LAUSUNTOPYYNTÖ /421/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009"

Transkriptio

1

2 LAUSUNTOPYYNTÖ /421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri Kehitysvammaisten tukiliitto ry Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto SKL ry VALVIRA - sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto OPH pääjohtaja SV AM, AMKO Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen Hagnäskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

3 LUONNOS Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon perusteet Opetushallitus 2009

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT 1 Näyttötutkintojen järjestäminen 2 Näyttötutkinnon suorittaminen 3 Näyttötutkinnon perusteet 4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa 5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa 6 Todistukset 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus 2 Luku KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnon osat 3 Luku KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET A. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 1 Laaja-alainen ammattitaito kehitysvamma-alalla a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 2 Tavoitteellinen toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat B. VALINNAISET TUTKINNON OSAT 3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat

5 3 4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 7 Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat LIITE Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneen työn kuvaus

6 4 1 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT 1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

7 5 4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. lle tämän jälkeen annettava palaute arvioinnista on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

8 6 6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto.

9 7 2 LUKU KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnon osat Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viisi vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta. Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta (1-2) pakollisesta tutkinnon osasta ja viidestä (3-7) valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat: 1 Laaja-alainen ammattitaito kehitysvamma-alalla 2 Tavoitteellinen toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä Valinnaiset tutkinnon osat ovat: 3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 7 Yrittäjyys 1 Laaja-alainen ammattitaito kehitysvamma-alalla 2 Tavoitteellinen toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä 3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 7 Yrittäjyys Kuvio 1 Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osat.

10 8 3 LUKU KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET A. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 1 ) LAAJA-ALAINEN AMMATTITAITO KEHITYSVAMMA-ALALLA a) Ammattitaitovaatimus b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit tunnistaa kehitysvammaalan työn arvot ja taustalla vaikuttavat Arvojen tunnistaminen ihmiskäsitykset tuntee kehitysvamma-alan ja -palveluiden arvoperustan on tietoinen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan arvoperustoista tunnistaa oman toimintansa taustalla olevia arvoja ja tiedostaa niiden merkityksen työlleen tuntee ja tunnistaa erilaisia käsityksiä vammaisuudesta ja on tietoinen vammatietoisuuden merkityksestä tuntee kehitysvammahuollon historian ja sen merkityksen tähän päivään Erilaisten ihmiskäsitysten tunnistaminen on tietoinen erilaisista ihmiskäsityksistä osaa perustella eri työtilanteissa kehitysvamma-alan lähtökohdan voimavaralähtöisellä ihmiskäsityksellä on tietoinen omasta ihmiskäsityksestään ja ymmärtää sen merkityksen kehitysvamma-alan työn toteuttamiselle Vammaiskäsitysten ja vammatietoisuuden tunnistaminen tuntee erilaisia käsityksiä vammaisuudesta (yksilöllinen, sosiaalinen ja ihmisoikeudellinen) tuntee erilaisia lähestymistapoja vammaisuuteen (yhteiskunnallinen, lääketieteellinen, psykologinen, sosiaalinen, kasvatuksellinen) ja niiden vaikutuksia vammaistyöhön tunnistaa vammaiskäsityksen vaikutuksen yhteiskunnan ja lähiyhteisön toimintaan sekä omaan käsitykseen vammaisuudesta ja ymmärtää sen merkityksen omissa valinnoissaan on tietoinen vammaisen ihmisen henkilökohtaisen vammatietoisuuden (minäkuva, kompetenssin tunne, uskallus) rakentumisesta ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä Kehitysvammahuollon historian tuntemus

11 9 noudattaa kehitysvammaalan eettisiä periaatteita. osaa toimia kehitysvammaalalla perusoikeuksien, vammaistyötä ohjaavien julistusten ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. tuntee kehitysvammahuollon historian yleiset kehityslinjat osaa keskustella kehitysvammahuollosta ja kehitysvammaisten ihmisten hoitotyössä tapahtuneista muutoksista Kehitysvamma-alan eettisten periaatteiden tunteminen on tietoinen kasvatusalan eettisistä pääsuuntauksista tuntee sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet tuntee valtakunnallisen terveydenhuollon eettisten neuvottelukunnan antamat terveysalan suositukset tietää valtakunnallisen vammaisneuvoston ja sen toiminnan vammaisten ihmisten aseman edistäjänä tuntee kehitysvamma-alan palveluiden järjestämisen periaatteet Eettinen toiminta noudattaa toiminnassaan alansa ammattieettisiä periaatteita perustelee toimintaansa ja arvioi valintojaan ja ratkaisujaan eettisten periaatteiden mukaisesti tunnistaa eettisiä ongelmia kehitysvamma-alan työssä edistää osaltaan eettistä toimintaa työyhteisössään Kehitysvammaisen henkilön aseman ja oikeuksien turvaaminen varmistaa omalta osaltaan perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen (Suomen perustuslaki 1999/ ) varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen omalta osaltaan (Yhdenvertaisuuslaki 2004/21) ymmärtää kehitysvamma-alaa koskevien julistusten ja sopimusten velvoitteet ja tietää, missä näihin asiakirjoihin voi tutustua (esim. YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus) osaa käyttää em. asiakirjoja oman toiminnan ohjaukseen ja omaa työtään

12 10 osaa määritellä kehitysvammaisuuden ja osaa käyttää tietoa kehitysvammaisuudesta työssään ohjaavina asiakirjoina Kehitysvammaisuuden määrittely ja kehitysvammatiedon käyttö tietää, mitä kehitysvammaisuuden ja älyllisen kehitysvammaisuuden käsitteillä tarkoitetaan sekä älyllisen kehitysvammaisuuden esiintyvyyden maassamme tietää miten älyllinen kehitysvammaisuus ilmenee, todetaan ja millä tavoin sen vaikeusastetta kuvataan tietää eri vaikeusasteiden vaikutuksen yksilön toimintakykyyn ja henkilön elämänkulkuun tietää tavallisimmat vaaratekijät ja tapahtumat, jotka voivat johtaa älylliseen kehitysvammaisuuteen tuntee tavan ryhmitellä kehitysvammaisuuden syydiagnoosit niiden vaikutusajankohdan mukaan ja tietää kehityksen eri vaiheissa vammautuneiden osuudet tuntee yleisimmät kehitysvammaisuuden biologiset syyt ja tavallisimmat älyllistä kehitysvammaisuutta aiheuttavat oireyhtymät tietää kehitysvammaisuuden syiden ehkäisyn mahdollisuudet ja ehkäisyyn liittyvät eettiset näkökohdat tuntee yleisimmät kehitysvammaisuuden syihin liittyvät lisävammat ja -sairaudet sekä muuta väestöä tavallisemmat terveysriskit käyttää tietoa hermoston toiminnasta ja häiriöistä ohjaus- ja toimintatilanteissa kehitysvammaisen henkilön kanssa Kehitysvammaisuus ja toimintakyky tuntee yleisellä tasolla ihmisen kehon/ruumiin toimintojen ja rakenteiden sekä elinympäristön ja yksilötekijöiden merkityksen ihmisen toimintakyvylle ja toimintarajoitteille ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön tavan oppia, ymmärtää ja omaksua asioita (esim. työmuisti) arjen toimintatilanteissa ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön yksilöllisiä orientoitumis- ja suuntautumistapoja erilaisiin toimintatilanteisiin

13 11 osaa kohdata kehitysvammaisen ihmisen ja toimia hänen kanssaan käyttäen tietoaan kehitysvammaisuudesta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön roolin yhteisössä ja sen vaikutuksen käyttäytymiseen ja toimimiseen ottaa huomioon esteettömyyden kehitysvammaisen henkilön elinympäristössä osaa käyttää joitakin kehitysvammaisen ihmisen toimintakyvyn arviointiin tarkoitettuja arvioinnin välineitä Kehitysvammaisuus ja vuorovaikutus tuntee lapsen puheen ja kielen kehityksen pääpiirteissään tuntee aistien toiminnan vaikutuksen vuorovaikutukseen ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön oppimisen ja ymmärryksen viestiessään tuntee keskeisimmät puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) ja osaa käyttää niitä työssään (manuaaliset merkit, graafiset merkit/symbolit ja tekniset apuvälineet) tuntee tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia käyttää kehitysvammaisen henkilön suunnitelman mukaista ja kommunikaatioympäristöön soveltuvaa kommunikaatiomenetelmää varmistaa tasa-arvoisen vuorovaikutustilanteen aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimiessaan on aktiivisesti kiinnostunut ottamaan selvää kehitysvammaisen henkilön yksilöllisestä viestintätavasta kykenee mukauttamaan viestintäänsä kehitysvammaiselle henkilölle ymmärrettävään muotoon Kehitysvammatiedon haku ja ylläpito hakee www-sivustoista, vammaisjärjestöiltä, kirjallisuudesta ja ammattilehdistä ammattiaan palvelevaa ajankohtaista tietoa kehitysvammaisuudesta ja soveltaa sitä työssään

14 12 osaa tukea ja edistää kehitysvammaisen henkilön täysivaltaisia mahdollisuuksia itsemääräämiseen ja hyvään elämään Kehitysvammaisen henkilön täysivaltaisen elämän edistäminen: tuntee seuraavien käsitteiden ja periaatteiden sisällön sekä toteutumisen yhteisössä ja yhteiskunnassa - esteettömyys - saavutettavuus - inkluusio - integraatio - normalisaatio tietää edellä mainittujen käsitteiden ja periaatteiden toteutumisen haasteet ja mahdollisuudet kehitysvamma-alan työssä toimii periaatteita noudattaen Kehitysvammaisen henkilön voimaantumisen ja osallistumisen mahdollistaminen kunnioittaa toiminnassaan ja puheessaan kehitysvammaisen henkilön ajatuksia, arvoja ja vakaumusta kuuntelee ja ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön oman kokemuksen asemastaan yhteisössä tai ryhmässä tukee kehitysvammaisen henkilön ympäristöä ja sen käytäntöjä voimaannuttavaksi toimii tasa-arvoisesti (on tasapuolinen, osaa jakaa aikaa tasapuolisesti, tuntee oman yksityisyytensä rajat) toimii luottamuksellisesti, pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti tukee itsemääräämisen toteutumista tukee ja kannustaa tekemään valintoja tukee ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallistumista päätöksentekoon omassa yhteisössään hankkii palautetta toiminnastaan tarkoituksen mukaisin menetelmin kehitysvammaiselta henkilöltä ja hänen läheisiltään Hyvän elämän mahdollistaminen ja edistäminen tuntee terveyttä edistäviä keskeisiä periaatteita ja tukee kehitysvammaisia henkilöitä periaatteiden mukaiseen toimintaan ylläpitää liikuntaharrastuksia ja ohjaa

15 13 tuntee kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä sivistystoimen palveluita ja osaa toimia palveluverkostossa tuntee kehitysvammahuollon palvelujärjestelmän ja osaa toimia erityishuollon palveluiden periaatteiden mukaisesti tuntee kehitysvammaisen henkilön sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman uusiin liikuntamuotoihin ylläpitää ja edistää kulttuuriin osallistumista ylläpitää ja kannustaa monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin tukee terveeseen parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen ymmärtää hellyyden, rakkauden ja merkityksellisten ihmissuhteiden arvon Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän sekä opetustoimeen liittyvien tukipalvelujen tunteminen tuntee kunnan lakisääteisen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän - opetustoimeen liittyvät koulunkäynnin ja opiskelun tukipalvelut - kuntoutuspalvelujärjestelmän kehitysvammaisen henkilön palvelutarpeista käsin tuntee kunnan kulttuuri-, liikunta-, vapaa-aika ja nuorisopalveluita tietää ja tuntee erilaiset liikkumisen ja arkipäivän apuvälineet, niiden jakelukanavat ja osaa neuvoa niiden käytössä ja huollossa Toiminta palveluverkostossa käyttää palveluita ja toimii palveluverkostossa tarkoituksenmukaisesti kehitysvammaisen henkilön, hänen perheensä ja/tai läheistensä tukemiseksi (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) seuraa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen kehitystä kehitysvammaalan näkökulmasta Kehitysvammahuollon palvelujärjestelmän tunteminen tuntee kehitysvammahuollon eri toimijoiden tehtävät, vastuujaon ja toimintojen tavoitteet ja tekee yhteistyötä tarkoituksenmukaisesti tietää yleisimmät ammattinimikkeet ja työtehtävät kehitysvamma-alalla toimii kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon palveluiden periaatteiden mukaan Kehitysvammaisen henkilön elämänkulun, siihen liittyvien elämäntilanteiden ja sosiaalisen elämän alueiden huomioiminen

16 14 ennakoi kehitysvammaisen henkilön elämänkaaren mukaan elämäntilanteissa ja sosiaalisessa elämässä tapahtuvia muutoksia - varhaiskasvatus - koulutus - perhesuhteet ja sosiaaliset verkostot - asuminen - taloudellinen toimeentulo - työllistyminen - harrastukset ja vapaa-aika - yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen - hengellinen elämä ja elämänkatsomus huomioi muutoksiin liitetyt odotukset ja tarpeet toimiessaan kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä tai läheistensä kanssa toimii rohkeasti ja aloitekykyisesti perheen kanssa ohjaa yhteisölliseen toimintaan Yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden tunnistaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen tunnistaa erilaisia asenteita kehitysvammaisuuteen - tiedotusvälineissä, työelämässä, koulussa, asumisessa, palvelujärjestelmissä - omassa toiminnassaan ymmärtää ja arvostaa kehitysvammaisten ihmisten omaa kulttuuria hallitsee vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden perushoidon ja osaa huolehtia heidän perustarpeistaan Päivittäisen perushoidon osaaminen tukee suunnitelmallisesti vaikeimmin kehitysvammaista henkilöä - syömisessä, juomisessa ja nielemisessä huomioiden niihin liittyvät vaikeudet - liikunnassa, unessa, levossa ja nukkumisessa ja WC-toiminnoissa, - pukeutumisessa, riisuuntumisessa, vaatetuksessa, peseytymisessä, ja puhtaudessa ja liikkumisessa - hygienian hoidossa tekee havaintoja asiakkaan /potilaan terveydentilasta ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla huolehtii vaikeimmin kehitysvammaisen henkilön perustarpeiden toteutumisesta ja terveyden edistämisestä

17 15 tarkkailee ja seuraa nestetasapainoa huolehtii ravinnonsaannista ja sopivasta ruokavaliosta tarkkailee hengitystä ja auttaa hapensaannissa tarkkailee verenkiertoa ja tunnistaa yleisimpiä verenkiertoelimistön häiriöitä tekee havaintoja erittämisestä tarkkailee kehon lämpötilaa ja seuraa sen muutoksia havainnoi ihon hyvinvointia tekee havaintoja jalka- ja intiimihygieniasta tarkkailee suun, hampaiden ja suun limakalvojen kuntoa tarkkailee kivun ilmaisuja ja syitä huomioi painonhallintaa tarkkailee ja tunnistaa nukkumiseen vaikuttavia tekijöitä huolehtii riittävästä ulkoilusta ja liikunnasta huolehtii perustarpeiden tyydyttämisestä ja käyttää erilaisia hoito- ja auttamismenetelmiä perushoidon toteuttamisessa dokumentoi ja kirjaa em. havaintonsa ymmärrettävästi sekä raportoi havaintonsa suullisesti ja kirjallisesti konsultoi tarvittaessa muita ammattihenkilöitä perustarpeiden huolehtimisessa Perushoitoon liittyvien hoitotoimenpiteiden osaaminen hallitsee perushoidon hoitotoimenpiteet - erilaiset mittaukset; pituus, paino, verenpaine ja pulssi - näytteenotot; verensokeri-, virtsa- ja yskösnäytteen otto - katetrointi - letkuruokinta - liman imeminen suusta ja trakeasta - happihoito - suun hoito - asentohoito - ihonhoito - inkontinenssin hoito - ravitsemusavanne, PEG-nappi dokumentoi ja kirjaa perustarpeiden hoidosta ja hoitotoimenpiteistä kirjallisesti ja suullisesti toimii huolellisesti huomioiden

18 16 turvallisuusnäkökohdat huolehtii perushoitotaitojensa ylläpidosta tuntee yleisimmät sairaudet, osaa havainnoida niiden oireita kehitysvammaisella henkilöllä Eettinen ja esteettinen osaaminen perushoidossa ja perustarpeissa huolehtimisessa kunnioittaa yksityisyyttä, intimiteettiä ja toimii empaattisesti huomioi toiminnassaan läheiset ja perheen noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja toimii luottamuksellisesti ottaa huomioon työssään esteettiset näkökohdat Perustiedot yleisimmistä sairauksista ja niiden havainnoinnista kehitysvammaisilla ihmisillä tunnistaa pitkäaikaissairauksien oireita sekä osaa havainnoida oireissa tapahtuvia muutoksia (esim. anemia, diabetes, allergiat, astma ) tuntee infektiosairauksia ja niiden varotoimet sekä toimii varotoimien ohjeiden mukaisesti tuntee ruuansulatuskanavan sairaudet ja toimintahäiriöt ottaa huomioon hammassairaudet ja osaa ohjata hammashoitoon raportoi ja kirjaa havaintonsa sairauksien oireista / oireiden muutoksista työyhteisössä sovitulla tavalla Äkillisesti sairastuneen kehitysvammaisen henkilön hoitaminen havainnoi ja tunnistaa kehitysvammaisenhenkilön sairauden oireita ilmoittaa asianmukaisesti oireista ja konsultoi tarvittaessa asiantuntijaa tietää kehitysvammaisen ihmisen somaattisten sairauksien oireiden monimuotoisuudesta ja tunnistamisen erityispiirteistä selvittää, miten ko. henkilön kanssa kommunikoidaan kertoo selkeästi potilaalle toimenpiteet selvittää ko. potilaan suhtautumisen hoitotilanteeseen valmistaa potilaan tutkimuksiin, hoitotoimenpiteisiin ja jälkihoitoon ja avustaa niissä

19 17 tukee perheen ja läheisten voimavaroja Perustiedot epilepsiasta, sen hoidosta ja vaikutuksesta päivittäiseen elämään omaa perustiedot epilepsiasta tunnistaa erityyppisten kohtausten oireet osaa antaa ensiapua epilepsiakohtauksessa tuntee lääkehoidon yleiset periaatteet epilepsian hoidossa tuntee kehitysvammaisilla henkilöillä esiintyviä psyykkisiä sairauksia ja osaa edistää kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyttä osaa soveltaa perustietoa autismin kirjoon kuuluvista häiriöistä toiminnassaan osaa huolehtia omasta ja kehitysvammaisen henkilön turvallisuudesta (ensiapu, lääkehoito, aseptiikka, elintarvikehygienia, ergonomia). Perustiedot mielenterveyden edistämisestä ja psyykkisistä sairauksista osaa edistää mielenterveyttä tuntee psyykkisten oireiden kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet tietää yleisimmät kehitysvammaisilla esiintyvät psyykkiset sairaudet tietää psykiatrisen lääkehoidon yleiset periaatteet osaa seurata kehitysvammaisten henkilöiden psyykkistä hyvinvointia ja lääkevaikutuksia tuntee mielenterveystyön ja palvelujärjestelmän pääpiirteet Perustiedot autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden soveltaminen toiminnassa tunnistaa autismin keskeiset piirteet ja niiden vaikutuksen autistisen ihmisen päivittäiseen elämään tietää kasvatuksellisen kuntoutuksen periaatteet sekä suunnitelmallisuuden ja strukturoinnin merkityksen käyttää vaihtoehtoisia kommunkikaatiomenetelmiä kommunikoinnin tukena ja luo autistiselle henkilölle tilanteita omiin kommunikoinnin aloitteisiin osaa ottaa huomioon myös autismiin liittymättömät tuen tai hoidon tarpeet Ensiavun osaaminen osaa antaa ensiavun SPR:n 1-tasolla Lääkehoidon perusteiden hallitseminen tuntee lääkehoitoa koskevan säädöstön ja lupakäytännöt sekä noudattaa niitä (Turvallinen lääkehoito-opas, STM 2005) tuntee yleisimmät kehitysvamma-alalla käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutukset

20 18 käsittelee ja annostelee lääkkeet oikein osaa luonnollista tietä annettavan lääkehoidon sekä ihon alle annettavan injektion pistostekniikan (annostelu, aseptiikka) ottaa huomioon lääkkeiden antoon liittyvät erityiskysymykset (esim. nielemisvaikeudet) tarkkailee lääkkeiden käyttöä, tunnistaa haitta- ja sivuvaikutukset ja tiedottaa havaintonsa työryhmän jäsenille tuntee sairauden seurannan periaatteet lääkehoidon kannalta Aseptiikan periaatteiden soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä tietää tartuntamuotoja toteuttaa hyvää henkilöhygieniaa ja käsihygieniaa ja osaa estää tartuntoja huolehtii aseptisesta ympäristöstä käyttää tarvittaessa suojaimia ja osaa suojautua tartunnoilta Elintarvikehygieeninen osaaminen toimii elintarvikehygieniasta annettujen ohjeiden mukaisesti Ergonomian hallitseminen käyttää oikeita siirtotekniikoita ymmärtää ergonomisesti hyvin toimivan työympäristön merkityksen oman työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta osaa toimia kehitysvammaisen ihmisen hyvinvointiin ja sosiaaliseen turvallisuuteen vaikuttavissa tilanteissa Hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavissa tilanteissa toimiminen tuntee erilaiset päihderiippuvuudet tuntee päihdeongelmia ja tunnistaa päihdekäyttöä ja osaa puuttua niihin ammatillisesti tunnistaa alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekä niiden sekakäytön terveysriskejä tuntee päihdepalvelut ja osaa ohjata niihin ennalta ehkäisee syrjäytymistä ja tunnistaa sosiaalisia riskejä tunnistaa hyväksi käytön tilanteet (esim. seksuaalisuus, talous yms.) tietää erilaisia riippuvuuksia kuten esim. pelihimon ja osaa toimia näissä

21 19 tilanteissa kehitysvammaisen henkilön hyvinvointia edistävällä tavalla osaa toimia tilanteissa kun kehitysvammainen henkilö toimii lainvastaisesti tunnistaa ja osaa toimia seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä erityiskysymyksissä osaa kohdata kehitysvammaisen henkilön / läheisten/työyhteisön kriisitilanteissa tuntee kriisityön toimintatapoja ja tietää miten näissä tilanteissa toimitaan tarkoituksen mukaisesti tuntee kuolevan hoitoa ohjaavan arvoperustan ymmärtää surutyön merkityksen osaa tehdä yhteistyötä omaisten/läheisten kanssa saattohoidossa, vainajan hoidossa ja hautausjärjestelyissä osaa huolehtia asiakkaiden ja toimintaympäristönsä turvallisuudesta sekä omasta turvallisuudestaan osaa huolehtia tarkoituksenmukaisesti omasta ja työyhteisönsä työhyvinvoinnista Työturvallisuuden noudattaminen etsii tietoa työturvallisuusmääräyksistä ja toimii niiden mukaisesti tuntee työpaikkansa työsuojeluorganisaation osaa arvioida työturvallisuusriskejä oman työnsä osalta Toimintaympäristöstä ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen arvostaa asiakkaan henkilökohtaista fyysisistä ja psyykkistä turvallisuutta ja huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön oikeuden kokea vastuuta osaa arvioida erilaisiin palveluratkaisuihin liittyviä riskejä kehitysvammaisen henkilön, omaisten ja työyhteisön kanssa tietää kaltoinkohtelun tunnusmerkit ja tietää, miten kaltoinkohtelua epäiltäessä toimitaan huolehtii toimintaympäristön paloturvallisuudesta ja vähentää tulipalon vaaratekijöitä Työhyvinvoinnista huolehtiminen ymmärtää oman suhtautumisensa kehitysvammaisuuteen ja sen

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 28/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:2 Määräykset ja ohjeet 2010:2 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa kehitysvamma-alan palvelutoimintaa. Työn lähtökohtina

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 17/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Näyttötutkinnon perusteet TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 19/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnossa tarkastellaan kokonaispalveluprosessia,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot