ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI"

Transkriptio

1 1 ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI Tuloksista tehdyt johtopäätelmät on esitetty tässä raportissa sisennettyinä kappaleina. Tuloksissa on mainittu, kuinka monta vastaajaa kuhunkin kysymykseen on antanut palautetta, koska vastaajamäärät vaihtelevat kysymyksittäin. 1 PILOTOINTIAIKA Pilotointiajaksi sovittiin alun perin elokuun puoliväli - lokakuun loppu. Osalle pilotoijista materiaali toimitettiin erillisestä pyynnöstä johtuen jo kesäkuussa eli heidän oli mahdollista käyttää ASTA-lomakkeistoa jo aiemmin. Suurimmalle osalle materiaali toimitettiin Toimitettu materiaali käsitti lomakkeiston, käyttäjän käsikirjan sekä sähköisen koontilomakkeen, materiaalit toimitettiin kaikille pilotoijille sähköpostitse liitetiedostoina. Kustakin materiaalista kirjattiin sähköpostiviestiin lyhyt selvennys. Koska pilotoinnista kiinnostuneita tuli lisää koko syksyn ajan ja osa pilotoijista raportoi, ettei ollut vielä ehtinyt ASTAa kokeilla, päätettiin pilotointiaikaa jatkaa marraskuun puoleen väliin asti. Palautetta kerättiin sovitun mukaisesti sähköpostitse toimitetulla webropol-kyselyllä. Kysely lähetettiin Tämän jälkeen saatiin vielä lisää kokeiluun osallistuneiden yhteystietoja, heille kysely toimitettiin välittömästi sähköpostiosoitteen saamisen jälkeen. Kyselystä lähetettiin muistutusviesti n. 2 viikon jälkeen. Viimeinen muistutus ja ilmoitus vastausajan päättymisestä lähetettiin 3 viikon kuluttua ensimmäisestä. Kokonaisuudessa vastausaikaa oli siis 4 viikkoa. 2 PILOTOIJAT JA PILOTOINTIPAIKAT Pilotoijille ei järjestetty koulutusta, koska tarkoituksena oli arvioida käyttäjän käsikirjan (manuaalin) tarjoaman ohjeistuksen riittävyyttä. Lisätietoja olisi kuitenkin ollut mahdollista kysyä projektityöntekijältä, mutta kukaan ei pyytänyt lisäohjeistusta. Pilotointiin ilmoittautui mukaan yli 100 tahoa, joissa arvioitiin olevan yhteensä n. 130 kokeiluun osallistuvaa ammattilaista. Pilotoinnin aikana osa ilmoittautuneista joutui perumaan osallistumisensa, joten palautekysely lähetettiin lopulta 116 ammattilaiselle. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 68 kpl eli vastausprosentti oli 58,6 %. Yhden palautteen oli antanut kaksi pilotoijaa yhdessä, ja lisäksi vapaamuotoista palautetta saatiin kolmelta taholta. Vapaamuotoisista palautteista tähän raporttiin on otettu mukaan joitakin suoria lainauksia, mutta niitä ei ole otettu mukaan taulukoihin. Syitä jättäytyä pois pilotoinnista olivat mm. pitkät sairauslomat sekä odottamattomat kiireet työpaikalla, joiden vuoksi aikaa pilotointiin osallistumiseen ei löytynyt. Muutama henkilö ilmoitti syyksi myös sen, ettei pilotointiaikana tavannut sopivaa asiakasta.

2 2 2.1 Pilotointipaikat Pilotoijat työskentelivät eri puolilla Suomea, osallistujia oli useampia kaikista lääneistä. Pilotoijia pyrittiin myös saamaan erityyppisistä työpaikoista. Tässä tavoitteessa onnistuttiin palautteen perusteella hyvin. Taulukossa on esitetty miten kyselyyn vastanneet ovat sijoittuneet erilaisiin työpaikkoihin. 2.2 Vastaajien ammatit Suurin osa kokeiluun ilmoittautuneista oli toimintaterapeutteja, mikä näkyy myös palautetta antaneiden ammateissa. Syksyn kokeilua markkinoitiin mm. kahdesti TOINETissa, kuntoutusohjaajien jäsenkirjeessä, sosiaalityöntekijöiden sähköpostilistan kautta, Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäivillä ja TerveSOS-messuilla. Näin ollen myös markkinointi painottui vahvimmin toimintaterapeutteihin. Yksittäisinä ammatteina mainittiin aluesihteeri, palvelukotityöntekijä, asumispalveluvastaava ja lähiesimies. Lisäksi yksi apuvälineasiantuntija antoi yhteisvastauksen kuntoutusohjaajan kanssa.

3 3 2.3 Vastaajien asiakasryhmät Vastaajat työskentelivät hyvin monien asiakasryhmien kanssa. Kukin vastaaja mainitsi kaikki asiakasryhmät, joiden kanssa hän työskentelee. Muina asiakasryhminä mainittiin yksittäisinä mm. fysiatriset ja somaattiset asiakkaat, sisätauti- ja syöpäpotilaat, reumaa ja arthroosia sairastavat, asunnottomat ja muistisairaat. 2.4 Tehtyjen arviointien määrä Lähes puolet vastaajista (33/68) oli tehnyt 1-2 arviointia, neljäsosa 3-5 arviointia ja vain neljä vastaajaa oli ehtinyt tehdä 6-10 arviointia. Yli 10 arviointia ei ollut tehnyt kukaan. Lisäksi 14 vastaajista ilmoitti, ettei ollut tehnyt yhtään arviointia. Syinä tähän mainittiin mm. että haluttiin vain tutustua lomakkeistoon, ei koettu olevan sopivia asiakkaita, kotikäyntejä ei ollut mahdollista toteuttaa kokeiluajan aikana ja muut työkiireet. Muutama koki myös, ettei lomakkeisto ehkä soveltuisi heidän käyttöönsä ja jätti siksi kokeilematta sitä käytännössä (mm. täyttäminen kestää tunnin eli liian pitkään heidän työssään). Vastauksia tulkittaessa tulee siis huomioida, että suurella osalla vastaajista on vain vähän tai ei lainkaan käyttökokemusta.

4 4 2.5 Arviointien suoritustavat Suurin osa vastaajista oli tehnyt arviointeja joko havainnoiden tai haastatellen asiakasta. Arviointeja oli toteutettu jonkin verran myös haastattelemalla joko asiakkaan hyvin tuntemaa henkilöä, kuten omaohjaajaa, tai yhtäaikaisesti asiakasta ja hänen läheistään. Muina tapoina arvioinnin tekoon mainittiin asiakkaan puolesta lukijana ja kirjurina toimiminen, tiettyjen toimintojen havainnointi yhdistettynä lähityöntekijöiden haastatteluun sekä keskustelemalla aiemmin havainnoimalla ja muilla tavoin kerätyistä tiedoista asiakkaan kanssa. Yli puolet vastaajista kertoi tehneensä arvioinnin haastatellen koko lomakkeiston osalta ja kolmannes arvioi haastatellen 2-3 osa-aluetta. Havainnoidessa tulokset olivat päinvastaiset: yli puolet arvioi 2-3 osa-aluetta ja kolmannes kaikkia 4 osa-aluetta. Enemmistö vastaajista kertoi tehneensä arvioinnin haastattelemalla yhdellä kerralla, sen sijaan havainnoiden tehtynä arviointia toteutettiin selvästi enemmän useammilla kerroilla. 3 ASTA-LOMAKKEISTO JA SEN KÄYTÖN OHJEISTUS Vastaajat käyttivät käyttäjän käsikirjan tarjoamaa ohjeistusta arvioinnin tukena, sillä vastaajista vain kolme ilmoitti suorittaneensa arvioinnin pelkästään lomakkeiston tarjoaman ohjeistuksen turvin. Ohjeistuksen todettiin pääsääntöisesti olevan selkeää, kattavaa ja helppokäyttöistä. 50/63 vastaajasta (79 %) koki arvioinnin suorittamisen ohjeet joko erittäin hyviksi tai hyviksi. Profiilitaulukoiden käytön ohjeissa vastaavat luvut olivat 47/57 (82 %).

5 5 3.1 Arviointilomakkeiston sisältö Lomakkeiston ulkoasu koettiin selkeäksi (erittäin hyvä tai hyvä vastauksia 55/64 eli 86 %). Yksittäisinä kehittämisehdotuksina todettiin mm. lomakkeiston saaminen pienempään kokoon ja tiivistetympänä sekä huomioita-viivojen tarkempi kohdennus vastausasteikkoon nähden. Lomakkeiston kokoa A4:stä ei kuitenkaan pienennetä, jotta luettavuus ei heikkene (esim. asiakkaat, joilla näkö- tai hahmottamisvaikeuksia). Sen sijaan ohjeistetaan, että halutessaan arvioitsija voi tulostaa lomakkeiston pienemmäksi (esim. vihkomuotoon tai useamman sivun yhdelle arkille). Samasta syystä lomakkeistoa ei myöskään voida tiivistää nykyisestä, mutta kukin arvioitsija voi tehdä tiivistämistä / karsintaa esim. tulostamalla vain ne sivut, jotka kulloinkin ovat oleellisia. Huomioita-viivojen osalta voidaan todeta, ettei niiden ole tarkoitus osua täysin vastausasteikkojen kohdalle, vaan niitä on tarkoituksella vastausasteikkoon nähden liikaa, jotta kirjoitustilaa olisi riittävästi. Viivoja lisättiin palautteen perusteella lisää. Toimintojen jakoa neljään osaalueeseen pidettiin onnistuneena (58/64 eli 90 %). Vain yksi vastaajista piti jakoa itselleen vieraana. Myös ICF-luokituksen käyttö koettiin yleisesti hyväksi. Arvioitavien toimintojen kattavuuden koki erittäin hyväksi tai hyväksi 41/63 (65 %), kohtalaisena 16/63 (25 %). Muutama vastasi kaipasi tarkempia selityksiä eri toimintojen sisältöihin. Muutamassa kehitysvammaisten ja psykiatristen asiakkaiden palautteessa toivottiin sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin lisäämistä lomakkeistoon, esim. miten asiakas toimii ryhmässä tai tunteeko hän turvattomuutta. Aiheesta käytiin keskustelua jo pilotointi I:n aikana, jolloin todettiin, ettei näin laajaa aihetta pystytä luotettavasti lisäämään lomakkeistoon. Sen sijaan ohjeistukseen lisätään maininta siitä, että sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä tulee tarvittaessa arvioida muilla siihen tarkoitetuilla välineillä. Vastaava ohjeistus on jo ollut esim. kodin ulkopuolella tapahtuvien toimintojen arvioimiseksi, joiden suhteen tuli myös muutama toive määrän lisäämisestä. Koska ASTA on jo nyt hyvin laaja, ei uusia toimintoja enää päädytty lisäämään vaan ohjeistetaan hyödyntämään ns. tyhjiä rivejä tähän tarkoitukseen. Lisäksi erityisesti psykiatristen ja päihdeasiakkaiden kohdalla tuli esille se, että osa toiminnoista koettiin heille ns. turhiksi. Muutama vastaaja puolestaan raportoi pitäneensä juuri tästä mahdollisuudesta arvioida vain asiakkaalle kulloinkin oleellisia toimintoja: ASTAn koettiin näin tuovan esille asiakkaan äänen. Tältä osin käyttöohjeistuksessa tullaan aiempaa enemmän korostamaan, että tarkoitus on arvioida vain asiakkaalle oleellisia toimintoja ja jättää väliin ns. turhat toiminnot. Ohjeistus oli sama jo aiemmin, mutta palautteen perusteella voidaan päätellä, etteivät kaikki pilotoijat olleet asiaa sisäistäneet / löytäneet ohjeistusta manuaalista.

6 Useiden asiakasryhmien kohdalla kommentoitiin, että tarvittaessa vastaajat olivat jakaneet toimintoja pienempiin osiin tai lisänneet tyhjille riveille asiakkaalle oleellisia toimintoja, esim. neurologisilla asiakkailla ruoan koostumuksen huomioiminen ja muistihäiriöisellä asiakkaalla ulos lähtöön valmistautuminen. Tämä yksilöllisyys koettiin hyväksi. Myös tämä ohjeistus on ollut manuaalissa jo aiemmin, mutta sitäkin pyritään korostamaan jatkossa enemmän, sillä pari vastaajaa olisi toivonut toimintojen tarkempaa jakoa, muttei ollut hyödyntänyt tätä mahdollisuutta (tuli esille lähinnä kehitysvammaisilla ja psykiatrisilla asiakkailla) Vastausasteikko Vastausasteikon kattavuuden koki erittäin hyväksi tai hyväksi 50/62 ( 81 %), asteikon selkeydessä vastaavat luvut olivat 46/63 ( 73 %). Hankaliksi vastausasteikon käytösssä koettiin tilanteet, joissa asiakkaalla on monia ongelmia tai kun arvioitavan toiminnon eri osista suoriutumisessa on runsaasti vaihtelua. Jälkimmäisen osalta ohjeistukseen tullaan siis entisestään tarkentamaan, että tarvittaessa toimintoja voi jakaa pienempiin osiin tyhjille riveille. Vastausvaihtoehtojen tarkennukset manuaalissa koki erittäin hyviksi tai hyviksi 48/59 (81 %). Muutama vastaaja kuitenkin koki tarkennukset liian pikkutarkoiksi, mikäli niitä käyttää esim. haastattelutilanteessa asiakkaan läsnäollessa. Haastatellen tehdyssä arvioinnissa suositellaan käytettäväksi apuna lomakkeiston lopusta löytyviä vastausliitteitä käyttäjän käsikirjan vastausohjeistuksen sijaan, sillä ne ovat liian yksityiskohtaiset asiakastilanteessa käytettäväksi. Käyttäjän käsikirjan vastausohjeistukseen tulisi tutustua ennen arviointitilannetta ja tarvittaessa tarkistaa vastauksen oikeellisuus arvioinnin päätyttyä. Tärkeänä huomiona mainittiin, että eri arvioijat voivat mieltää vastausasteikon ohjeistuksesta huolimatta eri tavoin, minkä maininta oli valitettavasti unohtunut manuaalista. Ohjeistuksessa tullaankin korostamaan, ettei eri arvioitsijoiden tuloksia voida suoraan verrata toisiinsa. Lisäksi muutamalta psykiatristen asiakkaiden kanssa toimivalta vastaajalta tuli palautetta, että vastausasteikko ei huomioi asiakkaan aloitekyvyttömyyttä tai motivaation puutetta. Ohjeistuksessa on kuitenkin kerrottu, että sanallinen ohjaus sisältää myös mm. motivoinnin ja kannustamisen eli tältä osin palautteesta voitaneen todeta, etteivät kaikki ehkä olleet huomioineet ko. ohjetta. Lisäksi ohjeistuksessa mainitaan, että X-vastauksiin voidaan merkitä syy, miksi ko. kohta on valittu, esim. asiakas ei ole kiinnostunut toiminnosta. Ohjeistusta tullaan korostamaan ja tarkentamaan näiltä osin väärinkäsitysten välttämiseksi.

7 7 3.3 Profiilitaulukot Profiilitaulukoiden ulkoasun selkeyden arvioi erittäin hyväksi tai hyväksi 47/59 vastaajasta (80 %). Profiilitaulukoiden täytön ohjeistuksen suhteen vastaavat luvut olivat 47/57 (82 %). Yksi vastaaja toi kuitenkin esille, että taulukoiden käyttö vaatii harjaantumista ja toinen toivoi taulukoiden ulkoasua riisutummaksi. Yksi vastaaja toivoi yhteenvedon tekoa yhdelle paperille, yksi ei puolestaan ollut käyttänyt profiilitaulukoita lainkaan. Profiilitaulukoiden käyttö onkin täysin vapaaehtoista ja kuten ohjeistuksessa mainitaan, voidaan niiden käyttö korvata myös yhdistämällä varsinaiseen arviointilomakkeistoon tehdyt merkinnät viivoilla. Täytön ohjeistusta tullaan tarkentamaan jonkin verran. Myös sähköisesti täyttyvää profiilitaulukkoa toivottiin, sillä merkintöjen siirtäminen koettiin työlääksi. Muutama vastaaja tosin koki myönteiseksi juuri sen, ettei käyttö vaadi tietokonetta, jolloin sitä voi käyttää helposti missä tahansa. ASTAn sähköinen versio on tulossa myöhemmin, sillä merkintöjen siirtämisen työläys on ollut tiedossa alusta alkaen. 3.4 Avuntarpeen arvioinnin koontilomake 45/58 (77 %) vastaajista piti koontilomaketta erittäin hyvänä tai hyvänä. Vapaamuotoisesta lomakkeesta pidettiin, koska se ei siten ohjaa liikaa kirjoitettavista asioita. Kehittämisehdotuksen yksi vastaaja toivoi lomakkeen koon pienentämistä (4 osa-alueelle koettiin olevan turhan paljon kirjoitustilaa). 3.5 Käytätkö ASTAa tulevaisuudessa Kaikista vastaajista 20 ilmoitti käyttävänsä ASTAa varmasti ja 39 luultavasti. Lisäksi kaksi En usko käyttäväni vastanneista aikoi hyödyntää työssään osia ASTAsta. Syinä käyttämättömyydelle mainittiin mm. ettei ASTAn koettu sopivan omiin käyttötarpeisiin (n. tunnin täyttöaika liian pitkä), osa toiminnoista katsottiin omille asiakkaille ns. turhiksi ja se sisälsi liian vähän psyykkisen voinnin arviointia.

8 8 4 ASTA-LOMAKKEISTON SOVELTUVUUS ERI ASIAKASRYHMILLE Asiakasryhmiä, joille ASTAn soveltuvuus koettiin reilun enemmistön (yli 80 % vastaajista) osalta erittäin hyväksi tai hyväksi olivat - neurologiset 41/45 (91 %) - ikääntyneet 40/44 (91 %) - reuma-asiakkaat 28/33 (85 %) - liikuntavammaiset 35/41 (83 %) - neuropsykiatriset asiakkaat 28/34 (82 %). Vastaavat luvut erittäin hyvin ja hyvin -vastausten osalta olivat - muistihäiriöisille 30/39 (77 %) - näkövammaisille 25/34 (73,5 %) - TULE-asiakkaille 22/31 (71 %) - psykiatrisille asiakkaille 28/40 (70 %) - kehitysvammaisille 26/40 (65 %) - päihdeasiakkaille 18/26 (69 %) - kuulovammaisille 17/32 (53 %). Vain muistihäiriöisten asiakkaiden osalta vastaajista 2 koki, ettei ASTA soveltunut lainkaan heidän arviointiinsa. Muiden asiakasryhmien kohdalla soveltuvuus katsottiin vähintään keskinkertaiseksi tai tyydyttäväksi. Seuraavassa tulokset asiakasryhmittäin, sulkeissa vastaajien määrä / asiakasryhmä.

9 9 4.1 Tarkennuksia soveltuvuuteen liittyen Sekä pilotointi I:n että II:n tuloksista yhteenvetona voidaan todeta, että haastatellen tehtynä arvioinnin tulos ei välttämättä anna todellista kuvaa avuntarpeesta niillä asiakkailla, joilla on taidot suorittaa tietty toiminta, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole halukkaita/kiinnostuneita niitä suorittamaan. Esim. asiakas voi vastata, että suoriutuisi itsenäisesti siivouksesta, mutta jättää mainitsematta ettei sitä syystä tai toisesta tee, ja saattaisi siis kaivata siihen toisen henkilön tukea. Sen sijaan asiakkailla, joilla ko. taitoja ei vielä ole, on arviointitulos usein realistisempi.

10 Kehitysvammaisten osalta palautteen voidaan todeta varmentaneen pilotointi I:n kokemuksia siitä, että ASTA soveltuu lievästi ja keskivaikeasti, mutta ei juurikaan vaikeasti kehitysvammaisten asiakkaiden arviointiin. Kuulovammaisten osalta palautteen tarkennuksena mainittiin, että mikäli asiakkaalla on vain kuulovamma, soveltuvat arvioitavat toiminnot hänelle vain osittain. Näkövammaisten osalta vapaamuotoisena palautteena oli, että vastausvaihtoehdot toimivat heille kohtuullisen hyvin. Kuten muidenkin asiakasryhmien kohdalla, on asiakkaalle oleellisten toimintojen valinta kuitenkin tehtävä yksilöllisesti. Tärkeäksi koettiin kertoa asiakkaalle, miksi arviointia tehdään ja miksi tietyistä toiminnoista suoriutumista arvioidaan hyvinkin pikkutarkasti. Muutoin arvioinnin suorittaminen voi aiheuttaa turhautumista (asiakkailla, jotka suoriutuvat toiminnoista varsin itsenäisesti tai jotka kaipaavat runsaasti apua) sekä väärinkäsityksiä (esim. psykiatrisilla asiakkailla). Asiakkaalle tulee myös korostaa hänen vahvuuksiaan ja niitä toimintoja, joista hän esim. suoriutuu itsenäisesti tai joiden suorittamisessa on tapahtunut kehittymistä arviointikertojen välillä. Tästä syystä koettiin tärkeäksi, että vaikka asiakas täyttäisikin lomakkeiston itsearviointina, keskustellaan tuloksista aina yhdessä asiakkaan kanssa ASTA-LOMAKKEISTON SOVELTUVUUS ERI KÄYTTÖTILANTEISIIN Käyttötilanteet, joihin ASTAn soveltuvuus koettiin reilun enemmistön (yli 80 % vastaajista) mielestä erittäin hyväksi tai hyväksi olivat: - toimintakyvyn arviointi 52/60 (87 %) - toimintakyvyn muutosten arviointi 45/54 (83 %) - avuntarpeen arviointi 47/58 (81 %) - muuttuneen avuntarpeen tietojen päivittäminen 46/54 (85 %) - henkilökohtaisen avuntarpeen kartoittaminen 47/56 (84 %). Yli 60 % vastaajista koki ASTAn soveltuvan erittäin hyvin tai hyvin myös seuraaviin käyttötilanteisiin: - vaihtelevan toimintakyvyn arviointi 40/51 (78 %) - asumiseen liittyvien palveluiden kartoittaminen 43/56 (77 %) - soveltuvan asumisratkaisun kartoittaminen 39/53 (73,5 %) - palvelusuunnitelman laatiminen (kokonaisuutena) 34/52 (66 %) - asumisvalmennuksen vaikuttavuuden arviointi 28/45 (62 %). ASTAn hyödyntämisestä palvelusuunnitelman laatimiseen mainittiin, että oleellisia palvelusuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä arvioinnin lisäksi ovat mm. läheisten ja verkoston mielipiteet sekä resurssit. Laajuudesta johtuen ASTAn käyttö koettiin tässä yhteydessä osittain myös liian aikaa vievänä (n. tunti haastatellen), koska aikaa ei välttämättä ole aina näin paljon yhtä asiakasta kohden. Ohjeistuksessa tullaan siis aiempaa selkeämmin korostamaan, että lomakkeistosta voidaan hyödyntää myös vain kulloinkin oleellisia osia tai suorittaa arviointi osissa eri päivinä.

11 11 Asumisvalmennuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyen palautteena oli, että kokeiluaika (n. 3 kk) oli vielä tässä suhteessa liian lyhyt. Muilta osin erittäin hyvin tai hyvin vastaukset jakaantuivat seuraavasti: - apuvälinetarpeen kartoittaminen 28/52 (54 %) - asunnonmuutostöiden vaikuttavuuden arviointi 24/49 (49 %). - apuvälineratkaisujen vaikuttavuuden arviointi 24/50 (48 %) - asunnonmuutostöiden kartoittaminen 25/53 (47 %) - terapiavaihtoehtojen / -tavoitteiden kartoittaminen 18/52 (35 %), - terapian vaikuttavuuden arviointi 16/49 (33 %) Kaikissa näissä käyttötilanteissa soveltuu osittain vastausten määrä oli n %. Eri käyttötilanteisiin tuli hyvin vähän ei sovellu lainkaan -vastauksia. Terapiavaihtoehtojen / -tavoitteiden kartoittaminen ja terapian vaikuttavuuden arviointiin näin vastasi 5/52 (9,5 %), asunnonmuutostöiden kartoittamiseen 4/53 (7,5 %). Muiden käyttötilanteiden osalta ei sovellu lainkaan -vastaukset olivat yksittäisiä. Erilaisten muutosten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyen todettiin, että esim. sairaalassa asiakkaat ovat usein vain lyhyen aikaa, jolloin mm. toimintakyvyn muutosta ei vielä välttämättä voida arvioida ASTAlla. Muutama vastaaja koki myös kokeiluajan olleen tältä osalta liian lyhyt eli he katsoivat, että voisivat arvioida ASTAn soveltumista erilaisten muutosten arviointiin paremmin esim. vuoden kuluttua. 5.1 Muut mahdolliset käyttökohteet ASTAn koettiin soveltuvan myös mm. seuraaviin käyttötilanteisiin - kartoitettaessa kuntoutussuunnitelman tavoitteita - harkittaessa tuetumpaan asumiseen siirtymistä tai kotihoidon lisäämistä - tutustuttaessa uuteen asiakkaaseen - kotikäyntien työvälineeksi ( muistilista mitä tulee arvioida) - dokumentoinnin tueksi - hoitohenkilökunnan ohjaamiseksi kuntouttavuuden toteuttamiseksi - haluttaessa tehdä asiakkaalle näkyväksi ne osa-alueet, joissa olisi kehittämisen varaa - haluttaessa tehdä asiakkaalle näkyväksi mikä on avustamista, mikä puolestaan hänen omaa valintaansa ja tekemistään - asiakkaan realistisen käsityksen arvioimiseksi (keskusteltava yhdessä mahdollisista näkemyseroista) - profiilitaulukot havainnollistavia eli voisivat toimia yhtenä osana kuntoutuksen vaikuttavuuden esiintuomisessa ja tuen tarpeen havainnollistamisessa ulkopuolisille yhteistyötahoille.

12 12 6 ARVIOINNIN LUOTETTAVUUS Kahden eri ammattilaisen tekemiä arviointituloksia EI voida suoraan verrata toisiinsa, sillä ohjeistuksesta huolimatta vastausasteikkoa voidaan tulkita eri tavoin. Asiaa tullaan korostamaan ohjeistuksessa. Huomioitava on myös, että mikäli ASTAa halutaan käyttää vaikuttavuuden tai muutosten kuvaamiseen, tulisi alku- ja loppuarviointien suorittajan olla sama henkilö. Asiaa tullaan painottamaan ohjeistuksessa aiempaa enemmän. Osa vastaajista halusi korostaa, että havainnoiden tehty arviointi on haastatellen tehtyä arviointia luotettavampaa. Muutaman vastaajan mielestä tärkeää on huomioida myös, ettei asiakkaan läheiseltä tai hänet hyvin tuntevalta henkilökunnaltakaan aina välttämättä saa luotettavaa tietoa. Havainnointi koettiin tärkeäksi erityisesti psykiatristen ja kehitysvammaisten asiakkaiden kohdalla, jälkimmäisillä myös asiakkaan läheisen haastattelu katsottiin kuitenkin varsin hyväksi arviointimuodoksi. Näin ollen havainnoinnin käyttö haastattelun tukena ainakin osassa toimintoja tai asioiden varmistaminen muulla tavoin haastattelun lisäksi ovat hyvä keino lisätä arvioinnin luotettavuutta. Luotettavinta havainnointi on asiakkaan kotiympäristössä. Mikäli arviointi tehdään jossakin muualla, tulee pohtia vieraan ympäristön mahdollista vaikutusta arviointiin. Asiakkaan itsearviointivälineeksi ASTAn katsoi soveltuvan erittäin hyvin tai hyvin 33/58 vastaajasta (57 %). Osassa vastauksista kuitenkin korostettiin, että soveltuvuus riippuu hyvin paljon asiakkaasta eli joillekin asiakkaille ASTA ei missään nimessä sovellu itsearviointivälineeksi. Pilotointi I:n ja II:n perusteella suosittelemme ASTA-lomakkeistoa edelleen ensisijaisesti ammattilaisen käyttämäksi arviointivälineeksi, mutta asiakkaan oman näkökulman huomioon ottaminen on kuitenkin erittäin oleellista. Asiakkaan itsearviointivälineeksi ASTA soveltuu vain harvoille asiakkaille, sillä lomakkeiston täyttäminen itsenäisesti vaatii mm. hyvää keskittymiskykyä sekä muita kognitiivisia taitoja. Sitä voidaan kuitenkin käyttää esim. keskustelujen pohjana siten, että asiakas tutustuu lomakkeistoon ensin itse ja pohtii vastauksia, minkä jälkeen lomakkeisto käydään läpi yhdessä asiakkaan ja ammattilaisen kesken. Mikäli asiakkaan ja ammattilaisen mahdollisesti toisistaan eriävien näkemysten kirjaamisesta on hyötyä arvioinnille, voidaan asiakkaan oma arvio suoriutumisestaan kirjata lomakkeistolle käyttämällä merkintöihin kahta eri väriä. Kyseinen ohjeistus tullaan lisäämään manuaaliin. Toisistaan poikkeavien näkemysten kirjaaminen voi olla hyödyllistä esim. haluttaessa arvioida asiakkaan kykyä tunnistaa omaa avuntarvettaan.

13 13 7 MUITA KEHITTÄMISAJATUKSIA 7.1 Mahdolliset lisäosat Kommunikointi ja Vuorovaikutus ja ihmissuhteet Vastaajilta kysyttiin mielipidettä ASTAn mahdollisista lisäosista (alueet oli valittu ICFluokituksesta). Ne koettiin pääosin tervetulleiksi. Lisäosien kehittämistä ei ole vielä päätetty varmaksi, sillä kuten palautteessakin kävi ilmi, on näiden alueiden arviointi usein tietyn ammattiryhmän (esim. puheterapeutin) vahvinta aluetta. Näiden alueiden arviointiin on jo myös olemassa hyviä standardoituja arviointimenetelmiä. Koska ASTA-lomakkeisto on tarkoitettu nimenomaan useiden eri ammattiryhmien työvälineeksi ja se nykyisellään soveltuu hyvin erilaisille asiakasryhmille, ei ko. lisäosia ehkä ole järkevää lähteä työstämään. Sen sijaan ohjeistamme käyttämään jo olemassa olevia arviointivälineitä tai tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan toisen ammattiryhmän konsultaatioon. 7.2 Koulutustarve Käyttäjäkoulutuskysymykseen vastasivat kaikki 68 kyselyyn vastannutta. Heistä 51 (75 %) oli sitä mieltä, että koulutusta ei vaadita käyttäjän käsikirjan tarjoaman ohjeistuksen lisäksi. Koulutuksen näki tarpeelliseksi puolestaan 17 (25 %). Koulutus nähtiin hyödylliseksi erityisesti niille ammattiryhmille, jotka eivät ole tottuneet arvioimaan tai havainnoimaan asiakkaiden toimintaa. Heille ASTAn koettiin voivan toimia eräänlaisena muistilistana siitä, miten monipuolisesti ja pieniin osiin pilkkoen toimintakykyä tulisi arvioida. Koulutukseen liittyen todettiin lisäksi, että vaikka koulutusta ei ehkä tarvittaisikaan, voisi lomakkeistoon olla hyödyllistä tutustua yhdessä oman kollegan kanssa. Käyttäjäkoulutuksia tullaan tarjoamaan kiinnostuneille sekä valmiin koulutuspäivän muodossa että työpaikoille tarjottavina koulutuspaketteina. 7.3 Muita kehittämisajatuksia Yksittäisinä kehittämisajatuksina palautteessa tuli esille mm. - lomakkeisto käyttöohjeistuksineen saataville internetin kautta - markkinointi sosiaalityöntekijöille, joille ASTAn katsottiin olevan hyödyllinen esim. kotikäyntien työvälineenä - keskustelufoorumi ASTAn käyttäjille - lisäosiksi ulospäin suuntautuneen toiminnan ja työtehtävien arvioinnit

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin PAAVO (1) Avuntarpeen itsearviointimenetelmä, soveltuu myös ammattilaiskäyttöön Arviointi tehdään osoitteessa www.paavo.fi Arvioidaan avuntarvetta

Lisätiedot

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Käytännön vinkkejä palvelutarpeen arviointiin 13.9.2011 Kajaani Asumispalvelusäätiö ASPA, Katja Laine Avunpäiväkirja (1) Henkilökohtaisen avuntarpeen

Lisätiedot

Mini-ASTA asumisen toimintojen alustavaan pika-arviointiin

Mini-ASTA asumisen toimintojen alustavaan pika-arviointiin Mini-ASTA asumisen toimintojen alustavaan pika-arviointiin Mini-ASTA -lomakkeisto on tarkoitettu päivittäisten asumisen toimintojen nopeaan alustavaan arviointiin. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

TOIMI MENETELMÄ TOIMINTAKYVYN KUVAAMISEEN

TOIMI MENETELMÄ TOIMINTAKYVYN KUVAAMISEEN TOIMI MENETELMÄ TOIMINTAKYVYN KUVAAMISEEN Kuvat: www.papunet.fi Toimi - menetelmä Kehittäjät Heikki Seppälä ja Markus Sundin Kehitysvammaliitto 2011 Toimi on työväline yksilöllisen toimintakyvyn arviointiin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä)

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) avulla ICF WHO:n tekemä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) julkistettiin

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus jota WHO suosittaa toimintakyvyn kuvaamiseen Luokitus sisältää

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia. C: Tuomas Leinonen

Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia. C: Tuomas Leinonen Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia C: Tuomas Leinonen Havainto VAT:ssa havainnolla tarkoitetaan tunnetussa toimintaympäristössä tehtyä huomiota asiakkaan

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä)

Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä) Mahis työhön projektiseminaarin työpaja Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä) 1 Työpajan sisältö projektimme Melba/Imba kokeilun tavoitteista ja toteuttamisesta

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

ASTA ASUMISEN TOIMINTOJEN ARVIOINTILOMAKKEISTO

ASTA ASUMISEN TOIMINTOJEN ARVIOINTILOMAKKEISTO ASTA ASUMISEN TOIMINTOJEN ARVIOINTILOMAKKEISTO ASTA -lomakkeisto on tarkoitettu päivittäisten asumisen toimintojen arviointiin. Lomakkeisto mahdollistaa toimintakyvyn vaihtelevuuden arvioinnin, joten se

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

AVUSTAJAKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI Kysely yhteistyökumppaneille

AVUSTAJAKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI Kysely yhteistyökumppaneille AVUSTAJAKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI Kysely yhteistyökumppaneille ALUKSI Vuoden 2009 maaliskuussa toteutettiin Avustajakeskuksen yhteistyökumppaneille suunnattu kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn

Lisätiedot

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä Hämeenlinna 19.4.2011 Metallityöväen liitto Tutkimuspäällikkö Jorma Antila Tutkimuksen taustaa Metalliteollisuudessa

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi asiakkaan parhaaksi. Työhönkuntoutuksen yhteydessä

Toimintakyvyn arviointi asiakkaan parhaaksi. Työhönkuntoutuksen yhteydessä asiakkaan parhaaksi Työhönkuntoutuksen yhteydessä Kumppaniksi ry Kumppaniksi ry on Kajaanin seutukunnan kuntien ylläpitämä yhdistys, joka tarjoaa valmennus- ja kuntoutuspalveluja työttömille työnhakijoille.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tämä tieto olis tarpeen - siirtymävaiheessa ja toiminnan totuttamisessa erityiskoulutusja päivätoimintatoimintayksikkö Kaarisillassa

Tämä tieto olis tarpeen - siirtymävaiheessa ja toiminnan totuttamisessa erityiskoulutusja päivätoimintatoimintayksikkö Kaarisillassa Tämä tieto olis tarpeen - siirtymävaiheessa ja toiminnan totuttamisessa erityiskoulutusja päivätoimintatoimintayksikkö Kaarisillassa 7.12.2016 Satu Soivio Tämä tieto olis tarpeen -kyselyn tavoitteet Selvittää

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa ICF On luettelo toimintakyvyn eri osa-alueista Antaa yhteisen kielen eri ammattilaisille Mahdollistaa tiedon välittämisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1 KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN TOIMINTAMALLI PIENILLE JA KESKISUURILLE TYÖPAIKOILLE SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI ISOKÄÄNTÄ PÄIVI, REIMAN MARJUT, RAUTIALA SIRPA

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot