OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

2 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat ovat käyneet läpi keskeisimpiä palveluja ja käytäntöjä tavoitteena laatia yhteinen toimintamalli perustetun Oulunkaaren kuntayhtymän vammaispalveluun. Vammaispalveluun ollaan laatimassa valtakunnallista soveltamisohjetta, mutta työryhmä koki tarpeelliseksi tarkastella kuntien käytäntöjä ja Oulunkaaren alueella asuvien vammaisten henkilöiden erilaisia tarpeita. Yhteisiä valtakunnallisia ohjeita odotellessa, päätöksiä tehtäessä, kannattaa tutustua Assistentti. infon sivuihin. Päätöksiä tehtäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että perusteluna ei saa käyttää yleisohjeita vaan päätökset tulee perustua aina yksilölliseen harkintaan ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioon ottamiseen. Perustehtävä. Vammaispalvelulain 1 mukaisesti vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluasetuksen 1 mukaan kunnan tulee ehkäistä ja poistaa vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia rajoittavia esteitä ja haittoja siten, että he voivat toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Vammainen henkilö. Vammaispalvelulain 2 mukaisesti vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon lain sisältö kokonaisuudessaan suhteessa vaikeavammaisen henkilön yksilöllisiin vammasta ja sairaudesta aiheutuviin tarpeisiin. Vaikeavammaisuus määritellään haettavan palvelun näkökulmasta. Virallista ohjeistusta vaikeavammaisuuden määrittelemisestä ei ole. Vaikeavammaisuutta arvioidaan toiminnan suhteen. Jokaisen vammaispalvelun ja tukitoimen kohdalla myöntämiskriteerit ovat määritelty erikseen. Harkittaessa henkilön oikeutta tiettyyn palveluun jää sosiaalityöntekijän omalle näkemykselle ja tulkinnalle varaa. Vaikeavammaisuutta arvioidaan siis aina toiminnan esim. liikkumisen suhteen (se ei ole yleinen tila), vaan kyse on aina toiminnallisesta tilanteesta, jonka taustalla on vamma tai sairaus. Henkilön toimintakyvyn alenema voidaan havaita esimerkiksi vertaamalla toimintakykyä samanikäisen väestön keskimääräiseen toimintakykyyn. Palveluiden ja tukitoimien järjestämisvastuu. Vammaispalvelulain 3 mukaan vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä on kunnalla. Kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä (VpL 5 ). Palveluja järjestettäessä on huomioitava asiakkaan yksilöllinen tarve. Vammaispalvelulain 6 mukaan Sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja sekä pyrittävä toiminnallaan ehkäisemään epäkoh-

3 tien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Vammaispalvelulain 7 mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle. Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja ja tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. Vammaisen henkilön on oikeus saada palveluita hänen omalla äidinkielellään. Lain suhde muuhun lainsäädäntöön. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksin muun lain nojalla. Vammaispalvelulain 4 1 mom. mukaan vammaispalvelulaki on toissijainen suhteessa sosiaalihuoltolakiin ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun laki on toissijainen suhteessa vammaispalvelulakiin. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään kuitenkin kehitysvammaisille henkilöille silloin, jos ne ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden sopivampia ja ovat muutoinkin paremmin hänen etunsa mukaisia. Sen estämättä, mitä 4 1 momentissa on säädetty, voidaan vammaiselle henkilölle antaa tämän lain mukaisia palveluja tai taloudellisia tukitoimia, jos 1 momentissa tarkoitetun muun lain nojalla annettavan palvelun tai etuuden saaminen viivästyy. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. (Hallintolaki 8 ). 2 HAKUPROSESSI Asiakkuuden syntyminen. Asiakkuus alkaa yleensä joko siten, että asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse suoraan sosiaalityöntekijään, tulee toimistolle varatulle ajalle tai toimittaa kirjallisen hakemuksen. Asiakas voi tulla hakijaksi myös muiden viranomaisten lähettämänä. Muiden viranomaisten kautta tieto asiakkaan palvelun tai tukitoimen tarpeesta tulee yleensä erinäisten lausuntojen muodossa esimerkiksi lääkäriltä, fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, kuntoutusohjaajalta, kuntoutuslaitokselta jne. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät selvitykset. Yleensä hakemuksessa on itse hakemuksen lisäksi muita asiantuntijalausuntoja kuten esimerkiksi lääkärin lausunto hakijan vammasta/sairaudesta sekä suositus palveluun tai tukitoimeen liittyen. Lisäksi liitteenä voi olla kotihoidon tai kotisairaanhoidon lausunto, Kelan hoito- tai vammaistukipäätös, vakuutusyhtiön tai tapaturmaviraston päätös, fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan ja/tai toimintaterapeutin lausunto palvelun tai tukitoimen tarpeesta ja henkilön toimintakyvystä, Kuntoutuslaitoksen suositus palvelun tai tukitoimen tarpeesta, aikaisemman kunnan/kaupungin päätös asiakkaan aikaisemmista palveluista ja tukitoimista, kustannusarvio apuvälineen/koneen/laitteen hankintahinnasta, kustannusarvio ja selvitys asunnonmuutostyötarpeista, päätös autoveronpalautuksesta, päätös poliisiviranomaisen myöntämästä vammaisen pysäköintiluvasta tai jokin muu sellainen asiakkaan mielestä hänen hakemusasiaansa liittyen tarpeellinen ja päätökseen mahdollisesti vaikuttava selvitys.

4 On hyvä huomioida, että muut asiantuntijalausuntoja tai suosituksia antavat viranomaiset eivät määrittele asiakkaan vaikeavammaisuutta, vaan he määrittelevät asiakkaan sairaudet, haitat, terveydentilan tai toimintakyvyn suhteessa palveluun ja tuen tarpeeseen, jotta sosiaalityöntekijä voi määrittää asiakkaan vaikeavammaisuuden kokonaisuuden ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Käsittelyaika. Vammaispalvelulain mukaisia palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittely on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä (VpL 3 a 1 mom.). Yhteydenoton jälkeen palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksensa, jollei asian selvittäminen vaadi erityisestä syystä pitempää käsittelyaikaa (VpL 3 a 3 mom.). Hallintolain 23 :n 1 mom., Perustuslaki 21 :n 1 mom.). Hallintolain 23 :n 2 momentissa viranomainen myös velvoitetaan asianosaisen pyynnöstä antamaan arvio päätöksen antamisajankohdasta. Pyyntö voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Jos käsittelyaika muodostuu arvioitua pidemmäksi, on asianosaisen pyynnöstä annettava uusi arvio ja samalla ilmoitettava syy käsittelyn viivästymiseen. Viranomaisen on muutoinkin vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin kysymyksiin. Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma. Mikäli kaikkia liitteitä ei ole hakemuksessa, niin sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaaseen joko puhelimitse tai kirjeitse yhteyttä ja pyytää hakemukseen liittyen lisäselvitystä (Hallintolaki 22 ) määriteltyyn aikaan mennessä (Hallintolaki 33 ) sekä varaa ajan tapaamiseen hakemusta koskien ja palvelusuunnitelman tekoa tai tarkistusta varten. Päätös edellyttää tapaamista ja se voi olla joko kotikäynti tai muu yhdessä sovittu paikka. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseksi on tilanteita, joissa suunnitelma on hyvä tehdä moniammatillisesti. Sosiaalityöntekijä, palvelun järjestäjä tai asiakas itse kutsuu tarvittavan verkoston kokoon palvelusuunnitelman laatimiseksi. Asiakas kuitenkin aina määrittää sen, ketä palvelusuunnitelmatilanteessa on mukana. Palvelusuunnitelman sisältö. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma (SHL 812 / ). Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan (VpL 3 a 2 mom.). Palvelusuunnitelma on asiakaslain mukaan laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa siihen millaisia palveluita ja tulitoimia hänelle järjestetään, ja millä tavoin ne toteutetaan. Ensisijaisesti on otettava huomioon vammaisen henkilön oma käsitys avusta, palvelutarpeesta ja niiden järjestämistavasta. Vammaispalvelulain 3 2 momentti korostaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8 :ssä olevien asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista koskevien säännösten huomioon ottamista. Asiakaslain 9 :ssä (itsemääräämisoikeus erityistilanteissa) 10 :ssä (alaikäisen asema) tarkoitetuissa tilanteissa suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisen kanssa. Vammainen henkilö on paras asiantuntija, kun määritellään hänen yksilöllistä avun tarvettaan. Avun tarvetta ei voi määritellä pelkästään vamman tai sairauden laadun tai diagnoosin perusteella. Henkilöt kokevat avuntarpeensa eri tavalla. Palvelusuunnitelmalla on kes-

5 keinen merkitys avuntarpeen kartoituksessa. Palvelusuunnitelmaan ei ole Oulun kaaren kuntayhtymällä yhteistä käytäntöä / lomaketta (tulossa myös valtakunnallinen malli). Alla on eri lähteistä koottu haastattelurunko helpottamaan palvelusuunnitelman laatimista (Päiväniemi 2003). KUVAUS NYKYTILANTEESTA fyysinen toimintakyky itsestä huolehtiminen asumistaidot, kodinhoito työkyky sosiaaliset taidot sosiaaliset suhteet ilmaisukyky kyky ymmärtää puhetta tai puhetta korvaavia menetelmiä terveys ja turvallisuus arkielämän kannalta tärkeät taidot, kyky omaksua uutta oppia sosiaalinen tukiverkosto ja sen toimivuus asuin- ja elinympäristöön liittyvät tekijät vapaa-aika TIETO PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN NYKYTILANTEESTA sosiaaliturva (esim. erityiskorvattavat lääkkeet, SV -päiväraha, tai kuntoutustuki/eläke) sosiaalipalvelut (vammaispalvelu, kotipalvelu, omaishoidontuki, asumispalvelut jne.) vuorohoito, kuntoutusjaksot ym. mahdolliset terapiat tieto muista suunnitelmista (toimintakykymittarit, kuntoutussuunnitelmat ym.) PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MUUTOSTARPEET asiakkaan oma näkemys omasta hyvästä elämästä kirjattuna myös ne toiveet joita ei voida toteuttaa perheen/omaisten tukitarpeet SUUNNITELMAN MAHDOLLISUUDET, TAVOITTEET JA KEINOT lähitavoitteet ja toimintasuunnitelma selkeästi kirjattu asiakkaan oikeudet palveluihin ja tukitoimiin perustelut, jos jokin palvelu tai tuki evätään asiakkaan oma sitoutuminen ja vastuu lähiyhteisön/omaisten tavoitteet, mahdollisuudet ja keinot ammatillisen yhteisön tavoitteet ja keinot tukitiimi tai vastuuhenkilö nimetty terapeuttien ja muun verkoston tiedon hyödyntäminen, mukana suunnittelussa PALVELUSUUNNITELMIEN SEURANTA JA ARVIOINTI seuranta: miten milloin uudelleen arviointi vastuuhenkilöiden yhteystiedot Palvelusuunnitelma ei ole päätös palveluista. Suunnitelma on päätöksenteon tukena sekä kokoaa tiedon asiakkaan sen hetkisistä palveluista ja palvelutarpeesta. Palveluista tekevät päätökset ne viranhaltijat, joiden toimivaltaan päätökset kuuluvat. Tästä asiasta on hyvä olla maininta suunnitelmassa. Palvelusuunnitelmassa tulisi näkyä palvelun käyttäjän tai jos hän ei sitä riittävästi kykene tuomaan esille hänen omaisensa / edustajansa toiveet.

6 Päätöksenteko. Sosiaalityöntekijä antaa päätöksen hallintoasiassa aina kirjallisena (Hallintolaki 43 ) ja postittaa sen asiakkaalle. Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi. Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuun tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista siten kuin siitä erikseen säädetään. Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta; 2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu; 3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä 4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. (Hallintolaki 44 ) Päätös on perusteltava (Hallintolaki 45 ). Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee esimerkiksi sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin. Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava: 1) valitusviranomainen; 2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; sekä 3) valitusaika ja mistä se lasketaan. Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta. (Hallintolaki 47 ) Oulunkaaren kuntayhtymä: Päätöksen teossa noudatetaan palvelutuotantolautakunnan delegoinnista, talousarvion täytäntöön panosta ja taksasta annettuja ohjeita. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään kalenterivuodeksi tai määräaikaisina, mutta esimerkiksi kuljetuspalvelut, palveluasuminen sekä henkilökohtainen apu myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, ellei jokin syy edellytä määräaikaista päätöstä. Syy on perusteltava. Yli 65-vuotiaiden palvelujen arvioinnin / palvelusuunnitelman vammaispalvelujen osalta tekee pääsääntöisesti vanhuspalvelujen työntekijät. Päätökset tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä. Oulunkaaren kuntayhtymän vammaispalvelujen tiimin tehtävänä on käsitellä merkitykseltään ja kustannuksiltaan isompia asiakokonaisuuksia. Seurata, että kuntayhtymässä vammaiset henkilöt ovat tasa-arvoisessa asemassa. Lisäksi tehtävänä on palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Oulunkaaren kuntayhtymällä ei ole vielä yhteisiä lomakkeita. Hakemuksen voi tehdä entisillä lomakkeilla tai vapaamuotoisena hakemuksena.

7 3. VAMMAISPALVELULAIN JA VAMMAISPALVELUASETUKSEN MU- KAISET PALVELUT Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä, hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla. Vammaispalvelulain 8 :ssä on määritelty vammaisille tarkoitetut palvelut. Vammaispalvelulaki korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta elää ja toimia samoissa elinympäristöissä kuin muutkin kansalaiset. Vammaispalvelulailla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palvelut ovat kuljetuspalvelujen omavastuuosuutta lukuun ottamatta maksuttomia. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma tai muu vastaava, josta ilmenee vaikeavammaisuus kyseiseen palveluun. Kunnalla ei ole kuitenkaan erityistä velvollisuutta palveluasumisen, asunnon muutostöiden eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (esim.laitoshoito). Vammaispalvelulain (VpL 8, 8 c, 8 d ) mukaisia palveluja ja tukitoimia ovat: Tulkkipalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Henkilökohtainen apu Kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen Palveluasuminen Muita vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia (VpL 8, 9 ) ovat: Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Asunnon muutostyöt Kuntoutusohjaus Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Sopeutumisvalmennus Ylimääräiset erityiskustannukset Ylimääräiset vaatekustannukset 1. Asunnon muutostyöt Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Tavoitteena on, että henkilö voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan.

8 Asunnon muutostöinä korvataan vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, induktiosilmukka, tukikahvojen kiinnittäminen sekä kylpyhuoneen, wc tilojen korjaukset. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esim. nostolaitteet ja hälytyslaitteet. Tarvittava väline tai laite annetaan yleensä asiakkaan käyttöön ja palautetaan sosiaalitoimelle, kun käytön tarve lakkaa. Home ja kosteusvauriot eivät kuulu vammaispalveluna korvattaviksi. Päätöstä tehtäessä asunnonmuutostöistä on hyvä keskustella asiakkaan kanssa, että rakenteissa ilmenevät kosteusvauriot eivät oikeuta vammaispalveluavustukseen ja näin ollen myöhemmin ilmeneviin kosteusvaurioihin kunta ei ole velvollinen osallistumaan. Jos asuntoon korjausta tarvitsevalla henkilöllä ei ole oikeutta vaikeavammaisille tarkoitettuihin asunnonmuutostöihin, on mahdollista hakea Valtion korjausavustusta sosiaalisin perustein. Avustusta myönnetään tavallisesti 40 %. Tilanteissa, joissa ehkäistään laitoshoito avustus on 70 %. Oulunkaaren kuntayhtymä: Päätökset asunnonmuutostöistä tekee vammaispalvelujen viranhaltija asiantuntijoiden laatimien kustannusarvioiden pohjalta. Päätösten teossa on huomioitava talousarvion täytäntöönpanon ohjeistus. Suunnitelmia tehtäessä otetaan huomioon, että kyse on liikkumishaitan poistosta ja päätökset tehdään siltä pohjalta edullisimman ratkaisun mukaan. Mikäli asiakas haluaa kalliimman ratkaisun, niin asiakas maksaa ylimenevän osuuden itse. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (omistus jää kuntayhtymälle): - Kuulovammaisten ja näkövammaisten laitteita OYS:n kuntoutusohjaajien suosituksesta. - Ovenavausjärjestelmät - Henkilönostimet ensisijaisesti siirrettävät nostolaitteet lääkinnällisenä kuntoutuksena, seinään tai kattoon kiinnitettävät kuuluvat vammaispalvelun kustannettaviksi muutostöiksi. - Hälytys- ja kommunikaatioapuvälineet Jos asiakas tekee muutostyön itse, kustannetaan materiaalit. Alv:n saamiseksi kuntayhtymän hyödyksi asiakkaalle annetaan maksusitoumus tai ohje laskutusta varten. Saunat eivät kuulu muutostöinä toteutettavaksi tukitoimeksi. Keittiön muutostyön lähtökohtana on, että asiakas työskentelee pyörätuolissa tai tuettuna seisten ja on aktiivinen keittiötöissä. Suunnittelun ja muutostyöt ostopalveluina kunnilta

9 Asunnon muutostyöt tilanteissa, joissa nopeutetaan laitoshoidosta kotiutumista ja jotka eivät ole vammaispalvelua. Toteuttaa vanhuspalvelu. 2. Kuljetuspalvelut Vaikeavammaisuuden määrittäminen. Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vammansa tai sairautensa vuoksi julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti, jolloin kriteerinä käytetään vammaisuuden tai vajaakuntoisuuden pitkäaikaisuutta, erityisesti suoriutumisvaikeuksia elämäntoiminnoissa ja välttämätöntä tarvetta apuun tai palveluihin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnettäessä lähtökohtana on asiakkaan itsenäisessä selviytymisessä tukeminen. Vaikeavammaisuus voi olla fyysisistä tai psyykkisistä syistä johtuvaa. Vaikeavammaisuusedellytys voi täyttyä siitä syystä, että henkilö ei pysty psyykkisen sairautensa vuoksi käyttämään joukkoliikennevälineitä esim. psyykkisten häiriöiden aiheuttamat vaikeat käyttäytymishäiriöt. Erityisiä suoriutumisvaikeuksia aiheuttavat jatkuvaluonteinen apuvälineen käyttö (esim. pyörätuoli) tai sokeus tai muu jatkuva liikkumisen vaikeus. Lisäksi harkinnanvaraisesti matkoja lyhyemmälle määräajalle voidaan myöntää kuntoutuksellisista syistä. Arvioitavaksi tulee, voiko henkilö ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä. Vaikeavammaisuuden arviointi voi perustua seikkoihin, jotka eivät ole ennalta arvattavissa esim. säähän liittyvät tekijät. Tällöin ajallisesti rajattua oikeutta on voitava tarkistaa. Erityisiksi vaikeuksiksi ei katsota kauppakassien kantamiseen liittyviä haittoja, yksinäisyyttä, haja-asutusalueella asumista ja joukkoliikenteen puuttumista asuinalueelta. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset (VpA 4 2 mom). Lähikuntaa ei voi määritellä siten, että se koskisi vain naapurikuntia. Maantieteellinen rajaus ei perustu lakiin. Palvelun toteuttaminen. Palvelu toteutetaan taksilla tai invataksilla joko yksittäiskuljetuksina tai kimppakyytinä. Kuljetuspalvelun toteuttamisessa kimppakyytejä tullaan tulevaisuudessa lisäämään. Eri päätöksellä myönnetään yksittäismatkoja taksilla, aikana jolloin kimppakyyti ei ole käytettävissä (iltaisin ja viikonloppuisin). Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kuljetuspalvelujen järjestämistapa rajoita vammaisen henkilön yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja tukitoimia. Asiasta tulee sopia palvelusuunnitelmassa. Tarpeen selvittäminen. Lääkärinlausunto vaikeavammaisuudesta ei yksin riitä päätöksen perusteeksi, vaan tarvitaan sosiaalinen arviointi. Harkittaessa edellytysten täyttymistä, kiinnitetään huomiota vammaisen omaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön ja selvitetään se, missä palvelu, harrastukset tms. ovat saatavilla.

10 Vaikeavammaisen henkilön ei tarvitse hakemuksessaan selvittää mitään muita, kuin kuljetuspalvelujen yleisten edellytysten (vaikeavammaisuuden) ja vammaispalveluasetuksen tarkoittamien syiden kohtuuttomat vaikeudet käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä olemassa olo. Kunta ei voi yleisohjeellaan tai yksilöpäätöksellä rajata subjektiivista oikeutta sanelemalla tai osoittamalla hyväksyttävät matkojen tarkoitukset. Tarve tulee kuitenkin selvittää, kun on kyse opiskelu tai työmatkoista, tai jos käytössä on oma auto, johon saatu autoveronpalautusta. Lisäksi kuljetuspalvelujen tarpeesta on esitettävä selvitys, jos kuljetuspalvelua haetaan lähikuntiin ulottuvina. Kuljetuspalvelun laajuus ja ulottuvuus. Kuljetuspalvelua on järjestettävä vaikeavammaiselle tai sairaalle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus työhön tai opiskeluunsa liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa (VpL A 6 ). Edellyttää toteennäyttämistä, jos matkojen enemmän kuin 18. Kuljetuspalvelua ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla (SV-matkat / Kela). Samassa taloudessa asuvien matkoja voi toteuttaa kimppakyyteinä. KHO:n päätös siitä, että vaikeavammaiset hakijat aviopuolisot pystyivät yhteiskuljetuksen avulla suoriutumaan tarvitsemistaan matkoista. Kyse oli myös kunnan oikeudesta päättää matkojen järjestämistavasta. Kuljetuspalvelujen järjestämisvelvollisuus koskee jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia, joilla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvia kuljetuksia tai lähikuntiin ulottuvia kuljetuksia. Lähikunta voidaan määritellä toiminnallisena lähikuntana, jolloin on otettava huomioon vammasta tai sairaudesta aiheutuva tarve sellaisiin palveluihin, joita ei ole saatavissa asuinkunnan alueella esim. lentokenttä, rautatie. Toiminnallisista lähikunnista on hyvä sopia palvelusuunnitelmalla. Taksilla peritystä matkasta peritään omavastuumaksu, jonka asiakas maksaa autonkuljettajalle. Omavastuuosuus on julkisen linja-autotaksan mukainen maksu. Korvattavat kohtuulliset kustannukset. Kuljetuspalvelulle ei voi määrätä oikeudellisesti sitovalla tavalla yleisohjetta euromääristä. Kohtuullisuutta arvioitaessa ja niitä korvattaessa on vaikeavammaisella henkilölle annettava tarvittaessa matkan aikana lyhyehköön pysähdykseen (esimerkiksi pankkiautomaatti, kukkakaupassa käynti yms.), mikäli matka oli alun perin tarkoitettu (ilman pysähdystä) jatkumaan muuhun päätepisteeseen. Tällaisesta lyhytkestoisesta pysähtymisestä ei voida periä uutta omavastuuta. Odotusaikoja on ohjeistettu halvimman toteuttamistavan säännön mukaan eli odotus pitempikin on luvallinen, jos se tulee halvemmaksi kuin se että tilataan uusi taksi ja näin usein on jos matkat kuntakeskuksiin ovat pitkiä. Jos on pidempi odotusaika, kyseessä on aina kaksi matkaa. Ohjeet sanovat, että samalta ajanjaksolta, jolta peritään avustamislisää, ei voi periä odotusajan maksua. Avustamislisä sisältää kuljetettavan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. Kuljettajalla ei ole velvollisuutta toimia kuljetettavan henkilökohtaisena avustajana ennen saattamista tai sen jälkeen. Periaatteena voidaan pitää, että kuljetettava tulee noudettaessa saattaa turvallisesti noutokohteesta autoon ja kuljetuksen päättyessä siitä pois. Näin sanoo ohje, mutta taksiyrittäjä toimii usein ikään kuin henkilökohtaisena avustajana ja silloin voi olla kohtuutonta edellä mainittu ohje. Kunnalle tulee kalliimmaksi laittaa avustaja mukaan.

11 Saattajapalvelu on järjestettävä, jos henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, ettei kuljettajan apu ole riittävä. Saattajalta ei maksua peritä. Mikäli vaikeavammaisella on henkilökohtainen avusta, riippuu saattamispalvelujen järjestämisvastuu siitä, mihin avustaja on myönnetty. Kuljetuspalvelujen järjestäminen. Kunta voi järjestää kuljetuspalvelut taksikuljetuksena, kutsutaksikuljetuksina, yhteiskuljetuksina, palvelulinjoja hyödyntäen. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kunta tosiasiallisesti rajoita vammaisen yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia. Vaikeavammaisen henkilön ollessa laitoshuollossa, kuuluu sosiaalihuoltolain 24 :ään ja sosiaalihuoltoasetuksen 11 :ään myös tarpeelliset kuljetukset. Vammaispalvelulaki voi tulla täydentävänä sovellettavaksi näissä tilanteissa. Yksityisissä hoivalaitoksissa eivät kuljetuspalvelut välttämättä sisälly hoidettavan maksamaan tai kunnan ostamaan palvelun hoitopäivän hintaan. Yrittäjän kanssa tulisi sopia näistä seikoista sopimusta tehtäessä. Oulunkaaren kuntayhtymä: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetusten käyttömahdollisuus selvitetään aina ensisijaisesti. Erityisesti ne asiakkaat, jotka olosuhteiden tai muiden painavien syiden takia hakevat VpL:n mukaista kuljetuspalvelua, mutta joilla ei ole liikkumishaittaa. Päätökset sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain alle 65- vuotiaiden mukaisista kuljetuspalveluista tekevät vammaispalvelujen / aikuissosiaalityön viranhaltijat. Myönnetään työssäkäyntiin ja opiskeluun kuuluvat tarpeelliset matkat. Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään ensisijaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaalla on mahdollisuus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa oman kaupungin ja toiminnallisten lähikuntien alueella. Asiakas ilmoittaa tarpeensa hakemuksessa tai palvelusuunnitelmassa, jossa lisäksi sovitaan matkatarpeen jakautumisesta oman asuinkunnan ja toiminnallisten lähikuntien alueella. Toiminnallisissa lähikunnissa tulee olla sellaisia asioita / lähiverkostoa tai palveluja, joita ei ole saatavissa oman asuinkunnan alueelta. Mikäli kuljetuspalveluasiakas voi käyttää sosiaalihuoltolain mukaisia ryhmäkuljetuksia ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hänelle voidaan myöntää osa matkoista vammaispalveluna ja osa sosiaalihuoltolain mukaisina matkoina. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kuljetuspalvelujen järjestämistapa rajoita vammaisen henkilön yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja tukitoimia. Asiasta tulee sopia palvelusuunnitelmassa. Asiakkaan pyynnöstä voidaan osa kuljetusmatkoista muuttaa yhdeksi tai useammaksi pitkäksi matkaksi. Tällöin suhteutetaan asiakkaan käyttämiä/kuljetuspalvelun keskihintaa esitetyn pitkän matkan kustannusarvioon. Saattajapalvelusta tehdään yksilökohtainen päätös, josta tulee olla maininta päätöksessä. Mikäli asiakkaalla on saattaja, saattolisää ei palveluntuottajalle suoriteta paitsi, jos matka edellyttää invataksin (pyörätuolin) käyttöä. Kuljetuspalveluasiakkaita ohjataan käyttämään ensisijaisesti joukkoliikennettä, palveluliikennettä ja SHL:n mukaisia ryhmäkuljetuksia. Jos asiakas käyttää edellä mainittuja kulkumahdollisuuksia, niin avustajan (näkövamma, muistihäiriö ym. johtuva haitta) korvataan avustavalle henkilölle avustustilanteesta johtuva kuljetusmaksu. Kuljetuspalvelua käyttäviltä asiakkailta peritään omavastuuosuutena linjaautotaksan mukainen summa.

12 Opiskelijoilta perittään puolet linja-autotaksasta Kuntouttavan päivähoidon matkat ovat maksuttomia Taksin odotusajan kustannuksia yhdensuuntaisessa matkassa hyväksytään enintään 15 min. Ylittävän ajan asiakas maksaa itse. Edestakaisissa matkoissa odotusaikaa korvataan siihen määrään saakka, kun toisen taksin käyttäminen tulisi maksamaan. Edellä mainitusta poiketen taajama-alueella edestakaisissa matkoissa, jos asiakkaan toimintakyky edellyttää taksin mukana oloa, ei odotusaika saa ylittää kahta tuntia. Asiakkaan tulee käyttää hänelle ilmoitettuja sopimustakseja. Lisäksi tulee käyttää aina edullisinta matkustustapaa. Mikäli asiakkaalla on oikeus korvaukseen jonkun muun ensisijaisesti katsottavan lain perusteella, ei vammaispalvelulain mukainen kuljetusoikeus ole käytettävissä (mm. Kela). Kuljetuskustannuksia on kyllä mahdollisuus jakaa toisen toimijan kanssa. Uusilta hakijoilta edellytetään lääkärinlausuntoa, josta tulee ilmetä sairaus tai vamma ja näistä johtuva liikkumisen vaikeus, minkä vuoksi hakija ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä, palveluliikennettä tai SHL:n mukaista kuljetuspalvelua ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 ), tarkoittaa vaikea-asteista ja pysyvää liikkumishaittaa. Erillistä lääkärintodistusta ei tarvita, jos vaikeavammaisuus voidaan joko sosiaalihuollon tai terveydenhuollon muilla lausunnoilla todeta. Jos samassa taloudessa asuu useampi VpL:n mukaista kuljetuspalvelua käyttävä henkilö, myönnetään osa matkoista yhteiskuljetuksena. Kuntoutuksessa oleville asiakkaille hyväksytään kuntoutuspaikkakunnalla harkinnan perusteella (kotimaassa) asiointiin kuljetuspalvelua hakijan kuntoutusajaksi. Kuntoutus- ja lomamatkoja ei pääsääntöisesti myönnetä. Toiminnallisiksi lähikunniksi vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa katsotaan naapurikunnat, muista toiminnallisista lähikunnista sovitaan palvelusuunnitelmassa. Kuntien palvelurakenteet huomioiden ja kuljetuspalvelumatkojen kohtuullistamiseksi kuljetuspalvelumatkoista muihin toiminnallisiin (muut kuin naapurikunnat) lähikuntiin esim. Oulu voi suuntautua 4 matkaa vuodessa, ellei palvelusuunnitelmalla toisin sovita. Mikäli useampi kuljetuspalvelua käyttävä matkustaa samassa taksissa, kaikki maksavat oman omavastuuosuuden Kuljetuspalvelukortti / seteli on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Ohjeiden vastaiset tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkat peritään takaisin ja /tai siirrytään kuljetuspalvelun järjestämiseen korvaamalla matkat kuittia vastaan jälkikäteen. Ryhmäkodeissa asumispalveluja saavien kuljetuspalvelutarve arvioidaan palvelusuunnitelmalla. Matkojen myöntämismäärä pääsääntöisesti maksimissaan 2 edestakaista matkaa kuukaudessa varmistamaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen. Muun kuljetustarpeen /asiointiin liittyvän järjestää palvelun järjestäjä talousarvioon varatulla määrärahalla.. Mikäli oikeus kuljetuspalveluun päättyy pysyvään sairaala- tai laitoshoitoon siirtymisen vuoksi, on kuljetuspalvelukortti palautettava vammaispalveluun. Lisäksi tehostettuun asumispalveluun siirtyminen edellyttää uutta matkojen arviointia ja palvelusuunnitelmaa.

13 3. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista sekä ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan (VpL 9 ). Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi apuvälinepalveluja järjestäviä tahoja ovat opetustoimi, työhallinto, Kela, työeläke ja vakuutuslaitokset sekä Valtionkonttori. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden toimintaohje ja apuvälineiden saatavuusperusteet löytyvät osoitteesta: Apuvalinepalveluiden_saatavuusperusteet_PPSHP.pdf Oulunkaaren kuntayhtymä: - Kännyköitä, kuvapuhelimia, tietokoneita ei vammaispalveluna myönnetä - Talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaisesti. 4. Palveluasuminen Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti. Kunnalla ei ole kuitenkaan erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotiin tai palveluasuntoon, ostaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kunnalla on oikeus järjestää palveluasumiseen liittyviä palveluja myös ensisijaisen lainsäädännön avulla eli esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina ja tukitoimina kuten kotipalvelulla tai omaishoidontuella. Palveluasumista on järjestettävä sellaisessa laajuudessa ja sellaisin muodoin, kun palvelunsaajan palveluasumisen tarve edellyttää eli palvelujen ja tukitoimien tulee olla sopivia ja riittäviä. Palveluasuminen on saajalleen subjektiivinen oikeus ja maksuton palvelu. Huolimatta siitä, että palveluasumiseen liittyvät palvelut ja tukitoimet ovat ns. maksullisia palveluja ja tukitoimia (esim. kotihoito), ei maksuperustetta voi soveltaa palveluasumiseen liittyviä palveluja ja tukitoimia järjestettäessä.

14 Palveluasumisen erityispalveluista ei asiakkaalta peritä asiakasmaksuja. Asiakas maksaa vuokran, ateriansa ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumisen kustannuksista voidaan periä maksu silloin, kun henkilö saa korvausta kustannuksiin muun lain nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä: - Palveluasumisesta päätökset tekee perhepalvelujen palveluesimies ja ostopalvelujen osalta perhepalvelujohtaja talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaisesti. - Turvapuhelin on maksuton 5. Tulkkipalvelut Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka on kuulovammainen (kuuro, kuuroutunut, kuurosokea) tai puhevammainen. Tulkkipalvelua voi saada alkaen vaikeasti kuulo- ja näkövammainen henkilö vähintään 360 tuntia kalenterivuoden aikana ja vaikeasti kuulo- tai puhevammainen vähintään 180 tuntia kalenterivuoden aikana. Opiskeluun liittyvänä tulkkipalveluja järjestetään kuitenkin siinä laajuudessa kuin henkilö välttämättä tarvitsee niitä selviytyäkseen opinnoistaan. Tulkkipalvelut siirtyvät kunnilta Kelalle alkaen. Kommunikointiapuvälineet elleivät ne suoranaisesti liity tulkkipalveluun ovat jatkossakin osa kuntien lääkinnällistä kuntoutusta. Viittomakielen opetus ja muu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä opastus kommunikaation parantamiseen säilyvät vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena. Oulunkaaren kuntayhtymä: Ostopalveluna 6. Vaikeavammaisten päivätoiminta Päivätoimintaa on järjestettävä alkaen työikäiselle henkilölle, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Vammaispalvelulain mukaan päivätoiminnan on tuettava itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla on edistettävä sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Vuorovaikutus muiden kanssa parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia.

15 Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on järjestettävä muualla kuin asiakkaan omassa kodissa. Asiakasmaksulain 4 :n mukaan vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu. Päivätoimintaan liittyviä kuljetuksia ja aterioita ei ole säädetty maksuttomiksi. Oulunkaaren kuntayhtymä: Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestetään kuntien omissa työja päivätoiminnoissa. Palveluasumisen ostopalveluissa sovitaan päivätoiminnan toteuttajasta. 7. Henkilökohtainen apu Vaikeavammaiselle henkilölle välttämätöntä avustamista (ei hoivaa, hoitoa tai valvontaa) kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toiminnoissa työssä ja opiskelussa harrastuksissa yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksen ylläpitämisessä Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä luetelluissa asioissa. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on riittäviä voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa (VpL 8 c 2mom.). Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä toisen henkilön apua suoriutuakseen edellä mainituista toiminnoista eikä avun tarve johdu ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. On kuitenkin muistettava, että myös erityistä hoitoa ja hoivaa tarvitsevien henkilöiden omat näkemykset ja etu on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestettäessä. Vammaispalvelulain soveltamisen kannalta erityisen merkittäviä säännöksiä ovat perustuslain 6 syrjinnän kielto sekä perustuslain 19 1 mom. säännös, jonka mukaan kaikilla on oikeusihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään huolenpitoon. Edellä mainittujen säännösten pohjalta on selvää, että vaikka vammaisella henkilöllä ei ole oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun, on hänelle järjestettävä riittävät ja sopivat palvelut muun lainsäädännön nojalla Vammaispalvelulain uudet ( ) säännökset ja keskeiset muutokset (esim. henkilökohtaisen avun järjestämisestä) löytyvät STM:n Kuntainfo 4/2009 ja Kuntaliiton yleiskirje 16/80/2009. Katso myös Assistentti. info.

16 Oulunkaaren kuntayhtymä: Henkilökohtainen avustaja. Työsuhde on vammaisen ja avustajan välinen. Työsuhde edellyttää kykyä ja halua toimia työnantajana. Edellyttää myös kykyä kouluttaa ja opastaa avustaja työtehtäviin ja kykyä hoitaa muut työnantajalle kuuluvat tehtävät ja velvoitteet. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia omainen tai muu läheinen henkilö. Seteli. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssä tarkoitettu kohtuullisen arvon mukainen seteli Ostopalvelu. Voidaan hankkia vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta taikka sopimuksin muun kunnan tai kuntien kanssa. Asumispalvelut. Ryhmäasumisessa ja vastaavissa tilanteissa vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu kohdistetaan lähinnä kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Tuetun päätöksenteon malli > henkilöt jotka eivät osaa toimia työnantajina esim. kehitysvammaiset. Pääsääntöisesti henkilökohtaiset avustajat eivät ole työsuhteessa kuntayhtymään. Asumispalveluissa ja päivä- ja työtoiminnoissa avustamiseen tarvittava resurssi pääsääntöisesti huomioidaan kunkin yksikön talousarvioissa. Vammaispalvelujen omana resurssina. Palvelua järjestetään poikkeustilanteissa määräaikaisena ja kestoltaan lyhytaikaisena toimintana. Säädökset: Suomen perutuslaki Hallintolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta oikeuksista Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 HUITTINEN PTLTK 12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna Palvelusuunnitelma vammaisen apuna TERVE-SOS 2009, 14.5.2009 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, vammaisasiamies/lakimies, Invalidiliitto ry. 1 Miten MEITÄ määritellään vammaisuuden kautta Historia, kulttuuriperinne

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.3.2016 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet.

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet. Asia 5 67 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Kuljetuspalvelut ovat osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palveluntarpeen arviointiin.

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

assistentti INFO Palveluasumisen järjestäminen Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 10

assistentti INFO Palveluasumisen järjestäminen Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 10 assistentti INFO Palveluasumisen järjestäminen Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 10 ISBN 978-952-67335-7-9 (nid.) ISBN 978-952-67335-8-6 (PDF) Painopaikka: Arkmedia,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 276 Diaarinumero 2783/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 Soveltamisohjeeseen on koottu vammaisten henkilöiden palveluja ja tukitoimia koskevan vammaispalvelulain 380/1987 (VpL)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään 1.1 Vaikeavammainen henkilö Henkilökohtaista apua myönnettäessä

Lisätiedot

Kuljetuspalvelujen päätöksenteko Merja Jäntti

Kuljetuspalvelujen päätöksenteko Merja Jäntti Kuljetuspalvelujen päätöksenteko 29.1.2015 Merja Jäntti Tilastoja Helsingistä 2013-2014 Myönteinen päätös VpL:n mukaisesta kuljetuspalvelusta 11 682 as. Matkoja Kustannukset ShL:mukaisesta kuljetuspalvelusta

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015

HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015 1 HUITTINEN HUITTISTE N KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2015 2 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.6.2015 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...... 1.

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kärsämäen kunta 13.6.2016. Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa

Kärsämäen kunta 13.6.2016. Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa Kärsämäen kunta 13.6.2016 Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAMMAISPALVELUN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 1.1 VAMMAINEN HENKILÖ... 2 1.2 LAIN TOISSIJAISUUS... 2 1.3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2018 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan ja Suupohjan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA Tarja Hallikainen 26.4.2016 ALUEELLINEN ULOTTUVUUS VAMMAISPALVELU ASIAKKAAT - Kehitysvammaisia noin 1 480 - Vpl- kuljetuspalvelun saajia noin 2 400 - Erityistä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA 1.9.2016 LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa

Lisätiedot