UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:59 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat 163 Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistus Elinkeinoasioiden tilannekatsaus Tonttien , 4,5,6, ja 7 varaaminen / vuokraaminen 166 Virastotalon viemäriputkiston saneerauksen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 167 Merituulikodin jäähdytysverkoston rakentamisen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 168 Lupa-anomus kotihoidon lähihoitajan tehtävän täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 169 Lupa-anomus terveyskeskushammaslääkärin viran täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 170 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2017 kuntavaaleihin 171 Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Alisenkadun kevyenliikenteen järjestelyt 172 Tiedotusasiat Muut asiat

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:59 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Nikula Seppo puheenjohtaja 18:00-20:59 Koski Merja I varapuheenjohtaja 18:00-20:26 Forss Harto jäsen 18:00-20:59 Junkola-Lehtonen Maija jäsen 18:00-20:59 Myllymäki Lea jäsen 18:00-20:59 Runola Birgitta jäsen 18:00-20:59 Salminen Ritva jäsen 18:00-20:59 Sjölund Janne jäsen 18:00-20:59 Vasama Jaana jäsen 18:00-20:23 Virtanen Lasse jäsen 18:00-20:59 Antola Jouko kvalt pj 18:00-20:26 Nevavuori Juha kvalt I vpj 18:00-20:59 Vainio Atso kaupunginjohtaja 18:00-20:59 Takala Anne talousjohtaja 18:00-20:59 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 18:05-20:26 Nikkari Jari tekninen johtaja 18:05-20:26 Ullakko Keijo hallituksen pj 18:05-18:57 Poissa Kontu Mauri II varapuheenjohtaja Löfstedt Raimo kvalt II vpj Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Seppo Nikula Käsitellyt asiat Anne Takala Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Harto Forss Birgitta Runola Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt kokousajoistaan. Kaupunginhallitus on päättänyt, että jolleivät eri tyi set syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen puheenjoh tajalle ja jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapu heenjoh tajille sekä kaupunginjohtajalle vähintään kolme päi vää en nen ko kousta lähetettävä kokouksen esityslista. Esi tyslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdo tus kau pungin hallituksen päätökseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaana Vasama ja Mauri Kontu. Seuraavina tar kastusvuorossa ovat Merja Koski ja Maija Junkola-Lehtonen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 4.4. klo jälkeen. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harto Forss ja Birgitta Runola. Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro 6 "Tonttien , 4,5,6, ja 7 varaaminen / vuokraaminen".

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat KHALL Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 55 :n no jalla toimitetut seuraa vien lautakun tien pöytäki rjat: LAUTAKUNTA Kokouspvm Ympäristöterveydenhuollon ltk Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Liitteenä luettelo palvelukeskusten viranhaltijapäätöksistä. Kuntalain 51 :n mukaan: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnan johtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siirretty kunnanhallituksen jaoston toimival taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätök sen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lauta kuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen vi ranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus kunnanhallituksen puheenjoh taja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosään nössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ot tamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeis tään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lau takuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tar koituksen mu kai suu den tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kau pun gin hal litus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan an taa lu van päätösten täytäntöönpanemiselle. Käydyn keskustelun aikana Birgitta Runola ehdotti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan "Valtuutettu Helle Vahteran ym. valtuustoaloite: Kalannin keskustan alikulkutunnelin turvamerkintä" - osalta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan "Valtuutettu Helle Vahteran ym.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus valtuustoaloite: Kalannin keskustan alikulkutunnelin turvamerkintä" - osalta. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Tunnelitielle ei asenneta päätöksen mukaisia kieltomerkkejä. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Lautakuntien ym. pöytäkirjat / täytäntöönpano 2017 Jakelu Tekninen lautakunta

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistus 2156/ /2016 KHALL Kaupunginhallitukselle annetaan tilannepäivitys hallintouudistuksen etenemisestä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaista valmistelutoimielintä koskeva neuvottelu järjestettiin keskiviikkona Turussa. Kunnat ovat saamassa valmisteluelimeen kahdeksan edustajaa: Kaksi edustajista on Turusta, kaksi Turun ympäristökunnista, yksi ruotsinkieliseltä alueelta ja yksi Salon alueelta, Loimaan alueelta sekä Vakka-Suomesta. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Elinkeinoasioiden tilannekatsaus KHALL Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro 7 "Virastotalon viemäriputkiston saneerauksen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa".

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Tonttien , 4,5,6, ja 7 varaaminen / vuokraaminen 2629/ /2017 KHALL Kaupunginhallitus , muut asiat: Kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätös "Tonttien , 4,5,6 ja 7 varaaminen / vuokraaminen". Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginhallitus ei ota kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöstä käsiteltäväksi vaan antaa luvan sen täytöntöönpanemiselle. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus päättää ottaa edellä olevan viranhaltijapäätöksen uudelleen käsiteltäväksi ja siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen Kaupunginhallitus käsitteli asiaa puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Käydyn keskustelun aikana Mauri Kontu kannatti puheenjohtajan ehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ottaa kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksen "Tonttien , 4,5,6 ja 7 varaaminen / vuokraaminen" uudelleen käsiteltäväksi ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen KHALL Kaupunginarkkitehti on viranhaltijapäätöksellään päättänyt tonttien , 4, 5, 6 ja 7 varaamisesta/ vuokraamisesta Keijo Ullakolle / perustettavan yhtiön lukuun. Tontit ovat kaupunginhallituksen päätöksellä olleet varattuna Rakennus Mi&Re Oy:lle suunnittelua varten kahden vuoden ajaksi. Kaupunginhallitus päätti asiasta, koska alueen luovutusehtoja ei vielä ollut laadittu. Rakennus Mi&Re ilmoitti luopuvansa hankkeesta. Varaus katsotaan rauenneeksi, kun varaaja ilmoittaa luopuvansa varauksesta. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Mältinkallion tonttien luovutusehdot. Kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta ja käytöstä. Kaupunginhallituksen

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus tekemän delegointipäätöksen mukaan kaupunginarkkitehti päättää rakennustonttien ja myös näihin liitettävien määräalojen vuokraamisesta, myynnistä ja ostamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien luovutusehtojen puitteissa. Koska alueella on voimassa oleva asemakaava, tontit ovat asemakaavan mukaisia ja tonteilla on kaupunginvaltuuston vahvistamat luovutusehdot, on kaupunginarkkitehti delegointipäätöksen nojalla oikeutettu tekemään varauspäätöksen eikä asiassa ole tapahtunut menettelyvirhettä. Sekä rivi- ja kerrostalotonteista että teollisuustonteista suurin osa varataan varaajalle perustettavan yhtiön lukuun. Varaaja/ vuokraaja perustaa hankkeen varmistuessa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallitsemaan tonttia. Esimerkiksi Sisco Oyj:n tontit on varattu perustettavan yhtiön lukuun (vhp ), samoin Kaarinan yrityspalvelut Oy:n varaus (vhp ). Keijo Ullakko tulee kokoukseen esittelemään Mältinkallion hanketta. Lisätietoja Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginhallitus ei ota kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöstä käsiteltäväksi vaan antaa luvan sen täytäntöön panemiselle. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, ettei asiassa ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka perusteella päätös voitaisiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Hallituksen puheenjohtaja Keijo Ullakko esitteli Mältinkallion alueen rakentamishanketta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä: Mältinkallion alue (tontit , 4,5,6 ja 7) on kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä varattu kahdeksi vuodeksi Keijo Ullakolle / perustettavan yhtiön lukuun. Kaupunginhallitus päätti, että Ullakon kanssa neuvotellaan välittömästi ja tehdään sopimus siitä, että hän sitoutuu luopumaan varauksesta ellei rakentaminen alueella ole alkanut syyskuun 2017 loppuun mennessä. Kaupungin edustajiksi neuvotteluun kaupunginhallitus nimesi elinkeinojohtaja Jarkko Heinosen, tekninen johtaja Jari Nikkarin ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellénin. Merkittiin, että Keijo Ullakko poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Merkittiin, että Jaana Vasama poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että Merja Koski, Jouko Antola, Leena Arvela-Hellén ja Jari Nikkari poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro 3 "Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat". Jakelu Kaupunkisuunnittelu

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Virastotalon viemäriputkiston saneerauksen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 2160/ /2016 TEKLA Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia virastotalon viemäriputkiston sa nee raus ura kas ta julkaisemalla tarjouspyynnön lu.fi/uu si kau pun ki-si vus tol la sekä jättämällä han kin ta il moi tuk sen Hil ma-ka na vaan Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tar jous. Tarjousten vertailuperusteena käytetään urakkahinnan (mak si mi pis teet 85) lisäksi työnjohdon (5 pist.) ja työntekijöiden (5 pist.) työkokemuksia sekä referenssejä (5 pist.). Määräaikaan klo mennessä saatiin yksi (1) tarjous, jonka jätti Newliner Suomi Oy kokonaishintaan ,16 (alv 0). Hankkeelle on varattu in ves toin ti mää rä ra haa Puuttuva määräraha katetaan muista sitovuustason kohteista esim. Mörnen alueputkisto. Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank keen toteuttamiselle. Lisätietoja Kiinteistöpäällikkö Rami Arola, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita virastotalon viemäriputkiston sanee rauk sen urakoitsijaksi Newliner Suomi Oy:n päivätyn tar jouk sen mukaisesti kokonaishintaan ,16 (alv 0). Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on an tanut hankkeelle toteuttamisluvan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ KHALL Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää antaa luvan virastotalon viemäriputkiston saneerauksen toteuttamiseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Rakennuttaminen

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merituulikodin jäähdytysverkoston rakentamisen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 2677/ /2017 TEKLA Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Merituulikodin jäähdytysverkon ra ken ta mis ura kas ta julkaisemalla tarjouspyynnön lu.fi/uu si kau pun ki-si vus tol la sekä jättämällä han kin ta il moi tuk sen Hil ma-ka na vaan Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tar jous. Tarjousten vertailuperusteena käytetään urakkahinnan (mak si mi pis teet 85) lisäksi työnjohdon (5 pist.) ja työntekijöiden (5 pist.) työkokemuksia sekä referenssejä (5 pist.). Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti kolme (3) urakoitsijaa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Uu den kau pungin Rakennus-Putkitus Oy kokonaishintaan (alv 0). Hankkeelle on varattu in ves toin ti mää rä ra haa kus tan nuspai kal le Merituulikodin jäähdytysjärjestelmän ra ken ta minen. Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank keen toteuttamiselle. Lisätietoja Kiinteistöpäällikkö Rami Arola, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Merituulikodin jääh dy tys ver koston rakentamisen urakoitsijaksi Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan (alv 0). Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on an tanut hankkeelle toteuttamisluvan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ KHALL Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa ole vien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Merituulikodin jääh dy tys verkos ton rakentamisen toteuttamiseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Rakennuttaminen

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Sosiaalilautakunta Kaupunginhallitus Lupa-anomus kotihoidon lähihoitajan tehtävän täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 2649/ /2017 SOSLA Kaupunginvaltuuston hyväksymän Ikäystävällinen Uusikaupunki suunnitelma sisältää toimenpiteet laitoshoidon vähentämisestä ja kotihoidon vahvistamisesta sekä tähän liittyvästä vanhustyön henkilöstöresurssien lisäämiestä. Kotihoidon toiminnan tehostaminen edellyttää kaikkien olemassa olevien ja vapautuvien tehtävien täyttämistä. Kotihoidon toiminann tehostamisessa keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaiden nopeampi kotiutuminen sairaalahoidosta, tehostettu kotikuntoutus sekä asiakkaiden hoitaminen pidempään ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on seitsemän tiimiä ja lisäksi ns. kotiutustiimi, jonka toiminta käynnistyi marraskuun alussa Kotiutustiimin toiminta on muutettu ympärivuorokautiseksi alkaen. Kotihoidosta on yksi perushoitaja on jäämässä vanhuuseläkkeelle alkaen. Tehtävä on syytä täyttää lähihoitajan tehtävänä, joka vastaa nykyistä koulutusnimikettä. Lisätietoja Vs.vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää kotihoidon lähihoitajan tehtävä toistaiseksi voimassa olevana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL _ Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaalilautakunnalle luvan täyttää kotihoidon lähihoitajan tehtävä toistaiseksi voimassa olevana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Sosiaalilautakunta Kaupunginhallitus Jakelu Sosiaalilautakunta Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut / palkat

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lupa-anomus terveyskeskushammaslääkärin viran täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 2665/ /2017 Tervltk Suun terveydenhuollon Vehmaan terveyskeskushammaslääkärin virka on vapautunut alkaen kyseisen lääkärin siirryttyä kaupungin toiseen virkaan. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen suun terveydenhuollon muista toimipisteistä ei ole mahdollisuutta siirtää hammaslääkäriä kyseiseen virkaan, koska yhteistoiminta-alueella on jo nyt hammaslääkärivajausta. Hammaslääkärien hoitoajat lähestyvät jo nykyisilläkin resursseilla hoitotakuun rajoja. Virkaa ei myöskään voida korvata suuhygienistillä, koska hammaslääkärien nyt suorittamia toimenpiteitä ei voida enää merkitsevissä määrin enempää delegoida suuhygienisteille. Vuonna 2016 Vehmaan hammashoitolassa oli hammaslääkärien vastaanotoilla käyntejä Vuoden 2017 talousarvioissa on koko vuodeksi palkkavaraus kyseistä virkaa varten. Lisätietoja Johtava terveyskeskushammaslääkäri Pälvi Niemi, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Terveyslautakunta päättää pyytää lupaa saada täyttää yhteistoiminta-alueen terveyskeskushammaslääkärin viran toistaiseksi voimassa olevana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL _ Kaupunginhallitus päättää antaa terveyslautakunnalle luvan yhteistoiminta-alueen terveyskeskushammaslääkräin viran täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Terveyslautakunta Kaupunginhallitus Jakelu Terveyslautakunta Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut / palkat

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2017 kuntavaaleihin 2430/ /2016 KHALL Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalilain 15 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Sääntely on tältä osin tiukentunut. Lainmuutos tuli voimaan Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (33 ja 36 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikankin vaalitoimitsijat. Kuntavaaleissa käytetään sähköistä äänioikeustietojärjestelmää Keskikaupungin, Hakametsän ja Saarniston äänestysalueilla. Vaalilautakunnilla on mahdollisuus ottaa avustavaa henkilöstöä sekä äänestyslippujen laskentaan että tietojärjestelmien käyttöön (vaalilaki 16 ). Lisätietoja Asianhallintapäällikkö Outi Verha, puh Kaupunginhallitus päättää valita Uudenkaupungin kuutta äänestysaluetta varten vaalilautakuntiin sekä yhteen vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrää niihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 Keskikaupunki 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 002 Hakametsä 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 003 Saarnisto 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 004 Lokalahti 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 005 Pyhämaa 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 006 Kalanti 5 jäsentä ja 5 varajäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn helmikuun 2017 ensimmäiseen kaupunginhallituksen kokoukseen.

22 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Kaupunginhallitus päättää valita Uudenkaupungin kuutta äänestysaluetta varten vaalilautakuntiin sekä yhteen vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrää niihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 Keskikaupunki 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 002 Hakametsä 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 003 Saarnisto 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 004 Lokalahti 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 005 Pyhämaa 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 006 Kalanti 5 jäsentä ja 5 varajäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. KHALL Kaupunginhallitus päättää valita Uudenkaupungin kuutta äänestysaluetta varten vaalilautakuntiin sekä yhteen vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrää niihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 Keskikaupunki 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 002 Hakametsä 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 003 Saarnisto 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 004 Lokalahti 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 005 Pyhämaa 5 jäsentä ja 5 varajäsentä 006 Kalanti 5 jäsentä ja 5 varajäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä ja 3 varajäsentä

23 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti valita Uudenkaupungin kuutta äänestysaluetta varten vaalilautakuntiin sekä yhteen vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä määräsi niihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimitettavia kuntavaaleja varten: Keskikaupunki Mauri Pietilä, sd., pj Leena Niemi, kok., vpj Minna Rautanen, kesk., jäsen Simo Kivinen, vas., jäsen Aija Arvonen, ps., jäsen Simo Reijonsaari, kok., varajäsen Harri Nieminen, sd., varajäsen Marita Alivuotila, kesk., varajäsen Eija Heiskanen, vihr., varajäsen Mervi Lamminen, kd., varajäsen Hakametsä Rami Anttila, kesk., pj Tauno Virtanen, sd., vpj Leena Salmela, kd., jäsen Ulla Kallio, kok., jäsen Lasse Myllynen, vas., jäsen Jani Virtanen, sd., varajäsen Jaana Ekqvist, kok., varajäsen Raija Alanko, vas., varajäsen Kalevi Nuutila, kesk., varajäsen Pekka Piirainen, ps., varajäsen Saarnisto Maija Tuominen, sd., pj Ilpo Wallin, kesk., vpj Mika Laine, kok., jäsen Riina Pensikkala, vas., jäsen Ilpo Viitanen, ps., jäsen Miikka Kärkkäinen, vas., varajäsen Seija Kohvakka, sd., varajäsen Kari T. Vainio, kok., varajäsen Riikka Maijala, vihr., varajäsen Ilkka Salminen, kesk., varajäsen Lokalahti

24 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Markku Aho, kok., pj Juha Railo, vas., vpj Matti Valkeinen, kesk., jäsen Annikki Saarinen, sd., jäsen Päivi Kallunki, ps., jäsen Kristiina Laaksonen, sd., varajäsen Esko Ketola, kesk., varajäsen Markku Varjo, vas., varajäsen Katriiina Maula, kok., varajäsen Jussi Salin, kd., varajäsen Pyhämaa Tapani Viinikkala, kesk., pj Pentti Laine, sd., vpj Marja-Liisa Laine, kok., jäsen Klaus Peurla, vas., jäsen Riitta Häsänen, ps., jäsen Veli-Matti Laine, kok., varajäsen Pirjo Pesola, sd., varajäsen Kati Viksilä, vas., varajäsen Tiina Elo, kesk., varajäsen Olli Elo, kesk., varajäsen Kalanti Marjo-Riitta Tuominen, kok., pj Päivi Virtanen, sd., vpj Oili Suikkanen, kesk., jäsen Lauri Salin, kd., jäsen Tapio Nurmi, vihr., jäsen Merja Saari, ps., varajäsen Inkeri Penttilä, kesk., varajäsen Seppo Valio, kok., varajäsen Jouni Niemonen, vas., varajäsen Päivi Toivonen, sd., varajäsen Vaalitoimikunta Matti Karhu, sd., pj Leena Paasio, kok., vpj Jorma Jalava, kesk., jäsen Osmo Kaasinen, vas., varajäsen Arja Heinomäki, sd., varajäsen Veikko Koukonen, kd., varajäsen

25 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Jäseniksi on valittu Hakametsän vaalilautakuntaan Leena Salmela ja Lokalahden vaalilautakuntaan Matti Valkeinen. He ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä vaalilautakunnissa. Keskikaupungin vaalilautakuntaan on valittu varajäseneksi Mervi Lamminen. Hän on ilmoittanut, että asettuu ehdolle kuntavaaleissa, joten hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen. Saarniston vaalilautakunnan puheenjohtajan (Maija Tuominen) nimi on Marja-Leena Tuominen. Kaupunginhallitus päättää valita Hakametsän ja Lokalahden vaalilautakuntiin uudet jäsenet Leena Salmelan ja Matti Valkeisen tilalle sekä valita uuden varajäsenen Keskikaupungin vaalilautakuntaan Mervi Lammisen tilalle. Merkitään, että Saarniston vaalilautakunnan puheenjohtajan nimi on Marja-Leena Tuominen. Kaupunginhallitus päätti valita vaalilautakuntiin uudet jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Keskikaupunki Veikko Koukonen, kd, varajäsen (Mervi Lammisen tilalle) Hakametsän Kalevi Nuutila, pj Marja-Leena Mäkinen, jäsen (Leena Salmelan tilalle) Rami Anttila, varajäsen Lokalahti Matti Saarinen, jäsen (Matti Valkeisen tilalle) Kalanti

26 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Ulla Kangasniemi, jäsen (Merja Saaren tilalle) Merkittiin, että Saarniston vaalilautakunnan puheenjohtajan nimi on Marja-Leena Tuominen. Sosialidemokraattinen puolue haluaa vaihtaa Saarniston vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Pesolan (Pyhämaan vaalilautakunnan varajäsen) ja Marja-Leena Tuomisen (Saarniston puheenjohtaja) Pyhämaan vaalilautakuntaan varajäseneksi. Kaupunginhallitus päättää, että Saarniston vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Pirjo Pesola ja Marja-Leena Tuominen siirtyy Pyhämaan vaalilautakuntaan varajäseneksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Saarniston vaalilautakunnan varajäsen Riikka Maijala on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä vaalilautakunnan varajäsenenä kuntavaaleissa Kaupunginhallitus päättää valita Riikka Maijalan tilalle Saarniston vaalilautakuntaan uuden varajäsenen. Kaupunginhallitus päätti valita Riikka Maijalan tilalle Saarniston vaalilautakuntaan varajäseneksi Pirjo Rantasen. Korjaus: Kalannin vaalilautakuntaan Merja Saaren tilalle valittiin Ulla Kangasniemi (kesk. ei ps.). Jakelu Valittu Keskusvaalilautakunnan sihteeri

27 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Alisenkadun kevyenliikenteen järjestelyt KVALT Kaupunginvaltuusto päättti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen kaupunkisuunnittelun valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Jakelu Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Alisenkadun kevyenliikenteen järjestelyt Kaupunkisuunnittelu

28 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Tiedotusasiat KHALL Varsinais-Suomen liitto ( - tiedotteet maakuntahallitus Ajankohtaiset asiat, Soten valinnanvapauslaki mahdollistaa laajan valinnanvapauden - aikataulu liian tiukka, työllisyysasteen nostamisen pilottihanke Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta ( esityslista Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( - päätös / Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa / Asian vireilletulo ja hankitut selvitykset (liite) Varsinais-Suomen ELY-keskus ( - kuulutus päätöksestä koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta / Pirteä Porsas Oy:n sikalanlaajennus- ja biokaasulaitoshankkeesta Vehmaalla. Kuulutus on nähtävillä Vehmaan kunnan ja Uudenkaupungin kaupungin ilmoitustaululla Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Kaupunginhallituksen tiedotusasioiden liitteet 2017

29 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Muut asiat KHALL Ei kirjattavia muita asioita.

30 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 168, 169 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin kaupunginhallitus Välskärintie 2 C, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen Pykälät 168, 169 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.

31 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi. Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, TURKU Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Kaupunginhallitus 386 07.11.2016 Kaupunginhallitus 56 06.02.2017 Kaupunginhallitus 83 13.02.2017 Kaupunginhallitus 104 27.02.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2017 kuntavaaleihin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.11.2016 Aika 21.11.2016 klo 16:30-17:05 Paikka Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2011 1 20.09.2011 Aika 20.09.2011 klo 17:00-18:25 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 26 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 28/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 28/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 28/2017 1 Kaupunginhallitus 11.12.2017 Aika 11.12.2017 klo 14:30-14:51 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1 Koulutuslautakunta 31.10.2012 Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 62 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupngin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupngin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2010 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 05.11.2010 Aika 05.11.2010 klo 09:00-12:17 Paikka Kaupngin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2012 1 18.12.2012 Aika 18.12.2012 klo 16:30-17:30 Paikka Hotelli Aquarius, Saab-kabinetti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 42 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2012 1 18.09.2012 Aika 18.09.2012 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1 19.12.2017 Aika 19.12.2017 klo 17:30-18:30 Paikka Gasthous Pooki, Ylinenkatu 21, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 6/2016 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 6/2016 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 6/2016 1 Aika klo 18:00 Paikka Virastotalo, kokoushuone 427 Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 09.06.2010 Aika 09.06.2010 klo 19:00-20:20 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 14

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 10.02.2016 klo 10:00-11:30 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot