VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Pertu Listaliite c Kh Oheismateriaali f Kv Kv liite 2 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaisneuvosto 2006

2 1 JOHDANTO. 2 JOHDANTO...2 OHJELMAN TAVOITTEET TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN Nykytilanne Tavoitteet PALVELUTARPEIDEN KARTOITUS Nykytilanne Toimenpiteet TERVEYDENHOITO JA KUNTOUTUS Nykytilanne Tavoitteet Toimenpiteet LIIKUNTAESTEIDEN POISTAMINEN JA EHKÄISEMINEN Nykytilanne Tavoitteet VAMMAISPALVELUT Nykytilanne Tavoitteet Toimenpiteet KOULUTUS Nykytilanne Tavoitteet Toimenpiteet TYÖLLISTYMINEN JA TALOUDELLINEN TURVA Nykytilanne Tavoitteet Toimenpiteet ASUNTOTUOTANTO Nykytilanne Tavoitteet Toimenpiteet KULTTUURI JA VIRKISTYS Nykytilanne Tavoitteet Toimenpiteet... 21

3 2 JOHDANTO Vihdin Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2000 ja päivitetty vuosina 2002 sekä Vammaispalvelulaki sisältää vammaisuuden yleismääritelmän, minkä lisäksi lähes jokaisen palvelun ja tukitoimen osalta vammaisuus ja vaikeavammaisuus on määritelty erikseen. Vammaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista toiminnoista. Laissa puhutaan sekä vammaisuudesta että vajaakuntoisuudesta. On huomattava, että vammaisuus ei aina ole vajaakuntoisuutta. Myöskään vammaisuutta ja sairautta tai vammaisuutta ja työkyvyttömyyttä ei voi rinnastaa toisiinsa. Vaikeavammaisuudella tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa vammaisella henkilöllä on eri syistä johtuvia vaikeita toiminnallisia rajoitteita. Kun käytetään vaikeavammainen sanaa, on aina kysymys toiminnallisesti merkityksellisestä anatomisesta tai fysiologisesta tai psyykkisestä ongelmasta. Lainsäädännössä käsitteellä vaikeavammaisuus on merkittäviä vaikutuksia. Toisaalta vaikeavammaisuus on ehtona joidenkin palvelujen tai etuuksien saamiselle, toisaalta vaikeavammaisuus voi olla palvelujen esteenä, jos palveluja ei tällaisessa tilanteessa pidetä tarkoituksenmukaisena tai tuloksellisena. Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista kuuluu kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. Ensisijaisesti näistä palveluista vastaa kunnan sosiaalitoimi. Näitä palveluja ovat vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut. Näin ollen vaikeavammaisten oikeus saada palveluja ei ole sidottu määrärahoihin, vaan se on lakisääteistä. Näitä palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Määrärahasidonnaisissa palveluissa ja tukitoimissa on määrärahat varattava tarpeenmukaisessa laajuudessa. Talousarvioita laadittaessa ja määrärahoja suunnattaessa eri sektoreille saadaan tarvetta kuvaavia tietoja edellisenä vuonna tehdyistä yksilöhuollon päätöksistä ja sosiaalihuoltolain asiakaslain tarkoittamasta palvelusuunnitelmista.

4 3 OHJELMAN TAVOITTEET Vammaispoliittisen ohjelman päämääränä ja tavoitteena on yhdenvertaistaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuudet muiden kuntalaisten kanssa hyvään ja mielekkääseen elämään, tasavertaisuuteen, osallistumiseen ja kohtuullisten elämän perusedellytysten toteuttamiseen. Tasavertaiset mahdollisuudet toteutuvat vain siten, että vammaiset ihmiset ovat mukana heitä koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Ohjelma perustuu YK:n yleisohjeisiin, jotka hyväksyttiin vuonna 1993, ja joihin Suomi on sitoutunut, sekä EU:n direktiiveihin ja Suomen sosiaali- ja vammaispalvelua koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi on otettu huomioon YK:n yleiskokouksen lapsen oikeuksien julistuksen periaate numero viisi sekä lapsen oikeuksien komitean Suomea koskeva maaraportti Vuonna 1995 voimaan tullut perustuslakiuudistus kieltää kaikenlaisen syrjinnän mm. vammaisuuden perusteella. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat yhteistyössä Vihdin kunnan hallintokunnat omilla alueillaan, Vihdin vammaisneuvosto sekä vammaisjärjestöt. Kaikille sopivan toimintaympäristön aikaan saaminen on yksi vammaispoliittisen ohjelman tärkeimmistä tavoitteista. Rakennettu ympäristö saattaa aiheuttaa monenlaisia ongelmia vammaisten liikkumiselle ja asioimiselle eri palvelupisteissä. Erilaisia ratkaisuja mietittäessä on otettava huomioon mm. seuraavanlaisia ongelmia. tasoero-ongelmat tilantarveongelmat etäisyysongelmat orientoitumisongelmat ulottumisongelmat tasapaino-ongelmat voimattomuusongelmat monimutkaisuusongelmat turvallisuusongelmat hygieniaongelmat Koska ongelmat ovat monimuotoisia, niiden ratkaisu edellyttää, että kunnassa olisi vammaisasiamies, joka samalla toimisi vammaisneuvoston sihteerinä ja yhdyshenkilönä kunnan hallinnon ja vammaisjärjestöjen välillä. Edellä luetellut ongelmat kuuluvat eri hallintokuntien toimialaan, ja sen vuoksi on taloudellista ratkaista niitä siten, että sekä vammaisneuvosto että myös vammaisasiamies toimivat keskushallinnon alaisuudessa. Näin vammaistietämys voidaan ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Toimi voi olla myös osa-aikainen, yhdistetty johonkin muuhun virkaan tai yhteinen lähikuntien kanssa. Vammaisasiamiehellä tulee olla tehtävään soveltuva koulutus ja hyvä vammaisasioiden tuntemus.

5 4 Vihdin vammaisneuvosto on tehnyt perusturvakeskukselle esityksen Hiiden Pilotin alueen kuntien yhteisestä vammaisasiamiehestä. Esitys on ollut esillä vammaispoliittisessa työryhmässä keväällä Toimenpiteet 1. Perustetaan alueellisen vammaisasiamiehen toimi. 2. Vammaisneuvosto asetetaan edelleen keskushallinnon alaisuuteen. 3. Vammaisia koskevia asioita suunniteltaessa ja päätettäessä eri hallintokuntien tulee ottaa vammaisnäkökulma huomioon. 4. Vammaispoliittinen ohjelma päivitetään valtuustokausittain. 5. Vammaispoliittinen ohjelma käsitellään kunnanvaltuustossa. 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 1.1 Nykytilanne Tietoisuuden lisäämisen ensisijainen tavoite on tuoda tietoa ja näkemyksiä vammaisen ihmisen arkielämästä ja siinä selviytymisen ongelmista joita ei aina ne henkilöt huomaa tai ymmärrä joilla ei ole omakohtaista kokemusta vammaisuudesta. 1.2 Tavoitteet Tietoisuuden lisäämiseen kuuluu paitsi vammaisten itsensä saama tieto itseään koskevista asioista myös muiden kuntalaisten tietoisuuden lisääminen vammaisuuteen liittyvistä asioista. Positiivisella näkyvillä olemisellaan vammaiset itse voivat vaikuttaa asenteiden muuttumiseen myönteisempään suuntaan. Asenneilmapiiriä tulisi kehittää siten, että vammainen koetaan ensin ihmisenä ja vasta toissijaisesti henkilönä, jolla on vamma 1. Erilaisuuden hyväksymistä tulisi lisätä. Fyysisen ympäristön ongelmat eivät useinkaan johdu halusta syrjiä, vaan huomioon ottamisen puutteesta. Vammaispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että tieto vammaisille kuuluvista palveluista ja tukitoimista on helposti kaikkien palveluihin oikeuttavien saatavilla. Vihdissä vuonna 1999 suoritetun vammaisten palvelutarpeiden kartoituksen mukaan 76 %:lla kyselyyn vastanneista oli ollut ongelmia tiedon saannissa. Useat vastanneista toivoivat, että palveluista olisi yhtenäinen esite, jotta tietoa ei tarvitsisi etsiä monesta eri paikasta. Kartoituksen perusteella oli todettavissa, 1 Espoon vammaispoliittisen ohjelman 1999 motto, s.1.

6 5 että henkilökohtaista neuvontaa pidettiin parhaana keinona tiedon jakamiseksi (33,1 % vastaajista). Toiseksi parhaana keinona pidettiin kotitalouksiin jaettavaa informaatiota (26,5 % vastaajista). 1.3 Toimenpiteet 1. Ylläpidetään vammaisneuvoston, vammaisjärjestöjen sekä kunnan hallintokuntien, päättäjien ja viranhaltijoiden keskinäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. 2. Vammaisneuvosto toimii asiantuntijaelimenä, jolta hallintokuntien edustajat ja viranhaltijat pyytävät lausuntoja ja kannanottoja ja jolta kuka tahansa voi saada vammaisuuteen, järjestöihin ja lainsäädäntöön liittyvää tietoa. 3. Edistetään vammaisuuden hyväksymistä opetus- ja sivistystoimessa pyrkimällä sisällyttämään oppilaitosten opetussuunnitelmiin vammaisuuteen liittyvää tietoutta. 4. Vammaisneuvosto tekee tarpeen mukaan esityksiä ja antaa lausuntoja lautakunnille ja kunnanhallitukselle. 5. Perusturvakeskus laatii "Vihdin vammaispalvelut" oppaan, jossa esitellään Vihdin kunnan vammaisille järjestämät palvelut. Opasta pidetään näkyvästi saatavilla kaikissa kunnan eri palvelupisteissä. 6. Edistetään asenteiden kehittymistä myönteisemmäksi vammaisuutta ja yleensä erilaisuutta kohtaan. 7. Vammaispoliittista ohjelmaa pidetään näkyvästi saatavilla kaikissa kunnan eri palvelupisteissä. Vammaispoliittista ohjelmaa pidetään esillä myös Vihdin kunnan internet-sivuilla. 2. PALVELUTARPEIDEN KARTOITUS 2.1 Nykytilanne Vammaispalveluasetuksen mukaan Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on yhdessä hänen ja hänen huoltajansa kanssa tarvittaessa laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman tulee tarvittaessa sisältää myös muita vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitettuja toimenpiteitä. Vaikeavammaisille on laadittu jossain määrin palvelusuunnitelmia. Palvelusuunnitelmien laatiminen on ollut paljolti riippuvaista asiakkaiden omasta aktiivisuudesta. Palvelusuunnitelmien yleistymistä vaikeuttaa asiakkaiden tietämättömyys oikeudesta palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille vaikeavammaisille on tärkeää asiakkaiden, että palvelujen järjestäjien kannalta.

7 Tavoitteet Palvelutarpeiden selville saamiseksi kaikille vammaispalvelujen käyttäjille tehdään henkilökohtainen palvelutarpeiden kartoitus heidän omassa toimintaympäristössään kotona ja tarvittaessa työpaikalla. Kartoituksen suorittavat vammaispalveluista vastaavat sosiaalityöntekijät. Palvelutarpeiden kartoituksen perusteella laaditaan asiakaskohtainen palvelusuunnitelma. Kartoitus tehdään siten, että palveluihin tarvittavat määrärahat niiden palvelujen osalta, mitkä eivät kuulu subjektiivisiin oikeuksiin, voidaan varata kunnan tulevan vuoden talousarvioon. 2.3 Toimenpiteet 1. Vihdin vammaisneuvosto on esittänyt vuoden 2005 syksyllä perusturvakeskukselle, että Vihdissä tehtäisiin vammaisten palvelutarpeiden kartoitus. Edellinen vastaava on tehty vuonna Esitys ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen. Vammaisneuvosto näkee edelleen tarpeelliseksi, että palvelujen tarpeet kartoitetaan uudelleen. Monet asiat ovat muuttuneet seitsemän (7) vuoden aikana. 2. Vaikeavammaisten palvelusuunnitelmien laatimista jatketaan perusturvakeskuksen aloitteellisuuden pohjalta siten, että palvelusuunnitelmat saadaan kaikille vaikeavammaisille vuoden 2007 loppuun mennessä. 3. Vammaisten palvelutarvekartoitus uusitaan vuoden 2007 loppuun mennessä. 3. TERVEYDENHOITO JA KUNTOUTUS Hoitotakuu on ollut voimassa alkaen. Kiireettömään hoitoon on päästävä tietyssä määräajassa. Terveyskeskukseen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Potilaan hoidon tarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa, ja sen voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Terveyskeskuksessa hoito aloitetaan tavallisesti jo ensimmäisellä käyntikerralla, jos näin ei voida tehdä, hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Sairaalaan pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Sairaalassa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta sinne. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas sairaalaan. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa tarpeen arvioinnista.

8 7 Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja Nykytilanne Kuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen perusteet on määritelty kansanterveyslaissa. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella edistetään ja tuetaan kuntoutujan paluuta työhön ja työssä suoriutumista, ehkäistään, poistetaan ja vähennetään työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia haittoja sekä ylläpidetään ja parannetaan hänen itsenäistä suoriutumiskykyään. Kuntoutus voidaan määritellä myös elämänhallinnan tukijaksi. Kuntoutus voi perustua sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen työskentelyyn. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteiksi määritellään kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus työ- ja toimintakyvyn arviointi- ja työkokeiluineen, toiminta- ja fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ja muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet, apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus, tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitosja avohoidossa, kuntoutusohjaus sekä muut näihin rinnastettavat palvelut. Kela järjestää vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ja vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen. Järjestämisvelvollisuus kuuluu terveydenhuollolle siltä osin kuin sitä ei ole säädetty kansaneläkelaitoksen tehtäväksi (vaikeavammaisten muut kuin välittömään sairaanhoitoon kuuluvat pitkäaikaiset tai vaativat kuntoutusjaksot avo- ja laitoshoidossa alle 65-vuotiaille henkilöille). Jos kuntoutusta ei ole säädetty sairaanhoitopiirin tehtäväksi tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista järjestää erikoissairaanhoitona, ohjataan asiakas tarpeen mukaan terveyskeskuksen, sosiaalihuolto-, työvoimatai opetusviranomaisen taikka kansaneläkelaitoksen tai muun kuntoutuksen palveluorganisaation palveluiden piiriin.

9 8 Kotihoito Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta, omaishoidon tuesta ja tukipalveluista. Tukipalveluja ovat turvapuhelin, ateriapalvelu ja päivätoiminta. Kotihoidon palveluja myönnetään mm. alentuneen toimintakyvyn perusteella. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllisesti palveluja saavalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota tai palvelurahaa, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Toimiva kotihoito on terveyden ylläpitämistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Lapset ja nuoret Neuvolapalvelut toimivat normaalisti. Erityispalvelut ostetaan Uudenmaan erityispalveluiden kuntayhtymältä ja Rinnekodista mm. erikoislääkäripalvelut ja psykologipalvelut. Apuvälineasiat käsitellään normaaliin tapaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Vamman laadusta riippuen palvelevat sairaalat: lasten ja nuorten sairaala, Jorvi, Lohjan sairaala ja Orton. Vihdin päivähoidossa on kolme integroitua erityisryhmää, joissa molemmissa on viisi erityislasta ja seitsemän tukilasta. Lisäksi erityislapsia on integroitu normaaliryhmiin joko ryhmäkokoa pienentämällä tai osoittamalla avustaja ryhmään. Erityislapsille tehdään päivähoidossa kuntoutussuunnitelma ja erityisopetuksessa HOJKS. Kiertävien erityislastentarhanopettajien seurannassa on vuosittain noin 230 lasta. 3.2 Tavoitteet Kunnan terveystoimen taholta varmistetaan, että vammaiset saavat vammansa edellyttämän hoidon ja apuvälineet, ja että he pääsevät lain mukaisen kuntoutuksen piiriin. Omalääkärijärjestelmä on toimiva, jos lääkäreiden vaihtuvuus ei ole suuri. Varmistetaan, että hyvin toimiva yhteistyö erikoissairaaloiden, Kelan ja yksityisten palvelujen tuottajien kanssa jatkuu. Kotihoidon yhtenä tehtävänä on henkilön omatoimisuuden edistäminen. Vaikeavammaiset ikääntyvät, ja avuntarve tulee lisääntymään, joten riittävän kotihoitohenkilöstön saanti on turvattava. Myös henkilökohtaisen avustajan varajärjestelmää tulee kehittää. Lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen tarvitaan lisää työntekijöitä ja heille riittävät työtilat. Kouluille on annettava riittävät resurssit (koulukuraattorit, -terveydenhoitajat, -psykologit) mielenterveyden ongelmista tai vastaavista kärsivien oppilaiden tukemiseen.

10 9 3.3 Toimenpiteet Terveyden ylläpitäminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet Kuntoutus Kotihoito 1. Perusturvakeskus laatii "Vihdin vammaispalvelut" oppaan. 2. Fysioterapiapalveluissa tulee kehittää ja lisätä vaikeavammaisten toimintaryhmiä ja yksilöhoitoja. 3. Kannustetaan omaehtoisen liikunnan lisäämiseen. 4. Apuvälineiden tarjonta ja huolto tulee turvata riittävin määrärahoin käsittäen myös HUS:in sairaanhoitopiirin apuvälineiden tarjonnan ja huollon. 5. Sopeutumisvalmennusta ja järjestettävä kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan. 1. Kotihoitohenkilöstön määrää pyritään lisäämään 2. Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään ottaen huomioon eri vammaisryhmien tarpeet. 3. Henkilökohtaisen avustajan varajärjestelmää tulee kehittää ja määrärahoja lisätä. Kotipalvelun tulee ottaa vastuu henkilökohtaisen avustajan sijaistamisesta äkillisissä sairaustapauksissa. Kotipalvelussa tulee nimetä yksi vastuuhenkilö, joka koordinoi vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien sijaistamista äkillisissä sairaustapauksissa. 4. Omaishoidon tukeen liittyviä palveluja annetaan tehtyjen omaishoidon tukisopimusten ja soveltamisohjeiden mukaisesti ja niitä tulee lisätä vuosittain. Lapset ja nuoret 1. Vihdissä toimii kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa (KELTO). Suositusten mukaan pitäisi olla yksi työntekijä 500 päivähoitolasta kohden. 2. Panostetaan erityispäivähoidossa oleviin ja kouluikäisiin lapsiin turvaamalla erityistyöntekijöiden (erityislastentarhanopettajat, puheterapeutit, psykologit) palvelut. 3. Tehdään kartoitus lasten ja nuorten palvelutarpeista.

11 10 4. LIIKUNTAESTEIDEN POISTAMINEN JA EHKÄISEMINEN Liikuntaesteiden kartoituksen tekeminen antaa konkreettisen lähtökohdan olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Kartoituksessa on selvitettävä kaikkien julkisten palvelujen ja muiden palvelujen saavutettavuus ja liikuntaesteet. Konkreettisiin toimenpiteisiin olosuhteiden parantamiseksi voidaan ryhtyä, kun ongelmakohdat ja niiden laajuus on kartoitettu. 4.1 Nykytilanne Taajamien ja kylien rakenne Vihdin kunnan päätaajamat Nummela ja kirkonkylä sekä kaksi muuta taajamaa Ojakkala ja Otalampi ovat asemakaavoitettuja. Vihdissä on lisäksi 12 erillistä "kylää" sekä runsaasti hajarakennusalueita, jotka ovat tiheämmin rakennettujen taajamien ympärillä sekä niissä osissa Vihdin aluetta, joista on lyhimmät yhteydet Helsingin suuntaan. Vihdin kunnan alueelta on poistettu vartioimattomia tasaristeyksiä. Vartioimattomat tasoristeykset on tavoitteena poistaa, koska ne aiheuttavat näkö- ja kuulovammaisille erityisen suuren turvallisuusriskin. Julkiset ja liikerakennukset Nummelan keskustan liike- ja palvelurakennusten liikuntaesteet on kartoitettu vuonna Kartoituksen perusteella on havaittu esteet, jotka on saatettu rakennusten omistajien tietoon. Korjausesitykset eivät ole johtaneet merkittäviin tuloksiin. Vihdin kirkonkylän liikuntaesteet on kartoitettu vuonna Valmiina olevan julkisen ja liikerakennuskannan liikuntaesteiden poistaminen on esteettömyyden toteuttamisen kannalta edelleen välttämätöntä. Liikuntaesteiden lisäksi ongelmana on mm. INVA-WC:n puuttuminen Vihdin alueen julkisista tiloista ja liikerakennuksista. Maankäytön suunnittelu Osayleiskaavallinen kuntarakenteen tarkistus on aloitettu kunnan kaavoitustoimessa luvun alussa. Asemakaavoituksella tuetaan tällä hetkellä erityisesti Nummelan kehittämistä. Kaavoitusasioissa on kuultu myös vammaisten näkemyksiä.

12 11 Liikenne Vihdin päätaajamista Nummelasta ja kirkonkylästä on hyvät linjaautoyhteydet Helsinkiin. Myös päätaajamien väliset linja-autoyhteydet arkisin ovat melko hyvät. Linja-autoyhteydet muista taajamista, kylistä ja haja-asutusalueilta päätaajamiin ovat osittain järjestämättä. Palveluliikenne on kaikille kuntalaisille tarkoitettua joukkoliikennettä, jossa voidaan huomioida myös liikuntavammaisten tarpeet. 4.2 Tavoitteet Kaavoituksella huolehditaan aluekokonaisuuksien toimivuudesta ja palvelujen liikuntaesteettömästä saavutettavuudesta. Uudisrakentaminen tulee toteuttaa liikuntaesteettöminä helposti saavutettavina ja hahmotettavina tiloina siten, että tiloissa on kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet itsenäiseen liikkumiseen ja asiointiin sekä työllistymiseen. Peruskorjauksen tavoitteena tulee olla se, että korjattavat tilat saatetaan uudisrakentamista vastaavalle tasolle. Samoja liikunta-esteettömyyden periaatteita noudatetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella ja myös liikenneympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa. 4.3 Toimenpiteet Maankäytön suunnittelu 1. Tekninen ja ympäristökeskus pyytää vammaisneuvostolta lausunnot kaikista valmistelussa olevista asemakaavoista. 2. Tekninen ja ympäristökeskus pyytää vammaisneuvostolta lausunnot kaikista valmistelussa olevista joukkoliikennesuunnitelmista ja liikenneympäristöjen yleissuunnitelmista. Tekninen ja ympäristökeskus lähettää kuulutuksen katusuunnitelman aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman vammaisneuvostolle sen näkemysten saamiseksi jo suunnittelun alkuvaiheessa.

13 12 Julkinen rakentaminen, yritykset, kauppaliikkeet ja yksityisiä palveluja tarjoavat rakennukset 1. Tekninen ja ympäristökeskus esittelee ja pyytää vammaisneuvostolta lausunnot kaikista julkista ja liikerakentamista koskevista rakennushankkeista sekä varmistaa vammaisneuvostolle rakennustöiden edetessä seuranta- sekä lausuntamahdollisuuden ja tilaisuuden mukanaoloon lopputarkastuksissa, jotta rakennusten mahdollisimman hyvä esteettömyys saadaan toteutetuksi. 2. Kaavasuunnittelijat käyttävät tarkistuslistaa jolla varmistetaan aluekokonaisuuksien toimivuus ja palvelujen liikuntaesteetön saavutettavuus. 3. Rakennustarkastajilla on tarkistuslista niistä asioista, joiden avulla varmistetaan julkisissa rakennuksissa tarjottavien palvelujen liikuntaesteetön saavutettavuus. Liikuntaesteiden kartoitus 1. Pyritään huomioimaan liikuntaesteet jotta kaikki taajamat saadaan tulevaisuudessa mahdollisimman esteettömiksi. Kartoitukseen täytyy saada mukaan myös teknisen ja ympäristökeskuksen edustaja, jolla on ammatillinen pätevyys ongelmien ratkaisemiseksi. Muut toimenpiteet 1. Vammaisneuvostossa tulee olla teknisen ja ympäristökeskuksen edustaja, joka tuntee sekä kaavoitusta että rakennustarkastusta. 2. Yleisen esteettömyyden saavuttamiseksi vammaisneuvosto toimii tiiviissä yhteistyössä teknisen lautakunnan ja ko. keskuksen kanssa. Yleisen esteettömyyden saavuttamiseksi rakentamisessa tulee noudattaa uudistunutta maankäyttö- ja rakennuslakia sekä sitä tukevia esteetöntä rakentamista sääteleviä määräyksiä.

14 13 5. VAMMAISPALVELUT Vammaisten henkilöiden tulee pääsääntöisesti saada tarvitsemansa palvelut kunnan yleisistä palvelupisteistä kuten muutkin kuntalaiset. Vammaisilla on kuitenkin oikeus näiden peruspalvelujen lisäksi erityispalveluihin. Kunnalla on vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan erityinen velvollisuus järjestää erityispalveluja vaikeavammaisille henkilöille. Näitä ns. subjektiivisia oikeuksia ovat vaikeavammaisten kuljetuspalvelut saattajapalveluineen, tulkkipalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Tämän lisäksi kunta voi harkinnanvaraisesti myöntää korvausta mm. henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan, ylimääräisiin vaatekustannuksiin ja sopeutumisvalmennukseen. Lisätietoja saa perusturvakeskuksesta. 5.1 Nykytilanne Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen sekä työhön ja opiskeluun liittyviin matkoihin asuinkunnan alueella tai lähikuntiin. Vihdin lähikuntia ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Espoo, Kirkkonummi, Siuntio, Lohja, Nummi-Pusula, Karkkila ja Loppi. Vammaispalvelujen soveltamisohjeiden tarkistuksen yhteydessä ohjeisiin lisättiin lause perustelluista syistä on mahdollista myöntää matkoja Helsinkiin, Vantaalle ja Kauniaisiin. Kunnanhallitus täydensi ohjetta tarkentamalla, että lausetta sovelletaan vain poikkeustapauksissa viranhaltijan erillisellä päätöksellä. Päätöksessä otetaan huomioon vaikeavammaisten yksilöllinen elämäntilanne ja se, että tarvittavaa palvelua ei ole saatavissa asuinkunnan lähikunnasta. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa on käytössä julkisen liikenteen taksoihin perustuvat matkojen pituuden mukaan määräytyvät omavastuuosuudet. Vuoden 2005 lopussa Vihdissä oli 335 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun saajaa.

15 14 Taloudelliset tukitoimet Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan välttämättöminä asunnon muutostöinä esimerkiksi pesuhuoneen muutostöistä, kynnysten poistosta ja luiskan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Asunnon muutostöinä voidaan korvata myös asunnon välittömässä läheisyydessä tehtävät muutostyöt. Vuoden 2005 aikana asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettiin 24:lle henkilölle. Muu Vammaispalvelu Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaiselle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti, mutta ei ole kuitenkaan jatkuvan laitoshuollon tarpeessa. Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää omaan asuntoon tarvittavien asunnon muutostöiden ja esimerkiksi kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai palkkaamalla henkilökohtainen avustaja. Palveluasuminen voidaan järjestää myös palvelutalossa. Vuoden 2005 lopussa palveluasumisen piirissä oli 5 vaikeavammaista. Tulkkipalvelua myönnetään vaikeavammaiselle,jolla on vaikea kuulo-, näkö tai puhevamma. Tulkkipalveluihin kuulu työssä käymisen, opiskelun, asioinnin, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi suoritettava viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota selventävillä menetelmillä tapahtuva tulkkaus. Vuoden 2005 aikana tulkkipalvelua sai 10 henkilöä. 5.2 Tavoitteet Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelut järjestetään siten, että palvelun tarvitsijan liikkumistarpeet hänelle tarpeellisella toiminnallisella alueella tulevat huomioiduiksi. Vammaispalvelun täytäntöönpanoon liittyviä soveltamisohjeita tarkistetaan säännöllisesti. Taloudelliset tukitoimet Seurataan säännöllisesti määrärahatarvetta. Muu vammaispalvelu Seurataan säännöllisesti määrärahatarvetta.

16 Toimenpiteet Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 1. Vammaispalvelulain täytäntöönpanoa varten laaditut soveltamisohjeet tarkistetaan säännöllisesti. Taloudelliset tukitoimet 1. Varataan vuosittain määräraha arvioidun tarpeen mukaisesti. Muu vammaispalvelu 1. Varataan vuosittain määräraha arvioidun tarpeen mukaisesti.

17 16 6. KOULUTUS 6.1 Nykytilanne Erityisopetuksessa oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Vihtiin valmistui syksyllä 2004 Kuoppanummen koulukeskus, jossa toimii suurin osa vihtiläisistä erityisluokista. Myös muissa kouluissa on erityisluokkia. Uudet opetussuunnitelmat vaativat laatimaan erityisoppilaille henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli HOJKS:n. Siihen kirjataan erityisoppilaan opiskelulle asetetut tavoitteet ja arviointimenetelmät sekä tietysti toimenpiteet, joilla pyritään em. tavoitteisiin. HOJKS laaditaan moniammatillisena yhteistyönä oppilaan opettajien ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä tietysti oppilaan huoltajien kanssa. 6.2 Tavoitteet Vammaispoliittisen ohjelman tulee tukea koulujärjestelyjä, mitkä jo ovat hallintokuntien hyväksymiä. Tavoitteena tulee olla, että oppilas voidaan tukitoimin integroida yhteisopetukseen. Tällöin opetusryhmän koon tulee olla riittävän pieni ja oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Integraation rinnalla tulee säilyttää mahdollisuus oppilaan opiskella pienryhmässä erityisluokanopettajan johdolla ja tarvittaessa erityisoppilaitoksessa. Myös laajaalaisen erityisopettajan palvelun lisääminen ennaltaehkäisee luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirtymistä. Oppilaan koulunkäynnin tueksi on tarvittaessa palkattava koulunkäyntiavustaja. Niille vammaisille lapsille, joilla vammansa vuoksi ei ole mahdollisuutta käydä kouluaan kotikunnassa, tulee järjestää samat oikeudet kuin muillekin oppilaille. Koulunkäyntiavustajien vaihtuminen saattaa vaikeuttaa vammaisten lasten koulunkäyntiä.

18 Toimenpiteet 1. Lisätään opetushenkilöstön tietoutta erityispedagogiikasta tarjoamalla henkilöstölle lisäkoulutusta ja luentoja erityispedagogiikan eri osa-alueilla. 2. Varmistetaan pätevän henkilökunnan saanti. 3. Turvataan riittävät resurssit erityisopetukselle. 4. Varataan riittävät määrärahat tarvittavan välineistön hankintaan sekä opettajien ja tukihenkilöiden palkkaamiseen. 5. Oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 6. Koulunkäynnin tueksi palkataan tarvittaessa henkilökohtainen erityisavustaja. 7. Lisätään vanhempien, vammaisjärjestöjen ja opettajien välistä yhteistyötä. 7. TYÖLLISTYMINEN JA TALOUDELLINEN TURVA 7.1 Nykytilanne Työllistymisen tulee olla toimeentulon turva kaikille kuntalaisille. Vammaisuus ei saa olla työllistymisen este. Usein vammaisten työllistymistä vaikeuttavat kuitenkin asenteiden lisäksi ympäristötekijät sekä apuvälineiden ja henkilökohtaisen avustajan löytäminen. Vajaakuntoisella työnhakijalla tarkoitetaan työvoimapalveluasetuksen mukaan henkilöä, jonka mahdollisuudet sopivan työn saamiseen tai säilyttämiseen ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia. Vammaisten henkilöiden työllistämistä ja koulutusta edistävät lainmuutokset tulivat voimaan Uudistus lähtee siitä, että mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen ja työhön tulee ensisijaisena eläkkeeseen nähden. Vajaakuntoisten työllistäminen on vaikeampaa kuin muiden. He ovat saaneet työpaikkoja työllistämistuen ja muiden tukien avulla. Työllistymisen esteinä ovat olleet ennakkoluulot, liikunnalliset ja muut toiminnalliset esteet, nykyinen tehokkuusajattelu jne. Uusi perustuslaki kieltää syrjinnän mm. terveydentilan ja vammaisuuden perusteella, ja se koskee myös työnhakutilannetta. Voidaan siis todeta, että vammaisuus ja varsinkin vaikeavammaisuus voi olla joidenkin palvelujen ja etuuksien saamisen ehtona, mutta se voi myös olla esteenä, jos jossakin tilanteessa ei jotain palvelua tai toimintaa pidetä tarkoituksenmukaisena tai tuloksellisena (lakiterminä kohtuullinen mukauttaminen).

19 18 Loppuvuodesta 2005 Vihdissä oli työvoimaa henkeä, joista työttömänä 7,4 %. Vajaakuntoisten työnhakijoiden kokonaismäärä oli 145 henkilöä joista suurin osa oli työttömänä. Työllistämistoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, koska vajaakuntoisista työnhakijoista suurempi osa oli työttömänä kuin vuonna Tavoitteet Työllistymisen painopisteen tulee olla avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on integraatio. Yritystoiminta on hyvä vammaisen työllistämisen muoto. Yrittäjyys vaatii siihen suuntautunutta ajattelua, alkutietoa ja pääomaa eikä se sovi kaikille. Mahdollisuuksia kannattaisi tutkia ja tukea. Kokopäiväisten töiden lisäksi tulee vammaisille järjestää myös mahdollisuus osa-aikaiseen tai projektiluonteiseen työhön. Myös etätyön tekemisen mahdollisuutta tulisi laajentaa. Kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaa tulee kehittää avotyöllistämisen suuntaan. On myös esitetty sellainen ajatus, että vammaisia pitäisi voida työllistää samassa suhteessa kuin heitä on kaikkiaan yhteiskunnassa (noin 5% ). Tämän käsityksen mukaan esimerkiksi kunnan työntekijöistä vammaisten osuus tulee olla yhtä suuri kuin vammaisten kuntalaisten osuus. 7.3 Toimenpiteet 1. Lisätään vajaakuntoisten työntekijöiden määrää kunnan omien työtehtävien suorituksissa. 2. Edistetään kunnan tukitoimin yksityisten työnantajien mahdollisuuksia palkata vajaakuntoinen työntekijä. 3. Tuetaan vajaakuntoisten työttömien mahdollisuuksia toimia kunnassa yrittäjinä esimerkiksi varaamalla tarvittaessa työtiloja käsityön, taiteen tai muun yrittämisen tarpeisiin. Valtiolta on saatavissa tukea vammaisen henkilön työtilan/huoneen korjaus/muutostöihin. 8. ASUNTOTUOTANTO 8.1 Nykytilanne Asuntojen suurimmat puutteet liittyvät pesutilojen ja keittiön toimivuuteen. Vammaispalvelulain mukaisilla asunnonmuutostöillä asunto saadaan toimivaksi. Hissittömät talot aiheuttavat myös hankaluuksia vammaisten jokapäiväiselle selviytymiselle. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (määräys ja ohjeet 2005) on ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakentamisesta.

20 Tavoitteet Asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa perustavoitteena tulee olla ns. elinkaari-asuminen. Taataan asuntojen hyvä saavutettavuus ja toimivuus myös piha-alueiden, autopaikoituksen ja muiden asumista palvelevien tilojen osalta. Asuntojen on oltava helposti muunneltavissa elinolosuhteissa tapahtuvien muutosten kuten perhetilanteen tai terveydentilan muuttumisen, ikääntymisen tai muun vastaavan seikan sitä vaatiessa. Vanhan asuntokannan peruskorjauksen tavoitteena tulee olla korjattavien asuntojen saattaminen uudisrakentamisen periaatteiden mukaiselle tasolle. Julkista rahoitusta (arava, korkotuki) saavia asuntokohteita toteutettaessa tulee varmistaa, että asuntokantaan valmistuu koko ajan riittävästi asuintiloiltaan ja ympäristöltään myös liikuntaesteisille soveltuvia asuntoja. 8.3 Toimenpiteet 1. Asuntojen yleisen esteettömyyden saavuttamiseksi rakentamisessa tulee noudattaa uudistunutta maankäyttö- ja rakennuslakia sekä sitä tukevia esteetöntä rakentamista sääteleviä määräyksiä. 2. Käytetään hyväksi valtion asuntorahaston myöntämät hissiavustukset. 3. Vuokra-asuntoja (arava- ja korkotukirahoitteiset) rakennettaessa tulee seurata kunnassa esiintyvää tarvetta invamitoitettuihin asuntoihin. 4. Vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoja invamitoitettujen asuntojen tarpeesta uudistuotantoa ja peruskorjaushankkeita suunniteltaessa. 5. Kaavasuunnittelussa pyritään siihen, että maastolliset mahdollisuudet huomioon ottaen kaksikerroksiset asuintalot sijoitetaan tonteille siten, että myös toiseen kerrokseen on esteetön sisäänpääsy (esim. rinneratkaisu). 6. Kunnan talousarvioihin varataan vuosittain määräraha hissiavustuksia varten.

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot