PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015"

Transkriptio

1 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

2 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN Itsenäinen perhe-elämä Asuminen - oma koti Liikkuminen 8 2. PERUSTURVA Sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut KOULUTUS, OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus ja opiskelu Työelämä ELÄMÄ VAPAA-AJALLA Osallistuminen ja vapaa-aika Kulttuuripalvelut Liikunta KOHTI ESTEETÖNTÄ PIEKSÄMÄKEÄ Tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kanavat Saavutettava asiointi Esteetön rakennettu ympäristö SYRJIMÄTTÖMYYS JA TURVALLISUUS YHTEENVETO 26 LÄHTEET 27 LNTTEET 28 TOIMENPIDEOSIO

3 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 Pieksämäen seudulla tehtiin 2000-luvulla kuntaliitoksia. Jäppilä, Virtasalmi ja Pieksämäen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2004 Pieksänmaaksi Pieksämäen kaupunki ja Pieksänmaa tekivät kuntaliitoksen ja muodostivat uuden Pieksämäen kaupungin. Asukkaita Pieksämäen kaupungissa oli tilanteen mukaan Kaupunki järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa edelleen itsenäisesti omana kuntana. Pieksämäen kaupunki vahvisti vuonna 2009 ensimmäisen vammaispoliittisen ohjelmansa vuosille Kaupungissa toimii 7 -jäseninen vammaisneuvosto, joka koostuu kuuden sosiaali- ja vammaisjärjestön sekä kaupunginhallituksen edustajasta, sihteerinä toimii perusturvan viranhaltija. Vammaisneuvostolle on vahvistettu toimintasääntö, jossa on määritelty sen rooli yhteistyöelimenä, vammaisten näkökulman esille tuojana ja vaikuttajana vammaisten tasa-arvon toteutumiseksi. Liite 1. Elokuussa 2010 julkaistiin uusi valtakunnallinen Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Kyseisen ohjelman pohjalta aloitettiin kaupungin oman VAMPON päivitystyö. Vammaisneuvoston esityksestä ja perusturvalautakunnan päätöksellä Pieksämäellä järjestettiin valtakunnallisesta VAM POSTA informaatio- ja keskustelutilaisuus marraskuussa Asiantuntijana oli sosiaali- ja terveysministeriöstä ylitarkastaja San Loijas. Tilaisuuden tarkoitus oli välittää tietoa ja avata keskustelu Pieksämäen kaupungin vammaispolitiikasta. Kohderyhminä olivat vammaiset itse, eri vammaisjärjestöt, kaupungin Iuottamushenkilöt, muut yhteistyökumppanit sekä kaupungin viranhaltijat ja työntekijät. Kaupungin perusturvalautakunta nimesi vammaispoliittisen ohjelman päivitystä valmistelevaan työryhmään perusturvalautakunnan jäsenet Päivi Pasasen ja Hanna Ylösen. Vammaisneuvosto nimesi edustajikseen

4 puheenjohtaja Markku Poikolan, varapuheenjohtaja Sirkka Hokkasen ja jäsen Anne-Man Tarvosen ja kaupunginhallituksen edustaja Anja Mannisen. Yhteistyötahoja edustamaan kutsuttiin seurakunnasta Taina Minkkinen. Sihteerinä toimi vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Anna-Liisa Miettinen. 4 Konkreettinen päivitystyö tehtiin yhteistyössä työryhmän ja eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Ohjelmaa valmistelevan työryhmän ja asiantuntijoiden kesken oli teemoittain yhteisiä tapaamisia maaliskuusta syyskuulle 2011, yhteensä 5. Niissä käsiteltiin kunkin tahon palveluja ja niiden muutostarpeita vammaisten näkökulmasta. Yhteinen keskustelu vammaisten asioista koettiin tärkeäksi. Aihepiirit jaettiin seuraavasti: O O O O rakennettu ympäristö ja asuminen koulutus ja työelämä liikenne, osallistuminen ja vapaa-aika perusturva Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Vammaisten oikeuksia edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vuodelta 2006, jonka Suomi on allekirjoittanut. Liite 2. Jokaisella ihmisellä tulee olla itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan ja olla yhteisön tasa-arvoinen jäsen. Vammaispoliittinen ohjelma tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen on kunnassa ohjenuora vammaispolitiikan toteuttamiseksi eri hallinnonaloilla siten, että vammaisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat käytännössä. 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN Itsenäinen elämä koostuu mahdollisuuksista asumisen ja perhe-elämän valinnanvapauteen, kommunikointiin, tiedonsaantiin ja viestintään sekä yhdenvertaiseen asiointiin. Keskeistä on yksilöllisiä tarpeita ja elämäntilanteita vastaavat asumisen ja liikkumisen ratkaisut.

5 Kommunikoinnin ja asioinnin tulee toimia (mm. viittoma- ja selkokielen sekä puheen tulkkauksen avulla). Esteettömyys ja turvallisuus, saavutettavat lähiympäristöt ja toimivat palvelut ovat itsenäisen elämisen tärkeimpiä edellytyksiä. Tekniikan kehittyminen tarjoaa aiempaa enemmän mahdollisuuksia vammaisten ihmisten omatoimisuudelle ja elämän hallinnalle. Haasteena on esteettömien tai helposti sellaisiksi muutettavissa olevien asuntojen vähäinen tarjonta. 5 Esteettömien asuntojen tarve on Pieksämäellä tiedostettu. Vanhojen asuntojen saneerausten tai uudisrakentamisen yhteydessä paikalliset vuokra asuntoviranomaiset ovat ottaneet esteettömyysedellytyksiä huomioon jo asuntojen ja korjausten suunnittelussa. Vammaisten käyttöön on löytynyt alakerran asuntoja tai asuntoja hissitaloista eri puolilta kaupunkia. Pieksämäellä on sekä kaupungin omaa että yksityistä palveluasumista henkilöille, jotka asumisen lisäksi tarvitsevat päivittäisissä toimissa asumista tukevia palveluita. 11. Itsenäinen elämä perhe-elämä Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat. Heidän saatavillaan on oltava erilaisia koti- ja asumispalveluja, mukaan lukien tukipalvelut ja henkilökohtainen apu. Jokaisella on oikeus hallita omaa elämäänsä. Erilaisin tukimuodoin mahdollistetaan itsenäinen ja omatoiminen elämä. Vammaisia henkilöitä ei eroteta perheestään runsaan palvelutarpeen perusteella. Palvelujen ja tukitoimien tarve ei saa muodostaa estettä yksin asumiselle, parisuhteelle tai perheen perustamiselle. Vammaisella on oikeus toimia tasavertaisena perheenjäsenenä ja vanhempana. Tämä voidaan mahdollistaa henkilökohtaisella avulla.

6 Vammaisperheitä tulee tukea monipuolisesti, yhdenvertaisesti muihin perheisiin nähden. Perheet käyttävät lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluja. Näiden tulee palvella myös vammaisten lasten sekä vammaisten vanhempien perheitä. 6 Lasten ja nuorten Pieksämäki- ohjelmassa varhaiskasvatuksen osiossa mainitaan seuraavaa: Päivähoidon ensisijaisena tehtävänä on edistää ja tukea lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Etusijalla on mm. lapsen oikeus osallistua vertaisryhmässä julkiseen varhaiskasvatukseen tai erityisen tuen tarpeen vuoksi kuntoutukseen. Päivähoito edistää myös perheiden hyvinvointia tukemalla perheitä vaikeissa tilanteissa kasva tuskumppanuuden kautta sekä toimimalla ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa Nämä periaatteet koskevat kaikkia perheitä. Varhaiskasvatuksen piirissä on myös lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osaalueilla. Erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia on noin 8 10 prosenttia päivähoidossa olevista lapsista. Pieksämäen kaupungin erityispäivähoidossa toimii kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa, jotka konsultoivat, havainnoivat ja arvioivat lasten kasvua ja kehitystä sekä osallistuvat yhdessä lähityöntekijöiden kanssa lapsen yksilölliset tarpeet huomioivan toiminnan ja varhaiskuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vammaisilla henkilöillä on oikeus kuntalaisena saada tukea perhe-elämän ja mielenterveyden pulmiin ja elämän stressitilanteisiin esim. lapsuuden kodista muuton yhteydessä tai perheen kriiseissä. Pieksämäen perustu rvan perheneuvolan ja psykiatrisen poliklinikan asiantuntemus ja neuvonta ovat tarpeen mukaan käytettävissä. Esteetön asiointi kyseisissä palvelupisteissä vaatii vaikeavammaisten kohdalla toistaiseksi yhteistyötä työntekijöiden kanssa esim. ulko-oven avaamisessa.

7 1.2. Asuminen oma koti Oma koti on jokaiselle tärkeä. Omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista voidaan vahvistaa yleisellä ympäristön, palvelujen ja tuotteiden hyvällä suunnittelulla. Tavoitteena on esteettömien, toiminnallisesti joustavien ja tarvittaessa helposti mukautettavissa olevien asuntojen riittävä tarjonta. Vammaisten henkilöiden asumisen edellytysten parantamiseksi tarvitaan usein yksilöllisiä asunnon muutostöitä, palveluja ja tukitoimia. Asunnon muutostyöt turvaavat omaehtoisen elämän ottaen huomioon yksilölliset tarpeet ja niillä vähennetään vammaisen ihmisen riippuvuutta toisten avusta. 7 Omassa kodissa asumista tuetaan omaishoidon, kotihoidon ja henkilökohtaisen avun turvin. Palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain nojalla. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voidaan järjestää kaupungin omana palveluna, henkilökohtaisella avustajalla tai ostamalla palvelu yksityiseltä palvelu ntuottajalta. Tukiasunnoissa ja palveluasunnoissa on otettava huomioon asumisen laatu. Ryhmämuotoinen asuminen voi muodostaa kodinomaisen yhteisön, oma huone mahdollistaa yksityisyyden. Kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisen eteneminen asettaa jatkossa haasteita vammaisten palvelu- ja tukiasuntojen saamiselle tarvetta vastaavasti. Asumisen lisäksi tarvitaan myös eritasoisia palveluja turvaamaan asuminen. Rakennussuunnittelun tavoitteena tulee olla kaavoituksen ja asuinympäristöjen suunnittelun sekä uuden tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen. Näillä voidaan merkittävästi parantaa ihmisten omatoimisuutta, vaikuttaa yhteisöllisyyteen, turvallisuuteen ja elämänlaatuun. Nykyisin Pieksämäen vammaisneuvosto voi osallistua julkisten rakennusten esteettömyyden suunnitteluun ja parantamiseen tekemällä mm. esteettömyyskartoituksia ja toimittamalla tulokset edelleen

8 rakennusviranomaisille toimenpiteitä varten. Myös kaavoitukseen voidaan vaikuttaa antamalla vireille tulevista kaavoista lausuntoja vammaisuudesta aiheutuvien tarpeiden huomioimiseksi Liikkuminen Julkinen liikenne on tärkeä yhteiskunnan peruspalvelu. Tästä syystä julkista liikennettä tulee kehittää niin, että se pystyy palvelemaan tasapuolisesti kaikkia matkustajia heidän asuinpaikastaan, iästään tai mahdollisesta vammastaan huolimatta. Tämä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä liikenteen suunnittelijoiden, liikennöitsijöiden ja palvelun käyttäjien välillä. Päämääränä tulee olla erilaisilla kulkuvälineillä (linja-autot, junat jne.) tapahtuvan julkisen liikenteen saavutettavuus. Lisäksi erilaisten liikennevälineiden varustelutason tulee soveltua kaikille asiakkaille. Esteetön joukkoliikenne koostuu kaikkien käytettävissä olevista liikennevälineistä ja niitä palvelevista pysäkki- ja laiturirakenteista sekä asema- ja terminaalirakennuksista. Välttämätön tieto esimerkiksi joukkoliikenneaikatauluista on oltava kaikkien saatavilla. Julkisen liikenteen toimivuutta lisäämällä voidaan vähentää yksilöllisten kuljetuspalvelujen tarvetta. Julkisen liikenteen lisäksi voidaan palvelu- ja asiointiliikenteen avulla niin ikään lisätä liikuntarajoitteisten sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikkumismahdollisuuksia. Tavoitteena on saada toimivat palveluliikennelinjat asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Palveluliikennelinjojen tulee palvella erityisen tuen tarpeessa olevia eri-ikäisiä asukkaita. Valitettavasti julkisen liikenteen lakkauttaminen harvaan asutuilta seuduilta on yhä yleisempää. Tämän vuoksi tarvitaan enenevästi erityisiä kuljetusratkaisuja. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu takaa vaikeavammaiselle asiakkaalle vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointia ja virkistystä varten. Kuljetuspalveluissa tulee harkita yksilöllinen tarve. Kaupungin vastuualueiden välinen ja liikennesuunnittelijan kanssa tehtävä yhteistyö tuo tehokkuutta olemassa olevien palvelujen käyttämiselle ja on

9 talouden kannalta järkevää. Pieksämäellä PALI -palveluliikenteen ja asiointitaksiliikenteen tila-autojen mahdollisuudet palvella myös vammaisia henkilöitä ovat auttaneet vammaisten pääsyä kotoa taajamiin palvelujen äärelle. Kaikkien yhteiskunnan kuljetusten laajempi selvittely ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen on menossa Pieksämäen ja lähikuntien kanssa PERUSTURVA Yhteiskunnan ensisijainen velvollisuus on järjestää yleiset palvelut niin, että ne ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Vasta toissijaisena tulevat täydentävät palvelut. Kun yleiset palvelut eivät riitä turvaamaan vammaisten täyttä osallistumista, tulee yhteiskunnan varmistaa vammaisten henkilöiden apuvälineiden ja tukipalvelujen saatavuus. Tähän perustuen vammaisella henkilöllä on oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluasetuksen mukaan vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet edellytetään järjestettävän siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Palveluja on järjestettävä siinä laajuudessa ja muodossa kuin vammaiset henkilöt niitä tarvitsevat. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammalain tarkoitusta, soveltamisalaa sekä palveluja koskevat säännökset säilyivät ennallaan myös lakien yhdistyttyä. Pieksämäen kaupungin vammaisten palvelujen vertailutietoa vuosilta on esitetty liitteessä 3. Vammaispalvelu- ja kehitysvammalakiin perustuen perusturvalautakunta ja sen alaiset viranhaltijat/työntekijät huolehtivat ko. lakien mukaisten etuuksien ja toimenpiteiden toteutumisesta. Organisaatio liitteenä 4. Toimintaa on sekä

10 kaupungin omana toimintana (mm. vammaispalvelujen sosiaalityö ja erityisnuorten sosiaaliohjaus, kehitysvammaisten ohjaus ja neuvonta, päivätoimintakeskus Hietsu) että ostopalveluna (mm. asumispalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu) ja kuntayhtymän palveluina (mm. laitoshoito, erityispoliklinikkatoiminta, perhehoito) Sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut Jokaisella kansalaisella on oikeus perustoimeentuloturvaan. Valtion taholla sosiaaliturvaviranomaisena toimii kansaneläkelaitos, Kela. Kunnan sisällä sosiaalipalveluista vastaa perusturvalautakunta. Työ on toimeentulon ensisijainen lähde ja keino vaikuttaa omaan taloudelliseen asemaan. Sosiaaliturva on kuitenkin usein vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaja, koska työn teko ei eri syistä ole mahdollista. Perustoimeentulon matala taso on este täysipainoiselle yhteiskunnan osallisuudelle. Takuueläkelain voimaan tultua tasoa on saatu jonkin verran korotettua. Sosiaaliturva on jakaantunut eri hallinnonaloille (kunnat, Kela) ja se tuo paljon vaivaa etuuksien hakemisessa ja yhteensovittamisessa ja toisaalta tarvetta neuvonnalle ja ohjaukselle. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ohjaa lainsäädännön toteutumista ja asiakaspalvelun sisältöä. Kunnan tulee järjestää kunnan asukkaiden terveyden- ja sairaanhoito. Pieksämäen kaupunki järjestää lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut omalääkäri-hoitaja työpari -mallilla. Kullekin kuntalaiselle on määritelty omalääkäri pääosin aluevastuu periaatteella. Kaikilla kansalaisilla, myös vaikeavammaisilla henkilöillä, on oikeus terveydenhuollon laadukkaisiin palveluihin, asianmukaiseen hoitoon ja terveydentilan seurantaan. Tuen antamisen tulee alkaa heti vamman toteamisvaiheessa, heti syntymän jälkeen tai vammautumisen tapahduttua. LastenneLivolapalveluilla on tärkeä merkitys. Vaikeavammaisella henkilöllä on

11 oikeus tulla kuulluksi samoin kuin oikeus osallistua omaa terveyttään ja hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 11 Vammaisten henkilöiden mahdollisuus käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhdenvertaisesti muiden kanssa toteutuu kuitenkin vain osittain. Esteinä palvelujen käytölle voi olla toimitilojen ja niiden ympäristöjen esteellisyys ja saavuttamattomuus. Tavoitteena tuleekin olla toimitilojen esteettömyys ja oikeanlaiset kommunikaatiomahdollisuudet (esimerkiksi tulkin käyttö tai asian kirjoittaminen paperille). Perusterveydenhuollon vammaisuuteen liittyvää erityisosaamista tarvitaan nykyistä enemmän, jotta palvelujen käyttö olisi toimivaa ja sujuvaa. Erityislakien mukaisten palvelujen saatavuus voi aiheuttaa eriarvoisuutta vammaisten henkilöiden välillä (esim. vammaispalvelulaki-kehitysvammalaki). Kunta huolehtii myös siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kuntoutuksen tarve kunnassa edellyttää. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu 1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus; 2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi; 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia; 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; 5) apuvälinepalvelut; 6) sopeutumisvalmennus; 7)1 6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön.

12 Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta, jos lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain perusteella Kansaneläkelaitoksen tehtävänä. Kuntoutus vahvistaa vammaisten ihmisten omatoimisuutta kaikkina ikäkausina. Se tukee niin lasten kuin ikäihmistenkin osallisuutta, koulunkäyntiä, opiskelua, työelämään pääsyä, työssä jaksamista ja taloudellista itsenäisyyttä. Kuntoutuspolku muodostuu monen eri tahon palveluista ja etuuksista, joiden yhteensovittaminen on kuntoutujan kannalta merkityksellistä. Apuvälinepalvelu on osa hoitoa ja kuntoutusta, jonka tulee hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti nivoutua osaksi saumatonta palveluketjua. Apuvälinepalveluja tuotetaan sekä perusterveydenhuollossa (kaupungin terveyskeskuksen apuvälinelainaamo) että erikoissairaanhoidossa (Mikkelin keskussairaalan apuvälinelainaamo). Apuvälineen tarve todetaan lääketieteellisin perustein ja vammaisen henkilön ja hänen läheistensä tulee olla mukana kuntoutussuunnitelman tekemisessä. Keskeistä on, että apuvälinepalvelut samoin kuin tarpeelliset hoitotarvikkeet saadaan vastaamaan yksilöllisiä tarpeita, niitä on saatavana ja ne ovat laadukkaita. Apuvälineiden tarve myös lisääntyy vaikeavammaisten määrän ja uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien lisääntyessä. 12 Asiakasnäkökulmasta katsoen moninaisessa palveluverkossa tarvitaan enenevästi palveluohjausta ja neuvontaa etuuksien hakemisessa ja palveluiden saamisessa. Asiakasta palvelisi parhaiten yhden luukun periaate, josta saisi keskitetysti tarvitsemansa tiedon.

13 13 3. KOULUTUS, OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Vammaisten lasten ja nuorten tulee voida käydä koulua ja opiskella yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana tulee olla yleisopetuksessa toteutettavat, yhdenvertaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin, koulutukseen ja ammatin hankintaan. Peruskoulun jälkeiseen opetukseen pääsy ei edelleenkään ole vammaiselle nuorelle itsestään selvyys. Eroja on sekä koulutusasteiden ja -alojen kuin myös paikkakuntien välillä. Vaikein tilanne on kaikkein vaikeimmin vammaisilla nuorilla. Vammaiselle henkilölle tulee turvata heidän kyvyistään lähtien muiden kanssa yhdenvertaiset ammatillisen kouluttautumisen mahdollisuudet. Ammatillista koulutusta on tarjottava keskiasteella ja korkeakouluasteella. Myös erilaisia muita ammattiin valmentavia koulutuksen muotoja (mm. etäopiskelu, oppisopimuskoulutus) on hyödynnettävä. Koulutuksen on oltava ajanmukaista ja vammaisten henkilöiden tietoisuutta uusista mahdollisuuksista kouluttautua tulee lisätä. Lisäksi erilaisten tukipalvelujen saatavuus tulee turvata. Vammautumisen jälkeinen uudelleenkoulutus on mahdollistettava. Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien toteuttamisessa keskeisiä ovat koulu- ja opiskelurakennusten, samoin kuin lähiympäristöjen esteettömyys- ja saavutettavuustason nosto, riittävät mukautustoimet (esim. oppimateriaalin saatavuus pistekirjoituksella), uuden teknologian mahdollistamat apuvälineet sekä yksilölliset palvelut (mm. tulkki- ja kuljetus-palvelut ja koulunkäyntiavustajan tuki ja apu). Koulu- ja opiskelurakennusten sekä lähiympäristöjen esteettömyyttä ja saavutettavuutta kehitetään yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan asiantuntijoiden kanssa.

14 Koulutus ja opiskelu Perusopetus Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 7 vuotta, ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa, lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Opetusryhmät muodostetaan perusopetuksessa pääsääntöisesti edelleen vuosiluokittain. Pieksämäki järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä sekä vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet tekevät koulumatkan liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetusten turvallisuutta varten on annettu ohjeet sekä oppilaille että kuljetusta hoitaville autoilijoille. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkki- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, oppilashuoltopalvelut ja erityiset apuvälineet. Oppimisvaikeuksien eri tukimuodot määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen, tukitoimien aloittaminen sekä yhteistyö huoltajien kanssa, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai siirtää hänet erityisopetuksen piiriin. Erityisopetuksessa oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa opetuksen

15 järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. 15 Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen yhteydessä oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Osaaikaista erityisopetusta annetaan pienryhmässä tai yksilöllisesti. Yksilöllistä opetusta voidaan antaa, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta psykologisen, lääketieteellisen tai sosiaalisen selvityksen perusteella. Pieksämäellä yksilöllistä opetusta saa erityisopetusryhmissä ja päiväkodin esiopetusryhmässä noin 100 oppilasta. Lisäksi yleisopetuksen ryhmissä on integroituneena lähes saman verran oppilaita. Asiantuntijalausuntojen perusteella koulunkäyntiavustajia on palkattu 39. Lisäksi on starttiluokka, joka on perusopetukseen valmistavaa opetusta antava ryhmä niille oppilaille, jotka ovat jo käyneet esiopetusluokan. Vammaisten lasten tukeminen koululaisten iltapäivähoidon avulla on tärkeää. Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoitoa varten on perusturvan kehitysvammaisten toimintakeskuksessa pienryhmä, johon voidaan ottaa kerrallaan 5-6 lasta. Ryhmää vetää yksi iltapäiväohjaaja. Yhteistyötä iltapäivähoidon kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi on viritelty koulutoimen ja perusturvan välille, jotta palvelutarjonta voisi vastata kysyntään Toisen asteen opinnot Toisen asteen koulutus tarkoittaa Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun jälkeistä lukio- ja ammatillista koulutusta tai mahdollista kaksoistutkintoa, jolloin opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastodistuksen. Ammatillisen perustutkinnon voi ammatillisten

16 oppilaitosten lisäksi suorittaa kansanopistossa, oppisopimuskoulutuksessa tai erityisammattikoulussa. Näiden opintojen jälkeen on oikeus hakea jatkokoulutukseen yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Ammatillinen perustutkinto antaa myös suoraan ammattipätevyyden opiskeltuun ammattiin. 16 Pieksämäellä on tarjolla toisen asteen koulutusta useassa eri oppilaitoksessa ja myös monia erityisoppilaiden jatkokoulutuksen mahdollistavia toisen asteen koulutuspaikkoja (lukio, ammattioppilaitos, Agricola-opisto, Bovallius opisto, Partaharjun opisto) Korkeakouluopetus Opetusministeriö on todennut, että esteettömyys tulee ottaa huomioon sekä korkeakoululaitoksen opiskelijoiden että henkilökunnan kohdalla. Esteettömyyden toteutuminen on erittäin tärkeää niille korkeakouluyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Esteettömyyttä korkeakouluopinnoissa voidaan edistää järjestämällä esteettömät opiskelutilat sekä tieto- ja viestintätekniset ympäristöt. Saavutettavuutta korkeakouluopinnoissa voidaan edistää kartoittamalla opiskelijoiden erityistarpeet ja suunnittelemalla yksilöllistä oppimisprosessia tukeva tukimalli, vahvistamalla ja luomalla oppimista tukevia toimintamenetelmiä ja kouluttamalla henkilökuntaa. Henkistä hyvinvointia voidaan turvata ottamalla käyttöön hyviä ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja. Pieksämäellä Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulu tasoisia opintoja. DIAKIN opinnot suoritetaan nykyisin suurelta osin verkko opintoina ja lähiopetuspäiviä Pieksämäellä on vain viikko kuukaudessa. Opiskeluympäristön fyysiseen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota, vaikka tiloja onkin rakennettu useassa eri vaiheessa, mikä on tuonut haastetta esteettömyydelle. Esteettömyyden huomioon ottamista on osaltaan

17 edistänyt se, että samalla kampuksella opiskelee myös toisen asteen erityisoppilaita, joista osalla on liikuntavamma. 17 3t4. Elinikäinen oppiminen Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteella tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä. Tavoitteena on myös edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Pieksämäen Seutuopisto on vapaan sivistystyön laadukas ja monipuolinen toteuttaja paikkakunnalla, joka turvaa omaehtoista opiskelua ja harrastetoimintaa. Opistossa opiskelee vuosittain yli kurssilaista. Seutuopistolle on laadittu tasa-arvosuunnitelma ja esteettömyyttä pidetään tietoisesti esillä. Seutuopiston tiloissa on pyörätuoliluiskia ja kynnyksiä on poistettu, palvelutiskit ovat matalia, on inva wc, induktiosilmukka ja hiljaisia ATK-monitoreja. Tekeillä on Erilaisen oppijan opas. Opisto on laajentanut tarjontaa myös vammaisten omiin ryhmiin; kansalaistaito, musiikki, käden taidot, keramiikka, teatteri, erityisliikunta esimerkkeinä. Opintopiirejä on siirretty opistolta saavutettavampiin tiloihin, jos kohderyhmä ei pääse opistolle. Tietotekniikan hyödyntämistä elinikäisen oppimisen tueksi laajennetaan eri tavalla vammaisten henkilöiden tarpeisiin. Pieksämäellä tietotekniikan opetusta on suunnattu myös heille, joille tietotekniikka ei ole ennestään tuttua, mm. ikäihmisille ja tietotekniikan käytön opetusryhmiä on ollut myös vammaisille henkilöille. Agricola-opisto on järjestänyt Pieksämäellä kehitysvammaisille henkilöille Arjen suola- teemalla mahdollisuuden osallistua ohjattuun, aktivoivaan, minäkuvaa tukevaan ja sosiaalista seuraa tarjoavaan toimintaan.

18 3.2.Työelämä 18 Työelämää koskevat lait ja määräykset eivät saa syrjiä vammaisia henkilöitä eivätkä asettaa esteitä heidän työllistymiselleen. Suurimmat vammaisten työllistymistä vaikeuttavat esteet ovat asenteellisia. Myös ympäristötekijät sekä apuvälineiden ja avustajapalveluiden saannin hankaluus vaikeuttavat ja estävät monilta työnsaannin. Vammaisen henkilön työllistymisen tavoitteena on sijoittua koulutusta vastaavaan työhön tai jatkaa entisessä työssä myös vammautumisen jälkeen, mitä tuetaan tarvittaessa uudelleen koulutuksella. Työpaikoilla tulee huomioida erilaisia ihmisiä tarjoamalla joustavia ja yksilöllisiä työmuotoja ja työaikoja. Työskentelyä tuetaan järjestämällä yksilölliset, esteettömät ja saavutettavat työolosuhteet. Tässä riittää haastetta, sillä varsinkin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisten myötä osatyökykyisten työpanos tulee jatkossa olemaan entistä merkityksellisempi. Kaupungin tulee julkisen sektorin työnantajana edistää vammaisten henkilöiden pitkäjänteistä työllistymistä. Osatyökykyisille tulee järjestää työpaikoille työhönvalmennuspalveluja. Pieksämäellä on yhteistyössä Savon Vammaisasuntosäätiön kanssa alkanut viisivuotinen Työelämän Päämies hanke Tavoite on kehitysvammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisen työuran tukeminen ja työhön valmennuksen mallin luominen Pieksämäelle. Työhönvalmentaja tukee, ohjaa ja valmentaa asiakasta siten, että hän selviytyy valmennuksen jälkeen itsenäisesti työtehtävien ja työyhteisön kanssa. Tärkeää on kehittää opiskelusta työelämään ulottuva jatkumo, työelämään tutustumisjaksoineen, työharjoitteluineen ja työhön valmennuksineen. 4. ELÄMÄ VAPAA-AJALLA Pieksämäen kaupungissa tuotetaan monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Tavoitteena on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin harrastuksiin, kulttuuriin ja liikkumiseen koko elämänkaaren ajan.

19 Osallistuminen ja vapaa-aika Liikunta-, taide- ja kirjastopalvelut on tarkoitettu kaikkien virkistykseksi ja hyödyksi, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan edistää hyvinvointia: siksi näiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset tulee huomioida osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Taidetta ja kulttuuria voidaan käyttää osallistumisen, osallisuuden ja yhteisöl lisyyden lisäämisessä. Pieksämäellä on keskeisillä paikoilla kulttuurikeskus Poleeni ja yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan keskus Järjestötalo, jossa on monenlaista järjestötoimintaa. Kulttuurikeskus Poleeniin on saatu sähköisesti avautuva ulko-ovi ja Järjestötalon esteettömyyteen ovat saaneet vammaiset itse olla vaikuttamassa peruskorjauksen aikana. Seurakunnilla on moninaista toimintaa ja nekin ovat kartoittaneet tilojensa esteettömyyttä. Poleenin kirjastossa on tehty esteettömyysselvitys vuonna Poleenissa on inva-wc. Kirjaston aukioloajat ovat pitkiä, joten siellä voi asioida työpäivän jälkeen. Fyysiseen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota mm. seuraavasti; matalat asiakastiskit, kirjaston toimipisteet sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa myös kaupungin sivukirjastoissa. Pääkirjaston hyllyvälit ovat leveitä myös pyörätuolilla kulkemiseen ja kahvioon pääsee luiskaa pitkin. Kirjastoauto kulkee kylillä, siinä ei ole hissiä, mutta autosta palvellaan asiakasta myös ulkopuolelle ja asiakas voi etukäteen tilata kirjoja. Yhteistyötä tehdään Seutuopiston kanssa, kirjastoautossa toimii erilaisia harrastuspiirejä, tällä keinolla toimintaa viedään kylien asiakkaiden luokse. Kirjasto lainaa äänikirjoja paljon ja lainaus on edelleen kasvussa. Erityisryhmiä on huomioitu mm. kirjastoauton pysäkkejä määriteltäessä, mm. Vaalijalan Sateenkaaren koululla on pysäkki. Seuraavaksi hankittavaan kirjastoautoon tulee hankkia hissi. Naarajärvellä Kanttilan kirjaston ulko-ovi on todella hankala avata, joten sen muutostyö on tarpeen.

20 4.2 Kulttuuripalvelut Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät yhteiset kokemukset ovat tärkeitä jokaiselle. Vammaisen ihmisen on myös voitava hyödyntää ja ilmaista omaa luovuuttaan. Taide-elämyksiä on tärkeää saada jo lapsena, sillä taiteen tarjoamat kokemukset auttavat lasta ymmärtämään paremmin itseään ja ympäristöään. Kulttuuritoimijoiden ja kulttuuri- ja taidelaitosten toiminta tulee olla vammaisten saavutettavissa. Pieksämäen kulttuuritoimi on myöntänyt vaikeavammaisten saattajille maksuttoman sisäänpääsyn Poleeniin kaupungin omiin kulttuuritilaisuuksiin. Poleenin salin invalidipaikat ovat eturivissä, mikä ei aina ole mieluisaa. Rakennuksen salin puoleisessa päädyssä olevassa porraskäytävässä on porrashissi, jonka toimivuus tulee testata ja jonka olemassa olosta tulisi tiedottaa asiakkaille. Tällöin mahdollistuisi pääsy salin yläosaan. Salissa on induktiosilmukka kuulovammaisia varten. Poleenin tapahtumia on tulkattu viittomakielellä mm. vuosittain syysnäyttelyn avaus ja opastuskierros Vammaisjärjestöjen toiminta Kansalaisaktiivisuus luo yhteiskuntaan sosiaalista pääomaa, jolla on terveyttä, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisuutta edistäviä vaikutuksia. Vammaisjärjestöillä on keskeinen rooli jäsentensä kulttuuritoiminnan aktivoijana ja osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä. Niiden asiantuntemusta tarvitaan ja voidaan käyttää myös kulttuuripalvelujen suunnittelussa vammaisryhmille. Pieksämäellä toimii lähes kolmekymmentä vammais- ja sairausjärjestöä, joilla on aktiivista toimintaa ja jonkin verran keskinäistä yhteistyötä. Joka toinen vuosi järjestettävät Terveys-messut Poleenissa ovat kaupungin perusturvan ja järjestöjen yhteinen ponnistus. Messuilla levitetään tietoutta järjestötoiminnasta ja eri järjestöjen palveluista jäsenilleen. Lisäksi on saatavilla vammakohtaista ajantasaista tietoutta mm. apuvälineistä tai alan tutkimuksesta. Eri teemoja käsittelevien tietoiskujen ja luentojen avulla tietoa

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007:4 selkokieli Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli Yhdistyneiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot