KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA"

Transkriptio

1 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

2 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Visio Asiakkuus Arvot Toiminta-ajatus Strategiset menestystekijät PALVELUT Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeiden selvitys Yleiset palvelut Päivähoito Koulu Vapaa-aika Liikunta Kulttuuri Muu vapaa-aja toiminta Elinikäinen oppiminen Peruskoulun jälkeinen koulutus Ammatinvalinnan ohjaus Ammattikoulutus Omaishoidontuki Vammaispalvelulain (Vpl) mukaiset palvelut Palvelusuunnitelmat Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen avustaja Tulkkipalvelu Asunnonmuutostyöt Kehitysvammalain (KVL) hyvinvointia tukevat palvelut (subjektiivisia oikeuksia) Tutkimukset Terveydenhuolto Kuntoutus ja toiminnallinen valmennus Erityishuolto-ohjelmat (EHO) Palveluohjaus ja neuvonta Toiminnallinen valmennus, sopeutumisvalmennus Tiedotus Tukihenkilö (subjektiivinen oikeus) Kotona asuvien kehitysvammaisten palvelut... 19

3 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 3(30) Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kotona asumisen tukitoimet Lyhytaikainen asuminen Asumispalvelut Yksilöllinen hoito ja muu huolenpito Asumisvalmennus Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Päivä- ja työtoiminta Avo- ja tuettu työ sekä jatkuva työvalmennus HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstömäärät Henkilöstön määrä suhteessa asiakkaiden määrään ja hoidettavuuteen Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Henkilöstön koulutusrakenne Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Eläköityvät työntekijät Varahenkilöjärjestelmä Perehdytys Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Työkierto Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Yhteistyö koulutuksen, järjestäjien, tutkimus- ja kehittämisyksiköiden ja työvoimahallinnon kanssa HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT STRATEGIAN KÄSITTELY, TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI LIITTEET Liite 1: Asiakasmäärät Liite 2: Kehitysvammapalvelujen strategian toteuttaminen

4 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 4(30) 1 Johdanto Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian tavoitteena on luoda suuntaviivat vuosien kehitysvammapalveluille. Strategia on erityisen tärkeä rakennettaessa kuntaliitosten jälkeistä kehitysvammapalvelujen kokonaisuutta. Tavoitteena on luoda kehitysvammaisille asiakkaille mahdollisimman itsenäinen normaali elämä, mikä edellyttää myös peruspalvelujen kehittämistä kaikille asukkaille sopiviksi. Syyskuun alusta 2009 voimaan tullut vammaispalvelulain muutos vahvistaa kehitysvammaisen asukkaan itsenäisen elämän mahdollisuuksia. Tuolloin vammaispalvelulaista tulee ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin. Mm. henkilökohtaisen avustajan avulla mahdollistetaan kehitysvammaiselle asukkaalle entistä itsenäisempi elämä. Tämän palvelustrategian liitteenä 1 on taulukot, joissa on kerrottu Jyväskylän kaupungin kehitysvammapalvelujen piirissä olevien kehitysvammaisten lukumäärät. Palvelustrategian lisäksi vammaisneuvosto tekee syksyn 2009 aikana uuden vammaispoliittisen ohjelman vuosille Liikuntapalveluissa valmistuu Jyväskylän kaupungin vammaisliikunnan strategia vuosille Vammaispalveluja kehitetään kahdessa kehittämishankkeessa. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoituneen vammaistyön kehittämisyksikkö-hankkeen (POKEVA ) tavoitteena on tukea lähipalveluja ja erityisosaamisen kehittämistä, kehittää edelleen asumispalveluja ja varhaiskuntoutusta sekä vammaispalvelujen sisältöjä ja rakenteita. Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien henkilökohtaisten avun keskusten kehittämishankkeen (HAVU-hanke ) tavoitteena parantaa avustajien saatavuutta, asiakkaiden tukea, palkanlaskentaa ja koko avustajakeskus-mallia. Lisäksi osana valtiovarainministeriö johtaman Yhteispalvelujen laajentamishankkeen Etätulkkausprojektia vammaispalvelut osallistuu kokeiluun palveluohjauksen ja viittomakielisten asiakkaiden osalta. Projektin tavoitteena on kokeilla etäyhteyden toimivuutta asiakaspalvelussa. 2 Yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä Kehitysvammastrategian laatimisen tavoitteena on parantaa suunnitelmallista asiakastyötä, lisätä asiakaslähtöisiä palveluja sekä tiedottamista. Asiakastyön sekä erilaisten kartoitusten avulla saadaan käyttöön asiakkaiden tarpeet, joiden pohjalta palveluja laajennetaan suunnitelmallisesti. Haasteellista tulee olemaan erityisesti erilaisten asumispalvelujen sekä työja päivätoimintojen laajentaminen tarpeita vastaaviksi. Vuoden 2009 loppuun mennessä luodaan kattavat seurantajärjestelmät ja mittarit suunnitelmallisen asiakastyön parantamiseksi. Suunnitelmallinen seuranta aloitetaan vuoden 2010 alusta alkaen. Vuoden 2009 aikana tehdään lisäksi kartoitus autististen koululaisten tarpeista sekä etsitään parkkipaikalle sopivat tilat. Palvelustrategian tarpeiden kirjaamisen yhteydessä täsmentyi nykyisten palvelujen laajuus, sekä etenkin palveluissa ilmenevät puutteet. Puutteiden korjaamiseksi kirjattiin tavoitteet ja tarvittavat toimenpide-esitykset. Palvelustrategian keskeisenä tavoitteena on ollut saattaa Jyväskylän kehitysvammapalvelut lain edellyttämälle tasolle. Palvelustrategian laatimisen yhteydessä havaittiin palveluissa mm. seuraavat puutteet subjektiivisissa oikeuksissa asumispalveluihin jonottaa tällä hetkellä 25 kehitysvammaista, kts kohta 4.7 Asumispalvelut lyhytaikaisen asumispalvelun paikkoja on liian vähän, ja ns. kriisipaikkoja ei ole järjestetty, kts kohta Lyhytaikainen asuminen päivätoimintaa ei ole järjestetty 101:lle kehitysvammaiselle, kts kohta 4.8 Päivä- ja työtoiminta.

5 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 5(30) työosuusrahan suuruus ja sitä saavien määrä on käytännössä olematon, kts kohta Päivä- ja työtoiminta. Jyväskylän taso on huomattavasti alle valtakunnan keskitason. tukihenkilöitä ja henkilökontaista apua ei ole riittävästi, kts kohdat Tukihenkilö ja Henkilökohtainen apu. Lisäksi havaittiin puutteena kotona asuvien palvelut ovat minimaaliset, vain puolet saa omaishoidontukea ja muita palveluja ei saada kotiin käytännössä lainkaan, kts kohdat 4.3 Omaishoidon tuki ja 4.6 Kotona asuvien palvelut Liitteenä 2 on yhteenveto palvelustrategian toteuttamisessa ja edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. (Subjektiiviset oikeudet on ilmaistu sarakkeessa lihavoidulla tekstillä.) Erillisessä palvelu- ja hankintasuunnitelmassa arvioidaan palvelutarpeiden lisäksi palvelutarjontaa, laatua, hintaa sekä erilaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi. 3 Kehitysvammapalvelujen visio ja toiminta-ajatus 3.1 Visio 3.2 Asiakkuus 3.3 Arvot Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten ja riittävien tuki-, ohjaus-, kuntoutus-, liikunta- sekä huolenpitopalvelujen avulla tasa-arvoisen elämän kuntalaisena. Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä tarpeiden mukaisista palveluista. Palveluissa hyödynnetään peruspalveluja ja niiden lisäksi tuotetaan tai ostetaan erityispalveluja. Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain perusteella palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla on niihin oikeus vammansa tai neurologisen ongelmansa vuoksi. Asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan ja hänen perheensä tilanteen. Palvelusuunnitelmaan ja EHO:aan tarpeet kirjataan ja sovitaan eri tahojen välinen työnjako. Vammaispalvelulain muutos edellyttää, että palvelujen selvittäminen aloitetaan viimeistään 7 arkipäivänä yhteydenoton jälkeen joko tekemällä kotikäynti tai tapaamalla asiakas henkilökohtaisesti. Lisäksi yksilöllinen ja riittävän yksityiskohtainen palvelusuunnitelma laaditaan viivytyksettä kolmen kuukauden aikana. Päätökset on niin ikään tehtävä viivytyksettä. Kehitysvammapalvelujen arvojen lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja vammaisten oikeuksien julistus, EU-lainsäädäntö, Suomen lait ja asetukset sekä hallitusohjelmissa asetetut tavoitteet. Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Elämänlaadun kehittäminen ja parantaminen Asiakkaan kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantaminen kaikilla keinoilla on meille keskeisintä. Työssämme hyödynnämme uusinta tietoutta, menetelmiä sekä käytettävissä olevia palveluja.

6 3.4 Toiminta-ajatus Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 6(30) Asiakaslähtöisyys perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen. Asiakassuhde on luottamuksellinen, hänellä on oikeus hyvään palveluun, tukeen ja kohteluun. Asiakkaalle kerrotaan toimenpidevaihtoehdoista. Päätökset, erityishuolto-ohjelmat sekä palvelusuunnitelmat tehdään viivytyksettä. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuudella tarkoitamme ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, sekä vammaisen ihmisen arjessa näkyvää ihmisarvoa ja tasa-arvoa. Avoimuus Avoimuudella tarkoitamme aitoa vuorovaikutusta ja tiedon asiallista jakamista sekä luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa yhteistyötä kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Vammaispalvelut vastaavat vammaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisista erityispalveluista hyödyntämällä ensisijaisesti peruspalveluja. Kehitysvammapalvelujen tehtävänä on edistää asiakkaiden oikeutta yhteiskunnan täysivaltaiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen ja elinikäiseen oppimiseen toimimalla yhteistyössä asiakkaan, läheisten, ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan kanssa Strategiset menestystekijät 4 Palvelut 1. Asiakkaan tarpeiden selvitys ja tarpeiden tyydyttäminen 2. Asiakas saa tarvitsemansa lakisääteiset palvelut. 3. Asiakas saa myös tarvitsemansa harkinnanvaraiset palvelut. 4. Oikein mitoitettu, sijoitettu ja rakenteiltaan joustava palvelujärjestelmä Asuin- ja toimintaympäristön esteettömät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat Henkilöstön oikea mitoitus Koulutettu ja motivoitunut henkilöstö, erityisosaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön osaamisen tehokas hyödyntäminen 5. Toiminnan ja palvelun sujuvuus Asiakkaiden ja perheiden yksilöllisien tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaiden ohjaus tarkoituksenmukaisiin palveluihin Henkilöstön ihmissuhdeosaaminen, asiakkaita aktivoiva ja kannustava työote Tarvittavat palvelut järjestämällä vältetään valitukset ja säästetään niiden käsittelyyn menevä työpanos 6. Kustannustietoisuus Taloudellinen ajattelu ja resurssien hyödyntäminen (palvelujen oikeudenmukainen hinnoittelu ja budjetin riittävyydestä huolehtiminen) 7. Laatujärjestelmän kehittäminen (keino) Kehittämistavoitteet v ja 2015 mennessä 4.1 Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeiden selvitys - Jyväskylässä selvitettiin palvelutarpeet vuonna Kotona asuvien palvelutarpeet selvitettiin vuonna Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun tilaama Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen verkkoselvitys ja toimitilastrategiatyö Talousarvion laadinta perustuu luotettaviin perustietoihin

7 4.2 Yleiset palvelut Päivähoito Opetus Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 7(30) - Palvelutarpeita arvioidaan vuosittain, palvelutarvekartoituksia tehdään viiden vuoden välein - Tiedetään nykytila ja tarpeet - Pystytään esittämään päättäjille lisätarpeet ja niiden vaatimat resurssit - Kunta suunnittelee ja järjestää tarpeiden mukaiset normaalit sekä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset palvelut - Seuraavat palvelutarvekartoitukset tehdään vuonna 2010 ja Toimintajärjestelmään laaditaan Word2003:lla rakenteiset lomakkeet palvelusuunnitelmia ja erityishuolto-ohjelmia varten tarveraporttien tuottamista varten Kehitysvammaisille kuuluu ns. normaalipalvelut ensisijaisina palveluina. Normaalipalveluja kehitetään yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Päivähoitoa tarvitsevat lapset saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaisen varhaiskasvatuksen pääsääntöisesti omalla asuinalueella lapsen tarpeiden ja perheiden toiveiden mukaan joko päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun pienryhmään. Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen koordinoinnista vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat yhdessä varhaiserityiskasvatuksesta vastaavien palveluyksikön ja päiväkodin johtajan kanssa. - Lapsen kehitysvammasta johtuva päivähoidon tarve voi olla erityishuoltoa. - Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus toteutetaan lähipalveluna tai erityisryhmissä lapsen erityistarpeet huomioiden. perheiden toiveiden mukaisesti. - Hoitohenkilökunta ja avustajat ovat ammattitaitoisia ja hoitosuhde luodaan pitkäjänteisesti - Vakinaistetaan avustajat - Luodaan uusia mahdollisuuksia kotona tapahtuvaan päivähoitoon - Moniammatillisen yhteistyön vakiinnuttaminen toimiviksi käytännöiksi Kehitysvammaiset saavat opetuksen peruskoulussa. - Peruskoulun yksilöllisen pienopetuksen (YPR) ryhmiä on 11. Opetusta saa yhteensä 78 oppilasta.

8 4.2.3 Vapaa-aika Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 8(30) - Muissa opetusryhmissä on myös kehitysvammaisia oppilaita. - Autististen lasten opetus on keskitetty kolmeen kouluun. - Päiväharjun koulu vastaa Jyväskylässä vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetuksesta. Oppilaita on yhteensä Päiväharjun koulun Kypärätien yksikössä toimii Elämäntaitojen yksikkö 7 9. luokkalaisille kehitysvammaisille oppilaille ja samoissa tiloissa järjestetään peruskoulun lisäopetusta kehitysvammaisille ja muutoin vajaakuntoisille opiskelijoille. Opetusta saa vuonna 2009 yhteensä 22 kehitysvammaista oppilasta, joista pois siirtymässä on 6 oppilasta ja vuonna oppilasta. - Päiväharjun koulun lisäopetuksessa on 3 oppilasta. - Yksilöllisen pienopetuksen ryhmiä on tarve lisätä. - Lasten kouluratkaisut toteutetaan perheiden toiveiden mukaisesti yksilöllisiin ratkaisuihin perustuen. Kouluavustajia on riittävästi ja he ovat ammattitaitoisia. Heidän työpanostaan hyödynnetään iltapäivähoidossa. Iltapäivähoito tukee lapsen sopeutumista yhteiskuntaan eli se voidaan toteuttaa riittävällä tuella myös normaaliryhmissä. Koulunsa aloittaville lapsille järjestetään riittävästi neuvontaa. - Kouluratkaisut tehdään kehitysvammaisen lapsen tarpeiden mukaan ja perheen asiantuntemusta hyödyntäen - Integraatiomahdollisuudet hyödynnetään - Kehitysvammainen lapsi saa koulussa riittävän tuen. Avustajat ja opettajat ovat ammattitaitoisia ja työsuhteet vakaita ja heitä on riittävästi. - Autististen koululaisten tarpeet selvitetään tarkemmin 2009 aikana - Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta järjestävän Päiväharjun koulun uusien koulutilojen hankesuunnitelma on meneillään. Sijoituspaikaksi on suunniteltu Huhtasuon alueen koulukampusta. - Ko. lasten iltapäivähoito järjestetään koulun kanssa samoissa tiloissa ja saman henkilöstön toimesta - Kehitysvammaisilla on mahdollisuus käyttää kunnan normaalipalveluja ja kolmannen sektorin palveluja rajoitetusti - Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kusseille ja leireille on voinut osallistua lähinnä omakustenteisesti. Entinen Jyväskylän maalaiskunta on antanut tukea osallistumismaksuihin. - Kehitysvammaisille järjestetään tukitoimia, jotta he voivat osallistua kaikille tarjolla oleviin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. - Kehitysvammaisille tarvitaan lisäksi kunnan järjestämänä vapaaajanviettomahdollisuutena omia leirejä, kerhoja, retkiä ja muuta vapaa-ajantoimintaa - Kehitysvammainen saa tarvitessaan avustajan tai tukihenkilön osallistumisen mahdollistamiseksi normaaleihin vapaa-ajan harrastuksiin - Monipuolistetaan omien ryhmäkotien toiminnan sisältöjä

9 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 9(30) Liikunta - Kehitysvammaiset voivat osallistua vapaa-ajantoimintaan tarpeidensa mukaisesti - Vapaaehtoistoimintaa tehostetaan yhteistyössä Vapaaehtoistoiminnan keskuksen kanssa - Tukihenkilö- ja avustajatoiminnan laajennetaan - Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja palveluliikennettä laajennetaan vapaa-ajantoiminnan tukemiseksi - Harrastetoimintaa varten varataan vuosittain erillinen määräraha - Ostetaan Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä vapaa-ajantoimintaa. Tätä varten varataan erillinen määräraha. - Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat omissa ja yhteistyöryhmissään harrastus- ja virkistysliikunta mahdollisuuksia eri-ikäisille kehitysvammaisille asiakkaille. - Muutamia liikuntaryhmiä ja vuotuinen tapahtuma toimii vammaisjärjestöjen tai yhdistysten järjestäminä. - Liikunta- ja urheiluseurojen tarjoamia mahdollisuuksia on hyvin niukasti. Alueelliset erot ovat suuret. - Harrastus- ja virkistysliikunnan mahdollisuuksien tarve on kaikissa ikäluokissa ja eri osissa kaupunkia suurempi kuin niiden tarjonta - Liikuntaa mahdollistavien kuljetusten, välineiden ja yksilöllisen liikuntaneuvonnan tarve on suuri. - Liikuntaharrastusmahdollisuudet laajenevat ja tasapuolistuvat - Arkiliikunnan ja ulkoilun arvostus kasvaa - Yhteistyö eri toimijoiden kesken lisääntyy - Osallistumisen esteet vähenevät - Kiertävät erityisliikunnan ohjaajat aloittavat työnsä - Otetaan käyttöön oma kuntokortti - Otetaan käyttöön avustajakortti - Ulkoilu ja arkiliikunta liitetään säännölliseksi tavaksi asumispalveluissa ja työtoiminnassa - Liikuntaneuvontaa sekä perheille että ammattilaisille - Liikuntatarpeita ja tarjontaa kartoitetaan Kulttuuri - Jyväskylän kansalaisopistossa on kehitysvammaisille järjestettyjä ryhmiä: kuvataide- ja kädentaidot, musiikki, teatteri, tanssi ja englanninkieli - Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän museoiden kouluttamia vapaaehtoisia kulttuurin tarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia museokierroksille ja taidenäyttelyihin. Kehitysvammaiset asiakkaat ja koululaiset ryhminä pääsevät myös ennalta ilmoitettuihin kenraaliharjoituksiin ilmaiseksi

10 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 10(30) - Kulttuuriaitan tarjonta kokonaisuudessaan on avointa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille - Kulttuuriaitta laajentaa kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin työpajatarjonnan myös koskemaan erityisopetuksen, valmistavan opetuksen ja vieraskielisen opetuksen ryhmiä. Kulttuuritarjonnassa mahdollistetaan kehitysvammaisten asiakkaiden osallistuminen. - Poistetaan osallistumisesteet ja jalkautetaan toimintaa olemassa oleviin yksiköihin Toimenpide-ehdotukset - Jyväskylän kansalaisopiston maalaustaiteen ja musiikin opiskelua lisätään - Lisätään yhteistyötä mm. kansalaisopistojen kanssa toiminnan monipuolistamiseksi Muu vapaa-ajan toiminta Seurakunnan järjestämä toiminta Seurakunta järjestää kehitysvammaisille asiakkaille leiri - ja kerhotoimintaa ja tilaisuuksia seurakunnan oman strategian Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä pohjalta. Vapaa-ajanvieton monipuolistamiseksi lisätään yhteistyötä seurakunnan kanssa Elinikäinen oppiminen - Kehitysvammaisten opiskelumahdollisuudet ovat puutteelliset. - Elinikäiseen oppimiseen ei ole vielä luotu mahdollisuuksia ja keinoja riittävästi - Jokaisella tulee olla mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen - Henkilökohtaisen palveluohjauksen ja palvelusuunnittelun avulla rakennetaan jokaiselle asiakkaalle oppimispolkuja - Lisätään henkilökohtaista palveluohjausta ja suunnittelua - Tuetaan mahdollisuuksia - uuden oppimiseen - ammatilliseen oppimiseen - työssäolemisen oppimiseen

11 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 11(30) Peruskoulun jälkeinen koulutus - Jyväskylän ammattiopistossa erityisen tuen tarve toteutetaan ammatillisten erityisopettajien toimesta. Ammattiopistoissa ei ole erityislinjoja. - Ammatillista opetusta (valmentavaa AVA I ja AVA II ja ammatillinen opetus) antavat Jyväskylän seudulla Bovallius-ammattiopiston Laukaan toimipaikan lisäksi Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Jyväskylän yksikkö. Laukaan toimipaikan lisäksi Bovallius-ammattiopisto järjestää alueellista koulutusta Jyväskylässä. - Jyväskylästä hakeudutaan vuosittain opiskelemaan myös Bovallius-ammattiopiston Pieksämäen toimipaikkaan, Sisälähetysseuran oppilaitokseen Pieksämäellä sekä ammattiopisto Luovin Alavuden yksikköön. - Oppilaitokset tarjoavat ammatillista erityisopetusta joko nuorisoasteen- tai aikuiskoulutuksena. Koulutusta järjestetään erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, kuten kehitys-, kuulovammaisille, dysfaattisille ja kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia. - Ammatillisten oppilaitosten lisäksi useat kansanopistot tarjoavat peruskoulun jälkeen erilaisia kursseja ja koulutusta. - Peruskoulun jälkeisen opetuksen suunnittelu aloitetaan ajoissa - Kehitetään aikuistuvan kehitysvammaisen itsenäistymisen ja valmiuksien tukemista - Selvitetään ja ohjataan sopivaan toisen asteen koulutukseen yhteistyössä vanhempien kanssa - Kaikkien peruskoulun lopettavien oppilaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan hyvissä ajoin koulun kanssa yhteistyössä jatko-opintojen varmistamiseksi Ammatinvalinnan ohjaus - Jyväskylän kaupungin 11-vuotiseen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden oppilaan- ja ammatinvalinnanohjaus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Ohjauksen päävastuu on erityisluokanopettajilla, mutta ohjausvastuu jakautuu koko koulun opetushenkilöstölle. Tämä ajatus perustuu kaupungin opetussuunnitelmaan ja peruskoululakiin. - Jokainen kehitysvammainen oppilas tarvitsee ammatinvalinnan ohjausta. - Arvioidaan jokaisen kehitysvammaisen nuoren valmiudet ja mahdollisuudet työelämään sijoittumiseen. - Tarvittaessa arvioidaan valmiudet ja mahdollisuudet päivä- ja työtoimintaan

12 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 12(30) - Etsitään uusia yhteistyötapoja/ uusia linjoja ammatillisten oppilaitosten kanssa - Linjataan Päiväharjun oppimiskeskuksen opetussuunnitelmaan ammatinvalinnanohjaus sekä muualla oleville aikuisille oman työntekijän kanssa Ammatillinen koulutus - Ammatillinen erityisopetus tapahtuu Jyväskylän seudulla Bovallius-ammattiopiston ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskusten järjestämänä. - Jyväskylän ammattiopistossa ei ole ammatillisia erityislinjoja. Erityinen tuki toteutetaan oppilaitoksessa ohjauksellisesti ja ammatillisten erityisopettajien toimesta. - Osa kehitysvammaisista henkilöistä hakeutuu opiskelemaan maakunnan ulkopuolella toimiviin ammatillisiin erityisoppilaitoksiin - Jokaiselle kehitysvammaiselle nuorelle järjestetään ammatillista koulutusta - Jokainen kehitysvammainen nuori tarvitsee mielekästä päivä-/ työtoimintaa 4.3 Omaishoidontuki - Kaikki peruskoulun päättäneet nuoret saavat työllistymiseen tähtäävää ammatillista koulutusta - Järjestetään koulutuskokeiluja ammatti- ja erityisammattioppilaitoksiin - Järjestetään opiskelua tukeva asumisvalmennusta - Järjestetään valmentavaa koulutusta, jossa opetellaan elämän perustaitoja itsenäistymistä (Päiväharjun oppimiskeskus/yhteistyö Tekevän kanssa) - Ammatillisessa koulutuksessa huomioidaan päivittäisen elämisen opettelu - Etsitään nuorelle tarkoituksenmukainen, kehittävä ja virikkeellinen työ- /päivätoimintamuoto mikäli hän ei työllisty ammatillisen koulutuksen päätyttyä - Lisätään yhteistyötä ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa - Etsitään uusia yhteistyötahoja /uusia linjoja ammatillisten oppilaitosten kanssa - Luodaan opiskelumahdollisuuksia osana normaalia ammatillista opetusta Kotona asuvien kehitysvammaisten asiakkaiden omaishoitajille myönnetään omaishoidontukilain mukaista omaishoidontukea. Tuki myönnetään tarpeen mukaan ja se on määrärahasidonnainen. Omaishoitajalle kuuluu 3 vrk:n vapaa kuukaudessa, jolloin kunta järjestää ilmaisen hoidon/hoitopaikan kehitysvammaiselle. - Jyväskylässä asuu omaisten luona 290 kehitysvammaista (liite 1). - Näistä omaishoidontukea saa 145 omaista. - Omaishoidontuen tarve arvioidaan kaikkien kehitysvammaista asiakasta kotonaan hoitavien omaisten osalta - Omaishoidon tuki myönnetään hoidon sitovuuden ja voimassa olevien kriteerien mukaan

13 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 13(30) - Omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja laajennetaan - Omaishoidon varajärjestelyt turvataan - Omaishoidontuki myönnetään tarpeen mukaan. - Koulutus- ja virkistymistilaisuuksia suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä omaishoitajien kanssa - Omaishoitajien vapaiden ajaksi järjestetään sijaisuudet - Kehitysvammaisen asiakkaan lomajärjestelyt hoidetaan sopivassa ympäristössä - Omaishoidon kriteerit vahvistetaan vuosittain - Talousarvioon varataan riittävä määräraha omaishoidontukeen - Vapaiden järjestämiseen kehitetään uusia malleja (esim. yksityisten järjestämät loma palvelut palveluseteli) - Perustetaan lyhytaikaisen asumisen yksikkö (kts. kohta ) kehitysvammaisille asiakkaille - Otetaan käyttöön soveltuvin osin Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintakyvyn arviointimittari 4.4 Vammaispalvelulain (Vpl) mukaiset palvelut Palvelusuunnitelmat Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa viranhaltijaa tekemään palvelusuunnitelman sosiaalihuollon asiakkaalle yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden asiakkaan tilanteen kannalta olennaisten tahojen kanssa, ellei kyse ole tilapäisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Palvelusuunnitelmia on tehty - entisen Jyväskylän alueella vuonna ,7% - entisen Korpilahden alueella 95 % - entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella 80 % kehitysvammaisista asiakkaista - Kehitysvammaisten asiakkaiden palvelusuunnitelmia tehtäessä selvitetään myös heidän tarpeensa liittyen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. - Kartoitetaan kehitysvammaisten asiakkaiden vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeet - Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille kehitysvammaisille, joiden omaiset ovat antaneet suostumuksen palvelusuunnitelman tekemiseen. Palvelusuunnitelman teosta kieltäytyminen kirjataan ja tilastoidaan. - Palvelusuunnitelmien päivitys tehdään automaattisesti siirtymätilanteissa ja työ käynnistetään riittävän aikaisin. - Palvelusuunnitelmat tarkistetaan yhteistyössä kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa aina tarvittaessa. - Perheet ovat tietoisia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja tukitoimista. - Vammaispalvelut ovat tietoisia kehitysvammaisten asiakkaiden/perheiden tarpeista ja hyödyntävät tietoja palveluja suunniteltaessa.

14 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 14(30) - Palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien merkitystä korostetaan. Oma työntekijä (sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai jokin muu työntekijä) toimii vastuuhenkilönä. Otetaan käyttöön lomakepohja palvelusuunnitelmaa ja erityishuolto-ohjelmaa varten. - Toimintajärjestelmään laaditaan rakenteinen lomakepohja palvelusuunnitelmaa varten - Sosiaalityöntekijän tarve (vrt. perusturvalautakunnan päätös ) Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään niille kehitysvammaisille asiakkaille, joita voidaan pitää vammaispalveluasetuksen 5 :n mukaisina vaikeavammaisina. - Vuonna 2009 on tehty 126 kehitysvammaiselle asiakkaalle vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun päätös - Kunta järjestää kuljetuspalveluja vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille asiakkaille ja sosiaalihuoltolain nojalla määrärahojen puitteissa kohdennetulle asiakasryhmälle - Kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat kuljetuspalveluja liikkumismahdollisuuksien parantamiseen - Kuljetuspalvelut myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan - Mahdollistetaan kehitysvammaisen asiakkaan liikkuminen ja osallistuminen kuljetuspalvelujen avulla. Toimenpide-ehdotukset - Täydennetään nykyisiä kuljetuspalveluja (mm. taksi) palvelulinjaverkoston avulla - Huomioidaan kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeet (ajankohdat mm. ilta, ryhmäkodit, kerhot) suunniteltaessa palvelulinjaverkoston reittejä ja aikatauluja - Laajennetaan vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua - Lisätään saattajapalvelua Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelulain muutos tuli voimaan Muutoksen mukaan henkilökohtainen avustaja myönnetään myös vapaa-ajan toimintoihin. - Jyväskylän kaupungissa 9 kehitysvammaiselle asiakkaalle on myönnetty avustaja. - Henkilökohtaisella avulla arvioidaan järjestettävän 20 asiakkaalle vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin - Kahdelle asiakkaista henkilökohtainen avustaja on myönnetty opiskelussa avustamiseen. - Kodin ulkopuolisessa asioinnissa tai harrastustoiminnassa avustamiseen ei ole voitu myöntää vammaispalvelulain mukaista harkinnanvaraista avustajaa. - Vammainen asiakas tarvitsee avustajan tukea mm. harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. - Lisätään koulutusta ja tiedottamista perusturvalautakunnalle, työntekijöille, kehitysvammaisille, heidän läheisilleen ja avustajille - Avustajapalvelua laajennetaan alkaen vammaispalvelulain muutoksen mukaisesti.

15 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 15(30) - Avustaja myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti - Avustajat ovat ammattitaitoisia ja niitä on riittävästi - Varataan talousarvioon määräraha vammaispalvelulain vaatimusten suuruisena - Huomioidaan vammaispalvelulain muutos henkilökohtaisen avun osalta alkaen - Varataan lisämäärärahaa henkilökohtaisten avustajien toimintaan - Lisätään asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten asukkaiden liikkumismahdollisuuksia lisäämällä asumisen resursseja ko. toimintaan - Laaditaan soveltamisohje perusturvalautakunnalle noudattaen vammaispalvelulakia Tulkkipalvelu Tulkkipalvelua myönnetään Vpl:n mukaisesti vaikeasti puhevammaiselle asiakkaalle vammaispalvelulain 8 a :n mukaisesti vähintään 180 tuntia vuodessa. - Jyväskylän kaupungissa vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu on myönnetty 13 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Tulkkipalvelua on myönnetty keskimäärin 180 h/v. - Kehitysvammaisella asiakkaalla on oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi - Myönnetään kaikille tulkkipalvelua tarvitseville asiakkaille tulkkipalvelut - Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä laajennetaan yhteistyössä Tikoteekin kanssa - Lisätään tulkkipalvelua kehitysvammaisen tarpeen mukaisesti Asunnonmuutostyöt Vamman kannalta välttämättömät asunnonmuutostyöt myönnetään vammaispalvelulain 9 :n mukaisesti sellaisille kehitysvammaisille, joita voidaan pitää vammaispalveluasetuksen 13 :n tarkoittamina vaikeavammaisina. 4.5 Kehitysvammalain (KVL) hyvinvointia tukevat palvelut (subjektiivisia oikeuksia) Tutkimukset - Kehitysvammaisuuteen liittyvät tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidon piirissä. - Tietoa tulee lisää tieteellisistä tutkimuksista - Tarvittavat tutkimus- ja neuvontapalvelut sekä kuntoutussuunnitelmat tuotetaan kaupungin omana palveluna tai ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Tarvittaessa ostetaan muilta palvelujentuottajilta. - Saadaan ajoissa oikea tieto kehitysvammaisuudesta hoidon ja palvelujen suunnittelun pohjaksi - Järjestetään perinnöllisyysneuvontaa läheisille

16 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 16(30) - Tutkimuksiin pääsee oikea-aikaisesti ja tarpeiden muuttuessa - Tarvittavat tutkimus- ja neuvontapalvelut sekä kuntoutussuunnitelmat tuotetaan kaupungin omana palveluna tai ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. Tarvittaessa ostetaan palveluja myös muilta palveluntuottajilta. - Perinnöllisyysneuvontaa järjestetään kehitysvammapoliklinikan kautta Terveydenhuolto - Kaikki tutkimukset (mm. hammashoito ja silmien tutkimus) eivät aina onnistu normaalipalveluissa - Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä käytetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon normaalipalveluja. - Kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvissä erityiskysymyksissä ostetaan palvelua tarvittaessa esim. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Päiväharjun toimintakeskuksessa käyville ikääntyneille asiakkaille on järjestetty vuosittainen terveystarkastus Kyllön sairaanhoitajan toimesta. Lisäksi entisen maalaiskunnan asumispalveluissa asuvista sekä työ- ja päivätoiminnoissa käyvistä asiakkaista noin 60 %.lle on tehty terveystarkastus. Terveystarkastuksen tarve on kirjattu palvelusuunnitelmaan. Muille asiakkaille terveystarkastuksia ei ole järjestetty varsinaisen sairaanhoidon lisäksi. Kehitysvammaisille asiakkaille ostetuissa palveluissa (asuminen sekä työtoiminnoissa) käytäntö on samanlainen. - Terveellisten elämäntapojen opetusta ja liikuntaa on lisätty 2-4 h/v verrattuna v tasoon. - Erityisliikuntapalvelun kanssa on aloitettu neuvottelut runsaammasta liikuntapalveluista huomioiden myös vaikeampi vammaiset (kts. vapaa-aika 4.2.3). - Taataan kehitysvammaisuudesta johtuvat erikoisterveydenhuollon palvelut - Lisätään tietoa siitä miten ja milloin pitää mennä erikoisterveydenhuollon palveluihin - Järjestetään säännöllisiä terveystarkastuksia kaikille kehitysvammaisille. - Kehitysvammaiset kuntalaiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut perusterveyden huollon kautta - Perusterveydenhuollon palveluja kehitetään vastaamaan kaikkien kuntalaisten tarpeita - Tehdään terveystarkastuksia tarpeen mukaan omissa ja ostetuissa palveluissa - Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä käytetään perusterveydenhuollon ja tarvittaessa perusterveydenhuollon lähetteellä erikoissairaanhoitoa. Kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvissä erityiskysymyksissä ostetaan palvelua tarvittaessa esim. Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Perustetaan oma kehitysvammaneuvolatiimi perusterveydenhuoltoon kuntoutussuunnitelmien tekoa varten vuonna Kuntoutus ja toiminnallinen valmennus - Toiminnallinen ja lääkinnällinen kuntoutus järjestetään julkisen sektorin tarjoamilla opetus-, sosiaali- ja terveyspalveluilla (esim. Kelan kuntoutus, perheneuvolan, koulu- ja terveyskeskuspsykologien sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien palvelut sekä perusja valmentava opetus).

17 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 17(30) - Tavoitteellista kuntoutusta ja toiminnallista valmennusta toteutetaan kehitysvammaisten erityishuoltona asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnoissa kaupungin omissa yksiköissä ja ostopalveluissa. - Kaikki kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat kuntoutuspalveluja - Asiakkaan oma työntekijä ohjaa tarvittaviin kuntoutuspalveluihin (sekä kunnan että Kelan palvelut) - Kehitysvammainen asiakas saa aina tarvitsemansa kuntoutuksen. Kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat käytettävissä nopeasti ja joustavasti. Poliklinikan asiantuntijaryhmä muodostetaan tarpeiden mukaan - Tarvittavat kehitysvammapoliklinikan lausunnot hankitaan viivytyksettä - Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien tekoa varten perustetaan tiimi perusterveydenhuoltoon. Tarvittaessa käytetään erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntoutussuunnitelmassa selvitetään kuntoutusten tarve, kirjoitetaan tarvittavat lausunnot ja ohjataan kuntoutuksen piiriin. - Asumispalveluissa käynnistetään toiminnallinen kuntoutus Erityishuolto-ohjelmat (EHO) - EHO on laadittu, - Entisen Jyväskylän alueella 58,6 % - Jkl mlk 70 % - Korpilahti 95 % kehitysvammaisista asiakkaista - Kaikkien kehitysvammaisten asiakkaiden kehitysvammalain mukaiset palvelutarpeet selvitetään ja kirjataan erityishuolto-ohjelmiin. - Kehitysvammaisille asiakkaalle ja heidän läheisilleen selvitetään kehitysvammalain mukaiset oikeudet - Erityishuolto-ohjelmat tehdään viivytyksettä, päivitys 3 vuoden välein ja aina tarvittaessa - Tehdään siirtymätilanteiden suunnittelu ja toteutus oikea-aikaisesti - EHOn päivitys tehdään automaattisesti siirtymätilanteissa ja käynnistetään riittävän aikaisin. - Erityishuolto-ohjelma tarkistetaan 3 vuoden välein ja aina tarvittaessa - Sosiaalityön resurssia lisätään yhdellä sosiaalityöntekijällä - Toimintajärjestelmään laaditaan rakenteinen lomakepohja erityishuolto-ohjelmaa varten Palveluohjaus ja neuvonta - Jyväskylässä on 3 kehitysvammapalvelujen palveluohjaajaa - Palveluohjaajan palveluja sai v Jyväskylän alueella 59 kehitysvammasta asiakasta, Korpilahden alueella 50 asiakasta, entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella 58 asiakasta - Vammaispalvelujen koko henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa

18 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 18(30) - Palveluohjaajat ovat ammattitaitoisia ja asiakaslähtöisiä. - Palveluohjaajat ovat helposti tavoitettavissa. - Kehitysvammapoliklinikan palveluja käytetään ensitiedon saantiin ja siirtymätilanteidenhallintaan sekä aina tarvittaessa - Kuntoutustarpeen määrittelyä ja lausuntojen kirjoittamista tehostetaan. - Lisätään perusterveydenhuollon vastuuta kuntoutussuunnitelmien teossa. - Jokaisella kehitysvammaisella on nimetty oma työntekijä (joko sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai palvelupäällikkö). - Oma työntekijä koordinoi kehitysvammaisen asioiden hoitoa eri tahojen kanssa ja organisoi palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman tarkistamiseen liittyvät tapaamiset. - Sosiaalityön ja palveluohjauksen resurssia vahvistetaan yhdellä palveluohjaajalla ja yhdellä sosiaalityöntekijällä. - Jokaiselle kehitysvammaiselle asiakkaalle nimetään oma työntekijä. Nimeämisestä tiedotetaan asiakkaalle Toiminnallinen valmennus, sopeutumisvalmennus - Toiminnallista valmennusta ja sopeutumisvalmennusta toteutetaan peruskoulussa, Elämän taitojen yksikössä, ammatillisessa koulutuksessa ja päivä- ja työtoiminnassa - Kehitysvammaiset tarvitsevat valmennusta mm. aikuistumisessa, arkipäivän toimintojen, terveyden hoidossa, kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä - Perheet tarvitsevat sopeutumisvalmennusta kaikissa siirtymätilanteissa - Kehitysvammaiselle järjestetään hänen tarvitsemansa valmennuskurssit. - Tavoitteena on voimaantunut, omia kykyjään hyödyntävä kehitysvammainen asiakas - Järjestetään vuosittain kouluun menevien lasten valmennuskurssi: mitä koulussa, miten aamu-, iltapäivä, loma-ajanhoito - Järjestetään asumisvalmennusta lyhytaikaisen asumisen yksikössä - Käytetään Kelan ja työvoimatoimiston palveluja tulevaisuuden suunnittelussa - Järjestetään sopeutumisvalmennusta kehitysvammaiselle asiakkaalle ja hänen läheisilleen syntymän /diagnoosin saannin jälkeen, sekä tarvittaessa elämäntilanteen muuttuessa Tiedotus - Palveluista tiedottaminen on osa sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien toimenkuvaa. Tietoa jaetaan mm. palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien tekemisen yhteydessä - Kaikkien kehitysvammaisten omaisille järjestetään vuosittain vanhempainilta. Entisen Jyväskylän alueen kehitysvammaisten omaisille järjestettiin vuonna 2008 kaksi kertaa vertaistuen iltoja. Uuden Jyväskylän kehitysvammapalveluista järjestettiin tiedotustilaisuus joulukuussa. - Kaksi kertaa vuodessa kotiin lähetetään kehitysvammapalvelujen tiedote. - Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelupäätösten mukana postitetaan kuljetuspalveluohjeet ja sosiaalityön yhteystiedot.

19 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 19(30) - Kehitysvammapalvelujen yksiköt pitävät vanhempainiltoja ja omaisten ryhmiä. - Vammaispalveluopas 2008 päivitettiin elokuussa Internet-sivuille, - Internet sivut pidetään ajan tasalla - Kehitysvammaisten palvelut ovat kaikkien tiedossa - Osallistumisen kynnystä madalletaan tuomalla kehitysvammaisten tarpeet esiin. - Eri hallinnonalat ovat tietoisia ja sitoutuneita vammaispoliittisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön - Kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän läheisensä tarvitsevat tietoa oikeuksistaan - Kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja palveluista - Kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän läheisensä ovat tietoisia oikeuksistaan ja saa tavista palveluista. - Sosiaalityön ohjeet toimitetaan kaikille - Laaditaan kehitysvammahuollon asiakkaille/perheille palveluopas. - Vammaispalvelut lähettää 2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa tiedotteen kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista asioista, palvelujen / yhteyshenkilöiden muutoksista, aukioloajoista jne. - Kaksi kertaa vuodessa järjestetään tiedotustilaisuus kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen Tukihenkilö (subjektiivinen oikeus) - Jyväskylässä oli vuonna 2008 yhteensä 21 asiakkaalla tukihenkilö. - Tukihenkilöpalvelua myönnetään 13 h/kk - Kielteisiä päätöksiä v on tehty 11 kpl - Kehitysvammainen asiakas saa tarvitessaan tukihenkilön, joka mahdollistaa osallistumisen tasavertaisena kuntalaisena riippumatta asumismuodosta - Luodaan toimintatapa tukihenkilöiden rekrytointiin ja ohjaukseen, jotta saadaan pysyviä ja osaavia tukihenkilöitä - Laajennetaan tukihenkilötoimintaa tarvetta vastaavaksi - Kehitysvammainen asiakas saa tarvitessaan tukihenkilön. - Tukihenkilöpäätös tehdään toistaiseksi. Varataan talousarvioon määräraha tukihenkilö toiminnan lisäämiseksi - Uudistetaan tukihenkilötoiminnan rekrytointi ja ohjaus 4.6 Kotona asuvien kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten asiakkaiden tarpeet selvitetään yksilöllisesti ja kirjataan palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan. Talousarvioon varataan riittävä määräraha palvelujen järjestämiseksi. Hyödynnetään normaalipalveluja riittävän tuen saamiseksi.

20 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 20(30) Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito - Aamupäivätoimintaa saa ammatillisessa opetuksessa (Kuhankoski, Asemakatu) 4 ja iltapäivätoimintaa 66 (74%) oppilasta - Tällä hetkellä on 66 peruskoulua käyvää kehitysvammaista koululaista. Lisäksi Korpilahdella on 8 koululaista (sivistystoimen puolella) - Koululaisten iltapäivätoiminnalle varataan riittävät ja asianmukaiset tilat - Tarve tällä hetkellä: n. 10 koululaisella ei ole iltapäivätoimintaa - Päivähoito toteutetaan perheiden tarpeiden mukaisesti ja järjestetään siihen tarvittava tuki. - Huomioidaan myös yöhoitotarve - Koulu, vammaispalvelut ja perhe suunnittelevat kuljetuksineen toimivan kokonaisuuden - Kuljetustarve ja aika minimoidaan - Mielekäs ja toimiva päivähoito järjestetään kaikille kouluikäisille kehitysvammaisille - Edistetään lähiyhteisöllisyyttä ja integrointia - Vakinaistetaan 10 työllistetyn, iltapäivätoiminnassa työskentelevän työntekijän työsuhteet, huomioidaan Korpilahden ja Luonetjärven ryhmien tarvitsemat resurssit - Turvataan kesäisin kokopäivähoito kaikille ko. palvelua tarvitseville lapsille - Turvataan ryhmään osallistuminen riittävällä ja ammattitaitoisella tuella. - Keskitetään keskustan koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kortepohjan kirkon tiloihin vuonna Tarkemmat toimenpide-ehdotukset ovat liitteessä Kotona asumisen tukitoimet - Vanhempiensa luona asuu 290 kehitysvammaista (liite 1) - Kotihoidon palveluja saa kehitysvammaisten asiakkaiden perheet tilapäisesti - ELVA-palvelua (erityislapsenvahtipalvelua) saa 10 perhettä (ent. Jklmlk) keskimäärin vrk/v - Perhelomitusta saa 8 perhettä (ent. Jkl alueella) keskimäärin 10 vrk/v - Klubitoiminnassa on 17 klubilaista 1-3 pv/vk, 3 tuntia/pv (sis. kuljetuksen) - Palvelusuunnitelman mukaisesti on järjestetty hoitoapua kotiin 4 kehitysvammaiselle joko kehitysvammaisten erityishuoltona tai lastensuojelulain mukaisena ennaltaehkäisevänä tukitoimena. - Taataan yksilölliset tukitoimet sekä kehitysvammaiselle asiakkaalle että hänen läheisilleen - Lisätään palveluohjausta - Kohdennetaan kotihoidon palveluja/omaishoidon tukea kehitysvammaisten/autististen lasten perheille - Laajennetaan tukihenkilötoimintaa osallistumisen tukemiseksi - Laajennetaan perhelomitusta vaikeimmin hoidettavien asiakkaiden perheille - Aloitetaan parkkipaikkatoiminta Päiväharjun toimintakeskuksessa syksyllä Laajennetaan ELVA-palvelua koko Jyväskylän alueelle - Kehitysvammainen asiakas ja hänen läheisensä saavat tarvitsemansa palvelut ja tuki toimet kotiinsa.

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot