KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä

2 LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille työvälineeksi. Tähän oppaaseen on koottu tietoa Kainuussa järjestettävistä vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukimuodoista sekä muita kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja. Oppaaseen palvelut on koottu asiakokonaisuuksien mukaan. Halutessanne lisätietoa ja hakiessanne palveluja ottakaa yhteyttä vammaispalvelujen osalta oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään ja muista palveluista löytyvät yhteystiedot oppaasta. Ohjeet vammaispalvelujen hakemiseen löytyvät oppaan ensimmäisiltä sivuilta. Vammaispalveluoppaan on tehnyt opinnäytetyönä Savonia ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelija Päivi Karppinen. Oppaassa olevat kuvat on poimittu Microsoft Wordin ClipArtista. Päivi Karppinen Oppaan päivitysoikeudet on annettu Kainuun maakunta kuntayhtymän vammaispalveluihin.

3 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE...1 VAMMAISPALVELUT JA NIIDEN HAKEMINEN SEKÄ OIKEUS PALVELUSUUNNITELMAAN ASUMINEN JA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Asunnon muutostyöt Asumiseen ja päivittäiseen suoriutumiseen liittyvät välineet ja laitteet Valtion korjausavustus Veteraanien ja ikäihmisten asuntojen muutostöiden korjausneuvonta Palveluasuminen Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Asumista tukevat palvelut Henkilökohtainen avustaja Erityisvaatekustannukset Erityisravintokustannukset VARHAISKASVATUS Päivähoito Perhetyö OPISKELU Perusopetus Lukio ja ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot TYÖ JA PÄIVÄTOIMINTA Työvoimatoimiston palvelut Ammatillinen kuntoutus Päivätoiminta LIIKENTEESEEN JA KULKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT Kuljetuspalvelut Ajoneuvovero Autoveron palautus Auton pysäköintilupa...28

4 3 5.5 Auton hankinta Esteetön matkustaminen TULKKIPALVELUT KUNTOUTUS Kuntoutussuunnitelma Kuntoutusyksikkö Kuntoutusohjaus Sopeutumisvalmennus Apuvälineet Kätevä koti Terapiat TALOUDELLISET TUKITOIMET Alle 16-vuotiaan vammaistuki vuotta täyttäneen vammaistuki Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha Erityishoitoraha Työkyvyttömyyseläke Eläkettä saavan hoitotuki Omaishoidon tuki Vapautus veron maksamisesta ja veronhuojennus Invalidivähennys EDUNVALVONTA Edunvalvoja Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Maakunnallinen vammaisasiain neuvottelukunta YHTEYSTIEDOT Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät Omaishoidon tuki Kela Kainuun kunnat VAMMAISJÄRJESTÖT...55

5 4 VAMMAISPALVELUT JA NIIDEN HAKEMINEN SEKÄ OIKEUS PALVELU- SUUNNITELMAAN Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380 (vammaispalvelulaki) ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /759 Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaiselle henkilölle tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle. Järjestettäviä palveluja ja tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon vammaisen henkilön esittämät tarpeet ja näkökohdat. Muita asiaan liittyviä lakeja: Hallintolaki /434 Sosiaalihuoltolaki /710 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734

6 5 Vaikeavammaisuudesta on kyse silloin, kun henkilöllä on erityisiä, kohtuuttoman suuria suoriutumisvaikeuksia tai palvelutarve on runsas. Määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti. Palvelun tarve arvioidaan jokaisen palvelun kohdalla erikseen. Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää nämä palvelut eli subjektiiviset oikeudet vaikeavammaiselle henkilölle: Tulkkipalvelut (siirtyy Kansaneläkelaitokselle vuonna 2010) Palveluasuminen Kuljetuspalvelut Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Päivätoiminta alkaen henkilökohtainen apu Kunnat järjestävät myös harkinnanvaraisia eli määrärahasidonnaisia vammaispalveluja ja tukitoimia. Niitä järjestetään maakunnan varaamien määrärahojen mukaan. Määrärahasidonnaiset palvelut vammaiselle henkilölle: Henkilökohtainen avustaja (päättyy ) Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Kuntoutusohjaus Sopeutumisvalmennus Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset

7 6 Vammaispalvelun hakeminen Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse tai varataan henkilökohtainen aika oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan täytetty lomake liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Vammaispalvelujen hakemiseen saa lomakkeita vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä. Lomake on myös tulostettavissa pdf- tiedostona osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet Tarvittaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaan ja voi tarpeen vaatiessa pyytää muita lisäselvityksiä ratkaisun tueksi. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vammaispalveluun osoitteenmuutoksesta ja muuttuneesta palvelutarpeesta. Asiakastiedot rekisteröidään hakemuksen yhteydessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1 päivänä syyskuuta Lain mukaan vammaisen henkilön palvelut on suunniteltava kohtuullisessa ajassa. Palvelutarpeen selvittely on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä. Vammaispalvelussa viranhaltijapäätös tehdään kirjallisesti ja päätökseen liitetään ohjeet mahdolliseen oikaisuvaatimukseen. Asiakkaan ollessa tyytymätön viranhaltijan päätökseen hän voi tehdä muutosvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöhuoltojaostoon. Huoltojaoston päätöksestä on valitusmahdollisuus edelleen Oulun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Yhteystiedot ovat luvussa 9.2.

8 7 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 Lain tarkoituksena on, että asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata, sekä hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet, hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa sekä kunnioitetaan hänen itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava niin, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä tai asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta. Palvelusuunnitelma Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutustai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai se on tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan, asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa, asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Suunnitelmassa kuvataan hakijan vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta, elämäntilanne, olosuhteet, palveluntarve sekä suunnitelma tarpeiden toteutuksesta. Palvelusuunnitelma sisältää tarvittaessa myös muita kuin vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä se päivitetään tarpeen mukaan. Palvelusuunnitelma ei ole päätös palvelujen myöntämisestä, tarpeellisia palveluja täytyy hakea. Palvelusuunnitelma laaditaan oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa.

9 8 1 ASUMINEN JA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 1.1 Asunnon muutostyöt Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia korvataan välttämättömät asunnon muutostyöt. Lisäksi korvataan niihin mahdollisesti liittyvät rakennuslain mukaiset suunnittelu- ja valvontakustannukset. Asunnon muutostöihin vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kynnysten poistot, pesuhuoneen muutostyöt ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä. Näkövammaiselle voidaan korvata valaistuksen muutostyöt. Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Korvattavia ovat apuvälineiden säilytys- tai huoltotilat, seinien siirtämisestä ja leveämpien ovien laittamisesta aiheutuneet lisäkustannukset. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida välttämättömät muutostyöt ja kohtuulliset kustannukset. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelulain mukaisten asunnonmuutostöiden sijasta asiakas voi hakea valtion korjausavustusta asuintalon tai asunnon remonttiin sosiaalisin perustein. Tiedot ovat luvussa 1.3 ja 1.4. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa 10.1.

10 9 Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Perhepalvelut > Lomakkeet 1.2 Asumiseen ja päivittäiseen suoriutumiseen liittyvät välineet ja laitteet Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvattavia laitteita ja välineitä ovat erilaiset nostolaitteet ja hälytysjärjestelmät. Vammaisella henkilöllä on näihin subjektiivinen oikeus. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida välttämättömät muutostyöt ja kohtuulliset kustannukset. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Perhepalvelut > Lomakkeet

11 Valtion korjausavustus Valtion korjausavustus on valtion taloudellista tukea vammaisen henkilön ja ikäihmisen asunnonmuutostyöhön. Tuki on ohjattu jaettavaksi kunnan teknisen palvelun kautta. Asuntojen korjauksiin avustusta myönnetään yleensä 40 % hyväksytyistä kohtuullisista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksista korvataan 70 % silloin, kun korjaustoimenpiteillä voidaan estää vammaisen henkilön pitkäaikainen laitoshoito. Kunta voi myöntää asuinrakennusten perusparantamista varten tukilainaa, joka voi olla enintään 80 % hyväksytyistä perusparannuskustannuksista. Lainan suuruus riippuu tuloista. Tulorajat ovat v asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen enimmäismäärät: 1 hlö 2 hlö 3 hlö 4 hlö euroa (brutto)/kk Tuloiksi ei lasketa esimerkiksi omaishoidontuen hoitopalkkiota ja asumistukea. Avustusta haetaan keväällä, kunnat ilmoittavat hakuohjeista lehdissä. Lisätietoja: Kuntien teknisistä palveluista, yhteystiedot ovat luvussa Ara Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta: Puhelinvaihde , asiakaspalvelunumero jonka sivuilta löytyy ohjeita hakemiseen.

12 Veteraanien ja ikäihmisten asuntojen muutostöiden korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat veteraaneja ja ikäihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa sekä tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaille maksutonta, mutta korjausten tekeminen maksaa. Korjausneuvoja auttaa kuitenkin avustusten hakemisessa asunnon muutostöissä. Korjausneuvojalla on oma alueensa, joka on muodostettu pääpiirteissään maakuntajaon mukaan. He antavat neuvoja myös puhelimitse asuntojen hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä. Lisätietoja: Vanhustyön keskusliitto Puh. (09)

13 Palveluasuminen Vammaispalvelulain mukaan palveluasuminen on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Lisäksi hän ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Palveluasumiseen vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Palveluasumista voidaan järjestää esimerkiksi palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa. Palveluasumiseen kuuluvat asuntoon liittyvät välttämättömät palvelut ja tukitoimet esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, siivouksessa ja lääkityksestä huolehtimisessa. Palveluasuminen on vaikeavammaiselle henkilölle maksutonta. Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset itse. Palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin erilaisten palvelujen yhdistelminä esimerkiksi riittävien tukipalveluiden (kotihoito, ateriapalvelu, turvapuhelin), omaishoidon tuen, henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

14 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi. Tarve voi olla liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvattavia ovat esimerkiksi autoavustus, ajohallintalaitteet, muut liikkumisvälineet, tekstipuhelimet tai kodinkoneet. Maakunta myöntää myös laitteita/välineitä/koneita käyttöön toistaiseksi tai määräajaksi. Apuvälineistä on tietoa luvussa 7.5. Kohtuuhintaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista korvataan yleensä puolet hankinta hinnasta. Vakiomalliseen välineeseen/laitteeseen /koneeseen korvataan kuitenkin vamman kannalta välttämättömien muutostoimenpiteiden kustannukset kokonaan. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida välttämättömät muutostyöt ja kohtuulliset kustannukset. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

15 Asumista tukevat palvelut Kotihoitoa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Kotihoidon maksut määräytyvät kotihoitotuntien ja asiakkaan tulojen mukaan. Tukipalveluina järjestetään esimerkiksi ateria- ja turvapuhelinpalveluja. Kotiin voidaan tarvittaessa asentaa puhelimen lisälaitteeksi turvapuhelin. Turvapuhelimella voidaan rannekkeen avulla hälyttää apua. Lisätietoja ja hakeminen oman seudun kotihoidon ohjaajilta: Seutu 1 Kajaani puh. (08) , Paltamo puh. (08) , Ristijärvi puh Seutu 2 Kuhmo puh. (08) , Sotkamo puh. (08) , Seutu 3 Hyrynsalmi puh Puolanka puh Suomussalmi puh

16 Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisella avulla tuetaan vammaisen henkilön selviytymistä kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa sekä kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Vammaispalvelulaki muuttuu , jolloin henkilökohtainen avustaja vaihtuu henkilökohtaiseksi avuksi ja subjektiiviseksi oikeudeksi. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammainen henkilö pystyy määrittelemään tarvitsemansa avun ja toteutustavan. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua järjestetään päivittäisiä toimia sekä työtä ja opiskelua varten niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muihin tarkoituksiin apua annettaan aluksi vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Maakunnalla on vaihtoehtoisia tapoja järjestää palvelu; korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset, antamalla palvelusetelin avustajapalvelun hankkimiseen tai järjestämällä palvelu itse tai ostopalveluna. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Tarkemmat ohjeet ja korvausperusteet palkkaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin, sekä hakemuslomake on saatavissa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

17 Erityisvaatekustannukset Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta tavanomaisesta suuremmasta kulumisesta tai jos sopivia valmiita vaatteita ja jalkineita ei ole ostettavissa. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Taloudellisia tukitoimia on haettava mielellään ennen kustannuksien syntymistä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet 1.10 Erityisravintokustannukset Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan vamman tai sairauden edellyttämät pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavat erityisravintovalmisteet ja -ruokavaliot, joista koituu huomattavia kustannuksia. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Taloudellisia tukitoimia on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

18 17 2 VARHAISKASVATUS 2.1 Päivähoito Lain lasten päivähoidosta /36 mukaan vanhempainrahakauden jälkeen alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat hakea Kelasta lasten kotihoidon tukea (perheessä on alle kolmivuotias lapsi) tai lasten yksityisen hoidon tukea (alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päivähoidon tuottaja). Erityinen hoito ja tuki järjestetään lapselle mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä. Lapsiryhmässä voi toimia lapsen henkilökohtainen tai ryhmäavustaja. Lähtökohtana erityiselle tuelle varhaiskasvatuksessa on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeista yhdessä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan asiantuntijan lausunto. Järjestettäessä lapselle erityistä tukea, ei välttämättä tarkoiteta erillisiä toimenpiteitä. Usein kyse on yksilöllisistä tavoitteista osana varhaiskasvatusta. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus kunnan päivähoidon tai koulun yhteydessä järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden ja hoitomaksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Lisätietoja kuntien sivistyspalveluista, yhteystiedot ovat luvussa 10.4.

19 Perhetyö Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista, määräaikaan rajattua sekä luottamuksellista. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen perheen elämänlaadun parantaminen ja arjen hallinta Lisätietoja: Perhetyöntekijöiden tiimivastaava puh Oman seudun neuvolan terveydenhoitaja Terveysasemat puhelinvaihde (08) , Kajaani (08) Kuntien päivähoidon kautta, yhteystiedot ovat luvussa 10.4.

20 19 3 OPISKELU 3.1 Perusopetus Erityistä tukea tarvitseva lapsi käy peruskoulua joko tavallisessa luokassa, erityisluokalla tai erityiskoulussa. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia yhdessä ikätovereidensa kanssa. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Oppimisen tukimuotoja suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulutoimi järjestää maksutta erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle apuvälineet ja tarvittavan henkilökohtaisen avustajan ja tulkkipalvelut. Peruskoulun seitsemänneltä luokalta alkaen opiskelun apuvälineitä haetaan Kelalta. Henkilökohtaiset apuvälineet kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Koulujen opinto-ohjaajat antavat koulussa tietoa jatko-opiskelusta sekä opiskeluun liittyvistä tukipalveluista, valmennuksesta, kuntoutuksesta ja erityisopetuksesta. Lisätietoja: Kuntien sivistyspalveluista, yhteystiedot ovat luvussa

21 Lukio ja ammatillinen koulutus Erityistä tukea tarvitseva opiskelija opiskelee lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksessa yleensä tavallisessa opetusryhmässä. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukipalveluja opiskelunsa tueksi, kuten henkilökohtainen avustaja, tulkkauspalveluja sekä kuljetuspalveluja. Vaikeavammainen opiskelija voi saada korvausta opinnoissa välttämättömien apuvälineiden hankintaan. Apuvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, apuohjelma ja -laite. Näitä haetaan ensisijaisesti Kelalta. Lisätietoja: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Koulutustoimiala puhelinvaihde (08) Lukiot Kainuun ammattiopisto (KAO) Aikuiskoulutuspalvelut (EDUKAI) Ammatilliset eritysoppilaitokset Opiskelija, jolla on huomattavia erityisen tuen tarpeita voi opiskella ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. 3.3 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Ammattikorkeakouluissa erityisen tuen tarve otetaan huomioon opinnoissa ja opiskelun käytännön järjestelyissä. Opetushallitus on julkaissut 2007 oppaan Esteetön korkeakouluopiskelu. Opas on tarkoitettu koulutukseen hakijalle, joka suunnittelee opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

22 21 Lisätietoja: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 3, PL 52, Kajaani Puh. (08) Kajaanin yliopistokeskus, PL 51 (Seminaarinkatu 2), Kajaani Puhelinvaihde (08)

23 22 4 TYÖ JA PÄIVÄTOIMINTA 4.1 Työvoimatoimiston palvelut Työvoimatoimisto järjestää erityispalveluja vajaakuntoiselle henkilölle, joka tarvitsee palveluja työllistymisessä. Tällaisia kuntouttavia palveluja ovat esimerkiksi työ- ja koulutuskokeilut sekä erityisesti vajaakuntoiselle suunnitellut aikuiskoulutuskurssit. Ammatillisen kuntoutuksen palveluja hoitavat erikoistyövoimaneuvojat ja ammatinvalintapsykologit. 4.2 Ammatillinen kuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Ammatillinen kuntoutus voi olla ammatinvalinnanohjausta, kuntoutustutkimusta, työ- ja koulutuskokeiluja, työhön valmennusta, ammatillista ja muuta koulutusta, työvoimaneuvontaa ja työhön sijoitusta, elinkeinotukea, työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä tai työolosuhteiden järjestelytukea. Ammatillista kuntoutusta järjestävät työhallinnon lisäksi Kela, työeläkelaitokset ja tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset. Oikean järjestäjän selvittäminen on tärkeää, jotta kuntoutus alkaa mahdollisimman oikea-aikaisesti. Kela järjestää ja korvaa ammatillista kuntoutusta vajaakuntoiselle. Tällöin työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien arvioidaan sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen tai todennäköisesti aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi. Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittää asiakkaan kuntoutuksen tarve. Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarvetta viimeistään siinä vaiheessa kun sairauspäivärahapäivien määrä ylittää 60 päivää.

24 23 Lisätietoja: yhteystiedot ovat luvussa ja paikalliset työvoimatoimistot: Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, puhelinvaihde Kuhmo, Sotkamo, puhelinvaihde Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, puhelinvaihde Päivätoiminta Vammaispalvelulain mukaan päivätoimintaa on järjestettävä työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolla vamman aiheuttama toimintarajoite on niin vaikea, että se estää osallistumisen sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Päivätoimintaan on oikeus esimerkiksi silloin, jos toimintakyky on voimakkaasti alentunut useamman eri vamman tai sairauden yhteisvaikutuksen seurauksena. Vaikeavammaiselle henkilölle päivätoiminta on subjektiivinen oikeus. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet

25 24 5 LIIKENTEESEEN JA KULKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT 5.1 Kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat ensisijaisia kuljetuspalveluja järjestettäessä. Vammaispalvelulain mukaan oikeus kuljetuspalveluihin on vaikeavammaisella henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammansa tai sairautensa vuoksi hän ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluihin on vammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluja myönnetään välttämättömiin työssäkäyntiin ja opiskeluun tarvittavien matkojen lisäksi jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin asuinkunnan alueella ja lähikuntiin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asiakkaan omavastuu matkan hinnasta on julkisen liikenteen taksaa vastaava. Kuljetuspalvelun käyttäjällä on mahdollisuus saada avustaja, jos hän tarvitsee matkalla toisen henkilön apua. Avustajan tarve on ilmoitettava haettaessa kuljetuspalveluja. Hakemukseen tarvitaan liitteenä lääkärintodistus. Vammaispalvelun saamiseksi otetaan yhteyttä puhelimitse oman seudun vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai täytetään hakemuslomake ja toimitetaan se liitteineen oman seudun vammaispalveluun. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saa oman seudun vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä, yhteystiedot ovat luvussa Hakemuslomake on saatavissa osoitteessa: > Etusivu > Perhepalvelut > Lomakkeet Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset tilataan alkaen Kainuun maakunta kuntayhtymän MATKAPALVELUKESKUKSESTA puh. (08)

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila. Kelan Vammaistuet. Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila. Kelan Vammaistuet. Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kelan Vammaistuet Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry 14.12.2016 2 Sisällys 1 Alle 16 vuotiaiden vammaistuki... 3 1.1 Tuen määrä... 3 2 Yli 16 vuotiaiden vammaistuki...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011

12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 HUITTINEN PTLTK 12.4.2011 HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOHJEET 2011 Perusturvalautakunta HUITTISTEN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET...

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 1.6.2012 Palveluohjaaja Jaana Pekkola, (15.10.2015 alkaen sij. Mari Mäkelä),

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Perhepalvelut Vammaispalvelut Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Käsittelijä täyttää

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot