JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa alkaen 1 YLEISTÄ Vammaispalvelulain tavoitteet Lain toissijaisuus Vaikeavammainen henkilö Kotikunta Palvelujen ja tukitoimien hakeminen 3 2 JÄRJESTÄMISVASTUU Erityinen järjestämisvelvollisuus Yleinen järjestämisvelvollisuus Korvausvelvollisuuden tutkiminen Palvelusuunnitelma (VpA 2 ) 4 3 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS Kuljetuspalvelut (VpA 4-6 ) Tulkkipalvelut (VpL 8 2 mom, VpA 7-9 ) Palveluasuminen (VpL 8 2 momentti, VpA ) Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (VpA ) 9 4 HARKINNANVARAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Kuntoutusohjaus (VpA 14 ) ja sopeutumisvalmennus (VpA 15 ) Henkilökohtainen avustaja VpA Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (VpA 17 ) Kodinkoneet, viestintälaitteet ja muut laitteet, koneet ja välineet Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravintokustannukset (VpA ) Avustuksen tai palvelua vastaavan korvauksen perintä 14 5 MUUTOKSENHAKU 15 LIITTEET: Liite 1: Kaupunkikortin kustannukset Liite 2: Tulkkipalvelujen palkkiot ja korvaukset Liite 3: Henkilökohtaisen avustajan palkkauksen korvauksen määrä ja maksatus

2 2 1 YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea vammaispalvelujen toteutumista niin, että tasavertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet toteutuvat Järvenpäässä mahdollisimman hyvin. Tässä ohjeessa käytetään tekstissä seuraavia lyhenteitä: - VpL: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380 - VpA: Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista / Vammaispalvelulain tavoitteet Vammaispalvelulain (VpL) tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (VpL 1 ). VpL:n 3 :n mukaan kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lisäksi palvelujen ja tukitoimien tulee tukea vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista (VpA 1 ). 1.2 Lain toissijaisuus VpL:n 4 :n mukaisesti palveluja ja tukitoimia järjestetään vammaiselle henkilölle silloin, kun hän ei saa riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla, tai kun palvelun tai etuuden saaminen ensisijaisen lain nojalla viivästyy. Vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia palveluja ovat sosiaalihuoltolain (710/82) mukaiset palvelut, kuten kotihoidon tarjoamat palvelut ja omaishoidontuki. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta järjestetään sosiaalihuoltolain 17, 27d ja 27e mukaisesti. Myös laki kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä ( /519) on ensisijainen laki vammaispalvelulakiin nähden. 1.3 Vaikeavammainen henkilö Vaikeavammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä sen vuoksi on huomattavia vaikeuksia ja rasituksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella. Vammaispalveluasetus määrittelee vaikeavammaisuuden kunkin palvelun tai tukitoimen kohdalla tarkemmin. Vaikeavammaisuuden määrittely perustuu aina yksilökohtaiseen terveydenhuollon arviointiin ja sosiaalitoimen ammattihenkilöstön arvioinnin perusteella tekemiin päätöksiin..

3 3 1.4 Kotikunta VpL:n mukaisten palvelujen ja tukitoimien hakijan kotikunta tulee olla Järvenpää. Hakijan kotikunta määritellään kotikuntalain ( /201) mukaisesti. 1.5 Palvelujen ja tukitoimien hakeminen Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemuslomakkeita ja neuvoja siitä, miten tämän toimintaohjeen mukainen asia pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava saa Työ- ja toimintakeskuksen neuvonnasta osoitteesta Myllytie 11, p.(09) , kaupungintalon sosiaalitoimiston ja Jampan sosiaalitoimiston neuvonnasta tai internetistä osoitteesta Asiakkaan tulee liittää hakemukseen lääkärintodistus sekä muut palvelun tai tukitoimen kannalta olennaiset liitteet. Palvelun tai tukitoimen myöntäminen perustuu aina vammaissosiaalityöntekijän kirjalliseen päätökseen. 2 JÄRJESTÄMISVASTUU 2.1 Erityinen järjestämisvelvollisuus Kohtuullisiin VpL:n mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus. Näitä ovat kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen tulkkipalvelut palveluasuminen asunnonmuutostyöt sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kustannusten korvaaminen. Edellä mainitut palvelut ja tukitoimet ovat subjektiivisia oikeuksia, jotka kunnan tulee järjestää vaikeavammaisille henkilöille talousarvion määrärahoista riippumatta. 2.2 Yleinen järjestämisvelvollisuus Kunnalla on yleinen järjestämisvelvollisuus määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Päätös perustuu aina viranhaltijan yksilölliseen tarveharkintaan sekä myös valtuuston myöntämien määrärahojen riittävyyteen. Päätöksen palvelujen tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä, jolla on tukenaan tarvittaessa moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä. 2.3 Korvausvelvollisuuden tutkiminen Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin ensisijainen korvausvelvollisuus tulee aina tutkia (mm. liikennevahinko, työtapaturma ja ammattitauti). Vakuutuslaitoksilla on ensisijainen korvausvelvollisuus esimerkiksi kodinhoitokustannuksista, henkilökohtaisen avustajan tai hoitajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

4 4 2.4 Palvelusuunnitelma (VpA 2 ) Vaikeavammaisen henkilön palvelujen saamisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma sisältää tarvittaessa myös muita kuin vammaispalvelulain mukaisia toimenpiteitä (esim. kotihoidon järjestämisestä). 3 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 3.1 Kuljetuspalvelut (VpA 4-6 ) Tavoite Toissijaisuus Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten järvenpääläisten tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet Järvenpäässä ja lähikuntiin samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville järvenpääläisille. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat toissijaisia usean eri lain kanssa. Tämän vuoksi vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna ei korvata matkoja henkilölle, jolle korvataan matkat muun lain esim. sairasvakuutuslain nojalla. Tällaisia matkoja voivat olla esim. sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- ja kuntoutusmatkat. Kuljetuspalvelujen laajuus Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. (VpA 4 ) 1. Jokapäiväiseen elämään kuuluvat matkat Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt Järvenpään lähikunniksi Tuusulan, Keravan, Sipoon ja Mäntsälän. Kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (VpA 6 ). Asiakas voi vaihtaa hänelle myönnettyjä asiointi- ja virkistysmatkoja Helsinkiin suuntautuviin matkoihin yhden edestakaisen matkan kerran kuukaudessa. Vaihdossa yksi pitkä matka vastaa kahta lyhyttä matkaa..

5 5 2. Työ- ja opiskelumatkat Mikäli vaikeavammaisella henkilöllä ei ole vammansa vuoksi minkäänlaista mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä, korvataan työ- ja opiskelumatkat vaikeavammaiselle henkilölle yksilöllisen harkinnan mukaan myös Vantaalle ja Helsinkiin Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle tai muutoin säästää. Kunta voi järjestää kuljetuspalvelun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 :ssä tarkoitetulla tavalla tai korvata taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Kuljetuspalveluja voidaan toteuttaa määriteltyihin lähikuntiin myös matkoja yhdistelemällä. Asiakkaat voivat omatoimisesti yhdistää matkoja tai matkojen yhdistäminen voi tapahtua Sampo-kuljetuspalvelukeskuksen kautta. Myöntämisen perusteet Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle - joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla - jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 ) Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Oman auton vaikutus Kuljetuspalvelujen järjestäminen riippuu siitä, millaista kuljetuspalvelua asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää. Mahdollisuus käyttää omaa autoa ei rajaa vammaista henkilöä kuljetuspalvelun ulkopuolelle. Autoveron palautusedun saaneen asiakkaan kunnan tukeman kuljetuspalvelun harkitsee päätöksessään sosiaalityöntekijä. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Päätöstä tehdessään päätöksentekijä voi käyttää tukenaan alueen moniammatillista työryhmää, jossa ovat mukana lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kotihoidon ohjaaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Lääkärintodistuksella osoitetaan vamma ja/tai sairaus, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuutonta haittaa.

6 6 Päätöksenteko Yhdensuuntainen matka Asiakasprofiili Omavastuuosuus Maksaminen Jokapäiväiseen elämään liittyvät matkat (18 matkaa/kk) myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Päätös tarkistetaan vuosittain tai kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään aina määräajaksi. Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri osoitteeseen kuin mistä se on alkanut. Yhdensuuntainen matka on suorin matka tilausosoitteesta, josta asiakas nousee esim. taksiin, pääteosoitteeseen. Paluu kotiin tai matkan jatkuminen yhdestä asiointikohteesta toiseen on toinen yhdensuuntainen matka. Kaupunkikortilla maksetaan erikseen jokainen yhdensuuntainen matka matkan pääteosoitteessa. Asiointiin päättyvä matka katsotaan aina yhdensuuntaiseksi. Kuljetuspalvelupäätöksen ollessa myönteinen, päätöksentekijä tekee asiakkaalle ns. asiakasprofiilin. Asiakasprofiili sisältää kuljetuksen kannalta välttämättömät tiedot, jotka tallennetaan atk-järjestelmään. Asiakasprofiilitiedot siirretään myös Lähitaksin atk-järjestelmään, joka tarvitsee tietoja ottaessaan asiakkaan kuljetustilauksen vastaan ja välittäessään tilauksen taksille. Asiakasprofiili sisältää seuraavat tiedot: - asiakkaan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kotiosoite, asiointikieli - kuljetuspalvelupäätöstä koskevat tiedot: voimassaolo, matkamäärä ja tyyppi, laki Jokapäiväiseen elämään liittyvien matkojen omavastuuosuus määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti. Työmatkojen omavastuuosuus määräytyy kulloinkin voimassa olevan julkisen liikenteen mukaisen maksun perusteella. Opiskelumatkojen omavastuuosuus määräytyy joko julkisen liikenteen tai Kelan taksan mukaisesti. Kuljetuspalvelun maksamisessa käytetään kaupunkikorttia, joka on henkilökohtainen. Korttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Kortille ladataan

7 7 Olosuhteiden muutokset Kortin katoaminen Sitoumus kunkin asiakkaan päätöksen mukaiset matkat. Yhdensuuntaisten matkojen määrät ovat kuukausikohtaisia. Kaupunkikortilla maksetusta matkasta jää aina kuitti, josta asiakas voi tarkistaa mm. käytettävissä olevien matkojen määrän kyseessä olevana kuukautena. Omavastuuosuus maksetaan suoraan kuljetuksen suorittajalle. Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava päätöksentekijälle kaikista muutoksista (esim. muutto toiselle paikkakunnalle, pysyvään laitoshoitoon siirtyminen). Tällöin kuljetuspalvelupäätös tarkistetaan ja asiakasprofiiliin tehdään tarvittavat muutokset. Kun kuljetuspalvelujen voimassaoloaika tai tarve on lakannut, tulee asiakkaan palauttaa kaupunkikortti päätöksentekijälle. Mikäli korttia ei palauteta, käyttäjältä veloitetaan kortin hankinnasta kaupungille aiheutuneet kustannukset (ks. liite 1). Jos kaupunkikortti katoaa tai vioittuu, pitää siitä välittömästi ilmoittaa vammaispalvelun toimistosihteerille. Kaupunkikortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Mikäli kuljetuspalveluja tai kaupunkikorttia käytetään sitoumuksen ja ohjeiden vastaisesti, on seurauksena kaupunkikortin käytön keskeyttäminen tai lakkauttaminen ja mahdolliset rikosoikeudelliset toimenpiteet. Ohjeiden vastaisen tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkakustannukset peritään takaisin ja/tai siirrytään kuljetuspalvelujen järjestämiseen korvaamalla matkat kuittia vastaan jälkikäteen. 3.2 Tulkkipalvelut (VpL 8 2 mom, VpA 7-9 ) Järjestämisvelvollisuus Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Tulkkipalvelujen laajuus Vaikeasti kuulo- ja näkövammaiselle myönnetään vähintään 240 tulkintatuntia kalenterivuodessa, kuulo- ja näkövammaiselle tai puhevammaiselle henkilölle 120 tulkintatuntia kalenterivuodessa (VpA 7 ). Opiskelutulkkaus järjestetään siinä laajuudessa kuin henkilö niitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen opinnoistaan. Vammaispalvelut vastaa yksityisten lukioiden, yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja kansanopistojen opiskeluun liittyvistä tulkkipalveluista. Sen sijaan ammatilliset

8 8 oppilaitokset vastaavat omien opiskelijoidensa tulkkaustarpeesta koulupäivän aikana ja muuna aikana tarpeesta vastaa sosiaali- ja terveystoimi vammaispalvelulain perusteella. Järvenpään sivistystoimi vastaa peruskouluissa ja kunnallisissa lukioissa tarvittavien tulkkipalvelujen järjestämisestä ja korvaamisesta koulupäivän aikana ja muuna aikana tarpeesta vastaa sosiaali- ja terveystoimi vammaispalvelulain perusteella. Myöntämisen perusteet Vammaispalveluasetuksen 8 :n mukaan tulkkipalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään: - vaikeasti kuulovammaista henkilöä - vaikeasti kuulo- ja näkövammaista henkilöä - vaikeasti puhevammaista henkilöä Tulkkipalvelujen tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut ovat maksuttomia vammaispalvelulain 14 :n 1 momentin nojalla. Tulkkipalvelujen järjestäminen Järvenpään kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen Helsingin Kuurojen Yhdistyksen Tulkkikeskuksen kanssa. Asiakas voi tilata tulkin suoraan yksityisenä yrittäjänä toimivalta tulkilta, jolloin kunta maksaa tulkille tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Ks. kohta palkkiot ja korvaukset. Asiakkaan on aina mahdollisuuksien mukaan käytettävä lähinnä saatavissa olevaa tulkkia myös silloin, kun tulkkaus tapahtuu muualla kuin vammaisen henkilön asuinpaikkakunnalla. Asiakas ja sosiaalityöntekijä sopivat yhdessä puheterapeutin kansa ketä tulkkia voidaan käyttää. Tulkeilta edellytettävä kelpoisuus Viittomakielentulkeilta edellytetään alan koulutusta ja Kuurojen liiton hyväksymää tulkkitutkintoa. Tulkkipalvelujen palkkiot ja korvaukset (Ks. Liite 1) 3.3 Palveluasuminen (VpL 8 2 momentti, VpA ) Järjestämisvelvollisuus Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen

9 9 järjestämiseen kunnalla ei ole, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshuollon tarpeessa (VpL 8 2 mom.). Palveluasumisen laajuus Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. (VpA 10 ) Esimerkkejä palveluista: avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Myöntämisen perusteet Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa (VpA 11 ). Palveluasuminen myönnetään henkilölle, joka kykenee vastamaan itsestään sekä tekemään itsenäisiä ratkaisuja asumiseen ja muuhun jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Vaikeavammaisuuden arviointi Arviointi tehdään yhteistyössä lääkärin, sosiaalityöntekijän, kotihoidon, fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kuntoutustyöryhmän kanssa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Palveluasumisen vaihtoehtoja Palveluasumispäätöstä edeltää yleensä asumisvalmennus tai asumiskokeilu. Palveluasuminen voidaan järjestää esimerkiksi Invalidiliiton palvelutaloon, Kivipuiston monipalvelukeskukseen tai Kirkkopihan palvelukeskukseen. Palveluasuminen voidaan järjestää kotiin, mikäli se on mahdollista henkilökohtaisen avustajan ja/tai omaishoitajan ja/tai kotihoidon sekä turvapuhelimen avulla. Palvelumaksut (VpL 14 ) Palveluasumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle, ovat vammaiselle henkilölle maksuttomia (kotihoito, henkilökohtainen avustaja, turvapuhelin, kylvetyspalvelu ja pyykkipalvelu). Palveluasunnosta vammainen henkilö tekee huoneenvuokralain mukaisen sopimuksen ja maksaa vuokransa itse. Asumiseen liittyvistä tavanomaisista elinkustannuksista kuten ravinnoista, puhtaanapidon tarvikkeista, vaatetuksesta asukas vastaa itse. 3.4 Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (VpA ) Korvattavia asunnonmuutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt, kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, peseytymistilan, kylpyhuoneen ja/tai saunan ja WC:n muutostyöt, LVI-

10 10 työt, sähkötyöt, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisutusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnonmuutostöiksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välttämättömästä lähiympäristöstä. (VpA 12 ). Muutostöitä ei myönnetä tilapäiseen asuinrakennukseen eikä loma-asuntoon. Asiakas on vastuussa muutostöistä. Hän on työn tilaaja ja muutostöiden hyväksyjä. Asunnonmuutostöistä korvataan kohtuulliset kustannukset hyväksyttäviä tositteita vastaan. Tekninen toimi ohjeistaa toimialaansa kuuluvien asioiden, kuten rakennuslupamenettelyt ja valtion korjausavustuksen. 4 HARKINNANVARAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Kaikkien seuraavassa esiteltävien palvelujen ja tukitoimien myöntäminen on aina riippuvainen kulloisestakin määrärahatilanteesta. Näiden palvelujen ja tukitoimien määrärahat on eriteltynä omilla tilikohdillaan talousarviossa. Kuntoutusohjaus (VpA 14 ) ja sopeutumisvalmennus (VpA 15 ) Henkilökohtainen avustaja Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, kuten liikkumisvälineet ja muut välineet, koneet ja laitteet. 4.1 Kuntoutusohjaus (VpA 14 ) ja sopeutumisvalmennus (VpA 15 ) Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen (VpA 14 ). Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. (VpA 15 ) Kuntoutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus selvitetään yksilöllisesti. Ennen sopeutumisvalmennuksen korvaamista vammaispalvelulain perusteella selvitetään asiakkaan mahdollisuus saada valmennukseen korvausta ensisijaisen lain nojalla (mm. liikennevakuutuslaki, tapaturmavakuutuslaki, laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, kehitysvammalaki) 4.2 Henkilökohtainen avustaja VpA 16 Tavoitteet Avustajatoiminnan tavoitteena on tukea vaikeavammaisen omatoimista suoriutumista kotona, työssä, opiskelussa ja harrastustoiminnassa. VpA 16 :n mukaan henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan korvata sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Kustannuksiksi luetaan myös

11 11 Toissijaisuus työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Mikäli vaikeavammainen tarvitsee apua perushoitoon ja hoivaan järjestetään apu ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, kuten kotihoidon ja omaishoidontuen avulla. Sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa kotisairaanhoito. Mikäli vammainen henkilö saa taloudellista tukea vammansa aiheuttaman avun tarpeen johdosta muun, ensisijaisen lainsäädännön perusteella, otetaan tämä huomioon tehtäessä päätöstä palvelujen määrästä ja laajuudesta tai harkittaessa perintäpäätöksen tekoa. Kysymykseen voivat tulla esim. liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-, sotilasvammalain nojalla maksettavat etuudet sekä Kela:n maksamat sosiaalivakuutusetuudet siltä osin, kun ne kohdistuvat ko. tarkoitukseen. Myöntämisen perusteet Henkilökohtaisen avustajan tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen. Vamma vaikeuttaa ratkaisevasti henkilön liikkumista tai selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista. Avun tarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan, sosiaalityöntekijän, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Päivittäinen avun tarve ja määrä kirjataan hoitoja palvelusuunnitelmaan. Arvioinnissa otetaan huomioon: - lääkärinlausunto - avun tarpeen määrä - mihin avustajaa tarvitaan - edistääkö avustaja itsenäistä suoriutumista ja osallistumista - mahdollistuuko avustajan avulla kotona asuminen - mahdollistuuko avustajan avulla työssä käyminen tai opiskelu Henkilökohtaisen avustajan valinnassa tulisi kiinnittää huomio henkilön soveltuvuuteen ja kykyyn edistää vammaisen henkilön itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Koska järjestelyn tavoitteena on vähentää vammaisen henkilön riippuvuutta, on perusteltua, ettei avustajana toimi lähiomainen. Avustajatoiminnan sisältö Vammainen henkilö määrittelee itse henkilökohtaisen avustajan työtehtävät. Avustaja voi toimia - avustajana kodin päivittäisissä toiminnoissa - avustajana kodin ulkopuolissa toiminnoissa kuten harrastuksissa - avustajana työpaikalla - avustajana peruskoulun jälkeisessä opiskelussa (lukio, yliopisto) Peruskoululaisten avustajan järjestää sivistystoimi ja päivähoidossa olevien lasten avustajan hoitaa päivähoito.

12 12 Avustajan hankkiminen ja palkkaaminen Vammainen henkilö hankkii ja palkkaa avustajansa itse ja huolehtii työnantajalle kuuluvista velvoitteista. Henkilökohtainen avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vammaiseen henkilöön. Mikäli avustettava on alaikäinen, jompikumpi vanhemmista toimii avustajan työnantajana. Jos avustettava on lapsi, on avustajan toimitettava työnantajalle nähtäväksi rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 504/2002). Korvauksen määrä ja maksatus (Ks. Liite 2) 4.3 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (VpA 17 ) Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa (VpA17 ). Ensisijaisesti korvataan kustannukset sellaisten välineiden, laitteiden tai koneiden hankinnasta, joiden tarve on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa. Kustannusten korvaaminen Välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa kunta korvaa vammaispalvelulain mukaisen osan vammaiselle henkilölle aiheutuneista todellisista kohtuullisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan. Muutokset mahdollistavat koneen ja laitteen käytön. Todellisia kustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon välineestä, koneesta tai laitteesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jotka edesauttavat vammasta tai sairaudesta johtuvien esteiden poistamista. Kohtuuhinta määritellään aina asiakaskohtaisesti ottaen huomioon vamman ja sairauden edellyttämä tarve. Mikäli asiakas haluaa ostaa kohtuuhintaa kalliimman ja ominaisuuksiltaan paremman välineen, koneen tai laitteen maksaa hän erotuksen itse. Vammainen henkilö voi vaihtaa välineen uudempaan tai hankkia kokonaan uuden. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että aikaisemmin myönnetty väline ei vastaa enää sairaudesta tai vammasta johtuvaa tarvetta. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita maksutta henkilön käytettäväksi. Tällöin kunta vastaa välineen huolto- ja korjauskustannuksista. Vammainen henkilö voidaan velvoittaa korvaamaan väline, mikäli sen rikkoontumisen voidaan osoittaa tapahtuneen hänen laiminlyönnistään.

13 13 Auton hankinta- ja lisävarustekustannusten korvausperusteet (VpA 17 ) Autoavustus on määrärahasidonnainen etuus. Korvausta auton hankintakustannuksiin myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan ja kokonaistilanteen perusteella. Järvenpään kaupunki myöntää autoavustuksen, mikäli vaikeavammaisella henkilöllä on pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei sairautensa tai vammansa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Päätöstä tehtäessä tulee selvittää hakijan mahdollisuudet saada avustusta tai korvausta ensisijaisen lainsäädännön perusteella, esimerkiksi vakuutuksesta. 1. Autoavustus myönnetään ensisijaisesti niille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat - autoa opiskeluun tai työssäkäyntiin - auton tarve on päivittäistä tai säännöllistä - vain erityisen painavista syistä avustetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen perhettä auton hankinnassa. Ensisijaisesti korvataan lapsen vamman tai sairauden johdosta tarpeelliset lisävarusteet. Pääasiallisesti auton vaihto on perusteltua, mikäli hakijan vammasta tai sairaudesta johtuva tarve on oleellisesti muuttunut tai auton kunto on huonontunut. Hakijan tulee esittää selvitys ajetuista kilometreistä ja tarvittaessa auton kuntoisuusarvio. Kuntoisuusarviota tekevät vakuutusyhtiöt ja autoliikkeet. 2. Kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon - kohtuuhintaisen auton hankintahinta eli vakiomallisen auton hinta, johon pääasiallisesti katsotaan sisältyvän ohjaustehostin. Kohtuuhinta määritellään aina asiakaskohtaisesti ottaen huomioon vamman tai sairauden edellyttämä tarve. - kohtuuhintaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi perheen koko tai tarvittavien apuvälineiden määrä. - vamman ja sairauden edellyttämät lisälaitteet ja niihin liittyvät asennustyöt korvataan kokonaan. Auton huoltokustannuksia, korjauksia ja talvi/kesärenkaita lisävarusteina ei korvata. Lisälaitteiden korjaus- ja huoltokustannusten korvaus arvioidaan määrärahan puitteissa tapauskohtaisesti. Laskentaperusteet Autoavustus: Korvattavia kustannuksia laskettaessa vähennetään kohtuuhintaisen auton hankintahinnasta - autoveron palautus - vakuutuskorvaukset - vanhasta autosta saatu hyvitys - mahdolliset alennukset ja muut auton hankintaan myönnetyt avustukset. Autoavustuksen määrä lasketaan jäännöksestä.

14 14 Auton apuvälineet: Auton varustetasosta tulee esittää tekninen erittely. Vamman vaatimat välttämättömät lisälaitteet, elleivät ne ole autossa vakiovarusteina, korvataan yksilöllisen harkinnan mukaisesti määrärahojen puitteissa. Lisälaitteiden osalta tulee selvittää mahdollisuuden siirtää entisen auton lisälaitteet uuteen autoon. Lisäasennustöistä tulee olla eritelty tarjous. Hakiessa asiakkaalla tulee olla esittää - lääkärinlausunto (korkeintaan vuosi sitten annettu) - kirjallinen kustannusarvio ostettavaksi suunnitellusta autosta - toiminta- tai fysioterapeutin lausunto lisälaitteiden tarpeesta - kustannusarviot vamman tai sairauden johdosta välttämättömistä lisälaitteista ja arvio muutostöistä aiheutuvista kustannuksista - autoliikkeen tai muun tahon tekemä arvio vanhan auton hyvityksestä - ennakkoveropäätös autoveron palautuksesta - päätökset muista auton hankintaa myönnetyistä avustuksista tai korvauksista - muut perustelut autoavustuksen myöntämiselle - rahoitussuunnitelma - kopio ajokortista 4.4 Kodinkoneet, viestintälaitteet ja muut laitteet, koneet ja välineet Kodinkoneisiin ja muihin laitteisiin, koneisiin tai välineisiin myönnettävän korvauksen tarkoituksena on tukea ja edistää vammaisen henkilön omatoimista selviytymistä. Tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joka aiheuttaa toimintarajoituksia. Tarvittaessa hakijan tulee esittää toimintaterapeutin arvio laitteen, välineen tai koneen tarpeellisuudesta. Kommunikaatiomahdollisuuksia lisääviä laitteita ovat tekstipuhelimen vuokra sekä videotiedotteen kuukausimaksu. Kännykkää tai tavallista puhelinta ei korvata. 4.5 Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravintokustannukset (VpA ) Korvataan määrärahojen puitteissa. 4.6 Avustuksen tai palvelua vastaavan korvauksen perintä Mikäli vammainen henkilö saa korvauksia muun lain nojalla VpL:n 8 ja 9 :ssä tarkoitettuihin palveluihin tai tukitoimiin, siirtyy oikeus korvaukseen kunnalle tilitystä vastaan sellaisena kuin vakuutuslaitoksen olisi tullut suorittaa korvaus vammaiselle henkilölle. Mikäli muun lain mukainen korvaus on jo suoritettu vammaiselle henkilölle, kunnalla on oikeus periä tätä korvausta vastaava määrä takaisin vammaiselta henkilöltä ( VpL 15 ).

15 15 5 MUUTOKSENHAKU Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haetaan hakemuslomakkeella. Sosiaalityöntekijä tekee kirjallisen päätöksen, jossa on muutoksenhakuohjeet. Ohjeita koskevat säädökset: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 Kotikuntalaki /201 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 504/2002. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta /519 Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta /988 Kaupunkikortin kustannukset Liite 1 Kun kuljetuspalvelujen voimassaoloaika tai tarve on lakannut, tulee asiakkaan palauttaa kaupunkikortti päätöksentekijälle. Mikäli korttia ei palauteta, käyttäjältä veloitetaan kortin hankinnasta kaupungille aiheutuneet kustannukset, jotka ovat alkaen 10,30 euroa ja ne tarkistetaan vallitsevan kustannustason mukaan. Tulkkipalvelujen palkkiot ja korvaukset Liite 2 Järvenpään kaupungin suorittama korvaus perustuu Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n (SVT) antamaan viittomakielen asioimis- ja vapaa-ajan tulkkien palkkasuositukseen ja suositukseen opiskelutulkkien työsuhteen ehdoista. Lautakunta hyväksyy korvaustasot. Asioimis- ja vapaa-ajantulkkien palkkiot ja korvaukset alkaen

16 16 Mikäli seuraavassa mainitut hinnat muuttuvat, niistä tiedotetaan asiakkaille. Asioimis- ja vapaa-ajantulkkien perustuntipalkkio on 18,86 euroa. Vaativan tason tuntipalkkio on 24,29 euroa. Palkkiona maksetaan vähintään puolen tunnin korvausta vastaava palkkio. Sen jälkeen jatkuneesta tulkinta-ajasta maksetaan palkkio kultakin täydeltä neljännestunnilta. Yhtä päivää pidemmässä tulkintatyössä ei sovelleta edellä mainittua tuntipalkkiota, vaan palkkio maksetaan päiväpalkkiona. Aktiivisia työtunteja täytyy olla vähintään seitsemän. Päiväpalkkion suuruus on 126,00 euroa, vaativa päivätulkkaus (kongressi, seminaari) 162,33 euroa/päivä. Matkakustannusten korvaus Matkakustannukset korvataan edullisimman matkustustavan mukaan. Matkustamiseen käytetystä ajasta korvataan 6,32 tunnilta. Korvattavana aikana otetaan huomioon kukin täyttynyt neljännestunti. Matkustamiseen käytettyä aikaa korvataan enintään 5 tuntia vuorokaudessa. Päivärahaa maksetaan ainoastaan silloin kun matkavuorokausi kestää 24 tuntia tai enemmän (kokopäiväraha 30 euroa, osapäiväraha 14 euroa vuonna Tällöin ei makseta erillistä matka-ajankorvausta 6,32 /tunti) Kohtuulliset majoituskustannukset voidaan korvata hakemuksesta Päivärahaa ei makseta paketti/risteilymatkoilta, joihin sisältyy ruokailu ja majoitus. Sunnuntaityökorvaus Sunnuntaivuorokaudelta ( ) maksettaviin tunti- ja päiväpalkkioihin maksetaan sunnuntaityökorvauksena työaikalain perusteella kaksinkertainen palkkio. Sunnuntaiksi luetaan kirkollinen juhlapäivä, itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Matkustamiseen käytetystä ajasta ei makseta sunnuntaityökorvausta. Ilta- ja lauantailisiä ei makseta. Opastuslisää maksetaan kuurosokean henkilön tulkkina toimivan henkilön tulkintatuntipalkkioon, päiväpalkkioon ja matka-ajan korvaukseen 15 % korotus. Matkaajalta korotettu korvaus maksetaan vain, milloin kuurosokea henkilö on matkan ajan opastettavana mukana. Tulkkauksen peruuntuessa ei palkkiota makseta mikäli peruuntuminen johtuu tulkista. Mikäli tulkattava ei tule paikalle, maksetaan tulkille matka-ajan korvauksen lisäksi tulkinnan vähimmäiskorvaus eli puolen tunnin korvaus ja aika katsotaan vammaiselle henkilölle annetuksi tulkkipalveluksi. Opiskelutulkkauksesta maksettavat palkkiot ja korvaukset - peruspalkkio on 1.619, ,82 /kk. Mikäli edellytetty pätevyys puuttuu, palkkiota alennetaan 8 %. Tehtävän vaativuuden arviointikriteerit: - oppilaitos, missä työ suoritetaan (yksityinen lukio, yliopisto, korkeakoulu, kansanopisto) - oppiala, mitä työ koskee

17 17 - opetusmuoto, mitä tulkattavassa opetuksessa käytetään (luento-työryhmä-, multimediatyyppinen) - asiakkaan erityispiirteet (kuurosokeus) - Tulkintatunteja tulee olla vähintään 20 t/viikko. Muissa tapauksissa palkkio suoritetaan tunti- tai päiväkorvauksena. - Opiskeluun tarvittavista tuntimääristä pyydetään oppilaitoksen vahvistamat tuntimäärät. Opiskelutulkkauksen keskeytyminen Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkista johtuvasta syystä, korvataan sijaistulkkauksesta aiheutuvat kustannukset. Lyhytkestoinen sijaistulkkaus korvataan asioimistulkkien tuntipalkkion mukaan. Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkin sairauden vuoksi, on tulkilla oikeus palkkioetuihin enintään 9 kalenteripäivän ajalta. Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkin alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa, on tulkilla oikeus palkkioetuihin enintään 3 kalenteripäivän ajalta. Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkattavasta johtuvasta syystä, joka on ennalta tiedossa, on työsuhteessa oleva tulkki lomautettava 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Ellei lomauttamista voida ajoissa suorittaa, maksetaan palkkio kahdelta viikolta. Mikäli tulkki saa muuta työtä tälle ajalle, otetaan tästä työstä saatu palkkio huomioon ja maksetaan vain mahdollinen erotus. Opiskelun loma-ajoilta ei suoriteta palkkiota. Erityistilanteet Suomen rajojen ulkopuolella matkustaessaan kuulovammainen henkilö voi käyttää tulkintatuntejaan, jotka korvataan. Sen sijaan tulkin matkaa, hotellimajoitusta eikä päivärahaa korvata. Ryhmätulkkauksen osalta kustannukset ja tunnit jaetaan osallistuneiden kesken. Päivärahaa ei makseta. Paritulkkaus Jos vaativissa tulkkaustilanteissa tarvitaan kahta tulkkia yhtä aikaa, maksetaan vain yhden tulkin tuntikorvaus korotettuna 15 %:lla. Viittomakielenopetus tai vastaava kommunikaatiota selventävä opetus Viittomakielenopetusta tai vastaavaa kommunikaatiota selventävää opetusta korvataan vaikeasti kuulo- tai puhevammaiselle henkilölle. Opetusta voidaan järjestää joko perheelle annettavana yksityisopetuksena tai erilaisilla kursseilla 100 tuntia kalenterivuodessa. Vanhempien ja sisarusten lisäksi voidaan opetusta antaa myös muille lapsen vuorovaikutussuhteiden kannalta tärkeille henkilöille.

18 18 Opettajalle maksetaan palkkio kunnallisten kansalais- ja työväenopistojen tuntiopettajien palkkiotaksan mukaan, joka tarkistetaan vuosittain työväenopistosta. Opettajien kelpoisuudesta mainittiin aiemmin. Palkkion maksaminen ja tulkintatuntien seuranta Palkkion maksamista ja tulkintatuntien seurantaa varten tulkki toimittaa sosiaalityöntekijälle vammaisen henkilön sekä itsensä allekirjoittaman laskun, josta ilmenevät tulkintapäivät ja tunnit sekä matka-aika. Tulkkipalveluissa noudatetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen kulloinkin voimassa olevaa suositusta tulkkipalveluista suoritettavista korvauksista. (liite) Tulkeille korvataan matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Tulkeille ei korvata ateriakuluja, illalliskortteja, osallistumismaksuja eikä ulkomaanmatkojen matka, majoitus yms. kustannuksia. Henkilökohtaisen avustajan palkkauksen korvauksen määrä ja maksatus Liite 3 Kunta korvaa vammaispalvelulain perusteella yhdestä henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuneet kustannukset. Henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuneet kustannusten korvaukset myönnetään enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Henkilökohtaisen avustajan kustannuksia korvataan enintään 38,15 viikkotyötuntia vastaavan työpanoksen verran lähihoitajan palkan perusteella. Jos tuntimäärä ylittyy, niin vammainen ja avustaja sopivat korvaustavan keskenään, kaupunki ei ko. kustannuksiin osallistu. Osa maksujen pakollisuudesta riippuu henkilökohtaisen avustajan perheoikeudellisesta suhteesta vammaiseen työnantajaan. Vuosilomalain 2.2 :n mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu ns. kotityöntekijät ja työnantajan perheenjäsenet silloin, kun työnantajan palveluksessa ei ole perheenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä. Näiden ryhmien edustajiin ei sovelleta vuosilomalain vuosiloma- ja vuosilomapalkkaa koskevia yleisiä säännöksiä, vaan niiden sijaan lain 8 ja 16 :iin sisältyviä erityissäännöksiä. Vuosilomalain 8 :n mukaan työnantajan perheenjäsenellä on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Vammaisen henkilön henkilökohtaisena avustajana toimivan, samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen kohdalla ei sovelleta työaikalain säännöksiä. Työnantajalle korvataan seuraavat kustannukset: Henkilökohtaisen avustajan palkka. Avustajan palkka määräytyy myönnetyn tuntimäärän ja työn vaativuuden perusteella ja summia tarkistetaan vallitsevan tason mukaisesti. Järvenpään kaupunki soveltaa seuraavaa henkilökohtaisen avustajan työn vaativuuden arviointia:

19 19 Ilta- ja lauantailisät sekä sunnuntaityökorvaus, silloin kun ilta- tai lauantaityöskentely on välttämätöntä % suuruinen iltatyölisä muuna arkipäivänä kuin lauantaina klo aikana tehdystä työstä (1,22 ) - 20 % suuruinen lauantaityölisä arkilauantaina, juhannusaattona sekä muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo aikana tehdystä työstä edellytysten muutoin täyttyessä (1,63 ) - sunnuntaityökorvaus % Työnantajan lakisääteiset maksut Lakisääteisiä maksuja ovat työntekijän eläkemaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu (sotu-maksu lasketaan työnantajan sotumaksun mukaisena, ei kunnan maksaman sotu-maksun suuruisena). Työeläkevakuutus Henkilökohtaiset avustajat vakuutetaan lukien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain (TaEL) mukaisesti. TaEL- eläkemaksu koostuu kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja muista verollisista korvauksista, paitsi työsuhteen päättyessä maksettavista lomakorvauksista. Vuonna 2006 TaEL-maksu on 20,3 % bruttopalkasta. Tapaturmavakuutus Tapaturmavakuutus on otettava työntekijälle heti työsuhteen alettua. Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske avustettavan kanssa samassa taloudessa eläviä perheenjäseniä. Avopuolisolle on kuitenkin otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus. Työttömyysvakuutus Jos työnantaja on tapaturmavakuutusvelvollinen, on hän myös velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun. Samassa taloudessa asuva lähiomainen, paitsi avopuoliso, ei näin voi ottaa lakisääteistä työttömyysvakuutusta. Vakuutusyhtiön ja vammaisen työnantajan välisen sopimuksen tulee sisältää ehto, että vakuutuksen tarpeen lakattua (työnantajan kuolema, muutto toiselle paikkakunnalle, laitoshoitoon sijoittuminen) vakuutusyhtiö palauttaa mahdolliset liikaa maksetut erät työnantajalle. Työsopimus Vammainen ja avustaja laativat kirjalliset työsopimuksen, josta käy ilmi: - työsopimuksen osapuolet - työsuhteen alkamisajankohta (määräaikainen työsopimus) - työn suorittamispaikka - työtehtävät

20 20 - palkka - palkan määräytymisperusteet (tunti- tai kuukausipalkka) - työaika - irtisanomisaika - koeaika (enintään 4 kk) - mikäli työsopimus on määräaikainen, niin määräajan päättymisajankohta ja määräaikaisuuden syy Mikäli avustettava on alaikäinen, huoltaja toimii avustajan työnantajana. Avustajan tulee esittää lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan tehtävä on huolehtia avustajan työtuntilistojen toimittamisesta vammaispalvelujen sihteerille. Vakuutukset Työnantaja huolehtii lakisääteisten vakuutusten ottamisesta avustajalle ja toimittaa laskut vammaispalvelujen sihteerille maksettavaksi. Työnantaja voi valita vakuutusyhtiön ja vastaa itse vakuutuksen ottamisen laiminlyönnin seurauksista. Työterveyshuolto Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon. Palvelun voi ostaa joko terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kaupunki maksaa kustannukset. Korvauksen maksaminen Työnantaja merkitsee avustajan työtunnit työtuntilistaan ja huolehtii, että avustajan tekemät työtunnit pysyvät myönnettyjen tuntien rajoissa. Tuntilista toimitetaan vammaispalvelujen sihteerille kuukauden 20. päivään mennessä. Kaupunki korvaa työtuntilistaa vastaan henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Palkkakorvaus maksetaan avustajan tilille viimeistään kunkin kuukauden 25. päivä. Sihteeri toimittaa avustajalle sekä vammaiselle henkilölle tiedot palkanmaksusta. Vammainen henkilö huolehtii vuosi-ilmoituksen tekemisestä vakuutuslaitokselle ja verovirastolle. Korvaus vaikeavammaisen sairaala- tai kuntoutusjakson aikana Avustajan palkkakustannuksia korvataan enintään 14 vuorokaudelta, jos vammainen henkilö (työnantaja) joutuu ennalta arvaamattomasta syystä ympärivuorokautiseen sairaala- tai laitoshoitoon. Kuntoutus-, tilapäishoitojaksojen tms. ennalta tiedossa olevan keskeytyksen ajalta palkkakustannuksia ei korvata. Tällöin vammaisen henkilön on mahdollista lomauttaa avustajana ko. ajaksi noudattaen 14 päivän ilmoitusaikaa. Työnantajana toimivan vammaisen on liitettävä työsopimuksen liitteeksi tämä osa ohjeesta työntekijälle tiedoksi.

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, 26.3.2014 OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnalle RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10. 2. 2009 SISÄLLYS Lyhenteet...

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot