ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI"

Transkriptio

1 1 ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI Tuloksista tehdyt johtopäätelmät on esitetty tässä raportissa sisennettyinä kappaleina. Tuloksissa on mainittu, kuinka monta vastaajaa kuhunkin kysymykseen on antanut palautetta, koska vastaajamäärät vaihtelevat kysymyksittäin. 1 PILOTOINTIAIKA Pilotointiajaksi sovittiin alun perin elokuun puoliväli - lokakuun loppu. Osalle pilotoijista materiaali toimitettiin erillisestä pyynnöstä johtuen jo kesäkuussa eli heidän oli mahdollista käyttää ASTA-lomakkeistoa jo aiemmin. Suurimmalle osalle materiaali toimitettiin Toimitettu materiaali käsitti lomakkeiston, käyttäjän käsikirjan sekä sähköisen koontilomakkeen, materiaalit toimitettiin kaikille pilotoijille sähköpostitse liitetiedostoina. Kustakin materiaalista kirjattiin sähköpostiviestiin lyhyt selvennys. Koska pilotoinnista kiinnostuneita tuli lisää koko syksyn ajan ja osa pilotoijista raportoi, ettei ollut vielä ehtinyt ASTAa kokeilla, päätettiin pilotointiaikaa jatkaa marraskuun puoleen väliin asti. Palautetta kerättiin sovitun mukaisesti sähköpostitse toimitetulla webropol-kyselyllä. Kysely lähetettiin Tämän jälkeen saatiin vielä lisää kokeiluun osallistuneiden yhteystietoja, heille kysely toimitettiin välittömästi sähköpostiosoitteen saamisen jälkeen. Kyselystä lähetettiin muistutusviesti n. 2 viikon jälkeen. Viimeinen muistutus ja ilmoitus vastausajan päättymisestä lähetettiin 3 viikon kuluttua ensimmäisestä. Kokonaisuudessa vastausaikaa oli siis 4 viikkoa. 2 PILOTOIJAT JA PILOTOINTIPAIKAT Pilotoijille ei järjestetty koulutusta, koska tarkoituksena oli arvioida käyttäjän käsikirjan (manuaalin) tarjoaman ohjeistuksen riittävyyttä. Lisätietoja olisi kuitenkin ollut mahdollista kysyä projektityöntekijältä, mutta kukaan ei pyytänyt lisäohjeistusta. Pilotointiin ilmoittautui mukaan yli 100 tahoa, joissa arvioitiin olevan yhteensä n. 130 kokeiluun osallistuvaa ammattilaista. Pilotoinnin aikana osa ilmoittautuneista joutui perumaan osallistumisensa, joten palautekysely lähetettiin lopulta 116 ammattilaiselle. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 68 kpl eli vastausprosentti oli 58,6 %. Yhden palautteen oli antanut kaksi pilotoijaa yhdessä, ja lisäksi vapaamuotoista palautetta saatiin kolmelta taholta. Vapaamuotoisista palautteista tähän raporttiin on otettu mukaan joitakin suoria lainauksia, mutta niitä ei ole otettu mukaan taulukoihin. Syitä jättäytyä pois pilotoinnista olivat mm. pitkät sairauslomat sekä odottamattomat kiireet työpaikalla, joiden vuoksi aikaa pilotointiin osallistumiseen ei löytynyt. Muutama henkilö ilmoitti syyksi myös sen, ettei pilotointiaikana tavannut sopivaa asiakasta.

2 2 2.1 Pilotointipaikat Pilotoijat työskentelivät eri puolilla Suomea, osallistujia oli useampia kaikista lääneistä. Pilotoijia pyrittiin myös saamaan erityyppisistä työpaikoista. Tässä tavoitteessa onnistuttiin palautteen perusteella hyvin. Taulukossa on esitetty miten kyselyyn vastanneet ovat sijoittuneet erilaisiin työpaikkoihin. 2.2 Vastaajien ammatit Suurin osa kokeiluun ilmoittautuneista oli toimintaterapeutteja, mikä näkyy myös palautetta antaneiden ammateissa. Syksyn kokeilua markkinoitiin mm. kahdesti TOINETissa, kuntoutusohjaajien jäsenkirjeessä, sosiaalityöntekijöiden sähköpostilistan kautta, Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäivillä ja TerveSOS-messuilla. Näin ollen myös markkinointi painottui vahvimmin toimintaterapeutteihin. Yksittäisinä ammatteina mainittiin aluesihteeri, palvelukotityöntekijä, asumispalveluvastaava ja lähiesimies. Lisäksi yksi apuvälineasiantuntija antoi yhteisvastauksen kuntoutusohjaajan kanssa.

3 3 2.3 Vastaajien asiakasryhmät Vastaajat työskentelivät hyvin monien asiakasryhmien kanssa. Kukin vastaaja mainitsi kaikki asiakasryhmät, joiden kanssa hän työskentelee. Muina asiakasryhminä mainittiin yksittäisinä mm. fysiatriset ja somaattiset asiakkaat, sisätauti- ja syöpäpotilaat, reumaa ja arthroosia sairastavat, asunnottomat ja muistisairaat. 2.4 Tehtyjen arviointien määrä Lähes puolet vastaajista (33/68) oli tehnyt 1-2 arviointia, neljäsosa 3-5 arviointia ja vain neljä vastaajaa oli ehtinyt tehdä 6-10 arviointia. Yli 10 arviointia ei ollut tehnyt kukaan. Lisäksi 14 vastaajista ilmoitti, ettei ollut tehnyt yhtään arviointia. Syinä tähän mainittiin mm. että haluttiin vain tutustua lomakkeistoon, ei koettu olevan sopivia asiakkaita, kotikäyntejä ei ollut mahdollista toteuttaa kokeiluajan aikana ja muut työkiireet. Muutama koki myös, ettei lomakkeisto ehkä soveltuisi heidän käyttöönsä ja jätti siksi kokeilematta sitä käytännössä (mm. täyttäminen kestää tunnin eli liian pitkään heidän työssään). Vastauksia tulkittaessa tulee siis huomioida, että suurella osalla vastaajista on vain vähän tai ei lainkaan käyttökokemusta.

4 4 2.5 Arviointien suoritustavat Suurin osa vastaajista oli tehnyt arviointeja joko havainnoiden tai haastatellen asiakasta. Arviointeja oli toteutettu jonkin verran myös haastattelemalla joko asiakkaan hyvin tuntemaa henkilöä, kuten omaohjaajaa, tai yhtäaikaisesti asiakasta ja hänen läheistään. Muina tapoina arvioinnin tekoon mainittiin asiakkaan puolesta lukijana ja kirjurina toimiminen, tiettyjen toimintojen havainnointi yhdistettynä lähityöntekijöiden haastatteluun sekä keskustelemalla aiemmin havainnoimalla ja muilla tavoin kerätyistä tiedoista asiakkaan kanssa. Yli puolet vastaajista kertoi tehneensä arvioinnin haastatellen koko lomakkeiston osalta ja kolmannes arvioi haastatellen 2-3 osa-aluetta. Havainnoidessa tulokset olivat päinvastaiset: yli puolet arvioi 2-3 osa-aluetta ja kolmannes kaikkia 4 osa-aluetta. Enemmistö vastaajista kertoi tehneensä arvioinnin haastattelemalla yhdellä kerralla, sen sijaan havainnoiden tehtynä arviointia toteutettiin selvästi enemmän useammilla kerroilla. 3 ASTA-LOMAKKEISTO JA SEN KÄYTÖN OHJEISTUS Vastaajat käyttivät käyttäjän käsikirjan tarjoamaa ohjeistusta arvioinnin tukena, sillä vastaajista vain kolme ilmoitti suorittaneensa arvioinnin pelkästään lomakkeiston tarjoaman ohjeistuksen turvin. Ohjeistuksen todettiin pääsääntöisesti olevan selkeää, kattavaa ja helppokäyttöistä. 50/63 vastaajasta (79 %) koki arvioinnin suorittamisen ohjeet joko erittäin hyviksi tai hyviksi. Profiilitaulukoiden käytön ohjeissa vastaavat luvut olivat 47/57 (82 %).

5 5 3.1 Arviointilomakkeiston sisältö Lomakkeiston ulkoasu koettiin selkeäksi (erittäin hyvä tai hyvä vastauksia 55/64 eli 86 %). Yksittäisinä kehittämisehdotuksina todettiin mm. lomakkeiston saaminen pienempään kokoon ja tiivistetympänä sekä huomioita-viivojen tarkempi kohdennus vastausasteikkoon nähden. Lomakkeiston kokoa A4:stä ei kuitenkaan pienennetä, jotta luettavuus ei heikkene (esim. asiakkaat, joilla näkö- tai hahmottamisvaikeuksia). Sen sijaan ohjeistetaan, että halutessaan arvioitsija voi tulostaa lomakkeiston pienemmäksi (esim. vihkomuotoon tai useamman sivun yhdelle arkille). Samasta syystä lomakkeistoa ei myöskään voida tiivistää nykyisestä, mutta kukin arvioitsija voi tehdä tiivistämistä / karsintaa esim. tulostamalla vain ne sivut, jotka kulloinkin ovat oleellisia. Huomioita-viivojen osalta voidaan todeta, ettei niiden ole tarkoitus osua täysin vastausasteikkojen kohdalle, vaan niitä on tarkoituksella vastausasteikkoon nähden liikaa, jotta kirjoitustilaa olisi riittävästi. Viivoja lisättiin palautteen perusteella lisää. Toimintojen jakoa neljään osaalueeseen pidettiin onnistuneena (58/64 eli 90 %). Vain yksi vastaajista piti jakoa itselleen vieraana. Myös ICF-luokituksen käyttö koettiin yleisesti hyväksi. Arvioitavien toimintojen kattavuuden koki erittäin hyväksi tai hyväksi 41/63 (65 %), kohtalaisena 16/63 (25 %). Muutama vastasi kaipasi tarkempia selityksiä eri toimintojen sisältöihin. Muutamassa kehitysvammaisten ja psykiatristen asiakkaiden palautteessa toivottiin sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin lisäämistä lomakkeistoon, esim. miten asiakas toimii ryhmässä tai tunteeko hän turvattomuutta. Aiheesta käytiin keskustelua jo pilotointi I:n aikana, jolloin todettiin, ettei näin laajaa aihetta pystytä luotettavasti lisäämään lomakkeistoon. Sen sijaan ohjeistukseen lisätään maininta siitä, että sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä tulee tarvittaessa arvioida muilla siihen tarkoitetuilla välineillä. Vastaava ohjeistus on jo ollut esim. kodin ulkopuolella tapahtuvien toimintojen arvioimiseksi, joiden suhteen tuli myös muutama toive määrän lisäämisestä. Koska ASTA on jo nyt hyvin laaja, ei uusia toimintoja enää päädytty lisäämään vaan ohjeistetaan hyödyntämään ns. tyhjiä rivejä tähän tarkoitukseen. Lisäksi erityisesti psykiatristen ja päihdeasiakkaiden kohdalla tuli esille se, että osa toiminnoista koettiin heille ns. turhiksi. Muutama vastaaja puolestaan raportoi pitäneensä juuri tästä mahdollisuudesta arvioida vain asiakkaalle kulloinkin oleellisia toimintoja: ASTAn koettiin näin tuovan esille asiakkaan äänen. Tältä osin käyttöohjeistuksessa tullaan aiempaa enemmän korostamaan, että tarkoitus on arvioida vain asiakkaalle oleellisia toimintoja ja jättää väliin ns. turhat toiminnot. Ohjeistus oli sama jo aiemmin, mutta palautteen perusteella voidaan päätellä, etteivät kaikki pilotoijat olleet asiaa sisäistäneet / löytäneet ohjeistusta manuaalista.

6 Useiden asiakasryhmien kohdalla kommentoitiin, että tarvittaessa vastaajat olivat jakaneet toimintoja pienempiin osiin tai lisänneet tyhjille riveille asiakkaalle oleellisia toimintoja, esim. neurologisilla asiakkailla ruoan koostumuksen huomioiminen ja muistihäiriöisellä asiakkaalla ulos lähtöön valmistautuminen. Tämä yksilöllisyys koettiin hyväksi. Myös tämä ohjeistus on ollut manuaalissa jo aiemmin, mutta sitäkin pyritään korostamaan jatkossa enemmän, sillä pari vastaajaa olisi toivonut toimintojen tarkempaa jakoa, muttei ollut hyödyntänyt tätä mahdollisuutta (tuli esille lähinnä kehitysvammaisilla ja psykiatrisilla asiakkailla) Vastausasteikko Vastausasteikon kattavuuden koki erittäin hyväksi tai hyväksi 50/62 ( 81 %), asteikon selkeydessä vastaavat luvut olivat 46/63 ( 73 %). Hankaliksi vastausasteikon käytösssä koettiin tilanteet, joissa asiakkaalla on monia ongelmia tai kun arvioitavan toiminnon eri osista suoriutumisessa on runsaasti vaihtelua. Jälkimmäisen osalta ohjeistukseen tullaan siis entisestään tarkentamaan, että tarvittaessa toimintoja voi jakaa pienempiin osiin tyhjille riveille. Vastausvaihtoehtojen tarkennukset manuaalissa koki erittäin hyviksi tai hyviksi 48/59 (81 %). Muutama vastaaja kuitenkin koki tarkennukset liian pikkutarkoiksi, mikäli niitä käyttää esim. haastattelutilanteessa asiakkaan läsnäollessa. Haastatellen tehdyssä arvioinnissa suositellaan käytettäväksi apuna lomakkeiston lopusta löytyviä vastausliitteitä käyttäjän käsikirjan vastausohjeistuksen sijaan, sillä ne ovat liian yksityiskohtaiset asiakastilanteessa käytettäväksi. Käyttäjän käsikirjan vastausohjeistukseen tulisi tutustua ennen arviointitilannetta ja tarvittaessa tarkistaa vastauksen oikeellisuus arvioinnin päätyttyä. Tärkeänä huomiona mainittiin, että eri arvioijat voivat mieltää vastausasteikon ohjeistuksesta huolimatta eri tavoin, minkä maininta oli valitettavasti unohtunut manuaalista. Ohjeistuksessa tullaankin korostamaan, ettei eri arvioitsijoiden tuloksia voida suoraan verrata toisiinsa. Lisäksi muutamalta psykiatristen asiakkaiden kanssa toimivalta vastaajalta tuli palautetta, että vastausasteikko ei huomioi asiakkaan aloitekyvyttömyyttä tai motivaation puutetta. Ohjeistuksessa on kuitenkin kerrottu, että sanallinen ohjaus sisältää myös mm. motivoinnin ja kannustamisen eli tältä osin palautteesta voitaneen todeta, etteivät kaikki ehkä olleet huomioineet ko. ohjetta. Lisäksi ohjeistuksessa mainitaan, että X-vastauksiin voidaan merkitä syy, miksi ko. kohta on valittu, esim. asiakas ei ole kiinnostunut toiminnosta. Ohjeistusta tullaan korostamaan ja tarkentamaan näiltä osin väärinkäsitysten välttämiseksi.

7 7 3.3 Profiilitaulukot Profiilitaulukoiden ulkoasun selkeyden arvioi erittäin hyväksi tai hyväksi 47/59 vastaajasta (80 %). Profiilitaulukoiden täytön ohjeistuksen suhteen vastaavat luvut olivat 47/57 (82 %). Yksi vastaaja toi kuitenkin esille, että taulukoiden käyttö vaatii harjaantumista ja toinen toivoi taulukoiden ulkoasua riisutummaksi. Yksi vastaaja toivoi yhteenvedon tekoa yhdelle paperille, yksi ei puolestaan ollut käyttänyt profiilitaulukoita lainkaan. Profiilitaulukoiden käyttö onkin täysin vapaaehtoista ja kuten ohjeistuksessa mainitaan, voidaan niiden käyttö korvata myös yhdistämällä varsinaiseen arviointilomakkeistoon tehdyt merkinnät viivoilla. Täytön ohjeistusta tullaan tarkentamaan jonkin verran. Myös sähköisesti täyttyvää profiilitaulukkoa toivottiin, sillä merkintöjen siirtäminen koettiin työlääksi. Muutama vastaaja tosin koki myönteiseksi juuri sen, ettei käyttö vaadi tietokonetta, jolloin sitä voi käyttää helposti missä tahansa. ASTAn sähköinen versio on tulossa myöhemmin, sillä merkintöjen siirtämisen työläys on ollut tiedossa alusta alkaen. 3.4 Avuntarpeen arvioinnin koontilomake 45/58 (77 %) vastaajista piti koontilomaketta erittäin hyvänä tai hyvänä. Vapaamuotoisesta lomakkeesta pidettiin, koska se ei siten ohjaa liikaa kirjoitettavista asioita. Kehittämisehdotuksen yksi vastaaja toivoi lomakkeen koon pienentämistä (4 osa-alueelle koettiin olevan turhan paljon kirjoitustilaa). 3.5 Käytätkö ASTAa tulevaisuudessa Kaikista vastaajista 20 ilmoitti käyttävänsä ASTAa varmasti ja 39 luultavasti. Lisäksi kaksi En usko käyttäväni vastanneista aikoi hyödyntää työssään osia ASTAsta. Syinä käyttämättömyydelle mainittiin mm. ettei ASTAn koettu sopivan omiin käyttötarpeisiin (n. tunnin täyttöaika liian pitkä), osa toiminnoista katsottiin omille asiakkaille ns. turhiksi ja se sisälsi liian vähän psyykkisen voinnin arviointia.

8 8 4 ASTA-LOMAKKEISTON SOVELTUVUUS ERI ASIAKASRYHMILLE Asiakasryhmiä, joille ASTAn soveltuvuus koettiin reilun enemmistön (yli 80 % vastaajista) osalta erittäin hyväksi tai hyväksi olivat - neurologiset 41/45 (91 %) - ikääntyneet 40/44 (91 %) - reuma-asiakkaat 28/33 (85 %) - liikuntavammaiset 35/41 (83 %) - neuropsykiatriset asiakkaat 28/34 (82 %). Vastaavat luvut erittäin hyvin ja hyvin -vastausten osalta olivat - muistihäiriöisille 30/39 (77 %) - näkövammaisille 25/34 (73,5 %) - TULE-asiakkaille 22/31 (71 %) - psykiatrisille asiakkaille 28/40 (70 %) - kehitysvammaisille 26/40 (65 %) - päihdeasiakkaille 18/26 (69 %) - kuulovammaisille 17/32 (53 %). Vain muistihäiriöisten asiakkaiden osalta vastaajista 2 koki, ettei ASTA soveltunut lainkaan heidän arviointiinsa. Muiden asiakasryhmien kohdalla soveltuvuus katsottiin vähintään keskinkertaiseksi tai tyydyttäväksi. Seuraavassa tulokset asiakasryhmittäin, sulkeissa vastaajien määrä / asiakasryhmä.

9 9 4.1 Tarkennuksia soveltuvuuteen liittyen Sekä pilotointi I:n että II:n tuloksista yhteenvetona voidaan todeta, että haastatellen tehtynä arvioinnin tulos ei välttämättä anna todellista kuvaa avuntarpeesta niillä asiakkailla, joilla on taidot suorittaa tietty toiminta, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole halukkaita/kiinnostuneita niitä suorittamaan. Esim. asiakas voi vastata, että suoriutuisi itsenäisesti siivouksesta, mutta jättää mainitsematta ettei sitä syystä tai toisesta tee, ja saattaisi siis kaivata siihen toisen henkilön tukea. Sen sijaan asiakkailla, joilla ko. taitoja ei vielä ole, on arviointitulos usein realistisempi.

10 Kehitysvammaisten osalta palautteen voidaan todeta varmentaneen pilotointi I:n kokemuksia siitä, että ASTA soveltuu lievästi ja keskivaikeasti, mutta ei juurikaan vaikeasti kehitysvammaisten asiakkaiden arviointiin. Kuulovammaisten osalta palautteen tarkennuksena mainittiin, että mikäli asiakkaalla on vain kuulovamma, soveltuvat arvioitavat toiminnot hänelle vain osittain. Näkövammaisten osalta vapaamuotoisena palautteena oli, että vastausvaihtoehdot toimivat heille kohtuullisen hyvin. Kuten muidenkin asiakasryhmien kohdalla, on asiakkaalle oleellisten toimintojen valinta kuitenkin tehtävä yksilöllisesti. Tärkeäksi koettiin kertoa asiakkaalle, miksi arviointia tehdään ja miksi tietyistä toiminnoista suoriutumista arvioidaan hyvinkin pikkutarkasti. Muutoin arvioinnin suorittaminen voi aiheuttaa turhautumista (asiakkailla, jotka suoriutuvat toiminnoista varsin itsenäisesti tai jotka kaipaavat runsaasti apua) sekä väärinkäsityksiä (esim. psykiatrisilla asiakkailla). Asiakkaalle tulee myös korostaa hänen vahvuuksiaan ja niitä toimintoja, joista hän esim. suoriutuu itsenäisesti tai joiden suorittamisessa on tapahtunut kehittymistä arviointikertojen välillä. Tästä syystä koettiin tärkeäksi, että vaikka asiakas täyttäisikin lomakkeiston itsearviointina, keskustellaan tuloksista aina yhdessä asiakkaan kanssa ASTA-LOMAKKEISTON SOVELTUVUUS ERI KÄYTTÖTILANTEISIIN Käyttötilanteet, joihin ASTAn soveltuvuus koettiin reilun enemmistön (yli 80 % vastaajista) mielestä erittäin hyväksi tai hyväksi olivat: - toimintakyvyn arviointi 52/60 (87 %) - toimintakyvyn muutosten arviointi 45/54 (83 %) - avuntarpeen arviointi 47/58 (81 %) - muuttuneen avuntarpeen tietojen päivittäminen 46/54 (85 %) - henkilökohtaisen avuntarpeen kartoittaminen 47/56 (84 %). Yli 60 % vastaajista koki ASTAn soveltuvan erittäin hyvin tai hyvin myös seuraaviin käyttötilanteisiin: - vaihtelevan toimintakyvyn arviointi 40/51 (78 %) - asumiseen liittyvien palveluiden kartoittaminen 43/56 (77 %) - soveltuvan asumisratkaisun kartoittaminen 39/53 (73,5 %) - palvelusuunnitelman laatiminen (kokonaisuutena) 34/52 (66 %) - asumisvalmennuksen vaikuttavuuden arviointi 28/45 (62 %). ASTAn hyödyntämisestä palvelusuunnitelman laatimiseen mainittiin, että oleellisia palvelusuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä arvioinnin lisäksi ovat mm. läheisten ja verkoston mielipiteet sekä resurssit. Laajuudesta johtuen ASTAn käyttö koettiin tässä yhteydessä osittain myös liian aikaa vievänä (n. tunti haastatellen), koska aikaa ei välttämättä ole aina näin paljon yhtä asiakasta kohden. Ohjeistuksessa tullaan siis aiempaa selkeämmin korostamaan, että lomakkeistosta voidaan hyödyntää myös vain kulloinkin oleellisia osia tai suorittaa arviointi osissa eri päivinä.

11 11 Asumisvalmennuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyen palautteena oli, että kokeiluaika (n. 3 kk) oli vielä tässä suhteessa liian lyhyt. Muilta osin erittäin hyvin tai hyvin vastaukset jakaantuivat seuraavasti: - apuvälinetarpeen kartoittaminen 28/52 (54 %) - asunnonmuutostöiden vaikuttavuuden arviointi 24/49 (49 %). - apuvälineratkaisujen vaikuttavuuden arviointi 24/50 (48 %) - asunnonmuutostöiden kartoittaminen 25/53 (47 %) - terapiavaihtoehtojen / -tavoitteiden kartoittaminen 18/52 (35 %), - terapian vaikuttavuuden arviointi 16/49 (33 %) Kaikissa näissä käyttötilanteissa soveltuu osittain vastausten määrä oli n %. Eri käyttötilanteisiin tuli hyvin vähän ei sovellu lainkaan -vastauksia. Terapiavaihtoehtojen / -tavoitteiden kartoittaminen ja terapian vaikuttavuuden arviointiin näin vastasi 5/52 (9,5 %), asunnonmuutostöiden kartoittamiseen 4/53 (7,5 %). Muiden käyttötilanteiden osalta ei sovellu lainkaan -vastaukset olivat yksittäisiä. Erilaisten muutosten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyen todettiin, että esim. sairaalassa asiakkaat ovat usein vain lyhyen aikaa, jolloin mm. toimintakyvyn muutosta ei vielä välttämättä voida arvioida ASTAlla. Muutama vastaaja koki myös kokeiluajan olleen tältä osalta liian lyhyt eli he katsoivat, että voisivat arvioida ASTAn soveltumista erilaisten muutosten arviointiin paremmin esim. vuoden kuluttua. 5.1 Muut mahdolliset käyttökohteet ASTAn koettiin soveltuvan myös mm. seuraaviin käyttötilanteisiin - kartoitettaessa kuntoutussuunnitelman tavoitteita - harkittaessa tuetumpaan asumiseen siirtymistä tai kotihoidon lisäämistä - tutustuttaessa uuteen asiakkaaseen - kotikäyntien työvälineeksi ( muistilista mitä tulee arvioida) - dokumentoinnin tueksi - hoitohenkilökunnan ohjaamiseksi kuntouttavuuden toteuttamiseksi - haluttaessa tehdä asiakkaalle näkyväksi ne osa-alueet, joissa olisi kehittämisen varaa - haluttaessa tehdä asiakkaalle näkyväksi mikä on avustamista, mikä puolestaan hänen omaa valintaansa ja tekemistään - asiakkaan realistisen käsityksen arvioimiseksi (keskusteltava yhdessä mahdollisista näkemyseroista) - profiilitaulukot havainnollistavia eli voisivat toimia yhtenä osana kuntoutuksen vaikuttavuuden esiintuomisessa ja tuen tarpeen havainnollistamisessa ulkopuolisille yhteistyötahoille.

12 12 6 ARVIOINNIN LUOTETTAVUUS Kahden eri ammattilaisen tekemiä arviointituloksia EI voida suoraan verrata toisiinsa, sillä ohjeistuksesta huolimatta vastausasteikkoa voidaan tulkita eri tavoin. Asiaa tullaan korostamaan ohjeistuksessa. Huomioitava on myös, että mikäli ASTAa halutaan käyttää vaikuttavuuden tai muutosten kuvaamiseen, tulisi alku- ja loppuarviointien suorittajan olla sama henkilö. Asiaa tullaan painottamaan ohjeistuksessa aiempaa enemmän. Osa vastaajista halusi korostaa, että havainnoiden tehty arviointi on haastatellen tehtyä arviointia luotettavampaa. Muutaman vastaajan mielestä tärkeää on huomioida myös, ettei asiakkaan läheiseltä tai hänet hyvin tuntevalta henkilökunnaltakaan aina välttämättä saa luotettavaa tietoa. Havainnointi koettiin tärkeäksi erityisesti psykiatristen ja kehitysvammaisten asiakkaiden kohdalla, jälkimmäisillä myös asiakkaan läheisen haastattelu katsottiin kuitenkin varsin hyväksi arviointimuodoksi. Näin ollen havainnoinnin käyttö haastattelun tukena ainakin osassa toimintoja tai asioiden varmistaminen muulla tavoin haastattelun lisäksi ovat hyvä keino lisätä arvioinnin luotettavuutta. Luotettavinta havainnointi on asiakkaan kotiympäristössä. Mikäli arviointi tehdään jossakin muualla, tulee pohtia vieraan ympäristön mahdollista vaikutusta arviointiin. Asiakkaan itsearviointivälineeksi ASTAn katsoi soveltuvan erittäin hyvin tai hyvin 33/58 vastaajasta (57 %). Osassa vastauksista kuitenkin korostettiin, että soveltuvuus riippuu hyvin paljon asiakkaasta eli joillekin asiakkaille ASTA ei missään nimessä sovellu itsearviointivälineeksi. Pilotointi I:n ja II:n perusteella suosittelemme ASTA-lomakkeistoa edelleen ensisijaisesti ammattilaisen käyttämäksi arviointivälineeksi, mutta asiakkaan oman näkökulman huomioon ottaminen on kuitenkin erittäin oleellista. Asiakkaan itsearviointivälineeksi ASTA soveltuu vain harvoille asiakkaille, sillä lomakkeiston täyttäminen itsenäisesti vaatii mm. hyvää keskittymiskykyä sekä muita kognitiivisia taitoja. Sitä voidaan kuitenkin käyttää esim. keskustelujen pohjana siten, että asiakas tutustuu lomakkeistoon ensin itse ja pohtii vastauksia, minkä jälkeen lomakkeisto käydään läpi yhdessä asiakkaan ja ammattilaisen kesken. Mikäli asiakkaan ja ammattilaisen mahdollisesti toisistaan eriävien näkemysten kirjaamisesta on hyötyä arvioinnille, voidaan asiakkaan oma arvio suoriutumisestaan kirjata lomakkeistolle käyttämällä merkintöihin kahta eri väriä. Kyseinen ohjeistus tullaan lisäämään manuaaliin. Toisistaan poikkeavien näkemysten kirjaaminen voi olla hyödyllistä esim. haluttaessa arvioida asiakkaan kykyä tunnistaa omaa avuntarvettaan.

13 13 7 MUITA KEHITTÄMISAJATUKSIA 7.1 Mahdolliset lisäosat Kommunikointi ja Vuorovaikutus ja ihmissuhteet Vastaajilta kysyttiin mielipidettä ASTAn mahdollisista lisäosista (alueet oli valittu ICFluokituksesta). Ne koettiin pääosin tervetulleiksi. Lisäosien kehittämistä ei ole vielä päätetty varmaksi, sillä kuten palautteessakin kävi ilmi, on näiden alueiden arviointi usein tietyn ammattiryhmän (esim. puheterapeutin) vahvinta aluetta. Näiden alueiden arviointiin on jo myös olemassa hyviä standardoituja arviointimenetelmiä. Koska ASTA-lomakkeisto on tarkoitettu nimenomaan useiden eri ammattiryhmien työvälineeksi ja se nykyisellään soveltuu hyvin erilaisille asiakasryhmille, ei ko. lisäosia ehkä ole järkevää lähteä työstämään. Sen sijaan ohjeistamme käyttämään jo olemassa olevia arviointivälineitä tai tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan toisen ammattiryhmän konsultaatioon. 7.2 Koulutustarve Käyttäjäkoulutuskysymykseen vastasivat kaikki 68 kyselyyn vastannutta. Heistä 51 (75 %) oli sitä mieltä, että koulutusta ei vaadita käyttäjän käsikirjan tarjoaman ohjeistuksen lisäksi. Koulutuksen näki tarpeelliseksi puolestaan 17 (25 %). Koulutus nähtiin hyödylliseksi erityisesti niille ammattiryhmille, jotka eivät ole tottuneet arvioimaan tai havainnoimaan asiakkaiden toimintaa. Heille ASTAn koettiin voivan toimia eräänlaisena muistilistana siitä, miten monipuolisesti ja pieniin osiin pilkkoen toimintakykyä tulisi arvioida. Koulutukseen liittyen todettiin lisäksi, että vaikka koulutusta ei ehkä tarvittaisikaan, voisi lomakkeistoon olla hyödyllistä tutustua yhdessä oman kollegan kanssa. Käyttäjäkoulutuksia tullaan tarjoamaan kiinnostuneille sekä valmiin koulutuspäivän muodossa että työpaikoille tarjottavina koulutuspaketteina. 7.3 Muita kehittämisajatuksia Yksittäisinä kehittämisajatuksina palautteessa tuli esille mm. - lomakkeisto käyttöohjeistuksineen saataville internetin kautta - markkinointi sosiaalityöntekijöille, joille ASTAn katsottiin olevan hyödyllinen esim. kotikäyntien työvälineenä - keskustelufoorumi ASTAn käyttäjille - lisäosiksi ulospäin suuntautuneen toiminnan ja työtehtävien arvioinnit

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin PAAVO (1) Avuntarpeen itsearviointimenetelmä, soveltuu myös ammattilaiskäyttöön Arviointi tehdään osoitteessa www.paavo.fi Arvioidaan avuntarvetta

Lisätiedot

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Käytännön vinkkejä palvelutarpeen arviointiin 13.9.2011 Kajaani Asumispalvelusäätiö ASPA, Katja Laine Avunpäiväkirja (1) Henkilökohtaisen avuntarpeen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä)

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) avulla ICF WHO:n tekemä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) julkistettiin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä Hämeenlinna 19.4.2011 Metallityöväen liitto Tutkimuspäällikkö Jorma Antila Tutkimuksen taustaa Metalliteollisuudessa

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Lisämateriaalia harjoitustyöhön Syksy 2007 Sisältö Vinkkejä käyttäjätutkimuksen suorittamiseen Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Haastattelu Fokusryhmä Päiväkirja Kysely Ohjeita harjoitustyön

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Tämä tieto olis tarpeen - siirtymävaiheessa ja toiminnan totuttamisessa erityiskoulutusja päivätoimintatoimintayksikkö Kaarisillassa

Tämä tieto olis tarpeen - siirtymävaiheessa ja toiminnan totuttamisessa erityiskoulutusja päivätoimintatoimintayksikkö Kaarisillassa Tämä tieto olis tarpeen - siirtymävaiheessa ja toiminnan totuttamisessa erityiskoulutusja päivätoimintatoimintayksikkö Kaarisillassa 7.12.2016 Satu Soivio Tämä tieto olis tarpeen -kyselyn tavoitteet Selvittää

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet Jari Numminen

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet Jari Numminen Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet 19.5.2008 Jari Numminen Järjestelmän kehittämisen haasteet pilotin merkitys järjestelmän kehittymiselle Ennen pilottia

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä

Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä Kunta1-tutkimuksen osahanke Otso Rantonen, PsM, Tutkija otso.rantonen@ttl.fi Paula Salo, Professori paula.salo@ttl.fi Sosiaalityöntekijän hyvinvointi

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO Asiakaskysely toteutettiin toukokuussa 2015. Kysely lähetettiin sähköpostilla ja kirjeellä yhteensä 937 työnantaja-asiakkaalle. Vastauksia saatiin 264 eli vastausprosentti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

SCID- haastatteluiden käyttöönotto

SCID- haastatteluiden käyttöönotto Liite 12 SCID- haastatteluiden käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatriassa Yhteenveto koulutukseen osallistuneille tehdystä kyselystä Vähäkainu Johanna & Minna Nevalainen [28.2.2014 päivitetty

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Terveydenhoitajien työotteen muutos Salon terveyskeskuksessa Sofia Maleike-Ruohola Perinteinen työ terveydenhoitajalla

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot