Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloussuunnitelma 2013-2015"

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA Sijainti ja kulkuyhteydet Kontiolahden kuntastrategia Kuntastrategian näkökulmat Kunnan arvot Toiminta-ajatus Strategiset linjaukset/päämäärät Kunnan visio Yleistavoitteet Väestö Työllisyys ja työpaikat Työllisyys Työpaikat Maapolitiikka ja kaavoitus Alueellinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden kehitys Kontiolahden talouskehitys Muutokset palveluissa Toimintamenot ja -tulot Verotulot Valtionosuudet Rahoitusmenot ja -tulot Investoinnit Vieras pääoma Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tunnuslukujen kehittyminen KUNTAORGANISAATIO Kunnan organisaatio Kunnan toimielimet Konsernirakenne Kontiolahden Yrityspalvelu Oy Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET: Taloussuunnitelma ja -arviorakenne Käsitteistö Periaatteet KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (TEHTÄVÄ 100) ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)... 58

3 4.2.4 PERUSOPETUS 7 9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA LIITE 1 ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE LIITE 2. HENKILÖSTÖOHJELMA LIITE 3. KOKOUSPALKKIOT VUODELLE LIITE 4. AVUSTUKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA LIITE 5. PROJEKTIT LIITE 6. KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUU TASEYKSIKKÖ LASKELMAT 135 LIITE 7. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUSTAULUT JA PALVELUSOPIMUS VUODELLE

4 3 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet Kontiolahden kunta on perustettu vuonna Se sijaitsee Itä-Suomen läänissä keskellä Pohjois-Karjalan maakuntaa. Naapurikunnat ovat etelässä ja idässä Joensuu, lännessä Liperi ja Polvijärvi, pohjoisessa Juuka ja Lieksa. Kunnan kokonaispinta-ala on km 2, josta vesistöjä on 248 km 2. Kunnan länsirajasta osa onkin kirkasvetisessä Höytiäisessä, idässä kiemurtelee Pielisjoki. Kontiolahdella on myös lukuisia pieniä järviä ja lampia. Kontiolahden maisemat ovat hyvin vaihtelevat ja monipuoliset. Korkeuserot ovat huomattavat. Kunnan koillisosassa sijaitsevat vaarat nousevat jopa metrin korkeuteen meren pinnasta. Vaarojen vastapainona on laajoja kangasalueita ja rotkomaisia alueita. Kunnassa onkin edellytykset hyvin monipuoliseen luonnossa liikkumiseen ja harrastamiseen. Kontiolahdella on voimakkaasti kasvavia asuintaajamia ja virkeitä kyliä sekä kehittyviä teollisuusalueita, joiden sijainti mm. liikenteellisesti on erittäin hyvä.

5 4 Liikenneyhteydet kunnassa ovat hyvät. Valtatie 6 kulkee kunnan pituussuunnassa ja kantatie 73 (Joensuu - Lieksa) poikittaissuunnassa. Joensuu - Lieksa - Kontiomäki rautatie kulkee kunnan eteläosan kautta sivuten kuntakeskusta. Joensuun lentoasemalle on matkaa noin 20 km. Kontiolahden etäisyys Helsingistä on 465 km, läänin pääkaupungista Mikkelistä 230 km ja Kuopiosta 155 km. Niiralan raja-asemalle on matkaa 80 km Kontiolahden kuntastrategia Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2004 Kontiolahden kuntastrategian vuosille Kuntastrategian päivitystyö aloitetaan vuonna Kuntastrategian näkökulmat Kontiolahden kuntastrategiassa kokonaisuutta tarkastellaan BSC-mallin mukaan tasapainoisesti neljästä näkökulmasta: Palvelut ja niiden vaikuttavuus: edustaa kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmaa. Taloudelliset resurssit: edustaa resurssien hallinnan näkökulmaa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: edustaa henkilöstön ja yhteistyön näkökulmaa Prosessit ja rakenteet: edustaa organisaation sisäisen suorituskyvyn, tehokkuuden ja toimivuuden näkökulmaa. Jokaiselle näkökulmalle on määritelty viisi kriittistä menestystekijää, joissa on ehdottomasti onnistuttava vision ja strategian toteutumiseksi. Kriittisten menestystekijöiden toteutumista mitataan arviointikriteereillä, joille asetetaan tavoitetasot. Kuntastrategiaa laadittaessa arviointikriteerit ja tavoitetasot määriteltiin taloudellisille resursseille, josta koostuu kunnan talousstrategia. Palveluiden arviointikriteerit ja tavoitetasot määriteltiin vuonna 2005 palvelustrategian muodossa. Vuonna 2008 päivitettiin sekä palvelu- että talousstrategiaa.

6 Kunnan arvot Kunnan luottamushenkilöelinten ja henkilöstön toiminta tarvitsee tuekseen eettisiä arvoja. Arvoja voidaan luokitella ja jäsentää useammalla tavalla ja Kontiolahden kunnassa on arvoja jäsennelty strategiatyötä ennen ja työn yhteydessä. Kontiolahden kunnan arvot ovat: vastuullisuus luottamus avoimuus oikeudenmukaisuus yhteistyöhakuisuus Toiminta-ajatus Kontiolahden kunta tuottaa ja tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä järjestää kuntalaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut, hoitaa aktiivista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa yhteistyössä seutukunnan, eri yhteisöjen ja yritysten kanssa Strategiset linjaukset/päämäärät ennakoiva ja vahva talous monipuolinen palvelutarjonta osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö joustava päätöksentekokulttuuri vireä elinkeinoelämä seutuyhteistyön hyödyntäminen Kunnan visio Kontiolahti, kehityksen edelläkävijä

7 Yleistavoitteet 1 Kunta on osa Joensuun seutukuntaa, millä alueella yhteistyötä kehitetään parempien ja taloudellisempien palveluiden ja koko yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi. 2 Kunnan päätöksentekoprosesseissa tulee nykyistä perusteellisemmin selvittää päätöksen vaikutukset kunnan talouteen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä ja pyrkiä päätöksenteossa kunnan taloudellisen aseman kohentamiseen. 3 Suunnittelukaudella edistetään kunnan asukasluvun hallittua ja alueellisesti tasapainoista kasvua. 4 Kunnan työpaikkaomavaraisuus on ollut vain tyydyttävällä tasolla, joten työpaikkoja synnyttävin elinkeinopoliittisin toimenpiteisiin tulee kiinnittää huomiota. Kunnan työttömyysastetta alennetaan elinkeinopolitiikan avulla. Tavoitteena on, että kunnan työttömyysaste laskee alle valtakunnan keskiarvon (työministeriön tilastoinnin mukaan). 5 Kuntalaisille turvataan viihtyisä ja hyvä ympäristö osana elämisen laatua ja kunnan kehittämismahdollisuuksia. Kuntalaisia aktivoidaan myös osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon. 6 Kuntalaisilla on mahdollisuudet aktiiviseen, omaehtoiseen, monipuoliseen ja kehittävään vapaa-ajan viettoon. 7 Kuntalaisille järjestetään talouden sallimissa rajoissa palvelut sekä kannustetaan ja avustetaan järjestöjä, yhteisöjä ja yksityisiä ihmisiä palveluiden tuottamisessa. 8 Kunta edistää asuntotuotannon lisäystä ja asumistason kohottamista. 9 Viihtyisän luonnonympäristön säilyminen, asuntorakentaminen ja elinkeinojen kehittäminen turvataan harjoittamalla taajamissa ja kyläalueilla suunnitelmallista maapolitiikkaa. 10 Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistäminen. 11 Palveluiden tuotteistamista ja hinnoittelua jatketaan ja kehitetään edelleen

8 Väestö Kontiolahden väkiluku on yli kaksinkertaistunut kunnan perustamisajankohdasta tähän päivään. Asukasmäärä on vaihdellut voimakkaasti eri tekijöistä johtuen. Lähihistoriassa voimakkain kasvu ajoittui 1990-luvun vaihteeseen, jolloin vuositasolla asukasmäärä lisääntyi jopa yli 4 prosenttia. Viime vuosina kasvu on ollut 1 2,5 prosentin luokkaa. Kuvio 1 kuvaa asukasluvun kehitystä vuodesta 1980 vuoden 2013 syyskuuhun saakka. Kuvio 1. Asukasluvun kehitys syyskuu, henkeä Viimeisen 20 vuoden aikana Kontiolahden väkiluku on kasvanut yli 30 prosenttia ja lähes 20 prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana. Kasvussa on vaihtelua ikäryhmittäin, viime vuosina Kontiolahden kunnan jatkuva väestönkasvu on perustunut korkeaan syntyvyyteen. Taloussuunnitelmakaudella eläkeikäisten suhteellinen osuus asukkaista on kasvamassa, vaikkakin syntyvyys näyttäisi edelleen olevan korkealla. Asukasluvun odotetaan kasvavan lähivuosina suunnilleen samalla vauhdilla kuin viime vuosina. Vuotuiseksi asukasmäärän lisäykseksi noin 2 prosenttia per vuosi. Taulukko 1 kuvaa väestön ikäryhmittäistä kehitystä elämänvaiheen mukaan. Vuosien lukemat ovat ennusteita e 2014e 2015e 2016e "lapset", 0-6 v "koululaiset", 7-16 v "opiskelijat", v "työikäiset", v "eläkeläiset", 65 - v Taulukko 1. Väestön määrän ikäryhmittäinen kehitys ja arvio (Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu)

9 Työllisyys ja työpaikat Työllisyys Kontiolahtelaisten työllisyys on ollut lähimenneisyydessä kohtuullisen hyvä. Työpaikkaomavaraisuus on ollut kohtalainen ja myös muista kunnista on löytynyt työpaikkoja. Vuoden 2013 aikana työttömyys on noussut kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Viimeisten kahden vuoden työttömyysasteen keskiarvo on ollut 10,4. Kuvio 2. Työttömyysasteen kehitys syyskuu, % (Lähde: Työministeriö) Kontiolahden kunnassa oli syyskuussa 2013 työttömiä henkilöitä 688 kpl ja työttömyysaste oli 10,4 prosenttia. Työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Valtakunnan työttömyysasteesta ollaan jäljessä noin 3 prosenttiyksikköä. Kunta on työllistänyt keskimäärin 40 henkilöä kuukausittain. Työttömyysaste on ollut Kontiolahdessa, kuten myös Pohjois-Karjalassa ja koko Suomessa, noussut edellisvuodesta.

10 Työpaikat Seuraavissa taulukoissa on esitetty Kontiolahden kunnassa olevien työpaikkojen kehitys toimialoittain vuosina (A) Maa-, metsä- ja kalatalous (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto (C) Teollisuus (F) Rakentaminen (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta (J) Informaatio ja viestintä (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta (L) Kiinteistöalan toiminta (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (O-Q) Julk.hall. ja maanpuolustus; Pak. Sos.vak.; Koulutus; Terv.- ja sos.palv (R-U) Muut palvelut (X) Toimiala tuntematon Yhteensä Taulukko 2 Kontiolahden työpaikkakehitys v (Lähde: Tilastokeskus) Kontiolahden työpaikkojen lukumäärän kehitys jatkui kasvavana vuoteen 2005 saakka. Vuonna 2006 teollisten työpaikkojen määrä väheni ja samalla kaikkien työpaikkojen määrä yhteensä vähentyi huomattavasti edellisvuosista. Perlos Oyj nousi kunnan suurimmaksi työnantajaksi vuonna 2000, mutta vuoden 2007 alussa ilmoitettu Suomen tehtaiden alasajo muutti tilannetta merkittävästi. Vuonna 2011 suurin yksittäinen osuus, 44 prosenttia työpaikoista on julkisen sektorin palveluissa. Teollisten työpaikkojen suhteellinen osuus on vähentynyt ja oli vuonna 2011 noin 17 prosenttia.

11 Maapolitiikka ja kaavoitus Kontiolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Kontiolahden kunnan suunnitelmat perustuvat 1 2 prosentin vuotuiseen väestönkasvuun. Kontiolahden kunnan väestönkasvu on ollut tänä vuonnakin tavoitteiden mukaista. Kasvu on jakautunut tasaisesti koko kunnan alueelle. Varsinkin haja-asutusalueille on rakennettu edelleen runsaasti. Taajamien tonttitarjontaa on pystytty pitämään viime vuoden tasolla uusien asemakaavojen valmistuttua sekä kirkonkylässä että Lehmossa. Tästä johtuen myös taajamien rakentaminen on ollut varsin vilkasta. Erityisesti kirkonkylällä rakentaminen on lisääntynyt uusien kerrostalojen myötä. Kunnan teollisuustonttien markkinointi on ollut vähäistä, minkä johdosta myös tonttien kysyntä on ollut laimeaa. Uusina asemakaava-alueina otettiin käyttöön kirkonkylältä Lepolan alue ja Lehmosta Hirvijahdintien alkuosa sekä Lehmosta Mustolan alue. Suutelasta kolmannen vaiheen tontit päästiin vihdoin luovuttamaan, koska saimme Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen tonttien luovutukseen. Kunnan väestön keski-ikä on vähitellen nousemassa, joten on hyvä, että kerrostalotontteja on luovutettu kirkonkylän sekä Lehmon taajamista. Ennen kaikkea kirkonkylän kannalta on hyvä, että keskustaan on nousemassa taas yksi uusi kerrostalo ja suunnitteilla on myös kaksi uutta rivitalohanketta. Raakamaata on sovittu ostettavaksi tänä vuonna yhteensä noin 6 hehtaaria. Kiinteistökauppa on tarkoitus tehdä Onttolan alueelta. Raakamaata tarvitaan kuitenkin edelleen ja uusia kauppoja onkin valmistelussa. Saa nähdä, tehdäänkö vielä tänä vuonna myös muita kauppoja. Tonttien kysyntä on ollut edelleen varsin vilkasta kaikista kolmesta taajamasta. Kunnasniemen osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavasta tehty valitus hylättiin Kuopin hallinto-oikeudessa ja kaava tuli voimaan Jakokosken osayleiskaavaehdotus valmistui syksyllä 2012 ja kunnanvaltuusto hyväksyi sen Valtuuston päätöksestä tehtiin kuitenkin kaksi valitusta Kuopion hallinto-oikeuteen. Kaava ei ole näin ollen saanut vielä lainvoimaa. Lehmon osayleiskaavatyö on myös käynnissä. Sitä valmistellaan rakennekaavan avulla oheistyönä muiden töiden lomassa. Paiholan osayleiskaavan maanomistajatapaamiset pidettiin 12. ja ja kaavaluonnos saataneen nähtäville ensi talvena. Aluetta koskevan maankäyttösopimuksen laatiminen on viivästyttänyt kaavan etenemistä. Kontiorannan varuskunnan lopettamispäätöksen seurauksena kaavoituksen painopiste on nyt siirtynyt Kontioniemen alueelle, jossa käynnistettiin sekä maakuntakaavan 4. vaihe että Kontioniemen osayleiskaavan laatiminen. Tämän vuoden aikana ovat kaavoituspuolta työllistäneet runsaasti eri maankäyttösopimusten valmistelut. Sopimuksien keskeneräisyys on myös vaikuttanut siihen, että muutamat kaavatyöt ovat joutuneet odottamaan sopimusten valmistumista. Tämän vuoden aikana on valmisteltu useita mittavia asemakaavahankkeita, näistä suurimpana sekä kirkonkylässä että Lehmossa koko asemakaava-

12 11 alueiden uudistaminen. Työn yhteydessä tullaan nykyisiin asemakaavoihin tekemään useita muutoksia, sekä laajentamaan asemakaavoja tarvittavien kaavamuutoksien avulla. Lisäksi suoritetaan molempien kaavojen numeeristaminen. Näiden lisäksi on valmistelussa asemakaavan laajentaminen Kontiorannan elokuvakylään, Lehmonsuon alueelle, sekä asemakaavamuutos Lehmossa korttelissa 76. Loppuvuodesta on myös tarkoitus vielä käynnistää valmistelut Lehmossa Soralan ja Metoksen alueen asemakaavoittamiseksi. Näiden alueiden kaavoitus tulee painottumaan kuitenkin pääasiassa vuodelle UPM:n ranta-asemakaavan laadinta Höytiäisen ranta-alueelle Jaamankankaalle on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn vuoden 2014 alussa. Maankäytön suunnittelun painopiste on nyt siirrettävä muutamaksi seuraavaksi lähivuodeksi Kontiorannan varuskunta-alueen maa-alueiden hankintaan, rakennusten jatkokäytön selvittämiseen sekä alueen suunnitteluun ja aluetta koskevan EU-hankkeen eteenpäin viemiseen Alueellinen yhteistyö Kontiolahti sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan väestöllisellä painopistealueella. Kontiolahti tukee yhdessä muiden kuntien kanssa maakunnan elinmahdollisuuksien kehittämistä. Kunta osallistuu aluekehitysyhteistyöhön yhdessä muiden pohjoiskarjalaisten toimijoiden kanssa. Kontiolahti kuuluu Joensuun seutuun ja toimii tässä ryhmässä aktiivisesti Joensuun seudun kuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyön myötä kunnat saavat myös kustannushyötyjä mm. seudullisen hankintatoimen kautta. Vuoden 2007 alusta liityttiin seudulliseen hankintatoimeen ja seutukirjastoon sekä järjestettiin työterveyshuolto seudullisesti. Vuoden 2009 alusta aloitti maakunnallinen tietotekniikkayhtiö, johon kuntien atk-henkilöt siirtyivät ja joka tuottaa kunnille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut. Vuoden 2011 alusta alkaen on ympäristöterveydenhuolto järjestetty seudullisesti. Vuoden 2013 alusta Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Joensuun kaupungin hallinnoiman yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi. Ympäristöministeriö on vahvistanut Joensuun seudun yleiskaavan Kaavan vahvistumisen myötä Kontiolahdessa kumoutuivat Kirkonkylän, Pitkälammen, Kontioniemen, Lehmon, Utranharjun, Iiksenniiityn ja Selkien osayleiskaavat. Kaavassa on muodostettu kuntien yhteinen näkemys Joensuun seudun tulevaisuudesta vuoteen 2020 saakka. Kaavalla pyritään huolehtimaan myös Joensuun seudun kilpailukykyisyydestä muihin maakuntakeskuksiin nähden. Kontiolahti tukee Itä-Suomen yliopiston, muiden korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä kuntien välistä yhteistyötä eri aloilla.

13 Kansainvälinen yhteistyö Kontiolahdella on yksi ystävyyskunta Pohjoismaista ja yksi Venäjältä. Ruotsissa ystävyyskunta on nimeltään Hofors, jossa on asukkaita noin Venäläinen yhteistyökunta on Soutjärvi maaseutukeskus hallinto Karjalan tasavallassa. Yhteistyökuvioon kuuluu Liperin kunta. Kontiolahden kunnan osalta yhteistyö tapahtuu Kontiolahti-Venäjä seura Ry:n välityksellä. Kontiolahden kunta avustaa yhteyden pidossa sekä on mukana erilaisissa hankkeissa. Kontiolahden kouluilla on ystävyyskouluja monissa muissa maissa sekä kansainvälistä toimintaa. Yhteistyötä edistetään monin eri hankkein. Kontiolahdessa on monenlaista kulttuuriin ja liikuntaan liittyvää kansainvälistä toimintaa. Ampumahiihdon kansainväliset kilpailut tuovat kuntaan paljon ulkomaalaisia vieraita, samoin kuin golf-kenttä omine kilpailuineen. Kontiolahden kunta hakee aktiivisesti urheiluseurojen kanssa kansainvälisiä kilpailuja. Kansainväliseen yhteistyöhön etsitään aktiivisesti uusia toteuttamistapoja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on tiivis paketti oleellisesta hyvinvointitiedosta osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Se valmistellaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa ja hyväksytään valtuustossa. Hyvinvointikertomus kokoaa hallintokuntien näkemykset väestön hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista ja on asiantuntijanäkemys strategiseen suunnitteluun. Kontiolahden kunnanhallitus on perustanut hyvinvointityöryhmän loppuvuodesta Hyvinvointityöryhmään on nimetty edustajat perusturvaosastosta, hallinto-osastosta, vapaa-aikatoimesta, koulutoimesta, teknisestä toimesta ja ympäristötoimesta. Terveydenhuoltolain mukaan vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, on yhteistoiminta-alueen osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. Hyvinvointikertomus on toteutettu sähköisellä työvälineellä, joka on kehitetty Kaste-ohjelmaan kuuluvien Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TerPs -Terveempi Pohjois-Suomi ja KYS-erva alueen

14 13 sairaanhoitipiirien Kanerva-KASTE hankkeiden yhteistyönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa. Sähköinen ohjelma käyttää kansallisesti sovittuja indikaattoreita (SOTKA net). Seutuhallitus on suosittanut kuntien ottavan käyttöönsä Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn tehostamisen Joensuun seudulla hankkeen tuottaman hyvinvointiselonteonmallin perusindikaattoripaketin. Väestöterveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreja tulisi seurata talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnan nuorekas väestörakenne näkyy positiivisena kehityksenä mm. sairastavuuden laskussa sekä koulutustason nousussa. Kuvioon 3 on poimittu väestön terveyttä kuvaavia indikaattoreita Kontiolahdesta, Liperistä, Joensuusta, Siilinjärvestä, Pohjois-Karjalasta ja Suomesta. Muutosta kuvaava sarake kertoo indikaattorissa tapahtuneesta muutoksesta viimeisen kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Huolestuttavina voidaan toimeentulotukea saavien yli 65-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvua. Myös yksinhuoltajaperheiden määrä on nousussa.

15 14 Kuvio 3. Hyvinvointi-indikaattorit

16 15 2. TALOUDELLINEN KEHITYS 2.1. Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kehitysnäkymät ovat parantuneet hieman, mutta euroalueen talousongelmat jatkuvat edelleen. Danske Bankin ennusteen mukaan voidaan odottaa Yhdysvaltojen suhdannetilanteen kohentuvan ja Kiinan talouskasvun jatkuvan. Talouskasvun alkaessa näyttäisi etenkin kehittyvissä maissa olevan kuitenkin edessä hyvin matalan kasvun jakso. Samalla ennustetaan matalan korkotason jatkuvan. Suomen kokonaistuotannon kasvu vuonna 2012 oli negatiivista. Suomen osalta Suomen Pankki ennustaa vuodelle 2013 kokonaistuotannon supistumista ja vuosille erittäin vaimeaa talouskasvua. Suomen työllisyyskehitys lähivuosina on Suomen Pankin ennusteen mukaan heikkoa Kuntatalouden kehitys Kuntatalous oli vuonna 2012 Kuntaliiton mukaan pelättyäkin huonommassa tilassa. Kuntien vuoden 2012 tilinpäätöksistä yhteenlaskettu vuosikate heikkeni lähes kolmanneksella edellisvuodesta. Verotulojen vaatimaton kasvu ja menojen nopea kasvu ovat heikentäneet kuntien taloutta. Kuntien taloustilanteen tuleva kehitys on hyvin riippuvainen kansainvälisen talouden kehityksestä verotulojen kasvun muodossa. Lisäksi valtionosuuksien leikkausten jatkuminen kiristävät kuntien taloutta tulevalla suunnitelmakaudella. Kuntien taloussuunnittelu seuraavalle suunnitelmakaudelle tulee olemaan joka tapauksessa haasteellista, lähivuosille ajoittuu useita suunnittelua vaikeuttavia muutoksia ja tekijöitä. Kuvio 4. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit (Lähde: Peruspalvelubudjetti 2014)

17 Kontiolahden talouskehitys Kontiolahden kunnan toimintakate kasvaa erittäin maltillisesti suunnitelmakaudella. Kasvu on todella pientä ja lautakunnat ovat laatineet talousarvionsa erittäin vastuullisesti. Maltillisessa kasvussa on kuitenkin riskinsä, tiukat menovaraukset saattavat osoittautua epärealistisiksi. Verorahoituksen osalta on odotettavissa kohtuullista kasvua, mutta ei lähellekään parhaiden vuosien tasoa. Vuosikate on vuosina 2014 ja 2015 heikohko, mutta kohtuullinen vuonna Kunnan tulos on suunnitelmakaudella negatiivinen. Investoinnit ovat jo vuosikausia jatkuneet voimakkaina ja jatkuvat edelleen. Investointivilkkaus on johtanut lainamäärän kasvuun, joka on riittämättömästä vuosikatteesta johtuen edelleenkin kasvussa suunnitelmakaudella. Kontiolahden kunnan poistosuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2013 investoinneista alkaen. Päivitys vaikuttaa poistoihin nostavasti, mutta tuo myös poistotason lähemmäs investointitasoa. Valtuusto hyväksyi vuoden 2008 lopulla päivitetyn talousstrategian, jossa kriittisinä menestystekijöitä ovat käyttötalouden tasapainoisuus, verorasitus, lainarasitus, talouden liikkumavara, vakavaraisuus ja investointiohjelman tasapainoisuus. Kriittisille menestystekijöille on määritetty arviointikriteerit ja niille tavoitetasot. Talousstrategian tavoitteiden toteumaa seurataan vuosittain toimintakertomuksessa, lisäksi se ohjaa kunnan taloussuunnittelua. Talousstrategian päivitystyö aloitetaan vuonna Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Tavoitetasot Käyttötalouden tasapaino Tuloslaskelman tasapainoisuus Vuosikate/poistot välillä % Verorasitus Lainarasitus Tuloveroprosentti Lainakanta/asukas Konsernilainat/asukas Enintään Joensuun seudun keskiarvo Enintään 50 % yli edellisen vuoden valtakunnallisen keskiarvon Enintään edellisen vuoden lopun valtakunnan keskiarvo Talouden liikkumavara Vakavaraisuus Vähintään 9 % Kumulatiivinen ylijäämä toimintakatteesta 50 % Omavaraisuusaste omaisuudesta Investointiohjelman tasapainoisuus Investointien omarahoitusaste Investointien omarahoitusaste välillä % Kuvio 5. Kontiolahden kunnan talousstrategia

18 Muutokset palveluissa Voimakkaasti kasvava väestö, ikääntyvien ihmisten suhteellisen osuuden lisääntyminen, päivähoitoikäisten lasten määrän kasvu, terveydenhuollon haasteet sekä yhä enemmän yksilöllisyyttä huomioiva lainsäädäntö ovat jo pitkään aiheuttaneet keskustelua palvelutarjonnan lisäämis- ja muutostarpeista. Henkilöstöohjelman (LIITE 2) tavoitteena on tuottaa laadukkaat palvelut, huomioiden lainsäädännön määräykset sekä palvelutarjonnan turvaaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on vuonna 2013 aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-alue Joensuun kaupungin kanssa. Outokummun kaupunki tulee alkaen mukaan yhteistoiminta-alueeseen. Yhteiskunnallisia heijastuksia, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen järjestämiseen ovat taloudelliset muutokset esim. työttömyyden kasvu sekä väestön rakenteeseen ja kasvuun vaikuttavat tekijät. Myös palvelurakenteen kehittäminen ja sisällön muutokset vaikuttavat palvelurakenteisiin ja palveluiden laatuun. Vanhuspalvelulaki astui voimaan Lailla on merkittävä vaikutus vanhuspalveluiden järjestämiseen. Yhteistoiminta-alueen toiminnassa noudatetaan yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita ja periaatteita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua, tuottavuutta ja vaikuttavuutta kehitetään yhdessä palvelun tuottajan kanssa. Kontiolahti on tulevaisuuteen panostava kunta, jossa on investoitu varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kontiolahdella on toimivat ja laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut, joiden laatua seurataan ja kehitetään systemaattisten palautekyselyjen avulla. Palvelujen taloudellista tehokkuutta seurataan Kuntamaisema-ohjelman vertailutietojen ja eri tahojen tuottaman vertailuaineiston avulla. Taloussuunnitelmakaudella taloudellinen niukkuus edellyttää taloudellisen tehokkuuden lisäämistä samalla kun asiakasmäärä nousee kunnan asukasmäärän kasvaessa. Onttolan päiväkodin uudisrakennus otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa. Uuteen rakennukseen lisättiin yhden 21-paikkaisen lapsiryhmän tilat. Ryhmä toimii toistaiseksi 1-5-vuotiaiden lasten sisarusryhmänä alle 3-vuotiaiden lasten lisääntyneen päivähoidon tarpeen vuoksi. Mäntytien päiväkodin tiloissa ilmenneet sisäilmaongelmat ja niihin liittyvät korjaustoimet ovat vaikeuttaneet päiväkodin toimintaa. Päiväkodin lapset ja henkilökunta siirrettiin alkaen kesäajaksi muihin päiväkoteihin ja alkaen toiminta käynnistyi väistötiloissa, ns. siirrettävissä tilaelementtirakennuksissa. Kontiolahden kunnan päiväkodeissa otetaan käyttöön jo perhepäivähoidossa käytettävä Mobiili-järjestelmä, jossa lapsen läsnäolot kirjataan puhelimitse. Ohjelma mahdollistaa sähköiset reissuvihkot perheen ja päiväkodin välillä sekä tarvittaessa tuntiperusteisen laskutuksen seurannan. Kontiorannan varuskunnan loppumisen myötä on maapolitiikassa kaavoituksen painopistettä suunnattu Kontioniemen kehittämiseen. Kunnan suunnittelun tuleekin reagoida mahdollisiin muutostarpeisiin mahdollisimman nopeasti.. Kontioniemen suunnittelun lisäksi kunnan muiden keskeisten alueiden suunnittelu jatkuu suunnitellusti. Paiholan osayleiskaava pyritään saamaan valmiiksi ensivuonna. Lehmon osayleiskaavatyö etenee rakennekaavan laadinnalla. Isot asemakaavatyöt

19 kirkonkylän ja Lehmon asemakaavojen uudistustyö etenee normaalisti. Kirkonkylän asemakaavan uudistus valmistuu vuonna Ympäristöpalvelujen vuoden 2014 tavoitteena on ilmastostrategian toteuttamisohjelman päivittäminen. Ilmastostrategian päivittämisen jälkeen on tarpeen päivittää myös strategiassa esitetyt kuntakohtaiset toimenpiteet ja vastuutahot niiden eteenpäin viemiseksi. Toteuttamisohjelmaan tulee valita konkreettisia myös taloudellisesti kannattavia kehittämiskohteita kaikkien osastojen mukaan saamiseksi. Toteuttamisohjelman täytäntöönpano tulee aloittaa välittömästi eri vastuutahoilla toteuttamisohjelman valmistuttua Toimintamenot ja -tulot Talousarviovuonna kokonaistoimintamenot kasvavat vain 1,4 prosentilla. Toimintatulojen kasvu on erittäin vaatimaton 0,4 prosenttia. Kunnan palveluista kertyvien toimintatulojen arvioiminen ja ennustaminen on hyvin vaikeaa, tulojen toteumaan vaikuttavat niin palveluiden tarjonnan toimivuus kuin palveluiden käyttäjien maksukykykin. Useina vuosina toimintatulot ovat kuitenkin ylittäneet arvion loppuvuoteen painottuneilla tulokertymillä. Toimintakatteen kasvu vuonna 1,7 prosenttia, on erittäin alhainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Alhaiseen menokasvuun sisältyy riski siitä, kuinka hyvin tiukassa talousarviossa pysytään. Suunnitelmavuosina toimintamenojen kasvun on suunniteltu jatkuvan maltillisesti noin 1,5 prosentin linjalla. Toimintatulojen vastaavan aikavälin kasvuodotus on noin 2 prosenttia vuosittain Verotulot Kontiolahden verotulojen kasvu oli vuosina vahvaa, lisäystä tuli vuosittain keskimäärin lähes 11 prosenttia. Vuosina 2003 ja 2004 kasvussa tapahtui pieni notkahdus. Vuosien verotulokertymä oli myös erittäin hyvä. Kontiolahtelaisten verotettavien tulojen kasvu oli näinä vuosina erittäin hyvä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin vertailtuna. Talouden taantuma kuitenkin leikkasi kaikkien Suomen kuntien, mukaan lukien Kontiolahden kunnan, verotulokehitystä vuonna Vuosi 2010 oli jälleen parempi vuosi kaikissa kunnissa ja Kontiolahdenkin kunnan verotulot kasvoivat lähes 7 prosenttia. Vuonna 2011 Suomessa kuntien verotulokasvu hidastui, mutta Kontiolahdella kasvua saavutettiin 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Osansa tähän vaikutti tuloveroprosentin nosto 19 prosentista 19,25 prosenttiin. Vuonna 2012 verotulojen kasvu oli vaatimaton 1,3 prosenttia, johon vaikutti kuntien jako-osuuden leikkaaminen vuoden lopussa. Vuonna 2013 on kuitenkin osoittautunut, että vuoden 2012 jako-osuus oli liian pieni, mistä johtuen vuoden 2013 jako-osuutta korotettiin. Vuoden 2013 verotulojen kasvu onkin jälleen vahvaa. Kontiolahden kunnan tuloveroprosentti vuonna ,75. Koko valtakunnassa on vuodelle 2014 arvioitu palkansaajien tulojen kasvu kohtuullisen korkealle tasolle. Suunnitelmavuosina verotulojen ennakoidaan kasvavan kohtuullisesti. Kasvu on kuitenkin hyvin riippuvainen uuden yleisen taloustilanteen ja työllisyyden kehittymisestä.

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot