OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

2 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat ovat käyneet läpi keskeisimpiä palveluja ja käytäntöjä tavoitteena laatia yhteinen toimintamalli perustetun Oulunkaaren kuntayhtymän vammaispalveluun. Vammaispalveluun ollaan laatimassa valtakunnallista soveltamisohjetta, mutta työryhmä koki tarpeelliseksi tarkastella kuntien käytäntöjä ja Oulunkaaren alueella asuvien vammaisten henkilöiden erilaisia tarpeita. Yhteisiä valtakunnallisia ohjeita odotellessa, päätöksiä tehtäessä, kannattaa tutustua Assistentti. infon sivuihin. Päätöksiä tehtäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että perusteluna ei saa käyttää yleisohjeita vaan päätökset tulee perustua aina yksilölliseen harkintaan ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioon ottamiseen. Perustehtävä. Vammaispalvelulain 1 mukaisesti vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluasetuksen 1 mukaan kunnan tulee ehkäistä ja poistaa vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia rajoittavia esteitä ja haittoja siten, että he voivat toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Vammainen henkilö. Vammaispalvelulain 2 mukaisesti vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon lain sisältö kokonaisuudessaan suhteessa vaikeavammaisen henkilön yksilöllisiin vammasta ja sairaudesta aiheutuviin tarpeisiin. Vaikeavammaisuus määritellään haettavan palvelun näkökulmasta. Virallista ohjeistusta vaikeavammaisuuden määrittelemisestä ei ole. Vaikeavammaisuutta arvioidaan toiminnan suhteen. Jokaisen vammaispalvelun ja tukitoimen kohdalla myöntämiskriteerit ovat määritelty erikseen. Harkittaessa henkilön oikeutta tiettyyn palveluun jää sosiaalityöntekijän omalle näkemykselle ja tulkinnalle varaa. Vaikeavammaisuutta arvioidaan siis aina toiminnan esim. liikkumisen suhteen (se ei ole yleinen tila), vaan kyse on aina toiminnallisesta tilanteesta, jonka taustalla on vamma tai sairaus. Henkilön toimintakyvyn alenema voidaan havaita esimerkiksi vertaamalla toimintakykyä samanikäisen väestön keskimääräiseen toimintakykyyn. Palveluiden ja tukitoimien järjestämisvastuu. Vammaispalvelulain 3 mukaan vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä on kunnalla. Kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä (VpL 5 ). Palveluja järjestettäessä on huomioitava asiakkaan yksilöllinen tarve. Vammaispalvelulain 6 mukaan Sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja sekä pyrittävä toiminnallaan ehkäisemään epäkoh-

3 tien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Vammaispalvelulain 7 mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle. Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja ja tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. Vammaisen henkilön on oikeus saada palveluita hänen omalla äidinkielellään. Lain suhde muuhun lainsäädäntöön. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksin muun lain nojalla. Vammaispalvelulain 4 1 mom. mukaan vammaispalvelulaki on toissijainen suhteessa sosiaalihuoltolakiin ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun laki on toissijainen suhteessa vammaispalvelulakiin. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään kuitenkin kehitysvammaisille henkilöille silloin, jos ne ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden sopivampia ja ovat muutoinkin paremmin hänen etunsa mukaisia. Sen estämättä, mitä 4 1 momentissa on säädetty, voidaan vammaiselle henkilölle antaa tämän lain mukaisia palveluja tai taloudellisia tukitoimia, jos 1 momentissa tarkoitetun muun lain nojalla annettavan palvelun tai etuuden saaminen viivästyy. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. (Hallintolaki 8 ). 2 HAKUPROSESSI Asiakkuuden syntyminen. Asiakkuus alkaa yleensä joko siten, että asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse suoraan sosiaalityöntekijään, tulee toimistolle varatulle ajalle tai toimittaa kirjallisen hakemuksen. Asiakas voi tulla hakijaksi myös muiden viranomaisten lähettämänä. Muiden viranomaisten kautta tieto asiakkaan palvelun tai tukitoimen tarpeesta tulee yleensä erinäisten lausuntojen muodossa esimerkiksi lääkäriltä, fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, kuntoutusohjaajalta, kuntoutuslaitokselta jne. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät selvitykset. Yleensä hakemuksessa on itse hakemuksen lisäksi muita asiantuntijalausuntoja kuten esimerkiksi lääkärin lausunto hakijan vammasta/sairaudesta sekä suositus palveluun tai tukitoimeen liittyen. Lisäksi liitteenä voi olla kotihoidon tai kotisairaanhoidon lausunto, Kelan hoito- tai vammaistukipäätös, vakuutusyhtiön tai tapaturmaviraston päätös, fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan ja/tai toimintaterapeutin lausunto palvelun tai tukitoimen tarpeesta ja henkilön toimintakyvystä, Kuntoutuslaitoksen suositus palvelun tai tukitoimen tarpeesta, aikaisemman kunnan/kaupungin päätös asiakkaan aikaisemmista palveluista ja tukitoimista, kustannusarvio apuvälineen/koneen/laitteen hankintahinnasta, kustannusarvio ja selvitys asunnonmuutostyötarpeista, päätös autoveronpalautuksesta, päätös poliisiviranomaisen myöntämästä vammaisen pysäköintiluvasta tai jokin muu sellainen asiakkaan mielestä hänen hakemusasiaansa liittyen tarpeellinen ja päätökseen mahdollisesti vaikuttava selvitys.

4 On hyvä huomioida, että muut asiantuntijalausuntoja tai suosituksia antavat viranomaiset eivät määrittele asiakkaan vaikeavammaisuutta, vaan he määrittelevät asiakkaan sairaudet, haitat, terveydentilan tai toimintakyvyn suhteessa palveluun ja tuen tarpeeseen, jotta sosiaalityöntekijä voi määrittää asiakkaan vaikeavammaisuuden kokonaisuuden ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Käsittelyaika. Vammaispalvelulain mukaisia palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittely on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä (VpL 3 a 1 mom.). Yhteydenoton jälkeen palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksensa, jollei asian selvittäminen vaadi erityisestä syystä pitempää käsittelyaikaa (VpL 3 a 3 mom.). Hallintolain 23 :n 1 mom., Perustuslaki 21 :n 1 mom.). Hallintolain 23 :n 2 momentissa viranomainen myös velvoitetaan asianosaisen pyynnöstä antamaan arvio päätöksen antamisajankohdasta. Pyyntö voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Jos käsittelyaika muodostuu arvioitua pidemmäksi, on asianosaisen pyynnöstä annettava uusi arvio ja samalla ilmoitettava syy käsittelyn viivästymiseen. Viranomaisen on muutoinkin vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin kysymyksiin. Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma. Mikäli kaikkia liitteitä ei ole hakemuksessa, niin sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaaseen joko puhelimitse tai kirjeitse yhteyttä ja pyytää hakemukseen liittyen lisäselvitystä (Hallintolaki 22 ) määriteltyyn aikaan mennessä (Hallintolaki 33 ) sekä varaa ajan tapaamiseen hakemusta koskien ja palvelusuunnitelman tekoa tai tarkistusta varten. Päätös edellyttää tapaamista ja se voi olla joko kotikäynti tai muu yhdessä sovittu paikka. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseksi on tilanteita, joissa suunnitelma on hyvä tehdä moniammatillisesti. Sosiaalityöntekijä, palvelun järjestäjä tai asiakas itse kutsuu tarvittavan verkoston kokoon palvelusuunnitelman laatimiseksi. Asiakas kuitenkin aina määrittää sen, ketä palvelusuunnitelmatilanteessa on mukana. Palvelusuunnitelman sisältö. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma (SHL 812 / ). Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan (VpL 3 a 2 mom.). Palvelusuunnitelma on asiakaslain mukaan laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa siihen millaisia palveluita ja tulitoimia hänelle järjestetään, ja millä tavoin ne toteutetaan. Ensisijaisesti on otettava huomioon vammaisen henkilön oma käsitys avusta, palvelutarpeesta ja niiden järjestämistavasta. Vammaispalvelulain 3 2 momentti korostaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8 :ssä olevien asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista koskevien säännösten huomioon ottamista. Asiakaslain 9 :ssä (itsemääräämisoikeus erityistilanteissa) 10 :ssä (alaikäisen asema) tarkoitetuissa tilanteissa suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisen kanssa. Vammainen henkilö on paras asiantuntija, kun määritellään hänen yksilöllistä avun tarvettaan. Avun tarvetta ei voi määritellä pelkästään vamman tai sairauden laadun tai diagnoosin perusteella. Henkilöt kokevat avuntarpeensa eri tavalla. Palvelusuunnitelmalla on kes-

5 keinen merkitys avuntarpeen kartoituksessa. Palvelusuunnitelmaan ei ole Oulun kaaren kuntayhtymällä yhteistä käytäntöä / lomaketta (tulossa myös valtakunnallinen malli). Alla on eri lähteistä koottu haastattelurunko helpottamaan palvelusuunnitelman laatimista (Päiväniemi 2003). KUVAUS NYKYTILANTEESTA fyysinen toimintakyky itsestä huolehtiminen asumistaidot, kodinhoito työkyky sosiaaliset taidot sosiaaliset suhteet ilmaisukyky kyky ymmärtää puhetta tai puhetta korvaavia menetelmiä terveys ja turvallisuus arkielämän kannalta tärkeät taidot, kyky omaksua uutta oppia sosiaalinen tukiverkosto ja sen toimivuus asuin- ja elinympäristöön liittyvät tekijät vapaa-aika TIETO PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN NYKYTILANTEESTA sosiaaliturva (esim. erityiskorvattavat lääkkeet, SV -päiväraha, tai kuntoutustuki/eläke) sosiaalipalvelut (vammaispalvelu, kotipalvelu, omaishoidontuki, asumispalvelut jne.) vuorohoito, kuntoutusjaksot ym. mahdolliset terapiat tieto muista suunnitelmista (toimintakykymittarit, kuntoutussuunnitelmat ym.) PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MUUTOSTARPEET asiakkaan oma näkemys omasta hyvästä elämästä kirjattuna myös ne toiveet joita ei voida toteuttaa perheen/omaisten tukitarpeet SUUNNITELMAN MAHDOLLISUUDET, TAVOITTEET JA KEINOT lähitavoitteet ja toimintasuunnitelma selkeästi kirjattu asiakkaan oikeudet palveluihin ja tukitoimiin perustelut, jos jokin palvelu tai tuki evätään asiakkaan oma sitoutuminen ja vastuu lähiyhteisön/omaisten tavoitteet, mahdollisuudet ja keinot ammatillisen yhteisön tavoitteet ja keinot tukitiimi tai vastuuhenkilö nimetty terapeuttien ja muun verkoston tiedon hyödyntäminen, mukana suunnittelussa PALVELUSUUNNITELMIEN SEURANTA JA ARVIOINTI seuranta: miten milloin uudelleen arviointi vastuuhenkilöiden yhteystiedot Palvelusuunnitelma ei ole päätös palveluista. Suunnitelma on päätöksenteon tukena sekä kokoaa tiedon asiakkaan sen hetkisistä palveluista ja palvelutarpeesta. Palveluista tekevät päätökset ne viranhaltijat, joiden toimivaltaan päätökset kuuluvat. Tästä asiasta on hyvä olla maininta suunnitelmassa. Palvelusuunnitelmassa tulisi näkyä palvelun käyttäjän tai jos hän ei sitä riittävästi kykene tuomaan esille hänen omaisensa / edustajansa toiveet.

6 Päätöksenteko. Sosiaalityöntekijä antaa päätöksen hallintoasiassa aina kirjallisena (Hallintolaki 43 ) ja postittaa sen asiakkaalle. Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi. Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuun tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista siten kuin siitä erikseen säädetään. Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta; 2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu; 3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä 4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. (Hallintolaki 44 ) Päätös on perusteltava (Hallintolaki 45 ). Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee esimerkiksi sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin. Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava: 1) valitusviranomainen; 2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; sekä 3) valitusaika ja mistä se lasketaan. Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta. (Hallintolaki 47 ) Oulunkaaren kuntayhtymä: Päätöksen teossa noudatetaan palvelutuotantolautakunnan delegoinnista, talousarvion täytäntöön panosta ja taksasta annettuja ohjeita. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään kalenterivuodeksi tai määräaikaisina, mutta esimerkiksi kuljetuspalvelut, palveluasuminen sekä henkilökohtainen apu myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, ellei jokin syy edellytä määräaikaista päätöstä. Syy on perusteltava. Yli 65-vuotiaiden palvelujen arvioinnin / palvelusuunnitelman vammaispalvelujen osalta tekee pääsääntöisesti vanhuspalvelujen työntekijät. Päätökset tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä. Oulunkaaren kuntayhtymän vammaispalvelujen tiimin tehtävänä on käsitellä merkitykseltään ja kustannuksiltaan isompia asiakokonaisuuksia. Seurata, että kuntayhtymässä vammaiset henkilöt ovat tasa-arvoisessa asemassa. Lisäksi tehtävänä on palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Oulunkaaren kuntayhtymällä ei ole vielä yhteisiä lomakkeita. Hakemuksen voi tehdä entisillä lomakkeilla tai vapaamuotoisena hakemuksena.

7 3. VAMMAISPALVELULAIN JA VAMMAISPALVELUASETUKSEN MU- KAISET PALVELUT Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä, hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla. Vammaispalvelulain 8 :ssä on määritelty vammaisille tarkoitetut palvelut. Vammaispalvelulaki korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta elää ja toimia samoissa elinympäristöissä kuin muutkin kansalaiset. Vammaispalvelulailla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palvelut ovat kuljetuspalvelujen omavastuuosuutta lukuun ottamatta maksuttomia. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma tai muu vastaava, josta ilmenee vaikeavammaisuus kyseiseen palveluun. Kunnalla ei ole kuitenkaan erityistä velvollisuutta palveluasumisen, asunnon muutostöiden eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (esim.laitoshoito). Vammaispalvelulain (VpL 8, 8 c, 8 d ) mukaisia palveluja ja tukitoimia ovat: Tulkkipalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Henkilökohtainen apu Kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen Palveluasuminen Muita vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia (VpL 8, 9 ) ovat: Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Asunnon muutostyöt Kuntoutusohjaus Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Sopeutumisvalmennus Ylimääräiset erityiskustannukset Ylimääräiset vaatekustannukset 1. Asunnon muutostyöt Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Tavoitteena on, että henkilö voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan.

8 Asunnon muutostöinä korvataan vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, induktiosilmukka, tukikahvojen kiinnittäminen sekä kylpyhuoneen, wc tilojen korjaukset. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esim. nostolaitteet ja hälytyslaitteet. Tarvittava väline tai laite annetaan yleensä asiakkaan käyttöön ja palautetaan sosiaalitoimelle, kun käytön tarve lakkaa. Home ja kosteusvauriot eivät kuulu vammaispalveluna korvattaviksi. Päätöstä tehtäessä asunnonmuutostöistä on hyvä keskustella asiakkaan kanssa, että rakenteissa ilmenevät kosteusvauriot eivät oikeuta vammaispalveluavustukseen ja näin ollen myöhemmin ilmeneviin kosteusvaurioihin kunta ei ole velvollinen osallistumaan. Jos asuntoon korjausta tarvitsevalla henkilöllä ei ole oikeutta vaikeavammaisille tarkoitettuihin asunnonmuutostöihin, on mahdollista hakea Valtion korjausavustusta sosiaalisin perustein. Avustusta myönnetään tavallisesti 40 %. Tilanteissa, joissa ehkäistään laitoshoito avustus on 70 %. Oulunkaaren kuntayhtymä: Päätökset asunnonmuutostöistä tekee vammaispalvelujen viranhaltija asiantuntijoiden laatimien kustannusarvioiden pohjalta. Päätösten teossa on huomioitava talousarvion täytäntöönpanon ohjeistus. Suunnitelmia tehtäessä otetaan huomioon, että kyse on liikkumishaitan poistosta ja päätökset tehdään siltä pohjalta edullisimman ratkaisun mukaan. Mikäli asiakas haluaa kalliimman ratkaisun, niin asiakas maksaa ylimenevän osuuden itse. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (omistus jää kuntayhtymälle): - Kuulovammaisten ja näkövammaisten laitteita OYS:n kuntoutusohjaajien suosituksesta. - Ovenavausjärjestelmät - Henkilönostimet ensisijaisesti siirrettävät nostolaitteet lääkinnällisenä kuntoutuksena, seinään tai kattoon kiinnitettävät kuuluvat vammaispalvelun kustannettaviksi muutostöiksi. - Hälytys- ja kommunikaatioapuvälineet Jos asiakas tekee muutostyön itse, kustannetaan materiaalit. Alv:n saamiseksi kuntayhtymän hyödyksi asiakkaalle annetaan maksusitoumus tai ohje laskutusta varten. Saunat eivät kuulu muutostöinä toteutettavaksi tukitoimeksi. Keittiön muutostyön lähtökohtana on, että asiakas työskentelee pyörätuolissa tai tuettuna seisten ja on aktiivinen keittiötöissä. Suunnittelun ja muutostyöt ostopalveluina kunnilta

9 Asunnon muutostyöt tilanteissa, joissa nopeutetaan laitoshoidosta kotiutumista ja jotka eivät ole vammaispalvelua. Toteuttaa vanhuspalvelu. 2. Kuljetuspalvelut Vaikeavammaisuuden määrittäminen. Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vammansa tai sairautensa vuoksi julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti, jolloin kriteerinä käytetään vammaisuuden tai vajaakuntoisuuden pitkäaikaisuutta, erityisesti suoriutumisvaikeuksia elämäntoiminnoissa ja välttämätöntä tarvetta apuun tai palveluihin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnettäessä lähtökohtana on asiakkaan itsenäisessä selviytymisessä tukeminen. Vaikeavammaisuus voi olla fyysisistä tai psyykkisistä syistä johtuvaa. Vaikeavammaisuusedellytys voi täyttyä siitä syystä, että henkilö ei pysty psyykkisen sairautensa vuoksi käyttämään joukkoliikennevälineitä esim. psyykkisten häiriöiden aiheuttamat vaikeat käyttäytymishäiriöt. Erityisiä suoriutumisvaikeuksia aiheuttavat jatkuvaluonteinen apuvälineen käyttö (esim. pyörätuoli) tai sokeus tai muu jatkuva liikkumisen vaikeus. Lisäksi harkinnanvaraisesti matkoja lyhyemmälle määräajalle voidaan myöntää kuntoutuksellisista syistä. Arvioitavaksi tulee, voiko henkilö ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä. Vaikeavammaisuuden arviointi voi perustua seikkoihin, jotka eivät ole ennalta arvattavissa esim. säähän liittyvät tekijät. Tällöin ajallisesti rajattua oikeutta on voitava tarkistaa. Erityisiksi vaikeuksiksi ei katsota kauppakassien kantamiseen liittyviä haittoja, yksinäisyyttä, haja-asutusalueella asumista ja joukkoliikenteen puuttumista asuinalueelta. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset (VpA 4 2 mom). Lähikuntaa ei voi määritellä siten, että se koskisi vain naapurikuntia. Maantieteellinen rajaus ei perustu lakiin. Palvelun toteuttaminen. Palvelu toteutetaan taksilla tai invataksilla joko yksittäiskuljetuksina tai kimppakyytinä. Kuljetuspalvelun toteuttamisessa kimppakyytejä tullaan tulevaisuudessa lisäämään. Eri päätöksellä myönnetään yksittäismatkoja taksilla, aikana jolloin kimppakyyti ei ole käytettävissä (iltaisin ja viikonloppuisin). Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kuljetuspalvelujen järjestämistapa rajoita vammaisen henkilön yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja tukitoimia. Asiasta tulee sopia palvelusuunnitelmassa. Tarpeen selvittäminen. Lääkärinlausunto vaikeavammaisuudesta ei yksin riitä päätöksen perusteeksi, vaan tarvitaan sosiaalinen arviointi. Harkittaessa edellytysten täyttymistä, kiinnitetään huomiota vammaisen omaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön ja selvitetään se, missä palvelu, harrastukset tms. ovat saatavilla.

10 Vaikeavammaisen henkilön ei tarvitse hakemuksessaan selvittää mitään muita, kuin kuljetuspalvelujen yleisten edellytysten (vaikeavammaisuuden) ja vammaispalveluasetuksen tarkoittamien syiden kohtuuttomat vaikeudet käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä olemassa olo. Kunta ei voi yleisohjeellaan tai yksilöpäätöksellä rajata subjektiivista oikeutta sanelemalla tai osoittamalla hyväksyttävät matkojen tarkoitukset. Tarve tulee kuitenkin selvittää, kun on kyse opiskelu tai työmatkoista, tai jos käytössä on oma auto, johon saatu autoveronpalautusta. Lisäksi kuljetuspalvelujen tarpeesta on esitettävä selvitys, jos kuljetuspalvelua haetaan lähikuntiin ulottuvina. Kuljetuspalvelun laajuus ja ulottuvuus. Kuljetuspalvelua on järjestettävä vaikeavammaiselle tai sairaalle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus työhön tai opiskeluunsa liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa (VpL A 6 ). Edellyttää toteennäyttämistä, jos matkojen enemmän kuin 18. Kuljetuspalvelua ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla (SV-matkat / Kela). Samassa taloudessa asuvien matkoja voi toteuttaa kimppakyyteinä. KHO:n päätös siitä, että vaikeavammaiset hakijat aviopuolisot pystyivät yhteiskuljetuksen avulla suoriutumaan tarvitsemistaan matkoista. Kyse oli myös kunnan oikeudesta päättää matkojen järjestämistavasta. Kuljetuspalvelujen järjestämisvelvollisuus koskee jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia, joilla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvia kuljetuksia tai lähikuntiin ulottuvia kuljetuksia. Lähikunta voidaan määritellä toiminnallisena lähikuntana, jolloin on otettava huomioon vammasta tai sairaudesta aiheutuva tarve sellaisiin palveluihin, joita ei ole saatavissa asuinkunnan alueella esim. lentokenttä, rautatie. Toiminnallisista lähikunnista on hyvä sopia palvelusuunnitelmalla. Taksilla peritystä matkasta peritään omavastuumaksu, jonka asiakas maksaa autonkuljettajalle. Omavastuuosuus on julkisen linja-autotaksan mukainen maksu. Korvattavat kohtuulliset kustannukset. Kuljetuspalvelulle ei voi määrätä oikeudellisesti sitovalla tavalla yleisohjetta euromääristä. Kohtuullisuutta arvioitaessa ja niitä korvattaessa on vaikeavammaisella henkilölle annettava tarvittaessa matkan aikana lyhyehköön pysähdykseen (esimerkiksi pankkiautomaatti, kukkakaupassa käynti yms.), mikäli matka oli alun perin tarkoitettu (ilman pysähdystä) jatkumaan muuhun päätepisteeseen. Tällaisesta lyhytkestoisesta pysähtymisestä ei voida periä uutta omavastuuta. Odotusaikoja on ohjeistettu halvimman toteuttamistavan säännön mukaan eli odotus pitempikin on luvallinen, jos se tulee halvemmaksi kuin se että tilataan uusi taksi ja näin usein on jos matkat kuntakeskuksiin ovat pitkiä. Jos on pidempi odotusaika, kyseessä on aina kaksi matkaa. Ohjeet sanovat, että samalta ajanjaksolta, jolta peritään avustamislisää, ei voi periä odotusajan maksua. Avustamislisä sisältää kuljetettavan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. Kuljettajalla ei ole velvollisuutta toimia kuljetettavan henkilökohtaisena avustajana ennen saattamista tai sen jälkeen. Periaatteena voidaan pitää, että kuljetettava tulee noudettaessa saattaa turvallisesti noutokohteesta autoon ja kuljetuksen päättyessä siitä pois. Näin sanoo ohje, mutta taksiyrittäjä toimii usein ikään kuin henkilökohtaisena avustajana ja silloin voi olla kohtuutonta edellä mainittu ohje. Kunnalle tulee kalliimmaksi laittaa avustaja mukaan.

11 Saattajapalvelu on järjestettävä, jos henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, ettei kuljettajan apu ole riittävä. Saattajalta ei maksua peritä. Mikäli vaikeavammaisella on henkilökohtainen avusta, riippuu saattamispalvelujen järjestämisvastuu siitä, mihin avustaja on myönnetty. Kuljetuspalvelujen järjestäminen. Kunta voi järjestää kuljetuspalvelut taksikuljetuksena, kutsutaksikuljetuksina, yhteiskuljetuksina, palvelulinjoja hyödyntäen. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kunta tosiasiallisesti rajoita vammaisen yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia. Vaikeavammaisen henkilön ollessa laitoshuollossa, kuuluu sosiaalihuoltolain 24 :ään ja sosiaalihuoltoasetuksen 11 :ään myös tarpeelliset kuljetukset. Vammaispalvelulaki voi tulla täydentävänä sovellettavaksi näissä tilanteissa. Yksityisissä hoivalaitoksissa eivät kuljetuspalvelut välttämättä sisälly hoidettavan maksamaan tai kunnan ostamaan palvelun hoitopäivän hintaan. Yrittäjän kanssa tulisi sopia näistä seikoista sopimusta tehtäessä. Oulunkaaren kuntayhtymä: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetusten käyttömahdollisuus selvitetään aina ensisijaisesti. Erityisesti ne asiakkaat, jotka olosuhteiden tai muiden painavien syiden takia hakevat VpL:n mukaista kuljetuspalvelua, mutta joilla ei ole liikkumishaittaa. Päätökset sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain alle 65- vuotiaiden mukaisista kuljetuspalveluista tekevät vammaispalvelujen / aikuissosiaalityön viranhaltijat. Myönnetään työssäkäyntiin ja opiskeluun kuuluvat tarpeelliset matkat. Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään ensisijaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaalla on mahdollisuus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa oman kaupungin ja toiminnallisten lähikuntien alueella. Asiakas ilmoittaa tarpeensa hakemuksessa tai palvelusuunnitelmassa, jossa lisäksi sovitaan matkatarpeen jakautumisesta oman asuinkunnan ja toiminnallisten lähikuntien alueella. Toiminnallisissa lähikunnissa tulee olla sellaisia asioita / lähiverkostoa tai palveluja, joita ei ole saatavissa oman asuinkunnan alueelta. Mikäli kuljetuspalveluasiakas voi käyttää sosiaalihuoltolain mukaisia ryhmäkuljetuksia ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hänelle voidaan myöntää osa matkoista vammaispalveluna ja osa sosiaalihuoltolain mukaisina matkoina. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei kuljetuspalvelujen järjestämistapa rajoita vammaisen henkilön yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja tukitoimia. Asiasta tulee sopia palvelusuunnitelmassa. Asiakkaan pyynnöstä voidaan osa kuljetusmatkoista muuttaa yhdeksi tai useammaksi pitkäksi matkaksi. Tällöin suhteutetaan asiakkaan käyttämiä/kuljetuspalvelun keskihintaa esitetyn pitkän matkan kustannusarvioon. Saattajapalvelusta tehdään yksilökohtainen päätös, josta tulee olla maininta päätöksessä. Mikäli asiakkaalla on saattaja, saattolisää ei palveluntuottajalle suoriteta paitsi, jos matka edellyttää invataksin (pyörätuolin) käyttöä. Kuljetuspalveluasiakkaita ohjataan käyttämään ensisijaisesti joukkoliikennettä, palveluliikennettä ja SHL:n mukaisia ryhmäkuljetuksia. Jos asiakas käyttää edellä mainittuja kulkumahdollisuuksia, niin avustajan (näkövamma, muistihäiriö ym. johtuva haitta) korvataan avustavalle henkilölle avustustilanteesta johtuva kuljetusmaksu. Kuljetuspalvelua käyttäviltä asiakkailta peritään omavastuuosuutena linjaautotaksan mukainen summa.

12 Opiskelijoilta perittään puolet linja-autotaksasta Kuntouttavan päivähoidon matkat ovat maksuttomia Taksin odotusajan kustannuksia yhdensuuntaisessa matkassa hyväksytään enintään 15 min. Ylittävän ajan asiakas maksaa itse. Edestakaisissa matkoissa odotusaikaa korvataan siihen määrään saakka, kun toisen taksin käyttäminen tulisi maksamaan. Edellä mainitusta poiketen taajama-alueella edestakaisissa matkoissa, jos asiakkaan toimintakyky edellyttää taksin mukana oloa, ei odotusaika saa ylittää kahta tuntia. Asiakkaan tulee käyttää hänelle ilmoitettuja sopimustakseja. Lisäksi tulee käyttää aina edullisinta matkustustapaa. Mikäli asiakkaalla on oikeus korvaukseen jonkun muun ensisijaisesti katsottavan lain perusteella, ei vammaispalvelulain mukainen kuljetusoikeus ole käytettävissä (mm. Kela). Kuljetuskustannuksia on kyllä mahdollisuus jakaa toisen toimijan kanssa. Uusilta hakijoilta edellytetään lääkärinlausuntoa, josta tulee ilmetä sairaus tai vamma ja näistä johtuva liikkumisen vaikeus, minkä vuoksi hakija ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä, palveluliikennettä tai SHL:n mukaista kuljetuspalvelua ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 ), tarkoittaa vaikea-asteista ja pysyvää liikkumishaittaa. Erillistä lääkärintodistusta ei tarvita, jos vaikeavammaisuus voidaan joko sosiaalihuollon tai terveydenhuollon muilla lausunnoilla todeta. Jos samassa taloudessa asuu useampi VpL:n mukaista kuljetuspalvelua käyttävä henkilö, myönnetään osa matkoista yhteiskuljetuksena. Kuntoutuksessa oleville asiakkaille hyväksytään kuntoutuspaikkakunnalla harkinnan perusteella (kotimaassa) asiointiin kuljetuspalvelua hakijan kuntoutusajaksi. Kuntoutus- ja lomamatkoja ei pääsääntöisesti myönnetä. Toiminnallisiksi lähikunniksi vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa katsotaan naapurikunnat, muista toiminnallisista lähikunnista sovitaan palvelusuunnitelmassa. Kuntien palvelurakenteet huomioiden ja kuljetuspalvelumatkojen kohtuullistamiseksi kuljetuspalvelumatkoista muihin toiminnallisiin (muut kuin naapurikunnat) lähikuntiin esim. Oulu voi suuntautua 4 matkaa vuodessa, ellei palvelusuunnitelmalla toisin sovita. Mikäli useampi kuljetuspalvelua käyttävä matkustaa samassa taksissa, kaikki maksavat oman omavastuuosuuden Kuljetuspalvelukortti / seteli on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Ohjeiden vastaiset tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkat peritään takaisin ja /tai siirrytään kuljetuspalvelun järjestämiseen korvaamalla matkat kuittia vastaan jälkikäteen. Ryhmäkodeissa asumispalveluja saavien kuljetuspalvelutarve arvioidaan palvelusuunnitelmalla. Matkojen myöntämismäärä pääsääntöisesti maksimissaan 2 edestakaista matkaa kuukaudessa varmistamaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen. Muun kuljetustarpeen /asiointiin liittyvän järjestää palvelun järjestäjä talousarvioon varatulla määrärahalla.. Mikäli oikeus kuljetuspalveluun päättyy pysyvään sairaala- tai laitoshoitoon siirtymisen vuoksi, on kuljetuspalvelukortti palautettava vammaispalveluun. Lisäksi tehostettuun asumispalveluun siirtyminen edellyttää uutta matkojen arviointia ja palvelusuunnitelmaa.

13 3. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista sekä ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan (VpL 9 ). Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi apuvälinepalveluja järjestäviä tahoja ovat opetustoimi, työhallinto, Kela, työeläke ja vakuutuslaitokset sekä Valtionkonttori. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden toimintaohje ja apuvälineiden saatavuusperusteet löytyvät osoitteesta: Apuvalinepalveluiden_saatavuusperusteet_PPSHP.pdf Oulunkaaren kuntayhtymä: - Kännyköitä, kuvapuhelimia, tietokoneita ei vammaispalveluna myönnetä - Talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaisesti. 4. Palveluasuminen Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti. Kunnalla ei ole kuitenkaan erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotiin tai palveluasuntoon, ostaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kunnalla on oikeus järjestää palveluasumiseen liittyviä palveluja myös ensisijaisen lainsäädännön avulla eli esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina ja tukitoimina kuten kotipalvelulla tai omaishoidontuella. Palveluasumista on järjestettävä sellaisessa laajuudessa ja sellaisin muodoin, kun palvelunsaajan palveluasumisen tarve edellyttää eli palvelujen ja tukitoimien tulee olla sopivia ja riittäviä. Palveluasuminen on saajalleen subjektiivinen oikeus ja maksuton palvelu. Huolimatta siitä, että palveluasumiseen liittyvät palvelut ja tukitoimet ovat ns. maksullisia palveluja ja tukitoimia (esim. kotihoito), ei maksuperustetta voi soveltaa palveluasumiseen liittyviä palveluja ja tukitoimia järjestettäessä.

14 Palveluasumisen erityispalveluista ei asiakkaalta peritä asiakasmaksuja. Asiakas maksaa vuokran, ateriansa ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumisen kustannuksista voidaan periä maksu silloin, kun henkilö saa korvausta kustannuksiin muun lain nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä: - Palveluasumisesta päätökset tekee perhepalvelujen palveluesimies ja ostopalvelujen osalta perhepalvelujohtaja talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaisesti. - Turvapuhelin on maksuton 5. Tulkkipalvelut Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka on kuulovammainen (kuuro, kuuroutunut, kuurosokea) tai puhevammainen. Tulkkipalvelua voi saada alkaen vaikeasti kuulo- ja näkövammainen henkilö vähintään 360 tuntia kalenterivuoden aikana ja vaikeasti kuulo- tai puhevammainen vähintään 180 tuntia kalenterivuoden aikana. Opiskeluun liittyvänä tulkkipalveluja järjestetään kuitenkin siinä laajuudessa kuin henkilö välttämättä tarvitsee niitä selviytyäkseen opinnoistaan. Tulkkipalvelut siirtyvät kunnilta Kelalle alkaen. Kommunikointiapuvälineet elleivät ne suoranaisesti liity tulkkipalveluun ovat jatkossakin osa kuntien lääkinnällistä kuntoutusta. Viittomakielen opetus ja muu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä opastus kommunikaation parantamiseen säilyvät vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena. Oulunkaaren kuntayhtymä: Ostopalveluna 6. Vaikeavammaisten päivätoiminta Päivätoimintaa on järjestettävä alkaen työikäiselle henkilölle, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Vammaispalvelulain mukaan päivätoiminnan on tuettava itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla on edistettävä sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Vuorovaikutus muiden kanssa parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia.

15 Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on järjestettävä muualla kuin asiakkaan omassa kodissa. Asiakasmaksulain 4 :n mukaan vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu. Päivätoimintaan liittyviä kuljetuksia ja aterioita ei ole säädetty maksuttomiksi. Oulunkaaren kuntayhtymä: Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestetään kuntien omissa työja päivätoiminnoissa. Palveluasumisen ostopalveluissa sovitaan päivätoiminnan toteuttajasta. 7. Henkilökohtainen apu Vaikeavammaiselle henkilölle välttämätöntä avustamista (ei hoivaa, hoitoa tai valvontaa) kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toiminnoissa työssä ja opiskelussa harrastuksissa yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksen ylläpitämisessä Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä luetelluissa asioissa. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on riittäviä voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa (VpL 8 c 2mom.). Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä toisen henkilön apua suoriutuakseen edellä mainituista toiminnoista eikä avun tarve johdu ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. On kuitenkin muistettava, että myös erityistä hoitoa ja hoivaa tarvitsevien henkilöiden omat näkemykset ja etu on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestettäessä. Vammaispalvelulain soveltamisen kannalta erityisen merkittäviä säännöksiä ovat perustuslain 6 syrjinnän kielto sekä perustuslain 19 1 mom. säännös, jonka mukaan kaikilla on oikeusihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään huolenpitoon. Edellä mainittujen säännösten pohjalta on selvää, että vaikka vammaisella henkilöllä ei ole oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun, on hänelle järjestettävä riittävät ja sopivat palvelut muun lainsäädännön nojalla Vammaispalvelulain uudet ( ) säännökset ja keskeiset muutokset (esim. henkilökohtaisen avun järjestämisestä) löytyvät STM:n Kuntainfo 4/2009 ja Kuntaliiton yleiskirje 16/80/2009. Katso myös Assistentti. info.

16 Oulunkaaren kuntayhtymä: Henkilökohtainen avustaja. Työsuhde on vammaisen ja avustajan välinen. Työsuhde edellyttää kykyä ja halua toimia työnantajana. Edellyttää myös kykyä kouluttaa ja opastaa avustaja työtehtäviin ja kykyä hoitaa muut työnantajalle kuuluvat tehtävät ja velvoitteet. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia omainen tai muu läheinen henkilö. Seteli. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssä tarkoitettu kohtuullisen arvon mukainen seteli Ostopalvelu. Voidaan hankkia vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta taikka sopimuksin muun kunnan tai kuntien kanssa. Asumispalvelut. Ryhmäasumisessa ja vastaavissa tilanteissa vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu kohdistetaan lähinnä kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Tuetun päätöksenteon malli > henkilöt jotka eivät osaa toimia työnantajina esim. kehitysvammaiset. Pääsääntöisesti henkilökohtaiset avustajat eivät ole työsuhteessa kuntayhtymään. Asumispalveluissa ja päivä- ja työtoiminnoissa avustamiseen tarvittava resurssi pääsääntöisesti huomioidaan kunkin yksikön talousarvioissa. Vammaispalvelujen omana resurssina. Palvelua järjestetään poikkeustilanteissa määräaikaisena ja kestoltaan lyhytaikaisena toimintana. Säädökset: Suomen perutuslaki Hallintolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta oikeuksista Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna Palvelusuunnitelma vammaisen apuna TERVE-SOS 2009, 14.5.2009 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, vammaisasiamies/lakimies, Invalidiliitto ry. 1 Miten MEITÄ määritellään vammaisuuden kautta Historia, kulttuuriperinne

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.3.2016 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 Soveltamisohjeeseen on koottu vammaisten henkilöiden palveluja ja tukitoimia koskevan vammaispalvelulain 380/1987 (VpL)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA 1.9.2016 LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa

Lisätiedot

Kärsämäen kunta 13.6.2016. Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa

Kärsämäen kunta 13.6.2016. Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa Kärsämäen kunta 13.6.2016 Vammaispalvelulain soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAMMAISPALVELUN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 1.1 VAMMAINEN HENKILÖ... 2 1.2 LAIN TOISSIJAISUUS... 2 1.3

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen Lohjan kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa 1.10.2013 alkaen Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kuntalain mukainen kotipaikka Lohjan

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Tampereen työparimalli

Tampereen työparimalli VAIKEASTI PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELU Tampereen työparimalli sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilä 20.9.2007 Jyväskylä PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen perustuslaki 1999/731

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Helsinki, 12.12. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä... 3 Menettely henkilökohtaista apua

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Vammainen henkilö... 3 1.2 Palvelusuunnitelma... 3 1.3 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Vammainen henkilö

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Vammainen henkilö VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 01.01.2010 ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1. Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Henkilökohtainen apu Seinäjoki, 8.11. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtainen apu kunnan

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN 1 LOIMAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET 1.1.2009 ALKAEN YLEISTÄ Vammaispalveluja järjestettäessä noudatetaan vam maispalvelulakia

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Vammaispalveluohje VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 7.6.2011 27 SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestämisvelvollisuus...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN 1 Yhall 21.6.2011 121 VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET 1.8.2011 ALKAEN 1 YLEISTÄ Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 1.1.2015 ALKAEN JA KULJETUSPALVELUKOKEILU ASI- OINTILIIKENTEENÄ JOUTSAN TAA- JAMA-ALUEELLA Perusturvalautakunta 19.11.2014 Liite 104 Kuljetuspalvelujen tavoitteena

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu kuka sitä saa?

Henkilökohtainen apu kuka sitä saa? Henkilökohtainen apu kuka sitä saa? Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Jyväskylä, 23.2. 2012 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Satu Syrjälä Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 13.01.2016 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Satu Syrjälä, PEOL 21.1.2016

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kuljetuspalveluiden (VpL, ShL) myöntämisperusteet alkaen

Kuljetuspalveluiden (VpL, ShL) myöntämisperusteet alkaen Kuljetuspalveluiden (VpL, ShL) myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen 363/02.08.00/2013 Sotelk 74 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot