Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista"

Transkriptio

1 Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA Anniina Mälkiä III OPETUSKOKEILUN ALKU AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA Eliisa Kolttola & Essi Sorsa IV TOIMINNALLINEN MATEMATIIKKA JA OMAN TALOUDEN HALLINTA Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä V YHTEENVETO Outi Cavén-Pöysä LÄHTEET... 42

3 Oheinen raportti on ensimmäinen kolmiosaisessa raporttisarjassamme. Toiminnallisen matematiikan tutkimuksellinen kehittämishanke sijoittuu tärkeälle ammatillisen koulutuksen alalle. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja erityisoppilaitoksissa opiskelee liki kaksisataatuhatta opiskelijaa. Heidän tulevaisuutensa ja hyvinvointinsa aikuisina ammattilaisina on tärkeä asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Otimme toiminnallisen matematiikan kehittämishankkeen ensimmäiset viralliset askeleet Helmi Liiketalousopistossa syksyllä Huoli jatkuvasti lisääntyvistä opiskelun vaikeuksista erityisesti lukemisen ja matematiikan taitojen oppimisessa oli selkeästi ja konkreettisesti arkea. Kysyimme yhä useammin toisiltamme opettajina, mistä oikein on kyse ja onko jotain tehtävissä? Kokenut matematiikan opettaja Eliisa Kolttola oli tutustunut toiminnallisen matematiikan perusteisiin jo aikaisemmin. Ajatus mahdollisesta pedagogisesta opetusmallista oli jäänyt hänen mieleensä itämään. Opetuksellisten tilanteiden haasteiden kasvaessa olimme valmiita nostamaan tilanteen esiin, "pöydälle" ja ratkaistavaksi. Hankkeen raportti muodostuu neljästä artikkelista. Ensimmäisessä artikkelissa käsitellään ja avataan matematiikan merkitystä yleisesti ja erityisesti ammatillisessa opetuksessa. Osaaminen liitetään laajemmin yhteiskunnan kannalta keskeiseksi voimavaraksi. Artikkelin loppuosassa käsitellään opetuksen laajaa ja merkittävää muutosta sekä uudenlaisia oppimisympäristön määreitä ja muotoja. Kirjoittajana on hankkeen johtaja, dosentti Outi Cavén-Pöysä. Toinen artikkeli esittelee toiminnallisen matematiikan teoriaa: mistä se on syntynyt ja millaisia perusteita opetukselle on luotu kansainvälisesti. Kirjoittaja esittelee matematiikan eri kieliä ja pohtii sitä, miten ratkaista opettamisen haasteita. Artikkelin kirjoittaja on toiminnallisen matematiikan aihetta pro gradu -tutkielmassaan työstävä, matematiikan opettajaksi auskultoinut, LuK Anniina Mälkiä, joka työskentelee myös hankkeessa tutkijana ja opetuksen toisena kehittäjänä. Anniinan kautta hankkeeseen on syntynyt elävä ja vuorovaikutuksellinen silta Helsingin yliopiston matematiikan laitokselle. Julkaisun kolmas artikkeli käsittelee hankkeen lähtökohtia. Hankkeessa verkkopohjaisia opetusmateriaaleja kehittävä, niin ikään opettajaksi auskultoinut, HuK Essi Sorsa on haastatellut pitkän uran tehnyttä matematiikan lehtori Eliisa Kolttolaa, joka toi toiminnallisen matematiikan Helmi Liiketalousopistoon. Artikkelissa kuvataan sitä, mistä kaikki alkoi, mitä olemme jo tehneet ja millaisia tavoitteita ja tuloksia olemme saaneet alkuvaiheessa aikaan. Johdanto 3

4 Neljäs artikkeli luo lukijalle esimerkkejä siitä, mitä toiminnallinen matematiikka antaa konkreettisimmillaan. Miten laskea arkisia laskutoimenpiteitä, ja missä opettajat havaitsevat yleisimmin hahmotusongelmia. Artikkelissa Eliisa Kolttola ja Anniina Mälkiä havainnollistavat opetusvälineistön käyttöä toiminnallisen oppimisen tilanteissa. Päätämme raportin lyhyeen yhteenvetoon. Syvennämme tässä julkaisussa käsittelemiämme teemoja ja tuloksia seuraavassa väliraportissa syksyllä 2014 sekä loppuraportissamme keväällä Kiitämme Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä varauksettomasta tuesta hankettamme ja kehittämishaastettamme kohtaan. Ensimmäinen kolmannes hankkeesta on takana. Olemme luoneet selkeän perustan toiminnallisen matematiikan kokeilulle ja oman talouden hallinnan perusteiden opetuksen alustavalle rakenteelle. Pilottiopetusryhmät ovat osallistuneet uudenlaiseen matematiikan opetukseen. Opettajia on alettu kouluttaa, ja innostuneiden toimijoiden joukko on kasvanut vauhdilla. Opiskelijoiden matematiikkataitoja on alettu testata, ja kokeilun vaikuttavuutta seurataan koko ajan erilaisin menetelmin. Malmilla kesäkuussa 2014, kirjoittajat Johdanto 4

