JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa alkaen 1 YLEISTÄ Vammaispalvelulain tavoitteet Lain toissijaisuus Vaikeavammainen henkilö Kotikunta Palvelujen ja tukitoimien hakeminen 3 2 JÄRJESTÄMISVASTUU Erityinen järjestämisvelvollisuus Yleinen järjestämisvelvollisuus Korvausvelvollisuuden tutkiminen Palvelusuunnitelma (VpA 2 ) 4 3 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS Kuljetuspalvelut (VpA 4-6 ) Tulkkipalvelut (VpL 8 2 mom, VpA 7-9 ) Palveluasuminen (VpL 8 2 momentti, VpA ) Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (VpA ) 9 4 HARKINNANVARAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Kuntoutusohjaus (VpA 14 ) ja sopeutumisvalmennus (VpA 15 ) Henkilökohtainen avustaja VpA Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (VpA 17 ) Kodinkoneet, viestintälaitteet ja muut laitteet, koneet ja välineet Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravintokustannukset (VpA ) Avustuksen tai palvelua vastaavan korvauksen perintä 14 5 MUUTOKSENHAKU 15 LIITTEET: Liite 1: Kaupunkikortin kustannukset Liite 2: Tulkkipalvelujen palkkiot ja korvaukset Liite 3: Henkilökohtaisen avustajan palkkauksen korvauksen määrä ja maksatus

2 2 1 YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea vammaispalvelujen toteutumista niin, että tasavertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet toteutuvat Järvenpäässä mahdollisimman hyvin. Tässä ohjeessa käytetään tekstissä seuraavia lyhenteitä: - VpL: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380 - VpA: Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista / Vammaispalvelulain tavoitteet Vammaispalvelulain (VpL) tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (VpL 1 ). VpL:n 3 :n mukaan kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lisäksi palvelujen ja tukitoimien tulee tukea vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista (VpA 1 ). 1.2 Lain toissijaisuus VpL:n 4 :n mukaisesti palveluja ja tukitoimia järjestetään vammaiselle henkilölle silloin, kun hän ei saa riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla, tai kun palvelun tai etuuden saaminen ensisijaisen lain nojalla viivästyy. Vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia palveluja ovat sosiaalihuoltolain (710/82) mukaiset palvelut, kuten kotihoidon tarjoamat palvelut ja omaishoidontuki. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta järjestetään sosiaalihuoltolain 17, 27d ja 27e mukaisesti. Myös laki kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä ( /519) on ensisijainen laki vammaispalvelulakiin nähden. 1.3 Vaikeavammainen henkilö Vaikeavammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä sen vuoksi on huomattavia vaikeuksia ja rasituksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella. Vammaispalveluasetus määrittelee vaikeavammaisuuden kunkin palvelun tai tukitoimen kohdalla tarkemmin. Vaikeavammaisuuden määrittely perustuu aina yksilökohtaiseen terveydenhuollon arviointiin ja sosiaalitoimen ammattihenkilöstön arvioinnin perusteella tekemiin päätöksiin..

3 3 1.4 Kotikunta VpL:n mukaisten palvelujen ja tukitoimien hakijan kotikunta tulee olla Järvenpää. Hakijan kotikunta määritellään kotikuntalain ( /201) mukaisesti. 1.5 Palvelujen ja tukitoimien hakeminen Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemuslomakkeita ja neuvoja siitä, miten tämän toimintaohjeen mukainen asia pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava saa Työ- ja toimintakeskuksen neuvonnasta osoitteesta Myllytie 11, p.(09) , kaupungintalon sosiaalitoimiston ja Jampan sosiaalitoimiston neuvonnasta tai internetistä osoitteesta Asiakkaan tulee liittää hakemukseen lääkärintodistus sekä muut palvelun tai tukitoimen kannalta olennaiset liitteet. Palvelun tai tukitoimen myöntäminen perustuu aina vammaissosiaalityöntekijän kirjalliseen päätökseen. 2 JÄRJESTÄMISVASTUU 2.1 Erityinen järjestämisvelvollisuus Kohtuullisiin VpL:n mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus. Näitä ovat kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen tulkkipalvelut palveluasuminen asunnonmuutostyöt sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kustannusten korvaaminen. Edellä mainitut palvelut ja tukitoimet ovat subjektiivisia oikeuksia, jotka kunnan tulee järjestää vaikeavammaisille henkilöille talousarvion määrärahoista riippumatta. 2.2 Yleinen järjestämisvelvollisuus Kunnalla on yleinen järjestämisvelvollisuus määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Päätös perustuu aina viranhaltijan yksilölliseen tarveharkintaan sekä myös valtuuston myöntämien määrärahojen riittävyyteen. Päätöksen palvelujen tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä, jolla on tukenaan tarvittaessa moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä. 2.3 Korvausvelvollisuuden tutkiminen Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin ensisijainen korvausvelvollisuus tulee aina tutkia (mm. liikennevahinko, työtapaturma ja ammattitauti). Vakuutuslaitoksilla on ensisijainen korvausvelvollisuus esimerkiksi kodinhoitokustannuksista, henkilökohtaisen avustajan tai hoitajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

4 4 2.4 Palvelusuunnitelma (VpA 2 ) Vaikeavammaisen henkilön palvelujen saamisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma sisältää tarvittaessa myös muita kuin vammaispalvelulain mukaisia toimenpiteitä (esim. kotihoidon järjestämisestä). 3 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 3.1 Kuljetuspalvelut (VpA 4-6 ) Tavoite Toissijaisuus Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten järvenpääläisten tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet Järvenpäässä ja lähikuntiin samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville järvenpääläisille. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat toissijaisia usean eri lain kanssa. Tämän vuoksi vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna ei korvata matkoja henkilölle, jolle korvataan matkat muun lain esim. sairasvakuutuslain nojalla. Tällaisia matkoja voivat olla esim. sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- ja kuntoutusmatkat. Kuljetuspalvelujen laajuus Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. (VpA 4 ) 1. Jokapäiväiseen elämään kuuluvat matkat Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt Järvenpään lähikunniksi Tuusulan, Keravan, Sipoon ja Mäntsälän. Kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (VpA 6 ). Asiakas voi vaihtaa hänelle myönnettyjä asiointi- ja virkistysmatkoja Helsinkiin suuntautuviin matkoihin yhden edestakaisen matkan kerran kuukaudessa. Vaihdossa yksi pitkä matka vastaa kahta lyhyttä matkaa..

5 5 2. Työ- ja opiskelumatkat Mikäli vaikeavammaisella henkilöllä ei ole vammansa vuoksi minkäänlaista mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä, korvataan työ- ja opiskelumatkat vaikeavammaiselle henkilölle yksilöllisen harkinnan mukaan myös Vantaalle ja Helsinkiin Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle tai muutoin säästää. Kunta voi järjestää kuljetuspalvelun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 :ssä tarkoitetulla tavalla tai korvata taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Kuljetuspalveluja voidaan toteuttaa määriteltyihin lähikuntiin myös matkoja yhdistelemällä. Asiakkaat voivat omatoimisesti yhdistää matkoja tai matkojen yhdistäminen voi tapahtua Sampo-kuljetuspalvelukeskuksen kautta. Myöntämisen perusteet Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle - joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla - jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 ) Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Oman auton vaikutus Kuljetuspalvelujen järjestäminen riippuu siitä, millaista kuljetuspalvelua asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää. Mahdollisuus käyttää omaa autoa ei rajaa vammaista henkilöä kuljetuspalvelun ulkopuolelle. Autoveron palautusedun saaneen asiakkaan kunnan tukeman kuljetuspalvelun harkitsee päätöksessään sosiaalityöntekijä. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Päätöstä tehdessään päätöksentekijä voi käyttää tukenaan alueen moniammatillista työryhmää, jossa ovat mukana lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kotihoidon ohjaaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Lääkärintodistuksella osoitetaan vamma ja/tai sairaus, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuutonta haittaa.

6 6 Päätöksenteko Yhdensuuntainen matka Asiakasprofiili Omavastuuosuus Maksaminen Jokapäiväiseen elämään liittyvät matkat (18 matkaa/kk) myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Päätös tarkistetaan vuosittain tai kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään aina määräajaksi. Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri osoitteeseen kuin mistä se on alkanut. Yhdensuuntainen matka on suorin matka tilausosoitteesta, josta asiakas nousee esim. taksiin, pääteosoitteeseen. Paluu kotiin tai matkan jatkuminen yhdestä asiointikohteesta toiseen on toinen yhdensuuntainen matka. Kaupunkikortilla maksetaan erikseen jokainen yhdensuuntainen matka matkan pääteosoitteessa. Asiointiin päättyvä matka katsotaan aina yhdensuuntaiseksi. Kuljetuspalvelupäätöksen ollessa myönteinen, päätöksentekijä tekee asiakkaalle ns. asiakasprofiilin. Asiakasprofiili sisältää kuljetuksen kannalta välttämättömät tiedot, jotka tallennetaan atk-järjestelmään. Asiakasprofiilitiedot siirretään myös Lähitaksin atk-järjestelmään, joka tarvitsee tietoja ottaessaan asiakkaan kuljetustilauksen vastaan ja välittäessään tilauksen taksille. Asiakasprofiili sisältää seuraavat tiedot: - asiakkaan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kotiosoite, asiointikieli - kuljetuspalvelupäätöstä koskevat tiedot: voimassaolo, matkamäärä ja tyyppi, laki Jokapäiväiseen elämään liittyvien matkojen omavastuuosuus määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti. Työmatkojen omavastuuosuus määräytyy kulloinkin voimassa olevan julkisen liikenteen mukaisen maksun perusteella. Opiskelumatkojen omavastuuosuus määräytyy joko julkisen liikenteen tai Kelan taksan mukaisesti. Kuljetuspalvelun maksamisessa käytetään kaupunkikorttia, joka on henkilökohtainen. Korttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Kortille ladataan

7 7 Olosuhteiden muutokset Kortin katoaminen Sitoumus kunkin asiakkaan päätöksen mukaiset matkat. Yhdensuuntaisten matkojen määrät ovat kuukausikohtaisia. Kaupunkikortilla maksetusta matkasta jää aina kuitti, josta asiakas voi tarkistaa mm. käytettävissä olevien matkojen määrän kyseessä olevana kuukautena. Omavastuuosuus maksetaan suoraan kuljetuksen suorittajalle. Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava päätöksentekijälle kaikista muutoksista (esim. muutto toiselle paikkakunnalle, pysyvään laitoshoitoon siirtyminen). Tällöin kuljetuspalvelupäätös tarkistetaan ja asiakasprofiiliin tehdään tarvittavat muutokset. Kun kuljetuspalvelujen voimassaoloaika tai tarve on lakannut, tulee asiakkaan palauttaa kaupunkikortti päätöksentekijälle. Mikäli korttia ei palauteta, käyttäjältä veloitetaan kortin hankinnasta kaupungille aiheutuneet kustannukset (ks. liite 1). Jos kaupunkikortti katoaa tai vioittuu, pitää siitä välittömästi ilmoittaa vammaispalvelun toimistosihteerille. Kaupunkikortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Mikäli kuljetuspalveluja tai kaupunkikorttia käytetään sitoumuksen ja ohjeiden vastaisesti, on seurauksena kaupunkikortin käytön keskeyttäminen tai lakkauttaminen ja mahdolliset rikosoikeudelliset toimenpiteet. Ohjeiden vastaisen tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkakustannukset peritään takaisin ja/tai siirrytään kuljetuspalvelujen järjestämiseen korvaamalla matkat kuittia vastaan jälkikäteen. 3.2 Tulkkipalvelut (VpL 8 2 mom, VpA 7-9 ) Järjestämisvelvollisuus Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Tulkkipalvelujen laajuus Vaikeasti kuulo- ja näkövammaiselle myönnetään vähintään 240 tulkintatuntia kalenterivuodessa, kuulo- ja näkövammaiselle tai puhevammaiselle henkilölle 120 tulkintatuntia kalenterivuodessa (VpA 7 ). Opiskelutulkkaus järjestetään siinä laajuudessa kuin henkilö niitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen opinnoistaan. Vammaispalvelut vastaa yksityisten lukioiden, yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja kansanopistojen opiskeluun liittyvistä tulkkipalveluista. Sen sijaan ammatilliset

8 8 oppilaitokset vastaavat omien opiskelijoidensa tulkkaustarpeesta koulupäivän aikana ja muuna aikana tarpeesta vastaa sosiaali- ja terveystoimi vammaispalvelulain perusteella. Järvenpään sivistystoimi vastaa peruskouluissa ja kunnallisissa lukioissa tarvittavien tulkkipalvelujen järjestämisestä ja korvaamisesta koulupäivän aikana ja muuna aikana tarpeesta vastaa sosiaali- ja terveystoimi vammaispalvelulain perusteella. Myöntämisen perusteet Vammaispalveluasetuksen 8 :n mukaan tulkkipalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään: - vaikeasti kuulovammaista henkilöä - vaikeasti kuulo- ja näkövammaista henkilöä - vaikeasti puhevammaista henkilöä Tulkkipalvelujen tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut ovat maksuttomia vammaispalvelulain 14 :n 1 momentin nojalla. Tulkkipalvelujen järjestäminen Järvenpään kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen Helsingin Kuurojen Yhdistyksen Tulkkikeskuksen kanssa. Asiakas voi tilata tulkin suoraan yksityisenä yrittäjänä toimivalta tulkilta, jolloin kunta maksaa tulkille tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Ks. kohta palkkiot ja korvaukset. Asiakkaan on aina mahdollisuuksien mukaan käytettävä lähinnä saatavissa olevaa tulkkia myös silloin, kun tulkkaus tapahtuu muualla kuin vammaisen henkilön asuinpaikkakunnalla. Asiakas ja sosiaalityöntekijä sopivat yhdessä puheterapeutin kansa ketä tulkkia voidaan käyttää. Tulkeilta edellytettävä kelpoisuus Viittomakielentulkeilta edellytetään alan koulutusta ja Kuurojen liiton hyväksymää tulkkitutkintoa. Tulkkipalvelujen palkkiot ja korvaukset (Ks. Liite 1) 3.3 Palveluasuminen (VpL 8 2 momentti, VpA ) Järjestämisvelvollisuus Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen

9 9 järjestämiseen kunnalla ei ole, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshuollon tarpeessa (VpL 8 2 mom.). Palveluasumisen laajuus Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. (VpA 10 ) Esimerkkejä palveluista: avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Myöntämisen perusteet Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa (VpA 11 ). Palveluasuminen myönnetään henkilölle, joka kykenee vastamaan itsestään sekä tekemään itsenäisiä ratkaisuja asumiseen ja muuhun jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Vaikeavammaisuuden arviointi Arviointi tehdään yhteistyössä lääkärin, sosiaalityöntekijän, kotihoidon, fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kuntoutustyöryhmän kanssa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Palveluasumisen vaihtoehtoja Palveluasumispäätöstä edeltää yleensä asumisvalmennus tai asumiskokeilu. Palveluasuminen voidaan järjestää esimerkiksi Invalidiliiton palvelutaloon, Kivipuiston monipalvelukeskukseen tai Kirkkopihan palvelukeskukseen. Palveluasuminen voidaan järjestää kotiin, mikäli se on mahdollista henkilökohtaisen avustajan ja/tai omaishoitajan ja/tai kotihoidon sekä turvapuhelimen avulla. Palvelumaksut (VpL 14 ) Palveluasumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle, ovat vammaiselle henkilölle maksuttomia (kotihoito, henkilökohtainen avustaja, turvapuhelin, kylvetyspalvelu ja pyykkipalvelu). Palveluasunnosta vammainen henkilö tekee huoneenvuokralain mukaisen sopimuksen ja maksaa vuokransa itse. Asumiseen liittyvistä tavanomaisista elinkustannuksista kuten ravinnoista, puhtaanapidon tarvikkeista, vaatetuksesta asukas vastaa itse. 3.4 Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (VpA ) Korvattavia asunnonmuutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt, kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, peseytymistilan, kylpyhuoneen ja/tai saunan ja WC:n muutostyöt, LVI-

10 10 työt, sähkötyöt, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisutusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnonmuutostöiksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välttämättömästä lähiympäristöstä. (VpA 12 ). Muutostöitä ei myönnetä tilapäiseen asuinrakennukseen eikä loma-asuntoon. Asiakas on vastuussa muutostöistä. Hän on työn tilaaja ja muutostöiden hyväksyjä. Asunnonmuutostöistä korvataan kohtuulliset kustannukset hyväksyttäviä tositteita vastaan. Tekninen toimi ohjeistaa toimialaansa kuuluvien asioiden, kuten rakennuslupamenettelyt ja valtion korjausavustuksen. 4 HARKINNANVARAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Kaikkien seuraavassa esiteltävien palvelujen ja tukitoimien myöntäminen on aina riippuvainen kulloisestakin määrärahatilanteesta. Näiden palvelujen ja tukitoimien määrärahat on eriteltynä omilla tilikohdillaan talousarviossa. Kuntoutusohjaus (VpA 14 ) ja sopeutumisvalmennus (VpA 15 ) Henkilökohtainen avustaja Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, kuten liikkumisvälineet ja muut välineet, koneet ja laitteet. 4.1 Kuntoutusohjaus (VpA 14 ) ja sopeutumisvalmennus (VpA 15 ) Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen (VpA 14 ). Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. (VpA 15 ) Kuntoutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus selvitetään yksilöllisesti. Ennen sopeutumisvalmennuksen korvaamista vammaispalvelulain perusteella selvitetään asiakkaan mahdollisuus saada valmennukseen korvausta ensisijaisen lain nojalla (mm. liikennevakuutuslaki, tapaturmavakuutuslaki, laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, kehitysvammalaki) 4.2 Henkilökohtainen avustaja VpA 16 Tavoitteet Avustajatoiminnan tavoitteena on tukea vaikeavammaisen omatoimista suoriutumista kotona, työssä, opiskelussa ja harrastustoiminnassa. VpA 16 :n mukaan henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan korvata sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Kustannuksiksi luetaan myös

11 11 Toissijaisuus työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Mikäli vaikeavammainen tarvitsee apua perushoitoon ja hoivaan järjestetään apu ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, kuten kotihoidon ja omaishoidontuen avulla. Sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa kotisairaanhoito. Mikäli vammainen henkilö saa taloudellista tukea vammansa aiheuttaman avun tarpeen johdosta muun, ensisijaisen lainsäädännön perusteella, otetaan tämä huomioon tehtäessä päätöstä palvelujen määrästä ja laajuudesta tai harkittaessa perintäpäätöksen tekoa. Kysymykseen voivat tulla esim. liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-, sotilasvammalain nojalla maksettavat etuudet sekä Kela:n maksamat sosiaalivakuutusetuudet siltä osin, kun ne kohdistuvat ko. tarkoitukseen. Myöntämisen perusteet Henkilökohtaisen avustajan tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen. Vamma vaikeuttaa ratkaisevasti henkilön liikkumista tai selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista. Avun tarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan, sosiaalityöntekijän, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Päivittäinen avun tarve ja määrä kirjataan hoitoja palvelusuunnitelmaan. Arvioinnissa otetaan huomioon: - lääkärinlausunto - avun tarpeen määrä - mihin avustajaa tarvitaan - edistääkö avustaja itsenäistä suoriutumista ja osallistumista - mahdollistuuko avustajan avulla kotona asuminen - mahdollistuuko avustajan avulla työssä käyminen tai opiskelu Henkilökohtaisen avustajan valinnassa tulisi kiinnittää huomio henkilön soveltuvuuteen ja kykyyn edistää vammaisen henkilön itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Koska järjestelyn tavoitteena on vähentää vammaisen henkilön riippuvuutta, on perusteltua, ettei avustajana toimi lähiomainen. Avustajatoiminnan sisältö Vammainen henkilö määrittelee itse henkilökohtaisen avustajan työtehtävät. Avustaja voi toimia - avustajana kodin päivittäisissä toiminnoissa - avustajana kodin ulkopuolissa toiminnoissa kuten harrastuksissa - avustajana työpaikalla - avustajana peruskoulun jälkeisessä opiskelussa (lukio, yliopisto) Peruskoululaisten avustajan järjestää sivistystoimi ja päivähoidossa olevien lasten avustajan hoitaa päivähoito.

12 12 Avustajan hankkiminen ja palkkaaminen Vammainen henkilö hankkii ja palkkaa avustajansa itse ja huolehtii työnantajalle kuuluvista velvoitteista. Henkilökohtainen avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vammaiseen henkilöön. Mikäli avustettava on alaikäinen, jompikumpi vanhemmista toimii avustajan työnantajana. Jos avustettava on lapsi, on avustajan toimitettava työnantajalle nähtäväksi rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 504/2002). Korvauksen määrä ja maksatus (Ks. Liite 2) 4.3 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (VpA 17 ) Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa (VpA17 ). Ensisijaisesti korvataan kustannukset sellaisten välineiden, laitteiden tai koneiden hankinnasta, joiden tarve on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa. Kustannusten korvaaminen Välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa kunta korvaa vammaispalvelulain mukaisen osan vammaiselle henkilölle aiheutuneista todellisista kohtuullisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan. Muutokset mahdollistavat koneen ja laitteen käytön. Todellisia kustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon välineestä, koneesta tai laitteesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jotka edesauttavat vammasta tai sairaudesta johtuvien esteiden poistamista. Kohtuuhinta määritellään aina asiakaskohtaisesti ottaen huomioon vamman ja sairauden edellyttämä tarve. Mikäli asiakas haluaa ostaa kohtuuhintaa kalliimman ja ominaisuuksiltaan paremman välineen, koneen tai laitteen maksaa hän erotuksen itse. Vammainen henkilö voi vaihtaa välineen uudempaan tai hankkia kokonaan uuden. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että aikaisemmin myönnetty väline ei vastaa enää sairaudesta tai vammasta johtuvaa tarvetta. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita maksutta henkilön käytettäväksi. Tällöin kunta vastaa välineen huolto- ja korjauskustannuksista. Vammainen henkilö voidaan velvoittaa korvaamaan väline, mikäli sen rikkoontumisen voidaan osoittaa tapahtuneen hänen laiminlyönnistään.

13 13 Auton hankinta- ja lisävarustekustannusten korvausperusteet (VpA 17 ) Autoavustus on määrärahasidonnainen etuus. Korvausta auton hankintakustannuksiin myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan ja kokonaistilanteen perusteella. Järvenpään kaupunki myöntää autoavustuksen, mikäli vaikeavammaisella henkilöllä on pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei sairautensa tai vammansa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Päätöstä tehtäessä tulee selvittää hakijan mahdollisuudet saada avustusta tai korvausta ensisijaisen lainsäädännön perusteella, esimerkiksi vakuutuksesta. 1. Autoavustus myönnetään ensisijaisesti niille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat - autoa opiskeluun tai työssäkäyntiin - auton tarve on päivittäistä tai säännöllistä - vain erityisen painavista syistä avustetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen perhettä auton hankinnassa. Ensisijaisesti korvataan lapsen vamman tai sairauden johdosta tarpeelliset lisävarusteet. Pääasiallisesti auton vaihto on perusteltua, mikäli hakijan vammasta tai sairaudesta johtuva tarve on oleellisesti muuttunut tai auton kunto on huonontunut. Hakijan tulee esittää selvitys ajetuista kilometreistä ja tarvittaessa auton kuntoisuusarvio. Kuntoisuusarviota tekevät vakuutusyhtiöt ja autoliikkeet. 2. Kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon - kohtuuhintaisen auton hankintahinta eli vakiomallisen auton hinta, johon pääasiallisesti katsotaan sisältyvän ohjaustehostin. Kohtuuhinta määritellään aina asiakaskohtaisesti ottaen huomioon vamman tai sairauden edellyttämä tarve. - kohtuuhintaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi perheen koko tai tarvittavien apuvälineiden määrä. - vamman ja sairauden edellyttämät lisälaitteet ja niihin liittyvät asennustyöt korvataan kokonaan. Auton huoltokustannuksia, korjauksia ja talvi/kesärenkaita lisävarusteina ei korvata. Lisälaitteiden korjaus- ja huoltokustannusten korvaus arvioidaan määrärahan puitteissa tapauskohtaisesti. Laskentaperusteet Autoavustus: Korvattavia kustannuksia laskettaessa vähennetään kohtuuhintaisen auton hankintahinnasta - autoveron palautus - vakuutuskorvaukset - vanhasta autosta saatu hyvitys - mahdolliset alennukset ja muut auton hankintaan myönnetyt avustukset. Autoavustuksen määrä lasketaan jäännöksestä.

14 14 Auton apuvälineet: Auton varustetasosta tulee esittää tekninen erittely. Vamman vaatimat välttämättömät lisälaitteet, elleivät ne ole autossa vakiovarusteina, korvataan yksilöllisen harkinnan mukaisesti määrärahojen puitteissa. Lisälaitteiden osalta tulee selvittää mahdollisuuden siirtää entisen auton lisälaitteet uuteen autoon. Lisäasennustöistä tulee olla eritelty tarjous. Hakiessa asiakkaalla tulee olla esittää - lääkärinlausunto (korkeintaan vuosi sitten annettu) - kirjallinen kustannusarvio ostettavaksi suunnitellusta autosta - toiminta- tai fysioterapeutin lausunto lisälaitteiden tarpeesta - kustannusarviot vamman tai sairauden johdosta välttämättömistä lisälaitteista ja arvio muutostöistä aiheutuvista kustannuksista - autoliikkeen tai muun tahon tekemä arvio vanhan auton hyvityksestä - ennakkoveropäätös autoveron palautuksesta - päätökset muista auton hankintaa myönnetyistä avustuksista tai korvauksista - muut perustelut autoavustuksen myöntämiselle - rahoitussuunnitelma - kopio ajokortista 4.4 Kodinkoneet, viestintälaitteet ja muut laitteet, koneet ja välineet Kodinkoneisiin ja muihin laitteisiin, koneisiin tai välineisiin myönnettävän korvauksen tarkoituksena on tukea ja edistää vammaisen henkilön omatoimista selviytymistä. Tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joka aiheuttaa toimintarajoituksia. Tarvittaessa hakijan tulee esittää toimintaterapeutin arvio laitteen, välineen tai koneen tarpeellisuudesta. Kommunikaatiomahdollisuuksia lisääviä laitteita ovat tekstipuhelimen vuokra sekä videotiedotteen kuukausimaksu. Kännykkää tai tavallista puhelinta ei korvata. 4.5 Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravintokustannukset (VpA ) Korvataan määrärahojen puitteissa. 4.6 Avustuksen tai palvelua vastaavan korvauksen perintä Mikäli vammainen henkilö saa korvauksia muun lain nojalla VpL:n 8 ja 9 :ssä tarkoitettuihin palveluihin tai tukitoimiin, siirtyy oikeus korvaukseen kunnalle tilitystä vastaan sellaisena kuin vakuutuslaitoksen olisi tullut suorittaa korvaus vammaiselle henkilölle. Mikäli muun lain mukainen korvaus on jo suoritettu vammaiselle henkilölle, kunnalla on oikeus periä tätä korvausta vastaava määrä takaisin vammaiselta henkilöltä ( VpL 15 ).

15 15 5 MUUTOKSENHAKU Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haetaan hakemuslomakkeella. Sosiaalityöntekijä tekee kirjallisen päätöksen, jossa on muutoksenhakuohjeet. Ohjeita koskevat säädökset: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 Kotikuntalaki /201 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 504/2002. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta /519 Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta /988 Kaupunkikortin kustannukset Liite 1 Kun kuljetuspalvelujen voimassaoloaika tai tarve on lakannut, tulee asiakkaan palauttaa kaupunkikortti päätöksentekijälle. Mikäli korttia ei palauteta, käyttäjältä veloitetaan kortin hankinnasta kaupungille aiheutuneet kustannukset, jotka ovat alkaen 10,30 euroa ja ne tarkistetaan vallitsevan kustannustason mukaan. Tulkkipalvelujen palkkiot ja korvaukset Liite 2 Järvenpään kaupungin suorittama korvaus perustuu Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n (SVT) antamaan viittomakielen asioimis- ja vapaa-ajan tulkkien palkkasuositukseen ja suositukseen opiskelutulkkien työsuhteen ehdoista. Lautakunta hyväksyy korvaustasot. Asioimis- ja vapaa-ajantulkkien palkkiot ja korvaukset alkaen

16 16 Mikäli seuraavassa mainitut hinnat muuttuvat, niistä tiedotetaan asiakkaille. Asioimis- ja vapaa-ajantulkkien perustuntipalkkio on 18,86 euroa. Vaativan tason tuntipalkkio on 24,29 euroa. Palkkiona maksetaan vähintään puolen tunnin korvausta vastaava palkkio. Sen jälkeen jatkuneesta tulkinta-ajasta maksetaan palkkio kultakin täydeltä neljännestunnilta. Yhtä päivää pidemmässä tulkintatyössä ei sovelleta edellä mainittua tuntipalkkiota, vaan palkkio maksetaan päiväpalkkiona. Aktiivisia työtunteja täytyy olla vähintään seitsemän. Päiväpalkkion suuruus on 126,00 euroa, vaativa päivätulkkaus (kongressi, seminaari) 162,33 euroa/päivä. Matkakustannusten korvaus Matkakustannukset korvataan edullisimman matkustustavan mukaan. Matkustamiseen käytetystä ajasta korvataan 6,32 tunnilta. Korvattavana aikana otetaan huomioon kukin täyttynyt neljännestunti. Matkustamiseen käytettyä aikaa korvataan enintään 5 tuntia vuorokaudessa. Päivärahaa maksetaan ainoastaan silloin kun matkavuorokausi kestää 24 tuntia tai enemmän (kokopäiväraha 30 euroa, osapäiväraha 14 euroa vuonna Tällöin ei makseta erillistä matka-ajankorvausta 6,32 /tunti) Kohtuulliset majoituskustannukset voidaan korvata hakemuksesta Päivärahaa ei makseta paketti/risteilymatkoilta, joihin sisältyy ruokailu ja majoitus. Sunnuntaityökorvaus Sunnuntaivuorokaudelta ( ) maksettaviin tunti- ja päiväpalkkioihin maksetaan sunnuntaityökorvauksena työaikalain perusteella kaksinkertainen palkkio. Sunnuntaiksi luetaan kirkollinen juhlapäivä, itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Matkustamiseen käytetystä ajasta ei makseta sunnuntaityökorvausta. Ilta- ja lauantailisiä ei makseta. Opastuslisää maksetaan kuurosokean henkilön tulkkina toimivan henkilön tulkintatuntipalkkioon, päiväpalkkioon ja matka-ajan korvaukseen 15 % korotus. Matkaajalta korotettu korvaus maksetaan vain, milloin kuurosokea henkilö on matkan ajan opastettavana mukana. Tulkkauksen peruuntuessa ei palkkiota makseta mikäli peruuntuminen johtuu tulkista. Mikäli tulkattava ei tule paikalle, maksetaan tulkille matka-ajan korvauksen lisäksi tulkinnan vähimmäiskorvaus eli puolen tunnin korvaus ja aika katsotaan vammaiselle henkilölle annetuksi tulkkipalveluksi. Opiskelutulkkauksesta maksettavat palkkiot ja korvaukset - peruspalkkio on 1.619, ,82 /kk. Mikäli edellytetty pätevyys puuttuu, palkkiota alennetaan 8 %. Tehtävän vaativuuden arviointikriteerit: - oppilaitos, missä työ suoritetaan (yksityinen lukio, yliopisto, korkeakoulu, kansanopisto) - oppiala, mitä työ koskee

17 17 - opetusmuoto, mitä tulkattavassa opetuksessa käytetään (luento-työryhmä-, multimediatyyppinen) - asiakkaan erityispiirteet (kuurosokeus) - Tulkintatunteja tulee olla vähintään 20 t/viikko. Muissa tapauksissa palkkio suoritetaan tunti- tai päiväkorvauksena. - Opiskeluun tarvittavista tuntimääristä pyydetään oppilaitoksen vahvistamat tuntimäärät. Opiskelutulkkauksen keskeytyminen Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkista johtuvasta syystä, korvataan sijaistulkkauksesta aiheutuvat kustannukset. Lyhytkestoinen sijaistulkkaus korvataan asioimistulkkien tuntipalkkion mukaan. Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkin sairauden vuoksi, on tulkilla oikeus palkkioetuihin enintään 9 kalenteripäivän ajalta. Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkin alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa, on tulkilla oikeus palkkioetuihin enintään 3 kalenteripäivän ajalta. Mikäli opiskelutulkkaus keskeytyy tulkattavasta johtuvasta syystä, joka on ennalta tiedossa, on työsuhteessa oleva tulkki lomautettava 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Ellei lomauttamista voida ajoissa suorittaa, maksetaan palkkio kahdelta viikolta. Mikäli tulkki saa muuta työtä tälle ajalle, otetaan tästä työstä saatu palkkio huomioon ja maksetaan vain mahdollinen erotus. Opiskelun loma-ajoilta ei suoriteta palkkiota. Erityistilanteet Suomen rajojen ulkopuolella matkustaessaan kuulovammainen henkilö voi käyttää tulkintatuntejaan, jotka korvataan. Sen sijaan tulkin matkaa, hotellimajoitusta eikä päivärahaa korvata. Ryhmätulkkauksen osalta kustannukset ja tunnit jaetaan osallistuneiden kesken. Päivärahaa ei makseta. Paritulkkaus Jos vaativissa tulkkaustilanteissa tarvitaan kahta tulkkia yhtä aikaa, maksetaan vain yhden tulkin tuntikorvaus korotettuna 15 %:lla. Viittomakielenopetus tai vastaava kommunikaatiota selventävä opetus Viittomakielenopetusta tai vastaavaa kommunikaatiota selventävää opetusta korvataan vaikeasti kuulo- tai puhevammaiselle henkilölle. Opetusta voidaan järjestää joko perheelle annettavana yksityisopetuksena tai erilaisilla kursseilla 100 tuntia kalenterivuodessa. Vanhempien ja sisarusten lisäksi voidaan opetusta antaa myös muille lapsen vuorovaikutussuhteiden kannalta tärkeille henkilöille.

18 18 Opettajalle maksetaan palkkio kunnallisten kansalais- ja työväenopistojen tuntiopettajien palkkiotaksan mukaan, joka tarkistetaan vuosittain työväenopistosta. Opettajien kelpoisuudesta mainittiin aiemmin. Palkkion maksaminen ja tulkintatuntien seuranta Palkkion maksamista ja tulkintatuntien seurantaa varten tulkki toimittaa sosiaalityöntekijälle vammaisen henkilön sekä itsensä allekirjoittaman laskun, josta ilmenevät tulkintapäivät ja tunnit sekä matka-aika. Tulkkipalveluissa noudatetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen kulloinkin voimassa olevaa suositusta tulkkipalveluista suoritettavista korvauksista. (liite) Tulkeille korvataan matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Tulkeille ei korvata ateriakuluja, illalliskortteja, osallistumismaksuja eikä ulkomaanmatkojen matka, majoitus yms. kustannuksia. Henkilökohtaisen avustajan palkkauksen korvauksen määrä ja maksatus Liite 3 Kunta korvaa vammaispalvelulain perusteella yhdestä henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuneet kustannukset. Henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuneet kustannusten korvaukset myönnetään enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Henkilökohtaisen avustajan kustannuksia korvataan enintään 38,15 viikkotyötuntia vastaavan työpanoksen verran lähihoitajan palkan perusteella. Jos tuntimäärä ylittyy, niin vammainen ja avustaja sopivat korvaustavan keskenään, kaupunki ei ko. kustannuksiin osallistu. Osa maksujen pakollisuudesta riippuu henkilökohtaisen avustajan perheoikeudellisesta suhteesta vammaiseen työnantajaan. Vuosilomalain 2.2 :n mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu ns. kotityöntekijät ja työnantajan perheenjäsenet silloin, kun työnantajan palveluksessa ei ole perheenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä. Näiden ryhmien edustajiin ei sovelleta vuosilomalain vuosiloma- ja vuosilomapalkkaa koskevia yleisiä säännöksiä, vaan niiden sijaan lain 8 ja 16 :iin sisältyviä erityissäännöksiä. Vuosilomalain 8 :n mukaan työnantajan perheenjäsenellä on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Vammaisen henkilön henkilökohtaisena avustajana toimivan, samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen kohdalla ei sovelleta työaikalain säännöksiä. Työnantajalle korvataan seuraavat kustannukset: Henkilökohtaisen avustajan palkka. Avustajan palkka määräytyy myönnetyn tuntimäärän ja työn vaativuuden perusteella ja summia tarkistetaan vallitsevan tason mukaisesti. Järvenpään kaupunki soveltaa seuraavaa henkilökohtaisen avustajan työn vaativuuden arviointia:

19 19 Ilta- ja lauantailisät sekä sunnuntaityökorvaus, silloin kun ilta- tai lauantaityöskentely on välttämätöntä % suuruinen iltatyölisä muuna arkipäivänä kuin lauantaina klo aikana tehdystä työstä (1,22 ) - 20 % suuruinen lauantaityölisä arkilauantaina, juhannusaattona sekä muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo aikana tehdystä työstä edellytysten muutoin täyttyessä (1,63 ) - sunnuntaityökorvaus % Työnantajan lakisääteiset maksut Lakisääteisiä maksuja ovat työntekijän eläkemaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu (sotu-maksu lasketaan työnantajan sotumaksun mukaisena, ei kunnan maksaman sotu-maksun suuruisena). Työeläkevakuutus Henkilökohtaiset avustajat vakuutetaan lukien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain (TaEL) mukaisesti. TaEL- eläkemaksu koostuu kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja muista verollisista korvauksista, paitsi työsuhteen päättyessä maksettavista lomakorvauksista. Vuonna 2006 TaEL-maksu on 20,3 % bruttopalkasta. Tapaturmavakuutus Tapaturmavakuutus on otettava työntekijälle heti työsuhteen alettua. Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske avustettavan kanssa samassa taloudessa eläviä perheenjäseniä. Avopuolisolle on kuitenkin otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus. Työttömyysvakuutus Jos työnantaja on tapaturmavakuutusvelvollinen, on hän myös velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun. Samassa taloudessa asuva lähiomainen, paitsi avopuoliso, ei näin voi ottaa lakisääteistä työttömyysvakuutusta. Vakuutusyhtiön ja vammaisen työnantajan välisen sopimuksen tulee sisältää ehto, että vakuutuksen tarpeen lakattua (työnantajan kuolema, muutto toiselle paikkakunnalle, laitoshoitoon sijoittuminen) vakuutusyhtiö palauttaa mahdolliset liikaa maksetut erät työnantajalle. Työsopimus Vammainen ja avustaja laativat kirjalliset työsopimuksen, josta käy ilmi: - työsopimuksen osapuolet - työsuhteen alkamisajankohta (määräaikainen työsopimus) - työn suorittamispaikka - työtehtävät

20 20 - palkka - palkan määräytymisperusteet (tunti- tai kuukausipalkka) - työaika - irtisanomisaika - koeaika (enintään 4 kk) - mikäli työsopimus on määräaikainen, niin määräajan päättymisajankohta ja määräaikaisuuden syy Mikäli avustettava on alaikäinen, huoltaja toimii avustajan työnantajana. Avustajan tulee esittää lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan tehtävä on huolehtia avustajan työtuntilistojen toimittamisesta vammaispalvelujen sihteerille. Vakuutukset Työnantaja huolehtii lakisääteisten vakuutusten ottamisesta avustajalle ja toimittaa laskut vammaispalvelujen sihteerille maksettavaksi. Työnantaja voi valita vakuutusyhtiön ja vastaa itse vakuutuksen ottamisen laiminlyönnin seurauksista. Työterveyshuolto Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon. Palvelun voi ostaa joko terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kaupunki maksaa kustannukset. Korvauksen maksaminen Työnantaja merkitsee avustajan työtunnit työtuntilistaan ja huolehtii, että avustajan tekemät työtunnit pysyvät myönnettyjen tuntien rajoissa. Tuntilista toimitetaan vammaispalvelujen sihteerille kuukauden 20. päivään mennessä. Kaupunki korvaa työtuntilistaa vastaan henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Palkkakorvaus maksetaan avustajan tilille viimeistään kunkin kuukauden 25. päivä. Sihteeri toimittaa avustajalle sekä vammaiselle henkilölle tiedot palkanmaksusta. Vammainen henkilö huolehtii vuosi-ilmoituksen tekemisestä vakuutuslaitokselle ja verovirastolle. Korvaus vaikeavammaisen sairaala- tai kuntoutusjakson aikana Avustajan palkkakustannuksia korvataan enintään 14 vuorokaudelta, jos vammainen henkilö (työnantaja) joutuu ennalta arvaamattomasta syystä ympärivuorokautiseen sairaala- tai laitoshoitoon. Kuntoutus-, tilapäishoitojaksojen tms. ennalta tiedossa olevan keskeytyksen ajalta palkkakustannuksia ei korvata. Tällöin vammaisen henkilön on mahdollista lomauttaa avustajana ko. ajaksi noudattaen 14 päivän ilmoitusaikaa. Työnantajana toimivan vammaisen on liitettävä työsopimuksen liitteeksi tämä osa ohjeesta työntekijälle tiedoksi.

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA OHJE 1.1.2012 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA OHJE 1.1.2012 ALKAEN 14.12.2011 169 Liite 3 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA TUKITOIMIA JA PALVELUITA KOSKEVA 1.1.2012 ALKAEN Voimassa: 1.1.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä määrärahasidonnaisista tukitoimista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.3.2016 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

07.01.2008 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula

07.01.2008 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 07.01.2008 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN 1 LOIMAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET 1.1.2009 ALKAEN YLEISTÄ Vammaispalveluja järjestettäessä noudatetaan vam maispalvelulakia

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN 1 Yhall 21.6.2011 121 VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET 1.8.2011 ALKAEN 1 YLEISTÄ Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin

Lisätiedot

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 HUITTINEN PTLTK 12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Voimaantulo 1.1.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJEET

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet.

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet. Asia 5 67 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Kuljetuspalvelut ovat osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palveluntarpeen arviointiin.

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Henkilökohtainen apu matkoilla 29.4.2017 Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Taustaa Vammaispalvelulaki Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12. Liite nro 1 Peruspalvelultk 16.9.2015 LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.2008/981 8 c ) 1. YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Vammainen henkilö... 3 1.2 Palvelusuunnitelma... 3 1.3 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017

VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 VAMMAISPALVELULAIN (380/1987) JA ASETUKSEN (759/1987) SOVELTAMISOHJE VUODELLE 2017 Soveltamisohjeeseen on koottu vammaisten henkilöiden palveluja ja tukitoimia koskevan vammaispalvelulain 380/1987 (VpL)

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Vammaispalveluohje VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 7.6.2011 27 SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestämisvelvollisuus...

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2013 ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2013 ALKAEN 1 Yhall 22.1.2013 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2013 ALKAEN 1 YLEISTÄ Kuljetuspalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain (710/1982) ja vammaispalvelulain (380/1987)

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen Lohjan kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa 1.10.2013 alkaen Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kuntalain mukainen kotipaikka Lohjan

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 1 Perusturvalautakunta 19.12.2013 220 KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 2 SISÄLLYS 1. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELU 1.1. Kenelle? 1.2. Myönnettävät matkat

Lisätiedot

LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALKAEN

LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALKAEN LIIKKUMISTA TUKEVIEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2017 ALKAEN 1. YLEISTÄ Liikkumista tukevia palveluita voidaan järjestää sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Liikkumisen tukea järjestetään sellaisille

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 1 Vammaispalvelun asiakkaat vuonna 2006 Sisältää vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluja

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN (3.4.1987/380) MU- KAISTA KULJETUSPALVELUA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.12.

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN (3.4.1987/380) MU- KAISTA KULJETUSPALVELUA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.12. YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN (3.4.1987/380) MU- KAISTA KULJETUSPALVELUA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.12.2013 ALKA- EN 1 YLEISTÄ Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 1.10.2014 LUKIEN 1/21 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT... 3 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Keuruun perusturvalautakunta 15.12.2015 148, liite 4 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2016

Keuruun perusturvalautakunta 15.12.2015 148, liite 4 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2016 Keuruun perusturvalautakunta 15.12.2015 148, liite 4 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2016 2 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Vammainen henkilö

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET Vammainen henkilö VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 01.01.2010 ALKAEN 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1. Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017 1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Kaupunginvaltuusto - Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot