asumismenojen rajoina seuraavia: Kohtuullinen vuokra kuukaudessa vuonna 2012: 1 henkilölle 470 euroa 2 henkilölle 510 euroa 3 henkilölle 570 euroa 4 henkilölle 620 euroa 5 henkilölle 675 euroa 6 henkilölle 710 euroa yli 7 henkilölle euroa Omakotitaloissa vuokralla-asuvien asumiskustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa on arvioitava kokonaiskustannusten kohtuullisuutta. Arvio tehdään vertaamalla kokonaiskustannuksia kohtuullisiin vuokrakustannuksiin. Kohtuullisen vuokran lisäksi huomioidaan kohtuullinen vedenkulutus ja vesimaksut sekä mahdollinen saunamaksu.

11 11 (17) Kohtuullinen vedenkulutus 60 kuutiota/ 1 hlö/ vuosi. Jäteveteen sovelletaan samaa harkintaa. Omistusasunnoissa Sähkölämmitteisen omakotitalon kohtuullisena sähkönkulutuksena (lämmitys+taloussähkö) käytetään Kwh/ vuosi/ talous. Omassa sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan kohtuulliset kustannukset ovat noin euroa/kk. Osassa asunnoista on etäluentamittari, joten kulutus voi vaihdella suuresti vuodenajasta riippuen. Tällöin kohtuulinen kulutus on arvioitava vuoden kokonaiskulutuksen perusteella. Vuokralla asuvien taloussähkön kohtuullisena kulutuksena voidaan sähkön hinnanvaihtelut huomioon ottaen huomioida: - Yhden hengen kotitaloudelle euroa/kk - perheelle, koon mukaan euroa/kk. Myös omakotitalossa vuokralla asuvalle voi syntyä asumistukilain 6 mukaisia erikseen maksettavia lämmityskuluja, esim. sähkölämmityksestä. Tällöin on arvioitava kokonaisasumismenojen kohtuullisuutta. Kokonaisasumismenoja verrataan kohtuullisiin vuokra-asunnon kustannuksiin ja huomioon voidaan ottaa vain kohtuullisia vuokrakuluja vastaava osuus, kohtuullinen taloussähkö ja kohtuullinen vedenkulutus (ks. edellä). Näin menetellään, koska yleisesti vuokra-asunnoiksi tarkoitetuissa asunnoissa vuokralla asuttaessa lämmityskustannukset on sisällytetty vuokraan. Kotivakuutuksesta vain irtaimiston osuus ja omistamassaan omakotitalossa asuville palovakuutuksen osuus Terveydenhuoltomenot Pääsääntöisesti edellytetään käytettäväksi julkisia terveydenhuoltopalveluja. Yksityisistä terveydenhuollon palveluista aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti, kun asiakkaan tarve saada sellaista palvelua, jota ei ole tarjolla julkisessa terveydenhuollossa, erikoishoidon tarve tai hoidon kiireellisyys sitä edellyttää. Tällöin pyydetään julkisen terveydenhuollon lääkärin lausunto tai arvio yksityisen hoidon tarpeesta. Yksityisiä terveydenhuoltomenoja toimeentulotuessa huomioitaessa on aina selvitettävä asiakkaan mahdollisuus saada Kelan sv-korvaus menoihinsa. Yksityisen terveydenhuollosta aiheutuneita kustannuksia huomioidaan julkisen terveydenhuollon kustannusten suuruisena.

12 12 (17) Terveydenhuoltoviranomaisten määräämästä terveydenhuollosta syntyneet menot otetaan huomioon todellisen suuruisina. Johtava ylilääkäri arvioi onko määrätty fysikaalinen hoito sellainen, joka voi olla toimeentulotuella korvattava. Vähäiset terveydenhuoltomenot, kuten apteekin käsikauppalääkkeet, sisältyvät perusosaan. Reseptilääkkeet huomioidaan toimeentulotukilaskelmaan menoksi. (Muistettava edullisempi rinnakkaislääke. Apteekki arvioi, koska ei aina mahdollista vaihtaa halvempaan). Epäselvissä tapauksissa (esim. hivenaineet, epäilty lääkeaineiden väärinkäyttö) lääkkeiden tarpeellisuudesta pyydetään arvio terveyskeskuslääkäriltä. Terveydenhuoltomenoja ovat sairaalamaksut, hammashoidosta ja silmälasien hankinnasta aiheutuneet kustannukset sekä vastaavat muut terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneet menot (mm. lääkärin määräämät luontaislääkkeet). Pääsääntöisesti silmälasien linssien erityisvarustuksia (mm. himmennys, hionta, väri jne.) ei hyväksytä ilman sairauteen tms. liittyvää erityisperustelua. Muutoin linssit hyväksytään lääkärin/optikon määräyksestä. Silmälasien hankinta otetaan huomioon pääsääntöisesti korkeintaan joka 3. vuosi, ellei lääkäri erikseen toisin määrää tai näön muutos ei ole merkittävä. Toimeentulotukena ei hyväksytä molempien; silmälasien sekä piilolinssien hankintakustannuksia. Silmälasien kustannuksista huomioidaan enintään optikkoliikkeiden edullisimman tarjouksen mukainen meno. Halvin lukulasipaketti 89 ja 2- tehopaketti 189. (vuonna 2010). Lääkekuluina otetaan huomioon vain lääkärin määräämän lääkkeen omavastuuosuus. Mikäli lääkkeitä on useita ja eri lääkäreiden kirjoittamia reseptejä, ohjataan hoitavalle terveyskeskuslääkärille, jotta estettäisiin mahdollinen lääkkeiden väärinkäyttö. Pääsääntöisesti maksusitoumuksia ei kirjoiteta, vaan huomioidaan menona laskelmaan kuitin/reseptin mukaisesti ja toimeentulotuki myönnetään muun toimeentulotuen yhteydessä. Ainoastaan kiireellisessä tapauksessa voidaan antaa maksusitoumus. Säännöllinen lääkitys ei ole kiireellistä ja asiakas voi varautua lääkekuluihin. Poikkeuksena A-klinikan ja mielenterveysaseman lääkärien reseptit, joihin työntekijä voi erityisin perustein kirjoittaa maksusitoumuksen 3 kuukauteen saakka sekä terveyskeskusten hoitavan lääkärin reseptit samoin perustein. Lääkkeiden osalta hakijalle Kelan palauttama maksukaton ylitys otetaan huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Tarvittaessa neuvotellaan Kemin terveyskeskussairaalan maksujen alentamisesta terveyskeskussairaalan sosiaalityöntekijän kanssa ja kotihoitomaksuista kotihoidon ohjaajien kanssa.

13 13 (17) 4.3. Opiskelijoiden toimeentulotuki Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki, joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takauksesta opintolainaan. Mikäli hakijalla on opintolainan takauspäätös, nostamaton opintolaina on nostettavissa saakka pankista. Nostamaton opintolaina huomioidaan tuloksi kesäajan toimeentulotukilaskelmissa. Eli jos nostamatonta lainaa 2700e. jäljellä tämä jaetaan kahdella ja tulona opintolainan osuutena 1350e./kk kesä- ja heinäkuussa. Mikäli opintolainan takauspäätöstä ei ole haettu Kelasta, ohjataan sitä hakemaan. Mikäli opintolainan takausta ei ole haettu ohjauksesta huolimatta (esim. on ohjattu aikaisemmissa toimeentulotukipäätöksissä), huomioidaan opintolainan kuukausittainen osuus tuloksi kesäajalle eli 300e/kk. Opiskelijat velvoitetaan hakeutumaan kesätyönhakijaksi kesäloma-aikana. Talonkirjaotetta ei tarvitse toimittaa, jos kotitalous on toimeentulotukiasiakkuudessa. Mikäli opiskelija oleskelee kesäajan toisella paikkakunnalla (esim. vanhempien luona), ohjataan opiskelijaa hakemaan toimeentulotukea elämiseen oleskelukunnan sosiaalitoimesta. Jos opiskelija muuttaa toiselle paikkakunnalle töihin kesäajaksi ja pitää Kemissä olevan asunnon, voidaan toimeentulotuessa huomioida yhden kuukauden vuokra menoksi. Jos opiskelija hakee vain kesäaikana toimeentulotukea, ei aiempina kuukausina erääntyneitä laskuja huomioida. Laskut huomioidaan erääntymiskuukau tena. Asumismenot kohtuullistetaan heti. Ohjataan opiskelijaa hakemaan edullisempaa asuntoa keskustan ulkopuolelta, jos asumismenot ovat kohtuuttoman suuret. Jos opiskelijalla on maksuhäiriömerkinnän vuoksi 20 % perusnormin alennus, perusnormi nostetaan normaaliksi kesäajaksi. Viivästyneiden opintojen vuoksi alennettu perusnormi säilyy kesäajan. Mikäli opiskelupaikan vaihtumisen vuoksi opintotuen enimmäisaika on täyttynyt, eikä kyse ole opiskelijan opintojen laiminlyönnistä norminalentamista ei pääsääntöisesti tehdä. Joissakin tapauksissa opintotukikeskus myöntää viivästyneisiin opintoihin tukea mm. lopputyötä varten hyväksyttävien perusteltujen syiden vuoksi. Edellä mainittu edellyttää kuitenkin koulun/opinto-ohjaajan selvitystä hakemuksen liitteeksi, jotka hakijan tulee esittää myös toimeentulotukea hakiessaan. Mikäli opiskelija ei saa opintoetuuksia tässäkään tapauksessa voidaan toimeentulotukea myöntää erityisin perustein lyhytaikaisesti, mikäli opinnoissa tapahtuu edistymistä. Tästä tositteena opiskelijan tulee toimittaa kuukausittain hyväksytyt opintosuoritukset kirjallisina. Opiskelijan tulee myös selvittää mahdollisuut-

14 14 (17) ta rahoittaa viivästyneitä opintojaan (myös maksuhäiriöopiskelijat) muilla tavoin esim. Iltatyöllä tai pankkilainalla. Jos toimeentulotuen hakija saa tosiasiassa vanhemmiltaan varoja toimeentu loonsa tai muuta elatusta, tämä otetaan hakijan käytettävissä olevina varoina huomioon. Lisäselvityspyyntö tehdään toimeentulotukipäätöksellä. Hakemuksen täyden tämiseen annetaan aikaa 14 päivää. Jos pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hylätään hakemus puutteellisena. Alle 20-vuotiaan opiskelijan kohdalla selvitetään aina vanhempien tosiasiallinen elatuskyky. 18-vuotiasta omassa taloudessa asuvaa ohjataan kysymään koulutusavustusta elatusvelvollisuuden perusteella (KHO 12/2001). Maksuhäiriömerkinnän vuoksi opintolainan saanti mahdollisuuden menettäneitä ohjataan ensiksi selvittämään luottotietorekisteristä luottotietonsa (rekisteriä ylläpitää esim. Suomen Asiakastieto OY, löytyy internetistä) sekä ulosottovirastosta ulosoton määrä. (Kemin ulosottovirasto on Poliisitalon 4 krs.:ssa, Valtakatu 28).Tämän jälkeen varatulla ajalla käsitellään hakijan taloudellinen ja muu tilanne. Jos velka on pieni, ja tuen myöntäminen toisi opintolainatakauksen mahdollisuuden, ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen voi olla perusteltua. Talous- ja palvelusihteeri Maisa Lahnajärvi voi myös kartoittaa opiskelijan kokonaistilanteen ja mahdollisuuden saada sosiaalisella luototuksella opintolainaoikeus takaisin. Vanhempien luona asuva lukiota käyvää ei velvoiteta hakemaan opintolainaa, mutta omassa taloudessa asuva 18-vuotta täyttänyt velvoitetaan hakemaan kaikkia opintoetuuksia. Päivälukiosta iltalukioon vaihtanutta nuorta tai iltalukiota käyvää ohjataan takaisin päivälukioon opiskelemaan ensisijaisten etuuksien piiriin. Alle 18-vuotiaalle ei huomioida oppikirjoja toimeentulotukea laskettaessa, pait si pitkäaikaisasiakkaiden lapset 70 euroa lukuvuosi Vuokrarästiläiset ja asunnottomat Eräiden asiakkaiden kohdalla toimeentulotuen tarvetta aiheuttavat kertyneet vuokrarästit ja siitä aiheutuva asunnottomuuden uhka tai toimeentulotukena haetaan asunnon puutteen vuoksi vuokravakuutta, välityspalkkiota yms. me noa (tällaisia esim. Vankilasta vapautuvat). Tällaisissa tilanteissa on varattava aika sosiaalityöntekijälle/sosiaaliohjaajalle, joka yhdessä asiakkaan kanssa selvittää asiakkaan kokonaistilannetta.

15 15 (17) 4.4. Asevelvolliset Itsenäisesti asuva asevelvollinen saa asumiskustannukset sotilasavustuksena. Myös elatusvelvollisuus huomioidaan sotilasavustuksessa. Asevelvollisuusaikana ei ole oikeutta toimeentulotukeen. Myös siviilipalvelusta suorittavalla on vastaavat etuudet Vankilassa olevat ja vapautuvat Vankien elatus ja hoito on vankeinhoitoviranomaisten vastuulla. Vankilassa oloajalta vuokra voidaan myöntää toimeentulotukena, mikäli tuomio on noin 3-4 kuukautta asunnon säilymisen kannalta. Tutkintavankeudessa olevaa voidaan avustaa pienen harkinnanvaraisen käyttörahan muodossa tarpeen mukaan. Esim. 99 euroa/kk. (laitosajan normi) Vankilan sosiaalityöntekijän kanssa selvitetään avolaitoksissa olevien toimeentulotukiasiat. Avovankilassa vangeilla on työntekomahdollisuus parempi kuin suljetussa vankilassa. Vankilasta vapautuvien kohdalla selvitetään ns. pakkosäästöjen määrä toimeentulotukilaskelmaan. Vapautuvalle ei vankilaan toimiteta maksusitoumusta esim. vaatteisiin, vaan ko. asia hoidetaan omalla paikkakunnalla, mikäli siihen on tarvetta Työstä ja koulutuksesta kieltäytyjät Sosiaalityön keinoin tulee kantaa huolta ihmisistä, jotka uhkaavat syrjäytyä työelämästä ja ajelehtia vailla elämän hallintaa. Tarvittaessa asiakas tulisi ohjata ja velvoittaa kuntoutustutkimuksiin, selvittää eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudet tai sitten osoittaa työtä, mikäli siihen ei ole esteitä (vrt. Lääkärinlausunto, joka selventää mahdolliset psyykkiset tai sosiaaliset syyt työstä kieltäytymiseen). Kuntoutuksen asiakastyöryhmässä asiakkaiden asioita selvitetään tarvittaessa (mukana työvoimatoimisto, sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa muut tahot). Hakijan suostumuksella hakijan asiaa voidaan ryhmässä käsitellä.

16 16 (17) 5. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 5. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Ehkäisevä toimeentulotuki on osa viimesijaista taloudellista tukea, jonka tavoitteena on TotuL 1 :n 2 mom. mukaisesti edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotuki riippuvuutta. Ennalta ehkäisevällä tuella pyritään siihen, että toimeentulotukijärjestelmä voisi toimia tehokkaasti ja joustavasti taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi. Suunnitelma selviytymisestä on tehtävä asiakkaan kanssa yhdessä. TotuL:n 13 :n mukaan kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. (kts. toimeentulotukiopas 2007 s. 91). Ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan auttaa tuen tarpeessa olevia ihmisiä; * selviytymään odotettavissa olevista taloudellisista vaikeuksista ja toimeentulotukiongelmista, jotka johtuvat esim. pitkittyneestä työttömyydestä tai sairaudesta. * estää asiakasta ajautumasta tilanteeseen, jossa hän joutuisi pitkään turvautumaan toimeentulotukeen * tukea voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa asiakas ei ole oikeutettu saamaan varsinaista toimeentulotukea. EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KEMIN KAUPUNGISSA Ehkäisevä toimeentulotuki on suunnitelmallisen sosiaalityön väline, jolla pyritään lisäämään asiakkaan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää akuuteissa kriiseissä (esim. perhekriisit, vakava sairastuminen) ja osana suunnitelmallista sosiaalityötä, jolloin tuen myöntämiseen liittyy asiakasta koskeva asiakkaan kanssa yhteisesti laadittu palvelusuunnitelma hänen tilanteensa kohentamiseksi. Tilanteet, joissa ehkäisevää tukea voidaan myöntää 1. akuutit kriisitilanteet Asiakkaan taloudellinen tilanne saattaa äkillisesti heikentyä sairauden, työttömyyden, lähiomaisen kuoleman, perheen hajoamisen tai onnettomuuden vuoksi, jolloin tuen myöntäminen voi olla perusteltua alentuneeseen tulotasoon sopeutumiseksi ja maksujärjestelyistä sopimiseksi. Asiakasta ohjataan sopimaan menoistaan muuttuneen maksukykynsä mukaan ja tarvittaessa ohjataan sosiaali- ja talousneuvojan tai velkaneuvojan palveluihin.

17 17 (17) 2. asumisen turvaaminen Asiakasta voi olla perusteltua tukea tilanteessa, jossa voidaan turvata asumisen jatkuminen. Kyseessä voi olla käytännössä vuokrarästeistä selviytyminen sekä mahdollisista muista asumiseen liittyvistä rästiin jääneistä menoista. Tukea myönnettäessä tulee harkita hakijan asumismenojen kohtuullisuutta ja tarvittaessa ohjatta häntä edullisempaan asuntoon, jotta itsenäisen selviytymisen edellytykset jatkossa paranisivat. 3. taloudellinen kriisi ja ylivelkaantuminen Asiakkaan ja hänen perheensä tilanne voi ylivelkaantumisen seurauksena olla sellainen että on perusteltua myöntää ehkäisevää toimeentulotukea menoihin, jotka eivät muuten oikeuttaisi varsinaiseen toimeentulotuen saantiin. Tukea myönnettäessä laaditaan aina suunnitelma johon on kirjattu avustamisen tarkoitus ja tavoitteet. Ylivelkaantunut asiakas voidaan lisäksi ohjata käyttämään sosiaali- ja talousneuvojan tai velkaneuvojan palveluja. 4. muut tilanteet Ehkäisevää tukea voidaan myöntää myös muissa laissa mainituissa tilanteissa, joissa edistetään henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistään pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan määrärahasidonnainen tukimuoto, jota myönnetään vuodessa enintään määrärahojen mukainen määrä. Päätökset ehkäisevästä toimeentulotuen myöntämisestä valmistellaan aina asiakaspalaverissa ja myöntämisestä tekee päätöksen sosiaalityöntekijä.

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen Hyväksytty Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.10.2015 138 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.11.2015 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 2 3 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.11.2015 ALKAEN 2 1 ASUMINEN 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot: 3 Vuokra-asunto 3 Omistusasunto

Lisätiedot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2 Peruspalvelulautakunta 26.1.2017 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Ohjeistus 1.1.2017 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.12.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2016 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Perusturva- ja terveyslautakunta 17.11.2015 101 1 (60) Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Perusturva-

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN 1 Sisältö 1 OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA 2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TYÖRYHMÄ Tornion kaupunki SOSTE 11.11.2014 185 2 SISÄLTÖ 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN...4 1.2 TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN 1 JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön yksikkö 1.1.2016 Korjattu Soteltk 4.2.2016 JÄMSÄN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 1.2.2017 Voimassa 1.2.2017 alkaen 2(12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että sovittaessa näistä

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE Soveltamisohje hyväksytty TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuesta annetun lain 7 c mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään 1.3.1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄ SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.01.2015 Perusturvalautakunta 14.10.2015 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

Kuopion kaupungin PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Perusturva- ja terveyslautakunta 25.9.

Kuopion kaupungin PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Perusturva- ja terveyslautakunta 25.9. Kuopion kaupungin PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Perusturva- ja terveyslautakunta 25.9.2012 80 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE 3 2

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 29.11.2011 Perusturvalautakunta 10.12.2013 Perusturvalautakunta 25.02.2016 Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa Sisällysluettelo

Lisätiedot