5 I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 5

6 Miksi matematiikkaosaaminen on tärkeää? Matematiikka sisältyy kaikkialle elämään. Se tunkeutuu huomaamatta liki jokaiseen suhteeseen. Vai pitäisikö ennemminkin ajatella, että ympäröivä yhteiskuntamme ja vuorovaikutus on määriteltävissä matematiikan avulla? Oman aikamme matemaattinen nero, Steven Hawking, toteaa kirjansa "Ajan lyhyt historia" (1988) saatesanoissa, miten jokainen kirjaan kirjoitettu matemaattinen kaava pudottaa kirjan myynnin puoleen. Hän jättää kaiken uhallakin kirjaansa kuitenkin yhden lauseen E=mc² Einsteinin kuuluisan suhteellisuusteorian matemaattisen lauseen. Elämää voi Hawkingin mukaan elää ymmärtämättä maailmasta juuri mitään. Toisaalta ihminen on aina halunnut löytää johdonmukaisuuksia. Miksi olemme olemassa ja mihin olemme menossa? Maailmankuvan muodostamiseen tarvitaan matematiikkaa. Samoin matematiikka jäsentää yksittäisen ihmisen elämän rakennetta, vaihtoehtojen viidakkoa ja arjessa selviytymistä. Matematiikkataidot on määritelty yhdeksi tietoyhteiskunnan avaintaidoista (European Commission 2011). Tutkimukset ovat osoittaneet, miten matematiikan, kirjoittamisen ja lukemisen vaikeudet päällekkäistyvät (Taipale 2009). Lisäksi kokonaisuus on sidoksissa minäkäsitykseen niin, että minäkäsitys heikkenee oppimisvaikeuksien myötä. Minäkäsitysten heikkeneminen on suurimmillaan siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Lukiossa minäkäsitys on heikoimmillaan ja ammatillisessa koulutuksessa se puolestaan tasaantuu vähitellen. Matematiikan oppimisesta ja opettamisesta Kouluissa opetettava matematiikka on jaettu perinteisesti kolmeen osa-alueeseen. Näitä ovat: aritmetiikka, algebra ja geometria. Aritmetiikassa lasketaan luvuilla ja algebrassa kirjaimilla. Geometriassa opetellaan taso- ja avaruuskuvioita. Edellä kuvattu jako on muuttunut algebran ja geometrian alettua sekoittua keskenään. Matematiikkataidot alkavat kehittyä varhain. Lapsilla on taipumus kehittää lukukäsitys jo ennen varsinaisen opetuksen alkua. Lukukäsitys ja lukujonotaidot luovat pohjaa aritmetiikan oppimiselle. Tällöin lapsi oppii ilmaisemaan määrää ja vertailemaan sekä yhteen- ja vähennyslaskun perusteet. Samaan vaiheeseen liittyvät osaja kokonaissuhteiden ymmärtäminen. (Taipale 2009, 20.) I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 6

7 Kuvio 1: Matematiikan eri taidot (Taipale 2009, 21.) Matematiikan oppimistuloksia on arvioitu jo 1960-luvulta alkaen kansainvälisesti vertaillen. Suomalaiset ovat osallistuneet TIMSS-tutkimusohjelmaan (Trends in International Mathematics and Science Study) kaksi kertaa vuosina 2009 ja Ohjelman tavoitteena on selvittää eri maissa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen tasoa. Nuorista koululaisista kohdejoukkona ovat olleet neljäs- ja kahdeksasluokkalaiset. Tutkimus toteutetaan joka neljäs vuosi, ja sen antama kuva täydentää Pisa-tutkimuksista saatavaa tietoa. Hankkeessa kerätään tietoa hyvin monipuolisesti. Tiedolliset mittaukset ovat vain osa kokonaisuudesta. Niiden lisäksi tehdään taustakyselyitä oppilaille, opettajille ja koulujen rehtoreille. Osa lasten vanhemmista saa myös pyynnön osallistua kyselyihin. Osallistujamaita on ollut 60 70, joten aineistot antavat suhteellisen kattavan vertailukuvan eri maista. (Kupari & al ) TIMSS-tutkimuksessa lähtökohtana on opetussuunnitelma. Se voidaan nähdä kolmella eri tavalla: tarkoitettu, toimeenpantu ja toteutunut opetussuunnitelma. Ajattelussa korostuu se, miten opetussuunnitelma sinällään on vasta kirjoitettu aikomus. Se, miten suunnitelma toteutuu, ratkaisee onnistuneisuuden. Onnistuneisuus tulee näkyväksi tuloksia, osaamista, mitattaessa. Suomalaiset nuoret pärjäävät hyvin luonnontieteissä. Matematiikan osa-alueiden hallinta on heikompaa. Nuoret eivät välttämättä arvosta luonnontieteiden opiskelua. Kotitaustalla on merkittävä vaikutus erityisesti matematiikan osaamiseen. Vanhempien korkea sosioekonominen asema liittyy lasten hyvään matematiikkaosaamiseen ja päinvastoin. Muutos matematiikkaosaamisessa vuodesta 1999 vuoteen 2011 on ollut negatiivinen. Huonontumista voidaan konkretisoida sanomalla, että osaaminen on heikentynyt yhden kouluvuoden verran. Erityisesti hyvin matematiikkaa osaavien määrä on vähentynyt. Heikosti osaavien määrät ovat pienentyneet vähemmän. (Kupari & al ) I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 7

8 Tutkimuksessa tarkasteltiin laajasti myös opettamisen tapoja ja opettajien osaamista sekä opettaja-asenteita. Suomi jäi liki viimeiseksi siinä, miten opettajat sitouttavat oppilaita eri tavoin oppimiseen. Vaikka suomalaiset opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja motivoituneita, merkittävä osa opettajista jättää oppimisen prosessin hyödyntämättä. Vain Norjassa ja Japanissa oppilasta sitoutetaan oppimiseen vähemmän kuin Suomessa. (Kupari & al ) Oppimisen pitäisi tukea persoonallisuuden kehittymistä ja modernin maailmankuvan rakentumista. Jokapäiväisten valintojen tekeminen tarvitsee tuekseen muun muassa matematiikan osaamista ja soveltamista. Tutkijat pohtivat raportissaan, onko Suomessa oppimisen motivaatio ja ilo kateissa. Opettajat ovat päteviä, liki korkeimmin koulutettuja maailmassa. Toisaalta he osallistuvat heikosti täydennyskoulutukseen. Mitä vanhemmiksi oppilaat tulevat, sitä negatiivisemmiksi heidän asenteensa muuttuvat matematiikkaa kohtaan. Edellisessä kehityksessä tutkijat näkevät selkeän paineen muuttaa ja kehittää opetusmenetelmiä sekä rikastuttaa oppimismenetelmiä vastaamaan nuorten tarpeita ja muuttuneita elämäntapoja ja arvoja. Opettamista ja oppimista on tutkittu laajasti. Kuvio 2: Elämyksellinen matematiikan opetus (Portaankorva-Koivisto 2010, 35.) Kuviossa on luonnosteltu matematiikan opiskelun eri osa-alueita. Keskiössä on elämyksellisen oppimisen malli, missä opettajan ja oppilaan sekä opittavan aineksen välillä on moninaisia liittymäpintoja. Opettaja ottaa huomioon oppilaan kokemuksellisen prosessin, ja hän pyrkii tukemaan oppilaan ymmärryksen kehittymistä pelkän opittavan aineksen omaksumisen sijaan. I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 8

9 "Mihin amislainen tarvii matikkaa?" Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee merkittävä määrä nuoria. Koulutuksessa on 8 eri koulutusalaa. Perustutkintoja on 53 ja niillä eri koulutusohjelmia 120. Vuonna 2013 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeli yhteensä opiskelijaa. Edellisen lisäksi opiskelijaa suoritti tutkintoa oppisopimuskoulutuksessa. (Tilastokeskus 2013.) Matematiikkaosaamisessa ei ole kyse pelkästään siitä, että osaa tai ei osaa laskea. Tutkijoiden mukaan kyse on myös matematiikan esteettisten ja ajanvietteellisten elementtien saavuttamisesta. Asenteet, tunnekokemukset, itseluottamus, uteliaisuus, kiinnostuneisuus, merkityksellisyyden kokemukset sekä halu tehdä ja ymmärtää asioita kuuluvat kokonaisuuteen. Nuoren tulisi vähintäänkin hallita seuraavat asiat: lukumäärien arviointi ja vertailut, sarjallinen järjestys, luetteleminen ja numeroiden kirjoittaminen sekä peruslaskutoimitukset. Matematiikan taito on kumuloituva. Perusta luodaan lapsuudessa, ja oppiminen kumuloituu kierros kierrokselta entisen osaamisen päälle. (Taipale 2009, ) Kasvava osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on Uudellamaalla maahanmuuttajia. Heidän osaltaan matematiikkaosaamisen vaikeudet ovat asteen verran haastavampia. Maahanmuuttajille ei ole laadittu testejä eikä mittareita. Suomen kielen osaamisvaikeudet sekä yleinen kokemattomuus osallistua minkäänlaisten testien tekemiseen tuottavat suuria vaikeuksia arvioida ja määritellä osaamisvajeita ja -ongelmia. Vaikeudet voivat olla myös taustaltaan hyvin erilaisia. Siinä, missä joku ei osaa laskea kynän ja paperin avulla lukuja yhteen, hän hallitsee laskun, kun samat numerot muutetaan käytännön asiakastilanteeksi ja kyseessä on maksamisen laskeminen. (Peltonen 2013.) Tämän päivän nuorien ongelmia on, että nuoret elävät maailmassa, jossa tarjonta on liki rajatonta, mutta hankkimisen ja ostamisen välineitä on vain erittäin rajallinen määrä. Tulot ovat opiskelun ohessa epäsäännöllisiä ja usein myös osa-aikaisten työsuhteiden tuottamia. Aikuistuvalla nuorella on monia haasteita elämänsä hallinnan suhteen. Perhe, työ, opinnot ja ystävien odotukset yhdessä nuoren aikuisen taloudellisen rajallisuuden kanssa voivat aiheuttaa pitkäaikaisia ja vakavia oman talouden hallitsemattomia ongelmia. (Lehtinen & Remes 2005.) Nuoret ovat olleet yleisesti hyviä taloudellisten sitoumustensa hoitajia. Muutos on kuitenkin nähtävissä. Yllättävät tapahtumat elämässä voivat ajaa nuoren aikuisen kierteeseen, missä maksuhäiriöt ja taloudelliset ongelmat hidastavat tai keskeyttävät opinnot. Taitamattomuus hoitaa talouttaan tai liian suurten menojen kasaantuminen suhteessa tuloihin on yleistynyt I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 9

10 nuorten aikuisten kohdalla. Nuorten ryhmästä on alkanut eriytyä osajoukko, joka korostaa omaa elämäntyyliään ja sitä, miten parempi ja huolettomampi elämäntyyli on tavoitteena. Tavoitteeseen ei kuulu kuitenkaan raha-asioista huolehtiminen ja niiden hallinta, vaan ongelmat selitetään elämäntyylin kalleudella ja sillä, miten muillakin oman ikäisillä ystävillä on samanlainen tilanne. (Lehtinen & Remes 2005.) Taloudellisiin ongelmiin joutuneiden nuorten elämässä on tyypillistä se, että he ovat olleet jo suhteellisen nuoresta iästä lähtien töissä. He ovat tottuneet saamaan palkkaa ja kuluttamaan rahaa suhteellisen kauan ja itsenäisesti omien tarpeidensa mukaan. Usein nuori on asunut kotona ja käynyt töissä. Muutokset elämässä ja esimerkiksi muutto kotoa itsenäiseen elämään ovat saattaneet horjuttaa taloutta. Luottoja ja vippejä on otettu tarpeiden mukaan. Elämäntilanteen muutokset ovat kuitenkin suuria, ja siksi nuori ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Hän ei välttämättä osaa hahmottaa omaa talouttaan ja kokonaiskuvaa tilanteesta. Mahdollisuudet suunnitella taloutta johdonmukaisesti ja pitkällä tähtäimellä ovat liian monimutkaisia. Taloudellisiin ongelmiin ajautuneet nuoret eivät ole välttämättä ymmärtäneet oman taloutensa logiikkaa. He ovat hakeneet pankista kortit ja allekirjoittaneet sopimukset. Kun kulutus on tuottanut umpikujan, nuori on saattanut jäädä toimimattomana paikoilleen osaamatta tehdä mitään tilanteensa eteen. Asiat kasautuvat ongelmiksi, joiden merkitystä ja syitä saati ratkaisuja nuori ei osaa hahmottaa. Oppiminen ja opetus rajaton luokkahuone ja tulevaisuuden taidot Matematiikan opetus ja oppiminen tapahtuvat samojen oppimisen periaatteiden mukaan kuin mikä tahansa muukin opittava sisältö. Se, miten oppimista ja opetusta tuetaan erilaisin ympäristöin, on ammatillisen opetuksen eräs ajankohtaisista haasteista. Haaste kasvaa entisestään uusien opetussuunnitelmien astuessa voimaan Tavoitteeksi on asetettu voimakas henkilökohtaistamisen vaatimus, monipuoliset ja laadukkaat oppimisympäristöt sekä toiminnallisuuden lisääminen opetuksen toteutuksen muotoihin. Oppimisympäristöt muodostuvat fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. Perinteinen luokkahuonetilakeskeinen ajattelu on jäämässä vähitellen taustalle. Tilalle tulevat monipuoliset ja monella tavalla avoimeksi muuttuvat opetustilat ja yhteisöt. Verkossa tapahtuva sosiaalinen viestintä alkaa antaa tilaa myös oppimiselle. Tulevien vuosien tärkeänä opetuksen ja opettajien kehitystehtävänä on luoda tilaa nuorten käyttämän sosiaalisen median areenoille sekä myös oppimisen areenoille. I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 10

11 Oppiminen on kulkenut lyhyessä ajassa pitkän muodonmuutoksen. Esi-isien kokemuksen siirto seuraaville sukupolville postfiguratiivinen kulttuuri, oppi isältä pojalle on vaihtunut opiksi kaltaisiltaan eli tilaksi, missä yhteisöt opettavat toisiaan kofiguratiivinen kulttuuri, yhteisöllinen oppiminen. Viimeisin kehitysvaihe on muoto, missä vanhemmat alkavat oppia lapsiltaan. Lapset luovat itsenäisesti tietoa, arvovaltaa ja tulevaisuutta. Kyseessä on prefiguratiivinen kulttuuri. Katse on tulevaisuudessa ja muutokset voimakkaita ja nopeita. (Manninen & al. 2007, 12.) Erityisesti tietotekniikan opetus ja kehitys on erinomainen esimerkki oppimisen uudenlaisesta järjestyksestä. Lapset ovat vanhempiaan huomattavasti edellä. Mediasukupolven nuori on syntynyt internetin ja sosiaalisen median keskelle. Hänen maailmassaan vanhempien käyttämät viestinnän ja toiminnan muodot eivät ole koettuja eivätkä opittuja. Vanhemmat puolestaan pyrkivät kuromaan kiinni koko ajan kasvavaa välimatkaa median, netin ja virtuaalisen maailman sekä todellisuuden arjen välillä. Miten tavoittaa nuori, joka elää suuren osan elämästään verkon välityksellä? Miten ymmärtää nuorta, joka rakentaa identiteettinsä ja kuvan itsestään verkon kautta, muita varten ja kooten kuvansa idoliensa elementeistä? Opetus yhteisöllisenä kokemuksena Matematiikan opetuksen haasteena on ollut perinteisten opetusmuotojen kapeus. Opittava aines tulisi sijoittaa ympäristöön, joka mahdollistaisi aktiivisen osallistumisen ja sukeltamisen ympäristöön sisään. Pelilliset sovellukset, tekeminen ja toimiminen konkreettisesti sekä yhdessä tuottaminen ovat mahdollisia ratkaisuja myös matematiikan opetuksen kehittämiseen. Se, miten opiskelija voi itse vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti opetuksen ja oppimisen toimintaan, tuottaa erinomaisia tuloksia. Suomessa Tiedekeskus Heureka Vantaalla on erinomainen esimerkki luonnontieteiden opetuksen rikastamisesta (http://heureka.fi/fi/koulutja-paivakodit). Sosiokulttuurisen ja konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen nähdään yhteisesti tuotettuna prosessina, missä jokainen osallistuu tiedon tuottamiseen ja sen myötä oppimiseen. Ryhmä ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat olennaisia osia opetuksen toteutuksessa. Opettajalta vaaditaan monipuolisuutta ja kykyä asettua kanssaoppijaksi perinteisen tiedon jakamisen sijaan. Ammatillinen auktoriteetti ei ole enää opettajan käytössä perinteisellä tavalla. Opettajan tulee asettautua ryhmään yhdeksi oppijoista. Ammatillisesti opettajan tulee suunnitella, rakentaa ja tarjota puitteet sekä suunta yhteisölliselle oppimiselle. Se, miten ryhmä I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 11

12 käyttää mahdollisuuden tiedon tuottamiseen, paljastaa opetuksen laadukkuuden ja motivaation tason. Mielekkäälle oppimiselle on asetettu joukko kriteereitä. Näitä ovat (Manninen & al.2007, 57.): 1. Mahdollisuus rakentaa uutta tietoa aikaisemman pohjalta. 2. Oppijan rooli on aktiivinen, sitoutuva ja vastuullinen. 3. Työskentely tapahtuu yhdessä, kaikkien tiedot ja taidot ovat käytössä. 4. Kaikki yrittävät yhdessä saavuttaa tiedollisen tavoitteen. 5. Oppimistehtävät sijaitsevat mielekkäissä reaalimaailman tehtävissä tai ne ovat tapauskohtaisia tai ongelmaperustaisia reaalielämän esimerkkejä. 6. Oppijat osaavat siirtää tietoa ja käyttää sitä erilaisissa tilanteissa. Aikaisemmin opittu tieto ja taito on käytössä uuden oppimisessa. 7. Oppijat osaavat ilmaista sen, mitä ovat oppineet. He osaavat myös tarkastella omia ajatus- ja päätösprosessejaan. Matematiikan opetuksen kehittäminen tukemaan edellä esitettyjä kriteereitä on helppoa toiminnallisen matematiikan opetuksen menetelmässä. Voimakas sidos konkretiaan on erityinen edellytys toiminnallisen menetelmän käytössä. Osaamisen siirtäminen oman talouden hallintaan tapahtuu saumattomasti, kunhan perusta ymmärrykselle on luotu. Opittu tieto ja taidot on mahdollista ottaa käyttöön omassa elämässä ja oman elämän mittasuhteiden hallinnan perustaksi. Hannele Niemi ja Jari Multasilta (2014, 12 36) pohtivat koulun tilaa erityisesti rajattomuuden kokemusta monella eri tavalla. Tiedon, teknologioiden, koulujärjestelmän, oman itsen ja työn rajattomuuden kokemus on voimistunut kuluneina vuosina. Työn ja oppimisen ilon löytäminen, työn mielekkyyden saavuttaminen ja ylläpitäminen sekä jatkuvan tiedon tulvan käsitteleminen asettavat jokaisen yksilön ja organisaation isojen muutosten ja odotusten kohteeksi. Koulu on ollut perinteisesti yhteiskuntaa ja kansallista kulttuuria stabiloiva ja toisaalta kehittävä toimija. Koulujärjestelmää ei voi muuttaa pelkästään ulkoisten paineiden ja odotusten edessä. Muutoksen perusteiden ja suunnan on tultava osaksi kansallisia arvoja ja tulevaisuuden näkemyksiä. Vaikka talouselämä saa suuren sijan päivittäisessä mediassa, ja sen koetaan olevan elämää ja yhteiskuntaa voimakkaasti ohjaava voima, tulee koulun olla myös osa kulttuuria. Koulun on oltava sivistystä rakentava vastapaino jatkuvalle median ja ismien virralle. I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 12

13 Avoimet oppimisympäristöt, vuorovaikutuksellinen oppiminen sekä yhteisöllisyys ovat kaikki mahdollisuuksia vastata haasteisiin. Niiden avulla voidaan myös rakentaa uudenlaista hyvinvointia, missä jokainen nuori löytää paikkansa, saa itsensä kokoisia oppimisen haasteita sekä kasvaa ammattilaiseksi itse valitsemaansa ja oppimaansa ammattiin. I Hankkeen yhteiskuntapoliittinen merkitys 13

14 II Toiminnallisen matematiikan teoriaa 14

15 Varga Neményi-opetusmenetelmä Eräs laajalle levinnyt toiminnallisen matematiikan opetuksen suuntaus on unkarilainen Varga Neményi-menetelmä, joka kulkee puhekielessä nimellä unkarilainen matikka. Menetelmän isä on unkarilainen matemaatikko Tamás Varga, joka sai 1960-luvun alussa tehtäväkseen kehittää matematiikan opetusta kotimaassaan. Yksi Vargan läheisimmistä työtovereista oli Eszter C. Neményi, jonka kanssa yhteistyö opetuksen kehittämisen parissa jatkui vuosikymmenien ajan. Työparin uurastuksen tuloksena syntyi opetusmenetelmä, jossa matemaattisia ilmiöitä pyritään ymmärtämään toiminnan avulla. Ymmärrys rakennetaan pala palalta oppilaan omakohtaisten kokemusten ja ajatteluun haastavien harjoitusten sekä taitavasti suunniteltujen oppituntien avulla. Matematiikan ilmiöihin tutustutaan muun muassa pelaten, leikkien tai pohdiskellen, ja vasta tämän jälkeen edetään kohti abstrakteja käsitteitä. Opettajan tehtävä ei ole luennoida tai kertoa oppilaille matemaattisia sääntöjä, vaan hänen roolinsa on ohjata oppilaita löytämään säännönmukaisuuksia itse. Opetusmenetelmä rakentuu seitsemälle pedagogiselle periaatteelle (Tikkanen 2008, 66), jotka ovat: 1. Todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen 2. Abstraktion tie 3. Toimintavälineiden runsas käyttö 4. Laaja ja yhtenäinen käsitteiden pohjustus 5. Lupa erehtyä, väitellä ja iloita 6. Oppilaan kehityksen ja ominaispiirteiden huomioiminen 7. Opettaja ja matematiikan opetus Todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen on opetusmenetelmän pedagogisista periaatteista tärkein. Lasten kyky oppia on rajaton, mutta mistään tiedosta ei tule pysyvää tai käyttökelpoista, ellei sitä esitetä heille tutussa arkipäivän kontekstissa ja heidän ajattelunsa tasolla. Varga Neményi-menetelmässä matematiikkaa etsitään ja löydetään arkipäiväisistä asioista ryhmittelemällä, mittaamalla, luokittelemalla tai pelaamalla. Oppilaita kannustetaan kertomaan ajatuksistaan ääneen, ja he saavat käyttää puheessaan tuttua arkikieltä. Omakohtaisia kokemuksia siitä, miten matematiikka näyttäytyy arkipäivässä, pyritään etsimään kaikkien aistien avulla. Nämä fyysiset kokemukset tarjoavat oppilaille tärkeitä loogis-matemaattisia oivalluksia, ja samalla ne toimivat perustana, jonka päälle lähdetään rakentamaan matemaattisia käsitteitä. II Toiminnallisen matematiikan teoriaa 15

16 Abstraktion tie on metafora, joka kuvaa käsitteen muodostumisen prosessia. Kuvio 3: Varga Neményi-menetelmässä oppiminen etenee niin sanottua abstraktion tietä Edellä kuvatut fyysiset kokemukset ovat ensimmäinen askel nelivaiheisella abstraktion tiellä, jota pitkin oppiminen Varga Neményi-menetelmässä etenee. Hankittuaan fyysisiä kokemuksia jostakin todellisen maailman ilmiöstä, oppilaat harjoittelevat mallintamaan tätä ilmiötä toimintavälineiden avulla. Välineiden pyörittelyä seuraa kuvallinen vaihe, jossa havainnot puetaan esimerkiksi taulukoiden ja piirrosten muotoon. Lopuksi ilmiö esitetään vielä matemaattisten symbolien avulla. Jotta havaittu ilmiö muodostuisi käsitteeksi, abstraktion tie tulee kulkea useita kertoja. Ainoastaan toistojen avulla oppilaiden on mahdollista havaita ilmiöiden yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet, mikä on välttämätöntä käsitteenmuodostuksen kannalta. Jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin, abstraktion tietä kuljetaan molempiin suuntiin sekä konkreettisista kokemuksista abstrakteihin käsitteisiin että myöhemmin myös toisin päin. Erilaisia toimintavälineitä käytetään Varga Neményi-menetelmässä runsaasti. Tämän avulla pyritään tukemaan induktiivista oppimista, jonka tarkoituksena on yksittäisten tapausten yleistäminen. Toimintavälineet voivat olla mitä tahansa arjen konkreettisia esineitä, erityisesti opetukseen suunniteltuja apuvälineitä tai painettua materiaalia. Ne kuuluvat lähes jokaiselle oppitunnille ja jokaiselle oppilaalle tai vähintään oppilasparille. Konkreettisten toimintavälineiden tarkoituksena on tarjota oppilaille aistihavaintoja ja omakohtaisia kokemuksia sekä synnyttää mielikuvia, joiden avulla tehtäviä voi tulevaisuudessa ratkoa myös ilman apuvälineitä. Varga Neményi-menetelmässä matemaattisia käsitteitä pohjustetaan laajasti eri matematiikan osa-alueilta. Jotta oppilaan matemaattinen ajattelu voisi kehittyä, hän tarvitsee paljon kokemuksia erilaisilta matematiikan aihealueilta ei siis vain harjoitusta laskuopissa. Tehtäviä ratkotaan esimerkiksi joukko-opin, logiikan, kombinatoriikan, todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen alueilta. Erilaisten lukujärjestelmien ymmärtäminen on olennainen osa matema- II Toiminnallisen matematiikan teoriaa 16

17 tiikkaa, ja oppilaat halutaan kymmenjärjestelmän ohella tutustuttaa myös muihin lukujärjestelmiin. Esimerkiksi tietokoneen toimintaa on mahdoton ymmärtää ilman käsitystä binäärilukujärjestelmästä. Menetelmän viides pedagoginen periaate, lupa erehtyä, väitellä ja iloita, kuvaa leikkisää ja turvallista oppimisen ilmapiiriä. Erehtyminen ja virheiden tekeminen nähdään sekä luonnollisena osana oppimista että mahdollisuutena uusiin oivalluksiin. Opettaja ei saa tyrmätä oppilaiden vääriä vastauksia, vaan hänen tulisi hyvin valikoitujen kysymysten ja tarkkojen huomioiden avulla johdatella heitä kohti oikeaa ratkaisua. Jos väärinkäsitys on päässyt syntymään, oppilasta ohjataan kulkemaan tarvittava matka abstraktion tietä uudestaan. Tällöin hänellä on mahdollisuus itse huomata virheelliset ajattelumallinsa ja korjata ne. Opetusmenetelmässä suositaan avoimia ongelmia, jotka kannustavat luovaan ongelmanratkaisuun sekä väittelyyn. Avoimiin ongelmiin voi olla useita erilaisia ratkaisuja, mikä antaa todenmukaisen kuvan matemaattisten ongelmien luonteesta. Varga Neményi-menetelmässä korostetaan oppilaan kehityksen ja ominaispiirteiden huomioimista. Ei ole mielekästä yrittää saada heikkoja oppilaita omaksumaan yhtä laajoja sisältöjä kuin pidemmälle edistyneet tai pakottaa lahjakkaita oppilaita keskittymään tehtäviin, jotka eivät vaadi heiltä minkäänlaista ajattelua. Kaikilla oppilailla pitäisi olla mahdollisuus ratkoa omaan osaamistasoonsa sopivia tehtäviä, ja tämän takia opettajalla tulisikin olla runsaasti eritasoisia harjoituksia valmiina. Yksilölliset erot voidaan huomioida myös esimerkiksi työskentelemällä Montessori-pedagogiikan esikuvan mukaisesti pienissä ryhmissä, joissa samantasoiset oppilaat voivat ratkoa ongelmia yhdessä. Kun opettaja tuntee oppilaansa hyvin, hänellä on mahdollisuus antaa jokaiselle sopivaa, henkilökohtaista ohjausta. Opetusmenetelmän käyttö vaatii opettajalta oppilaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta ja vankkaa aineenhallintaa. Opettajan tulee suunnitella oppitunnit huolella, ottaa huomioon oppilaiden erityispiirteet, luoda luokkaan iloinen ja kannustava ilmapiiri sekä sitoutua itse elinikäiseen oppimiseen. Pitkästä listasta voidaan helposti päätellä, että opetusmenetelmän käyttö vaatii opettajalta omistautuneisuutta ja aikaa. Työläydestä huolimatta monet opettajat ovat kokeneet menetelmän käytön olevan vaivan arvoista, ja tänä päivänä se on käytössä useassa suomalaisessa alakoulussa. Menetelmästä innostuneita opettajia löytyy myös ylemmiltä kouluasteilta, ja oppimateriaaleja on tehty lukiotasoon asti. Vuonna 2005 menetelmästä innostuneet suomalaiset opettajat perustivat Varga Neményi-yhdistyksen (http://www.varganemenyi.fi/includes/index.php), joka muun muassa järjestää menetelmästä kiinnostuneille opettajille koulutusta sekä huolehtii toiminnallisten opetusvälineiden saatavuudesta. II Toiminnallisen matematiikan teoriaa 17

18 David Tallin matematiikan kolme maailmaa Sekä pulmapeliä ratkovan lapsen, ylioppilaskirjoituksissa integroivan abiturientin että yliopistolla matematiikkaa tutkivan professorin työkalu on matemaattinen ajattelu. Matemaattista ajattelua on siis monen tasoista. Erään näkökulman matemaattisen ajattelun ja sen kehittymisen tarkasteluun tarjoaa David Tallin teoria matematiikan kolmesta maailmasta (Tall 2013). Tall esittää, että matemaattinen ajattelu koostuu kolmesta tasosta, ja näitä tasoja hän kutsuu matematiikan kolmeksi maailmaksi. Tallin matematiikan kolme maailmaa ovat: 1. world of conceptual embodyment 2. world of operational symbolism 3. world of axiomatic formalism Termeistä käytetään tässä yhteydessä suomennoksia ruumiillinen maailma, symbolien maailma ja formaalin matematiikan maailma. Maailmat ovat siten hierarkkisia, että ensimmäisen maailman tasolla matemaattinen ajattelu on alkeellisinta, ja ajattelun vaativuustaso kasvaa järjestyksessä kohti kolmatta maailmaa. Tätä ei tule kuitenkaan käsittää siten, että maailmat olisivat toisistaan irrallisia tai että korkeammilla ajattelun tasoilla alhaisemman ajattelutason maailmat olisivat merkityksettömiä. Käytännössä matemaattisessa ajattelussa on kuitenkin aina läsnä aspekteja useammasta kuin yhdestä maailmasta. Ruumiillinen maailma kumpuaa havainnoista, joita teemme ympäröivästä, fyysisestä maailmasta. Maailma koostuu ajatuksista ja mielikuvista, jotka syntyvät, kun näemme, koemme ja tunnemme asioita. Nämä ajatukset ja mielikuvat voivat olla sekä suoria kuvia fyysisestä maailmasta että oman mielemme luomia havainnollistuksia. Ajattelun kehittyessä ja kielen monimutkaistuessa on mahdollista visualisoida myös asioita, joita ei voi konkreettisesti havaita. Esimerkiksi täydellistä suoraa on mahdoton piirtää, sillä suoralla ei ole alku- eikä loppupistettä. Voimme kuitenkin piirtää janan, joka havainnollistaa suoraa ja mielessämme kuvitella sen jatkuvan loputtomiin. Ruumiillisen maailman tasolla ymmärrys syntyy siitä, että asiat konkretisoituvat jollain tavalla. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita luonnollisten lukujen yhteenlaskun vaihdannaisuus. Osaamme laskea, että = 8 ja yhteenlaskun vaihdannaisuuden nojalla tiedämme, että myös = 8. Tämä laki voidaan näyttää todeksi ruumiillistamalla summa esimerkiksi värinappien avulla seuraavalla tavalla: II Toiminnallisen matematiikan teoriaa 18

19 Kuvio 4: Yhteenlaskun vaihdannaisuuden ruumiillistaminen värinappien avulla Värinappien avulla voimme havaita, että sekä että antavat tulokseksi kahdeksan. Voimme mielessämme kuvitella lukujen kolme ja viisi paikalle mitkä tahansa kaksi luonnollista lukua ja vakuuttua siitä, että vaihdannaisuus pätee millä tahansa luonnollisilla luvuilla. Kun matematiikka ruumiillistuu, ilmiöt eivät jää vain ulkoa opeteltaviksi merkityksettömiksi faktoiksi. Symbolien maailmaan kuuluvat erilaiset matemaattiset symbolit, joita käytämme laskiessamme laskuja tai pyöritellessämme matemaattisia kaavoja. Symbolien avulla voimme siirtyä tutkimaan jatkuvasti hienostuneempia lukukäsitteitä kuten irrationaalilukuja tai kompleksilukuja. Symbolien maailmassa totuus näyttäytyy siten, että voimme symboleja manipuloimalla osoittaa jonkin olevan totta. Esimerkiksi a m a n = a m+n, sillä Toiminta (esimerkiksi yhteenlasku) tiivistyy käsitteeksi (summa) saadessaan symbolin (+). Näin ollen symbolit sisältävät sekä tiedon siitä, kuinka prosessit suoritetaan että toisaalta tiedon myös siitä, mitä käsitteet tarkoittavat. Symbolien avulla on siten mahdollista sujuvasti vaihtaa näkökulmaa joko prosesseihin tai näiden prosessien taustalla oleviin käsitteisiin, mikä on edellytys kehittyneelle matemaattiselle ajattelulle. Tästä symbolien kaksoismerkityksestä käytetään termiä procept, joka on yhdistelmä sanoista process ja concept (Gray & Tall 1994). II Toiminnallisen matematiikan teoriaa 19

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot