oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11" name="description"> oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11">

~ans' nhiihtojen laln~takuu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu."

Transkriptio

1 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11 taisuus. l'odetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen p~ätösvaltaisuus ,. -.PöytUkir ja.l var.. i.3tus. Tarkistetaan Kokouksen 33/50 pöytäki rja Kurssi- ja valmenlusmenoarvio. J atketaan vuoden 1951 lrurscii- j v.ll1e.u.nusllelh;:ll"fioe hc;.otuksen käsi ttelj':l. Käsi tte lyyn liittyy o- va1mennus 'l~ 1 n ~ans' nhiihtojen laln~takuu. '1 1 0i mintansa rc:iyntiin saa t"tamisel.si J. o.ns3n.hillvoj.jn toi.ui.un.t~ on anonut Vei!{Kaustoimistolta?50. 0Gu ruar.:an SlUI''..i..l,,, 1aJ. naa. ::.,en vakuuc1e ~ si tarvi taan niidel': j[~r jestc5jen takaulset;, ~ ot.a toilfllkurman muodo~t3.vat.j..yövoliokunta on itsitellyt asian.~ csittä~, et ti. lii"1; otoilikunta päättäisi hy-rä. s rä t;oimp.l1pi"geen ~hteistoi~intavaliokunt;ien jäsenyys. Yhteistoimintavalio.~uYltiin esittävät eri jaos.. ot al~a VD. si toimikaudeks i vali t ':-ivaksi se uraavnt edusta jut, snl... iflsa... ilton edustajien luku.ä~rä eri yhteistoimin~avnliokunnissa: Eiihto: (3) A.Lesxeinen, G. :310v'3.u r a ja j cnol!cu, varalle..!j.,.a l~anen, 1"" tiarjunen ja 1 J.iininen, ltj..::r.. ~.u:-::.::<, Lesldnen. 1\.01' ip'a 110: (3) L..... i vi, J. Ly.~l:Jl1en ja.h..,tiianer..., V::l ral1e H. Y ~ren, v. KieL'18.rear i ja \..Lähtelnen, 1 te n ed'..., aja 1\.'1 vi. ~~si~allo: (2) K. firri ja u.,iemeru~ari, V8T lle,. Ha!~ol[l ja J.,;oLinen, lt.k:n edllstaja L.,. lierner..kar':'. Melonta: (3) ,.,;. 1.lelonen ja,enonel, varalle,'. -,-iipa:cinen, l", ~.n enu... tajc:.. ~Lonen. J:l,röriiily: (3)... L 'lalnsiji, 'v. 1 ian 1er jaa. 00 ~envc s:., varal.le V.Lampinen, n.... ovonen, ltk: 1 p~ lstcljaksi jao.:::uo "'si.. tliä Tianderia.t'3.ini: (3; K. ~;ike ä ja.1:'. l\..oponen, varalle. 'tajanen ja ~euh:uri, ltxe:n edu~ta.;'1na viil1e V O'1na ol.lut ll.rl1staa HlOl'i. rainonnost 0: (3) Lub~a... el1, 1.. Ho 10 )ainel... j,.. _ euh- }:u.ri, var'ellle l.lentinen j:1 U. uievers, lvr~:n edu;haj' na l':'ime VUO':lWl oil11inug _euh,:uri. J... k-" kk- ( 3,) B t.. r' a.. le _.0: ) r. 08 r om Ja. uorj.npn, V":C '3 HU'cme j:l. ',uorim, lt.. Y... e usta,j!)nn v-,-1. p vuonna ol'ill:.";.l. : rrni. "r ( eil~': (3) \. eiskanen,.ua,clnen ja nr'e:csir, vara.lle u. ic>jenlc8rl, :tr io 2a u.,s elinen, lt. :n a viir, e vuonna toi!..inu t 1 eisl.~nerj.. 'estipa... lo: (]) ~..Lehtonen, 1,1.:.Juominen ja J. '"'!lone., varalle '. Vaahter'1, lj. L "'cl.-nius ja u. 1 inio, l"t.c:n dl1.'u. la viime vuonna toiminut : nonan.,juurmis tus: \,/) L ul { ine 1 ja \.. L' _'bel\,." V31'Q 1e Lyo. an j c. ~ann onen, ltk:n edust'ljan", viire vuonr.a -!~oi... il1l.t ~ u.llkinen. v inti: (3) v oini e 1", A.Le"ltinen, i.les.. inen, vural.l..e.j..'. aät ii, v. "'u'tvu ja ~. ~arvinen, ltk:n edl'3 GG.ju._[l oi L.inu t viime vuonna Les... <:.inel., j on..: si j [lise.8i jaosto e s":' II'';... ä"tt" sl.si aju._si kun..le'skin L on ullw.. alll"". pöytiitel.i.nis: (3) V. luominen, T,re... j2...,... olr'1n, varalle 'J.ntar e._, 1 t~: n edustajana oir..inu v enonen. ' Y.Lelsur leilujao... t;on uletoon or. t111lu..., etv~' Jr...~l itä.il j se... 1 entti Salone ~ on KesUllä 195U vasta.lr~o,,;.j Zatopel - kilp8.iluigsa a at uorl.lä"l tö j en vastais ia mat :1;.<.- ~ _ lv _ r.al.ocvulu!:sia.,3'aosto on tut.cinuu ta)8.usta.. ;;yt",l; l.t;;: nu. GOUl'(,ilta ~irjalliset selvit.get, jo~.:a eivi.it ku.ite..j.. aan v yc... v';:";'., et j... ostoc::.. 1.ästd syystä on jaosto eile... yyt: Il:'t ko. Lil~a:'J..je uilit tosi.veinec~ car ~stet:nvak3~. Yle isllr.. e ~luj aost 0 cs l 0 t;;, et.;[. ~ en tt:; ;3alonel: j ulis-

2 lcokous 1/51-2. tettaisiin tut!\:imq.l{s ien El j :::1-::si Y.:llpai... ul::e 1 vot"gomaicsi. Jaostosihteerl huojnautta'l, et"tli >..Jalonen on j~t "ä!:yt eroffil0muksen seuralleen. He lsingin Kullervo esitt~e, ettti ulavi ~uragcn kilpall ukieltoa lcoskeva p;';titös tarkistettaisiin. Asiaan liittyy.t!elsingin ~ullervon lähettä ~ kirjelmä '{.".. - AnsiomerKki toimikunta. TULn ansiomerkki toimikunta kokoontuu ta J'!IIn i ~UU.l 6 pal vanä kello 10 liiton toimistossa. l'oimikuntaan kuuluvat lii ttoneuvoston valitsemina.. auri 'luomi Varsinaissuomen piiristä,.d.tton Ul{kola -~yme nlaakson piiristä ja Juho Peltonen Saimaan piiristä. 1i1 t-cotoimikunnan edustajina ovat viime v uonna olleet Ulavi.:L:VD.1:t0, ~au li Koponen ja telvi Raat i kainen, jotka valistuspiiällikkö egi~tää toimikuntaan vali ttavuh:si uude lleen ,. - Seurojen laina-anomuksia. ~yövaliokur:t a esittää,' er.t;.:. ~ ymin Urheili -ioi_le ~-v:1net t' isiin 30. (J(JU markan suur inen.laina nhq,en vuo len ma:'j ali l~o.. Cieura käyttää lainavarat paillirna"ton hankkimiseen ,. - Liiton Jaosto esi ttt:.~i l t k:n vahvistettavaksi hyvin:':' onte- V'ln 4larras'cuun 4-5 pn:':' 1 j5u jär jestä!.län alokasnyr,l{eil;jr l.e8 liuruug _ilpailujen tilityhsp -.. ilpailujen voitto : -, josta liiton O~UU8 2~ ~ ml :- on ti itetty liiton kassaan HiihtJ.J,F' luotsiin. Leo Ohvolle myönnetty lupa osalli~tua...;s~rilstun2.sg t,; _ v"sk l;:n t:ll i au ungissa j ;'r jeste'li" -'viin hiihtokilpa ' -~t::"':'n 1' J 51 ~"tk~s~a ei liitolle aiheudu _itill1 ::uluja. P ~ ~ t ö k s et pd~tösvaltaisuus. odettiin, että sa;). uvilla oliv' t )nlee ~o:."... ~u lavi Suvanto (1) sekä jä8el: et Yrjö ";n e (1), Arvi Heis.\. YleL (1), Lrto Siivonen (1), Pau i.1 0 Dl en (1), L' uri.l ul"mi ( 1 ), Lei._.3rt Kivi (1), Vieno al tone 1 ), Hei vi ~laati ai e ~ (1), 3s 0 ~ e 2. ~OL.i.i.~::' 1 ) j c:... Kustaa Vnol'i (1) sek" lii~on toiruitsi~at ~. L. {uolc.:o, -.. ei~o 7iianen, Crho iemenka~i,..?ekka... artin, _oivo Järvinen, Joonas.. YK~ä nen, Unt 0 Huttunen ja sihte erinä ::ino Rant anen, job:: la.,-,j.;i l{q!;:ouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin. Luet~iin kokou~sen 33/50 ~ ö yt~kirja ja vahv':'s~e~~iin tehdyt :'Utökset V kurssi-,.ja Vo.lme11nusmenoarvio. R hdyt"tiin ~äsittele~~~n v kurss~~~noarv::'ota. Kiireellis;r-8syis~~~ käsiteltiin ulla ainittujen jaosj,;o-'en e8it :r-"set: 8in.!.fo~i ::l ± l!?j~o~t~ : ~yve:rsyttiin U~:.cn esi",,~~,.il!.. col'jau.. r - doss sin. _ S u~ ~1::: 't,::m~sj.a~.:;_o.:. " t 1 _yv~.:s'..... L."311n ' " TTm 1 ",, :J!l e::::1" ",l:..n :orjauksin lis;' Ii ~ ti llä ahctollis0_1 edu8'tuslel,"in toi 0;:. r Loa vartel: j uoston l~:j.yt'cöva.l o j en ' ilille markan suuruis e.l L.. s:':'4.i..:.äräl'8 han. Lopul i1e11 t a r~istus suoriteta to':'secs" Qke_isessa o J.J elli:.i. ai.j.i~... u je... jaostoje esitrks'en 'äh: er.. _:u:."ssi, ~e._oal' vion k~:s'::"utely ~e3lceyte'ttiin ja jatcetaal1. ki..:.sitcel~y~ S-2~.. ~~Lceen lcun työ laliokunt on ensin t' r..ristanut lii tol! taloucle:' ise" ede_ lyty cset cul:.~vaa v:,'o :;ta vartei KLsit 'elyn yhteydesbi:i t'lli esille 'y"~ '{ei.:~raus "oi.iston otteluhuolt pal~~ion ja roperuste't, jossa "V-~"isin on esii 11- tyny~ ep~ tasaisuu,,"ta lii t oj e vb.04.il il Lii ttotoi.,.i ::ll.lt~ P~~~tt i asia8'o. nelrlotella SVULn edustajien kanssa valiten n8uvo""elijoiksi

3 Kokous 1/51-3. puheenjohtaja Suvannon lisäksi ltk:n jäsenet l.j. KiveL ja Siivo... en. Lopuks i liittotoi i. ll.'1 t.. yöns i UT'~ : lle o:'_:euc1en 'i:äsitellä ja päät,:':ä kiireellisistä ta allksista, jou.gl _:OShCVO kurssime:'lot..rviossa olevien kurssien tai leirien toi.. wey'._jano. ~ - 4. ". - Kansanhiihtojen lainatakuu. Lii tto-coimihln-ca ~):":'ätti h: vä ~s yä Ks_ ~"'_ h:::..i....;o"'.;oiuikul'l an ano nul '-Jen a inatakuusta. Käsi" te lyn yhteyde 0 ol' ke: oi'uettiin hi':'htojaostoa kiin_li ttämi.:.ä eri tyist" huoniota.cansunhiihtojen onnistu iseel liiton _uitteissa. itiinikään varapuheenj ohtaja -J... ne kiinni ~... i.1uo.. iota sil e!, et uä liiton OI3.SSa piirissään olisi enen!!li..:.l 'ciir~.l i tettävij huomiota suulmitelrr!an mukaiseen omaan ns.,asouarleill'"!ioimintaan. si tys jätettiin ai mise_,in veli tun ns. LD.o...,Q_:i :pnilutoimia:ullnan harki tt va {si.. L\.:"si ttc l}n yhte dessä päät i lii tt o-coi~:::".\.ll ea llint i jaostolie Luomauttaa, e tä jaost 0, ennenkuin se p".. "~ ul.ä osalli tumisesta }:Dnsanui 'tien jär":este.lyyn, tecee siit". e'jiu:t.csen lii ttotuiji~u nalle. j äsen;v;vs. Jaostojen te e_ien esit.ksien perusteella!:::":::"uuotoin:.ikunga vahvisti liiton edu8tlu~sen eri yhteistoi,':'ntava:::':"o.. unnissa seura~v ~si: ~i!h~o~ Hyvä cs",t iin jaos 'on esi ttä. äs8~: "llo".ossa selventäl äl18, e å. antol1en on 1e::i:'isen he ilö:co:l,ai~_el: va:camie s siihen s ""!cea, cun 1. on opintomatkalla i'n...;laielis..;. ol'i_ allo: L.yvtiksyttiin j ao~ ton esi ttu iiosl r. nodos sa. [~~i~a! ::Hyväksyt iin jaoslon esitys. elonta: Hyväksy -ciin jaoston esitys. - vorl~l:ii::;: H~TväksY"ul;iin jaoston esi t S.:0:: j alllc",e 113, että.y. Peuh;:uri -~älittiin äänestyksen jäll een l t '":1 e ~ustaja_~ 'si ja oskenvesi siirtyi varaedustaja ~si.paini: nväksyttiin jaos"uon esitys, Liitto~oi L:unnan edusta~a ~si :i?aini~:ömi teaan valittiin Austac: ~,TlJ.ori. Painonnosto : r.yväksyttiin jaoston esi Jv" s. v.~:n edustaja si valittiin ;euh~uri. J :' äkiek._o: J. oston e ei ~ys hyväksy (j uiin si ten :~or j attuna, että Vuorise~ tila le va ~inaisel:si edustdjal::s' vc it v:::"in E. 7uorimaa, VuoriseL siirtyessu varaedustaja si. l.j"iteotoimikunn~n ec1ustajaksi vali-c~iin L. lur i. lly!>~~eill:_j3oston esitys hyväksyt-ciin. lj,,:::n edus esi-cys hyväl sy-c ciin. Lt_:::E edus tajana toimii fe iskaeen. ~e~ä12a112: _ Jaoston tajana toi ii Lenonen. SlJ.unnistus: Jaos... on esitys hyväksyt iin sive:l ko:c jattlul3., -;tta Lö~1)er=in tilalle ltr:n edustaja si va:!.i ljuiin ie e ari, Löfber~in siirtyessä varaedustajaksi. L..inti: J aos-con e sit~rs hyvä_:syttiin. =ö~t~t~n~i~: _ i'oimikun~an esitys hyvä_s'"t:;::.::.n Jao... ton esitj sen johd ost c> s ~rn L " i ces :no velu, jon ~a aikanr.l _ uhe._~ol ta"a Suvanto Jildo~c vi, ett:.:... ii ir:l;':.en ry::~':i~lälle s i tet t1:lisiin, ett~ se rnyönt:"ls i 3alose le erotodis'ut 1:0 e....eurast8" ut-c8. e u ~ä erotodictl1.:cseen seura mer. i tsisi, et-j~: _::ilpa":' lujen järjestäj~t ovat i fuoit aneet Salosen perinee_ ~ilpai luistaal18uat"'risliänt0je va... taj.sia ra.. acorvauksia, ~o_~_,:a vuo-:si as':'a on edel een tl..lt_~imllksen alaisena. un v yöskin jaoston esitystä _~anna et-u::':::"n s::' ven.:01' j... tuu [1, e vä kilpakelvo-ctomuusaika rajoitettaisill ) _cuc:audeksi, suori ettiin asiasta äulest.:s, jol oi:r _uhee jo:~-';cl~a. esitys voitui äänin 7-2. Jaostolle lauslj.tt:'in _ ui 8L ilo: j eeb:;i, et ~f:.:. se edelleen tut ~il :. "SYTJ.:r_ sessä olevaa asiaa. Lelsl.ngin Kullervon esi -:;ys, j Oi':a kos.{i ~ 1l1'aSen.~:::.._ - _ ailv ie11011 tar istst,siirre-ctiin.lausunnon antoa yarten y.leisurhei1ujaostol e. 1ii t,,0 toi:. i' llnnati ed LlstUS al "si oi!lerkki toi.. :".\.ur..taan hyvähs" t.tiir.. r'-'lis"us älillikön esi ämässä.uodossa.. ~. L. ~~si~te Jn jälkee. r -lt~i ~okou~oe8gq,wletta

4 .(o ous 1/51-4. j oh-camaan v~,l"apuhe e... j ohtaj a..l. e. 8. )eul"ojel laina-al omll,,~sia. L1i t~o~oimij{unta vahvisti t;) övaliob.u1nnn es:"--';j7.~sen Jii tol alokasl1~-~.lreil:rmestaruuskilpal" u:c. Lii ttotoimiiclh"lta hyv2ksyi tilit U. v ' - Riiht~jiä Ruotsiin ~. - Esitys hyv~ksyttiin. ~okouksessa esille tul ui asia. Lii t-:otoimh:unn::m j~sen.1: opollen ;c~jtt~.mhoer.vuol'ojl, ~_lss" häll... loi t ti tol. stoa 82.i ~.~, et1;li r'eu 'oil1e 01:" 1" 1e.;e ~ ~~r kiertokil'je, Li sä l~el oitetaan niiti::. l"he"!"ci.ii; l"l l~2.c~ovc:;:o~c"l tilit... li~uat V:.:O e1t 195 liittoon tan.milhlul'l15 ~2.7' ~.~ 1.1J1 me nessa. L::n piti annettua ohjetta sä"l... tujen vc;sta':"""c 8., si~~ ~ sl."r~ töje"....(.:;:..'1.1 :'i;jt<-.l. ovat l":lete"ct;:vg. 1iit-c001: ta~... L:u,.L. vii.loiseen../,':'ivu:":'l men.lgss':':'. Lt.::n edusta"a. ltonen Y.Ll"uyi l~o:)osee,,_ J csiuti samall e~t~ tieto ~orjattaisiin. KW1 asl, sta oli vie.l~ l~~'ytet-cy viii u ljeloy~k.;. puheell VLOl'Oj',.J.!Jsi l".&:n edustaja :.urmi asian pjydä 10 ~ '~".(;,ä..i.sitte - 1yti v'rten. Puheenj oh ' ja )uolestaan e si tti, et't:":' :ls':"a.:" si te 1- täisill 10.rpuLm, jo.. ~a jäl~ceen 1iittotoilIli Ui an j~:se::.o~j.. ur 1., iivonen,. aatikail en ja luori poistui va ij kol(qu.~scs-~a. Lii tt otoimilw.nnnn jäädes sä y;aj aalukuisokr:;':".:eske,j - t~ i l(okous. Vakuudeksi:

5 okous 2/51-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa tammikuun 18 päivänä 1951 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta ' Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja S. - Liit~okokous v Sihteeri esit~ää, että v pidettävän sääntömääräisen liittokokouksen johdosta liitto~oimikunt a pä Ut~äisi seuraavaa: 1) ~ iittokokous pidetään Helsingi n työväentalossa alkaen maanantaina kesäkuun 11 päivänä. 2) Liittokokousvaali järjestetään sääntöjen edellyttämällä tavalla maaliskuun 11 ja 12 päivinä. 3) Liittotoimikunta asettaa keskusvaalilau~akunnan, joka huolehtii Liittokokousvaalien järjestämisestä aiheu~uvis~a käy~ännöllisistä toimenpiteistä Malmbergets AIFn kutsu. Seura järjestaä helmikuun 1'1-18 päivinä kansaj.nväliset painikilpailut, joihin se on pyytänyt V. fännikön osallistumista. Jaosto 'on käsitellyt kutsun ja puoltaa 'ännikön lähettämis~ä '. - Mäenlaskijoita Itävaltaan. Liit~otoimikunnan päätöksen mukaisesti hiih~ojaosto on valinnut ASKÖn talvj.kisoihin, jotka pidetään 15-1d.2.51 Mu.rzzuschlagissa, Pentti Lentelän (ITo) ja Unto J:.mhos en (SaJ). Jaos~on päätös oli yksimielinen b.. - ~ ohjoismaiden Luisteluliiton kongressi. ikaluistelun EM- kilpailujen yhteydessä pidetään Os lossa Pohjoismaiden Luisteluliiton kongressi, jossa käsitellään Kansainvälisen Luisteluliiton kongressissa esille tulevia asioita sekä mahdollisesti tehdään lopullinen päätös r ohjoismaj.den Luisteluliiton perustamisesta. Luistelujaosto esittää, että liitto lähet~äisi Kongressiin edustajansa, jonka jaosto myöhemmin valitsee. Luisteluliitto lähettää kaksi edustajaa Akateemiset lv1m-kilpailut. Luis~elujaosto ilmoittaa, että HTLn j äsen Heikki Jehto on valit~u Suomen edustajaksi pikaluistelun ylioppilaiden maailmanmestaruuskilpailuissa, jotka pide~ään riumaniassa kuluvan tammikuun lopulla SIF:n voimistelujuhlat. SIF järjestää Porvoossa kesäkuun 9-10 päivinä voimistelujuhlat, joille se on kutsunut liittoa lähet~ämä än nais- tai miesvoimistelun osanottajia. Voimistelujaosto katsoo, et~ä juhlille voi~aisiin lähet~ää 12-henkinen voimistelujoukkue (miehiä, naisia tai poikia). JoukKueen suuruuden ja kokoonpanon jaosto mä:~ri ttelisi tarkemmin myöhemmin Suomen NuorisojärjestÖjen Edustajiston asioita. SNE:ltä saapuneessa kirjeessä tiedustellaan liiton kantaa jäsenmaksujen korottamisesta 10 pennistä 20 penniin jäseneltä sekä suurarpajaisten järjestelystä ja levikistä. Jäsenmaksujen suhteen on valiokunta kielteisellä kannalla. Arpajaisten järjes~amiseen nähden todettiin, että siihen liitolla tuskin on muuta mahdollisuutta osalli s~ ua kuin se, e~~ä liitto ilmoittaa seuroille arpajaisten olemassaolosta, jonka jälkeen seurat saavat itse päättää, ottavatko arpoja myydäkseen vai ei...

6 lokous 2/ v.. - Opintorahastoyhdistysten ~uki r.y. Nuorisovaliokunta käsitteli kokouksessaan Opintorahastoyhdistysten ~uki r.y:n perustamista koskevaa as1aa ja totesi, että periaatteeltaan ajatus on nyvä. ~utkittuaan ko e yhdistyksen mallisäantöjä ja suunni~e1mia valiokunta kiinnit~i huomiota kahteen kohtaan: a) apurahoja jakavan toimikunnan kokoonpanoon ja b) rahojen hankintasuunnitelmiin. Valiokunta totesi, että jos kohta a) saadaan jotenkin sellaiseen muotoon, et~ä toimikuntaan mahdlltetaan tavallisen kansan ääni ja lcohtaan b) rahojen kerääminen, muutos, ettei se vaikeutta1si seurojen taloudellista tilannetta, ei olisi mitään muistuttamista S. - AnsiomerKK1toimiKunnan esitys. Käsitellään ansiomerk~itoimikunnan esitys ~U~n ansiomerkkien jakamisesta V sekä liiton ehdotukseksi Suomen urheilun ansioristien ja ansiomita1ien jakamisesta (esitys lähetetty aikaisemmin liittotoimikunnan jäsenille) ~. - His~oriatoimikunnan esi~ys. Kirjailija Pentti Lahti on suorittanut historiatoimikunnan esittämät korjaus- ja muutosesitykset kirjoit~amaansa Suomen työväen urheiluliikkeen historian 1 osa käsikirjoitukseen, jonka jälkeen maini~un ~oimikunnan jäsenet ovat uudelleen tutustuneet kasikirjoit-ukseen ja ilmoittavat hyväksyvänsä k. o. käsikirjoituksen saatettavaksi nykyisessä muodossa lopulliseen painoasuun. Sitä ennen historiatoimikun~a alistaa kasikirjoituksen vielä 1iittotoimiKunnan jäsenten sekä maärättyjen työläisurheiluliikkeessä mukana olleiden toverien tarkastet~avaks1, Mikäli tässä tarkastuksessa tehdään historiallisiin ~osiasioihin pohjautuvia asialisäyksiä tai poistoesityksiä, ne huomioidaan ~. - UrheilUkukkatilitys. KukKa~oimikunta esit~ää hyväksyttäväksi "urhe11ukukkall-~ilityksen.,kukan myynnistä 011 tuloja :- (vastaten 141.2'(4 kukkaa), menot U8:-, voitoks1 13u.bb2:-. Myyntipalkkiota saiva~ seurat KaytettäväKsi lähinnä urheilupukim1en Ja - välineiden hankkimiseen o'{5. 3)'{: -, etappipal. kintoja, jotka olivat urheiluvälineitä :- arvosta. ~iirien rehellinen osuus myynnistä oli :- ja liiton kukkavaraston arvo väheni ~yynnin avulla markalla Yleisur~eilun Sm-kilpailut. Yleisurheilujaosto esittää liit~otoimi kunnan vahvistet~avaksi Jyväs~ylässä järjestettyjen yleisurhe11un SM-kilpailujen tilityksen, jonka mukaan tulot olivat mk : menot mk : - ja voitto mk :-. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on liiton osuus voitosta mk :-. Samalla jaosto esittäa, että Jyväskylän VeiKoil1e ja '.tovereil1e maksettaisiin järjestämispalkkiona yhteensä 10 % kilpailun voitosta eli mk : Seurojen.laina-anomukset. Työvaliokunta esittää, että Käpylän i unnolle myönnettäisiin :- mk : n suuruinen laina jääkiekkovarust eiden hankkimista varten. Tampereen Kisa-Toverit anoo 200.0U0:- s uuruista korotonta lainaa käytettäväks,i palloi1uvalmentajan pa1kl-:aamiseen. Lausuntonaan palloi1ujaosto esittää, että seuralle kyseinen laina myönnet~äisiin, koska seuran suunnite ~ ma t ovat yhdensuuntaiset palloilujaoston suunnitelmien kanssa, ja jotka suunnitelmat tähtääv ät eräiden paikkakuntien pal10ilutason kohottamiseen, mikä erityisesti Ta~pereen osalta on ensiarvoisen tärkeätä. Sihterri esittää, että laina myönnet ~ä isiin ja varat tähän tarkoitukseen otettaisiin UTT:n käyttövarois t a ~. - Yhteistoimintavaliokuntien j ä senyys. Alan jaostot esittävät allamainittuihin valiokuntiin valittaviksi seuraavat edustajat: Ea!loi!ul Yuteistoimintava1iokunta (2) Kalle Altti, E. Rantanen, varal~a U. Hut~unen. Kilpailuval iokunta: 1<... Altti, U. Huttunen ja E. JJilja, varal ta E. Rantanen. Vali tsemisvaliokunta: K. Al t~i ja M. lvlehto, varalta E. Rantänen ja U. Huttunen.

7 Kokous 2/51-3. Naisten suunnistamisvaliokunta: (2) Saimi Nummi ja Saara Riikonen,-v ärälta-~evä ~ukiäinen.- - ~uistelu : (3) Sopimuksen mukaan tapahtuu ed. valhto kesäkuussa. NykyIset-jäsenet ~ irhonen, Jäntti ja Helenius, varalle Evävaara, Ilvonen ja L. Huttunen. Voimistelu: (3) K. Lehtinen, L, Kompa ja ltk:n ed. T. Määttä. Siinä- täpauksessa, että Määttä valitaan valiokunnan sihteerlksi, esittää jaosto hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen E. Nummisen. Muut varamiehet mahdollisesti ummisen lisäksi Y. Ahtio ja O. Puukilainen. ~ölt~t~~i~ :_t3 ) V. Suominen, H. "ygren ja ltk:n edustaja Z. Nenonen. ~u2 ris ~Ufh~i!~ lh!e!s~yöv~l!o~~t~: (3) Liisa ja Toivo Mustonen, l tk :n edustaja A. HeisKanen, varalie E. 3nnoila ja Sylvi Mutikalnen. ~ urjehdus: (2) L. Forsten ja ltk:n edustaja E. A. Wuokko. Varalle L.-väittInen Jaostojen täydennyksiä. Kun palloilujaoston jäsen M. Mehto on ilmoi~tanut olevansa työasioittensa vuoksi estynyt hoitamasta jaoston jäsenyyttä alkavana kevät kautena, on jaosto päättänyt esittää ltk:n vahvistettavaksi hänen varamiehekseen liittokokoukseen asti Kullervon O. Airaksisen. Nuorisovaliokunnan jäsenet Orvokki ja ~entti Komulainen ovat pyytäneet eroa valiokunnan jäsenyydestä syyllä, että heillä nykytilanteessa ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan. Valiokunta päätti eslttää, että heldän tilalleen valittaisiin Liisa Salonen Suunta- Veikoista ja Kalevi Niemi nen ~apanilan ~a r mosta Turun 'l'overien rangaistus. Yleisurheilujaosto on suorittamissaan tutkimuksissa todennut ~ urun l'overien syyllistyneen 1) liiton yleisten kilpailumääräysten rikkomiseen antamalla urheilijan osallis~ua kilpailuihin ilman ao. urheilijan seuran tekemää virallista osanottoilmoitusta sekä 2) jaoston päätöksen laiminlyömiseen antamalla VeikkO Timosen, jolle jaosto oli antanut kilpailukiellon, osallistua ns. ~ur un maratonille 1.1u.5u. Jaosto esittää, että ~ur un Tovereille annettaisiin ankara varoitus. 3U Mäntyharjun Jäntevä 30-vuotias. Seura t äyttää 30 vuo~ta ja viettää juhlapälvää tammikuun 21 pnä. ~iitolle saapunut kutsu Uusia seuroja. Järjestöohjaaja esittää seuraavat uudet seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi: Hämeen piiristä: RiihImäen Kenä=Ketut r.y. per u Riihimäen kauppalassa. ~aei;! Ei!r!s~ä.!. Voimlstelu- Ja urheiluseura Santamäen Isku r. y. per Rovaniemen kunnassa. Oulun 12iiristä: VoImIsteIu= Ja-urheiluseura Utajärven Kuohu r4y. per Utajärvellä. Pohjanmaan piiristä: Peltökänkaan- Vöimistelu- ja urhelluseura ~~ekk i r. y. per u ~ erhossa. ya~s!n~i~s~ o~e~ Eiir!s~ä.!. 'l'yoväen VOlmlstelu- Ja urheiluseura Sauvon Salama r. y. per U.1 Y5u Sauvossa. Kaikkiln anomuksiin liittyy piirin puoltolause.

8 Kokous 2/51-4. Pää t ö k s et, Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat puheenjohtaja Olavi Suvanto (2) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (2), Arvi Heiskanen (2), Unto Siivonen (2), Pauli Koponen (2), Lauri Nurmi (2), Lennart ~ivi (2), Vieno Aaltonen (2), Helvi Raatikainen (2), Esko Ee ltomäki (2) ja ~ ustaa Vuori (2) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Tpivo Salonen, Veikko 2euhkuri, Leo Huttunen, Urho Niemenkari, Ve ikko ~euhkur i, Max Pehrsson, 2ekka martin, Keijo Viianen, Greta RajaLa-~inne, Risto ~irkk onen, toivo Järvinen, Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. UOkKO, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 1/51 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset ~. - Liittokokous v Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen' liittokokouksen ajasta ja pa2kasta sekä vaalien suorituspäivistä. Niinikään asete~~iin 4-henkinen keskusvaalilautakunta, johon lippuäänestyksellä valittiin Ltk:n jäsenet Vieno AaLtonen ja ~auli Koponen, sihteeri E. A. Wuokko ja järjestöohjaaja Pekka "'a rtin. Lautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin E. A. Wuokko ~. - Malmbergets AIFn kutsu. Liittotoimikunta nyväksyi jaoston toimenpiteet '. - Mäenlaskijoita tävaltaan. LiittotOimikunta vahvisti jaoston päätoksen. Päätos tehtiin 5 äanellä 1 vastaan. Ltk:n jäsen Nurmi ei pitänyt jaoston valintaa matkalle lähtevistä onnis~uneena. 1'( l:'ohjoismaiden Luis~elul.2iton kongressi. Liittotoimikunta päätti hyväksyä jaoston esityksen edustajan lähettämisestä. 1e Akateemiset MM-kilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi Heikki Mehdon matkan CIF:n voimistelujuhla~. Liittotoimikunta ka~soi, edustusjoukkuetta ko e juhliin. ettei ole syytä lähettää Suomen NUDrisojärjestöjen Efiustajiston asioita. Liittotoimikunta yhtyi nuorisovaliokunnan kantaan Opintorahastoyhdistysten Tuki r.y.. Kysymys jäi pöydälle sen VUOksi, että liittotoimikunnan jäsenet ehtivät tutustua järjestön säantöihin AnsiomerkkitoimikLLnnan esitys. Liittotoimikunta hyväksyi ensiksikin merkki toimikunnan esityksen siitä, että jaettavien merkkien lukumäärää lisätään. Sen jälkeen liittotoimikunta hyväksyi ansiomerkit annettaviksi merkkitoimikunnan esityksen mukaisesti. Sen lisäksi liittotoimikunta päätti myöntää ansiomerkin Yrjö ~ Pirhoselle ja Oskari Lammiselle HeLsingistä. Näin ollen merkkien lukumääräksi tuli 32. ~sitykseen Suomen urheilun ansioristin ja ansiomitalin jakotehtiin seuraavat muutokset: Varapuheenjohtaja Enne tahtoi. että Yrjö Tuomiseäle Kuopiosta olisi esitetty ainoastaan hopeista ansioristiä. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen tältä osalta äänimäärin 6-2. Varapuheenjohtaja Enne ltk:n Nurmen kannattamana esitti, että Arvo Ollgrenille olisi esitetty hopeistä ansioristiä mitalin sijasta. Liittotoimikunta äänimäärin 4-3 oli mitalin kannalla, mutta lisäsi siihen "kullatwl ristin". Muilta osiltan esitys hyväksyttiin toimikunnan laatimassa muodossa.

9 Kokous 2/ l2.. -,Historitoimikunnan esitys. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen l3.. - Urheilukukka-tilitys. Liittotoimikunta hyväksyi kukkat -lityksen l4.. - Yleisurheilun SM-kilpailut. Liittotoimikunta vahvisti tilityksen l5.. - Seurojen laina-anomukset. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen markan suuruisen lainan myöntämisestä Käp~län Kunnolle. Samalla liittotoimikunta hyväksyi palloilujaoston esityksen markan suuruisen lainan myöntämisestä Tampereen Kisa-Tovereille. Työvaliokunta oli puoltanut lainan myöntämistäja määrärahan ottamista UTT:n käyttövaroista. Viimeksi mainittua toimenpidettä varten päätös lähetettiin vielä UTT:n käsiteltäväksi l6.. - Yhteistoimintava1iokuntien jäsenyys. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen -yhteistoimintavaliokuntien jäsenyydestä seuraavin muutoksin: Voimistelu: Valiokunnan jäseniksi valittiin K. Lehtinen, L. Kompa ja T. Määttä, joista viimeksi mainittu toimii liittotoimikunnan edustajana. Mikäli Määttä valitaan valiokunnan sihteeriksi, tulee hänen tilalleen liittotoimikunnan edustajaksi ja valiokunnan jäseneksi Esko Peltomäki. Varamieheksi valittiin Yrjö Ahtio ja Oiva Puukilainen. Päätös tehtiin 5 äänellä 4 vastaan. Purjehdus: Valiokunnan j äseniksi valittiin Leo Forsten ja Väinö Väinölä. Päätös tehtiin 3 äänellä 2 vastaan l7.. - Jaostojen täydennyksiä. Liittotoimikunta hyväksyi palloilujaostoon M. Mehdon tilalle O. Airaksisen. Nuorisovaliokunnan jäseniksi valittiin Liisa Salonen ja Kalevi Nieminen Turun Toverien ran aistus. ~~ 0 o~m~ un a yv sy~ jaoston toimenpiteet. Samalla yhteydessä jaoston puheenjohtaja Unto Siivonen saattoi liittotoimikunnan tiedoksi, että helsinkiläinen seurajhtymä ei ollut jaoston pyynnöstä huolimatta luo~ttanut ns. Zatopek-kilpaipujen tilejä tarkastettavaksi, jotta jaosto olisi voinut varmistua niiden syytösten todenperäisyydestä, joita Pentti Salosta kohtaan mm. oli esitetty. Liittotoimikunta päätti, että seurojen on viikon kuluessa toimitettava tilit alkuperäisinä jaoston tarkastettavaksi. Tämä päätös tehtiin 5 äänel ä 4 vastaan. Päätöstä vastaan äänestivät Enne, Koponen, Kivi ja Aaltonen Mäntyharjpn Jäntevä 30-vuotias. Seuralle lähetetään onnittelusähke U~ia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Esille tulle~ asiat l.. - Ns. kolmen päivän ajo. Jaoston sihteeri esitteli Suomen Pyöräilylii~on kirjelmän, joka koski ns. kolmen päivän ajon järjestämistä ja jonka tilaisuuden taloudellisesta puolesta vastaa Yhtyneet Kuvalehdet Oy. Osakeyhtiön ja urheilujärjestöjen yhteinen neuvottelutilaisuus oli ilmoitettu järjestettävän tammikuun 22 päivänä. Liittotoimikunta valtuutti jaoston lähet~ämä an koe neuvottelutilaisuuteen kaksi edustajaa, joilla kuitenkaan ei ole oikeutta tehdä jaoston puolesta mi~ään sitoumuksia. Liitt otoimikunta päät~ää asiasta erikseen sen tiedon perusteella, mitä neuvottelu-

10 Kokous 2/51 - tila i s uude s sa päätetään ~. - ~iiton mäenlaskuvalmentaja. Llit~otoimikunta vahvisti UTin päätöksen, jolla liit on mäenlaskun valmentajaksi oli vali t~u l.jasse.cälli I' okial ta. Kuu. alisi alkka markkaa J. - ~a ivärahakorvaus. l'yövaliokuilta esitti l iittotoimikunnan päätettävcksi, että päivärahaa makset'aan tästä lähtien seuraav a s~i : 1) Liiton luottamushenkilöille : - päivärahaa markkaa vuorokauuessa. 2) l.jiiton toimitsijoille (valmentajat, järjestäjät ym. ) - kaupungeissa, kauppaloissa ja taajavä{isissä yhdyskunnissa markkaa; - maaseudulla 80u markkaa; -.t'ajulahden ijrhelluopistossa t a i vastaavissa Oflpilaitoksissa 700 markkaa (jolloin asianomainen vastaa itse ylläpitokustannuksista). 3> Ulkomaan päivärahakorvaus j äa ennalleen. l.jiittotoimikunta siirsi asian käsit~elyn seuraavaan kokoukseen, mi hin mennessä otetaan selvää val~ion matkustussäannön II lk :n päivärahan suuruudesta sekä SAK ssa maksettavasta päivärahasta Varapuheenjohtajan selostus. Ennen varsinaisten asioitten käsittelyä varapuheenjohtaja Enne antoi liitto~oimikunnalle selostuksen neuvo~~eluista, joi~a hän oli käynyt maassa parhaillaan vierailevan tshekkilä isen jääkiekkojoukkueen johtajan kanssa. N euvo~~elut koskivat uluvan vuoden aikana tapahtuvaa maiden välistä urheilijavaiht oa, josta jaostot kukin alaltaan ovat olleet tshekkiläisten kanssa alus~avasti kirjeenvaihdossa ja joka kilpailijavaihto kuuluu U'l'Ln laatimaan kansalnväliseen kilpailutoimin~aan. toilie. Selostuksesta saadut tiedot paj tettiin saat~aa Vakuudeksi, jaos- w.~. E. 4(.,luokKO /

11 .~ryu Lii ttotoimikunnan jäsono Ho :::0 TOLn ansiomerkkien jakoesitys V" 195-,!:0 Sääntömääräinen liittcneuv: ston kokous (22 ~ 2304o195 c' ) valltsi TULn ansiomerkkitoimikuntaan Kymenlaaks:.n piiristä Ant2n Ukko lay!.~ VaT ~.> 81naie ~Suomen piiristä Mauri Tuomen ja Saimaan piiristä Juho Pel t ; sen ja 11i ttctcim..'j{1111ta nimesi e\tustajikseen Olavi Suvann 0n~ Pauli Kopc,sen ja Helvi Raatikaiseno Edellä mair..itt1.l ansiomerkkitoimikunta k okoontui täysilukuisena Helsir.gissä liiton toimist -'ssa 6 e lo1951 klo 1 : Kokouksen puheen ~:-htajana toii!l:i. Olavi Suvant ) ja s ~.hteerinä liiton toimitsija Toiv':, 8-9. l '-'neno An~..i-omerkkien ~koperust e~o Keskustelun jälke;1 n toimikunta. ptit:."l:ti 1) jakaa jokeisel} e piiri,ll ;. ainaki.r. yhden ansicmerkin~ joll.. in pääasiassa huomioidaan piiri toimikur..tie,,~ ase+tama ehdok..1{uusjärj estys, 2) koska ansiomerkkiehcl.., kkai 1::a C.. :n!,.) j on~ ~ oid n kesken par emmuusjärjestys on vaikea t odeta ja jojlls lt8. :Gk~. lle pitäisi j ~ tässä ja ~ osaa ansiomerkki jakaa ehdottaa toj.. mikuirta, että v9.äntömääräisen 20 kplo liiton ansiomerkin lisäksi jaettaisiin 10 ylimääräisiä ansiomerk klä" Ensiksi päätettiin esittää jaettavaks i seuraav:i.lle 20 ::'iitcr;. toiminnassa ansioi "b.lneelle t overilie ansi c,merkki ~ Helsingin piir~: 10 Kalle Niininen p Käpylän Kunto, syntl ' Toi minut. seurojen johtokunnissa: Kipinä 3 ""Te'l Visa 12 Vo p Kuntcl 10 Vo r lil ton jaostoissa VO I' ltk:ssa 9 v o 20 Alina Heinonon, H~gin Visa p syntynyt p kuulunut Visan johtoku!ltaan ylj. 20 VUc.., tta t Visan naistoirn:i.ku.nnan montvuotinen pu...l-j.eenjohtajao Hämeen piiri:,,""-'".. 30 Emil Raitinen~ Turengin Sarastus? synt o Kuulunut seu.ran johto= kuntaan 32 vv.. (..tta p eri jaostoihin 16 yuotta,.. edustanut seuraa!d.oni SSCl eri tilai.suuksise!8o.!(ar' jalan ill:-r.-l: 40 Paav Ryttyläi nen, Outolo1JIl.IIlun Vese.'i synto ' 0 Seuran perustajajäseno Tuiminut puheenjohtajana VV Q Edustanut seuraa lukuisissa t 1- laisuuksissap mm. 9 kertaa piirik8!cousec.ustajanao Keski - Suomen piiri: 5.. Paavo Merikoski p Säynätsa~ o n Rient..!> syn"to J Kuulunt.t seuran johtokuntaan 17 v, piirin johtq1ulj."1taan 5,,"0 v~e::-/.":an eri jaostdihin 17 Yo piirin "Vastaayiin 2 V~ p aluetoimikuntaan 5 Vo Tcj.minu.. t 15 vu.jaen aja.n y ~.eisurheilll~ i' paini- ja voimistelu(;hjaajanao Toiminut. seuran pu.heen.~ johtajana 15 -vuo tta p ollen edelleenkino 60 Martta Lahtinen" Jyväskylän Veiko+.)) synto Kuul unut seuran joh... tokuntaan 17 v o ja eri jaostoihin 20 VOI' piirin jaostoihin 5 \"'"0 Ollut aktiiylurheilija ja voimistelijao iirj. : 70 Onni Heikkinen9 Ku ::,pion E1 ~ 1' synto Kuulunut seuran johto lq).n~ taan 32 -.ruott a ~ ij.ona aikana ollut puheenjohtaja? sihteeri ja ra..lj.a.st cnhoitajap toim~ rr~t koko ajan seuran eri jaostoissa? ku~lun~t ~iirin joh~ tokuntaan 6 vuottaa Toiminut 22 Y o yoimistelu- '~ urhei lu~ ja pallcilu.... ohjaajana o Edustanut seuraap alue järjestöä j a piiriä no 7, eri tilai~ suud:::ssaq!ymenlaakson.eijll: 8 0 Antti Nurminen? Voikan Viesti p synt Q 19() 6" Kuulunut seuran johtokuntaan 22 vuotta!, josta ajasta 9 v o puheenj0htn j a..na sekä sihteerinä 12 '\To ja rahastonhoitaja 1 Vo, seuran jacstc\ihi n k:lulun'.lt 24 "'r o ~oiminut "h~' jaajana 8 V o Edustanut seurap. lukuis:tssa t _laisuu~{s:i.ssn o 90 Salli Qvick, Kuusankosken Puhti 9 synto Kuulunut seuran johtc~ kuntaan] 1 Vo p toimien sihteerinä ja rahast onhcjitajana p seuran Ja"'s \~oihin 14 VI) T iminut v oimistelu- ja kerh c ~l)hjaaj ana 8 v o

12 ...JUPUl g...i!i: ~ Oka Laukkanen? Rovaniemen Lappi, aynt Kuulunut seuran j ohtokuntaan 13 vo, toimien mm o puheenjohtajana ja rahastonhoitajana 9 seuran jaostoihin 7 Vo p aluetoim:urunnan puheenjohtaja 1 v.. Ollut piirl,., ja 1ii t... tokokousedustaja& Toiminut voimistelu- ja painic'hjt:;.ajana 13 V o Oulun piiri: Ilo Edva.rd Sirviö, Oulunsuun Heitto, aynt Kuulunut seuran joht ::;-~ kuntaan ja jaostjihin 8 v., edustanut seuraa. eri tilaisunksissa 9 011ut 10 vuoden ajan innokas toimitsija. Pnhjanmaan piiri: 12 0 Väinö Muurimäki, Kurikan Visa 9 synto 191:' 0 Kuulunilt seuran 'johtokuntaan 15 v., toimien sihteerinä ja rahast.:;nh;ii tajana 1 Vo åt/jien puheenjohtajana, kuulujlut seuran ja!.':'.irin jaostoihin 1 v o, to:mj_ nu~.i voimistelu - ja opintbkerhj-ahjaajana ollut piiri- ja :"iittok -:)k:) usedus tajana. ~i.maan piiri: 130 Oiva Herranen" Joutsenon Kataja, synto KuulUJ1Ut seuran joh'c " ~ kuntaan 11 Vo 9 jaostoihin 26 vo, toiminut v oimistel yleisurheilu~ ja painiohj aau.ana, edustanut seuraa kymmeniä kerto ja" 14 JI ;eiida Häkkinen, Vuoksenniskan Vesa, synt o 19 :)70 'Iuulunut seure.n johtokuntaan 2 v., eri ja ~) st c ihin rr v., piirin jaostohin16 v o Toiminut 20 vuoden ajan naisten ja tyttöjen v oimistelunbhjaajanao Ollut seuran edu~~ tajanao Satakunnan piiri: 150 Leo Laippala, Porin Pyrintö ~ synto Kuulunut seuran johtoku.ntaan live ja jaostoihin 28 v., piirin jaostoihin 4 "Ilo p uinnin v-alitsi.;a.. mies 5 Y" Toiminut ohjaajana 11 v.. Edustanut seuraa kymmeniä ke:rtdja Q J.6 0 Aino Nieminen, Nakkilan Visas synt Kuulunut seuran joht'j k..l.lltaan 8 Vo, sekä jaostoihin 22 vc Toiminut vointstelun0 hjaajana 22 v o Tampereen piiri: 170 ToiYO Järvinen, Tampereen Kilpa-Veljet~ synto Kuulunut seuran johtokunaan 12 v., jacstoihin 13 v.. Toiminut chjaajana 7 V o Edustan.ut seuraa no 120 kertaa, toiminut kurssi- ja optnto-uhjaajana o TUIr-l.ehden päätoimittaja 0 18., Suoma Wilen~ Tampereen Kilpa-Veljet ll syn't c Kuulu.!!.ut seuran johtokunaan 4 v, jaostoihin 5 Vo, toiminut tyttöjen voimist61unchjaaja, na 3 Vo Ollut liittokokousedustajana o yudenmaan piiri: 190 Esko He1le~ Nummelan.Kisaajat, synt o Kuulunut seuran joht'jkuntaan 17 Vo~ josta ajasta puheenjohtajana 14 V O? piirin j Qht0kuntaan 1 v o 9 seuran jaostabin 12 v o, aluetoimih.lntaan 2 V o Toiminut voimistgr.. lunohjaajana 5 v., sekä 0p:tnto... chjaa jana 1 v. ~) :l:~u l-.j..... ~ ':"1.. :::...'~edustaja na 11 kertaa. Varsinais-Suomen piiri: 200 Onni Virtanen, Turun Veikot v synt" Kuulunut seuran joht:)k1t.. n taan 13 Vo~ piirin johtokuntaan 3 v. 'seuran jaostjihin 32 Vo ja piirin vastaaviin 14 v o Toiminut nuorten ja yleisurheiluchjaajana l o Vo sekä. valis~u8- ja ohjelmaohjaajana 8 v o Toiminut edustus tehtävissä 14 kertaa" Edellisten iisäksi ansiomerkki toimikunta eslttää 10 yli määrä'istä. an9iomerkkiä jaettavaksi seuraaville tovere111e3 210 Taimi Hirv o n~~~ Helsingin piiri 9 H:gin Työväen Nai~Y ~ imistelij~to Synt o Kuuluu seuran johtokuntaan sekä liiton naistoimikuntaan 9 toiminut 15 VI) v aimistelunjohtajana, laatinut vo.. ~4 6 lii tts juhlion nale c ten mb~~a~;::::"r.:ds te).u :. 1:~c.:z.anp useita pii:rljl~.hla ohjelmia sekä naioten va= lio j Jukkueen näytösohjelmiau Liitto julkaissut laatimansa ohjelmalcck C'.,... elman., Pi t7.t,.lukuisia kuresejs" käynyt neuv(mtamatkoilla seut'oissa s et, 220 Lea Lindent Varsinais-Suomen piiri, Turun Toverlt l, synt" Kuulunut seuran' jaoetoihin 22 v, toiminut saman ajan voimis"telun,..:-hjaa. jana, ohjaajana lukuisilla liiton kursseilla o Ollut seux'an nu ~ rten r l pinto~, askartelu- ja keskustelukerohoen 0hjaajanac 'fcimii :1ykyiei:n seuran esiintymisjoukkueiden lii~ntaohjaajana ja cb. je lmien suunni"tte lijana.

13 -, Neet0ri ~aakkari, Saimaan piiri, Tainionkoeken ~ähti, synt Kuulunut seuran johtokuntaan 7 v. ja piirin johtokuntaan Ivo, seuran jaostoihin 10 v. Ollut innokas aktiiviurheilija sekä toimitsija. 24. Vilho Valve, Kymenlaakson piiri. Popinniemen Ponnistus, aynto Kuulunut seuran johtokuntaan 24 v., toimien mmo puheenjohtajana ja rahaetonhoitajana, piirin johtokuntaan 6 Y. ja seur~ eri jaostoihin 10 v. Edustanut seuraa 15 kertaa. 250 Eino Sillfors, Kymenlaakson piiri, My1lykosken Toverit, synt Kuulun~t seuran JOhtOkuntaan 20 v. ja eri jaostoihin 11 v. Toiminut ohjaaj~tehtävisaä 1; v. sekä kurssi- ja opintötyössä. Edustanut seuraa eri tilaisuuksissa 28 kertaa. 26. Hugo Nurmio, Helsingin piiri, ~oukolan ~erä8, synt Ollut 16 -vuotta seura.n puheenjoht-aja, kuuluen saman ajan seuran jaostoihin, liit on jaostoshin 12 v. Toiminut nyrkkeilyohjaajana 10 v. ja jalkapalloohjaajana 16 v. 270 Juho Ah0, Keski-Suomen piiri, Inhan Taimi, synto Kuulunut seura.n johtokuntaan 15 vuotta, josta ajasta 4 v. puheenjohtajana, seuran jaostoihin 18 v. Toiminut painiohjaqjana 10 v o sekä osallistunut kurssit yöhön. Ollut 5 kertaa piirikokousedustajanao, 28. Sulo Hurme, Varsinais-Suomen piiri, Turun Pyrkivä, eynt Kuulunut seuran johto~taan 16 v. ja jaostoihin 23 v. Toiminut voimistelu-, yleisurheilu- ja painiohjaajana yht. 26 vuotta sekä useiden voimistelukurssien ohjaajana. Harrastanut voimistelua, ollen yksi TULn kaikkien aikojen parhaimpia voimistelijoita. _ 29. Artturi Joki, Varsinais-Suomen piiri, Paraisten Rehti, synt Kuulunut seuran Johtokuntaan 37 v., josta ajasta 6 v. puheenjohtajana, 37 v o seuran jaostoihin ja 4 V o piirin jaostoihin o Toiminut painlohjaajana 20 v. Edustanut seuraa 40 kertaa. 30. Suomi Jaakko Korhonen, Pohjanmaan piiri, Lapuan Työväen Urheilijat, synt Kuulunut seuran johtokuntaan 24 Vo, toimien mm. sihteerinä, seuran jaostoihin 10 v. Toiminut 5 v~ voimistelu- ja 5 v o painiohjaajana sekä kursseilla ohjaajana, Ollut painituomari- ym o toimitaijatehtävisaä n. 250 kertaa. Suomen urheilun a~ioristit Ja ansiomitalito Käaiteltyään p1ir1toimikuntien ja seurojen tekemät Suomen urheilun ansioristi- ja ansomitali~hdokaslistat päätti toimikunta jättää Valtion Urhei1ulautskunnalle ehdotuksen, j Jssa esitetään myönnettäväksi seuraaville henkilöille Suomen urheilun ansioristi tai ansiomitali: Helsingin Eiiri: Synto Seura Suomen urheilun 2130 Niininen, KaIla 1898 Käpylän Kunto hopeinen ansi~istl 2140 Bergl~d, Hjalmar 1900 H:gin Kisa Toverit "ansiomitall 2150 lähteinen, Urho 1890 H:gln Jyry "" Hämeen Eiirl: Elomaa, Hjalmar 1900 Riihimäen Pyrkivä kultainen ansiorist Vakkari, Evert 1896 Forssan A~ hopeinen ansiomitali 0 ku11atuin ristein 2180 Peltonen, Kosti 1900 Fo rasan Alku hopeinen ansiomitali 2190 Piukka, Jalmari 1896 Sorvalin Veikot n " 2200 Kaapola, Toivo 1898 Forssan Alku. pronssinen ti II Kari, Niilo 1898 Joki~isten Koetus II 2220 Korteniomi, Urho 1888 Jokioisten Koetu~ t, 223() Lahtinen, Heikki 1898 Jokioisten Koetus n 224. Nurmio, Toivo Jokioisten Koetus " tt " 2250 Raitinen, Emil 1887 Turengin Sårastua n It Ruoko p Jussi 1900 Vaulammin Kiuaa tt " 227() Stockust, Auguat 1889 Jokioist~n Koetus tt II Keski-Suomen ~iir1: 2280 l'gänty, Eero 1900 Jyväskylän Toverit hopeinen ansiomita1i ku11abuin ristein 2290 Ritanen, Erland 1877 Äänekosken Huima pronssinen ansiomit. KuoEion Eiiri: 2300 Tuominen, Yrjö 1894 Kuopion Ri~nto hopeinen ans iorj.sti 231. lwiiettinen, Aaro 1888 Kuqpion ~ento " ansiomita11

14 , ~o Klmen1aakson Eiiri: Koivisto, Ida 1899 Kotkan Kisailijat hopeinen ansioristi Hammi1ä, Saima 1896 Kouvolan Pojat " ansiomitali Vakkari, Villiam 1899 Kotkan Kieailijat II fi Valva, Vilho 1901 Popinniemen Ponnistus pronssinen " LaEin Eiiri: Roht, Heikki 1890 Karihaaran Tenho hopeinen ansiomitali Juntheikki, August 1877 Karihaaran Tenho pronssinen II Halistö, Erkki 1891 Karihaaran Tenho tt Mikkonen, Antti 1889 Karihaaran Tenho " It '9 Ruonansuu ~ Otto 1889 Karihaaran Tenho tt ~I Oulun Eii ri : Ahonpää, Ilmo Harju, Fiina Muuri, Väinö Bäckman, William Saimaan E1iri: Peltonen 1 Juho Mälkiä, Akseli Satakunnan Eiiri: Järvinen, YrjB Kallio, Anton Lehto, Juho Tähtinen, Frans Juhola, Eino Nordman, Arvo Rötkö, Tuure TamEereen Eiiri: Hjelt, Paavo Ollgren, Arvo Janka, Uuno Kauppinen, Herman Nieminen, Toivo Saarinen, Anna Salonen, August Uudenmaan Eiir1: Laaks 0, Uuno Kuusela, Ms. tti H) Varsinais-Suomen Eiiri: Friman, Paul 1902 Aaltonen, Maija 1897 Aho, Ot'to 1885 Heimo, Henrik 1889 Heinonen, Jalmari 1893 Saarinen, Karl 1887 Vahtera, Fran» 1888 Vuorela, Ruben 1885 Vuorela, Vilho 1885 Ulkomaalaisille: Oulun Tarmo Oulun Tarmo Pyhäkosken Pyörre Oulun Tarmo Vuoksenniskan Vesa Vuokser~iskan Ve~a Euran Haiku. Koiviston Isk:t Koiviston Isku Isonjoenrannan Mfu~ti Koiviston Isku Euran Raiku Euran Haiku Tampereen Yritys Tampereen Veikot Nokian Teräs Tampereen YritYH Tampereen Veikot Tampereen Yritys Tampereen, Yritys Rajamäen Kehitys Hyvinkään Pont eva Turun Toverit Turun Tove ri t Turun Jyry Turun Jyry Salon Vilpas Turun Jyry Turun Jyry Turun Jyry Turun Jyry hopeinen ansiomitali " Ii ti 1t pronssinen 11 kultainen ansioristi pronssinen ansiomit o hopeinen ansiomitali ii 91 ",. ( Ii pronssinen " hopeinen ansio~a li il ~...(.c...-.a.~ pronssinen Ii~ " " 'i Ii II ~? ti " hopeinen ansioristi 91 ans i omi ta Ii hopeinen ansiomitali pronssinen If ti " " ~1 II " Ii n II " ii ii n " Artur Ruud, Norges Idrettsforbund'in työvaliokunnan puheenjohtaja kultainen ansioristi Carl Albert Anderson, Svenska Korporationsidrottsförbund'in puheenjohtaja kultainen ansioristi Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton korkeimmalle urheilujohdolle (nimetään myöhemmin) kultainen ansioristi Olavi Suvanto puheenjohtaja Toivo Salonen sihteeri

15 L~okous 3/51-1. fyöväen Urheiluliitto r.y:n liit~otoimikunnan liiton toimistossa helmikuun 1 päivänä 1951 piclet:tn kokouksen pöytä irja. E s i t Y s ~ i s ta ~okouksen päätösvaltaisuus. Tode~aan liittotoimi~unnan jäsenten sa8puvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus J - Pöytäkirjan tarhistus. Tarkistetaan edel~isen kokouksen pöv~äkirja '. - Ylimääräinen ~iit~oneuvos~on KOKOUS. Sihteeri esittä~ liittotoimikunnan pli~tettdvliksi ylimääräisen liittoneuvoston koolle Kutsumisesta ja sen esi~ys - ' lis~alle otettavaksi seuraavat kgksi asiaa: 1) Sen johdosta, että 1'( u kol~oonguncen '.L'U.Ln ylimääräisen liit~oneuvoston Kokouksen päatöstä vastaan, joka l_oski aluemuutoksia vallitsevaan piirijakoon ja toimialueen määräämistä ~ULn Savon piiri r. y. -nimiselle järjestölle, on esl~etty moite, liit~otoimikunta KU~SUU täten ylimääräisen ~iitvoneuvos~on kokouksen kool~e helmikuun 11 päivänä 1951 vahvistalaan 'l'uln Oulun, harjalan ja Saimaan piirejä koskeva~ aluemuutokset sekä toimialueen rajat ~ULn Savon piiri r.y:lle siinä järjestyl:sessä kuin seuroille on lii tt ot oimi l~ unnan kiertokir je ellä 11 97/1/ u ilmoitettu. 2) 'ru.ln Saimaan piiriin kuuluva seura.t ertlllt aan ~yöväen Urheilijat r. y. esit~aä hämeen piiriin, mik& edellyttäisi vastaavan a~uernuutol\.sen tekoa em o piirlkuntien vä~il~ij.. Ylimääräinen liittoneuvosto kokoontuu edellä mainittuna p~ivänä Helsingin l'yöväentalossa klo 10. t_ :n jäsen Vieno Aaltonen esittää liit~ouoimi~unnan k"sltclt:::'v"ksi kys mrsen, JOKa kos ee liittokokouksen l[esri:usvaalilautakunnan j senten oikeuksia liittoverotilitysten tarklcailuun sek" sa oin l ii t totoimi kunnan jäsenten oikeu sia saman Kysymykseen ueurojen mielenilmauksia. Sihteeri saa aa liittotoimi.~unnan tietoon, et-r;ä seura vat seurat ovat joko etu- tai jälkikäteen osoitcaneet liitt01ioimikunnalle eri :'v":.n. ielipi teensh. ja vastalauseensa v _ kokoontuneen ylimääreisen liittoneuvoston kokouksen ]~dtöksen j ohaosta: 1tå.- Sallan v e1io, _ yhtaan Voima, rispa~an r,~rrno, ~' ampe reen ullervo, Vehmaisten urheilijat, Niinimäen VaUh:.il, I.issi~än Jymy,.Kiuruveden leräs, Salahmin uepot,.dyl~ykosl en :roveri t, Ro vaniemen Lappi ja. elslngin Jyry. Sen johdosta, että useimmat seurojen mielenilrlaisut olivat johtunee~ asiantunteu.attomuudests tai seuran asioista saamiensa vä'~rien tietojen johodsta, sihteeri il oi-;;taa useimmalle seuralle lähettäneensä asiaan kuuluvan selostuksen lii'cuoneuvoston päätöksel oikeel~isuudes~a ja motiiveista ~. - Voimistelun olympiamäarärahat. Suomen Olympialalnen komitea on käsitelly~ liiton valituksen, joka koski voimisteluun myönnettyjä olynpiavalmenllusmä~rärahoja, ja liitolle länettämässä~n vas~auksessa l2/ ) Ka tsoo, että valitus o~isi ensin käsi 1i el1iävä lii ~to jel_ v~lillä solmitun yhteistoimintasopimuksen ede~lyt~ämässä yhteic::;toimin'caneuvostossa Kansainvälinen edustus piirijuhlilla. ~iirijuhlatoimikunta esittää, että liiton vieraina ilpallu- ja näytösmatlcalle kesäkuussa kutsu~taisiin seurac.vat joukkueet: 1) sveitslläinen telinevoimistelujoukkue lliitto - o~ te~u SAl.'US-~U.L;) ; 2) itävaltala lnen \ AS1.. C) jalkapallojoll:c~ue lliitl,oottelu AS_u - ~u.l) ja 3) ~shekkiläinen naisvoimiste~ujoukkue.

16 okous 3/51-2. Joukkueet tulisivat liitto- ottelujen lisäksi esllntymään piirijuhlissa läher,lmin määrättävillä pailch.akunnilla. Voim isteluliitto-ot~elu suorlte~taisiin Jyväskylässä. Hiäytyjen neuvo~~elujen perusteella on \"'... l, ja SA.'l'US vastanneet myönteisesti esityksiin. Varmistu$ puu~~uu J o~olilta. Aal~Ki vierallu1; ova~ vastavierailuja.t:ul.jn j o~ _: uei den viime vuonna tekemiin matkoihin. UT~ puoltaa juhlatoimikunnan esltys1;ä }'. -.lj ' Humanite-lehden maastojuoksu. FSG'J.' kutsuu l.'ul.jn juoksijoita L ' Humanite- Lel1den maastojuoksull::ilpailuihin maaliskuun 18 päivänä. Uhjelmassa on mies~en ja nais~en joukkuekilpallu~, YleisurhelLujaos~o on kutsun käsitellyt ja l\,atsonut ajankohdan sopimattoma}"si. 1...un 11Sä.si kus'callnulcset; muouostuisiva~ varsin suuriksi, sillä ranskalaiset eivät niihin osallis~u, eikä ole mandolj.isuul\.sia myöskädn ranska1alsten vas ~ 'vieralluun, esittää j aosto vastattavaksi Kutsuun kielteisesti. UTf yhtyy jaoston kan~aan ~. - ~ iekkomaaottelut. JäakieKkojaosto esi~tää johtajaksi ~UDn puolelta jäa Kiekkomaaot~eluun Luotsla ja Norjaa vastaan 1u raisto Vuoriseh. l.jiiton maksettava ma~kat; ja mahdo1lises1;i l: r ÖS ylhipi to isäntämaissa, jos ne eivät SUOS1;U Si1;ä suorittamaan U. ~. - niihtopa ivän vietto. Kansan Hiihdot on lii1;olle esittänyt, että Suomen Hiihtolii ton, Finlands Svenska Skidförbundin, J.'yöväen urlleiluliiton ja Suomen Ladun nimiss ä annet~aisiin julkilausuma KOkO maa1;a käsittävän hllht;onäivän vie1;1;ämiseksi laskiaisena Ja 1askiaistiis1;aina.L'arKoitus on tällä tavalla kilnnit1;ää nuomiota kansan hiihtoja kohtaan. a "Seuran suurajot". Lii~totoimiKunnan valtuuttamana edust;ajjl1.a jaostosihteeri V. ~euhkuri osallistui Yhtyneet Kuvalehdet; uy:n jär j estämän et;appiaj on päätoimikunnan kokoukseen. ~OK O \,;_Ksess a selvisl, et1;ä Yh ~yneet Auvalehdet Oy :n ja Suomen _yör~:lly liiton kesken on a11e1cirjoi1;et~u 1'( sopimus ns. Jeuxan SUU1"ujon j b.r j es~ämisestä elokuun 5-'( pa i vinä. Yntyneet Kuva1ehcl e1; vy. ilmoi t~i: että ~oiminimi on valmis ot~amaan tuln kolmanneksl sopijapuoleksi ko e ajoon, jo1l.oin ~UL toimisi ajoon nähden sopiou:sen m: a räysten mukalse s~i. l:'äatoimik.unnan taholta ilmoitettiin, et-g ä toimikun'ta ~ulee ~ek e mä~,n KaiKen voitavansa, j 0 1.~B aj 0 suori 'tetaan amatöörisääntöjen mukaisesti. l.jisäksl toi ~ i Kun~a on valmis antamaan,l'ul:lle mäarättyjä edustaj3pailu:oja eri toimi._uihlissa, joita ajon järjestelyssä tarvitaan. iämä edellyttäisi ~. Slv&, et;1;ä ~UL saisi päätoimikunnan varapuheenjohtajan. ryöräilyjaosto kasltteli asian )1 pi1;ämässäan '. kokouksessa ja toteis, että sopimus, vaikkakaan se ei ole ~Ul.J:LLe edullinen, vaan ant;aa Yh~ynee t h.ltvalehdet vy: lle o_,:euden Läytännöllisesti katsoen mainost;aa j a hoitaa omia liikeasioi~aan leh~iensä levit1;aniseksi, on sit~enkln s ellalnen, e1;ta se voi~alslin TULn puoles1;a allekirjoit1;aa. Jaosto ka~s oo, etuä lliton olisl osalllstuttava j okaiseel. aj oa varten peruste,,1;avan toimil.:unnan työhön, jotta ajon j E:irjestäminen ja malnostaminen Cl j"::lsi y sin ~Iltyneet.L\.U alehde~ Uy :n ja Juomen 2yöräi1y1iiton e c.uksi LolLanus Ja Kulma~orpi S1 - jäi rata- ajoihin. Kollanus ja Kulmakorpi ovat tiedustelleet voisivat KO he saada erikoislu_van osallistlla S~dLn jär J estämiin 3uomen jäc... rata-ajojen mestar uusa i lpalluinin. Jaosto ilmoi~taa, e1;1;ä edellämainitut ~ joivqt viime talvena p' l'haat ajat suomalalsista, joten heillä 'tel.ll:.l1 perusteell a on maadollisuuksia jopa 3rinocaisiinkin sijoitu~siin. ~un yhteistoiuintasopimus kaikes-:;a huolimat1;a näyttää v ::.. ip~ -l<-~n niin, et"g~~ 1ii 1;tOmme ajajat eivät ehdi muuten kuin eri!c.ois.luvnlla S_...- kilpalluihin, e si 1;1;ää jaos t 0, ett <... hei lle tiilä lu!)a myönne-ctåisiin. 4b Yleisur."eilijain luo"... i tte1u. '.L'U.lJn Hameen piiri e si ttä", e~tä lii t ~ o vanvistaisi

17 okous 3/51-3. oman luokittelun pojille, jotka ko e kalenterivuoden ai:an: täyttävät 19 vuo~ta tai ovat sitä nuorempia. Yleisurneilujaos~o on k si~el~y~ piirin esityksen ja puoltaa sen hyvä. symis~ä. ~uokit teluvaatimukset vahvistaa jaosto sen jälkeen, k~~ on perlaa~~eessa esi ~YKsen hyvä.~synyt. lii~~o~oimikunta liir lkokoukset ja niiden edustus. Kuluvan vuoden piirlen vuosikokou cset pide~äan seuraavina paivlnä: : ~apin piirin kokous Kemissä, uu~un piirin kokous Oulussa ja ~ymenlaakson piirin kokous AotKassa ?1: tlelsin_i n piirin kokous, S~VO! pilrln kokous Pieksärr"äelLi, Sata unnan pilr ikokous Poris sa,.~a r sinais Suomen piirikokous Turussa, Hämeen piirikokous Riihimäellä, _ampereen piirikokous lyövi.ientalossa, Saimaan piirikokous.lappeenrannassa, uudenmaan piirin VUOSikokous ~arjaalla, heski-suomen piirikokous Lyväskylässä ja l oh j anmaan piirlkokous Seindjoella.,\.sian omais~en suostumu1csel~a sihteeri esi-g~::';'} hy Vä,{sytt'ivuKSi s~uraavat edu!';tukse~ : Saimaan piiriln Siivonen, Ja takunnan piiriin.d.äätt~., )avoon HeisKanen,.J..'aI1pereel~e ",ru0 1{ '0, Uud enmaan piiriin ~antanen, Varsinais- ::iuomeen _l{~r ti:>:ainen, Helsinkiin Nurui, Hämeen piiriin Vuori, h.:u jalan piiriin!je o Huttunen, Kymenlaaksoon Furmi ja Keslci- Suomen piiriin.{aja ~a- _dnn e '. - ~tk :n apuelimet ja E~du s tus j aos~oissa. 3i hteeri esittää, että lii~~otoimi kunta asettaisi alla olevat apuelimensä j a samalla valitsisi edus~cjansa jaostoihin toimikaudeksi b : ~yövaliokunta (entiset jäsenet) : Ol avi Suvanto, Yrjö ~nne ja.rvi He i skanen, varajäsenet Siivonen,.h.ivi ja Eurmi. a Urheiluteknillinen toimhrunta: ~ennan; Äi vi pj., unto Siivonen varap j.,.~sko.peltomäki, Onni Viander ja.~ino A. " uoklco. Järj estövaliokunta : A. ii.. LeSKinen. \ _~ s k o _ ei ~omäki hänen tilallaan), Vieno Aaltonen ja Eino A. 'VUOkKO..Leh~ivaliokunta : :::;. A....,UOKko pj., ~auri l urmi, Helvi ~aatikainen,.lennart ~ ivi, Vieno Aaltonen ja ~o ivo Järvinen. 'oimi tusneuvostot : '~U!J-l eh ti: Yr J ö -Inne,!Jauri r. urmi ja ioi vo Järvinen; Naisten urhellulehti : Helvi _~aat ikainen, Vieno Aaltonen ja Greta Rajala-.. :{inne; l.. iva-leh~i: \.rvi IieisKanen, Mart~i Ennoila ja Ann- luari ~ in. Ne uvostojen sihteerinä on toiminu~ as ianom a is~en leh~ien toi m itussihteeri~. ~ropagand a toimikun~ a : Arvi ~. HeisKanen,!Jauri Nurmi,.u. A. Wuokko ja roivo Järvinen. ~ ilintarkkailijat: A. K. ~eskinen ja Pauli _ oponen. J:dustus j a ostoissa : Nuorisovaliokunta h eisl~anen, Na istoimikun~ a Raatikainen, Va lis~usjaosto Raatikainen, IIiintojaosto.LeSkinen, Jä~kiekkojaos~o Lurmi, Äoripallojaosto hivi, häsiapllojaosto NiemenKari, ~uistelujaos~o H u~~unen, l,.e lo ntaja os~o Nenonen,.uoottorijaosto 1:'el tomäki, 1 yrkkellyj'aos~o eis.k:anen, ainijaosto Vuor l, ral nonnos~ojaosto.t:'euhkuri, 2al ~oil uja osto WUOkKO l edustusta hoi ~anut.:.{an~anen ),.l?esäpallo jaosto II enonen, 1 urjehdusjaosto Tuokk O,.l?yöräily jaosto.t'euhkuri, uuunnistusjaosto Niemenkari, Ui ntijaosto ~eskinen, v oimistelujaos~o r el ~omäki, Y leisurneilujaosto Siivonen, Naisten yleisurheilujaosto AaLtonen ja ~entopallojaost o _.a ntanen >. - Yleisurhellun yhteistoimin~avalioku~~a. Valiokuntaan esitetään (liittokokou seen saal a) Eino Salminen ja r.. a l ervo ~öfberg sekä 1 tie:n edustaj "ma ~eo.1uttunen. VarajäseniKsi Otto z ornonen ja Ant ~ i h aka~a Edus~us VR :n urneilu~oimikunnassa. VR :n huol~ojaos~o on lii ~olle lähe~täny ~ kirjeen, jossa lii t Goa pyyde~ään VR :n urheilutoimikuntaan toimilmuc..eksl nimeämään edustajaehdokas, joka samalla on valt~on rauta~ei den palv eluksessa. Sihteeri esittäa, että toimi~untaan ase~~e~~ais iln ehdolle Onni :8s elinen, JOKa on.t'asilan konepajal1 työuies, 1.e1- singin farmon puheenjoh~aja ja liiton nyrr...t{ellyjaos~on jäsen.

18 b.okous 3/ Jouko vanteen edustusoikeus. Suomen l\.åsipallolil ton kans sa on syntyn~-t erimielisyy-etä Turun.i.overien Käsipalloj oukhueessa pelaavan Joul:0 Vanteen edustuskelpoisuudesta. YhtelstoimintavalioKunnalle ovat Union ja HJ~ jät-eäneet asias-e~ kirjallisen vastalauseen. LisäLsi on l'ur_v, jonka jou.lueessa Vanne pelasi edel lisenä vuonna, lähettany-e valiokunnalle Kirjelmän, jossa esltetään, ettei seuran Käsi tyl~sen mukaisest i Vanne ole edustuskelpoinen 'iu_ o:n j OUKKUeessa. Käslpallojaosto on, saatuaan.anteen liittoj~sen kirjan ja lisä ~ si ~urun _yrkivän ja ~urun ~overeiden selvi-eyksen '- siaan, todennut Vonteen liiton yleisten edus-eusm ii.i~;:~tste!l 6. ~ :n mukaan edustuskel_,oisek$i pelaamaan.i.'urun Toverien jou.l.lueessa. Asiasta on kuitenkin kehittynyt riita yhteis-eoimin~a valiokunnassa ja SAPLn liittojohtokunta. Koska yhteislä mestaruussarjoja pelataan parhaillaan, esittää jaosto ~sian ltk:n Käsiteltäväksi saada_seen onjelta toimenpi"gei-eä varten. S~~L on ilmoi"g-eanut ajavansa vastalauseen l ävltse yhteistoimintavaliokunnassa, vaikka 'l'ul -eämä.'1. p~ u-e öksen johdosta luopuisi yhteisis-eä sarjoista Olavi ~urasen ra gais-eus. ~yydettyna lausuntona Helsingin.L.. ullervon Kir jelmåan, jolla seura anoo ulavi ruraselle määrätyn kuuden ( D) kuukauden kilpailukie.llon mllut"gamista kolmen (3) kuukauden l{ilpailukielloksi, esittää yleisurheilujaosto, ettei se puolla helsingin ~ul.lervon anomusta u. ~. - Uinnin Yhteistoimikunnan tilit.. Uinnin YhteistoimiKunnan tilit v. 1 ':::i5u osoi tt;ava-e tuloja böu. 379 markkaa ja menoja 5b markkaa. Ju,::... nös v. 1'::: markkaa. l.ilit asianmukalses-ei tarkastett u. LJintijaosto esittää tilit hyväksyttäväksi.,a ~. - Liiton pa ivärahat. Sihteeri esi ttäc.. "Goiseen äsi t-eelyyn _{OkOUKsesta 2/34/ pöydälle j ä'me en työvaliokunnan esi tyks en lii'gon pl;.l värahakorvaukses-ea, ilmoi 'ttaen samalla, että val tlon ma'gkustussäännön mukaan päi väranakorvaus toisen luokan mul{aan on rlar_.. ka3, Soteva~l toisen luol{an korvaus 1. 35u markkaa ja ::3A..-...n p~.ilvär<::l1a ~;J)u mar.l{ aa. rilintarkkailulausunto.:iih"geeri esi t-eäa lii t t01,oimikunnalle tilln-e <..lr Lkailijain ajalta u suorl't-eamastaan tar.&:as'l;uksc S-IJB antaman lausunnon ~. - uusi seura. Järj estöohjaaj a esit'tää liiton jäsenjärjestöksi hyvä.l\.syttäväksi Sorsakosken K.ullervo r. y:n 'l'uln Savon piiris'tä. e, Pää t ö k s et ' 1. ~. - ~okouksen päätösvaltaisuus. ~odet-eiin, että saapuvi11a olivat puheenjoh-eaja Olavi Suvanto (3) sekä liitto'toimilunnan jäsene-e Yrjö ~nne (3), Arvi Heiskanen (3), Unto Siivonen (3), auli l~ oponen (3), Lauri Nurmi (3), Vieno altonen (3), Helvi Raatikainen (3), ESkO Peltomäki (3) ja Austaa Vuori (3) sekä 1ii'ton toimitsijat Eino Rantanen, Urho HiemenKari, '.L'oivo Järvinen, Veik 0 \.uusela,.j:'ekka ~artin, unto Hut'tune, Leo Hut'tunen, elge :Fygren, '..-oivo Salonen, Toivo l,läättä, b.eijo Viianen, Joonas.lykkänen ja sihteeri Eino A. ~ UOkKO, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. äätösvaltaisuus merkittiin ~. - ~öytäkirjan tarkistus. Luet-eiin kokouksen 2/5u pöytäkirja ja vahvigtettiin tehdyt päätökset.

19 okous 3/ ~. - Ylimääräinen liittoneuvoston kokous. Keskustelun culuessa varapuheenjohtaja ~nne erdotti, että esitys hylättäisiin ja "Kuopion piiri saatettaisiin oi!\.eu.t:~siinsa". Liittotoimikunta kuiten in äänestyksen jä koen 6 äänellä 3 vastaan hyväli:s;yi sihteerin esi tyl sen ja päätti kutsua ylimääräisen liittoneuvoston koolle seke jätti päätöksestä johtuvat toimenpiteet toimiston hoidettavaksi. 7astaan äänestivät Yrjö Enne, ~auli Aoponen ja Vieno aitonen. Enne ja opone esittivät merkittäväksi päätöksen johdosta pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 2delleen liittotoimikunta päätti, että ertlmmaan Työväen Urheilijain anomusta ei käsltellä tässä ylimääräisessä kokouksessa ~. - Verotilitysten tarkkailu. ~sity~sen tekijä valitti sitä, että järjestöohjaaja ei ollut luovuttanut hänen äytettäväkseen tarkastustn varten siihen päivään mennessä ( ) saapuneita verotilityksiä. Aaltonen piti tällaista menettelyä toimitsijavaltuuksien ylittämisenä. Varapuheenjohtaja Enne esitti annettavaksi ankaran muistutuksen asianomaiselle toimitsijalie, tässä tapauksessa sihteerilie, joka oli määräyksen antanut, sen johdosta, että liittotoimikunnan jäsenel tä evätty tarkastusmahdollisuus tel1tl.v~issä, johon hänet oli vartavasten asetettu. Sihteeri ilmoitti kieltäneensä verotilitysten käsittelyn ja listojen luovuttamisen kenellekään, ennenkuin ne ovat kaikki saapuneet ja ennenkuin vaalilautakwlta on kokoontunut asiaa käsittelemään. Hän ilmoitti, että vaalilautakunta oli kutsut~u ensimmaiseen kokoukseensa perjantaina , mihih mellllessä oletetaan tilitysten ehtineen liiton toimistoon. Liittotoimikunta hyväksyi selityksen sekä siirsi kysymyksen keskusvaalilautakunnalle, jonka tehtäviin vnalia koskevien asiain hoitaminen kuuluu. ä[tös tehtiin 5 äänellä 3 vastaan. Vastaan äänestäneet Enne, ~~oponen ja Aaltonen esi ~v ivät samalla eriävän mielipiteensä llierkittäväksi pöytäkirjaan ' J ' - Seurojen mielenilmauksia. l1erkittiin saapuneiksi k Voimistelun olympiamäärärahat. ysymyksen käsittelyssä kävi selville, että.1:\. ei ollut lopullisesti käsitellyt liiton valitusta, minkä vuoksi liittotoimikunta jäi odottamaan OK:n päätöstä asiassa. Samassa yhteydessä OK :n jäsenet selostivat valmennusvarojen jaossa noudatet'tavia periaatteita. Niinikään kävi selville: että naisvoimisteluun oli myönnetty voimistelun olympiamäärärahoista ensimmäinen erä. eskustelun aikana sukeutui myös kysymys siitä, onko syytä perustaa naisvoimistelun valmennusta varten erityinen yhteistoimintaelin vai hoidetaanko tämä valmennus voimistelun yhteistoimikunnan toimesta. ~ämä kysymys jätettiin naistoimikunnan tu'tkittavaksi. toi Kansainvälinen edustus piirijuhlilla. Liittotoimikunta hyväksyi p iirijuhla~oimikunnan r.j.enpiteet L ' Humanite-lehden maastojuoksu. Liittotoimikunta totesi, että kutsu on tullut liian myöhäan, joten mitään edustuskelpoista osano~toa ei ehditä valmistaa, minlcä vuoksi se yhtyi jaoston ja UT 'lln hylkäävään kantaan ~. - Kiekk omaaot ~ elut. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen U. ~. - ijiihtopä ivän vietto. Esitys hyväksyt~iin '. - "Seuran suurajot". Liittotoimikunta päätti, että kysymyksessä olevat

20 Kokous 3/51-6. propaganda- ajot ovat sen luontoiset, ettei liit~o niihin voi osallis~ua. Päätös tehtiin 6 äänellä 1 vastaan. Ltk :n jäsen rauli Koponen oli sitä mieltä, että yritykseen olisi ollut mentävä mukaan ~. - Aollanus ja ulmakorpi S1~ - jäärata-aj oihin. Liittotoimikunta suostui jaoston esitykseen Yleisurheilijain luokit telu. Lii~to~oimikunta hyväksyi esityksen uo{i~~elusta. Päätös t ehtiin 5 äänel ä 3 vastaan ~. - ~iirikokoukset ja niiden edustus. Liitto~oimikunta määräsi piirikokousedustukset sihteerln esit~ämällä tavalla. Uudenmaan, Varsinals- Suomen ja ~e s ki- Suomen piirien osalta päätos tehtiin äanestyksen jälkeen liunimäärin 4-2, 4-3 ja 4-2. _uiden osal~ a paätökset oliv a~ y~slr ie1isiä. Lapin, OulmL ja l ohjanmaan piirien osalta edustllliset valtuutettiin toimi s to järjestämäan. 50 ~ ~. - Ltk:n anuelimet ja edustus jaostoissa. Liittotoimikunta valitsi apuelimiinsä aikki entiset j äsenet. ~äät ökseen sisältyi, että ltk:n j ä sen Lennart Livi kuuluu pr op aganda 1ioi mi kun~aan ja Greta Rajala- Rinne lehti valiokuntaan.,iämä täydennykset oli tehty aikaise~in. Liitto t oi m i kunna~ edustus jaostoissa pysjtettiin niinikään ennallaan lcaikil ta muilta pai 1i si palloilun osalta. 1a1- loilujaosl; oon lii t-col;oimikunnan edusta Jaksi vali t-ciin ":; i no _~ an-canen Yleisurneilun yhteist oi m ~nt avaliokunta. Ll ittotoimikunta hyvä.csyi jaoston esityksen. l:'uä.tös tehtiin 5 äänellä 2 vastaan '/. h' - Edustus 'V:t : n urheilutoimikunnassa. Vara JUheenj oh-ca ja En~ e en pyynnöstä asia '13.i ljöyaid.lle. ~ ~. - Jou~o Vante en edustusoikeus. Suomen 1.\.:";'sipallolii 1.011e ilr.1oi tetaan, että seurasiirroissa nouda tetaan lii~on sääntöjen ja pä&tos v al~l..elintcn määräyksia. Liittotoimikunnalla ei tieten!{a ~n ole oikeut'ua tehdii poikkeusta tässä cäb.n ta.jau. sessa, vaiklca se ei saattaisi 011a1::80n KLsipalloliitossa noudatetun tava. mukainen ulavi _urasen rangaistus. Liittotoimikunta paatti pysyttäa aikaisemman pu~tö k sensä voi massa ~. - Uinnin Yllteistoimikunnan tilit. Tilit vahvistettiin. Samall a päätettiin, että toiminnan osoittama säästö jää yhteistoimintavaliokunnan kiiyttöon ~ilintarkkailulausunt o ~. - Liiton päivärahat. Liittotoimikunta siirsi kysymyksen takaisin työ-valiokunnan äsitel~äväksi ja evästyksenä huomioonotettavaksi esit~r sestä käyty keskustelu. 1'ilintark,::ailul ausunto l uet-ciin Ja mer.ci t ~iin kuulluksi. 0en lisä l~si toisena tark~ailijana toi minut _'auli oponen ilmoitti, että Kassassa oli ollu-c 4 kuwcauden a:an 4u. OOO markan suuruinen vippikuitti, se?ä esit~i, että autona~o~~rjaan merkit-cäisiin myös matka ittarin muner o.li,ittotoi mi kul1,t:: 1)13.L:.t~i, että mikäli lainoja yleensä lyhemmäksi tai )itel1l1.läksi ajalcsi liitosta my önnetädn, on ne työvuliokunnrul käsite1tä7ä, eikii 1 itään "vippejä" saa kassassa olla. l:iin i kätia liittot oimikunta hyvälcs: i autonaj okirjaan merl:it"väväksi mittarin numerot ~. - Uus i seura. Varapuheenjohtaja 'nne ehdotti, et~ä dorsa~os.en

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot