LAUSUNTOPYYNTÖ /421/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009"

Transkriptio

1

2 LAUSUNTOPYYNTÖ /421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri Kehitysvammaisten tukiliitto ry Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto SKL ry VALVIRA - sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto OPH pääjohtaja SV AM, AMKO Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen Hagnäskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

3 LUONNOS Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näyttötutkinnon perusteet Opetushallitus 2009

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT 1 Näyttötutkintojen järjestäminen 2 Näyttötutkinnon suorittaminen 3 Näyttötutkinnon perusteet 4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa 5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa 6 Todistukset 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus 2 Luku KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnon osat 3 Luku KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET A. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 1 Laaja-alainen ammattitaito kehitysvamma-alalla a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 2 Tavoitteellinen toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat B. VALINNAISET TUTKINNON OSAT 3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat

5 3 4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat 7 Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat LIITE Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneen työn kuvaus

6 4 1 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT 1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

7 5 4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. lle tämän jälkeen annettava palaute arvioinnista on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

8 6 6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto.

9 7 2 LUKU KEHITYSVAMMA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnon osat Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viisi vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta. Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta (1-2) pakollisesta tutkinnon osasta ja viidestä (3-7) valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat: 1 Laaja-alainen ammattitaito kehitysvamma-alalla 2 Tavoitteellinen toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä Valinnaiset tutkinnon osat ovat: 3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 7 Yrittäjyys 1 Laaja-alainen ammattitaito kehitysvamma-alalla 2 Tavoitteellinen toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä 3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 7 Yrittäjyys Kuvio 1 Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osat.

10 8 3 LUKU KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET A. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 1 ) LAAJA-ALAINEN AMMATTITAITO KEHITYSVAMMA-ALALLA a) Ammattitaitovaatimus b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit tunnistaa kehitysvammaalan työn arvot ja taustalla vaikuttavat Arvojen tunnistaminen ihmiskäsitykset tuntee kehitysvamma-alan ja -palveluiden arvoperustan on tietoinen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan arvoperustoista tunnistaa oman toimintansa taustalla olevia arvoja ja tiedostaa niiden merkityksen työlleen tuntee ja tunnistaa erilaisia käsityksiä vammaisuudesta ja on tietoinen vammatietoisuuden merkityksestä tuntee kehitysvammahuollon historian ja sen merkityksen tähän päivään Erilaisten ihmiskäsitysten tunnistaminen on tietoinen erilaisista ihmiskäsityksistä osaa perustella eri työtilanteissa kehitysvamma-alan lähtökohdan voimavaralähtöisellä ihmiskäsityksellä on tietoinen omasta ihmiskäsityksestään ja ymmärtää sen merkityksen kehitysvamma-alan työn toteuttamiselle Vammaiskäsitysten ja vammatietoisuuden tunnistaminen tuntee erilaisia käsityksiä vammaisuudesta (yksilöllinen, sosiaalinen ja ihmisoikeudellinen) tuntee erilaisia lähestymistapoja vammaisuuteen (yhteiskunnallinen, lääketieteellinen, psykologinen, sosiaalinen, kasvatuksellinen) ja niiden vaikutuksia vammaistyöhön tunnistaa vammaiskäsityksen vaikutuksen yhteiskunnan ja lähiyhteisön toimintaan sekä omaan käsitykseen vammaisuudesta ja ymmärtää sen merkityksen omissa valinnoissaan on tietoinen vammaisen ihmisen henkilökohtaisen vammatietoisuuden (minäkuva, kompetenssin tunne, uskallus) rakentumisesta ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä Kehitysvammahuollon historian tuntemus

11 9 noudattaa kehitysvammaalan eettisiä periaatteita. osaa toimia kehitysvammaalalla perusoikeuksien, vammaistyötä ohjaavien julistusten ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. tuntee kehitysvammahuollon historian yleiset kehityslinjat osaa keskustella kehitysvammahuollosta ja kehitysvammaisten ihmisten hoitotyössä tapahtuneista muutoksista Kehitysvamma-alan eettisten periaatteiden tunteminen on tietoinen kasvatusalan eettisistä pääsuuntauksista tuntee sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet tuntee valtakunnallisen terveydenhuollon eettisten neuvottelukunnan antamat terveysalan suositukset tietää valtakunnallisen vammaisneuvoston ja sen toiminnan vammaisten ihmisten aseman edistäjänä tuntee kehitysvamma-alan palveluiden järjestämisen periaatteet Eettinen toiminta noudattaa toiminnassaan alansa ammattieettisiä periaatteita perustelee toimintaansa ja arvioi valintojaan ja ratkaisujaan eettisten periaatteiden mukaisesti tunnistaa eettisiä ongelmia kehitysvamma-alan työssä edistää osaltaan eettistä toimintaa työyhteisössään Kehitysvammaisen henkilön aseman ja oikeuksien turvaaminen varmistaa omalta osaltaan perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen (Suomen perustuslaki 1999/ ) varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen omalta osaltaan (Yhdenvertaisuuslaki 2004/21) ymmärtää kehitysvamma-alaa koskevien julistusten ja sopimusten velvoitteet ja tietää, missä näihin asiakirjoihin voi tutustua (esim. YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus) osaa käyttää em. asiakirjoja oman toiminnan ohjaukseen ja omaa työtään

12 10 osaa määritellä kehitysvammaisuuden ja osaa käyttää tietoa kehitysvammaisuudesta työssään ohjaavina asiakirjoina Kehitysvammaisuuden määrittely ja kehitysvammatiedon käyttö tietää, mitä kehitysvammaisuuden ja älyllisen kehitysvammaisuuden käsitteillä tarkoitetaan sekä älyllisen kehitysvammaisuuden esiintyvyyden maassamme tietää miten älyllinen kehitysvammaisuus ilmenee, todetaan ja millä tavoin sen vaikeusastetta kuvataan tietää eri vaikeusasteiden vaikutuksen yksilön toimintakykyyn ja henkilön elämänkulkuun tietää tavallisimmat vaaratekijät ja tapahtumat, jotka voivat johtaa älylliseen kehitysvammaisuuteen tuntee tavan ryhmitellä kehitysvammaisuuden syydiagnoosit niiden vaikutusajankohdan mukaan ja tietää kehityksen eri vaiheissa vammautuneiden osuudet tuntee yleisimmät kehitysvammaisuuden biologiset syyt ja tavallisimmat älyllistä kehitysvammaisuutta aiheuttavat oireyhtymät tietää kehitysvammaisuuden syiden ehkäisyn mahdollisuudet ja ehkäisyyn liittyvät eettiset näkökohdat tuntee yleisimmät kehitysvammaisuuden syihin liittyvät lisävammat ja -sairaudet sekä muuta väestöä tavallisemmat terveysriskit käyttää tietoa hermoston toiminnasta ja häiriöistä ohjaus- ja toimintatilanteissa kehitysvammaisen henkilön kanssa Kehitysvammaisuus ja toimintakyky tuntee yleisellä tasolla ihmisen kehon/ruumiin toimintojen ja rakenteiden sekä elinympäristön ja yksilötekijöiden merkityksen ihmisen toimintakyvylle ja toimintarajoitteille ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön tavan oppia, ymmärtää ja omaksua asioita (esim. työmuisti) arjen toimintatilanteissa ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön yksilöllisiä orientoitumis- ja suuntautumistapoja erilaisiin toimintatilanteisiin

13 11 osaa kohdata kehitysvammaisen ihmisen ja toimia hänen kanssaan käyttäen tietoaan kehitysvammaisuudesta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön roolin yhteisössä ja sen vaikutuksen käyttäytymiseen ja toimimiseen ottaa huomioon esteettömyyden kehitysvammaisen henkilön elinympäristössä osaa käyttää joitakin kehitysvammaisen ihmisen toimintakyvyn arviointiin tarkoitettuja arvioinnin välineitä Kehitysvammaisuus ja vuorovaikutus tuntee lapsen puheen ja kielen kehityksen pääpiirteissään tuntee aistien toiminnan vaikutuksen vuorovaikutukseen ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön oppimisen ja ymmärryksen viestiessään tuntee keskeisimmät puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) ja osaa käyttää niitä työssään (manuaaliset merkit, graafiset merkit/symbolit ja tekniset apuvälineet) tuntee tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia käyttää kehitysvammaisen henkilön suunnitelman mukaista ja kommunikaatioympäristöön soveltuvaa kommunikaatiomenetelmää varmistaa tasa-arvoisen vuorovaikutustilanteen aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimiessaan on aktiivisesti kiinnostunut ottamaan selvää kehitysvammaisen henkilön yksilöllisestä viestintätavasta kykenee mukauttamaan viestintäänsä kehitysvammaiselle henkilölle ymmärrettävään muotoon Kehitysvammatiedon haku ja ylläpito hakee www-sivustoista, vammaisjärjestöiltä, kirjallisuudesta ja ammattilehdistä ammattiaan palvelevaa ajankohtaista tietoa kehitysvammaisuudesta ja soveltaa sitä työssään

14 12 osaa tukea ja edistää kehitysvammaisen henkilön täysivaltaisia mahdollisuuksia itsemääräämiseen ja hyvään elämään Kehitysvammaisen henkilön täysivaltaisen elämän edistäminen: tuntee seuraavien käsitteiden ja periaatteiden sisällön sekä toteutumisen yhteisössä ja yhteiskunnassa - esteettömyys - saavutettavuus - inkluusio - integraatio - normalisaatio tietää edellä mainittujen käsitteiden ja periaatteiden toteutumisen haasteet ja mahdollisuudet kehitysvamma-alan työssä toimii periaatteita noudattaen Kehitysvammaisen henkilön voimaantumisen ja osallistumisen mahdollistaminen kunnioittaa toiminnassaan ja puheessaan kehitysvammaisen henkilön ajatuksia, arvoja ja vakaumusta kuuntelee ja ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön oman kokemuksen asemastaan yhteisössä tai ryhmässä tukee kehitysvammaisen henkilön ympäristöä ja sen käytäntöjä voimaannuttavaksi toimii tasa-arvoisesti (on tasapuolinen, osaa jakaa aikaa tasapuolisesti, tuntee oman yksityisyytensä rajat) toimii luottamuksellisesti, pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti tukee itsemääräämisen toteutumista tukee ja kannustaa tekemään valintoja tukee ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallistumista päätöksentekoon omassa yhteisössään hankkii palautetta toiminnastaan tarkoituksen mukaisin menetelmin kehitysvammaiselta henkilöltä ja hänen läheisiltään Hyvän elämän mahdollistaminen ja edistäminen tuntee terveyttä edistäviä keskeisiä periaatteita ja tukee kehitysvammaisia henkilöitä periaatteiden mukaiseen toimintaan ylläpitää liikuntaharrastuksia ja ohjaa

15 13 tuntee kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä sivistystoimen palveluita ja osaa toimia palveluverkostossa tuntee kehitysvammahuollon palvelujärjestelmän ja osaa toimia erityishuollon palveluiden periaatteiden mukaisesti tuntee kehitysvammaisen henkilön sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman uusiin liikuntamuotoihin ylläpitää ja edistää kulttuuriin osallistumista ylläpitää ja kannustaa monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin tukee terveeseen parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen ymmärtää hellyyden, rakkauden ja merkityksellisten ihmissuhteiden arvon Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän sekä opetustoimeen liittyvien tukipalvelujen tunteminen tuntee kunnan lakisääteisen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän - opetustoimeen liittyvät koulunkäynnin ja opiskelun tukipalvelut - kuntoutuspalvelujärjestelmän kehitysvammaisen henkilön palvelutarpeista käsin tuntee kunnan kulttuuri-, liikunta-, vapaa-aika ja nuorisopalveluita tietää ja tuntee erilaiset liikkumisen ja arkipäivän apuvälineet, niiden jakelukanavat ja osaa neuvoa niiden käytössä ja huollossa Toiminta palveluverkostossa käyttää palveluita ja toimii palveluverkostossa tarkoituksenmukaisesti kehitysvammaisen henkilön, hänen perheensä ja/tai läheistensä tukemiseksi (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) seuraa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen kehitystä kehitysvammaalan näkökulmasta Kehitysvammahuollon palvelujärjestelmän tunteminen tuntee kehitysvammahuollon eri toimijoiden tehtävät, vastuujaon ja toimintojen tavoitteet ja tekee yhteistyötä tarkoituksenmukaisesti tietää yleisimmät ammattinimikkeet ja työtehtävät kehitysvamma-alalla toimii kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon palveluiden periaatteiden mukaan Kehitysvammaisen henkilön elämänkulun, siihen liittyvien elämäntilanteiden ja sosiaalisen elämän alueiden huomioiminen

16 14 ennakoi kehitysvammaisen henkilön elämänkaaren mukaan elämäntilanteissa ja sosiaalisessa elämässä tapahtuvia muutoksia - varhaiskasvatus - koulutus - perhesuhteet ja sosiaaliset verkostot - asuminen - taloudellinen toimeentulo - työllistyminen - harrastukset ja vapaa-aika - yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen - hengellinen elämä ja elämänkatsomus huomioi muutoksiin liitetyt odotukset ja tarpeet toimiessaan kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä tai läheistensä kanssa toimii rohkeasti ja aloitekykyisesti perheen kanssa ohjaa yhteisölliseen toimintaan Yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden tunnistaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen tunnistaa erilaisia asenteita kehitysvammaisuuteen - tiedotusvälineissä, työelämässä, koulussa, asumisessa, palvelujärjestelmissä - omassa toiminnassaan ymmärtää ja arvostaa kehitysvammaisten ihmisten omaa kulttuuria hallitsee vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden perushoidon ja osaa huolehtia heidän perustarpeistaan Päivittäisen perushoidon osaaminen tukee suunnitelmallisesti vaikeimmin kehitysvammaista henkilöä - syömisessä, juomisessa ja nielemisessä huomioiden niihin liittyvät vaikeudet - liikunnassa, unessa, levossa ja nukkumisessa ja WC-toiminnoissa, - pukeutumisessa, riisuuntumisessa, vaatetuksessa, peseytymisessä, ja puhtaudessa ja liikkumisessa - hygienian hoidossa tekee havaintoja asiakkaan /potilaan terveydentilasta ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla huolehtii vaikeimmin kehitysvammaisen henkilön perustarpeiden toteutumisesta ja terveyden edistämisestä

17 15 tarkkailee ja seuraa nestetasapainoa huolehtii ravinnonsaannista ja sopivasta ruokavaliosta tarkkailee hengitystä ja auttaa hapensaannissa tarkkailee verenkiertoa ja tunnistaa yleisimpiä verenkiertoelimistön häiriöitä tekee havaintoja erittämisestä tarkkailee kehon lämpötilaa ja seuraa sen muutoksia havainnoi ihon hyvinvointia tekee havaintoja jalka- ja intiimihygieniasta tarkkailee suun, hampaiden ja suun limakalvojen kuntoa tarkkailee kivun ilmaisuja ja syitä huomioi painonhallintaa tarkkailee ja tunnistaa nukkumiseen vaikuttavia tekijöitä huolehtii riittävästä ulkoilusta ja liikunnasta huolehtii perustarpeiden tyydyttämisestä ja käyttää erilaisia hoito- ja auttamismenetelmiä perushoidon toteuttamisessa dokumentoi ja kirjaa em. havaintonsa ymmärrettävästi sekä raportoi havaintonsa suullisesti ja kirjallisesti konsultoi tarvittaessa muita ammattihenkilöitä perustarpeiden huolehtimisessa Perushoitoon liittyvien hoitotoimenpiteiden osaaminen hallitsee perushoidon hoitotoimenpiteet - erilaiset mittaukset; pituus, paino, verenpaine ja pulssi - näytteenotot; verensokeri-, virtsa- ja yskösnäytteen otto - katetrointi - letkuruokinta - liman imeminen suusta ja trakeasta - happihoito - suun hoito - asentohoito - ihonhoito - inkontinenssin hoito - ravitsemusavanne, PEG-nappi dokumentoi ja kirjaa perustarpeiden hoidosta ja hoitotoimenpiteistä kirjallisesti ja suullisesti toimii huolellisesti huomioiden

18 16 turvallisuusnäkökohdat huolehtii perushoitotaitojensa ylläpidosta tuntee yleisimmät sairaudet, osaa havainnoida niiden oireita kehitysvammaisella henkilöllä Eettinen ja esteettinen osaaminen perushoidossa ja perustarpeissa huolehtimisessa kunnioittaa yksityisyyttä, intimiteettiä ja toimii empaattisesti huomioi toiminnassaan läheiset ja perheen noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja toimii luottamuksellisesti ottaa huomioon työssään esteettiset näkökohdat Perustiedot yleisimmistä sairauksista ja niiden havainnoinnista kehitysvammaisilla ihmisillä tunnistaa pitkäaikaissairauksien oireita sekä osaa havainnoida oireissa tapahtuvia muutoksia (esim. anemia, diabetes, allergiat, astma ) tuntee infektiosairauksia ja niiden varotoimet sekä toimii varotoimien ohjeiden mukaisesti tuntee ruuansulatuskanavan sairaudet ja toimintahäiriöt ottaa huomioon hammassairaudet ja osaa ohjata hammashoitoon raportoi ja kirjaa havaintonsa sairauksien oireista / oireiden muutoksista työyhteisössä sovitulla tavalla Äkillisesti sairastuneen kehitysvammaisen henkilön hoitaminen havainnoi ja tunnistaa kehitysvammaisenhenkilön sairauden oireita ilmoittaa asianmukaisesti oireista ja konsultoi tarvittaessa asiantuntijaa tietää kehitysvammaisen ihmisen somaattisten sairauksien oireiden monimuotoisuudesta ja tunnistamisen erityispiirteistä selvittää, miten ko. henkilön kanssa kommunikoidaan kertoo selkeästi potilaalle toimenpiteet selvittää ko. potilaan suhtautumisen hoitotilanteeseen valmistaa potilaan tutkimuksiin, hoitotoimenpiteisiin ja jälkihoitoon ja avustaa niissä

19 17 tukee perheen ja läheisten voimavaroja Perustiedot epilepsiasta, sen hoidosta ja vaikutuksesta päivittäiseen elämään omaa perustiedot epilepsiasta tunnistaa erityyppisten kohtausten oireet osaa antaa ensiapua epilepsiakohtauksessa tuntee lääkehoidon yleiset periaatteet epilepsian hoidossa tuntee kehitysvammaisilla henkilöillä esiintyviä psyykkisiä sairauksia ja osaa edistää kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyttä osaa soveltaa perustietoa autismin kirjoon kuuluvista häiriöistä toiminnassaan osaa huolehtia omasta ja kehitysvammaisen henkilön turvallisuudesta (ensiapu, lääkehoito, aseptiikka, elintarvikehygienia, ergonomia). Perustiedot mielenterveyden edistämisestä ja psyykkisistä sairauksista osaa edistää mielenterveyttä tuntee psyykkisten oireiden kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet tietää yleisimmät kehitysvammaisilla esiintyvät psyykkiset sairaudet tietää psykiatrisen lääkehoidon yleiset periaatteet osaa seurata kehitysvammaisten henkilöiden psyykkistä hyvinvointia ja lääkevaikutuksia tuntee mielenterveystyön ja palvelujärjestelmän pääpiirteet Perustiedot autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden soveltaminen toiminnassa tunnistaa autismin keskeiset piirteet ja niiden vaikutuksen autistisen ihmisen päivittäiseen elämään tietää kasvatuksellisen kuntoutuksen periaatteet sekä suunnitelmallisuuden ja strukturoinnin merkityksen käyttää vaihtoehtoisia kommunkikaatiomenetelmiä kommunikoinnin tukena ja luo autistiselle henkilölle tilanteita omiin kommunikoinnin aloitteisiin osaa ottaa huomioon myös autismiin liittymättömät tuen tai hoidon tarpeet Ensiavun osaaminen osaa antaa ensiavun SPR:n 1-tasolla Lääkehoidon perusteiden hallitseminen tuntee lääkehoitoa koskevan säädöstön ja lupakäytännöt sekä noudattaa niitä (Turvallinen lääkehoito-opas, STM 2005) tuntee yleisimmät kehitysvamma-alalla käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutukset

20 18 käsittelee ja annostelee lääkkeet oikein osaa luonnollista tietä annettavan lääkehoidon sekä ihon alle annettavan injektion pistostekniikan (annostelu, aseptiikka) ottaa huomioon lääkkeiden antoon liittyvät erityiskysymykset (esim. nielemisvaikeudet) tarkkailee lääkkeiden käyttöä, tunnistaa haitta- ja sivuvaikutukset ja tiedottaa havaintonsa työryhmän jäsenille tuntee sairauden seurannan periaatteet lääkehoidon kannalta Aseptiikan periaatteiden soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä tietää tartuntamuotoja toteuttaa hyvää henkilöhygieniaa ja käsihygieniaa ja osaa estää tartuntoja huolehtii aseptisesta ympäristöstä käyttää tarvittaessa suojaimia ja osaa suojautua tartunnoilta Elintarvikehygieeninen osaaminen toimii elintarvikehygieniasta annettujen ohjeiden mukaisesti Ergonomian hallitseminen käyttää oikeita siirtotekniikoita ymmärtää ergonomisesti hyvin toimivan työympäristön merkityksen oman työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta osaa toimia kehitysvammaisen ihmisen hyvinvointiin ja sosiaaliseen turvallisuuteen vaikuttavissa tilanteissa Hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavissa tilanteissa toimiminen tuntee erilaiset päihderiippuvuudet tuntee päihdeongelmia ja tunnistaa päihdekäyttöä ja osaa puuttua niihin ammatillisesti tunnistaa alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekä niiden sekakäytön terveysriskejä tuntee päihdepalvelut ja osaa ohjata niihin ennalta ehkäisee syrjäytymistä ja tunnistaa sosiaalisia riskejä tunnistaa hyväksi käytön tilanteet (esim. seksuaalisuus, talous yms.) tietää erilaisia riippuvuuksia kuten esim. pelihimon ja osaa toimia näissä

21 19 tilanteissa kehitysvammaisen henkilön hyvinvointia edistävällä tavalla osaa toimia tilanteissa kun kehitysvammainen henkilö toimii lainvastaisesti tunnistaa ja osaa toimia seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä erityiskysymyksissä osaa kohdata kehitysvammaisen henkilön / läheisten/työyhteisön kriisitilanteissa tuntee kriisityön toimintatapoja ja tietää miten näissä tilanteissa toimitaan tarkoituksen mukaisesti tuntee kuolevan hoitoa ohjaavan arvoperustan ymmärtää surutyön merkityksen osaa tehdä yhteistyötä omaisten/läheisten kanssa saattohoidossa, vainajan hoidossa ja hautausjärjestelyissä osaa huolehtia asiakkaiden ja toimintaympäristönsä turvallisuudesta sekä omasta turvallisuudestaan osaa huolehtia tarkoituksenmukaisesti omasta ja työyhteisönsä työhyvinvoinnista Työturvallisuuden noudattaminen etsii tietoa työturvallisuusmääräyksistä ja toimii niiden mukaisesti tuntee työpaikkansa työsuojeluorganisaation osaa arvioida työturvallisuusriskejä oman työnsä osalta Toimintaympäristöstä ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen arvostaa asiakkaan henkilökohtaista fyysisistä ja psyykkistä turvallisuutta ja huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön oikeuden kokea vastuuta osaa arvioida erilaisiin palveluratkaisuihin liittyviä riskejä kehitysvammaisen henkilön, omaisten ja työyhteisön kanssa tietää kaltoinkohtelun tunnusmerkit ja tietää, miten kaltoinkohtelua epäiltäessä toimitaan huolehtii toimintaympäristön paloturvallisuudesta ja vähentää tulipalon vaaratekijöitä Työhyvinvoinnista huolehtiminen ymmärtää oman suhtautumisensa kehitysvammaisuuteen ja sen

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan TAUSTAMUISTIO 17.2.2012 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2001. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot