KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä

2 LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille työvälineeksi. Tähän oppaaseen on koottu tietoa Kainuussa järjestettävistä vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukimuodoista sekä muita kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja. Oppaaseen palvelut on koottu asiakokonaisuuksien mukaan. Halutessanne lisätietoa ja hakiessanne palveluja ottakaa yhteyttä vammaispalvelujen osalta oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään ja muista palveluista löytyvät yhteystiedot oppaasta. Ohjeet vammaispalvelujen hakemiseen löytyvät oppaan ensimmäisiltä sivuilta. Vammaispalveluoppaan on tehnyt opinnäytetyönä Savonia ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelija Päivi Karppinen. Oppaassa olevat kuvat on poimittu Microsoft Wordin ClipArtista. Päivi Karppinen Oppaan päivitysoikeudet on annettu Kainuun maakunta kuntayhtymän vammaispalveluihin.

3 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE...1 VAMMAISPALVELUT JA NIIDEN HAKEMINEN SEKÄ OIKEUS PALVELUSUUNNITELMAAN ASUMINEN JA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Asunnon muutostyöt Asumiseen ja päivittäiseen suoriutumiseen liittyvät välineet ja laitteet Valtion korjausavustus Veteraanien ja ikäihmisten asuntojen muutostöiden korjausneuvonta Palveluasuminen Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Asumista tukevat palvelut Henkilökohtainen avustaja Erityisvaatekustannukset Erityisravintokustannukset VARHAISKASVATUS Päivähoito Perhetyö OPISKELU Perusopetus Lukio ja ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot TYÖ JA PÄIVÄTOIMINTA Työvoimatoimiston palvelut Ammatillinen kuntoutus Päivätoiminta LIIKENTEESEEN JA KULKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT Kuljetuspalvelut Ajoneuvovero Autoveron palautus Auton pysäköintilupa...28

4 3 5.5 Auton hankinta Esteetön matkustaminen TULKKIPALVELUT KUNTOUTUS Kuntoutussuunnitelma Kuntoutusyksikkö Kuntoutusohjaus Sopeutumisvalmennus Apuvälineet Kätevä koti Terapiat TALOUDELLISET TUKITOIMET Alle 16-vuotiaan vammaistuki vuotta täyttäneen vammaistuki Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha Erityishoitoraha Työkyvyttömyyseläke Eläkettä saavan hoitotuki Omaishoidon tuki Vapautus veron maksamisesta ja veronhuojennus Invalidivähennys EDUNVALVONTA Edunvalvoja Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Maakunnallinen vammaisasiain neuvottelukunta YHTEYSTIEDOT Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät Omaishoidon tuki Kela Kainuun kunnat VAMMAISJÄRJESTÖT...55

5 4 VAMMAISPALVELUT JA NIIDEN HAKEMINEN SEKÄ OIKEUS PALVELU- SUUNNITELMAAN Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380 (vammaispalvelulaki) ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /759 Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaiselle henkilölle tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle. Järjestettäviä palveluja ja tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon vammaisen henkilön esittämät tarpeet ja näkökohdat. Muita asiaan liittyviä lakeja: Hallintolaki /434 Sosiaalihuoltolaki /710 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734

6 5 Vaikeavammaisuudesta on kyse silloin, kun henkilöllä on erityisiä, kohtuuttoman suuria suoriutumisvaikeuksia tai palvelutarve on runsas. Määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti. Palvelun tarve arvioidaan jokaisen palvelun kohdalla erikseen. Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää nämä palvelut eli subjektiiviset oikeudet vaikeavammaiselle henkilölle: Tulkkipalvelut (siirtyy Kansaneläkelaitokselle vuonna 2010) Palveluasuminen Kuljetuspalvelut Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Päivätoiminta alkaen henkilökohtainen apu Kunnat järjestävät myös harkinnanvaraisia eli määrärahasidonnaisia vammaispalveluja ja tukitoimia. Niitä järjestetään maakunnan varaamien määrärahojen mukaan. Määrärahasidonnaiset palvelut vammaiselle henkilölle: Henkilökohtainen avustaja (päättyy ) Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Kuntoutusohjaus Sopeutumisvalmennus Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset

7 6 Vammaispalvelun hakeminen Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse tai varataan henkilökohtainen aika oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan täytetty lomake liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Vammaispalvelujen hakemiseen saa lomakkeita vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä. Lomake on myös tulostettavissa pdf- tiedostona osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet Tarvittaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaan ja voi tarpeen vaatiessa pyytää muita lisäselvityksiä ratkaisun tueksi. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vammaispalveluun osoitteenmuutoksesta ja muuttuneesta palvelutarpeesta. Asiakastiedot rekisteröidään hakemuksen yhteydessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1 päivänä syyskuuta Lain mukaan vammaisen henkilön palvelut on suunniteltava kohtuullisessa ajassa. Palvelutarpeen selvittely on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä. Vammaispalvelussa viranhaltijapäätös tehdään kirjallisesti ja päätökseen liitetään ohjeet mahdolliseen oikaisuvaatimukseen. Asiakkaan ollessa tyytymätön viranhaltijan päätökseen hän voi tehdä muutosvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöhuoltojaostoon. Huoltojaoston päätöksestä on valitusmahdollisuus edelleen Oulun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Yhteystiedot ovat luvussa 9.2.

8 7 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 Lain tarkoituksena on, että asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata, sekä hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet, hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa sekä kunnioitetaan hänen itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava niin, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä tai asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta. Palvelusuunnitelma Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutustai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai se on tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan, asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa, asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Suunnitelmassa kuvataan hakijan vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta, elämäntilanne, olosuhteet, palveluntarve sekä suunnitelma tarpeiden toteutuksesta. Palvelusuunnitelma sisältää tarvittaessa myös muita kuin vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä se päivitetään tarpeen mukaan. Palvelusuunnitelma ei ole päätös palvelujen myöntämisestä, tarpeellisia palveluja täytyy hakea. Palvelusuunnitelma laaditaan oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa.

9 8 1 ASUMINEN JA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 1.1 Asunnon muutostyöt Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia korvataan välttämättömät asunnon muutostyöt. Lisäksi korvataan niihin mahdollisesti liittyvät rakennuslain mukaiset suunnittelu- ja valvontakustannukset. Asunnon muutostöihin vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kynnysten poistot, pesuhuoneen muutostyöt ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä. Näkövammaiselle voidaan korvata valaistuksen muutostyöt. Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Korvattavia ovat apuvälineiden säilytys- tai huoltotilat, seinien siirtämisestä ja leveämpien ovien laittamisesta aiheutuneet lisäkustannukset. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida välttämättömät muutostyöt ja kohtuulliset kustannukset. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelulain mukaisten asunnonmuutostöiden sijasta asiakas voi hakea valtion korjausavustusta asuintalon tai asunnon remonttiin sosiaalisin perustein. Tiedot ovat luvussa 1.3 ja 1.4. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa 10.1.

10 9 Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Perhepalvelut > Lomakkeet 1.2 Asumiseen ja päivittäiseen suoriutumiseen liittyvät välineet ja laitteet Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvattavia laitteita ja välineitä ovat erilaiset nostolaitteet ja hälytysjärjestelmät. Vammaisella henkilöllä on näihin subjektiivinen oikeus. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida välttämättömät muutostyöt ja kohtuulliset kustannukset. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Perhepalvelut > Lomakkeet

11 Valtion korjausavustus Valtion korjausavustus on valtion taloudellista tukea vammaisen henkilön ja ikäihmisen asunnonmuutostyöhön. Tuki on ohjattu jaettavaksi kunnan teknisen palvelun kautta. Asuntojen korjauksiin avustusta myönnetään yleensä 40 % hyväksytyistä kohtuullisista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksista korvataan 70 % silloin, kun korjaustoimenpiteillä voidaan estää vammaisen henkilön pitkäaikainen laitoshoito. Kunta voi myöntää asuinrakennusten perusparantamista varten tukilainaa, joka voi olla enintään 80 % hyväksytyistä perusparannuskustannuksista. Lainan suuruus riippuu tuloista. Tulorajat ovat v asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen enimmäismäärät: 1 hlö 2 hlö 3 hlö 4 hlö euroa (brutto)/kk Tuloiksi ei lasketa esimerkiksi omaishoidontuen hoitopalkkiota ja asumistukea. Avustusta haetaan keväällä, kunnat ilmoittavat hakuohjeista lehdissä. Lisätietoja: Kuntien teknisistä palveluista, yhteystiedot ovat luvussa Ara Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta: Puhelinvaihde , asiakaspalvelunumero jonka sivuilta löytyy ohjeita hakemiseen.

12 Veteraanien ja ikäihmisten asuntojen muutostöiden korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat veteraaneja ja ikäihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa sekä tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaille maksutonta, mutta korjausten tekeminen maksaa. Korjausneuvoja auttaa kuitenkin avustusten hakemisessa asunnon muutostöissä. Korjausneuvojalla on oma alueensa, joka on muodostettu pääpiirteissään maakuntajaon mukaan. He antavat neuvoja myös puhelimitse asuntojen hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä. Lisätietoja: Vanhustyön keskusliitto Puh. (09)

13 Palveluasuminen Vammaispalvelulain mukaan palveluasuminen on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Lisäksi hän ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Palveluasumiseen vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Palveluasumista voidaan järjestää esimerkiksi palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa. Palveluasumiseen kuuluvat asuntoon liittyvät välttämättömät palvelut ja tukitoimet esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, siivouksessa ja lääkityksestä huolehtimisessa. Palveluasuminen on vaikeavammaiselle henkilölle maksutonta. Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset itse. Palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin erilaisten palvelujen yhdistelminä esimerkiksi riittävien tukipalveluiden (kotihoito, ateriapalvelu, turvapuhelin), omaishoidon tuen, henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

14 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi. Tarve voi olla liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvattavia ovat esimerkiksi autoavustus, ajohallintalaitteet, muut liikkumisvälineet, tekstipuhelimet tai kodinkoneet. Maakunta myöntää myös laitteita/välineitä/koneita käyttöön toistaiseksi tai määräajaksi. Apuvälineistä on tietoa luvussa 7.5. Kohtuuhintaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista korvataan yleensä puolet hankinta hinnasta. Vakiomalliseen välineeseen/laitteeseen /koneeseen korvataan kuitenkin vamman kannalta välttämättömien muutostoimenpiteiden kustannukset kokonaan. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida välttämättömät muutostyöt ja kohtuulliset kustannukset. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

15 Asumista tukevat palvelut Kotihoitoa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Kotihoidon maksut määräytyvät kotihoitotuntien ja asiakkaan tulojen mukaan. Tukipalveluina järjestetään esimerkiksi ateria- ja turvapuhelinpalveluja. Kotiin voidaan tarvittaessa asentaa puhelimen lisälaitteeksi turvapuhelin. Turvapuhelimella voidaan rannekkeen avulla hälyttää apua. Lisätietoja ja hakeminen oman seudun kotihoidon ohjaajilta: Seutu 1 Kajaani puh. (08) , Paltamo puh. (08) , Ristijärvi puh Seutu 2 Kuhmo puh. (08) , Sotkamo puh. (08) , Seutu 3 Hyrynsalmi puh Puolanka puh Suomussalmi puh

16 Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisella avulla tuetaan vammaisen henkilön selviytymistä kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa sekä kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Vammaispalvelulaki muuttuu , jolloin henkilökohtainen avustaja vaihtuu henkilökohtaiseksi avuksi ja subjektiiviseksi oikeudeksi. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammainen henkilö pystyy määrittelemään tarvitsemansa avun ja toteutustavan. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua järjestetään päivittäisiä toimia sekä työtä ja opiskelua varten niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muihin tarkoituksiin apua annettaan aluksi vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Maakunnalla on vaihtoehtoisia tapoja järjestää palvelu; korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset, antamalla palvelusetelin avustajapalvelun hankkimiseen tai järjestämällä palvelu itse tai ostopalveluna. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Tarkemmat ohjeet ja korvausperusteet palkkaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin, sekä hakemuslomake on saatavissa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

17 Erityisvaatekustannukset Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta tavanomaisesta suuremmasta kulumisesta tai jos sopivia valmiita vaatteita ja jalkineita ei ole ostettavissa. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet 1.10 Erityisravintokustannukset Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan vamman tai sairauden edellyttämät pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavat erityisravintovalmisteet ja -ruokavaliot, joista koituu huomattavia kustannuksia. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Taloudellisia tukitoimia on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

18 17 2 VARHAISKASVATUS 2.1 Päivähoito Lain lasten päivähoidosta /36 mukaan vanhempainrahakauden jälkeen alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat hakea Kelasta lasten kotihoidon tukea (perheessä on alle kolmivuotias lapsi) tai lasten yksityisen hoidon tukea (alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päivähoidon tuottaja). Erityinen hoito ja tuki järjestetään lapselle mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä. Lapsiryhmässä voi toimia lapsen henkilökohtainen tai ryhmäavustaja. Lähtökohtana erityiselle tuelle varhaiskasvatuksessa on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeista yhdessä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan asiantuntijan lausunto. Järjestettäessä lapselle erityistä tukea, ei välttämättä tarkoiteta erillisiä toimenpiteitä. Usein kyse on yksilöllisistä tavoitteista osana varhaiskasvatusta. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus kunnan päivähoidon tai koulun yhteydessä järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden ja hoitomaksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Lisätietoja kuntien sivistyspalveluista, yhteystiedot ovat luvussa 10.4.

19 Perhetyö Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista, määräaikaan rajattua sekä luottamuksellista. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen perheen elämänlaadun parantaminen ja arjen hallinta Lisätietoja: Perhetyöntekijöiden tiimivastaava puh Oman seudun neuvolan terveydenhoitaja Terveysasemat puhelinvaihde (08) , Kajaani (08) Kuntien päivähoidon kautta, yhteystiedot ovat luvussa 10.4.

20 19 3 OPISKELU 3.1 Perusopetus Erityistä tukea tarvitseva lapsi käy peruskoulua joko tavallisessa luokassa, erityisluokalla tai erityiskoulussa. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia yhdessä ikätovereidensa kanssa. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Oppimisen tukimuotoja suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulutoimi järjestää maksutta erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle apuvälineet ja tarvittavan henkilökohtaisen avustajan ja tulkkipalvelut. Peruskoulun seitsemänneltä luokalta alkaen opiskelun apuvälineitä haetaan Kelalta. Henkilökohtaiset apuvälineet kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Koulujen opinto-ohjaajat antavat koulussa tietoa jatko-opiskelusta sekä opiskeluun liittyvistä tukipalveluista, valmennuksesta, kuntoutuksesta ja erityisopetuksesta. Lisätietoja: Kuntien sivistyspalveluista, yhteystiedot ovat luvussa

21 Lukio ja ammatillinen koulutus Erityistä tukea tarvitseva opiskelija opiskelee lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksessa yleensä tavallisessa opetusryhmässä. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukipalveluja opiskelunsa tueksi, kuten henkilökohtainen avustaja, tulkkauspalveluja sekä kuljetuspalveluja. Vaikeavammainen opiskelija voi saada korvausta opinnoissa välttämättömien apuvälineiden hankintaan. Apuvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, apuohjelma ja -laite. Näitä haetaan ensisijaisesti Kelalta. Lisätietoja: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Koulutustoimiala puhelinvaihde (08) Lukiot Kainuun ammattiopisto (KAO) Aikuiskoulutuspalvelut (EDUKAI) Ammatilliset eritysoppilaitokset Opiskelija, jolla on huomattavia erityisen tuen tarpeita voi opiskella ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. 3.3 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Ammattikorkeakouluissa erityisen tuen tarve otetaan huomioon opinnoissa ja opiskelun käytännön järjestelyissä. Opetushallitus on julkaissut 2007 oppaan Esteetön korkeakouluopiskelu. Opas on tarkoitettu koulutukseen hakijalle, joka suunnittelee opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

22 21 Lisätietoja: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 3, PL 52, Kajaani Puh. (08) Kajaanin yliopistokeskus, PL 51 (Seminaarinkatu 2), Kajaani Puhelinvaihde (08)

23 22 4 TYÖ JA PÄIVÄTOIMINTA 4.1 Työvoimatoimiston palvelut Työvoimatoimisto järjestää erityispalveluja vajaakuntoiselle henkilölle, joka tarvitsee palveluja työllistymisessä. Tällaisia kuntouttavia palveluja ovat esimerkiksi työ- ja koulutuskokeilut sekä erityisesti vajaakuntoiselle suunnitellut aikuiskoulutuskurssit. Ammatillisen kuntoutuksen palveluja hoitavat erikoistyövoimaneuvojat ja ammatinvalintapsykologit. 4.2 Ammatillinen kuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Ammatillinen kuntoutus voi olla ammatinvalinnanohjausta, kuntoutustutkimusta, työ- ja koulutuskokeiluja, työhön valmennusta, ammatillista ja muuta koulutusta, työvoimaneuvontaa ja työhön sijoitusta, elinkeinotukea, työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä tai työolosuhteiden järjestelytukea. Ammatillista kuntoutusta järjestävät työhallinnon lisäksi Kela, työeläkelaitokset ja tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset. Oikean järjestäjän selvittäminen on tärkeää, jotta kuntoutus alkaa mahdollisimman oikea-aikaisesti. Kela järjestää ja korvaa ammatillista kuntoutusta vajaakuntoiselle. Tällöin työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien arvioidaan sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen tai todennäköisesti aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi. Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittää asiakkaan kuntoutuksen tarve. Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarvetta viimeistään siinä vaiheessa kun sairauspäivärahapäivien määrä ylittää 60 päivää.

24 23 Lisätietoja: yhteystiedot ovat luvussa ja paikalliset työvoimatoimistot: Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, puhelinvaihde Kuhmo, Sotkamo, puhelinvaihde Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, puhelinvaihde Päivätoiminta Vammaispalvelulain mukaan päivätoimintaa on järjestettävä työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolla vamman aiheuttama toimintarajoite on niin vaikea, että se estää osallistumisen sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Päivätoimintaan on oikeus esimerkiksi silloin, jos toimintakyky on voimakkaasti alentunut useamman eri vamman tai sairauden yhteisvaikutuksen seurauksena. Vaikeavammaiselle henkilölle päivätoiminta on subjektiivinen oikeus. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

25 24 5 LIIKENTEESEEN JA KULKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT 5.1 Kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat ensisijaisia kuljetuspalveluja järjestettäessä. Vammaispalvelulain mukaan oikeus kuljetuspalveluihin on vaikeavammaisella henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammansa tai sairautensa vuoksi hän ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluihin on vammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluja myönnetään välttämättömiin työssäkäyntiin ja opiskeluun tarvittavien matkojen lisäksi jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin asuinkunnan alueella ja lähikuntiin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asiakkaan omavastuu matkan hinnasta on julkisen liikenteen taksaa vastaava. Kuljetuspalvelun käyttäjällä on mahdollisuus saada avustaja, jos hän tarvitsee matkalla toisen henkilön apua. Avustajan tarve on ilmoitettava haettaessa kuljetuspalveluja. Hakemukseen tarvitaan liitteenä lääkärintodistus. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset tilataan alkaen Kainuun maakunta kuntayhtymän MATKAPALVELUKESKUKSESTA puh. (08)

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot