TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA , TALOUSARVIO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013"

Transkriptio

1 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA , TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea seuraavaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Käyttötalousmenot ovat vuonna 2013 yhteensä (ulkoiset) euroa (ml. sisäiset euroa), investoinnit bruttona euroa ja lainojen lyhennykset euroa. Hallintokunnat ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioesityksissään lähteneet siitä, että kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut suunnitelmakaudella entisessä laajuudessa. Talousarvion toteutuminen edellyttää tiukkaa menokuria ja kuluista pidättäytymistä. Talousarvion sitovuus 1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2013 käyttötalousosan, vahvistaa - keskushallinnon nettomenona euroa kunnanhallituksen käytettäväksi. - perusturvapalvelujen osalta nettomenona euroa perusturvalautakunnan käytettäväksi. - sivistyspalvelujen osalta nettomenona euroa sivistyslautakunnan käytettäväksi. - teknisten palvelujen bruttomenona euroa teknisen lautakunnan käytettäväksi. 2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit bruttona euroa, kuitenkin pitäytyen enintään hankekohtaisessa budjetoinnissa. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen euroa kunnanhallitusta sitovaksi. 3. Valtuusto vahvistaa pitkäaikaisten lainojen määrän euroa. Vanhaa lainaa maksetaan pois euroa. 4. Maanhankinta, euroa, rahoitetaan investointivarausta purkamalla. Muut investoinnit, nettona euroa, rahoitetaan vuosikatteella ja lainalla.. Vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

2 2 Yleiset lähtökohdat Hailuodon kunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille peruspalvelut, kehittää viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä, ylläpitää edellytykset matkailu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnalle sekä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintaa ohjaa valtuuston hyväksymä strategia ja talousarvio. Kunnan strategiset painopistealueet ovat: Hailuoto on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta Hailuoto on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut Hailuoto on luontoarvoja kunnioittava, viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että kakkosasumispaikkana Hailuoto on Oulun seudun vetovoimaisin vapaa-ajan- ja virkistyskohde Valtuusto laati päivitetyn strategian vuoden 2013 aikana. HAILUODON KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2013 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus : Valtiovarainministeriön ennusteessa oletetaan, ettei euroalueen rakenteessa tapahdu dramaattisia muutoksia. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanne on kehittynyt ajan saatossa vakavammaksi, eikä valuutta-alueen kriisin syventymistä voida sulkea pois. Ennusteeseen sisältyykin oletus euroalueen ongelmien jatkumisesta. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen. Tämä heijastuu Suomen talouteen useita välittymiskanavia myöden. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa. Kysynnän laimeus erityisesti euroalueella johtaa viennin hienoiseen supistumiseen. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyy yllättävän hyvänä: työttömyysaste alenee ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa myös 1 prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Hallituksen esitys valtion vuoden 2013 talousarvioksi on 7,0 mrd. euroa alijäämäinen. Vaikka päätetyt sopeutustoimet pienentävät valtion alijäämää v ja edelleen ennustejaksolla, se on jäämässä hallitusohjelman tavoitetta suuremmaksi. Valtiontalouden velan kasvu näyttäisi kuitenkin taittuvan suhteessa kokonaistuotantoon. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset rasittavat kuntien taloutta ja myös niiden rahoitusasema uhkaa jäädä selvästi alijäämäiseksi. Työeläkemaksujen korottaminen ja maksutulojen rahastointi pitävät puolestaan sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman ylijäämäisenä. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta. Julkisen talouden rahoitusylijäämän tulisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2016, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa myös pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista. Välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten kohentamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

3 3 Talousarvio ja suunnitelmaehdotus Keskeisiä ennustelukuja vuosille , VM:n taloudellinen katsaus syyskuu ** 2013** 2014** Bruttokansantuote 2,7 1,0 1,0 1,0 markkinahintaan Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 2,4 2,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,7 3,5 2,6 3,0 Työttömyysaste, % 7,8 7,6 8,1 7,9 ** arvio Kuntatalouden tila vuonna 2012 Kuntaliitto, kuntataloustiedote mm.: Taloustilanne vaikea - uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Kataisen hallitus on sopinut vuoden 2013 budjettiesityksestä kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Hallitusohjelman mukaan hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja Suomen valtion nykyinen luottoluokitus säilyy. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Valtion viime kevään kehysvalmistelussa suoritettiin hallituksen toimesta sopeutustoimia, joista iso osa kohdistuu kuntiin. Hallituksen budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen päätöksiä lähes sellaisenaan. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle Kevään kehysratkaisussa alennettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettuja kehittämisvaroja aiemmin sovitusta 145 miljoonasta 125 miljoonaan vuonna Kehysriihessä nämä varat palautettiin niin, että 10 miljoonaa euroa kohdistetaan vanhuspalveluihin ja 10 miljoonaa euroa omaishoidon kehittämiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 86 miljoonaa, eli 54,3 %. Vanhuspalvelulain toteutumisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin vielä hyvin vaikeata. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- tai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta. Myönteistä budjettiesityksessä on, että hallitus kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset ja että pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus luvatun suuruisena. Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 160 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kiihdyttää kuntien velkaantumista. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kuntien veropohjan vahvistamiseen. Viime keväänä valtion talouden kehyksen yhteydessä keskustelua herätti jäteveron tuoton siirto kunnille. Valitettavasti tätä siirtoa ei sisälly hallituksen ensi vuoden budjettiesitykseen. Tilanne kuntien kannalta ensi vuoden talousvalmistelua ajatellen on varsin selkeä. Tulevat muutokset tiedetään eikä yllätyksiä pitäisi olla tulossa. Kuntatalous kiristyy ja sopeutustoimiin joudutaan laajasti kuntakentässä. Mikäli talouskehitys ei parane, maan hallitus tulee viimeistäin ensi kevään kehysriihessä arvioimaan hallitusohjelman tavoitteita. Edessä saattaa olla vielä uusia sopeuttamistoimenpiteitä. Suunnitelmavuosien toimintaa ohjaa keskeisesti vuosina toimeenpantava kuntarakennelaki.

4 HAILUODON KUNNAN TALOUS 2012 Kunnan talous vuonna 2012 on alijäämäinen. Toimintakulut lähinnä palvelujen ostosta johtuen ylittävät huomattavasti talousarvioon arvioidun määrän. Kunnan verotulojen ylittyminen, valtionosuuksien ylittyminen sekä sijoitusten korkotuottojen ylittyminen keventävät käyttötalouden ylitysten painetta. Kouluinvestoinnin valtionrahoituksen muutokset 50% investointiavustuspäätöksen peruuntuminen ja erillisesti haettu 25% inv. avustus lisärahoitus aiheuttavat muutoksen koulun rahoitukseen. Vielä vahvistamaton euron avustus kirjataan koulun rakentamiseen tulona vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 rakentamisen osalta puretaan hankkeeseen merkittyä investointivarausta. TALOUSARVIO 2013 Tuloslaskelmassa ulkoiset toimintakulut ovat euroa, lisäystä edellisen vuoden talousarvioon(alkuperäiseen verrattuna 6,7 %. Toimintatulot ovat euroa eli vuoden 2012 tasolla. Toimintakate on euroa negatiivinen eli siinä on pudotusta 8,0 %. Palkkamenojen määrä on euroa ja siinä on lisäystä edelliseen talousarvioon nähden 5,6 %. Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet ovat euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 8 %. Henkilöstömenot ovat noin 47 % ja palvelujen ostot ovat noin 40 % toimintakuluista. Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on euroa. Vuosikate on vuoden 2013 talousarviossa euroa. Tilikauden tulos on euroa. Vuoden 2013 lopussa kunnan pitkäaikainen lainamäärä on n euroa. Toimintakate heikkenee noin euroa. Toimintakate, /as

5 Vuosikate, /as. VUODEN 2012 TALOUSARVION PERUSTELUJA PALKKAMENOT Talousarviossa varaudutaan kuitenkin voimassa olevan säännön mukaisiin palkkioihin. Vuoden 2013 aikana päivitetään luottamushenkilöiden palkkioperusteet sekä määritetään palkkio kuntakonsernin hallitusten jäsenille. Luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat: Vuosi- ja kuukausipalkkiot: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja 500 /vuosi 250 /vuosi 1000 /vuosi Kokouspalkkiot: Valtuusto ja hallitus sekä tarkastus-, perusturva-, sivistys- ja tekninen lautakunta 30 Muut johto- ja toimikunnat 20 Vaalilautakunta pj 50 /päivä Vaalilautakunnan jäsenet 30 /päivä Vaaliavustajalle 10 /h Viranhaltijoiden kokouspalkkiot maksetaan samansuuruisina kuin luottamushenkilöille. (kokouksessa puheenjohtajana, esittelijänä tai sihteerinä toimineelle 50 % korotettuina) tai vaihtoehtoisesti korvataan henkilön itse niin halutessa vapaana (tunti-tunnista periaatteella). Kunnan henkilöstömenot ovat euroa, lisäystä vuoden 2012 talousarvioon 4,0 %. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on Sopimuskauden aikana toteutettavien korotusten kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,97 %. Talousarviossa on varauduttu n. 2 % nousuun tulevan sopimuskierroksen aikana

6 Opiskelijoita palkataan kunnan eri tehtäviin 5-10 henkilöä kolmen viikon ajaksi. Palkka on /h. Tarvittaessa välitetään yrityksiin ja yhteisöihin periaatteella meno = tulo. Palkat EUROA Tp 2011 Ta 2012 Ta Ts 2013 Ts Luottamushenkilöiden palkat , Viranhaltijoiden kokouspalkat , Vakinaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Palkkatuella palkatut , Sijaisten palkat , Vähennetään henkilöstökorvaukset , Luontaisedut Jaksotetut palkat , Saadut työllistämistuet 4.054, Palkat yhteensä netto+l-etu , Käyttötal. valt.os. /as SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT Sosiaaliturvamaksu on 2,04 %:a palkkasummasta. KVTEL- palkkaperusteinen maksu työnantajille on 16,55. VaEl- palkkaperusteinen maksu työnantajille on 19,60 %. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma, ryhmähenkivakuutusmaksut, eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Hailuodon kunnan sotumaksuja euroa vuodessa vähentänyt sotumaksukokeilu on päättynyt vuoden 2011 lopussa.

7 7 MATKAKORVAUKSET Kunnan henkilökunnalle korvataan matkakulut virkamatkoilta edullisimman matkustustavan mukaan. Edullisinta matkustustapaa korvausperusteena edellyttää myös työmarkkinasopimus. Oman auton käytön korvaus on KVTES:n mukainen. VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET Hailuodon kunnan kehitys on viime vuosina ollut neutraali. Väkiluku on pysynyt useiden vuosien ajan vakaana. Aktiivisella tontti-, elinkeino- ja asuntopolitiikalla pyritään vaikuttamaan väestönkehitykseen. Hailuodon väestörakenne eroaa Oulun seudun kunnista. Väestöjakaumassa lasten ja nuorten sekä työssäkäyvien väestöosa on laskusuhdanteinen ja yli 65- vuotiaiden osuus on kasvussa Sarja1 Sarja v v v v v. 85 v.- Hailuodon kunnan väestö (31.12) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2013 Vuosi Asukasta (10/12) 1000 Suunnitelmakaudelle asetetaan tavoitteeksi väestömäärän kääntäminen nousu-uralle. Tähän pyritään lisäämällä erityisesti asuntotuotantoa ja tonttitarjontaa ja vaikuttamalla siihen, että uusia työpaikkoja syntyy lisää. Ikärakenne poikkeaa Oulun seudun taulukossa näkyvällä tavalla.

8 8 Liminka Tyrnävä Kempele Oulun seutu Uusi Oulu Lumijoki Muhos Koko maa Hailuoto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osuus koko väestöstä Lähde: Tilastokeskus/seutunet Elinkeinot ja työllisyys Työllisten osuus toimialoittain v K,L Rah.,vak.-, Kiint. X Tuntematon Q Terv.- ja sos.palv. F Rakentaminen 18,4% 2,6% 3,5% 5,6% R-U Muut palvelut 6,4% 6,7% B-E Teoll., Kaivost., A Maa-,metsä-,kalatal. 14,0% 8,5% H Kulj. ja varastointi 12,6% 9,4% 12,3% G,I Kauppa, maj.rav. P,O Koul, Julk. hall. J,M,N Inform., Tieteel

9 9 Työvoima iän ja sukupuolen mukaan Hailuodossa 2009 Ikäry hmä Miehet Naiset Työlliset Työttömät Henkilöä Lähde: Tilastokeskus/Ty össäkäy nti SeutuNet Verotulot Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti (taulukko) euroa Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TP TA TA Verojen perusteet vuodelle 2013 ovat seuraavat: Tuloveroprosentti: Kunnanvaltuusto on päättänyt, että veroprosentti vuonna 2013 on 19,25 %. Tuloveroprosentti esitetään suunnitelmakautena pysyvän ennallaan. Kiinteistöverot: Yleinen 1,00 1,00 1,11 1,11 1,11 1,11 Vakituiset asunnot 0,29 0,29 0,40 0,40 0,40 0,40 Muut asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Rakentamattomat tontit 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Voimalaitos 2,50 2,50 2,8 2,8 2,8 2,85

10 Verotulot, /as Valtionosuudet Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti: 1000 euro TP 2011 TA 2012 TA 2013 Yleinen Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhteensä *3150 Josta verotulotasausta * Kuntaliiton arvio

11 Käyttötal. valt.os. /as Talousarviolainat Vuosi Yhteensä Euroa Euroa/asukas Kunnanjohtajalla on lisäksi oikeus ottaa kunnalle tilapäisiä lainoja yhteensä enintään euroon saakka kunnan kassatilanteen niin vaatiessa, kun huomioon on samalla otettava kunnan kassavarojen korkotuoton turvaaminen. Tilapäislainojen korkokulut hyväksytään tilin- lainojen korkokulut -määrärahan ylitysoikeudeksi. Kunnan henkilöstösuunnitelma Ulkopuolisten sijaisten palkkaaminen on pyrittävä kaikilla hallinnonaloilla menoraamissa pysymiseksi pitämään minimissään. Erityisesti tämä koskee lyhytaikaisia sijaisuuksia. Vapaaehtoiset sopimukset, joilla lomarahan vaihtaminen vapaaksi joko kokonaan tai osittain voidaan ilman sijaisen palkkaamista toteuttaa, ovat säästösyistä työnantajan puolesta edelleenkin mahdollisia ja erittäin toivottavia. Avoimeksi tulevia virkoja tai toimia ei saa julistaa haettavaksi tai muutoinkaan täyttää ilman, että sitä ennen perusteellisesti selvitetään, voidaanko ko. tehtävät jatkossa hoitaa ao. töiden uudelleenjärjestelyllä, osaaikatyöllä tms. keinoin, viime kädessä palvelun tasosta ja laadusta tinkien.

12 12 Virat on aina käsiteltävä ao. lautakunnassa ja kunnanhallituksessa, ennen kuin toimenpiteisiin ko. viran tai toimen täyttämiseksi ryhdytään. Aloitteet vuoden 2013 aikana toteutettavista palkantarkistuksista on entiseen tapaan toimitettava mennessä kunnanhallitukselle, jonka tulee tehdä päätökset ko. aloitteista yhdellä kertaa. Sitä ennen saatetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan lautakunnillekin varata tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta, kullekin lautakunnalle sen alaisen henkilöstön osalta. Kunnan vakinainen henkilökunta Kunnan vakinainen henkilökunta Keskusosasto kunnanjohtaja kunnansihteeri maataloussihteeri 0,5 0,5 kirjanpitäjä-palkanlaskija toimistosihteeri-atk-tukihenkilö toimistosihteeri siivooja 0,52 0,52 0,52 Yhteensä 6,02 6,02 6,02 Perusturvaosasto perusturvajohtaja 0,56 1,0 1,0 vastaava lääkäri 0,8 0,8 0,8 sosiaalityöntekijä 0,55 0,55 0,55 vanhustyön johtaja 1 0,5 0,5 hammaslääkäri 0,574 0,574 0,574 suuhygienisti terveydenhoitaja sairaanhoitaja 3 3 3(+1) hoitaja hoitoapulainen 3 3 2,5 laitoshuoltaja fysioterapeutti emäntä-keittäjä ravitsemustyöntekijä Yhteensä 27,48 27,62 27,12(+1) Sivistysosasto koulutoimenjohtaja/rehtori opettajat opettajat sivutoimiset 1,55 1,55 1,2 kirjastonhoitaja/kulttuurisihteeri 0,8 1 1 vapaa-aikasihteeri keittolanhoitaja siivooja koulunkäyntiavustaja/osa-aik.laitosapul 0,83 1(+0,17) 1 päivähoidon johtaja lastentarhanopettaja 1 1 1

13 13 lastenhoitaja perhepäivähoitaja ryhmäavustaja Yhteensä 23,18 23,55(+0,17) 22 Tekninen osasto kunnaninsinööri talonmiehet rakennusalan ammattimies Yhteensä KOKO KUNTA YHTEENSÄ 60,68 61,19 59,14 matkailukoordinaattori (määräaikainen) toimistosihteeri (tekninen ja sivistystoimi) toimistosihteeri (keskushallinto) matkailuneuvoja (palkkatuki/määräaikainen) kiinteistönhoitaja (palkkatuki) hoitoapulainen (palkkatuki) Määräaikaisia työntekijöitä on keskushallinnossa toimistosihteeri, matkailuprojektin projektipäällikkö, kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalla matkailuneuvoja- ja koordinaattori, perusturvassa ruokapalvelutyöntekijä ja teknisen ja sivistystoimen yhteinen toimistosihteeri. Hyvinvointikertomuksen tavoitteen henkilöstön työkierto, koulutukset ja täydennyskoulutuksen sekä verkostoituminen poikkitoiminnallisuuden edistämiseksi suunnittelu ja toteuttaminen aikana. Tavoitteena on henkilöstön työtyytyväisyyden, työhyvinvoinnin ja työmotivaation lisääminen. Näitä tekijöitä voidaan ainakin osaltaan mitata lyhytaikaisten poissaolojen kehityksellä. Kannustava työilmapiiri ja tavoitteellinen toiminta lisää henkilöstön toimintakykyä ja nostaa toiminnan tuloksellisuutta. Eläköitymiseen varaudutaan varaamalla oikea-aikaiseen henkilöstön rekrytointiin sekä ostopalveluihin riittävät taloudelliset resurssit.

14 14 TULOSLASKELMA Ulkoinen Tp 11 Ta 2012 Ta 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatulot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot, palkat ja palkkiot Henkilösivukulut, eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat ja muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

15 15 RAHOITUSLASKELMA Kunnan toiminta Tp 11 Ta Ta 2013 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

16 16 KESKUSOSASTO Yleishallinto tuottaa kunnan hallinto-, talous ja henkilöstöpalvelut sekä osaltaan vastaa elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluista. Maaseutuhallinto siirtyy sopimuksen mukaisesti Tyrnävän kunnan hoidettavaksi vuoden 2013 alusta Hallintopalvelujen vastuualueet ovat - yleishallinto - taloushallinto - henkilöstöhallinto - vaalit VAALIT Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot 2.400, Netto 357, Sisäiset erät netto -7,20 Netto 357, KUNNANVALTUUSTO Yleistavoite/tarkoitus Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäväalueet ovat: toiminta-ajatus ja strategia tavoitteiden asettaminen (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) resurssien jako ja rahoituksen perusteet sekä talousarvion hyväksyminen päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valita jäsenet kunnan toimielimiin päättää luottamushenkilöiden taloudellisten korvausten perusteista valita tilintarkastajat hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta lakisääteiset muut tehtävät Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan epävirallisia kokouksia, iltakouluja ja seminaareja ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Suunnittelukaudella valtuuston erityisenä tavoitteena on kaavoitus sekä kiinteän yhteyden edistäminen. Valtuuston on hyväksynyt kunnan maapoliittisen ohjelman ja maapolitiikan ohjaaminen eriasteisilla kaavoilla on valtuuston tärkeä ohjaustehtävä. Uuden valtuuston tehtävänä on myös laatia uusi kuntastrategia. Kunnanvaltuusto luo edellytykset parantaa kunnan elinkeinotoimintaa ja mahdollisuuksia luoda kuntaan uusia työpaikkoja. Erityisenä painopistealueena on saada kunnan omistamat ja hankkimat tonttialueet rakennuskäyttöön. Samalla tulee huolehtia uusien maa-alueiden hankintaan tarvittavasta maapolitiikkaohjelmasta. Toisena painopisteenä on yritysten ja työpaikkojen luominen. Kolmantena tavoitteena on edistää

17 vapaa-ajan asumisen ja kakkosasumisen mahdollisuuksia. Strategisten tavoitteiden saavuttamista seurataan keskeisimpien mittareiden avulla, kuten esim. väestökehityksen, verotulokehityksen jne. avulla. Kunnanvaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuuston kokousten yhteyteen järjestetään tarvittaessa kyselytunteja. Erityisiä painopistealueita: maapolitiikka, kiinteä yhteys, kaavoitus ja matkailu. Vuodelle 2013 on varattu luottamushenkilökoulutukseen lisäresurssia. 17 Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , TARKASTUSTOIMI Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Lautakunta käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Valtuustokauden alussa valitaan tilintarkastusyhteisö. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Tarkastuspäivät Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

18 KUNNANHALLITUS Yleistavoite/tarkoitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kunnan hallinnon ja palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen kunnan taloudesta ja suunnittelusta vastaaminen kunnan edun valvominen ja puhevallan käyttäminen elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun johtaminen kuntien välisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen kunnallisen päätöksenteon laillisuuden valvonta kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanon valvonta Toiminnalliset tavoitteet 2013 Kuntarakenneuudistukseen liittyvien lausuntojen ja neuvottelujen valmistelu Kunnan omistamien rakennusten ja maa-alueiden käytön kehittäminen Seudullisen yhteistyöhön osallistuminen (seutuvaltuusto, seutuhallitus, alueellinen pelastustoimi, ympäristövirasto) Kunnanhallituksen menoihin on varattu riittävät taloudelliset resurssit ( euroa) käytettäväksi tarvittaessa kunnanhallituksen erikseen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen sisäisissä erissä on vuoden 2012 ta-pohjaan lisätty rakenteiden ja rakennusten netto, joka muodostuu teknisen osaston kustannuspaikoilla kunkin rakennelman tai rakennuksen menojen ja tulojen erotuksesta. Vuonna 2013 kyseinen erä esitetään tulona euroa. Kustannuspaikan tulokseen on merkittävästi vaikuttanut Luotsiaseman kiinteistöjen vuokraustoiminta. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Kokousten lukumäärä Khall. Asiat Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto KESKUSVIRASTO Keskusvirasto antaa kuntalaisille asiantuntevaa ja monipuolista palvelua. Virasto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi keskusvirasto hallinnoi kunnan erillisiä lahjoitusrahastoja.

19 19 Toiminnalliset tavoitteet 2013 Taloushallinnonpalvelut ja toimistopalvelut sekä raportointi hallintokunnille ajallaan Laskutus- ja perintätehokkuuden edelleen parantaminen Kunnan tietoverkon ja palvelimien ylläpito sekä virustorjunnan palvelut Internet sivujen ajantasaisuus Kustannuslaskennan kehittäminen Projektihallinnon ja osaamisen kehittäminen Arkistosäännön päivittäminen Hankintaohjeiden päivittäminen Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , Maaseututoimen tunnuslukuja Maaseututoimi siirtyy vuoden 2013 alusta yhteistoimintasopimuksella Tyrnävän kunnan hoidettavaksi HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältää työpaikan luottamusmiesten palkat ja TYKY- toiminnan sekä kunnan henkilöstön työterveyshuollon. Työterveyshuolto on ulkoistettu ja ostetaan MedOne:lta. Sopimusta on jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. Henkilöstötoimikunta koordinoi osaltaan henkilöstöhallintoa. Yleistavoite/tarkoitus Huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Kannustaa henkilöstöä jatkuvaan työkyvyn ylläpitoon Ottaa huomioon työyhteisöä koskevat vaatimukset suhteessa työkyvyn ylläpitoon. Ehkäisee fyysistä ja psyykkistä uupumista ja niistä syntyviä haittatekijöitä Ehkäisee ja puuttuu työhyvinvoinnin puutteisiin Toiminnalliset tavoitteet 2013 Uuden työkyvyn ylläpitoon tarkoitetun ohjelman valmisteleminen Työsuojelutoiminnan kehittäminen Yhteistyöperiaatteiden kehittäminen kunnan yksiköiden välillä Työterveyshuollon hankinnan selvitys vuonna 2013 yhteistyössä muiden kuntien kanssa Taloudelliset tavoitteet: Rahat käytetään työntekijöiden esittämien toimenpiteiden pohjalta mahdollisimman suurta rajahyötyä tavoitellen. Erityisesti pyritään siihen, että henkilöstö on fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivaa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot ,

20 20 Netto , Sisäiset erät netto Netto , KUNNALLISVEROTUS Kunnan maksuosuus verotuskustannuksista. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , TOIMIKUNNAT Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat voimaan tulevan vanhuspalvelulain mukaisesti perustetaan vanhusneuvosto vuonna Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , MUU YLEISHALLINTO Sisältää kuntatiedotteesta aiheutuvat kulut, kunnan maksamat jäsenmaksuosuudet (kuntaliitto jne) ja kunnan maksamat avustuksen yhdistyksille hakemuksen perusteella ja SPR:lle ensivastetoimintaan(5000 euroa) yhteistoimintasopimuksien pohjalta. Sisältää kunnan edustuskulut ja lahjat yms. Menokohta sisältää myös keskiasteen opiskelijoiden matka-avustukset, 2600 euroa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot 2.593, Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012

Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Reijo Vuorento apulaisjohtaja Peruspalveluohjelmamenettely - Peruspalveluohjelma (PPO) on osa valtiontalouden kehystä - PPO annetaan eduskunnalle

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot