Luentomateriaali /HOJKS koulutus. Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luentomateriaali /HOJKS koulutus. Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma"

Transkriptio

1 Luentomateriaali /HOJKS koulutus Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma

2 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 20 Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijapalveluita tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Luentomateriaali /HOJKS koulutus

3 HOJKS perustuu Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet kullakin koulutusalalla Oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman tavoitteet Henkilökohtaiset tavoitteet Luentomateriaali /HOJKS koulutus

4 Asetus Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98, 8 1. Suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteet ja tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma; 2. Millä perusteella opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena 3. Mitä opiskelun edellyttämiä erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan 4. Mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa. Luentomateriaali /HOJKS koulutus

5 HOJKS säilykepurkissa HOJKS Henkilötiedot ja koulutuksen perustiedot Rajoitteet/ tarve palveluille Suunnitelma Pitkän aikavälin tavoitteet 3x lukuvuodessa Menetelmät ja palvelut Lyhyen aikavälin tavoitteet Tavoitteet Arviointi

6 Erityisopetuksen peruste 01 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 02 Kielelliset vaikeudet 03 Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 04 Lievä kehityksen viivästyminen 05 Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 06 Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 07 Fyysiset pitkäaikaissairaudet 08 Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 09 Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 10 Kuulovamma 11 Näkövamma 12 Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta Luentomateriaali /HOJKS koulutus

7 Hyvät arjen taidot ja sosiaaliset taidot Runsaan tuen tarve oppimisvalmiuksissa Ei tuen tarvetta Haasteelliset oppimisvaikeudet Hyvät oppimisvalmiudet Runsaan tuen tarve arjen taidoissa ja sosiaalisessa sopeutumisessa sekä oppimisvalmiuksissa Runsas tuen tarve arjen taidoissa/ sosiaalisessa sopeutumisessa Puutteelliset arjen taidot ja sosiaaliset taidot

8 MAIJA 16v LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Osittain yksilöllistetty peruskoulu 04 Keskivaikea kuulovamma Turnerin syndroma Keskivaikea masennus 06 ADD 01 Mikä on ensisijainen erityisopetuksen peruste?

9 Luentomateriaali /HOJKS koulutus Millainen on hyvä HOJKS?

10 Koulutusmateriaali/ Riina Karvonen

11 HOJKS- kysymyksiä Puhutaanko lomakkeesta, kirjaamisesta vai elävästä HOJKSista? Mitkä tiedot ovat olennaisia ja millä on merkitystä käytännössä? Lain määräämät asiat tulee löytyä lomakkeesta, mutta mitkä ovat opiskelijan tavoitteet, joihin HOJKSin laatimisella vastataan. Kuinka saadaan opiskelija osalliseksi oman HOJKS:n laadintaan? Miten kehitämme Primusta niin, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla HOJKS+ HOPS laadintaa? Miten varmistamme HOJKS osaamisen? Luentomateriaali /Riina Karvonen

12 HOJKS:n merkitys Opiskelijalle Koulutuksellinen tasa-arvo Yksilöllistää, aktivoi, sitouttaa, motivoi ja auttaa tiedostamaan omaa oppimista, osallistuminen HOJKSn laatimiseen Konkretisoi, jäsentää, selkeyttää, pilkkoo, mahdollistaa palautteen Huoltajille Väline yhteistyöhön opettajien ja opiskeluhuollon kanssa Osallistuminen suunnitelman laadintaan Yhteiset tavoitteet, rooli opiskelijan tukemisessa Luentomateriaali /HOJKS koulutus

13 HOJKS:n merkitys Opettajille Työväline arjessa, opiskelijan tuntemukseen, opetuksen suunnitteluun, yksilöllistämiseen, mukauttamiseen, seurantaan, arviointiin ja yhteistyöhön Pedagoginen työväline oman työn suunnitteluun Opiskelijapalveluille ja ohjaajille Oppimista ja kuntoutumista tukevien palveluiden järjestäminen ja integroiminen Moniammatillisen työskentelyn toteuttaminen, tuki opettajille Verkostoyhteistyön mahdollistaminen Luentomateriaali /HOJKS koulutus

14 HOJKS:in merkitys Oppilaitokselle/koulutuksen järjestäjälle Viranomaisasiakirja, päätös -> muutoksenhakuoikeus Rahoituksen perusta Resurssien määrittelijä Toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämisen työkalu Koko oppilaitosyhteisön tulee edistää opiskelijoiden oppimista ja HOJKS:n toteutumista Luentomateriaali /HOJKS koulutus

15 Tavataanko vai kohdataan? Kohtaamisen haasteet opiskelijatyössä Luentomateriaali /HOJKS koulutus

16 Kohtaaminen Kohtaaminen ei ole vain tekniikkaa. Ratkaisevaa on, millainen on meidän ihmiskuvamme, teoriamme ihmisen muutoksesta ja millaisena näemme kohtaamamme ihmiset. Luentomateriaalia; Riina Karvonen

17 Mitä kohtaamme? Missä ohjaamme?

18 Luentomateriaalia; Riina Karvonen Mitä kohtaamisessa tapahtuu?

19 Tyylit ja roolit Opetus ja ohjaushenkilöstö on ison haasteen edessä valitessaan omaa kohtaamistyyliään. Joskus on hyvä kysyä sitäkin, ymmärretäänkö ja joustetaanko liikaa? Onko kaikki tehtävä aina pehmeästi nuoren ehdoilla? Missä menee ymmärtämisen ja vastuuseen kasvattamisen raja? Missä menee ammatillisen kuntoutuksen ja terveydenhuollon / sosiaalitoimen palvelujen raja? Mitä tarkoittaa osallisuus, dialogisuus, voimaantuminen Miten voimme työssämme vahvistaa niiden toteutumista? Luentomateriaalia; Riina Karvonen

20 Tapaukset 1. Risto Reippaat 2. Toivottomat? Rakkauden määrä 3. Kuuluuko nämä meille.

21 Kohtaamisen laatua on 1. Läsnäolo 2. Puheenaiheet 3. Tekniikat

22 Mikä toimii asiakastyössä? Menetelmä Vuorovaikutussuhde 8% 70% Selittämätön syy 22% Arkiminä Työminä Luentomateriaalia; Riina Karvonen

23 Kohtaamisen osa-alueet Arvot Myötätunto Vuorovaikutustaidot = ystävällisyys Tieto- ja taitoperusta = järkevä ajattelu

24 Havahtuminen omien toimintamallien ja uskomusten äärellä Hoivaava vanhempi, arvosteleva vanhempi Vanhempi Aikuinen Lapsi Luonnonlapsi, mukautunut lapsi, pikku professori Transaktioanalyysi, Eric Berne ( ). Luentomateriaalia; Riina Karvonen

25 Asiakassuhteen vastavuoroisuus Vastavuoroisuus edellyttää työntekijältä, että menet sinne, missä asiakkaasi on Olennaista yhteistyösuhteen luomisessa on, että pysyttelet asiakkaan näkökulmassa tarkastelet, missä vaiheessa asiakkaasi on suhteessa muutokseen: ei tunnista muutostarvetta tunnistaa muutostarpeen ja alkaa haluta sitä pyrkii muutokseen, toimii sen aikaansaamiseksi muuttaa toimintaansa Ja työskentelet asiakkaasi muutosvaiheen kentällä. Luentomateriaalia; Riina Karvonen

26 Voimaantumisen mahdollistaminen Voimaantuminen Voimaantuminen Motivaatio Havahtuminen Toiminta Nähdyksi tuleminen Aito kohtaaminen Ihmisarvo Dialoginen vuorovaikutus Läsnäolon voima Reflektoiva ohjaus Mielikuvien ja uskomusten tarkastelu Merkityksen kokeminen Osallistava ohjaus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Positiivinen ja kannustava palaute Yhdessä tekeminen Koulutusmateriaali/ Riina Karvonen

27 Motivoiva haastattelu HOJKS työkaluna Luentomateriaalia; Riina Karvonen

28 Motivaation määritelmä Motivaatiolla tarkoitetaan niitä prosesseja, jotka käynnistävät tavoitteellisen toiminnan. Se on kokonaisvaltainen, tiettyyn tilanteeseen liittyvä psyykkinen tila, joka määrää, millä vireydellä ihminen toimii ja mihin hän energiansa suuntaa. Motivaation ei ole persoonaan liittyvä ominaisuus, vaan tila, johon vuorovaikutus vaikuttaa Niinpä myös työntekijä vaikuttaa aina asiakkaansa motivaatioon jollakin tavalla Luentomateriaalia; Riina Karvonen

29 Alkuasetelmat Opiskelijaa kiinnostaa vain itselle hyvät syyt muuttua. Opiskelija puhuu muutoksen puolesta ja opettaja auttaa häntä itseilmaisussa. Motivoivan haastattelun perusta yhdessä toimiminen voimavarojen löytäminen autonomian kunnioittaminen Luentomateriaalia; Riina Karvonen

30 Motivoivan haastattelun periaatteet Empaattinen ilmapiiri, hyväksyvyys Väittelyn välttäminen, leimaamattomuus Vastarinnan ymmärtäminen ja hyödyntäminen Opiskelijan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja uskon luominen oman toiminnan vaikuttavuuteen Keskustelutilanteen luottamuksellisuus ja aito läsnäolo Luentomateriaalia; Riina Karvonen

31 Mitä haastattelijalta vaaditaan? Yksilöllisten erojen kunnioittamista Ristiriitaisuuden ja erilaisten näkökulmien sietämistä Vähitellen etenevän muutoksen kestämistä Aitoa kiinnostusta ja läsnäoloa Mahdollisuuksien ja toivon näköaloja Asiantuntijaroolista luopumista Luentomateriaalia; Riina Karvonen

32 Motivoivan haastattelun menetelmät Avoimet kysymykset Heijastava kuuntelu, reflektiot Yhteenvedot Ristiriidan näkyväksi tekeminen Vahvistaminen ja palaute Muutospuheen kuuleminen, sen houkuttelu ja siihen tarttuminen Luentomateriaalia; Riina Karvonen

33 Kysyminen tie muutospuheeseen Välittyy henkilökohtainen kiinnostus, huolenpito ja ajan antaminen. Antaa opiskelijalle aktiivisen roolin, vaikka opettaja ohjaa keskustelua. Opiskelija voi antaa tietoa, jota ei suljetuilla kysymyksillä olisi huomannut kysyäkään. Edellyttää hyvää psykomaantiedettä : katsekontakti, reflektiivinen kuuntelu = hyvä sosioemotionaalinen toiminta. Luentomateriaalia; Riina Karvonen

34 Kysyminen tie muutospuheeseen Suljetut kysymykset Haetaan spesifiä tietoa ja odotetaan lyhyitä vastauksia: Oletko aikonut lisätä liikuntaa, lopettaa tupakoinnin? Avoimet kysymykset Vastaamiselle annetaan enemmän tilaa. Haastetaan asiakas kertomaan jotain hänen mielestään tärkeää: Miten voit, mitä kuuluu? Luentomateriaalia; Riina Karvonen

35 Avoimet kysymykset Mitä? Miten? Kuka? Milloin? Missä? Oletetaan että Kuinka? Luentomateriaalia; Riina Karvonen

36 Esimerkkejä avoimista kysymyksistä: Kerro millaisia toiveita Sinulla on tämän opiskelun suhteen? Mistä olet tällä hetkellä huolissasi? Mitkä asiat toivoisit elämässäsi muuttuvan? Mitä esteitä tälle muutokselle on? Mikä saa sinut innostumaan? Luentomateriaalia; Riina Karvonen

37 Puheenaiheet Läsnäolo ja sitoutuminen on työskentelyn perusta Aloita kuuntelemalla; tehtävänä on ymmärtää, mistä asiakkaan tilanteessa on kysymys Avoimet kysymykset Reflektiot Yhteenvedot Kannustus Hyödynnä tietoisuuden kehää Toiminta Havainnot Tulkinta Tahto Tunne Luentomateriaalia; Riina Karvonen

38 Mitä Sinulta toivoisin Huomioi minut tervehtimällä ja kysy mitä minulle tänään kuuluu. Ole oikeasti läsnä ja kuuntele mitä minulla on sanottavaa. Kohtaa minut kiireettä. Huomioi mielipiteeni ja ole siitä kiinnostunut. Rento tunnelma ja huumorintaju ovat minulle tärkeitä. Kannusta ja tsemppaa minua silloinkin, kun asiat eivät mene suunnitellusti. Kohtele minua ja muita tasapuolisesti. Anna minulle rakentavaa palautetta. Positiivinen asenne ja kannustaminen auttavat minua yrittämään. Kehu minua kun onnistun. Tarvitsen sinulta myös konkreettisia ohjeita ja neuvoja. Onnistunut lyhytkin kohtaaminen on minulle merkittävä. Olethan juuri minua varten tässä tilanteessa

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot