KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA"

Transkriptio

1 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

2 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Visio Asiakkuus Arvot Toiminta-ajatus Strategiset menestystekijät PALVELUT Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeiden selvitys Yleiset palvelut Päivähoito Koulu Vapaa-aika Liikunta Kulttuuri Muu vapaa-aja toiminta Elinikäinen oppiminen Peruskoulun jälkeinen koulutus Ammatinvalinnan ohjaus Ammattikoulutus Omaishoidontuki Vammaispalvelulain (Vpl) mukaiset palvelut Palvelusuunnitelmat Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen avustaja Tulkkipalvelu Asunnonmuutostyöt Kehitysvammalain (KVL) hyvinvointia tukevat palvelut (subjektiivisia oikeuksia) Tutkimukset Terveydenhuolto Kuntoutus ja toiminnallinen valmennus Erityishuolto-ohjelmat (EHO) Palveluohjaus ja neuvonta Toiminnallinen valmennus, sopeutumisvalmennus Tiedotus Tukihenkilö (subjektiivinen oikeus) Kotona asuvien kehitysvammaisten palvelut... 19

3 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 3(30) Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kotona asumisen tukitoimet Lyhytaikainen asuminen Asumispalvelut Yksilöllinen hoito ja muu huolenpito Asumisvalmennus Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Päivä- ja työtoiminta Avo- ja tuettu työ sekä jatkuva työvalmennus HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstömäärät Henkilöstön määrä suhteessa asiakkaiden määrään ja hoidettavuuteen Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Henkilöstön koulutusrakenne Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Eläköityvät työntekijät Varahenkilöjärjestelmä Perehdytys Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Työkierto Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Yhteistyö koulutuksen, järjestäjien, tutkimus- ja kehittämisyksiköiden ja työvoimahallinnon kanssa HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT STRATEGIAN KÄSITTELY, TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI LIITTEET Liite 1: Asiakasmäärät Liite 2: Kehitysvammapalvelujen strategian toteuttaminen

4 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 4(30) 1 Johdanto Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian tavoitteena on luoda suuntaviivat vuosien kehitysvammapalveluille. Strategia on erityisen tärkeä rakennettaessa kuntaliitosten jälkeistä kehitysvammapalvelujen kokonaisuutta. Tavoitteena on luoda kehitysvammaisille asiakkaille mahdollisimman itsenäinen normaali elämä, mikä edellyttää myös peruspalvelujen kehittämistä kaikille asukkaille sopiviksi. Syyskuun alusta 2009 voimaan tullut vammaispalvelulain muutos vahvistaa kehitysvammaisen asukkaan itsenäisen elämän mahdollisuuksia. Tuolloin vammaispalvelulaista tulee ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin. Mm. henkilökohtaisen avustajan avulla mahdollistetaan kehitysvammaiselle asukkaalle entistä itsenäisempi elämä. Tämän palvelustrategian liitteenä 1 on taulukot, joissa on kerrottu Jyväskylän kaupungin kehitysvammapalvelujen piirissä olevien kehitysvammaisten lukumäärät. Palvelustrategian lisäksi vammaisneuvosto tekee syksyn 2009 aikana uuden vammaispoliittisen ohjelman vuosille Liikuntapalveluissa valmistuu Jyväskylän kaupungin vammaisliikunnan strategia vuosille Vammaispalveluja kehitetään kahdessa kehittämishankkeessa. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoituneen vammaistyön kehittämisyksikkö-hankkeen (POKEVA ) tavoitteena on tukea lähipalveluja ja erityisosaamisen kehittämistä, kehittää edelleen asumispalveluja ja varhaiskuntoutusta sekä vammaispalvelujen sisältöjä ja rakenteita. Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien henkilökohtaisten avun keskusten kehittämishankkeen (HAVU-hanke ) tavoitteena parantaa avustajien saatavuutta, asiakkaiden tukea, palkanlaskentaa ja koko avustajakeskus-mallia. Lisäksi osana valtiovarainministeriö johtaman Yhteispalvelujen laajentamishankkeen Etätulkkausprojektia vammaispalvelut osallistuu kokeiluun palveluohjauksen ja viittomakielisten asiakkaiden osalta. Projektin tavoitteena on kokeilla etäyhteyden toimivuutta asiakaspalvelussa. 2 Yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä Kehitysvammastrategian laatimisen tavoitteena on parantaa suunnitelmallista asiakastyötä, lisätä asiakaslähtöisiä palveluja sekä tiedottamista. Asiakastyön sekä erilaisten kartoitusten avulla saadaan käyttöön asiakkaiden tarpeet, joiden pohjalta palveluja laajennetaan suunnitelmallisesti. Haasteellista tulee olemaan erityisesti erilaisten asumispalvelujen sekä työja päivätoimintojen laajentaminen tarpeita vastaaviksi. Vuoden 2009 loppuun mennessä luodaan kattavat seurantajärjestelmät ja mittarit suunnitelmallisen asiakastyön parantamiseksi. Suunnitelmallinen seuranta aloitetaan vuoden 2010 alusta alkaen. Vuoden 2009 aikana tehdään lisäksi kartoitus autististen koululaisten tarpeista sekä etsitään parkkipaikalle sopivat tilat. Palvelustrategian tarpeiden kirjaamisen yhteydessä täsmentyi nykyisten palvelujen laajuus, sekä etenkin palveluissa ilmenevät puutteet. Puutteiden korjaamiseksi kirjattiin tavoitteet ja tarvittavat toimenpide-esitykset. Palvelustrategian keskeisenä tavoitteena on ollut saattaa Jyväskylän kehitysvammapalvelut lain edellyttämälle tasolle. Palvelustrategian laatimisen yhteydessä havaittiin palveluissa mm. seuraavat puutteet subjektiivisissa oikeuksissa asumispalveluihin jonottaa tällä hetkellä 25 kehitysvammaista, kts kohta 4.7 Asumispalvelut lyhytaikaisen asumispalvelun paikkoja on liian vähän, ja ns. kriisipaikkoja ei ole järjestetty, kts kohta Lyhytaikainen asuminen päivätoimintaa ei ole järjestetty 101:lle kehitysvammaiselle, kts kohta 4.8 Päivä- ja työtoiminta.

5 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 5(30) työosuusrahan suuruus ja sitä saavien määrä on käytännössä olematon, kts kohta Päivä- ja työtoiminta. Jyväskylän taso on huomattavasti alle valtakunnan keskitason. tukihenkilöitä ja henkilökontaista apua ei ole riittävästi, kts kohdat Tukihenkilö ja Henkilökohtainen apu. Lisäksi havaittiin puutteena kotona asuvien palvelut ovat minimaaliset, vain puolet saa omaishoidontukea ja muita palveluja ei saada kotiin käytännössä lainkaan, kts kohdat 4.3 Omaishoidon tuki ja 4.6 Kotona asuvien palvelut Liitteenä 2 on yhteenveto palvelustrategian toteuttamisessa ja edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. (Subjektiiviset oikeudet on ilmaistu sarakkeessa lihavoidulla tekstillä.) Erillisessä palvelu- ja hankintasuunnitelmassa arvioidaan palvelutarpeiden lisäksi palvelutarjontaa, laatua, hintaa sekä erilaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi. 3 Kehitysvammapalvelujen visio ja toiminta-ajatus 3.1 Visio 3.2 Asiakkuus 3.3 Arvot Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten ja riittävien tuki-, ohjaus-, kuntoutus-, liikunta- sekä huolenpitopalvelujen avulla tasa-arvoisen elämän kuntalaisena. Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä tarpeiden mukaisista palveluista. Palveluissa hyödynnetään peruspalveluja ja niiden lisäksi tuotetaan tai ostetaan erityispalveluja. Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain perusteella palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla on niihin oikeus vammansa tai neurologisen ongelmansa vuoksi. Asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan ja hänen perheensä tilanteen. Palvelusuunnitelmaan ja EHO:aan tarpeet kirjataan ja sovitaan eri tahojen välinen työnjako. Vammaispalvelulain muutos edellyttää, että palvelujen selvittäminen aloitetaan viimeistään 7 arkipäivänä yhteydenoton jälkeen joko tekemällä kotikäynti tai tapaamalla asiakas henkilökohtaisesti. Lisäksi yksilöllinen ja riittävän yksityiskohtainen palvelusuunnitelma laaditaan viivytyksettä kolmen kuukauden aikana. Päätökset on niin ikään tehtävä viivytyksettä. Kehitysvammapalvelujen arvojen lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja vammaisten oikeuksien julistus, EU-lainsäädäntö, Suomen lait ja asetukset sekä hallitusohjelmissa asetetut tavoitteet. Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Elämänlaadun kehittäminen ja parantaminen Asiakkaan kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantaminen kaikilla keinoilla on meille keskeisintä. Työssämme hyödynnämme uusinta tietoutta, menetelmiä sekä käytettävissä olevia palveluja.

6 3.4 Toiminta-ajatus Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 6(30) Asiakaslähtöisyys perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen. Asiakassuhde on luottamuksellinen, hänellä on oikeus hyvään palveluun, tukeen ja kohteluun. Asiakkaalle kerrotaan toimenpidevaihtoehdoista. Päätökset, erityishuolto-ohjelmat sekä palvelusuunnitelmat tehdään viivytyksettä. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuudella tarkoitamme ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, sekä vammaisen ihmisen arjessa näkyvää ihmisarvoa ja tasa-arvoa. Avoimuus Avoimuudella tarkoitamme aitoa vuorovaikutusta ja tiedon asiallista jakamista sekä luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa yhteistyötä kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Vammaispalvelut vastaavat vammaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisista erityispalveluista hyödyntämällä ensisijaisesti peruspalveluja. Kehitysvammapalvelujen tehtävänä on edistää asiakkaiden oikeutta yhteiskunnan täysivaltaiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen ja elinikäiseen oppimiseen toimimalla yhteistyössä asiakkaan, läheisten, ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan kanssa Strategiset menestystekijät 4 Palvelut 1. Asiakkaan tarpeiden selvitys ja tarpeiden tyydyttäminen 2. Asiakas saa tarvitsemansa lakisääteiset palvelut. 3. Asiakas saa myös tarvitsemansa harkinnanvaraiset palvelut. 4. Oikein mitoitettu, sijoitettu ja rakenteiltaan joustava palvelujärjestelmä Asuin- ja toimintaympäristön esteettömät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat Henkilöstön oikea mitoitus Koulutettu ja motivoitunut henkilöstö, erityisosaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön osaamisen tehokas hyödyntäminen 5. Toiminnan ja palvelun sujuvuus Asiakkaiden ja perheiden yksilöllisien tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaiden ohjaus tarkoituksenmukaisiin palveluihin Henkilöstön ihmissuhdeosaaminen, asiakkaita aktivoiva ja kannustava työote Tarvittavat palvelut järjestämällä vältetään valitukset ja säästetään niiden käsittelyyn menevä työpanos 6. Kustannustietoisuus Taloudellinen ajattelu ja resurssien hyödyntäminen (palvelujen oikeudenmukainen hinnoittelu ja budjetin riittävyydestä huolehtiminen) 7. Laatujärjestelmän kehittäminen (keino) Kehittämistavoitteet v ja 2015 mennessä 4.1 Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeiden selvitys - Jyväskylässä selvitettiin palvelutarpeet vuonna Kotona asuvien palvelutarpeet selvitettiin vuonna Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun tilaama Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen verkkoselvitys ja toimitilastrategiatyö Talousarvion laadinta perustuu luotettaviin perustietoihin

7 4.2 Yleiset palvelut Päivähoito Opetus Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 7(30) - Palvelutarpeita arvioidaan vuosittain, palvelutarvekartoituksia tehdään viiden vuoden välein - Tiedetään nykytila ja tarpeet - Pystytään esittämään päättäjille lisätarpeet ja niiden vaatimat resurssit - Kunta suunnittelee ja järjestää tarpeiden mukaiset normaalit sekä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset palvelut - Seuraavat palvelutarvekartoitukset tehdään vuonna 2010 ja Toimintajärjestelmään laaditaan Word2003:lla rakenteiset lomakkeet palvelusuunnitelmia ja erityishuolto-ohjelmia varten tarveraporttien tuottamista varten Kehitysvammaisille kuuluu ns. normaalipalvelut ensisijaisina palveluina. Normaalipalveluja kehitetään yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Päivähoitoa tarvitsevat lapset saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaisen varhaiskasvatuksen pääsääntöisesti omalla asuinalueella lapsen tarpeiden ja perheiden toiveiden mukaan joko päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun pienryhmään. Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen koordinoinnista vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat yhdessä varhaiserityiskasvatuksesta vastaavien palveluyksikön ja päiväkodin johtajan kanssa. - Lapsen kehitysvammasta johtuva päivähoidon tarve voi olla erityishuoltoa. - Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus toteutetaan lähipalveluna tai erityisryhmissä lapsen erityistarpeet huomioiden. perheiden toiveiden mukaisesti. - Hoitohenkilökunta ja avustajat ovat ammattitaitoisia ja hoitosuhde luodaan pitkäjänteisesti - Vakinaistetaan avustajat - Luodaan uusia mahdollisuuksia kotona tapahtuvaan päivähoitoon - Moniammatillisen yhteistyön vakiinnuttaminen toimiviksi käytännöiksi Kehitysvammaiset saavat opetuksen peruskoulussa. - Peruskoulun yksilöllisen pienopetuksen (YPR) ryhmiä on 11. Opetusta saa yhteensä 78 oppilasta.

8 4.2.3 Vapaa-aika Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 8(30) - Muissa opetusryhmissä on myös kehitysvammaisia oppilaita. - Autististen lasten opetus on keskitetty kolmeen kouluun. - Päiväharjun koulu vastaa Jyväskylässä vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetuksesta. Oppilaita on yhteensä Päiväharjun koulun Kypärätien yksikössä toimii Elämäntaitojen yksikkö 7 9. luokkalaisille kehitysvammaisille oppilaille ja samoissa tiloissa järjestetään peruskoulun lisäopetusta kehitysvammaisille ja muutoin vajaakuntoisille opiskelijoille. Opetusta saa vuonna 2009 yhteensä 22 kehitysvammaista oppilasta, joista pois siirtymässä on 6 oppilasta ja vuonna oppilasta. - Päiväharjun koulun lisäopetuksessa on 3 oppilasta. - Yksilöllisen pienopetuksen ryhmiä on tarve lisätä. - Lasten kouluratkaisut toteutetaan perheiden toiveiden mukaisesti yksilöllisiin ratkaisuihin perustuen. Kouluavustajia on riittävästi ja he ovat ammattitaitoisia. Heidän työpanostaan hyödynnetään iltapäivähoidossa. Iltapäivähoito tukee lapsen sopeutumista yhteiskuntaan eli se voidaan toteuttaa riittävällä tuella myös normaaliryhmissä. Koulunsa aloittaville lapsille järjestetään riittävästi neuvontaa. - Kouluratkaisut tehdään kehitysvammaisen lapsen tarpeiden mukaan ja perheen asiantuntemusta hyödyntäen - Integraatiomahdollisuudet hyödynnetään - Kehitysvammainen lapsi saa koulussa riittävän tuen. Avustajat ja opettajat ovat ammattitaitoisia ja työsuhteet vakaita ja heitä on riittävästi. - Autististen koululaisten tarpeet selvitetään tarkemmin 2009 aikana - Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta järjestävän Päiväharjun koulun uusien koulutilojen hankesuunnitelma on meneillään. Sijoituspaikaksi on suunniteltu Huhtasuon alueen koulukampusta. - Ko. lasten iltapäivähoito järjestetään koulun kanssa samoissa tiloissa ja saman henkilöstön toimesta - Kehitysvammaisilla on mahdollisuus käyttää kunnan normaalipalveluja ja kolmannen sektorin palveluja rajoitetusti - Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kusseille ja leireille on voinut osallistua lähinnä omakustenteisesti. Entinen Jyväskylän maalaiskunta on antanut tukea osallistumismaksuihin. - Kehitysvammaisille järjestetään tukitoimia, jotta he voivat osallistua kaikille tarjolla oleviin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. - Kehitysvammaisille tarvitaan lisäksi kunnan järjestämänä vapaaajanviettomahdollisuutena omia leirejä, kerhoja, retkiä ja muuta vapaa-ajantoimintaa - Kehitysvammainen saa tarvitessaan avustajan tai tukihenkilön osallistumisen mahdollistamiseksi normaaleihin vapaa-ajan harrastuksiin - Monipuolistetaan omien ryhmäkotien toiminnan sisältöjä

9 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 9(30) Liikunta - Kehitysvammaiset voivat osallistua vapaa-ajantoimintaan tarpeidensa mukaisesti - Vapaaehtoistoimintaa tehostetaan yhteistyössä Vapaaehtoistoiminnan keskuksen kanssa - Tukihenkilö- ja avustajatoiminnan laajennetaan - Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja palveluliikennettä laajennetaan vapaa-ajantoiminnan tukemiseksi - Harrastetoimintaa varten varataan vuosittain erillinen määräraha - Ostetaan Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä vapaa-ajantoimintaa. Tätä varten varataan erillinen määräraha. - Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat omissa ja yhteistyöryhmissään harrastus- ja virkistysliikunta mahdollisuuksia eri-ikäisille kehitysvammaisille asiakkaille. - Muutamia liikuntaryhmiä ja vuotuinen tapahtuma toimii vammaisjärjestöjen tai yhdistysten järjestäminä. - Liikunta- ja urheiluseurojen tarjoamia mahdollisuuksia on hyvin niukasti. Alueelliset erot ovat suuret. - Harrastus- ja virkistysliikunnan mahdollisuuksien tarve on kaikissa ikäluokissa ja eri osissa kaupunkia suurempi kuin niiden tarjonta - Liikuntaa mahdollistavien kuljetusten, välineiden ja yksilöllisen liikuntaneuvonnan tarve on suuri. - Liikuntaharrastusmahdollisuudet laajenevat ja tasapuolistuvat - Arkiliikunnan ja ulkoilun arvostus kasvaa - Yhteistyö eri toimijoiden kesken lisääntyy - Osallistumisen esteet vähenevät - Kiertävät erityisliikunnan ohjaajat aloittavat työnsä - Otetaan käyttöön oma kuntokortti - Otetaan käyttöön avustajakortti - Ulkoilu ja arkiliikunta liitetään säännölliseksi tavaksi asumispalveluissa ja työtoiminnassa - Liikuntaneuvontaa sekä perheille että ammattilaisille - Liikuntatarpeita ja tarjontaa kartoitetaan Kulttuuri - Jyväskylän kansalaisopistossa on kehitysvammaisille järjestettyjä ryhmiä: kuvataide- ja kädentaidot, musiikki, teatteri, tanssi ja englanninkieli - Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän museoiden kouluttamia vapaaehtoisia kulttuurin tarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia museokierroksille ja taidenäyttelyihin. Kehitysvammaiset asiakkaat ja koululaiset ryhminä pääsevät myös ennalta ilmoitettuihin kenraaliharjoituksiin ilmaiseksi

10 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 10(30) - Kulttuuriaitan tarjonta kokonaisuudessaan on avointa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille - Kulttuuriaitta laajentaa kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin työpajatarjonnan myös koskemaan erityisopetuksen, valmistavan opetuksen ja vieraskielisen opetuksen ryhmiä. Kulttuuritarjonnassa mahdollistetaan kehitysvammaisten asiakkaiden osallistuminen. - Poistetaan osallistumisesteet ja jalkautetaan toimintaa olemassa oleviin yksiköihin Toimenpide-ehdotukset - Jyväskylän kansalaisopiston maalaustaiteen ja musiikin opiskelua lisätään - Lisätään yhteistyötä mm. kansalaisopistojen kanssa toiminnan monipuolistamiseksi Muu vapaa-ajan toiminta Seurakunnan järjestämä toiminta Seurakunta järjestää kehitysvammaisille asiakkaille leiri - ja kerhotoimintaa ja tilaisuuksia seurakunnan oman strategian Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä pohjalta. Vapaa-ajanvieton monipuolistamiseksi lisätään yhteistyötä seurakunnan kanssa Elinikäinen oppiminen - Kehitysvammaisten opiskelumahdollisuudet ovat puutteelliset. - Elinikäiseen oppimiseen ei ole vielä luotu mahdollisuuksia ja keinoja riittävästi - Jokaisella tulee olla mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen - Henkilökohtaisen palveluohjauksen ja palvelusuunnittelun avulla rakennetaan jokaiselle asiakkaalle oppimispolkuja - Lisätään henkilökohtaista palveluohjausta ja suunnittelua - Tuetaan mahdollisuuksia - uuden oppimiseen - ammatilliseen oppimiseen - työssäolemisen oppimiseen

11 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 11(30) Peruskoulun jälkeinen koulutus - Jyväskylän ammattiopistossa erityisen tuen tarve toteutetaan ammatillisten erityisopettajien toimesta. Ammattiopistoissa ei ole erityislinjoja. - Ammatillista opetusta (valmentavaa AVA I ja AVA II ja ammatillinen opetus) antavat Jyväskylän seudulla Bovallius-ammattiopiston Laukaan toimipaikan lisäksi Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Jyväskylän yksikkö. Laukaan toimipaikan lisäksi Bovallius-ammattiopisto järjestää alueellista koulutusta Jyväskylässä. - Jyväskylästä hakeudutaan vuosittain opiskelemaan myös Bovallius-ammattiopiston Pieksämäen toimipaikkaan, Sisälähetysseuran oppilaitokseen Pieksämäellä sekä ammattiopisto Luovin Alavuden yksikköön. - Oppilaitokset tarjoavat ammatillista erityisopetusta joko nuorisoasteen- tai aikuiskoulutuksena. Koulutusta järjestetään erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, kuten kehitys-, kuulovammaisille, dysfaattisille ja kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia. - Ammatillisten oppilaitosten lisäksi useat kansanopistot tarjoavat peruskoulun jälkeen erilaisia kursseja ja koulutusta. - Peruskoulun jälkeisen opetuksen suunnittelu aloitetaan ajoissa - Kehitetään aikuistuvan kehitysvammaisen itsenäistymisen ja valmiuksien tukemista - Selvitetään ja ohjataan sopivaan toisen asteen koulutukseen yhteistyössä vanhempien kanssa - Kaikkien peruskoulun lopettavien oppilaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan hyvissä ajoin koulun kanssa yhteistyössä jatko-opintojen varmistamiseksi Ammatinvalinnan ohjaus - Jyväskylän kaupungin 11-vuotiseen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden oppilaan- ja ammatinvalinnanohjaus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Ohjauksen päävastuu on erityisluokanopettajilla, mutta ohjausvastuu jakautuu koko koulun opetushenkilöstölle. Tämä ajatus perustuu kaupungin opetussuunnitelmaan ja peruskoululakiin. - Jokainen kehitysvammainen oppilas tarvitsee ammatinvalinnan ohjausta. - Arvioidaan jokaisen kehitysvammaisen nuoren valmiudet ja mahdollisuudet työelämään sijoittumiseen. - Tarvittaessa arvioidaan valmiudet ja mahdollisuudet päivä- ja työtoimintaan

12 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 12(30) - Etsitään uusia yhteistyötapoja/ uusia linjoja ammatillisten oppilaitosten kanssa - Linjataan Päiväharjun oppimiskeskuksen opetussuunnitelmaan ammatinvalinnanohjaus sekä muualla oleville aikuisille oman työntekijän kanssa Ammatillinen koulutus - Ammatillinen erityisopetus tapahtuu Jyväskylän seudulla Bovallius-ammattiopiston ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskusten järjestämänä. - Jyväskylän ammattiopistossa ei ole ammatillisia erityislinjoja. Erityinen tuki toteutetaan oppilaitoksessa ohjauksellisesti ja ammatillisten erityisopettajien toimesta. - Osa kehitysvammaisista henkilöistä hakeutuu opiskelemaan maakunnan ulkopuolella toimiviin ammatillisiin erityisoppilaitoksiin - Jokaiselle kehitysvammaiselle nuorelle järjestetään ammatillista koulutusta - Jokainen kehitysvammainen nuori tarvitsee mielekästä päivä-/ työtoimintaa 4.3 Omaishoidontuki - Kaikki peruskoulun päättäneet nuoret saavat työllistymiseen tähtäävää ammatillista koulutusta - Järjestetään koulutuskokeiluja ammatti- ja erityisammattioppilaitoksiin - Järjestetään opiskelua tukeva asumisvalmennusta - Järjestetään valmentavaa koulutusta, jossa opetellaan elämän perustaitoja itsenäistymistä (Päiväharjun oppimiskeskus/yhteistyö Tekevän kanssa) - Ammatillisessa koulutuksessa huomioidaan päivittäisen elämisen opettelu - Etsitään nuorelle tarkoituksenmukainen, kehittävä ja virikkeellinen työ- /päivätoimintamuoto mikäli hän ei työllisty ammatillisen koulutuksen päätyttyä - Lisätään yhteistyötä ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa - Etsitään uusia yhteistyötahoja /uusia linjoja ammatillisten oppilaitosten kanssa - Luodaan opiskelumahdollisuuksia osana normaalia ammatillista opetusta Kotona asuvien kehitysvammaisten asiakkaiden omaishoitajille myönnetään omaishoidontukilain mukaista omaishoidontukea. Tuki myönnetään tarpeen mukaan ja se on määrärahasidonnainen. Omaishoitajalle kuuluu 3 vrk:n vapaa kuukaudessa, jolloin kunta järjestää ilmaisen hoidon/hoitopaikan kehitysvammaiselle. - Jyväskylässä asuu omaisten luona 290 kehitysvammaista (liite 1). - Näistä omaishoidontukea saa 145 omaista. - Omaishoidontuen tarve arvioidaan kaikkien kehitysvammaista asiakasta kotonaan hoitavien omaisten osalta - Omaishoidon tuki myönnetään hoidon sitovuuden ja voimassa olevien kriteerien mukaan

13 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 13(30) - Omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja laajennetaan - Omaishoidon varajärjestelyt turvataan - Omaishoidontuki myönnetään tarpeen mukaan. - Koulutus- ja virkistymistilaisuuksia suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä omaishoitajien kanssa - Omaishoitajien vapaiden ajaksi järjestetään sijaisuudet - Kehitysvammaisen asiakkaan lomajärjestelyt hoidetaan sopivassa ympäristössä - Omaishoidon kriteerit vahvistetaan vuosittain - Talousarvioon varataan riittävä määräraha omaishoidontukeen - Vapaiden järjestämiseen kehitetään uusia malleja (esim. yksityisten järjestämät loma palvelut palveluseteli) - Perustetaan lyhytaikaisen asumisen yksikkö (kts. kohta ) kehitysvammaisille asiakkaille - Otetaan käyttöön soveltuvin osin Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintakyvyn arviointimittari 4.4 Vammaispalvelulain (Vpl) mukaiset palvelut Palvelusuunnitelmat Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa viranhaltijaa tekemään palvelusuunnitelman sosiaalihuollon asiakkaalle yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden asiakkaan tilanteen kannalta olennaisten tahojen kanssa, ellei kyse ole tilapäisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Palvelusuunnitelmia on tehty - entisen Jyväskylän alueella vuonna ,7% - entisen Korpilahden alueella 95 % - entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella 80 % kehitysvammaisista asiakkaista - Kehitysvammaisten asiakkaiden palvelusuunnitelmia tehtäessä selvitetään myös heidän tarpeensa liittyen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. - Kartoitetaan kehitysvammaisten asiakkaiden vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeet - Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille kehitysvammaisille, joiden omaiset ovat antaneet suostumuksen palvelusuunnitelman tekemiseen. Palvelusuunnitelman teosta kieltäytyminen kirjataan ja tilastoidaan. - Palvelusuunnitelmien päivitys tehdään automaattisesti siirtymätilanteissa ja työ käynnistetään riittävän aikaisin. - Palvelusuunnitelmat tarkistetaan yhteistyössä kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa aina tarvittaessa. - Perheet ovat tietoisia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja tukitoimista. - Vammaispalvelut ovat tietoisia kehitysvammaisten asiakkaiden/perheiden tarpeista ja hyödyntävät tietoja palveluja suunniteltaessa.

14 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 14(30) - Palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien merkitystä korostetaan. Oma työntekijä (sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai jokin muu työntekijä) toimii vastuuhenkilönä. Otetaan käyttöön lomakepohja palvelusuunnitelmaa ja erityishuolto-ohjelmaa varten. - Toimintajärjestelmään laaditaan rakenteinen lomakepohja palvelusuunnitelmaa varten - Sosiaalityöntekijän tarve (vrt. perusturvalautakunnan päätös ) Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään niille kehitysvammaisille asiakkaille, joita voidaan pitää vammaispalveluasetuksen 5 :n mukaisina vaikeavammaisina. - Vuonna 2009 on tehty 126 kehitysvammaiselle asiakkaalle vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun päätös - Kunta järjestää kuljetuspalveluja vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille asiakkaille ja sosiaalihuoltolain nojalla määrärahojen puitteissa kohdennetulle asiakasryhmälle - Kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat kuljetuspalveluja liikkumismahdollisuuksien parantamiseen - Kuljetuspalvelut myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan - Mahdollistetaan kehitysvammaisen asiakkaan liikkuminen ja osallistuminen kuljetuspalvelujen avulla. Toimenpide-ehdotukset - Täydennetään nykyisiä kuljetuspalveluja (mm. taksi) palvelulinjaverkoston avulla - Huomioidaan kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeet (ajankohdat mm. ilta, ryhmäkodit, kerhot) suunniteltaessa palvelulinjaverkoston reittejä ja aikatauluja - Laajennetaan vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua - Lisätään saattajapalvelua Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelulain muutos tuli voimaan Muutoksen mukaan henkilökohtainen avustaja myönnetään myös vapaa-ajan toimintoihin. - Jyväskylän kaupungissa 9 kehitysvammaiselle asiakkaalle on myönnetty avustaja. - Henkilökohtaisella avulla arvioidaan järjestettävän 20 asiakkaalle vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin - Kahdelle asiakkaista henkilökohtainen avustaja on myönnetty opiskelussa avustamiseen. - Kodin ulkopuolisessa asioinnissa tai harrastustoiminnassa avustamiseen ei ole voitu myöntää vammaispalvelulain mukaista harkinnanvaraista avustajaa. - Vammainen asiakas tarvitsee avustajan tukea mm. harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. - Lisätään koulutusta ja tiedottamista perusturvalautakunnalle, työntekijöille, kehitysvammaisille, heidän läheisilleen ja avustajille - Avustajapalvelua laajennetaan alkaen vammaispalvelulain muutoksen mukaisesti.

15 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 15(30) - Avustaja myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti - Avustajat ovat ammattitaitoisia ja niitä on riittävästi - Varataan talousarvioon määräraha vammaispalvelulain vaatimusten suuruisena - Huomioidaan vammaispalvelulain muutos henkilökohtaisen avun osalta alkaen - Varataan lisämäärärahaa henkilökohtaisten avustajien toimintaan - Lisätään asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten asukkaiden liikkumismahdollisuuksia lisäämällä asumisen resursseja ko. toimintaan - Laaditaan soveltamisohje perusturvalautakunnalle noudattaen vammaispalvelulakia Tulkkipalvelu Tulkkipalvelua myönnetään Vpl:n mukaisesti vaikeasti puhevammaiselle asiakkaalle vammaispalvelulain 8 a :n mukaisesti vähintään 180 tuntia vuodessa. - Jyväskylän kaupungissa vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu on myönnetty 13 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Tulkkipalvelua on myönnetty keskimäärin 180 h/v. - Kehitysvammaisella asiakkaalla on oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi - Myönnetään kaikille tulkkipalvelua tarvitseville asiakkaille tulkkipalvelut - Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä laajennetaan yhteistyössä Tikoteekin kanssa - Lisätään tulkkipalvelua kehitysvammaisen tarpeen mukaisesti Asunnonmuutostyöt Vamman kannalta välttämättömät asunnonmuutostyöt myönnetään vammaispalvelulain 9 :n mukaisesti sellaisille kehitysvammaisille, joita voidaan pitää vammaispalveluasetuksen 13 :n tarkoittamina vaikeavammaisina. 4.5 Kehitysvammalain (KVL) hyvinvointia tukevat palvelut (subjektiivisia oikeuksia) Tutkimukset - Kehitysvammaisuuteen liittyvät tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidon piirissä. - Tietoa tulee lisää tieteellisistä tutkimuksista - Tarvittavat tutkimus- ja neuvontapalvelut sekä kuntoutussuunnitelmat tuotetaan kaupungin omana palveluna tai ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Tarvittaessa ostetaan muilta palvelujentuottajilta. - Saadaan ajoissa oikea tieto kehitysvammaisuudesta hoidon ja palvelujen suunnittelun pohjaksi - Järjestetään perinnöllisyysneuvontaa läheisille

16 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 16(30) - Tutkimuksiin pääsee oikea-aikaisesti ja tarpeiden muuttuessa - Tarvittavat tutkimus- ja neuvontapalvelut sekä kuntoutussuunnitelmat tuotetaan kaupungin omana palveluna tai ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. Tarvittaessa ostetaan palveluja myös muilta palveluntuottajilta. - Perinnöllisyysneuvontaa järjestetään kehitysvammapoliklinikan kautta Terveydenhuolto - Kaikki tutkimukset (mm. hammashoito ja silmien tutkimus) eivät aina onnistu normaalipalveluissa - Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä käytetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon normaalipalveluja. - Kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvissä erityiskysymyksissä ostetaan palvelua tarvittaessa esim. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Päiväharjun toimintakeskuksessa käyville ikääntyneille asiakkaille on järjestetty vuosittainen terveystarkastus Kyllön sairaanhoitajan toimesta. Lisäksi entisen maalaiskunnan asumispalveluissa asuvista sekä työ- ja päivätoiminnoissa käyvistä asiakkaista noin 60 %.lle on tehty terveystarkastus. Terveystarkastuksen tarve on kirjattu palvelusuunnitelmaan. Muille asiakkaille terveystarkastuksia ei ole järjestetty varsinaisen sairaanhoidon lisäksi. Kehitysvammaisille asiakkaille ostetuissa palveluissa (asuminen sekä työtoiminnoissa) käytäntö on samanlainen. - Terveellisten elämäntapojen opetusta ja liikuntaa on lisätty 2-4 h/v verrattuna v tasoon. - Erityisliikuntapalvelun kanssa on aloitettu neuvottelut runsaammasta liikuntapalveluista huomioiden myös vaikeampi vammaiset (kts. vapaa-aika 4.2.3). - Taataan kehitysvammaisuudesta johtuvat erikoisterveydenhuollon palvelut - Lisätään tietoa siitä miten ja milloin pitää mennä erikoisterveydenhuollon palveluihin - Järjestetään säännöllisiä terveystarkastuksia kaikille kehitysvammaisille. - Kehitysvammaiset kuntalaiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut perusterveyden huollon kautta - Perusterveydenhuollon palveluja kehitetään vastaamaan kaikkien kuntalaisten tarpeita - Tehdään terveystarkastuksia tarpeen mukaan omissa ja ostetuissa palveluissa - Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä käytetään perusterveydenhuollon ja tarvittaessa perusterveydenhuollon lähetteellä erikoissairaanhoitoa. Kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvissä erityiskysymyksissä ostetaan palvelua tarvittaessa esim. Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. - Perustetaan oma kehitysvammaneuvolatiimi perusterveydenhuoltoon kuntoutussuunnitelmien tekoa varten vuonna Kuntoutus ja toiminnallinen valmennus - Toiminnallinen ja lääkinnällinen kuntoutus järjestetään julkisen sektorin tarjoamilla opetus-, sosiaali- ja terveyspalveluilla (esim. Kelan kuntoutus, perheneuvolan, koulu- ja terveyskeskuspsykologien sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien palvelut sekä perusja valmentava opetus).

17 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 17(30) - Tavoitteellista kuntoutusta ja toiminnallista valmennusta toteutetaan kehitysvammaisten erityishuoltona asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnoissa kaupungin omissa yksiköissä ja ostopalveluissa. - Kaikki kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat kuntoutuspalveluja - Asiakkaan oma työntekijä ohjaa tarvittaviin kuntoutuspalveluihin (sekä kunnan että Kelan palvelut) - Kehitysvammainen asiakas saa aina tarvitsemansa kuntoutuksen. Kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat käytettävissä nopeasti ja joustavasti. Poliklinikan asiantuntijaryhmä muodostetaan tarpeiden mukaan - Tarvittavat kehitysvammapoliklinikan lausunnot hankitaan viivytyksettä - Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien tekoa varten perustetaan tiimi perusterveydenhuoltoon. Tarvittaessa käytetään erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntoutussuunnitelmassa selvitetään kuntoutusten tarve, kirjoitetaan tarvittavat lausunnot ja ohjataan kuntoutuksen piiriin. - Asumispalveluissa käynnistetään toiminnallinen kuntoutus Erityishuolto-ohjelmat (EHO) - EHO on laadittu, - Entisen Jyväskylän alueella 58,6 % - Jkl mlk 70 % - Korpilahti 95 % kehitysvammaisista asiakkaista - Kaikkien kehitysvammaisten asiakkaiden kehitysvammalain mukaiset palvelutarpeet selvitetään ja kirjataan erityishuolto-ohjelmiin. - Kehitysvammaisille asiakkaalle ja heidän läheisilleen selvitetään kehitysvammalain mukaiset oikeudet - Erityishuolto-ohjelmat tehdään viivytyksettä, päivitys 3 vuoden välein ja aina tarvittaessa - Tehdään siirtymätilanteiden suunnittelu ja toteutus oikea-aikaisesti - EHOn päivitys tehdään automaattisesti siirtymätilanteissa ja käynnistetään riittävän aikaisin. - Erityishuolto-ohjelma tarkistetaan 3 vuoden välein ja aina tarvittaessa - Sosiaalityön resurssia lisätään yhdellä sosiaalityöntekijällä - Toimintajärjestelmään laaditaan rakenteinen lomakepohja erityishuolto-ohjelmaa varten Palveluohjaus ja neuvonta - Jyväskylässä on 3 kehitysvammapalvelujen palveluohjaajaa - Palveluohjaajan palveluja sai v Jyväskylän alueella 59 kehitysvammasta asiakasta, Korpilahden alueella 50 asiakasta, entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella 58 asiakasta - Vammaispalvelujen koko henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa

18 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 18(30) - Palveluohjaajat ovat ammattitaitoisia ja asiakaslähtöisiä. - Palveluohjaajat ovat helposti tavoitettavissa. - Kehitysvammapoliklinikan palveluja käytetään ensitiedon saantiin ja siirtymätilanteidenhallintaan sekä aina tarvittaessa - Kuntoutustarpeen määrittelyä ja lausuntojen kirjoittamista tehostetaan. - Lisätään perusterveydenhuollon vastuuta kuntoutussuunnitelmien teossa. - Jokaisella kehitysvammaisella on nimetty oma työntekijä (joko sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai palvelupäällikkö). - Oma työntekijä koordinoi kehitysvammaisen asioiden hoitoa eri tahojen kanssa ja organisoi palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman tarkistamiseen liittyvät tapaamiset. - Sosiaalityön ja palveluohjauksen resurssia vahvistetaan yhdellä palveluohjaajalla ja yhdellä sosiaalityöntekijällä. - Jokaiselle kehitysvammaiselle asiakkaalle nimetään oma työntekijä. Nimeämisestä tiedotetaan asiakkaalle Toiminnallinen valmennus, sopeutumisvalmennus - Toiminnallista valmennusta ja sopeutumisvalmennusta toteutetaan peruskoulussa, Elämän taitojen yksikössä, ammatillisessa koulutuksessa ja päivä- ja työtoiminnassa - Kehitysvammaiset tarvitsevat valmennusta mm. aikuistumisessa, arkipäivän toimintojen, terveyden hoidossa, kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä - Perheet tarvitsevat sopeutumisvalmennusta kaikissa siirtymätilanteissa - Kehitysvammaiselle järjestetään hänen tarvitsemansa valmennuskurssit. - Tavoitteena on voimaantunut, omia kykyjään hyödyntävä kehitysvammainen asiakas - Järjestetään vuosittain kouluun menevien lasten valmennuskurssi: mitä koulussa, miten aamu-, iltapäivä, loma-ajanhoito - Järjestetään asumisvalmennusta lyhytaikaisen asumisen yksikössä - Käytetään Kelan ja työvoimatoimiston palveluja tulevaisuuden suunnittelussa - Järjestetään sopeutumisvalmennusta kehitysvammaiselle asiakkaalle ja hänen läheisilleen syntymän /diagnoosin saannin jälkeen, sekä tarvittaessa elämäntilanteen muuttuessa Tiedotus - Palveluista tiedottaminen on osa sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien toimenkuvaa. Tietoa jaetaan mm. palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien tekemisen yhteydessä - Kaikkien kehitysvammaisten omaisille järjestetään vuosittain vanhempainilta. Entisen Jyväskylän alueen kehitysvammaisten omaisille järjestettiin vuonna 2008 kaksi kertaa vertaistuen iltoja. Uuden Jyväskylän kehitysvammapalveluista järjestettiin tiedotustilaisuus joulukuussa. - Kaksi kertaa vuodessa kotiin lähetetään kehitysvammapalvelujen tiedote. - Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelupäätösten mukana postitetaan kuljetuspalveluohjeet ja sosiaalityön yhteystiedot.

19 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 19(30) - Kehitysvammapalvelujen yksiköt pitävät vanhempainiltoja ja omaisten ryhmiä. - Vammaispalveluopas 2008 päivitettiin elokuussa Internet-sivuille, - Internet sivut pidetään ajan tasalla - Kehitysvammaisten palvelut ovat kaikkien tiedossa - Osallistumisen kynnystä madalletaan tuomalla kehitysvammaisten tarpeet esiin. - Eri hallinnonalat ovat tietoisia ja sitoutuneita vammaispoliittisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön - Kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän läheisensä tarvitsevat tietoa oikeuksistaan - Kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja palveluista - Kehitysvammaiset asiakkaat ja heidän läheisensä ovat tietoisia oikeuksistaan ja saa tavista palveluista. - Sosiaalityön ohjeet toimitetaan kaikille - Laaditaan kehitysvammahuollon asiakkaille/perheille palveluopas. - Vammaispalvelut lähettää 2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa tiedotteen kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista asioista, palvelujen / yhteyshenkilöiden muutoksista, aukioloajoista jne. - Kaksi kertaa vuodessa järjestetään tiedotustilaisuus kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen Tukihenkilö (subjektiivinen oikeus) - Jyväskylässä oli vuonna 2008 yhteensä 21 asiakkaalla tukihenkilö. - Tukihenkilöpalvelua myönnetään 13 h/kk - Kielteisiä päätöksiä v on tehty 11 kpl - Kehitysvammainen asiakas saa tarvitessaan tukihenkilön, joka mahdollistaa osallistumisen tasavertaisena kuntalaisena riippumatta asumismuodosta - Luodaan toimintatapa tukihenkilöiden rekrytointiin ja ohjaukseen, jotta saadaan pysyviä ja osaavia tukihenkilöitä - Laajennetaan tukihenkilötoimintaa tarvetta vastaavaksi - Kehitysvammainen asiakas saa tarvitessaan tukihenkilön. - Tukihenkilöpäätös tehdään toistaiseksi. Varataan talousarvioon määräraha tukihenkilö toiminnan lisäämiseksi - Uudistetaan tukihenkilötoiminnan rekrytointi ja ohjaus 4.6 Kotona asuvien kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten asiakkaiden tarpeet selvitetään yksilöllisesti ja kirjataan palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan. Talousarvioon varataan riittävä määräraha palvelujen järjestämiseksi. Hyödynnetään normaalipalveluja riittävän tuen saamiseksi.

20 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 20(30) Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito - Aamupäivätoimintaa saa ammatillisessa opetuksessa (Kuhankoski, Asemakatu) 4 ja iltapäivätoimintaa 66 (74%) oppilasta - Tällä hetkellä on 66 peruskoulua käyvää kehitysvammaista koululaista. Lisäksi Korpilahdella on 8 koululaista (sivistystoimen puolella) - Koululaisten iltapäivätoiminnalle varataan riittävät ja asianmukaiset tilat - Tarve tällä hetkellä: n. 10 koululaisella ei ole iltapäivätoimintaa - Päivähoito toteutetaan perheiden tarpeiden mukaisesti ja järjestetään siihen tarvittava tuki. - Huomioidaan myös yöhoitotarve - Koulu, vammaispalvelut ja perhe suunnittelevat kuljetuksineen toimivan kokonaisuuden - Kuljetustarve ja aika minimoidaan - Mielekäs ja toimiva päivähoito järjestetään kaikille kouluikäisille kehitysvammaisille - Edistetään lähiyhteisöllisyyttä ja integrointia - Vakinaistetaan 10 työllistetyn, iltapäivätoiminnassa työskentelevän työntekijän työsuhteet, huomioidaan Korpilahden ja Luonetjärven ryhmien tarvitsemat resurssit - Turvataan kesäisin kokopäivähoito kaikille ko. palvelua tarvitseville lapsille - Turvataan ryhmään osallistuminen riittävällä ja ammattitaitoisella tuella. - Keskitetään keskustan koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kortepohjan kirkon tiloihin vuonna Tarkemmat toimenpide-ehdotukset ovat liitteessä Kotona asumisen tukitoimet - Vanhempiensa luona asuu 290 kehitysvammaista (liite 1) - Kotihoidon palveluja saa kehitysvammaisten asiakkaiden perheet tilapäisesti - ELVA-palvelua (erityislapsenvahtipalvelua) saa 10 perhettä (ent. Jklmlk) keskimäärin vrk/v - Perhelomitusta saa 8 perhettä (ent. Jkl alueella) keskimäärin 10 vrk/v - Klubitoiminnassa on 17 klubilaista 1-3 pv/vk, 3 tuntia/pv (sis. kuljetuksen) - Palvelusuunnitelman mukaisesti on järjestetty hoitoapua kotiin 4 kehitysvammaiselle joko kehitysvammaisten erityishuoltona tai lastensuojelulain mukaisena ennaltaehkäisevänä tukitoimena. - Taataan yksilölliset tukitoimet sekä kehitysvammaiselle asiakkaalle että hänen läheisilleen - Lisätään palveluohjausta - Kohdennetaan kotihoidon palveluja/omaishoidon tukea kehitysvammaisten/autististen lasten perheille - Laajennetaan tukihenkilötoimintaa osallistumisen tukemiseksi - Laajennetaan perhelomitusta vaikeimmin hoidettavien asiakkaiden perheille - Aloitetaan parkkipaikkatoiminta Päiväharjun toimintakeskuksessa syksyllä Laajennetaan ELVA-palvelua koko Jyväskylän alueelle - Kehitysvammainen asiakas ja hänen läheisensä saavat tarvitsemansa palvelut ja tuki toimet kotiinsa.

1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS PALVELUT...

1 JOHDANTO YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS PALVELUT... Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS... 5 3.1 Visio... 5 3.2 Asiakkuus... 5 3.3

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palvelut Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palveluiden ydinprosessit: 1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus Ennaltaehkäisy HTE on kaikkea sote-palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot