TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA , TALOUSARVIO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013"

Transkriptio

1 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA , TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea seuraavaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Käyttötalousmenot ovat vuonna 2013 yhteensä (ulkoiset) euroa (ml. sisäiset euroa), investoinnit bruttona euroa ja lainojen lyhennykset euroa. Hallintokunnat ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioesityksissään lähteneet siitä, että kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut suunnitelmakaudella entisessä laajuudessa. Talousarvion toteutuminen edellyttää tiukkaa menokuria ja kuluista pidättäytymistä. Talousarvion sitovuus 1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2013 käyttötalousosan, vahvistaa - keskushallinnon nettomenona euroa kunnanhallituksen käytettäväksi. - perusturvapalvelujen osalta nettomenona euroa perusturvalautakunnan käytettäväksi. - sivistyspalvelujen osalta nettomenona euroa sivistyslautakunnan käytettäväksi. - teknisten palvelujen bruttomenona euroa teknisen lautakunnan käytettäväksi. 2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit bruttona euroa, kuitenkin pitäytyen enintään hankekohtaisessa budjetoinnissa. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen euroa kunnanhallitusta sitovaksi. 3. Valtuusto vahvistaa pitkäaikaisten lainojen määrän euroa. Vanhaa lainaa maksetaan pois euroa. 4. Maanhankinta, euroa, rahoitetaan investointivarausta purkamalla. Muut investoinnit, nettona euroa, rahoitetaan vuosikatteella ja lainalla.. Vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

2 2 Yleiset lähtökohdat Hailuodon kunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille peruspalvelut, kehittää viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä, ylläpitää edellytykset matkailu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnalle sekä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintaa ohjaa valtuuston hyväksymä strategia ja talousarvio. Kunnan strategiset painopistealueet ovat: Hailuoto on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta Hailuoto on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut Hailuoto on luontoarvoja kunnioittava, viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että kakkosasumispaikkana Hailuoto on Oulun seudun vetovoimaisin vapaa-ajan- ja virkistyskohde Valtuusto laati päivitetyn strategian vuoden 2013 aikana. HAILUODON KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2013 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus : Valtiovarainministeriön ennusteessa oletetaan, ettei euroalueen rakenteessa tapahdu dramaattisia muutoksia. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanne on kehittynyt ajan saatossa vakavammaksi, eikä valuutta-alueen kriisin syventymistä voida sulkea pois. Ennusteeseen sisältyykin oletus euroalueen ongelmien jatkumisesta. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen. Tämä heijastuu Suomen talouteen useita välittymiskanavia myöden. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa. Kysynnän laimeus erityisesti euroalueella johtaa viennin hienoiseen supistumiseen. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyy yllättävän hyvänä: työttömyysaste alenee ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa myös 1 prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Hallituksen esitys valtion vuoden 2013 talousarvioksi on 7,0 mrd. euroa alijäämäinen. Vaikka päätetyt sopeutustoimet pienentävät valtion alijäämää v ja edelleen ennustejaksolla, se on jäämässä hallitusohjelman tavoitetta suuremmaksi. Valtiontalouden velan kasvu näyttäisi kuitenkin taittuvan suhteessa kokonaistuotantoon. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset rasittavat kuntien taloutta ja myös niiden rahoitusasema uhkaa jäädä selvästi alijäämäiseksi. Työeläkemaksujen korottaminen ja maksutulojen rahastointi pitävät puolestaan sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman ylijäämäisenä. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta. Julkisen talouden rahoitusylijäämän tulisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2016, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa myös pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista. Välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten kohentamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

3 3 Talousarvio ja suunnitelmaehdotus Keskeisiä ennustelukuja vuosille , VM:n taloudellinen katsaus syyskuu ** 2013** 2014** Bruttokansantuote 2,7 1,0 1,0 1,0 markkinahintaan Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 2,4 2,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,7 3,5 2,6 3,0 Työttömyysaste, % 7,8 7,6 8,1 7,9 ** arvio Kuntatalouden tila vuonna 2012 Kuntaliitto, kuntataloustiedote mm.: Taloustilanne vaikea - uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Kataisen hallitus on sopinut vuoden 2013 budjettiesityksestä kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Hallitusohjelman mukaan hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja Suomen valtion nykyinen luottoluokitus säilyy. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Valtion viime kevään kehysvalmistelussa suoritettiin hallituksen toimesta sopeutustoimia, joista iso osa kohdistuu kuntiin. Hallituksen budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen päätöksiä lähes sellaisenaan. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle Kevään kehysratkaisussa alennettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettuja kehittämisvaroja aiemmin sovitusta 145 miljoonasta 125 miljoonaan vuonna Kehysriihessä nämä varat palautettiin niin, että 10 miljoonaa euroa kohdistetaan vanhuspalveluihin ja 10 miljoonaa euroa omaishoidon kehittämiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 86 miljoonaa, eli 54,3 %. Vanhuspalvelulain toteutumisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin vielä hyvin vaikeata. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- tai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta. Myönteistä budjettiesityksessä on, että hallitus kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset ja että pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus luvatun suuruisena. Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 160 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kiihdyttää kuntien velkaantumista. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kuntien veropohjan vahvistamiseen. Viime keväänä valtion talouden kehyksen yhteydessä keskustelua herätti jäteveron tuoton siirto kunnille. Valitettavasti tätä siirtoa ei sisälly hallituksen ensi vuoden budjettiesitykseen. Tilanne kuntien kannalta ensi vuoden talousvalmistelua ajatellen on varsin selkeä. Tulevat muutokset tiedetään eikä yllätyksiä pitäisi olla tulossa. Kuntatalous kiristyy ja sopeutustoimiin joudutaan laajasti kuntakentässä. Mikäli talouskehitys ei parane, maan hallitus tulee viimeistäin ensi kevään kehysriihessä arvioimaan hallitusohjelman tavoitteita. Edessä saattaa olla vielä uusia sopeuttamistoimenpiteitä. Suunnitelmavuosien toimintaa ohjaa keskeisesti vuosina toimeenpantava kuntarakennelaki.

4 HAILUODON KUNNAN TALOUS 2012 Kunnan talous vuonna 2012 on alijäämäinen. Toimintakulut lähinnä palvelujen ostosta johtuen ylittävät huomattavasti talousarvioon arvioidun määrän. Kunnan verotulojen ylittyminen, valtionosuuksien ylittyminen sekä sijoitusten korkotuottojen ylittyminen keventävät käyttötalouden ylitysten painetta. Kouluinvestoinnin valtionrahoituksen muutokset 50% investointiavustuspäätöksen peruuntuminen ja erillisesti haettu 25% inv. avustus lisärahoitus aiheuttavat muutoksen koulun rahoitukseen. Vielä vahvistamaton euron avustus kirjataan koulun rakentamiseen tulona vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 rakentamisen osalta puretaan hankkeeseen merkittyä investointivarausta. TALOUSARVIO 2013 Tuloslaskelmassa ulkoiset toimintakulut ovat euroa, lisäystä edellisen vuoden talousarvioon(alkuperäiseen verrattuna 6,7 %. Toimintatulot ovat euroa eli vuoden 2012 tasolla. Toimintakate on euroa negatiivinen eli siinä on pudotusta 8,0 %. Palkkamenojen määrä on euroa ja siinä on lisäystä edelliseen talousarvioon nähden 5,6 %. Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet ovat euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 8 %. Henkilöstömenot ovat noin 47 % ja palvelujen ostot ovat noin 40 % toimintakuluista. Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on euroa. Vuosikate on vuoden 2013 talousarviossa euroa. Tilikauden tulos on euroa. Vuoden 2013 lopussa kunnan pitkäaikainen lainamäärä on n euroa. Toimintakate heikkenee noin euroa. Toimintakate, /as

5 Vuosikate, /as. VUODEN 2012 TALOUSARVION PERUSTELUJA PALKKAMENOT Talousarviossa varaudutaan kuitenkin voimassa olevan säännön mukaisiin palkkioihin. Vuoden 2013 aikana päivitetään luottamushenkilöiden palkkioperusteet sekä määritetään palkkio kuntakonsernin hallitusten jäsenille. Luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat: Vuosi- ja kuukausipalkkiot: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja 500 /vuosi 250 /vuosi 1000 /vuosi Kokouspalkkiot: Valtuusto ja hallitus sekä tarkastus-, perusturva-, sivistys- ja tekninen lautakunta 30 Muut johto- ja toimikunnat 20 Vaalilautakunta pj 50 /päivä Vaalilautakunnan jäsenet 30 /päivä Vaaliavustajalle 10 /h Viranhaltijoiden kokouspalkkiot maksetaan samansuuruisina kuin luottamushenkilöille. (kokouksessa puheenjohtajana, esittelijänä tai sihteerinä toimineelle 50 % korotettuina) tai vaihtoehtoisesti korvataan henkilön itse niin halutessa vapaana (tunti-tunnista periaatteella). Kunnan henkilöstömenot ovat euroa, lisäystä vuoden 2012 talousarvioon 4,0 %. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on Sopimuskauden aikana toteutettavien korotusten kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,97 %. Talousarviossa on varauduttu n. 2 % nousuun tulevan sopimuskierroksen aikana

6 Opiskelijoita palkataan kunnan eri tehtäviin 5-10 henkilöä kolmen viikon ajaksi. Palkka on /h. Tarvittaessa välitetään yrityksiin ja yhteisöihin periaatteella meno = tulo. Palkat EUROA Tp 2011 Ta 2012 Ta Ts 2013 Ts Luottamushenkilöiden palkat , Viranhaltijoiden kokouspalkat , Vakinaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Palkkatuella palkatut , Sijaisten palkat , Vähennetään henkilöstökorvaukset , Luontaisedut Jaksotetut palkat , Saadut työllistämistuet 4.054, Palkat yhteensä netto+l-etu , Käyttötal. valt.os. /as SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT Sosiaaliturvamaksu on 2,04 %:a palkkasummasta. KVTEL- palkkaperusteinen maksu työnantajille on 16,55. VaEl- palkkaperusteinen maksu työnantajille on 19,60 %. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma, ryhmähenkivakuutusmaksut, eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Hailuodon kunnan sotumaksuja euroa vuodessa vähentänyt sotumaksukokeilu on päättynyt vuoden 2011 lopussa.

7 7 MATKAKORVAUKSET Kunnan henkilökunnalle korvataan matkakulut virkamatkoilta edullisimman matkustustavan mukaan. Edullisinta matkustustapaa korvausperusteena edellyttää myös työmarkkinasopimus. Oman auton käytön korvaus on KVTES:n mukainen. VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET Hailuodon kunnan kehitys on viime vuosina ollut neutraali. Väkiluku on pysynyt useiden vuosien ajan vakaana. Aktiivisella tontti-, elinkeino- ja asuntopolitiikalla pyritään vaikuttamaan väestönkehitykseen. Hailuodon väestörakenne eroaa Oulun seudun kunnista. Väestöjakaumassa lasten ja nuorten sekä työssäkäyvien väestöosa on laskusuhdanteinen ja yli 65- vuotiaiden osuus on kasvussa Sarja1 Sarja v v v v v. 85 v.- Hailuodon kunnan väestö (31.12) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2013 Vuosi Asukasta (10/12) 1000 Suunnitelmakaudelle asetetaan tavoitteeksi väestömäärän kääntäminen nousu-uralle. Tähän pyritään lisäämällä erityisesti asuntotuotantoa ja tonttitarjontaa ja vaikuttamalla siihen, että uusia työpaikkoja syntyy lisää. Ikärakenne poikkeaa Oulun seudun taulukossa näkyvällä tavalla.

8 8 Liminka Tyrnävä Kempele Oulun seutu Uusi Oulu Lumijoki Muhos Koko maa Hailuoto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osuus koko väestöstä Lähde: Tilastokeskus/seutunet Elinkeinot ja työllisyys Työllisten osuus toimialoittain v K,L Rah.,vak.-, Kiint. X Tuntematon Q Terv.- ja sos.palv. F Rakentaminen 18,4% 2,6% 3,5% 5,6% R-U Muut palvelut 6,4% 6,7% B-E Teoll., Kaivost., A Maa-,metsä-,kalatal. 14,0% 8,5% H Kulj. ja varastointi 12,6% 9,4% 12,3% G,I Kauppa, maj.rav. P,O Koul, Julk. hall. J,M,N Inform., Tieteel

9 9 Työvoima iän ja sukupuolen mukaan Hailuodossa 2009 Ikäry hmä Miehet Naiset Työlliset Työttömät Henkilöä Lähde: Tilastokeskus/Ty össäkäy nti SeutuNet Verotulot Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti (taulukko) euroa Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TP TA TA Verojen perusteet vuodelle 2013 ovat seuraavat: Tuloveroprosentti: Kunnanvaltuusto on päättänyt, että veroprosentti vuonna 2013 on 19,25 %. Tuloveroprosentti esitetään suunnitelmakautena pysyvän ennallaan. Kiinteistöverot: Yleinen 1,00 1,00 1,11 1,11 1,11 1,11 Vakituiset asunnot 0,29 0,29 0,40 0,40 0,40 0,40 Muut asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Rakentamattomat tontit 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Voimalaitos 2,50 2,50 2,8 2,8 2,8 2,85

10 Verotulot, /as Valtionosuudet Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti: 1000 euro TP 2011 TA 2012 TA 2013 Yleinen Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhteensä *3150 Josta verotulotasausta * Kuntaliiton arvio

11 Käyttötal. valt.os. /as Talousarviolainat Vuosi Yhteensä Euroa Euroa/asukas Kunnanjohtajalla on lisäksi oikeus ottaa kunnalle tilapäisiä lainoja yhteensä enintään euroon saakka kunnan kassatilanteen niin vaatiessa, kun huomioon on samalla otettava kunnan kassavarojen korkotuoton turvaaminen. Tilapäislainojen korkokulut hyväksytään tilin- lainojen korkokulut -määrärahan ylitysoikeudeksi. Kunnan henkilöstösuunnitelma Ulkopuolisten sijaisten palkkaaminen on pyrittävä kaikilla hallinnonaloilla menoraamissa pysymiseksi pitämään minimissään. Erityisesti tämä koskee lyhytaikaisia sijaisuuksia. Vapaaehtoiset sopimukset, joilla lomarahan vaihtaminen vapaaksi joko kokonaan tai osittain voidaan ilman sijaisen palkkaamista toteuttaa, ovat säästösyistä työnantajan puolesta edelleenkin mahdollisia ja erittäin toivottavia. Avoimeksi tulevia virkoja tai toimia ei saa julistaa haettavaksi tai muutoinkaan täyttää ilman, että sitä ennen perusteellisesti selvitetään, voidaanko ko. tehtävät jatkossa hoitaa ao. töiden uudelleenjärjestelyllä, osaaikatyöllä tms. keinoin, viime kädessä palvelun tasosta ja laadusta tinkien.

12 12 Virat on aina käsiteltävä ao. lautakunnassa ja kunnanhallituksessa, ennen kuin toimenpiteisiin ko. viran tai toimen täyttämiseksi ryhdytään. Aloitteet vuoden 2013 aikana toteutettavista palkantarkistuksista on entiseen tapaan toimitettava mennessä kunnanhallitukselle, jonka tulee tehdä päätökset ko. aloitteista yhdellä kertaa. Sitä ennen saatetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan lautakunnillekin varata tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta, kullekin lautakunnalle sen alaisen henkilöstön osalta. Kunnan vakinainen henkilökunta Kunnan vakinainen henkilökunta Keskusosasto kunnanjohtaja kunnansihteeri maataloussihteeri 0,5 0,5 kirjanpitäjä-palkanlaskija toimistosihteeri-atk-tukihenkilö toimistosihteeri siivooja 0,52 0,52 0,52 Yhteensä 6,02 6,02 6,02 Perusturvaosasto perusturvajohtaja 0,56 1,0 1,0 vastaava lääkäri 0,8 0,8 0,8 sosiaalityöntekijä 0,55 0,55 0,55 vanhustyön johtaja 1 0,5 0,5 hammaslääkäri 0,574 0,574 0,574 suuhygienisti terveydenhoitaja sairaanhoitaja 3 3 3(+1) hoitaja hoitoapulainen 3 3 2,5 laitoshuoltaja fysioterapeutti emäntä-keittäjä ravitsemustyöntekijä Yhteensä 27,48 27,62 27,12(+1) Sivistysosasto koulutoimenjohtaja/rehtori opettajat opettajat sivutoimiset 1,55 1,55 1,2 kirjastonhoitaja/kulttuurisihteeri 0,8 1 1 vapaa-aikasihteeri keittolanhoitaja siivooja koulunkäyntiavustaja/osa-aik.laitosapul 0,83 1(+0,17) 1 päivähoidon johtaja lastentarhanopettaja 1 1 1

13 13 lastenhoitaja perhepäivähoitaja ryhmäavustaja Yhteensä 23,18 23,55(+0,17) 22 Tekninen osasto kunnaninsinööri talonmiehet rakennusalan ammattimies Yhteensä KOKO KUNTA YHTEENSÄ 60,68 61,19 59,14 matkailukoordinaattori (määräaikainen) toimistosihteeri (tekninen ja sivistystoimi) toimistosihteeri (keskushallinto) matkailuneuvoja (palkkatuki/määräaikainen) kiinteistönhoitaja (palkkatuki) hoitoapulainen (palkkatuki) Määräaikaisia työntekijöitä on keskushallinnossa toimistosihteeri, matkailuprojektin projektipäällikkö, kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalla matkailuneuvoja- ja koordinaattori, perusturvassa ruokapalvelutyöntekijä ja teknisen ja sivistystoimen yhteinen toimistosihteeri. Hyvinvointikertomuksen tavoitteen henkilöstön työkierto, koulutukset ja täydennyskoulutuksen sekä verkostoituminen poikkitoiminnallisuuden edistämiseksi suunnittelu ja toteuttaminen aikana. Tavoitteena on henkilöstön työtyytyväisyyden, työhyvinvoinnin ja työmotivaation lisääminen. Näitä tekijöitä voidaan ainakin osaltaan mitata lyhytaikaisten poissaolojen kehityksellä. Kannustava työilmapiiri ja tavoitteellinen toiminta lisää henkilöstön toimintakykyä ja nostaa toiminnan tuloksellisuutta. Eläköitymiseen varaudutaan varaamalla oikea-aikaiseen henkilöstön rekrytointiin sekä ostopalveluihin riittävät taloudelliset resurssit.

14 14 TULOSLASKELMA Ulkoinen Tp 11 Ta 2012 Ta 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatulot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot, palkat ja palkkiot Henkilösivukulut, eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat ja muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

15 15 RAHOITUSLASKELMA Kunnan toiminta Tp 11 Ta Ta 2013 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

16 16 KESKUSOSASTO Yleishallinto tuottaa kunnan hallinto-, talous ja henkilöstöpalvelut sekä osaltaan vastaa elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluista. Maaseutuhallinto siirtyy sopimuksen mukaisesti Tyrnävän kunnan hoidettavaksi vuoden 2013 alusta Hallintopalvelujen vastuualueet ovat - yleishallinto - taloushallinto - henkilöstöhallinto - vaalit VAALIT Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot 2.400, Netto 357, Sisäiset erät netto -7,20 Netto 357, KUNNANVALTUUSTO Yleistavoite/tarkoitus Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäväalueet ovat: toiminta-ajatus ja strategia tavoitteiden asettaminen (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) resurssien jako ja rahoituksen perusteet sekä talousarvion hyväksyminen päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valita jäsenet kunnan toimielimiin päättää luottamushenkilöiden taloudellisten korvausten perusteista valita tilintarkastajat hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta lakisääteiset muut tehtävät Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan epävirallisia kokouksia, iltakouluja ja seminaareja ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Suunnittelukaudella valtuuston erityisenä tavoitteena on kaavoitus sekä kiinteän yhteyden edistäminen. Valtuuston on hyväksynyt kunnan maapoliittisen ohjelman ja maapolitiikan ohjaaminen eriasteisilla kaavoilla on valtuuston tärkeä ohjaustehtävä. Uuden valtuuston tehtävänä on myös laatia uusi kuntastrategia. Kunnanvaltuusto luo edellytykset parantaa kunnan elinkeinotoimintaa ja mahdollisuuksia luoda kuntaan uusia työpaikkoja. Erityisenä painopistealueena on saada kunnan omistamat ja hankkimat tonttialueet rakennuskäyttöön. Samalla tulee huolehtia uusien maa-alueiden hankintaan tarvittavasta maapolitiikkaohjelmasta. Toisena painopisteenä on yritysten ja työpaikkojen luominen. Kolmantena tavoitteena on edistää

17 vapaa-ajan asumisen ja kakkosasumisen mahdollisuuksia. Strategisten tavoitteiden saavuttamista seurataan keskeisimpien mittareiden avulla, kuten esim. väestökehityksen, verotulokehityksen jne. avulla. Kunnanvaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuuston kokousten yhteyteen järjestetään tarvittaessa kyselytunteja. Erityisiä painopistealueita: maapolitiikka, kiinteä yhteys, kaavoitus ja matkailu. Vuodelle 2013 on varattu luottamushenkilökoulutukseen lisäresurssia. 17 Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , TARKASTUSTOIMI Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Lautakunta käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Valtuustokauden alussa valitaan tilintarkastusyhteisö. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Tarkastuspäivät Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

18 KUNNANHALLITUS Yleistavoite/tarkoitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kunnan hallinnon ja palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen kunnan taloudesta ja suunnittelusta vastaaminen kunnan edun valvominen ja puhevallan käyttäminen elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun johtaminen kuntien välisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen kunnallisen päätöksenteon laillisuuden valvonta kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanon valvonta Toiminnalliset tavoitteet 2013 Kuntarakenneuudistukseen liittyvien lausuntojen ja neuvottelujen valmistelu Kunnan omistamien rakennusten ja maa-alueiden käytön kehittäminen Seudullisen yhteistyöhön osallistuminen (seutuvaltuusto, seutuhallitus, alueellinen pelastustoimi, ympäristövirasto) Kunnanhallituksen menoihin on varattu riittävät taloudelliset resurssit ( euroa) käytettäväksi tarvittaessa kunnanhallituksen erikseen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen sisäisissä erissä on vuoden 2012 ta-pohjaan lisätty rakenteiden ja rakennusten netto, joka muodostuu teknisen osaston kustannuspaikoilla kunkin rakennelman tai rakennuksen menojen ja tulojen erotuksesta. Vuonna 2013 kyseinen erä esitetään tulona euroa. Kustannuspaikan tulokseen on merkittävästi vaikuttanut Luotsiaseman kiinteistöjen vuokraustoiminta. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Kokousten lukumäärä Khall. Asiat Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto KESKUSVIRASTO Keskusvirasto antaa kuntalaisille asiantuntevaa ja monipuolista palvelua. Virasto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi keskusvirasto hallinnoi kunnan erillisiä lahjoitusrahastoja.

19 19 Toiminnalliset tavoitteet 2013 Taloushallinnonpalvelut ja toimistopalvelut sekä raportointi hallintokunnille ajallaan Laskutus- ja perintätehokkuuden edelleen parantaminen Kunnan tietoverkon ja palvelimien ylläpito sekä virustorjunnan palvelut Internet sivujen ajantasaisuus Kustannuslaskennan kehittäminen Projektihallinnon ja osaamisen kehittäminen Arkistosäännön päivittäminen Hankintaohjeiden päivittäminen Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , Maaseututoimen tunnuslukuja Maaseututoimi siirtyy vuoden 2013 alusta yhteistoimintasopimuksella Tyrnävän kunnan hoidettavaksi HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältää työpaikan luottamusmiesten palkat ja TYKY- toiminnan sekä kunnan henkilöstön työterveyshuollon. Työterveyshuolto on ulkoistettu ja ostetaan MedOne:lta. Sopimusta on jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. Henkilöstötoimikunta koordinoi osaltaan henkilöstöhallintoa. Yleistavoite/tarkoitus Huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Kannustaa henkilöstöä jatkuvaan työkyvyn ylläpitoon Ottaa huomioon työyhteisöä koskevat vaatimukset suhteessa työkyvyn ylläpitoon. Ehkäisee fyysistä ja psyykkistä uupumista ja niistä syntyviä haittatekijöitä Ehkäisee ja puuttuu työhyvinvoinnin puutteisiin Toiminnalliset tavoitteet 2013 Uuden työkyvyn ylläpitoon tarkoitetun ohjelman valmisteleminen Työsuojelutoiminnan kehittäminen Yhteistyöperiaatteiden kehittäminen kunnan yksiköiden välillä Työterveyshuollon hankinnan selvitys vuonna 2013 yhteistyössä muiden kuntien kanssa Taloudelliset tavoitteet: Rahat käytetään työntekijöiden esittämien toimenpiteiden pohjalta mahdollisimman suurta rajahyötyä tavoitellen. Erityisesti pyritään siihen, että henkilöstö on fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivaa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot ,

20 20 Netto , Sisäiset erät netto Netto , KUNNALLISVEROTUS Kunnan maksuosuus verotuskustannuksista. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , TOIMIKUNNAT Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat voimaan tulevan vanhuspalvelulain mukaisesti perustetaan vanhusneuvosto vuonna Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , MUU YLEISHALLINTO Sisältää kuntatiedotteesta aiheutuvat kulut, kunnan maksamat jäsenmaksuosuudet (kuntaliitto jne) ja kunnan maksamat avustuksen yhdistyksille hakemuksen perusteella ja SPR:lle ensivastetoimintaan(5000 euroa) yhteistoimintasopimuksien pohjalta. Sisältää kunnan edustuskulut ja lahjat yms. Menokohta sisältää myös keskiasteen opiskelijoiden matka-avustukset, 2600 euroa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot 2.593, Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot