YHTEENVETO VUOSIEN 2010 JA 2011 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ LOP- PUUNMAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO VUOSIEN 2010 JA 2011 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2011 LOP- PUUNMAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA"

Transkriptio

1 1 YHTEENVETO VUOSIEN 2010 JA 2011 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ LOP- PUUNMAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA MAKES - MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN, ELINKEINO- JA YHDYSKUNTA- RAKENTEEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YHTEISTYÖHANKE YLÄ- PIRKANMAAN KUNNISSA Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Toteutusaika: maksatukset Sitoumukset- Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa toteutetaan teemakohtaisesti maankäytön toimintapilotteja, joita voidaan hyödyntää ja laajentaa edelleen usean kunnan käyttöön. Toteutettavia pilotteja ovat mm. analyysi- ja vyöhykejakomalli ympärivuotisten asuntojen kestävälle ja tehokkaalle sijoittamiselle palveluiden, tieverkon ja kunnallistekniikan osalta (Virrat, Ruovesi, Orivesi) sekä teemoitus- ja palvelumallin rakentaminen yritysten sijoittumisen strategiseksi pohjaksi (Mänttä-Vilppula). Samalla osallistuville kunnille laaditaan yhteisiä suunnittelukäytäntöjä ja toimintaohjelmia maakäytön suunnittelun sekä elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen yhteistoiminnan tehostamiseksi. Hankkeessa luodaan ratkaisuja hajarakentamisen kestävälle suunnittelulle ja kuntien yhteisen ympäristöohjelman toteuttamiselle ja parannetaan strategioiden ja maankäytön yhteyttä elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa tiivistetään viran-omaisyhteistyötä suunnitteluaineistojen tehokkaalla yhteiskäytöllä ja lisätään kuntalaisten osallistumisen vaikuttavuutta ja vaikuttamisen toteuttamista. Hankkeessa toteutettiin teemakohtaisesti maankäytön toimintapilotteja Ylä-Pirkanmaan kunnissa. Hankkeessa rakennettiin analyysi- ja vyöhykejakomalli hyödyntämällä Esrin geoprosessointimallia ja analyysivälineitä. Työkalulla voidaan tehdä vyöhyketarkastelua ympärivuotisen asumisen edullisesta sijoittumisesta haja-asutusalueella.

2 2 Esrin analyysivälineitä käyttäen toteutettiin työkalu, jolla voidaan tutkia yrityksen optimaalista sijoittumista Huffin-mallin pohjalta. Pilotin tuloksena tuotiin esiin paikkatiedon käytön mahdollisuudet elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Hallintokuntasillan toteutusta varten luotiin selainpohjainen käyttöliittymä, joka kokoaa eri paikkatietoaineistoista kokonaiskuvan. Uudenlaisen hallintokuntasiltaratkaisun avulla mm. Oriveden kaupungin koulutoimen käyttöön toteutettiin käyttöliittymä, jossa oppilaat saatiin sijoitettua kartalle esim. koulukuljetusten järjestelyä varten. Mänttä-Vilppulassa toteutettiin Social Planning -pilotti, jonka kohteena oli strategiseen yleiskaavaan liittyvien kehityskuvien suunnittelu. Pilotin tavoitteena oli lisätä paikallishallinnon ja asukasyhteisöjen vuorovaikutusta. Lisäksi luotiin paikkatietojärjestelmän päällä toimiva palautekanava, jolla voidaan kerätä palautetta maankäytön suunnittelun hankkeisiin karttapohjaisesti Internetin välityksellä. Hankkeessa toteutettuja pilotteja voidaan laajentaa ja ottaa käyttöön myös muissa Ylä-Pirkanmaan kunnissa. Lähikunnat voivat liittyä paikkatietopalveluun ja kuntien yhteistyöverkostoon Arc GIS Server -ratkaisun myötä. Hankkeen tuloksena yhteistyö on jo laajentunut Pälkäneen ja Keuruun kanssa. Hanke on tukenut strategista alueiden kehittämistä ja ennakointia muutoksiin. Maankäyttöryhmän toiminta on saatu tiiviimmäksi ja laajemmaksi ja kytkennät elinkeinolliseen kehittämiseen ovat vahvemmat. Maankäyttöryhmän toiminta jatkuu vahvana osana alueellista KOKO-ohjelmaa.

3 3 JATKOKUITU Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Etelä-Pirkanmaalla käynnissä oleva rakennemuutos on viime aikoina koskettanut erityisesti teollisuudesta elävää Valkeakosken kaupunkia. Yksi merkittävimmistä työnantajista Valkeakosken kaupungissa, Kuitu Finland Oy (keskimäärin 330 työntekijää), joutui nopeasti huonontuneen maailmanlaajuisen taloustilanteen vuoksi vaikeuksiin ja ajautui konkurssiin ( ), vaikka toiminta vielä alkuvuodesta 2008 toiminta oli ollut kannattavaa. Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset ostajaehdokkaat Kuitu Finland Oy:lle, käydään myyntineuvottelut niiden kanssa, laaditaan myyntidokumentit ja sopimukset hyödyntäen lainopillista asiantuntemusta. Toiminnan jatkuminen voi tapahtua esim. uuden omistajan toimesta, joka ostaa Kuitu Finland Oy:n liiketoiminnan tuotantolaitoksineen tai uuden yrityksen perustamisen kautta, joka jatkaa Kuitu Finland Oy:n toimintaa. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Kuitu Finland Oy:n toiminnan jatkuminen Valkeakoskella ja siten säilyttää niin tehtaan työpaikat kuin välillisesti tehtaasta työllistyvien alihankintayrityksien henkilöstö. Konsultit selvittivät mahdollisuuksia tehtaan toiminnan jatkamiselle, etsivät tehtaalle ostajaa sekä neuvottelivat rahoituksesta. Hankkeen toimenpiteet vaikuttivat keskeisesti siihen, että hankkeen aikana ilmaantuneiden kahden ostajaehdokkaan kanssa voitiin suunnitella tehtaan käynnistystä. Hankkeen jo päätyttyä on selvinnyt, että Kuitu Oy:n toimintaa alkaa uudelleen Avilon Oy nimisen yhtiön vetämänä.

4 4 VETOAPU, (korkoraha) Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa markkinoidaan Etelä-Pirkanmaata ja viestitään sen vetovoimatekijöistä. Kohderyhmänä hankkeessa ovat potentiaaliset yritykset ja asukkaat. Tärkeimpänä tehtävänä on tehdä seutua tunnetuksi uusien yritysten sijaintipaikkana työpaikkaomavaraisuuden takaamiseksi. Hankkeen keskeiset osakokonaisuudet: 1. Elinkeinotoiminnan kehittäminen yritysalueita ja -tiloja markkinoimalla sekä paikallista yritystoimintaa tukevilla toimenpiteillä - Osta kotikunnasta -kampanja - yritysalueiden ja -tilojen kehittäminen ja markkinointi 2. Kuntien tunnettuuden parantaminen ja imagon vahvistaminen - seudun markkinointi potentiaalisille asukkaille - seudun imagon mittaaminen - kyltit, opasteet ja muut mainosvälineet - yhteistyö Ideaparkin kanssa 3. Kuntien markkinointi asuinpaikkana sekä tonttimarkkinoinnin tukeminen - sijaintietu, liikenneyhteydet, etäisyydet ja monipuolinen tonttivalikoima - erityistonttien, autiotilojen ja -talojen kartoitus ja myynnin edistäminen Hankkeessa markkinoitiin Etelä-Pirkanmaata kohderyhmänä potentiaaliset uudet yritykset ja asukkaat. Keskeiset osakokonaisuudet olivat: 1) Elinkeinotoiminnan kehittäminen yritysalueita ja -tiloja markkinoimalla, 2) Kuntien tunnettuuden parantaminen ja imagon vahvistaminen ja 3) Kuntien markkinointi asuinpaikkana ja tonttimarkkinoinnin tukeminen. Valkeakosken asuntomessujen (2009) yhteydessä toteutettiin erilaisia markkinointikampanjoita, mm. oma osasto messuilla, Aamulehden ilmoitusliitteet, ilmoittelu Tampereen busseissa, nettisivusto alueen palvelutarjonnasta. Aluetta markkinoitiin myös Asta- ja Alihankinta-messuilla. Yritysalueista ja -tiloista ilmoiteltiin lehtikampanjoin ja nettisivuilla. Yritysasiamiehille teetettiin myyntikansiot, joissa oli sisältönä mm. yritystonttiesite. Esitettä jaettiin myös useiden muidenkin väylien kautta. Seudun imagosta teetettiin tutkimus ennen asuntomessuja ja jatkotutkimus messujen jälkeen. Tutkimuksen mukaan tunnettuudessa ja imagossa oli tapahtunut positiivisia muutoksia.

5 5 Kohdealue UUSI OTE Uudistuva hankesuunnittelu Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaa Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu julk. rahoitus UUSI OTE 2013 Uudistuva hankesuunnittelu on hankeosaajien valmennusohjelma. Valmennus on tarkoitettu kokeneille ja uudistushaluisille hankkeiden projektipäälliköille sekä taustaorganisaatioiden nimeämille muille maakunnan kehittämisen avainhenkilöille. Hankkeen toimenpiteitä ovat: 1) Ohjelman yksityiskohtainen sisällön ja oppimismenetelmien suunnittelu sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa 2) Kohdemarkkinointi huhti-toukokuussa ) Valmennuksen lähikoulutuspäivät ja Problem based learning -työskentely kesäkuun 2009 ja marraskuun 2010 välisenä aikana 4) Hankkeen arviointi ja raportointi joulukuussa 2010 Valmennukseen kuuluu yhteensä 10 lähikoulutuspäivää sekä itsenäisesti ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä. Oppimista tehostetaan Problem based learning -työskentelyllä ja esimerkkiprojektin suunnittelun avulla. Ohjelmakokonaisuuden laajuus on 12 opintopistettä. Hankkeen tavoitteena oli valmistautua 2014 alkavaan EU-hankekauteen lisäämällä yhteistä tahtoa rahoittajien ja toimijoiden kesken. Valmennuksella tähdättiin hankesuunnitteluun, joka tuottaa hyviä hankkeita Pirkanmaan kehitystarpeisiin. Yksilötasolla valmennusohjelman tavoitteena oli vahvistaa toimijoiden ammatillista projektiosaamista, jota he voivat hyödyntää omissa organisaatioissaan. Valmennukseen osallistui 17 henkilöä koulutus- ja kehittäjäorganisaatioista Pirkanmaalta. Ohjelman toteutus sisälsi aloitusseminaarin ja kuusi teemapäivää (aiheina 1. konseptointi, 2. verkostoituminen, 3-4. hankkeen tavoite, arviointi ja vaikuttavuus, 5. kansainvälisyys hanketoiminnassa ja 6. uudistuva hankeviestintä). Lisäksi järjestettiin kaksi ryhmätyöpäivää ja kaksipäiväinen päätösseminaari. Hanke vahvisti pirkanmaalaisten hanketoimijoiden verkostoitumista ja lisäsi ymmärrystä erilaisista lähtökohdista tehtäviin hankkeisiin. Osallistujat saivat uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja käyttöönsä. Valmennus toimi avauksena uudenlaisen hanketoiminnan suunnittelulle.

6 6 PIRKANMAAN KOTISEUTUOPPI KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMAAN Lempäälän kunta Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa laaditaan/kootaan Pirkanmaan kotiseutuoppiaineistomateriaali. Aineisto sisältää omaan kulttuuriin ja kotiseutuun liittyvää oppimateriaalia sekä hallinnon ja aluetalouden oppimateriaalia, joka palvelee historian, yhteis-kuntaopin, biologian, maantiedon ja taloustiedon opetusta. Aineistoa työstetään yhdessä yhteistyöopettajien kanssa ja projektin loppuvaiheessa järjestetään seminaari, joka palvelee aineiston markkinointia Pirkanmaan kuntiin. Hankkeen tavoitteena oli saattaa Pirkanmaan kotiseutuoppiaineisto osaksi Pirkanmaan koulujen opetussuunnitelmia Pirkanmaa-tietouden ja maakunnallisen kulttuuri-identiteetin lisäämiseksi peruskoulu- ja lukioopetuksessa. Hankkeessa luotiin Pirkanmaa-portaali (www.virtuaalikoulu.org/pirkanmaa), jossa on aineistoa seuraaviin oppiaineisiin: biologia, äidinkieli, musiikki, historia, uskonto ja et, maantieto, yhteiskuntaoppi ja kuvataide. Materiaali on vapaasti käytettävissä internetissä. Aineisto sisältää runsaasti valmista oppimateriaalia käytettäväksi alakoulusta lukioon saakka.

7 7 PIRKANMAAN KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEIS- TYÖN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET -ESISELVITYS Pirkanmaan liitto Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa selvitetään edellytykset kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edelleen kehittämiseksi Pirkanmaalla. Lisäksi selvitetään onko sitä mahdollista toteuttaa sote-mallin pohjalta, jonka mukaisesti Suomessa olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti riittävän vahvaa sosiaali- ja terveysaluetta. Kyseiset alueet järjestäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja valtaosan erityispalveluista. Hankkeen tavoitteena oli selvittää edellytykset kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämiseksi Pirkanmaalla. Löytää edellytykset tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maakunnassa hallinnollisesti selkeämmällä, taloudellisemmalla ja laadukkaammalla tavalla. Hankkeeseen palkattiin selvitysmies, joka teki kyselyn Pirkanmaan kunnille. Valmistelun aikana kuultiin myös kuntayhtymien, sosiaalija terveysministeriön sekä alan asiantuntijoiden näkemyksiä. Selvitysmiehen loppuraportissa esitetään seuraavaa: kuntien yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia, mallit järjestämis- ja rahoitusvastuun toteuttamisen vaihtoehdoiksi, mallit yhteistyön tiivistämiseksi sekä johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Hankkeen tuottamaa materiaalia hyödynnetään maakunnallisessa kehittämistyössä ja kunnat voivat hyödyntää raporttia omassa kehittämistyössään.

8 8 KOULUTUSVIENNIN SELVITYSHANKE Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa selvitetään millä edellytyksillä Pirkanmaalle voi syntyä liiketoimintaa Tampereen yliopiston (TaY), Tampereen teknillisen yliopiston(tty) ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n ylläpitämän Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koulutusosaamisen vientiä varten. Keskeiset toimenpiteet: - Aloitusvaiheen toimintamallinen analyysi o Selvitetään koulutusviennin toteuttamista seuraavista toimintamalleista käsin: konsultointiluontoiset hankkeet, koulutuksen toteutus Suomessa, sisältökokonaisuuksien myyminen ulkomaisen partnerin tarjoamiin koulutuksiin - Markkina-analyysi o Markkina-alueiden vertailun ja analyysin tuloksena valitaan muutamia potentiaalisia markkina-alueita tarkemman selvityksen kohteeksi. Selvitykseen sisältyy myös kartoitus soveltuvista yhteistyökumppaneista markkinaalueilla. Yhteistyökumppaneiden valikoitumisen jälkeen hanke aloittaa alustavat neuvottelut yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi jatkopäätöksiä varten. - Ehdotus liiketoiminnan mahdollistavista rakenteista o Liiketoiminnan mahdollistavista rakenteista selvitetään vaihtoehdot organisoida koulutusvientiliiketoimintaa yritystoimintana ja laaditaan ehdotus toteutustavaksi. - Menestyvän liiketoiminnan keskeiset edellytykset o Laaditaan osaraportti menestyvän koulutusvientiliiketoiminnan keskeisistä edellytyksistä sisältäen seuraavat osa-alueet: toimijat, strategiaperusta, liikeideoita, liiketoiminta-alueet, asiakkaat, markkinointi, toiminnan tuottama lisäarvo. - Raportointi o Hankkeen ensisijaisena tuloksena on kirjallinen selvitys Unipoli- konsortion ja muiden pirkanmaalaisesta koulutusviennistä kiinnostuneiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä pirkanmaalaisille korkeakouluille voi syntyä liiketoimintaa koulutusosaamisen viennistä. Hankkeessa tehtiin toimintamallien analyysi, jossa päädyttiin ver-

9 9 kostomaiseen toimintamalliin. Selvityksen mukaan ei ole tarvetta lähteä rakentamaan alueellista koulutusvientibrändiä, vaan toimitaan osana FLF-klusteria (Finpron Future Learning Finland -klusteriohjelma). Hankkeessa toteutettiin markkina-analyysi (Kiina ja Kauko-Itä, Lähi-itä, Venäjä, muut maat) ja ehdotus liiketoiminnan mahdollistavista rakenteista sekä selvitettiin menestyvän liiketoiminnan keskeiset edellytykset. Liiketoiminnan edellytyksiä arvioitiin markkinoiden, asiakkaiden, tuotteiden ja palveluiden sekä toimintaprosessien näkökulmista. Hankkeen tuottama raportti on julkaistu Tamk:n nettisivuilla. Hanketta hyödynnetään Pirkanmaan korkeakouluissa oman koulutusvientitoiminnan kehittämisessä, mm. täydennyskoulutuksen alalla. Hankkeen aikana selvisi, ettei ainakaan tässä vaiheessa ole tarpeen perustaa tamperelaisille korkeakouluille yhtiötä harjoittamaan koulutusvientitoimintaa.

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

kutu - kulttuurista tulevaisuutta 2011-2012

kutu - kulttuurista tulevaisuutta 2011-2012 Niina Hattunen C kutu - kulttuurista tulevaisuutta 2011-2012 Loppuraportti POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU 1 C:60 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C:60 LOREN IPSUM DOLOR kutu -kulttuurista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot