KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA"

Transkriptio

1 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

2 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Visio Asiakkuus Arvot Toiminta-ajatus Strategiset menestystekijät PALVELUT Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeiden selvitys Yleiset palvelut Päivähoito Koulu Vapaa-aika Liikunta Kulttuuri Muu vapaa-aja toiminta Elinikäinen oppiminen Peruskoulun jälkeinen koulutus Ammatinvalinnan ohjaus Ammattikoulutus Omaishoidontuki Vammaispalvelulain (Vpl) mukaiset palvelut Palvelusuunnitelmat Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen avustaja Tulkkipalvelu Asunnonmuutostyöt Kehitysvammalain (KVL) hyvinvointia tukevat palvelut (subjektiivisia oikeuksia) Tutkimukset Terveydenhuolto Kuntoutus ja toiminnallinen valmennus Erityishuolto-ohjelmat (EHO) Palveluohjaus ja neuvonta Toiminnallinen valmennus, sopeutumisvalmennus Tiedotus Tukihenkilö (subjektiivinen oikeus) Kotona asuvien kehitysvammaisten palvelut... 19

3 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 3(30) Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kotona asumisen tukitoimet Lyhytaikainen asuminen Asumispalvelut Yksilöllinen hoito ja muu huolenpito Asumisvalmennus Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Päivä- ja työtoiminta Avo- ja tuettu työ sekä jatkuva työvalmennus HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstömäärät Henkilöstön määrä suhteessa asiakkaiden määrään ja hoidettavuuteen Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Henkilöstön koulutusrakenne Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Eläköityvät työntekijät Varahenkilöjärjestelmä Perehdytys Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Työkierto Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Yhteistyö koulutuksen, järjestäjien, tutkimus- ja kehittämisyksiköiden ja työvoimahallinnon kanssa HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT STRATEGIAN KÄSITTELY, TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI LIITTEET Liite 1: Asiakasmäärät Liite 2: Kehitysvammapalvelujen strategian toteuttaminen

4 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 4(30) 1 Johdanto Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian tavoitteena on luoda suuntaviivat vuosien kehitysvammapalveluille. Strategia on erityisen tärkeä rakennettaessa kuntaliitosten jälkeistä kehitysvammapalvelujen kokonaisuutta. Tavoitteena on luoda kehitysvammaisille asiakkaille mahdollisimman itsenäinen normaali elämä, mikä edellyttää myös peruspalvelujen kehittämistä kaikille asukkaille sopiviksi. Syyskuun alusta 2009 voimaan tullut vammaispalvelulain muutos vahvistaa kehitysvammaisen asukkaan itsenäisen elämän mahdollisuuksia. Tuolloin vammaispalvelulaista tulee ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin. Mm. henkilökohtaisen avustajan avulla mahdollistetaan kehitysvammaiselle asukkaalle entistä itsenäisempi elämä. Tämän palvelustrategian liitteenä 1 on taulukot, joissa on kerrottu Jyväskylän kaupungin kehitysvammapalvelujen piirissä olevien kehitysvammaisten lukumäärät. Palvelustrategian lisäksi vammaisneuvosto tekee syksyn 2009 aikana uuden vammaispoliittisen ohjelman vuosille Liikuntapalveluissa valmistuu Jyväskylän kaupungin vammaisliikunnan strategia vuosille Vammaispalveluja kehitetään kahdessa kehittämishankkeessa. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoituneen vammaistyön kehittämisyksikkö-hankkeen (POKEVA ) tavoitteena on tukea lähipalveluja ja erityisosaamisen kehittämistä, kehittää edelleen asumispalveluja ja varhaiskuntoutusta sekä vammaispalvelujen sisältöjä ja rakenteita. Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien henkilökohtaisten avun keskusten kehittämishankkeen (HAVU-hanke ) tavoitteena parantaa avustajien saatavuutta, asiakkaiden tukea, palkanlaskentaa ja koko avustajakeskus-mallia. Lisäksi osana valtiovarainministeriö johtaman Yhteispalvelujen laajentamishankkeen Etätulkkausprojektia vammaispalvelut osallistuu kokeiluun palveluohjauksen ja viittomakielisten asiakkaiden osalta. Projektin tavoitteena on kokeilla etäyhteyden toimivuutta asiakaspalvelussa. 2 Yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä Kehitysvammastrategian laatimisen tavoitteena on parantaa suunnitelmallista asiakastyötä, lisätä asiakaslähtöisiä palveluja sekä tiedottamista. Asiakastyön sekä erilaisten kartoitusten avulla saadaan käyttöön asiakkaiden tarpeet, joiden pohjalta palveluja laajennetaan suunnitelmallisesti. Haasteellista tulee olemaan erityisesti erilaisten asumispalvelujen sekä työja päivätoimintojen laajentaminen tarpeita vastaaviksi. Vuoden 2009 loppuun mennessä luodaan kattavat seurantajärjestelmät ja mittarit suunnitelmallisen asiakastyön parantamiseksi. Suunnitelmallinen seuranta aloitetaan vuoden 2010 alusta alkaen. Vuoden 2009 aikana tehdään lisäksi kartoitus autististen koululaisten tarpeista sekä etsitään parkkipaikalle sopivat tilat. Palvelustrategian tarpeiden kirjaamisen yhteydessä täsmentyi nykyisten palvelujen laajuus, sekä etenkin palveluissa ilmenevät puutteet. Puutteiden korjaamiseksi kirjattiin tavoitteet ja tarvittavat toimenpide-esitykset. Palvelustrategian keskeisenä tavoitteena on ollut saattaa Jyväskylän kehitysvammapalvelut lain edellyttämälle tasolle. Palvelustrategian laatimisen yhteydessä havaittiin palveluissa mm. seuraavat puutteet subjektiivisissa oikeuksissa asumispalveluihin jonottaa tällä hetkellä 25 kehitysvammaista, kts kohta 4.7 Asumispalvelut lyhytaikaisen asumispalvelun paikkoja on liian vähän, ja ns. kriisipaikkoja ei ole järjestetty, kts kohta Lyhytaikainen asuminen päivätoimintaa ei ole järjestetty 101:lle kehitysvammaiselle, kts kohta 4.8 Päivä- ja työtoiminta.

5 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 5(30) työosuusrahan suuruus ja sitä saavien määrä on käytännössä olematon, kts kohta Päivä- ja työtoiminta. Jyväskylän taso on huomattavasti alle valtakunnan keskitason. tukihenkilöitä ja henkilökontaista apua ei ole riittävästi, kts kohdat Tukihenkilö ja Henkilökohtainen apu. Lisäksi havaittiin puutteena kotona asuvien palvelut ovat minimaaliset, vain puolet saa omaishoidontukea ja muita palveluja ei saada kotiin käytännössä lainkaan, kts kohdat 4.3 Omaishoidon tuki ja 4.6 Kotona asuvien palvelut Liitteenä 2 on yhteenveto palvelustrategian toteuttamisessa ja edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. (Subjektiiviset oikeudet on ilmaistu sarakkeessa lihavoidulla tekstillä.) Erillisessä palvelu- ja hankintasuunnitelmassa arvioidaan palvelutarpeiden lisäksi palvelutarjontaa, laatua, hintaa sekä erilaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi. 3 Kehitysvammapalvelujen visio ja toiminta-ajatus 3.1 Visio 3.2 Asiakkuus 3.3 Arvot Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten ja riittävien tuki-, ohjaus-, kuntoutus-, liikunta- sekä huolenpitopalvelujen avulla tasa-arvoisen elämän kuntalaisena. Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä tarpeiden mukaisista palveluista. Palveluissa hyödynnetään peruspalveluja ja niiden lisäksi tuotetaan tai ostetaan erityispalveluja. Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain perusteella palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla on niihin oikeus vammansa tai neurologisen ongelmansa vuoksi. Asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan ja hänen perheensä tilanteen. Palvelusuunnitelmaan ja EHO:aan tarpeet kirjataan ja sovitaan eri tahojen välinen työnjako. Vammaispalvelulain muutos edellyttää, että palvelujen selvittäminen aloitetaan viimeistään 7 arkipäivänä yhteydenoton jälkeen joko tekemällä kotikäynti tai tapaamalla asiakas henkilökohtaisesti. Lisäksi yksilöllinen ja riittävän yksityiskohtainen palvelusuunnitelma laaditaan viivytyksettä kolmen kuukauden aikana. Päätökset on niin ikään tehtävä viivytyksettä. Kehitysvammapalvelujen arvojen lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja vammaisten oikeuksien julistus, EU-lainsäädäntö, Suomen lait ja asetukset sekä hallitusohjelmissa asetetut tavoitteet. Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Elämänlaadun kehittäminen ja parantaminen Asiakkaan kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantaminen kaikilla keinoilla on meille keskeisintä. Työssämme hyödynnämme uusinta tietoutta, menetelmiä sekä käytettävissä olevia palveluja.

6 3.4 Toiminta-ajatus Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 6(30) Asiakaslähtöisyys perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen. Asiakassuhde on luottamuksellinen, hänellä on oikeus hyvään palveluun, tukeen ja kohteluun. Asiakkaalle kerrotaan toimenpidevaihtoehdoista. Päätökset, erityishuolto-ohjelmat sekä palvelusuunnitelmat tehdään viivytyksettä. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuudella tarkoitamme ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, sekä vammaisen ihmisen arjessa näkyvää ihmisarvoa ja tasa-arvoa. Avoimuus Avoimuudella tarkoitamme aitoa vuorovaikutusta ja tiedon asiallista jakamista sekä luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa yhteistyötä kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Vammaispalvelut vastaavat vammaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisista erityispalveluista hyödyntämällä ensisijaisesti peruspalveluja. Kehitysvammapalvelujen tehtävänä on edistää asiakkaiden oikeutta yhteiskunnan täysivaltaiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen ja elinikäiseen oppimiseen toimimalla yhteistyössä asiakkaan, läheisten, ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan kanssa Strategiset menestystekijät 4 Palvelut 1. Asiakkaan tarpeiden selvitys ja tarpeiden tyydyttäminen 2. Asiakas saa tarvitsemansa lakisääteiset palvelut. 3. Asiakas saa myös tarvitsemansa harkinnanvaraiset palvelut. 4. Oikein mitoitettu, sijoitettu ja rakenteiltaan joustava palvelujärjestelmä Asuin- ja toimintaympäristön esteettömät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat Henkilöstön oikea mitoitus Koulutettu ja motivoitunut henkilöstö, erityisosaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön osaamisen tehokas hyödyntäminen 5. Toiminnan ja palvelun sujuvuus Asiakkaiden ja perheiden yksilöllisien tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaiden ohjaus tarkoituksenmukaisiin palveluihin Henkilöstön ihmissuhdeosaaminen, asiakkaita aktivoiva ja kannustava työote Tarvittavat palvelut järjestämällä vältetään valitukset ja säästetään niiden käsittelyyn menevä työpanos 6. Kustannustietoisuus Taloudellinen ajattelu ja resurssien hyödyntäminen (palvelujen oikeudenmukainen hinnoittelu ja budjetin riittävyydestä huolehtiminen) 7. Laatujärjestelmän kehittäminen (keino) Kehittämistavoitteet v ja 2015 mennessä 4.1 Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeiden selvitys - Jyväskylässä selvitettiin palvelutarpeet vuonna Kotona asuvien palvelutarpeet selvitettiin vuonna Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun tilaama Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen verkkoselvitys ja toimitilastrategiatyö Talousarvion laadinta perustuu luotettaviin perustietoihin

7 4.2 Yleiset palvelut Päivähoito Opetus Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 7(30) - Palvelutarpeita arvioidaan vuosittain, palvelutarvekartoituksia tehdään viiden vuoden välein - Tiedetään nykytila ja tarpeet - Pystytään esittämään päättäjille lisätarpeet ja niiden vaatimat resurssit - Kunta suunnittelee ja järjestää tarpeiden mukaiset normaalit sekä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset palvelut - Seuraavat palvelutarvekartoitukset tehdään vuonna 2010 ja Toimintajärjestelmään laaditaan Word2003:lla rakenteiset lomakkeet palvelusuunnitelmia ja erityishuolto-ohjelmia varten tarveraporttien tuottamista varten Kehitysvammaisille kuuluu ns. normaalipalvelut ensisijaisina palveluina. Normaalipalveluja kehitetään yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Päivähoitoa tarvitsevat lapset saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaisen varhaiskasvatuksen pääsääntöisesti omalla asuinalueella lapsen tarpeiden ja perheiden toiveiden mukaan joko päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun pienryhmään. Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen koordinoinnista vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat yhdessä varhaiserityiskasvatuksesta vastaavien palveluyksikön ja päiväkodin johtajan kanssa. - Lapsen kehitysvammasta johtuva päivähoidon tarve voi olla erityishuoltoa. - Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus toteutetaan lähipalveluna tai erityisryhmissä lapsen erityistarpeet huomioiden. perheiden toiveiden mukaisesti. - Hoitohenkilökunta ja avustajat ovat ammattitaitoisia ja hoitosuhde luodaan pitkäjänteisesti - Vakinaistetaan avustajat - Luodaan uusia mahdollisuuksia kotona tapahtuvaan päivähoitoon - Moniammatillisen yhteistyön vakiinnuttaminen toimiviksi käytännöiksi Kehitysvammaiset saavat opetuksen peruskoulussa. - Peruskoulun yksilöllisen pienopetuksen (YPR) ryhmiä on 11. Opetusta saa yhteensä 78 oppilasta.

8 4.2.3 Vapaa-aika Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 8(30) - Muissa opetusryhmissä on myös kehitysvammaisia oppilaita. - Autististen lasten opetus on keskitetty kolmeen kouluun. - Päiväharjun koulu vastaa Jyväskylässä vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetuksesta. Oppilaita on yhteensä Päiväharjun koulun Kypärätien yksikössä toimii Elämäntaitojen yksikkö 7 9. luokkalaisille kehitysvammaisille oppilaille ja samoissa tiloissa järjestetään peruskoulun lisäopetusta kehitysvammaisille ja muutoin vajaakuntoisille opiskelijoille. Opetusta saa vuonna 2009 yhteensä 22 kehitysvammaista oppilasta, joista pois siirtymässä on 6 oppilasta ja vuonna oppilasta. - Päiväharjun koulun lisäopetuksessa on 3 oppilasta. - Yksilöllisen pienopetuksen ryhmiä on tarve lisätä. - Lasten kouluratkaisut toteutetaan perheiden toiveiden mukaisesti yksilöllisiin ratkaisuihin perustuen. Kouluavustajia on riittävästi ja he ovat ammattitaitoisia. Heidän työpanostaan hyödynnetään iltapäivähoidossa. Iltapäivähoito tukee lapsen sopeutumista yhteiskuntaan eli se voidaan toteuttaa riittävällä tuella myös normaaliryhmissä. Koulunsa aloittaville lapsille järjestetään riittävästi neuvontaa. - Kouluratkaisut tehdään kehitysvammaisen lapsen tarpeiden mukaan ja perheen asiantuntemusta hyödyntäen - Integraatiomahdollisuudet hyödynnetään - Kehitysvammainen lapsi saa koulussa riittävän tuen. Avustajat ja opettajat ovat ammattitaitoisia ja työsuhteet vakaita ja heitä on riittävästi. - Autististen koululaisten tarpeet selvitetään tarkemmin 2009 aikana - Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta järjestävän Päiväharjun koulun uusien koulutilojen hankesuunnitelma on meneillään. Sijoituspaikaksi on suunniteltu Huhtasuon alueen koulukampusta. - Ko. lasten iltapäivähoito järjestetään koulun kanssa samoissa tiloissa ja saman henkilöstön toimesta - Kehitysvammaisilla on mahdollisuus käyttää kunnan normaalipalveluja ja kolmannen sektorin palveluja rajoitetusti - Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kusseille ja leireille on voinut osallistua lähinnä omakustenteisesti. Entinen Jyväskylän maalaiskunta on antanut tukea osallistumismaksuihin. - Kehitysvammaisille järjestetään tukitoimia, jotta he voivat osallistua kaikille tarjolla oleviin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. - Kehitysvammaisille tarvitaan lisäksi kunnan järjestämänä vapaaajanviettomahdollisuutena omia leirejä, kerhoja, retkiä ja muuta vapaa-ajantoimintaa - Kehitysvammainen saa tarvitessaan avustajan tai tukihenkilön osallistumisen mahdollistamiseksi normaaleihin vapaa-ajan harrastuksiin - Monipuolistetaan omien ryhmäkotien toiminnan sisältöjä

9 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 9(30) Liikunta - Kehitysvammaiset voivat osallistua vapaa-ajantoimintaan tarpeidensa mukaisesti - Vapaaehtoistoimintaa tehostetaan yhteistyössä Vapaaehtoistoiminnan keskuksen kanssa - Tukihenkilö- ja avustajatoiminnan laajennetaan - Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja palveluliikennettä laajennetaan vapaa-ajantoiminnan tukemiseksi - Harrastetoimintaa varten varataan vuosittain erillinen määräraha - Ostetaan Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä vapaa-ajantoimintaa. Tätä varten varataan erillinen määräraha. - Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat omissa ja yhteistyöryhmissään harrastus- ja virkistysliikunta mahdollisuuksia eri-ikäisille kehitysvammaisille asiakkaille. - Muutamia liikuntaryhmiä ja vuotuinen tapahtuma toimii vammaisjärjestöjen tai yhdistysten järjestäminä. - Liikunta- ja urheiluseurojen tarjoamia mahdollisuuksia on hyvin niukasti. Alueelliset erot ovat suuret. - Harrastus- ja virkistysliikunnan mahdollisuuksien tarve on kaikissa ikäluokissa ja eri osissa kaupunkia suurempi kuin niiden tarjonta - Liikuntaa mahdollistavien kuljetusten, välineiden ja yksilöllisen liikuntaneuvonnan tarve on suuri. - Liikuntaharrastusmahdollisuudet laajenevat ja tasapuolistuvat - Arkiliikunnan ja ulkoilun arvostus kasvaa - Yhteistyö eri toimijoiden kesken lisääntyy - Osallistumisen esteet vähenevät - Kiertävät erityisliikunnan ohjaajat aloittavat työnsä - Otetaan käyttöön oma kuntokortti - Otetaan käyttöön avustajakortti - Ulkoilu ja arkiliikunta liitetään säännölliseksi tavaksi asumispalveluissa ja työtoiminnassa - Liikuntaneuvontaa sekä perheille että ammattilaisille - Liikuntatarpeita ja tarjontaa kartoitetaan Kulttuuri - Jyväskylän kansalaisopistossa on kehitysvammaisille järjestettyjä ryhmiä: kuvataide- ja kädentaidot, musiikki, teatteri, tanssi ja englanninkieli - Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän museoiden kouluttamia vapaaehtoisia kulttuurin tarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia museokierroksille ja taidenäyttelyihin. Kehitysvammaiset asiakkaat ja koululaiset ryhminä pääsevät myös ennalta ilmoitettuihin kenraaliharjoituksiin ilmaiseksi

10 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 10(30) - Kulttuuriaitan tarjonta kokonaisuudessaan on avointa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille - Kulttuuriaitta laajentaa kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin työpajatarjonnan myös koskemaan erityisopetuksen, valmistavan opetuksen ja vieraskielisen opetuksen ryhmiä. Kulttuuritarjonnassa mahdollistetaan kehitysvammaisten asiakkaiden osallistuminen. - Poistetaan osallistumisesteet ja jalkautetaan toimintaa olemassa oleviin yksiköihin Toimenpide-ehdotukset - Jyväskylän kansalaisopiston maalaustaiteen ja musiikin opiskelua lisätään - Lisätään yhteistyötä mm. kansalaisopistojen kanssa toiminnan monipuolistamiseksi Muu vapaa-ajan toiminta Seurakunnan järjestämä toiminta Seurakunta järjestää kehitysvammaisille asiakkaille leiri - ja kerhotoimintaa ja tilaisuuksia seurakunnan oman strategian Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä pohjalta. Vapaa-ajanvieton monipuolistamiseksi lisätään yhteistyötä seurakunnan kanssa Elinikäinen oppiminen - Kehitysvammaisten opiskelumahdollisuudet ovat puutteelliset. - Elinikäiseen oppimiseen ei ole vielä luotu mahdollisuuksia ja keinoja riittävästi - Jokaisella tulee olla mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen - Henkilökohtaisen palveluohjauksen ja palvelusuunnittelun avulla rakennetaan jokaiselle asiakkaalle oppimispolkuja - Lisätään henkilökohtaista palveluohjausta ja suunnittelua - Tuetaan mahdollisuuksia - uuden oppimiseen - ammatilliseen oppimiseen - työssäolemisen oppimiseen

11 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 11(30) Peruskoulun jälkeinen koulutus - Jyväskylän ammattiopistossa erityisen tuen tarve toteutetaan ammatillisten erityisopettajien toimesta. Ammattiopistoissa ei ole erityislinjoja. - Ammatillista opetusta (valmentavaa AVA I ja AVA II ja ammatillinen opetus) antavat Jyväskylän seudulla Bovallius-ammattiopiston Laukaan toimipaikan lisäksi Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Jyväskylän yksikkö. Laukaan toimipaikan lisäksi Bovallius-ammattiopisto järjestää alueellista koulutusta Jyväskylässä. - Jyväskylästä hakeudutaan vuosittain opiskelemaan myös Bovallius-ammattiopiston Pieksämäen toimipaikkaan, Sisälähetysseuran oppilaitokseen Pieksämäellä sekä ammattiopisto Luovin Alavuden yksikköön. - Oppilaitokset tarjoavat ammatillista erityisopetusta joko nuorisoasteen- tai aikuiskoulutuksena. Koulutusta järjestetään erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, kuten kehitys-, kuulovammaisille, dysfaattisille ja kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia. - Ammatillisten oppilaitosten lisäksi useat kansanopistot tarjoavat peruskoulun jälkeen erilaisia kursseja ja koulutusta. - Peruskoulun jälkeisen opetuksen suunnittelu aloitetaan ajoissa - Kehitetään aikuistuvan kehitysvammaisen itsenäistymisen ja valmiuksien tukemista - Selvitetään ja ohjataan sopivaan toisen asteen koulutukseen yhteistyössä vanhempien kanssa - Kaikkien peruskoulun lopettavien oppilaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan hyvissä ajoin koulun kanssa yhteistyössä jatko-opintojen varmistamiseksi Ammatinvalinnan ohjaus - Jyväskylän kaupungin 11-vuotiseen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden oppilaan- ja ammatinvalinnanohjaus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Ohjauksen päävastuu on erityisluokanopettajilla, mutta ohjausvastuu jakautuu koko koulun opetushenkilöstölle. Tämä ajatus perustuu kaupungin opetussuunnitelmaan ja peruskoululakiin. - Jokainen kehitysvammainen oppilas tarvitsee ammatinvalinnan ohjausta. - Arvioidaan jokaisen kehitysvammaisen nuoren valmiudet ja mahdollisuudet työelämään sijoittumiseen. - Tarvittaessa arvioidaan valmiudet ja mahdollisuudet päivä- ja työtoimintaan

12 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 12(30) - Etsitään uusia yhteistyötapoja/ uusia linjoja ammatillisten oppilaitosten kanssa - Linjataan Päiväharjun oppimiskeskuksen opetussuunnitelmaan ammatinvalinnanohjaus sekä muualla oleville aikuisille oman työntekijän kanssa Ammatillinen koulutus - Ammatillinen erityisopetus tapahtuu Jyväskylän seudulla Bovallius-ammattiopiston ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskusten järjestämänä. - Jyväskylän ammattiopistossa ei ole ammatillisia erityislinjoja. Erityinen tuki toteutetaan oppilaitoksessa ohjauksellisesti ja ammatillisten erityisopettajien toimesta. - Osa kehitysvammaisista henkilöistä hakeutuu opiskelemaan maakunnan ulkopuolella toimiviin ammatillisiin erityisoppilaitoksiin - Jokaiselle kehitysvammaiselle nuorelle järjestetään ammatillista koulutusta - Jokainen kehitysvammainen nuori tarvitsee mielekästä päivä-/ työtoimintaa 4.3 Omaishoidontuki - Kaikki peruskoulun päättäneet nuoret saavat työllistymiseen tähtäävää ammatillista koulutusta - Järjestetään koulutuskokeiluja ammatti- ja erityisammattioppilaitoksiin - Järjestetään opiskelua tukeva asumisvalmennusta - Järjestetään valmentavaa koulutusta, jossa opetellaan elämän perustaitoja itsenäistymistä (Päiväharjun oppimiskeskus/yhteistyö Tekevän kanssa) - Ammatillisessa koulutuksessa huomioidaan päivittäisen elämisen opettelu - Etsitään nuorelle tarkoituksenmukainen, kehittävä ja virikkeellinen työ- /päivätoimintamuoto mikäli hän ei työllisty ammatillisen koulutuksen päätyttyä - Lisätään yhteistyötä ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa - Etsitään uusia yhteistyötahoja /uusia linjoja ammatillisten oppilaitosten kanssa - Luodaan opiskelumahdollisuuksia osana normaalia ammatillista opetusta Kotona asuvien kehitysvammaisten asiakkaiden omaishoitajille myönnetään omaishoidontukilain mukaista omaishoidontukea. Tuki myönnetään tarpeen mukaan ja se on määrärahasidonnainen. Omaishoitajalle kuuluu 3 vrk:n vapaa kuukaudessa, jolloin kunta järjestää ilmaisen hoidon/hoitopaikan kehitysvammaiselle. - Jyväskylässä asuu omaisten luona 290 kehitysvammaista (liite 1). - Näistä omaishoidontukea saa 145 omaista. - Omaishoidontuen tarve arvioidaan kaikkien kehitysvammaista asiakasta kotonaan hoitavien omaisten osalta - Omaishoidon tuki myönnetään hoidon sitovuuden ja voimassa olevien kriteerien mukaan

13 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 13(30) - Omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja laajennetaan - Omaishoidon varajärjestelyt turvataan - Omaishoidontuki myönnetään tarpeen mukaan. - Koulutus- ja virkistymistilaisuuksia suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä omaishoitajien kanssa - Omaishoitajien vapaiden ajaksi järjestetään sijaisuudet - Kehitysvammaisen asiakkaan lomajärjestelyt hoidetaan sopivassa ympäristössä - Omaishoidon kriteerit vahvistetaan vuosittain - Talousarvioon varataan riittävä määräraha omaishoidontukeen - Vapaiden järjestämiseen kehitetään uusia malleja (esim. yksityisten järjestämät loma palvelut palveluseteli) - Perustetaan lyhytaikaisen asumisen yksikkö (kts. kohta ) kehitysvammaisille asiakkaille - Otetaan käyttöön soveltuvin osin Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintakyvyn arviointimittari 4.4 Vammaispalvelulain (Vpl) mukaiset palvelut Palvelusuunnitelmat Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa viranhaltijaa tekemään palvelusuunnitelman sosiaalihuollon asiakkaalle yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden asiakkaan tilanteen kannalta olennaisten tahojen kanssa, ellei kyse ole tilapäisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Palvelusuunnitelmia on tehty - entisen Jyväskylän alueella vuonna ,7% - entisen Korpilahden alueella 95 % - entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella 80 % kehitysvammaisista asiakkaista - Kehitysvammaisten asiakkaiden palvelusuunnitelmia tehtäessä selvitetään myös heidän tarpeensa liittyen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. - Kartoitetaan kehitysvammaisten asiakkaiden vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeet - Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille kehitysvammaisille, joiden omaiset ovat antaneet suostumuksen palvelusuunnitelman tekemiseen. Palvelusuunnitelman teosta kieltäytyminen kirjataan ja tilastoidaan. - Palvelusuunnitelmien päivitys tehdään automaattisesti siirtymätilanteissa ja työ käynnistetään riittävän aikaisin. - Palvelusuunnitelmat tarkistetaan yhteistyössä kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa aina tarvittaessa. - Perheet ovat tietoisia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja tukitoimista. - Vammaispalvelut ovat tietoisia kehitysvammaisten asiakkaiden/perheiden tarpeista ja hyödyntävät tietoja palveluja suunniteltaessa.

14 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 14(30) - Palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien merkitystä korostetaan. Oma työntekijä (sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai jokin muu työntekijä) toimii vastuuhenkilönä. Otetaan käyttöön lomakepohja palvelusuunnitelmaa ja erityishuolto-ohjelmaa varten. - Toimintajärjestelmään laaditaan rakenteinen lomakepohja palvelusuunnitelmaa varten - Sosiaalityöntekijän tarve (vrt. perusturvalautakunnan päätös ) Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään niille kehitysvammaisille asiakkaille, joita voidaan pitää vammaispalveluasetuksen 5 :n mukaisina vaikeavammaisina. - Vuonna 2009 on tehty 126 kehitysvammaiselle asiakkaalle vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun päätös - Kunta järjestää kuljetuspalveluja vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille asiakkaille ja sosiaalihuoltolain nojalla määrärahojen puitteissa kohdennetulle asiakasryhmälle - Kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat kuljetuspalveluja liikkumismahdollisuuksien parantamiseen - Kuljetuspalvelut myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan - Mahdollistetaan kehitysvammaisen asiakkaan liikkuminen ja osallistuminen kuljetuspalvelujen avulla. Toimenpide-ehdotukset - Täydennetään nykyisiä kuljetuspalveluja (mm. taksi) palvelulinjaverkoston avulla - Huomioidaan kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeet (ajankohdat mm. ilta, ryhmäkodit, kerhot) suunniteltaessa palvelulinjaverkoston reittejä ja aikatauluja - Laajennetaan vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua - Lisätään saattajapalvelua Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelulain muutos tuli voimaan Muutoksen mukaan henkilökohtainen avustaja myönnetään myös vapaa-ajan toimintoihin. - Jyväskylän kaupungissa 9 kehitysvammaiselle asiakkaalle on myönnetty avustaja. - Henkilökohtaisella avulla arvioidaan järjestettävän 20 asiakkaalle vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin - Kahdelle asiakkaista henkilökohtainen avustaja on myönnetty opiskelussa avustamiseen. - Kodin ulkopuolisessa asioinnissa tai harrastustoiminnassa avustamiseen ei ole voitu myöntää vammaispalvelulain mukaista harkinnanvaraista avustajaa. - Vammainen asiakas tarvitsee avustajan tukea mm. harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. - Lisätään koulutusta ja tiedottamista perusturvalautakunnalle, työntekijöille, kehitysvammaisille, heidän läheisilleen ja avustajille - Avustajapalvelua laajennetaan alkaen vammaispalvelulain muutoksen mukaisesti.

15 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 15(30) - Avustaja myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti - Avustajat ovat ammattitaitoisia ja niitä on riittävästi - Varataan talousarvioon määräraha vammaispalvelulain vaatimusten suuruisena - Huomioidaan vammaispalvelulain muutos henkilökohtaisen avun osalta alkaen - Varataan lisämäärärahaa henkilökohtaisten avustajien toimintaan - Lisätään asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten asukkaiden liikkumismahdollisuuksia lisäämällä asumisen resursseja ko. toimintaan - Laaditaan soveltamisohje perusturvalautakunnalle noudattaen vammaispalvelulakia Tulkkipalvelu Tulkkipalvelua myönnetään Vpl:n mukaisesti vaikeasti puhevammaiselle asiakkaalle vammaispalvelulain 8 a :n mukaisesti vähintään 180 tuntia vuodessa. - Jyväskylän kaupungissa vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu on myönnetty 13 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Tulkkipalvelua on myönnetty keskimäärin 180 h/v. - Kehitysvammaisella asiakkaalla on oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi - Myönnetään kaikille tulkkipalvelua tarvitseville asiakkaille tulkkipalvelut - Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä laajennetaan yhteistyössä Tikoteekin kanssa - Lisätään tulkkipalvelua kehitysvammaisen tarpeen mukaisesti Asunnonmuutostyöt Vamman kannalta välttämättömät asunnonmuutostyöt myönnetään vammaispalvelulain 9 :n mukaisesti sellaisille kehitysvammaisille, joita voidaan pitää vammaispalveluasetuksen 13 :n tarkoittamina vaikeavammaisina. 4.5 Kehitysvammalain (KVL) hyvinvointia tukevat palvelut (subjektiivisia oikeuksia) Tutkimukset - Kehitysvammaisuuteen liittyvät tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidon piirissä. - Tietoa tulee lisää tieteellisistä tutkimuksista - Tarvittavat tutkimus- ja neuvontapalvelut sekä kuntoutussuunnitelmat tuotetaan kaupungin omana palveluna tai ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Tarvittaessa ostetaan muilta palvelujentuottajilta. - Saadaan ajoissa oikea tieto kehitysvammaisuudesta hoidon ja palvelujen suunnittelun pohjaksi - Järjestetään perinnöllisyysneuvontaa läheisille

16 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 16(30) - Tutkimuksiin pääsee oikea-aikaisesti ja tarpeiden muuttuessa - Tarvittavat tutkimus- ja neuvontapalvelut sekä kuntoutussuunnitelmat tuotetaan kaupungin omana palveluna tai ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. Tarvittaessa ostetaan palveluja myös muilta palveluntuottajilta. - Perinnöllisyysneuvontaa järjestetään kehitysvammapoliklinikan kautta Terveydenhuolto - Kaikki tutkimukset (mm. hammashoito ja silmien tutkimus) eivät aina onnistu normaalipalveluissa - Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä käytetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon normaalipalveluja. - Kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvissä erityiskysymyksissä ostetaan palvelua tarvittaessa esim. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Päiväharjun toimintakeskuksessa käyville ikääntyneille asiakkaille on järjestetty vuosittainen terveystarkastus Kyllön sairaanhoitajan toimesta. Lisäksi entisen maalaiskunnan asumispalveluissa asuvista sekä työ- ja päivätoiminnoissa käyvistä asiakkaista noin 60 %.lle on tehty terveystarkastus. Terveystarkastuksen tarve on kirjattu palvelusuunnitelmaan. Muille asiakkaille terveystarkastuksia ei ole järjestetty varsinaisen sairaanhoidon lisäksi. Kehitysvammaisille asiakkaille ostetuissa palveluissa (asuminen sekä työtoiminnoissa) käytäntö on samanlainen. - Terveellisten elämäntapojen opetusta ja liikuntaa on lisätty 2-4 h/v verrattuna v tasoon. - Erityisliikuntapalvelun kanssa on aloitettu neuvottelut runsaammasta liikuntapalveluista huomioiden myös vaikeampi vammaiset (kts. vapaa-aika 4.2.3). - Taataan kehitysvammaisuudesta johtuvat erikoisterveydenhuollon palvelut - Lisätään tietoa siitä miten ja milloin pitää mennä erikoisterveydenhuollon palveluihin - Järjestetään säännöllisiä terveystarkastuksia kaikille kehitysvammaisille. - Kehitysvammaiset kuntalaiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut perusterveyden huollon kautta - Perusterveydenhuollon palveluja kehitetään vastaamaan kaikkien kuntalaisten tarpeita - Tehdään terveystarkastuksia tarpeen mukaan omissa ja ostetuissa palveluissa - Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä käytetään perusterveydenhuollon ja tarvittaessa perusterveydenhuollon lähetteellä erikoissairaanhoitoa. Kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvissä erityiskysymyksissä ostetaan palvelua tarvittaessa esim. Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Perustetaan oma kehitysvammaneuvolatiimi perusterveydenhuoltoon kuntoutussuunnitelmien tekoa varten vuonna Kuntoutus ja toiminnallinen valmennus - Toiminnallinen ja lääkinnällinen kuntoutus järjestetään julkisen sektorin tarjoamilla opetus-, sosiaali- ja terveyspalveluilla (esim. Kelan kuntoutus, perheneuvolan, koulu- ja terveyskeskuspsykologien sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien palvelut sekä perusja valmentava opetus).

17 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 17(30) - Tavoitteellista kuntoutusta ja toiminnallista valmennusta toteutetaan kehitysvammaisten erityishuoltona asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnoissa kaupungin omissa yksiköissä ja ostopalveluissa. - Kaikki kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat kuntoutuspalveluja - Asiakkaan oma työntekijä ohjaa tarvittaviin kuntoutuspalveluihin (sekä kunnan että Kelan palvelut) - Kehitysvammainen asiakas saa aina tarvitsemansa kuntoutuksen. Kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat käytettävissä nopeasti ja joustavasti. Poliklinikan asiantuntijaryhmä muodostetaan tarpeiden mukaan - Tarvittavat kehitysvammapoliklinikan lausunnot hankitaan viivytyksettä - Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien tekoa varten perustetaan tiimi perusterveydenhuoltoon. Tarvittaessa käytetään erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntoutussuunnitelmassa selvitetään kuntoutusten tarve, kirjoitetaan tarvittavat lausunnot ja ohjataan kuntoutuksen piiriin. - Asumispalveluissa käynnistetään toiminnallinen kuntoutus Erityishuolto-ohjelmat (EHO) - EHO on laadittu, - Entisen Jyväskylän alueella 58,6 % - Jkl mlk 70 % - Korpilahti 95 % kehitysvammaisista asiakkaista - Kaikkien kehitysvammaisten asiakkaiden kehitysvammalain mukaiset palvelutarpeet selvitetään ja kirjataan erityishuolto-ohjelmiin. - Kehitysvammaisille asiakkaalle ja heidän läheisilleen selvitetään kehitysvammalain mukaiset oikeudet - Erityishuolto-ohjelmat tehdään viivytyksettä, päivitys 3 vuoden välein ja aina tarvittaessa - Tehdään siirtymätilanteiden suunnittelu ja toteutus oikea-aikaisesti - EHOn päivitys tehdään automaattisesti siirtymätilanteissa ja käynnistetään riittävän aikaisin. - Erityishuolto-ohjelma tarkistetaan 3 vuoden välein ja aina tarvittaessa - Sosiaalityön resurssia lisätään yhdellä sosiaalityöntekijällä - Toimintajärjestelmään laaditaan rakenteinen lomakepohja erityishuolto-ohjelmaa varten Palveluohjaus ja neuvonta - Jyväskylässä on 3 kehitysvammapalvelujen palveluohjaajaa - Palveluohjaajan palveluja sai v Jyväskylän alueella 59 kehitysvammasta asiakasta, Korpilahden alueella 50 asiakasta, entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella 58 asiakasta - Vammaispalvelujen koko henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa

18 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 18(30) - Palveluohjaajat ovat ammattitaitoisia ja asiakaslähtöisiä. - Palveluohjaajat ovat helposti tavoitettavissa. - Kehitysvammapoliklinikan palveluja käytetään ensitiedon saantiin ja siirtymätilanteidenhallintaan sekä aina tarvittaessa - Kuntoutustarpeen määrittelyä ja lausuntojen kirjoittamista tehostetaan. - Lisätään perusterveydenhuollon vastuuta kuntoutussuunnitelmien teossa. - Jokaisella kehitysvammaisella on nimetty oma työntekijä (joko sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai palvelupäällikkö). - Oma työntekijä koordinoi kehitysvammaisen asioiden hoitoa eri tahojen kanssa ja organisoi palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman tarkistamiseen liittyvät tapaamiset. - Sosiaalityön ja palveluohjauksen resurssia vahvistetaan yhdellä palveluohjaajalla ja yhdellä sosiaalityöntekijällä. - Jokaiselle kehitysvammaiselle asiakkaalle nimetään oma työntekijä. Nimeämisestä tiedotetaan asiakkaalle Toiminnallinen valmennus, sopeutumisvalmennus - Toiminnallista valmennusta ja sopeutumisvalmennusta toteutetaan peruskoulussa, Elämän taitojen yksikössä, ammatillisessa koulutuksessa ja päivä- ja työtoiminnassa - Kehitysvammaiset tarvitsevat valmennusta mm. aikuistumisessa, arkipäivän toimintojen, terveyden hoidossa, kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä - Perheet tarvitsevat sopeutumisvalmennusta kaikissa siirtymätilanteissa - Kehitysvammaiselle järjestetään hänen tarvitsemansa valmennuskurssit. - Tavoitteena on voimaantunut, omia kykyjään hyödyntävä kehitysvammainen asiakas - Järjestetään vuosittain kouluun menevien lasten valmennuskurssi: mitä koulussa, miten aamu-, iltapäivä, loma-ajanhoito - Järjestetään asumisvalmennusta lyhytaikaisen asumisen yksikössä - Käytetään Kelan ja työvoimatoimiston palveluja tulevaisuuden suunnittelussa - Järjestetään sopeutumisvalmennusta kehitysvammaiselle asiakkaalle ja hänen läheisilleen syntymän /diagnoosin saannin jälkeen, sekä tarvittaessa elämäntilanteen muuttuessa Tiedotus - Palveluista tiedottaminen on osa sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien toimenkuvaa. Tietoa jaetaan mm. palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien tekemisen yhteydessä - Kaikkien kehitysvammaisten omaisille järjestetään vuosittain vanhempainilta. Entisen Jyväskylän alueen kehitysvammaisten omaisille järjestettiin vuonna 2008 kaksi kertaa vertaistuen iltoja. Uuden Jyväskylän kehitysvammapalveluista järjestettiin tiedotustilaisuus joulukuussa. - Kaksi kertaa vuodessa kotiin lähetetään kehitysvammapalvelujen tiedote. - Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelupäätösten mukana postitetaan kuljetuspalveluohjeet ja sosiaalityön yhteystiedot.

19 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 19(30) - Kehitysvammapalvelujen yksiköt pitävät vanhempainiltoja ja omaisten ryhmiä. - Vammaispalveluopas 2008 päivitettiin elokuussa Internet-sivuille, - Internet sivut pidetään ajan tasalla - Kehitysvammaisten palvelut ovat kaikkien tiedossa - Osallistumisen kynnystä madalletaan tuomalla kehitysvammaisten tarpeet esiin. - Eri hallinnonalat ovat tietoisia ja sitoutuneita vammaispoliittisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön - Kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän läheisensä tarvitsevat tietoa oikeuksistaan - Kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja palveluista - Kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän läheisensä ovat tietoisia oikeuksistaan ja saa tavista palveluista. - Sosiaalityön ohjeet toimitetaan kaikille - Laaditaan kehitysvammahuollon asiakkaille/perheille palveluopas. - Vammaispalvelut lähettää 2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa tiedotteen kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista asioista, palvelujen / yhteyshenkilöiden muutoksista, aukioloajoista jne. - Kaksi kertaa vuodessa järjestetään tiedotustilaisuus kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen Tukihenkilö (subjektiivinen oikeus) - Jyväskylässä oli vuonna 2008 yhteensä 21 asiakkaalla tukihenkilö. - Tukihenkilöpalvelua myönnetään 13 h/kk - Kielteisiä päätöksiä v on tehty 11 kpl - Kehitysvammainen asiakas saa tarvitessaan tukihenkilön, joka mahdollistaa osallistumisen tasavertaisena kuntalaisena riippumatta asumismuodosta - Luodaan toimintatapa tukihenkilöiden rekrytointiin ja ohjaukseen, jotta saadaan pysyviä ja osaavia tukihenkilöitä - Laajennetaan tukihenkilötoimintaa tarvetta vastaavaksi - Kehitysvammainen asiakas saa tarvitessaan tukihenkilön. - Tukihenkilöpäätös tehdään toistaiseksi. Varataan talousarvioon määräraha tukihenkilö toiminnan lisäämiseksi - Uudistetaan tukihenkilötoiminnan rekrytointi ja ohjaus 4.6 Kotona asuvien kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten asiakkaiden tarpeet selvitetään yksilöllisesti ja kirjataan palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan. Talousarvioon varataan riittävä määräraha palvelujen järjestämiseksi. Hyödynnetään normaalipalveluja riittävän tuen saamiseksi.

20 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 20(30) Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito - Aamupäivätoimintaa saa ammatillisessa opetuksessa (Kuhankoski, Asemakatu) 4 ja iltapäivätoimintaa 66 (74%) oppilasta - Tällä hetkellä on 66 peruskoulua käyvää kehitysvammaista koululaista. Lisäksi Korpilahdella on 8 koululaista (sivistystoimen puolella) - Koululaisten iltapäivätoiminnalle varataan riittävät ja asianmukaiset tilat - Tarve tällä hetkellä: n. 10 koululaisella ei ole iltapäivätoimintaa - Päivähoito toteutetaan perheiden tarpeiden mukaisesti ja järjestetään siihen tarvittava tuki. - Huomioidaan myös yöhoitotarve - Koulu, vammaispalvelut ja perhe suunnittelevat kuljetuksineen toimivan kokonaisuuden - Kuljetustarve ja aika minimoidaan - Mielekäs ja toimiva päivähoito järjestetään kaikille kouluikäisille kehitysvammaisille - Edistetään lähiyhteisöllisyyttä ja integrointia - Vakinaistetaan 10 työllistetyn, iltapäivätoiminnassa työskentelevän työntekijän työsuhteet, huomioidaan Korpilahden ja Luonetjärven ryhmien tarvitsemat resurssit - Turvataan kesäisin kokopäivähoito kaikille ko. palvelua tarvitseville lapsille - Turvataan ryhmään osallistuminen riittävällä ja ammattitaitoisella tuella. - Keskitetään keskustan koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kortepohjan kirkon tiloihin vuonna Tarkemmat toimenpide-ehdotukset ovat liitteessä Kotona asumisen tukitoimet - Vanhempiensa luona asuu 290 kehitysvammaista (liite 1) - Kotihoidon palveluja saa kehitysvammaisten asiakkaiden perheet tilapäisesti - ELVA-palvelua (erityislapsenvahtipalvelua) saa 10 perhettä (ent. Jklmlk) keskimäärin vrk/v - Perhelomitusta saa 8 perhettä (ent. Jkl alueella) keskimäärin 10 vrk/v - Klubitoiminnassa on 17 klubilaista 1-3 pv/vk, 3 tuntia/pv (sis. kuljetuksen) - Palvelusuunnitelman mukaisesti on järjestetty hoitoapua kotiin 4 kehitysvammaiselle joko kehitysvammaisten erityishuoltona tai lastensuojelulain mukaisena ennaltaehkäisevänä tukitoimena. - Taataan yksilölliset tukitoimet sekä kehitysvammaiselle asiakkaalle että hänen läheisilleen - Lisätään palveluohjausta - Kohdennetaan kotihoidon palveluja/omaishoidon tukea kehitysvammaisten/autististen lasten perheille - Laajennetaan tukihenkilötoimintaa osallistumisen tukemiseksi - Laajennetaan perhelomitusta vaikeimmin hoidettavien asiakkaiden perheille - Aloitetaan parkkipaikkatoiminta Päiväharjun toimintakeskuksessa syksyllä Laajennetaan ELVA-palvelua koko Jyväskylän alueelle - Kehitysvammainen asiakas ja hänen läheisensä saavat tarvitsemansa palvelut ja tuki toimet kotiinsa.

1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS PALVELUT...

1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS PALVELUT... Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS... 5 3.1 Visio... 5 3.2 Asiakkuus... 5 3.3

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007

Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007 Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007 Vammaispalvelutiimi ½ vammaispalveluiden palveluohjaaja, joka toimii myös ½ asuntolan hoitajana, kaksi kehitysvammaisten kuntoutusohjaajaa, toimintakeskuksen johtaja,

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä Oma Elämäomannäköiset palvelut Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä 1 Paula Pakarinen Yhdistystoiminta Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri Vaalijalan

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA Tarja Hallikainen 26.4.2016 ALUEELLINEN ULOTTUVUUS VAMMAISPALVELU ASIAKKAAT - Kehitysvammaisia noin 1 480 - Vpl- kuljetuspalvelun saajia noin 2 400 - Erityistä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Tanja

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot