oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11" name="description"> oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11">

~ans' nhiihtojen laln~takuu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu."

Transkriptio

1 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11 taisuus. l'odetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen p~ätösvaltaisuus ,. -.PöytUkir ja.l var.. i.3tus. Tarkistetaan Kokouksen 33/50 pöytäki rja Kurssi- ja valmenlusmenoarvio. J atketaan vuoden 1951 lrurscii- j v.ll1e.u.nusllelh;:ll"fioe hc;.otuksen käsi ttelj':l. Käsi tte lyyn liittyy o- va1mennus 'l~ 1 n ~ans' nhiihtojen laln~takuu. '1 1 0i mintansa rc:iyntiin saa t"tamisel.si J. o.ns3n.hillvoj.jn toi.ui.un.t~ on anonut Vei!{Kaustoimistolta?50. 0Gu ruar.:an SlUI''..i..l,,, 1aJ. naa. ::.,en vakuuc1e ~ si tarvi taan niidel': j[~r jestc5jen takaulset;, ~ ot.a toilfllkurman muodo~t3.vat.j..yövoliokunta on itsitellyt asian.~ csittä~, et ti. lii"1; otoilikunta päättäisi hy-rä. s rä t;oimp.l1pi"geen ~hteistoi~intavaliokunt;ien jäsenyys. Yhteistoimintavalio.~uYltiin esittävät eri jaos.. ot al~a VD. si toimikaudeks i vali t ':-ivaksi se uraavnt edusta jut, snl... iflsa... ilton edustajien luku.ä~rä eri yhteistoimin~avnliokunnissa: Eiihto: (3) A.Lesxeinen, G. :310v'3.u r a ja j cnol!cu, varalle..!j.,.a l~anen, 1"" tiarjunen ja 1 J.iininen, ltj..::r.. ~.u:-::.::<, Lesldnen. 1\.01' ip'a 110: (3) L..... i vi, J. Ly.~l:Jl1en ja.h..,tiianer..., V::l ral1e H. Y ~ren, v. KieL'18.rear i ja \..Lähtelnen, 1 te n ed'..., aja 1\.'1 vi. ~~si~allo: (2) K. firri ja u.,iemeru~ari, V8T lle,. Ha!~ol[l ja J.,;oLinen, lt.k:n edllstaja L.,. lierner..kar':'. Melonta: (3) ,.,;. 1.lelonen ja,enonel, varalle,'. -,-iipa:cinen, l", ~.n enu... tajc:.. ~Lonen. J:l,röriiily: (3)... L 'lalnsiji, 'v. 1 ian 1er jaa. 00 ~envc s:., varal.le V.Lampinen, n.... ovonen, ltk: 1 p~ lstcljaksi jao.:::uo "'si.. tliä Tianderia.t'3.ini: (3; K. ~;ike ä ja.1:'. l\..oponen, varalle. 'tajanen ja ~euh:uri, ltxe:n edu~ta.;'1na viil1e V O'1na ol.lut ll.rl1staa HlOl'i. rainonnost 0: (3) Lub~a... el1, 1.. Ho 10 )ainel... j,.. _ euh- }:u.ri, var'ellle l.lentinen j:1 U. uievers, lvr~:n edu;haj' na l':'ime VUO':lWl oil11inug _euh,:uri. J... k-" kk- ( 3,) B t.. r' a.. le _.0: ) r. 08 r om Ja. uorj.npn, V":C '3 HU'cme j:l. ',uorim, lt.. Y... e usta,j!)nn v-,-1. p vuonna ol'ill:.";.l. : rrni. "r ( eil~': (3) \. eiskanen,.ua,clnen ja nr'e:csir, vara.lle u. ic>jenlc8rl, :tr io 2a u.,s elinen, lt. :n a viir, e vuonna toi!..inu t 1 eisl.~nerj.. 'estipa... lo: (]) ~..Lehtonen, 1,1.:.Juominen ja J. '"'!lone., varalle '. Vaahter'1, lj. L "'cl.-nius ja u. 1 inio, l"t.c:n dl1.'u. la viime vuonna toiminut : nonan.,juurmis tus: \,/) L ul { ine 1 ja \.. L' _'bel\,." V31'Q 1e Lyo. an j c. ~ann onen, ltk:n edust'ljan", viire vuonr.a -!~oi... il1l.t ~ u.llkinen. v inti: (3) v oini e 1", A.Le"ltinen, i.les.. inen, vural.l..e.j..'. aät ii, v. "'u'tvu ja ~. ~arvinen, ltk:n edl'3 GG.ju._[l oi L.inu t viime vuonna Les... <:.inel., j on..: si j [lise.8i jaosto e s":' II'';... ä"tt" sl.si aju._si kun..le'skin L on ullw.. alll"". pöytiitel.i.nis: (3) V. luominen, T,re... j2...,... olr'1n, varalle 'J.ntar e._, 1 t~: n edustajana oir..inu v enonen. ' Y.Lelsur leilujao... t;on uletoon or. t111lu..., etv~' Jr...~l itä.il j se... 1 entti Salone ~ on KesUllä 195U vasta.lr~o,,;.j Zatopel - kilp8.iluigsa a at uorl.lä"l tö j en vastais ia mat :1;.<.- ~ _ lv _ r.al.ocvulu!:sia.,3'aosto on tut.cinuu ta)8.usta.. ;;yt",l; l.t;;: nu. GOUl'(,ilta ~irjalliset selvit.get, jo~.:a eivi.it ku.ite..j.. aan v yc... v';:";'., et j... ostoc::.. 1.ästd syystä on jaosto eile... yyt: Il:'t ko. Lil~a:'J..je uilit tosi.veinec~ car ~stet:nvak3~. Yle isllr.. e ~luj aost 0 cs l 0 t;;, et.;[. ~ en tt:; ;3alonel: j ulis-

2 lcokous 1/51-2. tettaisiin tut!\:imq.l{s ien El j :::1-::si Y.:llpai... ul::e 1 vot"gomaicsi. Jaostosihteerl huojnautta'l, et"tli >..Jalonen on j~t "ä!:yt eroffil0muksen seuralleen. He lsingin Kullervo esitt~e, ettti ulavi ~uragcn kilpall ukieltoa lcoskeva p;';titös tarkistettaisiin. Asiaan liittyy.t!elsingin ~ullervon lähettä ~ kirjelmä '{.".. - AnsiomerKki toimikunta. TULn ansiomerkki toimikunta kokoontuu ta J'!IIn i ~UU.l 6 pal vanä kello 10 liiton toimistossa. l'oimikuntaan kuuluvat lii ttoneuvoston valitsemina.. auri 'luomi Varsinaissuomen piiristä,.d.tton Ul{kola -~yme nlaakson piiristä ja Juho Peltonen Saimaan piiristä. 1i1 t-cotoimikunnan edustajina ovat viime v uonna olleet Ulavi.:L:VD.1:t0, ~au li Koponen ja telvi Raat i kainen, jotka valistuspiiällikkö egi~tää toimikuntaan vali ttavuh:si uude lleen ,. - Seurojen laina-anomuksia. ~yövaliokur:t a esittää,' er.t;.:. ~ ymin Urheili -ioi_le ~-v:1net t' isiin 30. (J(JU markan suur inen.laina nhq,en vuo len ma:'j ali l~o.. Cieura käyttää lainavarat paillirna"ton hankkimiseen ,. - Liiton Jaosto esi ttt:.~i l t k:n vahvistettavaksi hyvin:':' onte- V'ln 4larras'cuun 4-5 pn:':' 1 j5u jär jestä!.län alokasnyr,l{eil;jr l.e8 liuruug _ilpailujen tilityhsp -.. ilpailujen voitto : -, josta liiton O~UU8 2~ ~ ml :- on ti itetty liiton kassaan HiihtJ.J,F' luotsiin. Leo Ohvolle myönnetty lupa osalli~tua...;s~rilstun2.sg t,; _ v"sk l;:n t:ll i au ungissa j ;'r jeste'li" -'viin hiihtokilpa ' -~t::"':'n 1' J 51 ~"tk~s~a ei liitolle aiheudu _itill1 ::uluja. P ~ ~ t ö k s et pd~tösvaltaisuus. odettiin, että sa;). uvilla oliv' t )nlee ~o:."... ~u lavi Suvanto (1) sekä jä8el: et Yrjö ";n e (1), Arvi Heis.\. YleL (1), Lrto Siivonen (1), Pau i.1 0 Dl en (1), L' uri.l ul"mi ( 1 ), Lei._.3rt Kivi (1), Vieno al tone 1 ), Hei vi ~laati ai e ~ (1), 3s 0 ~ e 2. ~OL.i.i.~::' 1 ) j c:... Kustaa Vnol'i (1) sek" lii~on toiruitsi~at ~. L. {uolc.:o, -.. ei~o 7iianen, Crho iemenka~i,..?ekka... artin, _oivo Järvinen, Joonas.. YK~ä nen, Unt 0 Huttunen ja sihte erinä ::ino Rant anen, job:: la.,-,j.;i l{q!;:ouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin. Luet~iin kokou~sen 33/50 ~ ö yt~kirja ja vahv':'s~e~~iin tehdyt :'Utökset V kurssi-,.ja Vo.lme11nusmenoarvio. R hdyt"tiin ~äsittele~~~n v kurss~~~noarv::'ota. Kiireellis;r-8syis~~~ käsiteltiin ulla ainittujen jaosj,;o-'en e8it :r-"set: 8in.!.fo~i ::l ± l!?j~o~t~ : ~yve:rsyttiin U~:.cn esi",,~~,.il!.. col'jau.. r - doss sin. _ S u~ ~1::: 't,::m~sj.a~.:;_o.:. " t 1 _yv~.:s'..... L."311n ' " TTm 1 ",, :J!l e::::1" ",l:..n :orjauksin lis;' Ii ~ ti llä ahctollis0_1 edu8'tuslel,"in toi 0;:. r Loa vartel: j uoston l~:j.yt'cöva.l o j en ' ilille markan suuruis e.l L.. s:':'4.i..:.äräl'8 han. Lopul i1e11 t a r~istus suoriteta to':'secs" Qke_isessa o J.J elli:.i. ai.j.i~... u je... jaostoje esitrks'en 'äh: er.. _:u:."ssi, ~e._oal' vion k~:s'::"utely ~e3lceyte'ttiin ja jatcetaal1. ki..:.sitcel~y~ S-2~.. ~~Lceen lcun työ laliokunt on ensin t' r..ristanut lii tol! taloucle:' ise" ede_ lyty cset cul:.~vaa v:,'o :;ta vartei KLsit 'elyn yhteydesbi:i t'lli esille 'y"~ '{ei.:~raus "oi.iston otteluhuolt pal~~ion ja roperuste't, jossa "V-~"isin on esii 11- tyny~ ep~ tasaisuu,,"ta lii t oj e vb.04.il il Lii ttotoi.,.i ::ll.lt~ P~~~tt i asia8'o. nelrlotella SVULn edustajien kanssa valiten n8uvo""elijoiksi

3 Kokous 1/51-3. puheenjohtaja Suvannon lisäksi ltk:n jäsenet l.j. KiveL ja Siivo... en. Lopuks i liittotoi i. ll.'1 t.. yöns i UT'~ : lle o:'_:euc1en 'i:äsitellä ja päät,:':ä kiireellisistä ta allksista, jou.gl _:OShCVO kurssime:'lot..rviossa olevien kurssien tai leirien toi.. wey'._jano. ~ - 4. ". - Kansanhiihtojen lainatakuu. Lii tto-coimihln-ca ~):":'ätti h: vä ~s yä Ks_ ~"'_ h:::..i....;o"'.;oiuikul'l an ano nul '-Jen a inatakuusta. Käsi" te lyn yhteyde 0 ol' ke: oi'uettiin hi':'htojaostoa kiin_li ttämi.:.ä eri tyist" huoniota.cansunhiihtojen onnistu iseel liiton _uitteissa. itiinikään varapuheenj ohtaja -J... ne kiinni ~... i.1uo.. iota sil e!, et uä liiton OI3.SSa piirissään olisi enen!!li..:.l 'ciir~.l i tettävij huomiota suulmitelrr!an mukaiseen omaan ns.,asouarleill'"!ioimintaan. si tys jätettiin ai mise_,in veli tun ns. LD.o...,Q_:i :pnilutoimia:ullnan harki tt va {si.. L\.:"si ttc l}n yhte dessä päät i lii tt o-coi~:::".\.ll ea llint i jaostolie Luomauttaa, e tä jaost 0, ennenkuin se p".. "~ ul.ä osalli tumisesta }:Dnsanui 'tien jär":este.lyyn, tecee siit". e'jiu:t.csen lii ttotuiji~u nalle. j äsen;v;vs. Jaostojen te e_ien esit.ksien perusteella!:::":::"uuotoin:.ikunga vahvisti liiton edu8tlu~sen eri yhteistoi,':'ntava:::':"o.. unnissa seura~v ~si: ~i!h~o~ Hyvä cs",t iin jaos 'on esi ttä. äs8~: "llo".ossa selventäl äl18, e å. antol1en on 1e::i:'isen he ilö:co:l,ai~_el: va:camie s siihen s ""!cea, cun 1. on opintomatkalla i'n...;laielis..;. ol'i_ allo: L.yvtiksyttiin j ao~ ton esi ttu iiosl r. nodos sa. [~~i~a! ::Hyväksyt iin jaoslon esitys. elonta: Hyväksy -ciin jaoston esitys. - vorl~l:ii::;: H~TväksY"ul;iin jaoston esi t S.:0:: j alllc",e 113, että.y. Peuh;:uri -~älittiin äänestyksen jäll een l t '":1 e ~ustaja_~ 'si ja oskenvesi siirtyi varaedustaja ~si.paini: nväksyttiin jaos"uon esitys, Liitto~oi L:unnan edusta~a ~si :i?aini~:ömi teaan valittiin Austac: ~,TlJ.ori. Painonnosto : r.yväksyttiin jaoston esi Jv" s. v.~:n edustaja si valittiin ;euh~uri. J :' äkiek._o: J. oston e ei ~ys hyväksy (j uiin si ten :~or j attuna, että Vuorise~ tila le va ~inaisel:si edustdjal::s' vc it v:::"in E. 7uorimaa, VuoriseL siirtyessu varaedustaja si. l.j"iteotoimikunn~n ec1ustajaksi vali-c~iin L. lur i. lly!>~~eill:_j3oston esitys hyväksyt-ciin. lj,,:::n edus esi-cys hyväl sy-c ciin. Lt_:::E edus tajana toimii fe iskaeen. ~e~ä12a112: _ Jaoston tajana toi ii Lenonen. SlJ.unnistus: Jaos... on esitys hyväksyt iin sive:l ko:c jattlul3., -;tta Lö~1)er=in tilalle ltr:n edustaja si va:!.i ljuiin ie e ari, Löfber~in siirtyessä varaedustajaksi. L..inti: J aos-con e sit~rs hyvä_:syttiin. =ö~t~t~n~i~: _ i'oimikun~an esitys hyvä_s'"t:;::.::.n Jao... ton esitj sen johd ost c> s ~rn L " i ces :no velu, jon ~a aikanr.l _ uhe._~ol ta"a Suvanto Jildo~c vi, ett:.:... ii ir:l;':.en ry::~':i~lälle s i tet t1:lisiin, ett~ se rnyönt:"ls i 3alose le erotodis'ut 1:0 e....eurast8" ut-c8. e u ~ä erotodictl1.:cseen seura mer. i tsisi, et-j~: _::ilpa":' lujen järjestäj~t ovat i fuoit aneet Salosen perinee_ ~ilpai luistaal18uat"'risliänt0je va... taj.sia ra.. acorvauksia, ~o_~_,:a vuo-:si as':'a on edel een tl..lt_~imllksen alaisena. un v yöskin jaoston esitystä _~anna et-u::':::"n s::' ven.:01' j... tuu [1, e vä kilpakelvo-ctomuusaika rajoitettaisill ) _cuc:audeksi, suori ettiin asiasta äulest.:s, jol oi:r _uhee jo:~-';cl~a. esitys voitui äänin 7-2. Jaostolle lauslj.tt:'in _ ui 8L ilo: j eeb:;i, et ~f:.:. se edelleen tut ~il :. "SYTJ.:r_ sessä olevaa asiaa. Lelsl.ngin Kullervon esi -:;ys, j Oi':a kos.{i ~ 1l1'aSen.~:::.._ - _ ailv ie11011 tar istst,siirre-ctiin.lausunnon antoa yarten y.leisurhei1ujaostol e. 1ii t,,0 toi:. i' llnnati ed LlstUS al "si oi!lerkki toi.. :".\.ur..taan hyvähs" t.tiir.. r'-'lis"us älillikön esi ämässä.uodossa.. ~. L. ~~si~te Jn jälkee. r -lt~i ~okou~oe8gq,wletta

4 .(o ous 1/51-4. j oh-camaan v~,l"apuhe e... j ohtaj a..l. e. 8. )eul"ojel laina-al omll,,~sia. L1i t~o~oimij{unta vahvisti t;) övaliob.u1nnn es:"--';j7.~sen Jii tol alokasl1~-~.lreil:rmestaruuskilpal" u:c. Lii ttotoimiiclh"lta hyv2ksyi tilit U. v ' - Riiht~jiä Ruotsiin ~. - Esitys hyv~ksyttiin. ~okouksessa esille tul ui asia. Lii t-:otoimh:unn::m j~sen.1: opollen ;c~jtt~.mhoer.vuol'ojl, ~_lss" häll... loi t ti tol. stoa 82.i ~.~, et1;li r'eu 'oil1e 01:" 1" 1e.;e ~ ~~r kiertokil'je, Li sä l~el oitetaan niiti::. l"he"!"ci.ii; l"l l~2.c~ovc:;:o~c"l tilit... li~uat V:.:O e1t 195 liittoon tan.milhlul'l15 ~2.7' ~.~ 1.1J1 me nessa. L::n piti annettua ohjetta sä"l... tujen vc;sta':"""c 8., si~~ ~ sl."r~ töje"....(.:;:..'1.1 :'i;jt<-.l. ovat l":lete"ct;:vg. 1iit-c001: ta~... L:u,.L. vii.loiseen../,':'ivu:":'l men.lgss':':'. Lt.::n edusta"a. ltonen Y.Ll"uyi l~o:)osee,,_ J csiuti samall e~t~ tieto ~orjattaisiin. KW1 asl, sta oli vie.l~ l~~'ytet-cy viii u ljeloy~k.;. puheell VLOl'Oj',.J.!Jsi l".&:n edustaja :.urmi asian pjydä 10 ~ '~".(;,ä..i.sitte - 1yti v'rten. Puheenj oh ' ja )uolestaan e si tti, et't:":' :ls':"a.:" si te 1- täisill 10.rpuLm, jo.. ~a jäl~ceen 1iittotoilIli Ui an j~:se::.o~j.. ur 1., iivonen,. aatikail en ja luori poistui va ij kol(qu.~scs-~a. Lii tt otoimilw.nnnn jäädes sä y;aj aalukuisokr:;':".:eske,j - t~ i l(okous. Vakuudeksi:

5 okous 2/51-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa tammikuun 18 päivänä 1951 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta ' Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja S. - Liit~okokous v Sihteeri esit~ää, että v pidettävän sääntömääräisen liittokokouksen johdosta liitto~oimikunt a pä Ut~äisi seuraavaa: 1) ~ iittokokous pidetään Helsingi n työväentalossa alkaen maanantaina kesäkuun 11 päivänä. 2) Liittokokousvaali järjestetään sääntöjen edellyttämällä tavalla maaliskuun 11 ja 12 päivinä. 3) Liittotoimikunta asettaa keskusvaalilau~akunnan, joka huolehtii Liittokokousvaalien järjestämisestä aiheu~uvis~a käy~ännöllisistä toimenpiteistä Malmbergets AIFn kutsu. Seura järjestaä helmikuun 1'1-18 päivinä kansaj.nväliset painikilpailut, joihin se on pyytänyt V. fännikön osallistumista. Jaosto 'on käsitellyt kutsun ja puoltaa 'ännikön lähettämis~ä '. - Mäenlaskijoita Itävaltaan. Liit~otoimikunnan päätöksen mukaisesti hiih~ojaosto on valinnut ASKÖn talvj.kisoihin, jotka pidetään 15-1d.2.51 Mu.rzzuschlagissa, Pentti Lentelän (ITo) ja Unto J:.mhos en (SaJ). Jaos~on päätös oli yksimielinen b.. - ~ ohjoismaiden Luisteluliiton kongressi. ikaluistelun EM- kilpailujen yhteydessä pidetään Os lossa Pohjoismaiden Luisteluliiton kongressi, jossa käsitellään Kansainvälisen Luisteluliiton kongressissa esille tulevia asioita sekä mahdollisesti tehdään lopullinen päätös r ohjoismaj.den Luisteluliiton perustamisesta. Luistelujaosto esittää, että liitto lähet~äisi Kongressiin edustajansa, jonka jaosto myöhemmin valitsee. Luisteluliitto lähettää kaksi edustajaa Akateemiset lv1m-kilpailut. Luis~elujaosto ilmoittaa, että HTLn j äsen Heikki Jehto on valit~u Suomen edustajaksi pikaluistelun ylioppilaiden maailmanmestaruuskilpailuissa, jotka pide~ään riumaniassa kuluvan tammikuun lopulla SIF:n voimistelujuhlat. SIF järjestää Porvoossa kesäkuun 9-10 päivinä voimistelujuhlat, joille se on kutsunut liittoa lähet~ämä än nais- tai miesvoimistelun osanottajia. Voimistelujaosto katsoo, et~ä juhlille voi~aisiin lähet~ää 12-henkinen voimistelujoukkue (miehiä, naisia tai poikia). JoukKueen suuruuden ja kokoonpanon jaosto mä:~ri ttelisi tarkemmin myöhemmin Suomen NuorisojärjestÖjen Edustajiston asioita. SNE:ltä saapuneessa kirjeessä tiedustellaan liiton kantaa jäsenmaksujen korottamisesta 10 pennistä 20 penniin jäseneltä sekä suurarpajaisten järjestelystä ja levikistä. Jäsenmaksujen suhteen on valiokunta kielteisellä kannalla. Arpajaisten järjes~amiseen nähden todettiin, että siihen liitolla tuskin on muuta mahdollisuutta osalli s~ ua kuin se, e~~ä liitto ilmoittaa seuroille arpajaisten olemassaolosta, jonka jälkeen seurat saavat itse päättää, ottavatko arpoja myydäkseen vai ei...

6 lokous 2/ v.. - Opintorahastoyhdistysten ~uki r.y. Nuorisovaliokunta käsitteli kokouksessaan Opintorahastoyhdistysten ~uki r.y:n perustamista koskevaa as1aa ja totesi, että periaatteeltaan ajatus on nyvä. ~utkittuaan ko e yhdistyksen mallisäantöjä ja suunni~e1mia valiokunta kiinnit~i huomiota kahteen kohtaan: a) apurahoja jakavan toimikunnan kokoonpanoon ja b) rahojen hankintasuunnitelmiin. Valiokunta totesi, että jos kohta a) saadaan jotenkin sellaiseen muotoon, et~ä toimikuntaan mahdlltetaan tavallisen kansan ääni ja lcohtaan b) rahojen kerääminen, muutos, ettei se vaikeutta1si seurojen taloudellista tilannetta, ei olisi mitään muistuttamista S. - AnsiomerKK1toimiKunnan esitys. Käsitellään ansiomerk~itoimikunnan esitys ~U~n ansiomerkkien jakamisesta V sekä liiton ehdotukseksi Suomen urheilun ansioristien ja ansiomita1ien jakamisesta (esitys lähetetty aikaisemmin liittotoimikunnan jäsenille) ~. - His~oriatoimikunnan esi~ys. Kirjailija Pentti Lahti on suorittanut historiatoimikunnan esittämät korjaus- ja muutosesitykset kirjoit~amaansa Suomen työväen urheiluliikkeen historian 1 osa käsikirjoitukseen, jonka jälkeen maini~un ~oimikunnan jäsenet ovat uudelleen tutustuneet kasikirjoit-ukseen ja ilmoittavat hyväksyvänsä k. o. käsikirjoituksen saatettavaksi nykyisessä muodossa lopulliseen painoasuun. Sitä ennen historiatoimikun~a alistaa kasikirjoituksen vielä 1iittotoimiKunnan jäsenten sekä maärättyjen työläisurheiluliikkeessä mukana olleiden toverien tarkastet~avaks1, Mikäli tässä tarkastuksessa tehdään historiallisiin ~osiasioihin pohjautuvia asialisäyksiä tai poistoesityksiä, ne huomioidaan ~. - UrheilUkukkatilitys. KukKa~oimikunta esit~ää hyväksyttäväksi "urhe11ukukkall-~ilityksen.,kukan myynnistä 011 tuloja :- (vastaten 141.2'(4 kukkaa), menot U8:-, voitoks1 13u.bb2:-. Myyntipalkkiota saiva~ seurat KaytettäväKsi lähinnä urheilupukim1en Ja - välineiden hankkimiseen o'{5. 3)'{: -, etappipal. kintoja, jotka olivat urheiluvälineitä :- arvosta. ~iirien rehellinen osuus myynnistä oli :- ja liiton kukkavaraston arvo väheni ~yynnin avulla markalla Yleisur~eilun Sm-kilpailut. Yleisurheilujaosto esittää liit~otoimi kunnan vahvistet~avaksi Jyväs~ylässä järjestettyjen yleisurhe11un SM-kilpailujen tilityksen, jonka mukaan tulot olivat mk : menot mk : - ja voitto mk :-. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on liiton osuus voitosta mk :-. Samalla jaosto esittäa, että Jyväskylän VeiKoil1e ja '.tovereil1e maksettaisiin järjestämispalkkiona yhteensä 10 % kilpailun voitosta eli mk : Seurojen.laina-anomukset. Työvaliokunta esittää, että Käpylän i unnolle myönnettäisiin :- mk : n suuruinen laina jääkiekkovarust eiden hankkimista varten. Tampereen Kisa-Toverit anoo 200.0U0:- s uuruista korotonta lainaa käytettäväks,i palloi1uvalmentajan pa1kl-:aamiseen. Lausuntonaan palloi1ujaosto esittää, että seuralle kyseinen laina myönnet~äisiin, koska seuran suunnite ~ ma t ovat yhdensuuntaiset palloilujaoston suunnitelmien kanssa, ja jotka suunnitelmat tähtääv ät eräiden paikkakuntien pal10ilutason kohottamiseen, mikä erityisesti Ta~pereen osalta on ensiarvoisen tärkeätä. Sihterri esittää, että laina myönnet ~ä isiin ja varat tähän tarkoitukseen otettaisiin UTT:n käyttövarois t a ~. - Yhteistoimintavaliokuntien j ä senyys. Alan jaostot esittävät allamainittuihin valiokuntiin valittaviksi seuraavat edustajat: Ea!loi!ul Yuteistoimintava1iokunta (2) Kalle Altti, E. Rantanen, varal~a U. Hut~unen. Kilpailuval iokunta: 1<... Altti, U. Huttunen ja E. JJilja, varal ta E. Rantanen. Vali tsemisvaliokunta: K. Al t~i ja M. lvlehto, varalta E. Rantänen ja U. Huttunen.

7 Kokous 2/51-3. Naisten suunnistamisvaliokunta: (2) Saimi Nummi ja Saara Riikonen,-v ärälta-~evä ~ukiäinen.- - ~uistelu : (3) Sopimuksen mukaan tapahtuu ed. valhto kesäkuussa. NykyIset-jäsenet ~ irhonen, Jäntti ja Helenius, varalle Evävaara, Ilvonen ja L. Huttunen. Voimistelu: (3) K. Lehtinen, L, Kompa ja ltk:n ed. T. Määttä. Siinä- täpauksessa, että Määttä valitaan valiokunnan sihteerlksi, esittää jaosto hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen E. Nummisen. Muut varamiehet mahdollisesti ummisen lisäksi Y. Ahtio ja O. Puukilainen. ~ölt~t~~i~ :_t3 ) V. Suominen, H. "ygren ja ltk:n edustaja Z. Nenonen. ~u2 ris ~Ufh~i!~ lh!e!s~yöv~l!o~~t~: (3) Liisa ja Toivo Mustonen, l tk :n edustaja A. HeisKanen, varalie E. 3nnoila ja Sylvi Mutikalnen. ~ urjehdus: (2) L. Forsten ja ltk:n edustaja E. A. Wuokko. Varalle L.-väittInen Jaostojen täydennyksiä. Kun palloilujaoston jäsen M. Mehto on ilmoi~tanut olevansa työasioittensa vuoksi estynyt hoitamasta jaoston jäsenyyttä alkavana kevät kautena, on jaosto päättänyt esittää ltk:n vahvistettavaksi hänen varamiehekseen liittokokoukseen asti Kullervon O. Airaksisen. Nuorisovaliokunnan jäsenet Orvokki ja ~entti Komulainen ovat pyytäneet eroa valiokunnan jäsenyydestä syyllä, että heillä nykytilanteessa ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan. Valiokunta päätti eslttää, että heldän tilalleen valittaisiin Liisa Salonen Suunta- Veikoista ja Kalevi Niemi nen ~apanilan ~a r mosta Turun 'l'overien rangaistus. Yleisurheilujaosto on suorittamissaan tutkimuksissa todennut ~ urun l'overien syyllistyneen 1) liiton yleisten kilpailumääräysten rikkomiseen antamalla urheilijan osallis~ua kilpailuihin ilman ao. urheilijan seuran tekemää virallista osanottoilmoitusta sekä 2) jaoston päätöksen laiminlyömiseen antamalla VeikkO Timosen, jolle jaosto oli antanut kilpailukiellon, osallistua ns. ~ur un maratonille 1.1u.5u. Jaosto esittää, että ~ur un Tovereille annettaisiin ankara varoitus. 3U Mäntyharjun Jäntevä 30-vuotias. Seura t äyttää 30 vuo~ta ja viettää juhlapälvää tammikuun 21 pnä. ~iitolle saapunut kutsu Uusia seuroja. Järjestöohjaaja esittää seuraavat uudet seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi: Hämeen piiristä: RiihImäen Kenä=Ketut r.y. per u Riihimäen kauppalassa. ~aei;! Ei!r!s~ä.!. Voimlstelu- Ja urheiluseura Santamäen Isku r. y. per Rovaniemen kunnassa. Oulun 12iiristä: VoImIsteIu= Ja-urheiluseura Utajärven Kuohu r4y. per Utajärvellä. Pohjanmaan piiristä: Peltökänkaan- Vöimistelu- ja urhelluseura ~~ekk i r. y. per u ~ erhossa. ya~s!n~i~s~ o~e~ Eiir!s~ä.!. 'l'yoväen VOlmlstelu- Ja urheiluseura Sauvon Salama r. y. per U.1 Y5u Sauvossa. Kaikkiln anomuksiin liittyy piirin puoltolause.

8 Kokous 2/51-4. Pää t ö k s et, Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat puheenjohtaja Olavi Suvanto (2) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (2), Arvi Heiskanen (2), Unto Siivonen (2), Pauli Koponen (2), Lauri Nurmi (2), Lennart ~ivi (2), Vieno Aaltonen (2), Helvi Raatikainen (2), Esko Ee ltomäki (2) ja ~ ustaa Vuori (2) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Tpivo Salonen, Veikko 2euhkuri, Leo Huttunen, Urho Niemenkari, Ve ikko ~euhkur i, Max Pehrsson, 2ekka martin, Keijo Viianen, Greta RajaLa-~inne, Risto ~irkk onen, toivo Järvinen, Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. UOkKO, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 1/51 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset ~. - Liittokokous v Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen' liittokokouksen ajasta ja pa2kasta sekä vaalien suorituspäivistä. Niinikään asete~~iin 4-henkinen keskusvaalilautakunta, johon lippuäänestyksellä valittiin Ltk:n jäsenet Vieno AaLtonen ja ~auli Koponen, sihteeri E. A. Wuokko ja järjestöohjaaja Pekka "'a rtin. Lautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin E. A. Wuokko ~. - Malmbergets AIFn kutsu. Liittotoimikunta nyväksyi jaoston toimenpiteet '. - Mäenlaskijoita tävaltaan. LiittotOimikunta vahvisti jaoston päätoksen. Päätos tehtiin 5 äanellä 1 vastaan. Ltk:n jäsen Nurmi ei pitänyt jaoston valintaa matkalle lähtevistä onnis~uneena. 1'( l:'ohjoismaiden Luis~elul.2iton kongressi. Liittotoimikunta päätti hyväksyä jaoston esityksen edustajan lähettämisestä. 1e Akateemiset MM-kilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi Heikki Mehdon matkan CIF:n voimistelujuhla~. Liittotoimikunta ka~soi, edustusjoukkuetta ko e juhliin. ettei ole syytä lähettää Suomen NUDrisojärjestöjen Efiustajiston asioita. Liittotoimikunta yhtyi nuorisovaliokunnan kantaan Opintorahastoyhdistysten Tuki r.y.. Kysymys jäi pöydälle sen VUOksi, että liittotoimikunnan jäsenet ehtivät tutustua järjestön säantöihin AnsiomerkkitoimikLLnnan esitys. Liittotoimikunta hyväksyi ensiksikin merkki toimikunnan esityksen siitä, että jaettavien merkkien lukumäärää lisätään. Sen jälkeen liittotoimikunta hyväksyi ansiomerkit annettaviksi merkkitoimikunnan esityksen mukaisesti. Sen lisäksi liittotoimikunta päätti myöntää ansiomerkin Yrjö ~ Pirhoselle ja Oskari Lammiselle HeLsingistä. Näin ollen merkkien lukumääräksi tuli 32. ~sitykseen Suomen urheilun ansioristin ja ansiomitalin jakotehtiin seuraavat muutokset: Varapuheenjohtaja Enne tahtoi. että Yrjö Tuomiseäle Kuopiosta olisi esitetty ainoastaan hopeista ansioristiä. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen tältä osalta äänimäärin 6-2. Varapuheenjohtaja Enne ltk:n Nurmen kannattamana esitti, että Arvo Ollgrenille olisi esitetty hopeistä ansioristiä mitalin sijasta. Liittotoimikunta äänimäärin 4-3 oli mitalin kannalla, mutta lisäsi siihen "kullatwl ristin". Muilta osiltan esitys hyväksyttiin toimikunnan laatimassa muodossa.

9 Kokous 2/ l2.. -,Historitoimikunnan esitys. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen l3.. - Urheilukukka-tilitys. Liittotoimikunta hyväksyi kukkat -lityksen l4.. - Yleisurheilun SM-kilpailut. Liittotoimikunta vahvisti tilityksen l5.. - Seurojen laina-anomukset. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen markan suuruisen lainan myöntämisestä Käp~län Kunnolle. Samalla liittotoimikunta hyväksyi palloilujaoston esityksen markan suuruisen lainan myöntämisestä Tampereen Kisa-Tovereille. Työvaliokunta oli puoltanut lainan myöntämistäja määrärahan ottamista UTT:n käyttövaroista. Viimeksi mainittua toimenpidettä varten päätös lähetettiin vielä UTT:n käsiteltäväksi l6.. - Yhteistoimintava1iokuntien jäsenyys. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen -yhteistoimintavaliokuntien jäsenyydestä seuraavin muutoksin: Voimistelu: Valiokunnan jäseniksi valittiin K. Lehtinen, L. Kompa ja T. Määttä, joista viimeksi mainittu toimii liittotoimikunnan edustajana. Mikäli Määttä valitaan valiokunnan sihteeriksi, tulee hänen tilalleen liittotoimikunnan edustajaksi ja valiokunnan jäseneksi Esko Peltomäki. Varamieheksi valittiin Yrjö Ahtio ja Oiva Puukilainen. Päätös tehtiin 5 äänellä 4 vastaan. Purjehdus: Valiokunnan j äseniksi valittiin Leo Forsten ja Väinö Väinölä. Päätös tehtiin 3 äänellä 2 vastaan l7.. - Jaostojen täydennyksiä. Liittotoimikunta hyväksyi palloilujaostoon M. Mehdon tilalle O. Airaksisen. Nuorisovaliokunnan jäseniksi valittiin Liisa Salonen ja Kalevi Nieminen Turun Toverien ran aistus. ~~ 0 o~m~ un a yv sy~ jaoston toimenpiteet. Samalla yhteydessä jaoston puheenjohtaja Unto Siivonen saattoi liittotoimikunnan tiedoksi, että helsinkiläinen seurajhtymä ei ollut jaoston pyynnöstä huolimatta luo~ttanut ns. Zatopek-kilpaipujen tilejä tarkastettavaksi, jotta jaosto olisi voinut varmistua niiden syytösten todenperäisyydestä, joita Pentti Salosta kohtaan mm. oli esitetty. Liittotoimikunta päätti, että seurojen on viikon kuluessa toimitettava tilit alkuperäisinä jaoston tarkastettavaksi. Tämä päätös tehtiin 5 äänel ä 4 vastaan. Päätöstä vastaan äänestivät Enne, Koponen, Kivi ja Aaltonen Mäntyharjpn Jäntevä 30-vuotias. Seuralle lähetetään onnittelusähke U~ia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Esille tulle~ asiat l.. - Ns. kolmen päivän ajo. Jaoston sihteeri esitteli Suomen Pyöräilylii~on kirjelmän, joka koski ns. kolmen päivän ajon järjestämistä ja jonka tilaisuuden taloudellisesta puolesta vastaa Yhtyneet Kuvalehdet Oy. Osakeyhtiön ja urheilujärjestöjen yhteinen neuvottelutilaisuus oli ilmoitettu järjestettävän tammikuun 22 päivänä. Liittotoimikunta valtuutti jaoston lähet~ämä an koe neuvottelutilaisuuteen kaksi edustajaa, joilla kuitenkaan ei ole oikeutta tehdä jaoston puolesta mi~ään sitoumuksia. Liitt otoimikunta päät~ää asiasta erikseen sen tiedon perusteella, mitä neuvottelu-

10 Kokous 2/51 - tila i s uude s sa päätetään ~. - ~iiton mäenlaskuvalmentaja. Llit~otoimikunta vahvisti UTin päätöksen, jolla liit on mäenlaskun valmentajaksi oli vali t~u l.jasse.cälli I' okial ta. Kuu. alisi alkka markkaa J. - ~a ivärahakorvaus. l'yövaliokuilta esitti l iittotoimikunnan päätettävcksi, että päivärahaa makset'aan tästä lähtien seuraav a s~i : 1) Liiton luottamushenkilöille : - päivärahaa markkaa vuorokauuessa. 2) l.jiiton toimitsijoille (valmentajat, järjestäjät ym. ) - kaupungeissa, kauppaloissa ja taajavä{isissä yhdyskunnissa markkaa; - maaseudulla 80u markkaa; -.t'ajulahden ijrhelluopistossa t a i vastaavissa Oflpilaitoksissa 700 markkaa (jolloin asianomainen vastaa itse ylläpitokustannuksista). 3> Ulkomaan päivärahakorvaus j äa ennalleen. l.jiittotoimikunta siirsi asian käsit~elyn seuraavaan kokoukseen, mi hin mennessä otetaan selvää val~ion matkustussäannön II lk :n päivärahan suuruudesta sekä SAK ssa maksettavasta päivärahasta Varapuheenjohtajan selostus. Ennen varsinaisten asioitten käsittelyä varapuheenjohtaja Enne antoi liitto~oimikunnalle selostuksen neuvo~~eluista, joi~a hän oli käynyt maassa parhaillaan vierailevan tshekkilä isen jääkiekkojoukkueen johtajan kanssa. N euvo~~elut koskivat uluvan vuoden aikana tapahtuvaa maiden välistä urheilijavaiht oa, josta jaostot kukin alaltaan ovat olleet tshekkiläisten kanssa alus~avasti kirjeenvaihdossa ja joka kilpailijavaihto kuuluu U'l'Ln laatimaan kansalnväliseen kilpailutoimin~aan. toilie. Selostuksesta saadut tiedot paj tettiin saat~aa Vakuudeksi, jaos- w.~. E. 4(.,luokKO /

11 .~ryu Lii ttotoimikunnan jäsono Ho :::0 TOLn ansiomerkkien jakoesitys V" 195-,!:0 Sääntömääräinen liittcneuv: ston kokous (22 ~ 2304o195 c' ) valltsi TULn ansiomerkkitoimikuntaan Kymenlaaks:.n piiristä Ant2n Ukko lay!.~ VaT ~.> 81naie ~Suomen piiristä Mauri Tuomen ja Saimaan piiristä Juho Pel t ; sen ja 11i ttctcim..'j{1111ta nimesi e\tustajikseen Olavi Suvann 0n~ Pauli Kopc,sen ja Helvi Raatikaiseno Edellä mair..itt1.l ansiomerkkitoimikunta k okoontui täysilukuisena Helsir.gissä liiton toimist -'ssa 6 e lo1951 klo 1 : Kokouksen puheen ~:-htajana toii!l:i. Olavi Suvant ) ja s ~.hteerinä liiton toimitsija Toiv':, 8-9. l '-'neno An~..i-omerkkien ~koperust e~o Keskustelun jälke;1 n toimikunta. ptit:."l:ti 1) jakaa jokeisel} e piiri,ll ;. ainaki.r. yhden ansicmerkin~ joll.. in pääasiassa huomioidaan piiri toimikur..tie,,~ ase+tama ehdok..1{uusjärj estys, 2) koska ansiomerkkiehcl.., kkai 1::a C.. :n!,.) j on~ ~ oid n kesken par emmuusjärjestys on vaikea t odeta ja jojlls lt8. :Gk~. lle pitäisi j ~ tässä ja ~ osaa ansiomerkki jakaa ehdottaa toj.. mikuirta, että v9.äntömääräisen 20 kplo liiton ansiomerkin lisäksi jaettaisiin 10 ylimääräisiä ansiomerk klä" Ensiksi päätettiin esittää jaettavaks i seuraav:i.lle 20 ::'iitcr;. toiminnassa ansioi "b.lneelle t overilie ansi c,merkki ~ Helsingin piir~: 10 Kalle Niininen p Käpylän Kunto, syntl ' Toi minut. seurojen johtokunnissa: Kipinä 3 ""Te'l Visa 12 Vo p Kuntcl 10 Vo r lil ton jaostoissa VO I' ltk:ssa 9 v o 20 Alina Heinonon, H~gin Visa p syntynyt p kuulunut Visan johtoku!ltaan ylj. 20 VUc.., tta t Visan naistoirn:i.ku.nnan montvuotinen pu...l-j.eenjohtajao Hämeen piiri:,,""-'".. 30 Emil Raitinen~ Turengin Sarastus? synt o Kuulunut seu.ran johto= kuntaan 32 vv.. (..tta p eri jaostoihin 16 yuotta,.. edustanut seuraa!d.oni SSCl eri tilai.suuksise!8o.!(ar' jalan ill:-r.-l: 40 Paav Ryttyläi nen, Outolo1JIl.IIlun Vese.'i synto ' 0 Seuran perustajajäseno Tuiminut puheenjohtajana VV Q Edustanut seuraa lukuisissa t 1- laisuuksissap mm. 9 kertaa piirik8!cousec.ustajanao Keski - Suomen piiri: 5.. Paavo Merikoski p Säynätsa~ o n Rient..!> syn"to J Kuulunt.t seuran johtokuntaan 17 v, piirin johtq1ulj."1taan 5,,"0 v~e::-/.":an eri jaostdihin 17 Yo piirin "Vastaayiin 2 V~ p aluetoimikuntaan 5 Vo Tcj.minu.. t 15 vu.jaen aja.n y ~.eisurheilll~ i' paini- ja voimistelu(;hjaajanao Toiminut. seuran pu.heen.~ johtajana 15 -vuo tta p ollen edelleenkino 60 Martta Lahtinen" Jyväskylän Veiko+.)) synto Kuul unut seuran joh... tokuntaan 17 v o ja eri jaostoihin 20 VOI' piirin jaostoihin 5 \"'"0 Ollut aktiiylurheilija ja voimistelijao iirj. : 70 Onni Heikkinen9 Ku ::,pion E1 ~ 1' synto Kuulunut seuran johto lq).n~ taan 32 -.ruott a ~ ij.ona aikana ollut puheenjohtaja? sihteeri ja ra..lj.a.st cnhoitajap toim~ rr~t koko ajan seuran eri jaostoissa? ku~lun~t ~iirin joh~ tokuntaan 6 vuottaa Toiminut 22 Y o yoimistelu- '~ urhei lu~ ja pallcilu.... ohjaajana o Edustanut seuraap alue järjestöä j a piiriä no 7, eri tilai~ suud:::ssaq!ymenlaakson.eijll: 8 0 Antti Nurminen? Voikan Viesti p synt Q 19() 6" Kuulunut seuran johtokuntaan 22 vuotta!, josta ajasta 9 v o puheenj0htn j a..na sekä sihteerinä 12 '\To ja rahastonhoitaja 1 Vo, seuran jacstc\ihi n k:lulun'.lt 24 "'r o ~oiminut "h~' jaajana 8 V o Edustanut seurap. lukuis:tssa t _laisuu~{s:i.ssn o 90 Salli Qvick, Kuusankosken Puhti 9 synto Kuulunut seuran johtc~ kuntaan] 1 Vo p toimien sihteerinä ja rahast onhcjitajana p seuran Ja"'s \~oihin 14 VI) T iminut v oimistelu- ja kerh c ~l)hjaaj ana 8 v o

12 ...JUPUl g...i!i: ~ Oka Laukkanen? Rovaniemen Lappi, aynt Kuulunut seuran j ohtokuntaan 13 vo, toimien mm o puheenjohtajana ja rahastonhoitajana 9 seuran jaostoihin 7 Vo p aluetoim:urunnan puheenjohtaja 1 v.. Ollut piirl,., ja 1ii t... tokokousedustaja& Toiminut voimistelu- ja painic'hjt:;.ajana 13 V o Oulun piiri: Ilo Edva.rd Sirviö, Oulunsuun Heitto, aynt Kuulunut seuran joht ::;-~ kuntaan ja jaostjihin 8 v., edustanut seuraa. eri tilaisunksissa 9 011ut 10 vuoden ajan innokas toimitsija. Pnhjanmaan piiri: 12 0 Väinö Muurimäki, Kurikan Visa 9 synto 191:' 0 Kuulunilt seuran 'johtokuntaan 15 v., toimien sihteerinä ja rahast.:;nh;ii tajana 1 Vo åt/jien puheenjohtajana, kuulujlut seuran ja!.':'.irin jaostoihin 1 v o, to:mj_ nu~.i voimistelu - ja opintbkerhj-ahjaajana ollut piiri- ja :"iittok -:)k:) usedus tajana. ~i.maan piiri: 130 Oiva Herranen" Joutsenon Kataja, synto KuulUJ1Ut seuran joh'c " ~ kuntaan 11 Vo 9 jaostoihin 26 vo, toiminut v oimistel yleisurheilu~ ja painiohj aau.ana, edustanut seuraa kymmeniä kerto ja" 14 JI ;eiida Häkkinen, Vuoksenniskan Vesa, synt o 19 :)70 'Iuulunut seure.n johtokuntaan 2 v., eri ja ~) st c ihin rr v., piirin jaostohin16 v o Toiminut 20 vuoden ajan naisten ja tyttöjen v oimistelunbhjaajanao Ollut seuran edu~~ tajanao Satakunnan piiri: 150 Leo Laippala, Porin Pyrintö ~ synto Kuulunut seuran johtoku.ntaan live ja jaostoihin 28 v., piirin jaostoihin 4 "Ilo p uinnin v-alitsi.;a.. mies 5 Y" Toiminut ohjaajana 11 v.. Edustanut seuraa kymmeniä ke:rtdja Q J.6 0 Aino Nieminen, Nakkilan Visas synt Kuulunut seuran joht'j k..l.lltaan 8 Vo, sekä jaostoihin 22 vc Toiminut vointstelun0 hjaajana 22 v o Tampereen piiri: 170 ToiYO Järvinen, Tampereen Kilpa-Veljet~ synto Kuulunut seuran johtokunaan 12 v., jacstoihin 13 v.. Toiminut chjaajana 7 V o Edustan.ut seuraa no 120 kertaa, toiminut kurssi- ja optnto-uhjaajana o TUIr-l.ehden päätoimittaja 0 18., Suoma Wilen~ Tampereen Kilpa-Veljet ll syn't c Kuulu.!!.ut seuran johtokunaan 4 v, jaostoihin 5 Vo, toiminut tyttöjen voimist61unchjaaja, na 3 Vo Ollut liittokokousedustajana o yudenmaan piiri: 190 Esko He1le~ Nummelan.Kisaajat, synt o Kuulunut seuran joht'jkuntaan 17 Vo~ josta ajasta puheenjohtajana 14 V O? piirin j Qht0kuntaan 1 v o 9 seuran jaostabin 12 v o, aluetoimih.lntaan 2 V o Toiminut voimistgr.. lunohjaajana 5 v., sekä 0p:tnto... chjaa jana 1 v. ~) :l:~u l-.j..... ~ ':"1.. :::...'~edustaja na 11 kertaa. Varsinais-Suomen piiri: 200 Onni Virtanen, Turun Veikot v synt" Kuulunut seuran joht:)k1t.. n taan 13 Vo~ piirin johtokuntaan 3 v. 'seuran jaostjihin 32 Vo ja piirin vastaaviin 14 v o Toiminut nuorten ja yleisurheiluchjaajana l o Vo sekä. valis~u8- ja ohjelmaohjaajana 8 v o Toiminut edustus tehtävissä 14 kertaa" Edellisten iisäksi ansiomerkki toimikunta eslttää 10 yli määrä'istä. an9iomerkkiä jaettavaksi seuraaville tovere111e3 210 Taimi Hirv o n~~~ Helsingin piiri 9 H:gin Työväen Nai~Y ~ imistelij~to Synt o Kuuluu seuran johtokuntaan sekä liiton naistoimikuntaan 9 toiminut 15 VI) v aimistelunjohtajana, laatinut vo.. ~4 6 lii tts juhlion nale c ten mb~~a~;::::"r.:ds te).u :. 1:~c.:z.anp useita pii:rljl~.hla ohjelmia sekä naioten va= lio j Jukkueen näytösohjelmiau Liitto julkaissut laatimansa ohjelmalcck C'.,... elman., Pi t7.t,.lukuisia kuresejs" käynyt neuv(mtamatkoilla seut'oissa s et, 220 Lea Lindent Varsinais-Suomen piiri, Turun Toverlt l, synt" Kuulunut seuran' jaoetoihin 22 v, toiminut saman ajan voimis"telun,..:-hjaa. jana, ohjaajana lukuisilla liiton kursseilla o Ollut seux'an nu ~ rten r l pinto~, askartelu- ja keskustelukerohoen 0hjaajanac 'fcimii :1ykyiei:n seuran esiintymisjoukkueiden lii~ntaohjaajana ja cb. je lmien suunni"tte lijana.

13 -, Neet0ri ~aakkari, Saimaan piiri, Tainionkoeken ~ähti, synt Kuulunut seuran johtokuntaan 7 v. ja piirin johtokuntaan Ivo, seuran jaostoihin 10 v. Ollut innokas aktiiviurheilija sekä toimitsija. 24. Vilho Valve, Kymenlaakson piiri. Popinniemen Ponnistus, aynto Kuulunut seuran johtokuntaan 24 v., toimien mmo puheenjohtajana ja rahaetonhoitajana, piirin johtokuntaan 6 Y. ja seur~ eri jaostoihin 10 v. Edustanut seuraa 15 kertaa. 250 Eino Sillfors, Kymenlaakson piiri, My1lykosken Toverit, synt Kuulun~t seuran JOhtOkuntaan 20 v. ja eri jaostoihin 11 v. Toiminut ohjaaj~tehtävisaä 1; v. sekä kurssi- ja opintötyössä. Edustanut seuraa eri tilaisuuksissa 28 kertaa. 26. Hugo Nurmio, Helsingin piiri, ~oukolan ~erä8, synt Ollut 16 -vuotta seura.n puheenjoht-aja, kuuluen saman ajan seuran jaostoihin, liit on jaostoshin 12 v. Toiminut nyrkkeilyohjaajana 10 v. ja jalkapalloohjaajana 16 v. 270 Juho Ah0, Keski-Suomen piiri, Inhan Taimi, synto Kuulunut seura.n johtokuntaan 15 vuotta, josta ajasta 4 v. puheenjohtajana, seuran jaostoihin 18 v. Toiminut painiohjaqjana 10 v o sekä osallistunut kurssit yöhön. Ollut 5 kertaa piirikokousedustajanao, 28. Sulo Hurme, Varsinais-Suomen piiri, Turun Pyrkivä, eynt Kuulunut seuran johto~taan 16 v. ja jaostoihin 23 v. Toiminut voimistelu-, yleisurheilu- ja painiohjaajana yht. 26 vuotta sekä useiden voimistelukurssien ohjaajana. Harrastanut voimistelua, ollen yksi TULn kaikkien aikojen parhaimpia voimistelijoita. _ 29. Artturi Joki, Varsinais-Suomen piiri, Paraisten Rehti, synt Kuulunut seuran Johtokuntaan 37 v., josta ajasta 6 v. puheenjohtajana, 37 v o seuran jaostoihin ja 4 V o piirin jaostoihin o Toiminut painlohjaajana 20 v. Edustanut seuraa 40 kertaa. 30. Suomi Jaakko Korhonen, Pohjanmaan piiri, Lapuan Työväen Urheilijat, synt Kuulunut seuran johtokuntaan 24 Vo, toimien mm. sihteerinä, seuran jaostoihin 10 v. Toiminut 5 v~ voimistelu- ja 5 v o painiohjaajana sekä kursseilla ohjaajana, Ollut painituomari- ym o toimitaijatehtävisaä n. 250 kertaa. Suomen urheilun a~ioristit Ja ansiomitalito Käaiteltyään p1ir1toimikuntien ja seurojen tekemät Suomen urheilun ansioristi- ja ansomitali~hdokaslistat päätti toimikunta jättää Valtion Urhei1ulautskunnalle ehdotuksen, j Jssa esitetään myönnettäväksi seuraaville henkilöille Suomen urheilun ansioristi tai ansiomitali: Helsingin Eiiri: Synto Seura Suomen urheilun 2130 Niininen, KaIla 1898 Käpylän Kunto hopeinen ansi~istl 2140 Bergl~d, Hjalmar 1900 H:gin Kisa Toverit "ansiomitall 2150 lähteinen, Urho 1890 H:gln Jyry "" Hämeen Eiirl: Elomaa, Hjalmar 1900 Riihimäen Pyrkivä kultainen ansiorist Vakkari, Evert 1896 Forssan A~ hopeinen ansiomitali 0 ku11atuin ristein 2180 Peltonen, Kosti 1900 Fo rasan Alku hopeinen ansiomitali 2190 Piukka, Jalmari 1896 Sorvalin Veikot n " 2200 Kaapola, Toivo 1898 Forssan Alku. pronssinen ti II Kari, Niilo 1898 Joki~isten Koetus II 2220 Korteniomi, Urho 1888 Jokioisten Koetu~ t, 223() Lahtinen, Heikki 1898 Jokioisten Koetus n 224. Nurmio, Toivo Jokioisten Koetus " tt " 2250 Raitinen, Emil 1887 Turengin Sårastua n It Ruoko p Jussi 1900 Vaulammin Kiuaa tt " 227() Stockust, Auguat 1889 Jokioist~n Koetus tt II Keski-Suomen ~iir1: 2280 l'gänty, Eero 1900 Jyväskylän Toverit hopeinen ansiomita1i ku11abuin ristein 2290 Ritanen, Erland 1877 Äänekosken Huima pronssinen ansiomit. KuoEion Eiiri: 2300 Tuominen, Yrjö 1894 Kuopion Ri~nto hopeinen ans iorj.sti 231. lwiiettinen, Aaro 1888 Kuqpion ~ento " ansiomita11

14 , ~o Klmen1aakson Eiiri: Koivisto, Ida 1899 Kotkan Kisailijat hopeinen ansioristi Hammi1ä, Saima 1896 Kouvolan Pojat " ansiomitali Vakkari, Villiam 1899 Kotkan Kieailijat II fi Valva, Vilho 1901 Popinniemen Ponnistus pronssinen " LaEin Eiiri: Roht, Heikki 1890 Karihaaran Tenho hopeinen ansiomitali Juntheikki, August 1877 Karihaaran Tenho pronssinen II Halistö, Erkki 1891 Karihaaran Tenho tt Mikkonen, Antti 1889 Karihaaran Tenho " It '9 Ruonansuu ~ Otto 1889 Karihaaran Tenho tt ~I Oulun Eii ri : Ahonpää, Ilmo Harju, Fiina Muuri, Väinö Bäckman, William Saimaan E1iri: Peltonen 1 Juho Mälkiä, Akseli Satakunnan Eiiri: Järvinen, YrjB Kallio, Anton Lehto, Juho Tähtinen, Frans Juhola, Eino Nordman, Arvo Rötkö, Tuure TamEereen Eiiri: Hjelt, Paavo Ollgren, Arvo Janka, Uuno Kauppinen, Herman Nieminen, Toivo Saarinen, Anna Salonen, August Uudenmaan Eiir1: Laaks 0, Uuno Kuusela, Ms. tti H) Varsinais-Suomen Eiiri: Friman, Paul 1902 Aaltonen, Maija 1897 Aho, Ot'to 1885 Heimo, Henrik 1889 Heinonen, Jalmari 1893 Saarinen, Karl 1887 Vahtera, Fran» 1888 Vuorela, Ruben 1885 Vuorela, Vilho 1885 Ulkomaalaisille: Oulun Tarmo Oulun Tarmo Pyhäkosken Pyörre Oulun Tarmo Vuoksenniskan Vesa Vuokser~iskan Ve~a Euran Haiku. Koiviston Isk:t Koiviston Isku Isonjoenrannan Mfu~ti Koiviston Isku Euran Raiku Euran Haiku Tampereen Yritys Tampereen Veikot Nokian Teräs Tampereen YritYH Tampereen Veikot Tampereen Yritys Tampereen, Yritys Rajamäen Kehitys Hyvinkään Pont eva Turun Toverit Turun Tove ri t Turun Jyry Turun Jyry Salon Vilpas Turun Jyry Turun Jyry Turun Jyry Turun Jyry hopeinen ansiomitali " Ii ti 1t pronssinen 11 kultainen ansioristi pronssinen ansiomit o hopeinen ansiomitali ii 91 ",. ( Ii pronssinen " hopeinen ansio~a li il ~...(.c...-.a.~ pronssinen Ii~ " " 'i Ii II ~? ti " hopeinen ansioristi 91 ans i omi ta Ii hopeinen ansiomitali pronssinen If ti " " ~1 II " Ii n II " ii ii n " Artur Ruud, Norges Idrettsforbund'in työvaliokunnan puheenjohtaja kultainen ansioristi Carl Albert Anderson, Svenska Korporationsidrottsförbund'in puheenjohtaja kultainen ansioristi Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton korkeimmalle urheilujohdolle (nimetään myöhemmin) kultainen ansioristi Olavi Suvanto puheenjohtaja Toivo Salonen sihteeri

15 L~okous 3/51-1. fyöväen Urheiluliitto r.y:n liit~otoimikunnan liiton toimistossa helmikuun 1 päivänä 1951 piclet:tn kokouksen pöytä irja. E s i t Y s ~ i s ta ~okouksen päätösvaltaisuus. Tode~aan liittotoimi~unnan jäsenten sa8puvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus J - Pöytäkirjan tarhistus. Tarkistetaan edel~isen kokouksen pöv~äkirja '. - Ylimääräinen ~iit~oneuvos~on KOKOUS. Sihteeri esittä~ liittotoimikunnan pli~tettdvliksi ylimääräisen liittoneuvoston koolle Kutsumisesta ja sen esi~ys - ' lis~alle otettavaksi seuraavat kgksi asiaa: 1) Sen johdosta, että 1'( u kol~oonguncen '.L'U.Ln ylimääräisen liit~oneuvoston Kokouksen päatöstä vastaan, joka l_oski aluemuutoksia vallitsevaan piirijakoon ja toimialueen määräämistä ~ULn Savon piiri r. y. -nimiselle järjestölle, on esl~etty moite, liit~otoimikunta KU~SUU täten ylimääräisen ~iitvoneuvos~on kokouksen kool~e helmikuun 11 päivänä 1951 vahvistalaan 'l'uln Oulun, harjalan ja Saimaan piirejä koskeva~ aluemuutokset sekä toimialueen rajat ~ULn Savon piiri r.y:lle siinä järjestyl:sessä kuin seuroille on lii tt ot oimi l~ unnan kiertokir je ellä 11 97/1/ u ilmoitettu. 2) 'ru.ln Saimaan piiriin kuuluva seura.t ertlllt aan ~yöväen Urheilijat r. y. esit~aä hämeen piiriin, mik& edellyttäisi vastaavan a~uernuutol\.sen tekoa em o piirlkuntien vä~il~ij.. Ylimääräinen liittoneuvosto kokoontuu edellä mainittuna p~ivänä Helsingin l'yöväentalossa klo 10. t_ :n jäsen Vieno Aaltonen esittää liit~ouoimi~unnan k"sltclt:::'v"ksi kys mrsen, JOKa kos ee liittokokouksen l[esri:usvaalilautakunnan j senten oikeuksia liittoverotilitysten tarklcailuun sek" sa oin l ii t totoimi kunnan jäsenten oikeu sia saman Kysymykseen ueurojen mielenilmauksia. Sihteeri saa aa liittotoimi.~unnan tietoon, et-r;ä seura vat seurat ovat joko etu- tai jälkikäteen osoitcaneet liitt01ioimikunnalle eri :'v":.n. ielipi teensh. ja vastalauseensa v _ kokoontuneen ylimääreisen liittoneuvoston kokouksen ]~dtöksen j ohaosta: 1tå.- Sallan v e1io, _ yhtaan Voima, rispa~an r,~rrno, ~' ampe reen ullervo, Vehmaisten urheilijat, Niinimäen VaUh:.il, I.issi~än Jymy,.Kiuruveden leräs, Salahmin uepot,.dyl~ykosl en :roveri t, Ro vaniemen Lappi ja. elslngin Jyry. Sen johdosta, että useimmat seurojen mielenilrlaisut olivat johtunee~ asiantunteu.attomuudests tai seuran asioista saamiensa vä'~rien tietojen johodsta, sihteeri il oi-;;taa useimmalle seuralle lähettäneensä asiaan kuuluvan selostuksen lii'cuoneuvoston päätöksel oikeel~isuudes~a ja motiiveista ~. - Voimistelun olympiamäarärahat. Suomen Olympialalnen komitea on käsitelly~ liiton valituksen, joka koski voimisteluun myönnettyjä olynpiavalmenllusmä~rärahoja, ja liitolle länettämässä~n vas~auksessa l2/ ) Ka tsoo, että valitus o~isi ensin käsi 1i el1iävä lii ~to jel_ v~lillä solmitun yhteistoimintasopimuksen ede~lyt~ämässä yhteic::;toimin'caneuvostossa Kansainvälinen edustus piirijuhlilla. ~iirijuhlatoimikunta esittää, että liiton vieraina ilpallu- ja näytösmatlcalle kesäkuussa kutsu~taisiin seurac.vat joukkueet: 1) sveitslläinen telinevoimistelujoukkue lliitto - o~ te~u SAl.'US-~U.L;) ; 2) itävaltala lnen \ AS1.. C) jalkapallojoll:c~ue lliitl,oottelu AS_u - ~u.l) ja 3) ~shekkiläinen naisvoimiste~ujoukkue.

16 okous 3/51-2. Joukkueet tulisivat liitto- ottelujen lisäksi esllntymään piirijuhlissa läher,lmin määrättävillä pailch.akunnilla. Voim isteluliitto-ot~elu suorlte~taisiin Jyväskylässä. Hiäytyjen neuvo~~elujen perusteella on \"'... l, ja SA.'l'US vastanneet myönteisesti esityksiin. Varmistu$ puu~~uu J o~olilta. Aal~Ki vierallu1; ova~ vastavierailuja.t:ul.jn j o~ _: uei den viime vuonna tekemiin matkoihin. UT~ puoltaa juhlatoimikunnan esltys1;ä }'. -.lj ' Humanite-lehden maastojuoksu. FSG'J.' kutsuu l.'ul.jn juoksijoita L ' Humanite- Lel1den maastojuoksull::ilpailuihin maaliskuun 18 päivänä. Uhjelmassa on mies~en ja nais~en joukkuekilpallu~, YleisurhelLujaos~o on kutsun käsitellyt ja l\,atsonut ajankohdan sopimattoma}"si. 1...un 11Sä.si kus'callnulcset; muouostuisiva~ varsin suuriksi, sillä ranskalaiset eivät niihin osallis~u, eikä ole mandolj.isuul\.sia myöskädn ranska1alsten vas ~ 'vieralluun, esittää j aosto vastattavaksi Kutsuun kielteisesti. UTf yhtyy jaoston kan~aan ~. - ~ iekkomaaottelut. JäakieKkojaosto esi~tää johtajaksi ~UDn puolelta jäa Kiekkomaaot~eluun Luotsla ja Norjaa vastaan 1u raisto Vuoriseh. l.jiiton maksettava ma~kat; ja mahdo1lises1;i l: r ÖS ylhipi to isäntämaissa, jos ne eivät SUOS1;U Si1;ä suorittamaan U. ~. - niihtopa ivän vietto. Kansan Hiihdot on lii1;olle esittänyt, että Suomen Hiihtolii ton, Finlands Svenska Skidförbundin, J.'yöväen urlleiluliiton ja Suomen Ladun nimiss ä annet~aisiin julkilausuma KOkO maa1;a käsittävän hllht;onäivän vie1;1;ämiseksi laskiaisena Ja 1askiaistiis1;aina.L'arKoitus on tällä tavalla kilnnit1;ää nuomiota kansan hiihtoja kohtaan. a "Seuran suurajot". Lii~totoimiKunnan valtuuttamana edust;ajjl1.a jaostosihteeri V. ~euhkuri osallistui Yhtyneet Kuvalehdet; uy:n jär j estämän et;appiaj on päätoimikunnan kokoukseen. ~OK O \,;_Ksess a selvisl, et1;ä Yh ~yneet Auvalehdet Oy :n ja Suomen _yör~:lly liiton kesken on a11e1cirjoi1;et~u 1'( sopimus ns. Jeuxan SUU1"ujon j b.r j es~ämisestä elokuun 5-'( pa i vinä. Yntyneet Kuva1ehcl e1; vy. ilmoi t~i: että ~oiminimi on valmis ot~amaan tuln kolmanneksl sopijapuoleksi ko e ajoon, jo1l.oin ~UL toimisi ajoon nähden sopiou:sen m: a räysten mukalse s~i. l:'äatoimik.unnan taholta ilmoitettiin, et-g ä toimikun'ta ~ulee ~ek e mä~,n KaiKen voitavansa, j 0 1.~B aj 0 suori 'tetaan amatöörisääntöjen mukaisesti. l.jisäksl toi ~ i Kun~a on valmis antamaan,l'ul:lle mäarättyjä edustaj3pailu:oja eri toimi._uihlissa, joita ajon järjestelyssä tarvitaan. iämä edellyttäisi ~. Slv&, et;1;ä ~UL saisi päätoimikunnan varapuheenjohtajan. ryöräilyjaosto kasltteli asian )1 pi1;ämässäan '. kokouksessa ja toteis, että sopimus, vaikkakaan se ei ole ~Ul.J:LLe edullinen, vaan ant;aa Yh~ynee t h.ltvalehdet vy: lle o_,:euden Läytännöllisesti katsoen mainost;aa j a hoitaa omia liikeasioi~aan leh~iensä levit1;aniseksi, on sit~enkln s ellalnen, e1;ta se voi~alslin TULn puoles1;a allekirjoit1;aa. Jaosto ka~s oo, etuä lliton olisl osalllstuttava j okaiseel. aj oa varten peruste,,1;avan toimil.:unnan työhön, jotta ajon j E:irjestäminen ja malnostaminen Cl j"::lsi y sin ~Iltyneet.L\.U alehde~ Uy :n ja Juomen 2yöräi1y1iiton e c.uksi LolLanus Ja Kulma~orpi S1 - jäi rata- ajoihin. Kollanus ja Kulmakorpi ovat tiedustelleet voisivat KO he saada erikoislu_van osallistlla S~dLn jär J estämiin 3uomen jäc... rata-ajojen mestar uusa i lpalluinin. Jaosto ilmoi~taa, e1;1;ä edellämainitut ~ joivqt viime talvena p' l'haat ajat suomalalsista, joten heillä 'tel.ll:.l1 perusteell a on maadollisuuksia jopa 3rinocaisiinkin sijoitu~siin. ~un yhteistoiuintasopimus kaikes-:;a huolimat1;a näyttää v ::.. ip~ -l<-~n niin, et"g~~ 1ii 1;tOmme ajajat eivät ehdi muuten kuin eri!c.ois.luvnlla S_...- kilpalluihin, e si 1;1;ää jaos t 0, ett <... hei lle tiilä lu!)a myönne-ctåisiin. 4b Yleisur."eilijain luo"... i tte1u. '.L'U.lJn Hameen piiri e si ttä", e~tä lii t ~ o vanvistaisi

17 okous 3/51-3. oman luokittelun pojille, jotka ko e kalenterivuoden ai:an: täyttävät 19 vuo~ta tai ovat sitä nuorempia. Yleisurneilujaos~o on k si~el~y~ piirin esityksen ja puoltaa sen hyvä. symis~ä. ~uokit teluvaatimukset vahvistaa jaosto sen jälkeen, k~~ on perlaa~~eessa esi ~YKsen hyvä.~synyt. lii~~o~oimikunta liir lkokoukset ja niiden edustus. Kuluvan vuoden piirlen vuosikokou cset pide~äan seuraavina paivlnä: : ~apin piirin kokous Kemissä, uu~un piirin kokous Oulussa ja ~ymenlaakson piirin kokous AotKassa ?1: tlelsin_i n piirin kokous, S~VO! pilrln kokous Pieksärr"äelLi, Sata unnan pilr ikokous Poris sa,.~a r sinais Suomen piirikokous Turussa, Hämeen piirikokous Riihimäellä, _ampereen piirikokous lyövi.ientalossa, Saimaan piirikokous.lappeenrannassa, uudenmaan piirin VUOSikokous ~arjaalla, heski-suomen piirikokous Lyväskylässä ja l oh j anmaan piirlkokous Seindjoella.,\.sian omais~en suostumu1csel~a sihteeri esi-g~::';'} hy Vä,{sytt'ivuKSi s~uraavat edu!';tukse~ : Saimaan piiriln Siivonen, Ja takunnan piiriin.d.äätt~., )avoon HeisKanen,.J..'aI1pereel~e ",ru0 1{ '0, Uud enmaan piiriin ~antanen, Varsinais- ::iuomeen _l{~r ti:>:ainen, Helsinkiin Nurui, Hämeen piiriin Vuori, h.:u jalan piiriin!je o Huttunen, Kymenlaaksoon Furmi ja Keslci- Suomen piiriin.{aja ~a- _dnn e '. - ~tk :n apuelimet ja E~du s tus j aos~oissa. 3i hteeri esittää, että lii~~otoimi kunta asettaisi alla olevat apuelimensä j a samalla valitsisi edus~cjansa jaostoihin toimikaudeksi b : ~yövaliokunta (entiset jäsenet) : Ol avi Suvanto, Yrjö ~nne ja.rvi He i skanen, varajäsenet Siivonen,.h.ivi ja Eurmi. a Urheiluteknillinen toimhrunta: ~ennan; Äi vi pj., unto Siivonen varap j.,.~sko.peltomäki, Onni Viander ja.~ino A. " uoklco. Järj estövaliokunta : A. ii.. LeSKinen. \ _~ s k o _ ei ~omäki hänen tilallaan), Vieno Aaltonen ja Eino A. 'VUOkKO..Leh~ivaliokunta : :::;. A....,UOKko pj., ~auri l urmi, Helvi ~aatikainen,.lennart ~ ivi, Vieno Aaltonen ja ~o ivo Järvinen. 'oimi tusneuvostot : '~U!J-l eh ti: Yr J ö -Inne,!Jauri r. urmi ja ioi vo Järvinen; Naisten urhellulehti : Helvi _~aat ikainen, Vieno Aaltonen ja Greta Rajala-.. :{inne; l.. iva-leh~i: \.rvi IieisKanen, Mart~i Ennoila ja Ann- luari ~ in. Ne uvostojen sihteerinä on toiminu~ as ianom a is~en leh~ien toi m itussihteeri~. ~ropagand a toimikun~ a : Arvi ~. HeisKanen,!Jauri Nurmi,.u. A. Wuokko ja roivo Järvinen. ~ ilintarkkailijat: A. K. ~eskinen ja Pauli _ oponen. J:dustus j a ostoissa : Nuorisovaliokunta h eisl~anen, Na istoimikun~ a Raatikainen, Va lis~usjaosto Raatikainen, IIiintojaosto.LeSkinen, Jä~kiekkojaos~o Lurmi, Äoripallojaosto hivi, häsiapllojaosto NiemenKari, ~uistelujaos~o H u~~unen, l,.e lo ntaja os~o Nenonen,.uoottorijaosto 1:'el tomäki, 1 yrkkellyj'aos~o eis.k:anen, ainijaosto Vuor l, ral nonnos~ojaosto.t:'euhkuri, 2al ~oil uja osto WUOkKO l edustusta hoi ~anut.:.{an~anen ),.l?esäpallo jaosto II enonen, 1 urjehdusjaosto Tuokk O,.l?yöräily jaosto.t'euhkuri, uuunnistusjaosto Niemenkari, Ui ntijaosto ~eskinen, v oimistelujaos~o r el ~omäki, Y leisurneilujaosto Siivonen, Naisten yleisurheilujaosto AaLtonen ja ~entopallojaost o _.a ntanen >. - Yleisurhellun yhteistoimin~avalioku~~a. Valiokuntaan esitetään (liittokokou seen saal a) Eino Salminen ja r.. a l ervo ~öfberg sekä 1 tie:n edustaj "ma ~eo.1uttunen. VarajäseniKsi Otto z ornonen ja Ant ~ i h aka~a Edus~us VR :n urneilu~oimikunnassa. VR :n huol~ojaos~o on lii ~olle lähe~täny ~ kirjeen, jossa lii t Goa pyyde~ään VR :n urheilutoimikuntaan toimilmuc..eksl nimeämään edustajaehdokas, joka samalla on valt~on rauta~ei den palv eluksessa. Sihteeri esittäa, että toimi~untaan ase~~e~~ais iln ehdolle Onni :8s elinen, JOKa on.t'asilan konepajal1 työuies, 1.e1- singin farmon puheenjoh~aja ja liiton nyrr...t{ellyjaos~on jäsen.

18 b.okous 3/ Jouko vanteen edustusoikeus. Suomen l\.åsipallolil ton kans sa on syntyn~-t erimielisyy-etä Turun.i.overien Käsipalloj oukhueessa pelaavan Joul:0 Vanteen edustuskelpoisuudesta. YhtelstoimintavalioKunnalle ovat Union ja HJ~ jät-eäneet asias-e~ kirjallisen vastalauseen. LisäLsi on l'ur_v, jonka jou.lueessa Vanne pelasi edel lisenä vuonna, lähettany-e valiokunnalle Kirjelmän, jossa esltetään, ettei seuran Käsi tyl~sen mukaisest i Vanne ole edustuskelpoinen 'iu_ o:n j OUKKUeessa. Käslpallojaosto on, saatuaan.anteen liittoj~sen kirjan ja lisä ~ si ~urun _yrkivän ja ~urun ~overeiden selvi-eyksen '- siaan, todennut Vonteen liiton yleisten edus-eusm ii.i~;:~tste!l 6. ~ :n mukaan edustuskel_,oisek$i pelaamaan.i.'urun Toverien jou.l.lueessa. Asiasta on kuitenkin kehittynyt riita yhteis-eoimin~a valiokunnassa ja SAPLn liittojohtokunta. Koska yhteislä mestaruussarjoja pelataan parhaillaan, esittää jaosto ~sian ltk:n Käsiteltäväksi saada_seen onjelta toimenpi"gei-eä varten. S~~L on ilmoi"g-eanut ajavansa vastalauseen l ävltse yhteistoimintavaliokunnassa, vaikka 'l'ul -eämä.'1. p~ u-e öksen johdosta luopuisi yhteisis-eä sarjoista Olavi ~urasen ra gais-eus. ~yydettyna lausuntona Helsingin.L.. ullervon Kir jelmåan, jolla seura anoo ulavi ruraselle määrätyn kuuden ( D) kuukauden kilpailukie.llon mllut"gamista kolmen (3) kuukauden l{ilpailukielloksi, esittää yleisurheilujaosto, ettei se puolla helsingin ~ul.lervon anomusta u. ~. - Uinnin Yhteistoimikunnan tilit.. Uinnin YhteistoimiKunnan tilit v. 1 ':::i5u osoi tt;ava-e tuloja böu. 379 markkaa ja menoja 5b markkaa. Ju,::... nös v. 1'::: markkaa. l.ilit asianmukalses-ei tarkastett u. LJintijaosto esittää tilit hyväksyttäväksi.,a ~. - Liiton pa ivärahat. Sihteeri esi ttäc.. "Goiseen äsi t-eelyyn _{OkOUKsesta 2/34/ pöydälle j ä'me en työvaliokunnan esi tyks en lii'gon pl;.l värahakorvaukses-ea, ilmoi 'ttaen samalla, että val tlon ma'gkustussäännön mukaan päi väranakorvaus toisen luokan mul{aan on rlar_.. ka3, Soteva~l toisen luol{an korvaus 1. 35u markkaa ja ::3A..-...n p~.ilvär<::l1a ~;J)u mar.l{ aa. rilintarkkailulausunto.:iih"geeri esi t-eäa lii t t01,oimikunnalle tilln-e <..lr Lkailijain ajalta u suorl't-eamastaan tar.&:as'l;uksc S-IJB antaman lausunnon ~. - uusi seura. Järj estöohjaaj a esit'tää liiton jäsenjärjestöksi hyvä.l\.syttäväksi Sorsakosken K.ullervo r. y:n 'l'uln Savon piiris'tä. e, Pää t ö k s et ' 1. ~. - ~okouksen päätösvaltaisuus. ~odet-eiin, että saapuvi11a olivat puheenjoh-eaja Olavi Suvanto (3) sekä liitto'toimilunnan jäsene-e Yrjö ~nne (3), Arvi Heiskanen (3), Unto Siivonen (3), auli l~ oponen (3), Lauri Nurmi (3), Vieno altonen (3), Helvi Raatikainen (3), ESkO Peltomäki (3) ja Austaa Vuori (3) sekä 1ii'ton toimitsijat Eino Rantanen, Urho HiemenKari, '.L'oivo Järvinen, Veik 0 \.uusela,.j:'ekka ~artin, unto Hut'tune, Leo Hut'tunen, elge :Fygren, '..-oivo Salonen, Toivo l,läättä, b.eijo Viianen, Joonas.lykkänen ja sihteeri Eino A. ~ UOkKO, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. äätösvaltaisuus merkittiin ~. - ~öytäkirjan tarkistus. Luet-eiin kokouksen 2/5u pöytäkirja ja vahvigtettiin tehdyt päätökset.

19 okous 3/ ~. - Ylimääräinen liittoneuvoston kokous. Keskustelun culuessa varapuheenjohtaja ~nne erdotti, että esitys hylättäisiin ja "Kuopion piiri saatettaisiin oi!\.eu.t:~siinsa". Liittotoimikunta kuiten in äänestyksen jä koen 6 äänellä 3 vastaan hyväli:s;yi sihteerin esi tyl sen ja päätti kutsua ylimääräisen liittoneuvoston koolle seke jätti päätöksestä johtuvat toimenpiteet toimiston hoidettavaksi. 7astaan äänestivät Yrjö Enne, ~auli Aoponen ja Vieno aitonen. Enne ja opone esittivät merkittäväksi päätöksen johdosta pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 2delleen liittotoimikunta päätti, että ertlmmaan Työväen Urheilijain anomusta ei käsltellä tässä ylimääräisessä kokouksessa ~. - Verotilitysten tarkkailu. ~sity~sen tekijä valitti sitä, että järjestöohjaaja ei ollut luovuttanut hänen äytettäväkseen tarkastustn varten siihen päivään mennessä ( ) saapuneita verotilityksiä. Aaltonen piti tällaista menettelyä toimitsijavaltuuksien ylittämisenä. Varapuheenjohtaja Enne esitti annettavaksi ankaran muistutuksen asianomaiselle toimitsijalie, tässä tapauksessa sihteerilie, joka oli määräyksen antanut, sen johdosta, että liittotoimikunnan jäsenel tä evätty tarkastusmahdollisuus tel1tl.v~issä, johon hänet oli vartavasten asetettu. Sihteeri ilmoitti kieltäneensä verotilitysten käsittelyn ja listojen luovuttamisen kenellekään, ennenkuin ne ovat kaikki saapuneet ja ennenkuin vaalilautakwlta on kokoontunut asiaa käsittelemään. Hän ilmoitti, että vaalilautakunta oli kutsut~u ensimmaiseen kokoukseensa perjantaina , mihih mellllessä oletetaan tilitysten ehtineen liiton toimistoon. Liittotoimikunta hyväksyi selityksen sekä siirsi kysymyksen keskusvaalilautakunnalle, jonka tehtäviin vnalia koskevien asiain hoitaminen kuuluu. ä[tös tehtiin 5 äänellä 3 vastaan. Vastaan äänestäneet Enne, ~~oponen ja Aaltonen esi ~v ivät samalla eriävän mielipiteensä llierkittäväksi pöytäkirjaan ' J ' - Seurojen mielenilmauksia. l1erkittiin saapuneiksi k Voimistelun olympiamäärärahat. ysymyksen käsittelyssä kävi selville, että.1:\. ei ollut lopullisesti käsitellyt liiton valitusta, minkä vuoksi liittotoimikunta jäi odottamaan OK:n päätöstä asiassa. Samassa yhteydessä OK :n jäsenet selostivat valmennusvarojen jaossa noudatet'tavia periaatteita. Niinikään kävi selville: että naisvoimisteluun oli myönnetty voimistelun olympiamäärärahoista ensimmäinen erä. eskustelun aikana sukeutui myös kysymys siitä, onko syytä perustaa naisvoimistelun valmennusta varten erityinen yhteistoimintaelin vai hoidetaanko tämä valmennus voimistelun yhteistoimikunnan toimesta. ~ämä kysymys jätettiin naistoimikunnan tu'tkittavaksi. toi Kansainvälinen edustus piirijuhlilla. Liittotoimikunta hyväksyi p iirijuhla~oimikunnan r.j.enpiteet L ' Humanite-lehden maastojuoksu. Liittotoimikunta totesi, että kutsu on tullut liian myöhäan, joten mitään edustuskelpoista osano~toa ei ehditä valmistaa, minlcä vuoksi se yhtyi jaoston ja UT 'lln hylkäävään kantaan ~. - Kiekk omaaot ~ elut. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen U. ~. - ijiihtopä ivän vietto. Esitys hyväksyt~iin '. - "Seuran suurajot". Liittotoimikunta päätti, että kysymyksessä olevat

20 Kokous 3/51-6. propaganda- ajot ovat sen luontoiset, ettei liit~o niihin voi osallis~ua. Päätös tehtiin 6 äänellä 1 vastaan. Ltk :n jäsen rauli Koponen oli sitä mieltä, että yritykseen olisi ollut mentävä mukaan ~. - Aollanus ja ulmakorpi S1~ - jäärata-aj oihin. Liittotoimikunta suostui jaoston esitykseen Yleisurheilijain luokit telu. Lii~to~oimikunta hyväksyi esityksen uo{i~~elusta. Päätös t ehtiin 5 äänel ä 3 vastaan ~. - ~iirikokoukset ja niiden edustus. Liitto~oimikunta määräsi piirikokousedustukset sihteerln esit~ämällä tavalla. Uudenmaan, Varsinals- Suomen ja ~e s ki- Suomen piirien osalta päätos tehtiin äanestyksen jälkeen liunimäärin 4-2, 4-3 ja 4-2. _uiden osal~ a paätökset oliv a~ y~slr ie1isiä. Lapin, OulmL ja l ohjanmaan piirien osalta edustllliset valtuutettiin toimi s to järjestämäan. 50 ~ ~. - Ltk:n anuelimet ja edustus jaostoissa. Liittotoimikunta valitsi apuelimiinsä aikki entiset j äsenet. ~äät ökseen sisältyi, että ltk:n j ä sen Lennart Livi kuuluu pr op aganda 1ioi mi kun~aan ja Greta Rajala- Rinne lehti valiokuntaan.,iämä täydennykset oli tehty aikaise~in. Liitto t oi m i kunna~ edustus jaostoissa pysjtettiin niinikään ennallaan lcaikil ta muilta pai 1i si palloilun osalta. 1a1- loilujaosl; oon lii t-col;oimikunnan edusta Jaksi vali t-ciin ":; i no _~ an-canen Yleisurneilun yhteist oi m ~nt avaliokunta. Ll ittotoimikunta hyvä.csyi jaoston esityksen. l:'uä.tös tehtiin 5 äänellä 2 vastaan '/. h' - Edustus 'V:t : n urheilutoimikunnassa. Vara JUheenj oh-ca ja En~ e en pyynnöstä asia '13.i ljöyaid.lle. ~ ~. - Jou~o Vante en edustusoikeus. Suomen 1.\.:";'sipallolii 1.011e ilr.1oi tetaan, että seurasiirroissa nouda tetaan lii~on sääntöjen ja pä&tos v al~l..elintcn määräyksia. Liittotoimikunnalla ei tieten!{a ~n ole oikeut'ua tehdii poikkeusta tässä cäb.n ta.jau. sessa, vaiklca se ei saattaisi 011a1::80n KLsipalloliitossa noudatetun tava. mukainen ulavi _urasen rangaistus. Liittotoimikunta paatti pysyttäa aikaisemman pu~tö k sensä voi massa ~. - Uinnin Yllteistoimikunnan tilit. Tilit vahvistettiin. Samall a päätettiin, että toiminnan osoittama säästö jää yhteistoimintavaliokunnan kiiyttöon ~ilintarkkailulausunt o ~. - Liiton päivärahat. Liittotoimikunta siirsi kysymyksen takaisin työ-valiokunnan äsitel~äväksi ja evästyksenä huomioonotettavaksi esit~r sestä käyty keskustelu. 1'ilintark,::ailul ausunto l uet-ciin Ja mer.ci t ~iin kuulluksi. 0en lisä l~si toisena tark~ailijana toi minut _'auli oponen ilmoitti, että Kassassa oli ollu-c 4 kuwcauden a:an 4u. OOO markan suuruinen vippikuitti, se?ä esit~i, että autona~o~~rjaan merkit-cäisiin myös matka ittarin muner o.li,ittotoi mi kul1,t:: 1)13.L:.t~i, että mikäli lainoja yleensä lyhemmäksi tai )itel1l1.läksi ajalcsi liitosta my önnetädn, on ne työvuliokunnrul käsite1tä7ä, eikii 1 itään "vippejä" saa kassassa olla. l:iin i kätia liittot oimikunta hyvälcs: i autonaj okirjaan merl:it"väväksi mittarin numerot ~. - Uus i seura. Varapuheenjohtaja 'nne ehdotti, et~ä dorsa~os.en

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Liikuntaneuvosto 14.10.2010 AIKA 14.10.2010 klo 13:00-13:28 PAIKKA Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot