Vammais- palveluopas. 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1"

Transkriptio

1 2011 Vammais- palveluopas 1

2 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6. Kehitysvammahuolto 9 7. Kriisipalvelut Kotiin saatavat palvelut Kuntoutus Kuulolähipalvelu Liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvät palvelut Liikunta ja harrastustoiminta Lyhytaikainen kodin ulkopuolinen hoito Lääkekorvaukset Maksukatto Matkustaminen Mielenterveyspalvelut Näkövammaisten kirjasto Celia Potilasasiamies Päihdepalvelut Päivähoito ja koulutus Päivätoiminta Reseptien uusinta Seurakunta Sopeutumisvalmennus Sosiaaliasiamies Taloudelliset tukitoimet Tulkkipalvelut Työkyvyttömyyseläke Vammaisneuvosto Paikallisia sairaus- ja vammaisjärjestöjä 41 3

4 4

5 1. Johdanto Tämä opas on koottu Vammaisneuvoston aloitteesta. Opas on tarkoitettu vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa avuksi, kun he tarvitsevat neuvoja ja apua erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Opas keskittyy niihin Nurmijärven kunnan ja muiden toimijoiden tarjoamiin palveluihin ja toimintamahdollisuuksiin, jotka ovat tarjolla erityisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Myös muut kunnan palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille vammasta tai sairaudesta riippumatta. Oppaaseen ei mahdu kaikki tieto, mutta se auttaa toivottavasti alkuun. Lisätietoja antavat oppaassa mainitut tahot Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista sekä tukitoimista, joita henkilö tarvitsee asumisessa, liikkumisessa, opiskelussa, työssä ja harrastuksissa. Palvelusuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti henkilön nykytilannetta ja hänen saamiaan palveluita ja tukitoimia, kartoitetaan asiakkaan tilanne (esim. henkilö- ja yhteystiedot, sosiaaliturva, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivittäinen toiminta, vamma/sairaus, selviytyminen ja avuntarve päivittäisissä toiminnoissa, asuminen, kuntoutus, sosiaalinen verkosto) ja laaditaan suunnitelma tulevaisuutta varten. Palvelusuunnitelma on laadittava aina, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai jollei suunnitelma ole muutoin ilmeisen tarpeeton. Henkilökohtaisen palvelusuunnitelman laativat yhdessä kunnan viranomaiset, vammainen henkilö itse ja hänen huoltajansa tai omaisensa. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin. Suunnitelmaan kirjattuja palveluja on erikseen haettava. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) (vammaispalvelut alle 65-vuotiaat), sosiaaliohjaaja puh. (09) (vammaispalvelut yli 65-vuotiaat), sosiaalityöntekijä puh. (040) (kehitysvammahuolto) ja sosiaaliohjaaja puh. (040) (kehitysvammahuolto) 5

6 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu Liikkumisen ja toimintakyvyn helpottamiseen tarvittavat apuvälineet saa lyhyt- tai pitkäaikaislainaan maksutta. Hoitotarvikkeita varten tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete. Lisätietoja: Apuvälineyksikkö ja hoitotarvikejakelu sijaitsee pääterveysasemalla ja on auki ma, ke klo ja ja pe klo ja Puhelinaika ma, ke ja pe klo 8-10, puh. (09) Asuminen 3.1. Kunnan vuokra-asunnot Hakemukset kunnan vuokra-asuntoihin voi täyttää sähköisesti, tai toimittaa paperimuodossa Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle, osoite Keskustie 5, Nurmijärvi. Asuntohakemuksen voi jättää myös Klaukkalan yhteispalvelupisteeseen, osoite Kuonomäentie 2, Klaukkala. Kissankellon ja Heikkarin palvelutalojen asuntojen hakemukset toimitetaan Onnenkimpale ry:lle, osoite Heikkarinkuja 4, Nurmijärvi. Asuntotoimen kautta saa tietoja sellaisista kunnan vuokrataloista, jotka soveltuvat liikuntarajoitteisille henkilöille. Lisätietoja: Nurmijärven vuokra-asunnot puh. (09) klo 9-12, Onnenkimpale ry puh vuokra-_ja_asumisoikeusasunnot/vuokra-asunnot 3.2. Palveluasuminen Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin eri- 6

7 tyisen runsaasti. Palveluasuminen voidaan toteuttaa omassa kodissa eri palvelujen turvin tai palveluasumisyksikössä/palvelutalossa. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasumisen tarvetta ja mahdollisuuksia voidaan selvittää asumisvalmmennuksen tai kokeilun avulla. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) Asunnon muutos- ja korjaustyöt 4.1. Vanhusten ja vammaisten korjausavustukset Kunta voi myöntää avustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamisiin sosiaalisin perustein. Korjausavustusta voi saada, jos vähintään yksi asukkaista on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen ja jos tulo- ja varallisuusrajat eivät ylity. Yleensä avustus on enintään 40-70% hyväksyttävistä kohtuullisista korjauskustannuksista. Pääsääntöisesti avustusta ei myönnetä, jos korjaustyö on aloitettu ennen kuin avustuspäätös on tehty. Avustuksen hakuaika on vuosittain keväällä. Lisätietoja: Nurmijärven kunta, tarkastusrakennusmestari puh asumisen_tuet_ja_avustukset/korjaus-_ja_energia-avustukset 4.2. Sotainvalidien ja veteraanien korjausavustukset Vanhustyön Keskusliitolla on alueellisia korjausneuvojia, jotka avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Lisätietoja: Uudenmaan alueen korjausneuvoja puh korjausneuvonta/ 7

8 4.3. Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostyöt voidaan korvata vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan omassa kodissaan ja sen välittömässä lähiympäristössä mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen ja kynnysten poistaminen, luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen ja kiinnittäminen, wc:n ja kylpyhuoneen muutostyö, näkövamman aiheuttamat valaistusmuutostyöt. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat mm. nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Muutostöiden tarpeellisuuden ja toteuttamistavan arvioivat toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja yhdessä asiakkaan ja rakennusalan asiantuntijan kanssa. Muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset ja aloite muutostöistä tulee tehdä ennen töiden aloittamista. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) (alle 65-vuotiaat) ja sosiaaliohjaaja puh. (09) (yli 65-vuotiaat). asunnon_muutostyot_seka_apuvalineet_ja_laitteet 8

9 5. Edunvalvojatoiminta Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, ettei hän kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia tai muita asioitaan. Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojana voi toimia omainen, mutta edunvalvojaksi määrätään usein myös yleinen edunvalvoja. Toimintakyvyn heikkenemiseen voi myös varautua etukäteen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen. Lisätietoja: Hyvinkään maistraatti, Urakankatu 1, Hyvinkää, puh. (071) vaihde tai Hyvinkään oikeusaputoimisto, Yleinen edunvalvonta puh. (019) klo Kehitysvammahuolto 6.1. Palvelut ja tukitoimet Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja neuvovat ja opastavat kehitysvammaista henkilöä ja hänen perhettään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita perhe ja kehitysvammainen henkilö tarvitsevat selviytyäkseen arjessa. 9

10 Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa, eho:ssa. Nurmijärven kunnan tuottamia kehitysvammapalveluita ovat: erityisopetus, aamu- ja iltapäivähoito Kivenpuiston koulun oppilaille, työ- ja päivätoiminta, tuettu työllistäminen ja asumispalvelut. Palveluita ostetaan myös kehitysvamma-alan palveluntuottajilta esim. asuminen, lyhytaikainen asuminen, kehitysvammaneuvola, lyhytaikainen ja pitkäaikainen perhehoito ja leiritoiminta. Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä puh (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11-12) tai sosiaaliohjaaja puh Päivähoito Aleksi Päivähoito Aleksi tarjoaa Kivenpuiston koulun kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa. Palvelua tarjotaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti. Päivähoidon tarkoituksena on tukea vanhempien työssäkäyntiä. Iltapäivähoitoa tarjotaan klo , aamuhoitoa järjestetään tarvittaessa. Hoitoa tarjotaan myös koulun loma-aikoina, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin yksikkö on suljettu neljän viikon ajan. Loma-ajanhoitoa järjestetään ma-pe klo Päivähoitoon haku tapahtuu edellisen vuoden maaliskuussa erillisellä hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lapsen diagnoosista. Mikäli hoidontarve ilmenee lukuvuoden aikana, tulee ottaa yhteyttä päivähoidon vastaavaan ohjaajaan. Päivähoidosta ei peritä maksua alla 16 -vuotiailta. Lisätietoja: Vastaava ohjaaja puh tai sosiaaliohjaaja puh Työ- ja toimintakeskus Nurmijärven kunnan työ- ja toimintakeskuksessa työskentelee kehitysvammaisia aikuisia henkilöitä. Toimintamuotoina työ - ja toimintakeskuksessa ovat vaihtelevat alihankintatyöt, kankaanpainanta, kudonta, kiinteistö- ja pihanhoito sekä muu virikkeellinen toiminta. Viikko-ohjelmassa on mukana myös liikuntaa ja ulkoilua sekä rentoutus- ja musiikkituokiota. 10

11 Työ- ja toimintakeskuksen toiminta perustuu suunnitelmalliseen aikuisuutta ja yksilöllisyyttä tukevaan ohjaukseen. Yksikön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kehitysvammaisen aikuisen elämänhallintataitoja. Lisätietoja: Työ- ja toimintakeskuksen johtaja puh tai (09) Avotyö ja tuettu työ Avotyötoiminta on kehitysvammaisille ja osatyökykyisille henkilöille tarkoitettua työtoimintaa tavallisella työpaikalla. Avotyön päätarkoitus ei ole työn tekeminen, vaan erilaisten taitojen oppiminen ja kuntoutus. Avotyössä oleva henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaan. Avotyöstä maksetaan työosuusrahaa. Tuettu työllistyminen on kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisväylä. Kehitysvammainen tai osatyökykyinen henkilö työllistyy normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, työvalmentajan tuella. Lisätietoja: työvalmentaja puh tai Asuminen Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus vakituisen asumisen palveluihin. Nurmijärven kunnalla on oma kehitysvammaisten asuntola, jossa on 8 vakituisen asumisen paikkaa ja 1 tilapäishoitopaikka. Lisäksi kunnan alueella toimii tuetun asumisen ohjaaja, jonka asiakkaita ovat itsenäisesti omassa asunnossaan asuvat kehitysvammaiset henkilöt. Nurmijärven kunta ostaa asumispalveluja ja lyhytaikaista asumista myös yksityisiltä palveluntuottajilta ja kuntayhtymiltä. Suurimmat palveluntuottajat ovat kuntayhtymä Eteva ja Rinnekoti-Säätiö. Mikäli kehitysvammainen henkilö tarvitsee vakituista asumista hän tai hänen läheisensä voivat olla yhteydessä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan. Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä puh (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11-12) tai sosiaaliohjaaja puh

12 7. Kriisipalvelut 7.1. Auttavat puhelimet Palveleva puhelin puh , päivystys su to klo 18 01, pe la klo Palvelevan puhelimen verkkoauttamispalvelu on osoitteessa Valtakunnallinen kriisipuhelin/suomen Mielenterveysseura ma-pe klo 9-06, la klo 15-06, su klo Vertaistukipuhelin vammaiselta vammaiselle pe klo puh. (09) (Kynnys ry.). SOS - keskus (09) Vanhempainpuhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) , ma 10-13, ti ja 17-20, ke 10-13, to Lasten ja nuorten puhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ma-pe 14-20, la ja su Valtakunnallinen kuurojen auttava linja (Kuurojen palvelusäätiö) ma,ke ja pe tekstiviestit , sähköposti 7.2. Sosiaalipäivystys ja kriisiapu Keski-Uudenmaan alueella toimii Kuuma-kuntien sekä Hyvinkään yhteinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystyksen tavoitteena on varmistaa sosiaalipalvelujen saatavuus kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystyksen päivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta, puh Hyvinkään kriisikeskus tarjoaa kriisiapua myös virka-ajan ulkopuolella traumaattisen tapahtuman kokeneille ihmisille (esim. läheisen kuolema, itsemurha, onnettomuus). Yhteydenotot viranomaisten kautta tai henkilökohtaisesti puhelinaikana ma, to, la klo puh

13 8. Kotiin saatavat palvelut 8.1. Ateriat Ruokailumahdollisuus arkipäivisin lounasaikaan klo 11 13: Kirkonkylässä Toreeninhovissa, osoite Rajamäentie 9 A Kirkonkylässä Heikkarin Helmessä, osoite Heikkarinkuja 4 Kirkonkylässä Ateriakeitaassa, osoite Keskustie 2 A (klo 12-13) Klaukkalan Suopursussa, osoite Suopolku 3. Rajamäen päiväkeskuksessa, osoite Ratakuja 7 (klo 11-12) lukien kokeiluluonteisesti Paikallisista ravintoloista voi tiedustella ruuan kotiin kuljetusta. Kotihoidon tukipalveluna on mahdollista saada lämmin ateria kotiin arkipäivinä. Ateriapalvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneelle henkilölle, joka ei kykene itse laittamaan ruokaa. Tiedustelut kotihoidon tiimivastaavilta, katso Kotihoito Kotihoito Kotihoito tarjoaa palveluja vanhuksille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti tai säännöllisesti apua. Kotihoidon tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaan selviytymistä kotioloissa. Palveluista sovitaan kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehdään yhdessä henkilökunnan, asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy suunnitelman mukaisen hoitoon käytettävän ajan sekä asiakkaan tulojen perusteella. Kotihoidon tukipalveluita ovat pyykki-, ateria-, ja päiväkeskuspalvelut. Nurmijärven kunnan kotihoitotiimit Kotihoito tekee tiimityötä Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen alueilla. Aluejako noudattaa pääosin omalääkärien aluejakoa. Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat tiimivastaavina ja asiakkaalle sovitaan omahoitaja. Uusien asiakkaiden ja palvelutarpeen arvioinnin osalta yhteydenotot tiimivastaaviin. 13

14 Kirkonkylän alue Kirkonkylän tiimi Tiimivastaavat puh ja Toreeninmäen tiimi Tiimivastaavat puh ja Kotihoidon johtaja puh Leenankodin tiimi Vastuusairaanhoitaja puh Leenankodin henkilökunta puh. (09) (klo 7 21) Klaukkalan alue Tiimi 1 - Tiimivastaava puh Tiimi 2 - Tiimivastaava puh Tiimi 3 - Tiimivastaava puh Kotihoidon johtaja puh Rajamäen alue Kiljavantien tiimi Tiimivastaava puh Tornitien tiimi Tiimivastaava puh Kotihoidon johtaja puh Yksityiset palveluntuottajat Lisätietoja Nurmijärven alueella toimivista yksityisistä kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoyrityksistä saa puhelinluettelon keltaisilta sivuilta, paikallislehdistä tai kunnan kotisivuilta yritysrekisteristä, ja yrittäminen/yritysrekisteri. sivuilta löytyy monipuolisesti palveluita tarjoavia yrityksiä. Yrittäjät neuvovat kotitaloustyön verovähennysoikeuden käyttämisestä Lastenhoitopalveluja tarjoavia järjestöjä Väestöliiton lastenhoitopalvelu tuottaa ammatillista lastenhoitoa pääkaupunkiseudulla ja ympäristökunnissa lapsiperheille maksua vastaan. Lastenhoitoapua on saatavilla kaikkina viikonpäivinä. 14

15 Raha-automaattiyhdistys tukee yksityisasiakkaille tarkoitettua lastenhoitajapalvelua. Lastenhoitopalvelun hoitomaksut voi vähentää kotitalousvähennyksenä tietyin ehdoin henkilöverotuksessa. Lisätietoja: Väestöliiton lastenhoitopalvelu puh. (020) (Tilaukset puhelimitse arkisin klo 8-16, juhlapyhien aattona klo 8-13) Omakotitalkkari Nurmijärven Omakotiyhdistyksen palkkaama omakotitalkkari antaa asumista helpottavia palveluja lähinnä ikääntyneille omakoti- ja rivitaloasukkaille, esim. siivousta, kiinteistön kunnostusta, puutarha- ja pihatöitä, lumenluontia, hiekoitusta, asiointia. Palvelu on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Palvelusta peritään 7 /tunti jäseniltä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 vuodessa. Lisätietoja: Omakotitalkkari puh klo 8-15 tai Nurmijärven omakotiyhdistys, yhteyshenkilö puh Omaishoidon tuki Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevälle kunta voi myöntää omaishoidontukea. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle järjestettävät palvelut sekä hoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa palveluohjaajalta, sosiaalitoimistosta, Klaukkalan yhteispalvelupisteestä ja kunnan kotisivuilta Omaishoitajien ohjattu keskustelu- ja tukiryhmä kokoontuu kuukausittain. Valtakunnallisen omaishoitajayhdistyksen tai Kelan kautta omaishoitajan on mahdollista hakea lomaa tai kuntoutusta. Lisätietoja: palveluohjaaja, Sairaalantie 2, Nurmijärvi puh. (09) klo koti-_ja_asumispalvelut/omaishoidontuki Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Hämeentie 105 A, Helsinki, puh

16 8.6. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Välttämättömästä ja toistuvasta toisen henkilön avun tarpeesta on kyse silloin, kun avun tarve on sekä määrällisesti runsasta, että silloin kun se on jatkuvaluonteista tai määrällisesti vähäisempää, mutta toistuvaa. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) perhe-_ja_sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/henkilokohtainen_apu 8.7. Turvapuhelin Turvapuhelimen voi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta. Nurmijärven kunnalla on sopimus turvapuhelinpalvelusta Esperi Care Oy:n kanssa. Lisätiedot: Esperi Care Oy puh Kuntoutus 9.1. Ammatillinen kuntoutus Työkyvyn heiketessä sairauden tai vamman vuoksi, henkilö voi saada Työeläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai Kelan ammatillista kuntoutusta. Tähän voivat kuulua kuntoutustarpeen selvittely, kuntoutustutkimus, työ- ja koulutuskokeilut, työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus, työhön-valmennus sekä perus-, jatko- ja uudelleenkoulutus ja elinkeinotuki yritystoimintaan. Kela kustantaa asiakkaan työssään ja opiskelussaan tarvitsemat kalliit ja vaativat apuvälineet. Lisätiedot: Kela puh (kuntoutusasiat), Työ- ja elinkeinotoimisto / Nurmijärvi puh tai Vakuutuskuntoutus VKK ry puh. (09)

17 9.2. Fysioterapia Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään liikkumis- ja toimintakyvyn parantamiseen ja/tai ylläpitämiseen fysioterapian keinoin. Toiminta kattaa eri ikäryhmät neuvolaikäisistä vauvoista vanhuksiin. Fysioterapiaan pääsee terveyskeskuslääkärin, työterveyslääkärin, neuvola- ja kouluterveydenhoitajien sekä sairaalojen lähetteellä. Liikuntaan liittyvään neuvontaan ja tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisevään ohjaukseen pääsee ilman lähetettä. Fysioterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana. Lisätiedot: Ajanvaraus puh. (09) (aikuiset), puh. (040) (lapset Klaukkala), puh. (040) (lapset Nurmijärvi) ja puh. (040) (vanhustyö). kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/fysioterapia 9.3. Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjaajan tehtävänä on tukea, ohjata ja neuvoa asiakasta ja hänen läheisiään sairauden tai vamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa sekä ohjata ja neuvoa kuntoutusprosessin käynnistämisessä sekä sairaudesta tai vammasta aiheutuvien psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien selvittämisessä ja kuntoutumisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn edistämisessä. Kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkielämänsä selviytymistä ja palvelujen tarvetta. Lisätietoja: Sairaalan kuntoutusohjaajat tai järjestöjen kuntoutusohjaajat Lääkinnällinen kuntoutus/apuvälineet Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjen selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluita (esim. liikkumisen ja näönkäytön ja päivittäisten toimintojen apuvälineet), joita on mahdollisuus saada pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi. 17

18 Perusterveydenhuollossa lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä. Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan asiantuntija-arvion perusteella. Päätökset tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksen ja saatujen tietojen pohjalta. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat: apuvälinepalvelut, fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, muu terapia sekä erityisterapiat (esim. musiikki- ja ratsastusterapia), neuropsykologinen kuntoutus, laitoskuntoutusjaksot ja sopeutumisvalmennus. Lisätietoja: yhteyshenkilö fysioterapeutti puh sekä Kela puh (kuntoutusasiat). kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/laakinnallinen_kuntoutus Puheterapia Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen- ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen avulla. Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa. Asiakas voi hakeutua itse oman alueensa puheterapeutille tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan tai päivähoidon suosituksesta. Lisätietoja: puh. (09) kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/puheterapia 9.6. Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraaneilla on mahdollisuus hakea avo- ja laitoskuntoutukseen. Laitoskuntoutusjaksot järjestetään pääasiassa veteraanien toivomissa kuntoutuspaikoissa. Avokuntoutusta saa Nurmijärvellä sijaitsevissa yksityisissä fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai 18

19 kotona. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa. Hakulomakkeita saa terveysasemilta ja hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto omalääkäriltä. Hakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveystoimen toimialasihteerille os. Keskustie 2 A, Nurmijärvi Rintamaveteraanien muut palvelut Nurmijärveläiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit saavat käydä Rajamäen Uimahallissa maksuttomasti uimassa. Vuosikortin uintia varten voi hankkia joko liikuntapalveluista (Keskustie 2 A, Nurmijärvi) tai Rajamäen Uimahallista (Kuntolanpolku 1, Rajamäki). Korttia lunastettaessa on näytettävä tammenlehväpinssi ja henkilöllisyys todistettava tarvittaessa. Lisätietoja: liikuntasuunnittelija puh Veteraanit on vapautettu terveyskeskus- ja terveyskeskuspäivystysmaksusta. Veteraaneilla on oikeus käyttää kunnallista hammashoitoa. Maksua ei peritä tarkastuksesta ja ennaltaehkäisevästä hoidosta. Yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon palkkiosta korvaus haetaan Kelalta. Nurmijärven terveyskeskus tarjoaa valtuuston myöntämällä erillisellä määrärahalla veteraanitunnuksen omaaville henkilöille tuettua siivouspalvelua. Siivouksen omavastuuosuus on 5 /tunti ja palvelua on mahdollisuus saada vuosittain 2 4 tuntia/talous. Yhteydenotot kotihoidon johtajiin: Kirkonkylä puh Klaukkala puh Rajamäki puh Kaunialan sairaala järjestää avustajatoimintaa sotainvalideille, veteraaneille ja heidän puolisoilleen kotona asumisen tukemiseen. Avustaja auttaa mm. ruuanlaitossa, vaate- ja pyykkihuollossa, ylläpitosiivouksessa, kaupassa käynnissä ja ulkoilussa sekä voi toimia saattajana ja kotimiehenä omaishoitajan asioinnin aikana. Lisätietoja: Kaunialan sairaala puh. (09)

20 Veteraaneille Kela voi maksaa rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisää maksetaan henkilölle, joka saa ylimääräistä rintamalisää ja lisäksi joko korotettua tai ylintä hoitotukea. Lisätietoja: Kela puh. (020) ma-pe klo Sotainvalidien kuntoutus Sotainvalidien ja vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista ma pe klo 9-13, puh. (09) Toimintaterapia Toimintaterapian tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä, korjata toimintakyvyn rajoituksia tai parantaa elämänlaatua rajoituksista huolimatta. Toimintakykyyn kuuluu itsestä huolehtiminen, työn tekeminen, vapaa-ajan viettäminen, leikkiminen ja vuorovaikutuksessa oleminen. Toimintakykyä voi rajoittaa erilaiset kehitykseen liittyvät hankaluudet, sairaudet, vammat tai ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset. Pyrkimyksenä on, että yksilö selviytyy mahdollisimman omatoimisesti omassa elinympäristössään. Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla ja kotikäynteinä. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Lisätietoja: Toimintaterapeutit puh (alle 65-vuotiaat Kirkonkylä, Rajamäki, Nukari ja Röykkä), puh (alle 65-vuotiaat Klaukkala, Lepsämä, Perttula, Metsäkylä ja Palojoki), puh. (040) (yli 65-vuotiaat), puh. (040) (lapset Kirkonkylä, Rajamäki, Perttula, Röykkä, Nukari, Palojoki ja Herunen) puh. (040) (lapset Klaukkala, Lepsämä, Luhtajoki ja Metsäkylä). 20

21 10. Kuulolähipalvelu Keski-Uudenmaan Kuulonhuolto ry. järjestää kuulolähipalvelutilaisuuksia, joissa vapaaehtoiset opastavat kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä ja järjestävät kommunikaatiotaitojen ryhmäopetusta. Vapaaehtoiset myös antavat vertaistukea, neuvovat kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja ohjaavat asiakkaita palveluiden piiriin. Kuulolähipalvelutoiminta täydentää kunnan kuulohuollon palveluita ja on asiakkaalle ilmaista. Tilaisuuteen voivat tulla myös omaiset tai läheiset. Vapaaehtoiset pitävät kuulolähipalvelutunteja vanhusten palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa tai käyvät huonokuntoisten vanhusten kotona. Tilaisuuksista ilmoitetaan yhdistyksen tiedotteissa, paikallislehtien palstoilla ja teksti-tv:ssä. Tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä Keski-Uudenmaan kuulonhuolto ry:n jäsenyyttä. Lisätietoja: Keski-Uudenmaan Kuulohuolto ry, puheenjohtaja puh Liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvät palvelut Autoveron palautus ja muu auton hankinnantuki vammaisuuden perusteella Vammainen henkilö voi saada joko kokonaan tai osittain autoveron takaisin omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hakijan omistukseen. Palautusta voi saada autoverolaissa säädettyjen edellytysten mukaan. Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Eteläiseltä tullipiiriltä osoitteella Hangon tulli, Hanko. Lisätietoja: Valtakunnallinen tullineuvonta puh. (020)

22 Vammainen henkilö voi saada vapautuksen ajoneuvoverosta, jos hänelle on myönnetty edellä mainittu autoveronpalautus. Vapautusta voi myös anoa henkilö, jolla on vammaisen pysäköintilupa. Lisätietoja: Ajoneuvoveroneuvonta puh. (020) Vapautus+ajoneuvoverosta.htm Kunnan sosiaalitoimi voi vammaispalvelulain nojalla myöntää tukea auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan. Tuki on kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Liikenne- ja tapaturmalakien mukaan voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle avustusta tai korotonta lainaa kulkuneuvon hankkimiseen asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten, mikäli kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käytettäessä julkisia kulkuneuvoja. Vammaispalvelulain sekä liikenne ja tapaturmalakien nojalla voidaan korvata vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt vakiomalliseen autoon. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) Joukkoliikenne ja kuljetuspalvelut Kivenkyyti-palveluliikenne Kivenkyyti palvelee kaikkia Nurmijärvellä liikkuvia. Matalalattiaautojen ansiosta Kivenkyyti sopii hyvin myös vanhuksille, liikuntaesteisille ja lastenvaunujen kanssa liikkuville. Palveluliikenne ajetaan aikataulukirjaseen piirrettyjä reittejä pitkin klo 9-15 välillä. Näiltä ohjeellisilta reiteiltä voidaan poiketa kutsusta reilun kivenheiton verran (n. 1,5 km) aikataulujen salliessa. Kivenkyyti-palvelulinja järjestää tällä hetkellä myös kotikauppakyytiä Nummenpään ja Lepsämän sekä Siippoo-Palojoki alueilla. Ennen klo 9 ja klo 15 jälkeen ajettavat liityntälinjat ajetaan kiinteällä reitillä ja aikataululla eikä niitä tarvitse tilata etukäteen. Liityntälinjat ovat kirjasen lopussa vaaleansinisellä yläpalkilla korostettuna. Palveluliikenteen matkat pitää tilata vähintään tuntia ennen matkan alkua. Matka tilataan puhelinnumerosta (09)

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut / 20

Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut / 20 Sosiaali- ja terveystoimi KULJETUSPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä Saapunut / 20 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, joka on täyttänyt 70 vuotta. Haettaessa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut / 20 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä... 3 Menettely henkilökohtaista apua

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot