Vammais- palveluopas. 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1"

Transkriptio

1 2011 Vammais- palveluopas 1

2 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6. Kehitysvammahuolto 9 7. Kriisipalvelut Kotiin saatavat palvelut Kuntoutus Kuulolähipalvelu Liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvät palvelut Liikunta ja harrastustoiminta Lyhytaikainen kodin ulkopuolinen hoito Lääkekorvaukset Maksukatto Matkustaminen Mielenterveyspalvelut Näkövammaisten kirjasto Celia Potilasasiamies Päihdepalvelut Päivähoito ja koulutus Päivätoiminta Reseptien uusinta Seurakunta Sopeutumisvalmennus Sosiaaliasiamies Taloudelliset tukitoimet Tulkkipalvelut Työkyvyttömyyseläke Vammaisneuvosto Paikallisia sairaus- ja vammaisjärjestöjä 41 3

4 4

5 1. Johdanto Tämä opas on koottu Vammaisneuvoston aloitteesta. Opas on tarkoitettu vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa avuksi, kun he tarvitsevat neuvoja ja apua erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Opas keskittyy niihin Nurmijärven kunnan ja muiden toimijoiden tarjoamiin palveluihin ja toimintamahdollisuuksiin, jotka ovat tarjolla erityisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Myös muut kunnan palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille vammasta tai sairaudesta riippumatta. Oppaaseen ei mahdu kaikki tieto, mutta se auttaa toivottavasti alkuun. Lisätietoja antavat oppaassa mainitut tahot Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista sekä tukitoimista, joita henkilö tarvitsee asumisessa, liikkumisessa, opiskelussa, työssä ja harrastuksissa. Palvelusuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti henkilön nykytilannetta ja hänen saamiaan palveluita ja tukitoimia, kartoitetaan asiakkaan tilanne (esim. henkilö- ja yhteystiedot, sosiaaliturva, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivittäinen toiminta, vamma/sairaus, selviytyminen ja avuntarve päivittäisissä toiminnoissa, asuminen, kuntoutus, sosiaalinen verkosto) ja laaditaan suunnitelma tulevaisuutta varten. Palvelusuunnitelma on laadittava aina, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai jollei suunnitelma ole muutoin ilmeisen tarpeeton. Henkilökohtaisen palvelusuunnitelman laativat yhdessä kunnan viranomaiset, vammainen henkilö itse ja hänen huoltajansa tai omaisensa. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin. Suunnitelmaan kirjattuja palveluja on erikseen haettava. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) (vammaispalvelut alle 65-vuotiaat), sosiaaliohjaaja puh. (09) (vammaispalvelut yli 65-vuotiaat), sosiaalityöntekijä puh. (040) (kehitysvammahuolto) ja sosiaaliohjaaja puh. (040) (kehitysvammahuolto) 5

6 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu Liikkumisen ja toimintakyvyn helpottamiseen tarvittavat apuvälineet saa lyhyt- tai pitkäaikaislainaan maksutta. Hoitotarvikkeita varten tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete. Lisätietoja: Apuvälineyksikkö ja hoitotarvikejakelu sijaitsee pääterveysasemalla ja on auki ma, ke klo ja ja pe klo ja Puhelinaika ma, ke ja pe klo 8-10, puh. (09) Asuminen 3.1. Kunnan vuokra-asunnot Hakemukset kunnan vuokra-asuntoihin voi täyttää sähköisesti, tai toimittaa paperimuodossa Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle, osoite Keskustie 5, Nurmijärvi. Asuntohakemuksen voi jättää myös Klaukkalan yhteispalvelupisteeseen, osoite Kuonomäentie 2, Klaukkala. Kissankellon ja Heikkarin palvelutalojen asuntojen hakemukset toimitetaan Onnenkimpale ry:lle, osoite Heikkarinkuja 4, Nurmijärvi. Asuntotoimen kautta saa tietoja sellaisista kunnan vuokrataloista, jotka soveltuvat liikuntarajoitteisille henkilöille. Lisätietoja: Nurmijärven vuokra-asunnot puh. (09) klo 9-12, Onnenkimpale ry puh vuokra-_ja_asumisoikeusasunnot/vuokra-asunnot 3.2. Palveluasuminen Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin eri- 6

7 tyisen runsaasti. Palveluasuminen voidaan toteuttaa omassa kodissa eri palvelujen turvin tai palveluasumisyksikössä/palvelutalossa. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasumisen tarvetta ja mahdollisuuksia voidaan selvittää asumisvalmmennuksen tai kokeilun avulla. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) Asunnon muutos- ja korjaustyöt 4.1. Vanhusten ja vammaisten korjausavustukset Kunta voi myöntää avustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamisiin sosiaalisin perustein. Korjausavustusta voi saada, jos vähintään yksi asukkaista on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen ja jos tulo- ja varallisuusrajat eivät ylity. Yleensä avustus on enintään 40-70% hyväksyttävistä kohtuullisista korjauskustannuksista. Pääsääntöisesti avustusta ei myönnetä, jos korjaustyö on aloitettu ennen kuin avustuspäätös on tehty. Avustuksen hakuaika on vuosittain keväällä. Lisätietoja: Nurmijärven kunta, tarkastusrakennusmestari puh asumisen_tuet_ja_avustukset/korjaus-_ja_energia-avustukset 4.2. Sotainvalidien ja veteraanien korjausavustukset Vanhustyön Keskusliitolla on alueellisia korjausneuvojia, jotka avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Lisätietoja: Uudenmaan alueen korjausneuvoja puh korjausneuvonta/ 7

8 4.3. Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostyöt voidaan korvata vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan omassa kodissaan ja sen välittömässä lähiympäristössä mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen ja kynnysten poistaminen, luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen ja kiinnittäminen, wc:n ja kylpyhuoneen muutostyö, näkövamman aiheuttamat valaistusmuutostyöt. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat mm. nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Muutostöiden tarpeellisuuden ja toteuttamistavan arvioivat toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja yhdessä asiakkaan ja rakennusalan asiantuntijan kanssa. Muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset ja aloite muutostöistä tulee tehdä ennen töiden aloittamista. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) (alle 65-vuotiaat) ja sosiaaliohjaaja puh. (09) (yli 65-vuotiaat). asunnon_muutostyot_seka_apuvalineet_ja_laitteet 8

9 5. Edunvalvojatoiminta Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, ettei hän kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia tai muita asioitaan. Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojana voi toimia omainen, mutta edunvalvojaksi määrätään usein myös yleinen edunvalvoja. Toimintakyvyn heikkenemiseen voi myös varautua etukäteen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen. Lisätietoja: Hyvinkään maistraatti, Urakankatu 1, Hyvinkää, puh. (071) vaihde tai Hyvinkään oikeusaputoimisto, Yleinen edunvalvonta puh. (019) klo Kehitysvammahuolto 6.1. Palvelut ja tukitoimet Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja neuvovat ja opastavat kehitysvammaista henkilöä ja hänen perhettään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita perhe ja kehitysvammainen henkilö tarvitsevat selviytyäkseen arjessa. 9

10 Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa, eho:ssa. Nurmijärven kunnan tuottamia kehitysvammapalveluita ovat: erityisopetus, aamu- ja iltapäivähoito Kivenpuiston koulun oppilaille, työ- ja päivätoiminta, tuettu työllistäminen ja asumispalvelut. Palveluita ostetaan myös kehitysvamma-alan palveluntuottajilta esim. asuminen, lyhytaikainen asuminen, kehitysvammaneuvola, lyhytaikainen ja pitkäaikainen perhehoito ja leiritoiminta. Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä puh (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11-12) tai sosiaaliohjaaja puh Päivähoito Aleksi Päivähoito Aleksi tarjoaa Kivenpuiston koulun kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa. Palvelua tarjotaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti. Päivähoidon tarkoituksena on tukea vanhempien työssäkäyntiä. Iltapäivähoitoa tarjotaan klo , aamuhoitoa järjestetään tarvittaessa. Hoitoa tarjotaan myös koulun loma-aikoina, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin yksikkö on suljettu neljän viikon ajan. Loma-ajanhoitoa järjestetään ma-pe klo Päivähoitoon haku tapahtuu edellisen vuoden maaliskuussa erillisellä hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lapsen diagnoosista. Mikäli hoidontarve ilmenee lukuvuoden aikana, tulee ottaa yhteyttä päivähoidon vastaavaan ohjaajaan. Päivähoidosta ei peritä maksua alla 16 -vuotiailta. Lisätietoja: Vastaava ohjaaja puh tai sosiaaliohjaaja puh Työ- ja toimintakeskus Nurmijärven kunnan työ- ja toimintakeskuksessa työskentelee kehitysvammaisia aikuisia henkilöitä. Toimintamuotoina työ - ja toimintakeskuksessa ovat vaihtelevat alihankintatyöt, kankaanpainanta, kudonta, kiinteistö- ja pihanhoito sekä muu virikkeellinen toiminta. Viikko-ohjelmassa on mukana myös liikuntaa ja ulkoilua sekä rentoutus- ja musiikkituokiota. 10

11 Työ- ja toimintakeskuksen toiminta perustuu suunnitelmalliseen aikuisuutta ja yksilöllisyyttä tukevaan ohjaukseen. Yksikön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kehitysvammaisen aikuisen elämänhallintataitoja. Lisätietoja: Työ- ja toimintakeskuksen johtaja puh tai (09) Avotyö ja tuettu työ Avotyötoiminta on kehitysvammaisille ja osatyökykyisille henkilöille tarkoitettua työtoimintaa tavallisella työpaikalla. Avotyön päätarkoitus ei ole työn tekeminen, vaan erilaisten taitojen oppiminen ja kuntoutus. Avotyössä oleva henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaan. Avotyöstä maksetaan työosuusrahaa. Tuettu työllistyminen on kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisväylä. Kehitysvammainen tai osatyökykyinen henkilö työllistyy normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, työvalmentajan tuella. Lisätietoja: työvalmentaja puh tai Asuminen Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus vakituisen asumisen palveluihin. Nurmijärven kunnalla on oma kehitysvammaisten asuntola, jossa on 8 vakituisen asumisen paikkaa ja 1 tilapäishoitopaikka. Lisäksi kunnan alueella toimii tuetun asumisen ohjaaja, jonka asiakkaita ovat itsenäisesti omassa asunnossaan asuvat kehitysvammaiset henkilöt. Nurmijärven kunta ostaa asumispalveluja ja lyhytaikaista asumista myös yksityisiltä palveluntuottajilta ja kuntayhtymiltä. Suurimmat palveluntuottajat ovat kuntayhtymä Eteva ja Rinnekoti-Säätiö. Mikäli kehitysvammainen henkilö tarvitsee vakituista asumista hän tai hänen läheisensä voivat olla yhteydessä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan. Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä puh (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11-12) tai sosiaaliohjaaja puh

12 7. Kriisipalvelut 7.1. Auttavat puhelimet Palveleva puhelin puh , päivystys su to klo 18 01, pe la klo Palvelevan puhelimen verkkoauttamispalvelu on osoitteessa Valtakunnallinen kriisipuhelin/suomen Mielenterveysseura ma-pe klo 9-06, la klo 15-06, su klo Vertaistukipuhelin vammaiselta vammaiselle pe klo puh. (09) (Kynnys ry.). SOS - keskus (09) Vanhempainpuhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) , ma 10-13, ti ja 17-20, ke 10-13, to Lasten ja nuorten puhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ma-pe 14-20, la ja su Valtakunnallinen kuurojen auttava linja (Kuurojen palvelusäätiö) ma,ke ja pe tekstiviestit , sähköposti 7.2. Sosiaalipäivystys ja kriisiapu Keski-Uudenmaan alueella toimii Kuuma-kuntien sekä Hyvinkään yhteinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystyksen tavoitteena on varmistaa sosiaalipalvelujen saatavuus kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystyksen päivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta, puh Hyvinkään kriisikeskus tarjoaa kriisiapua myös virka-ajan ulkopuolella traumaattisen tapahtuman kokeneille ihmisille (esim. läheisen kuolema, itsemurha, onnettomuus). Yhteydenotot viranomaisten kautta tai henkilökohtaisesti puhelinaikana ma, to, la klo puh

13 8. Kotiin saatavat palvelut 8.1. Ateriat Ruokailumahdollisuus arkipäivisin lounasaikaan klo 11 13: Kirkonkylässä Toreeninhovissa, osoite Rajamäentie 9 A Kirkonkylässä Heikkarin Helmessä, osoite Heikkarinkuja 4 Kirkonkylässä Ateriakeitaassa, osoite Keskustie 2 A (klo 12-13) Klaukkalan Suopursussa, osoite Suopolku 3. Rajamäen päiväkeskuksessa, osoite Ratakuja 7 (klo 11-12) lukien kokeiluluonteisesti Paikallisista ravintoloista voi tiedustella ruuan kotiin kuljetusta. Kotihoidon tukipalveluna on mahdollista saada lämmin ateria kotiin arkipäivinä. Ateriapalvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneelle henkilölle, joka ei kykene itse laittamaan ruokaa. Tiedustelut kotihoidon tiimivastaavilta, katso Kotihoito Kotihoito Kotihoito tarjoaa palveluja vanhuksille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti tai säännöllisesti apua. Kotihoidon tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaan selviytymistä kotioloissa. Palveluista sovitaan kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehdään yhdessä henkilökunnan, asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy suunnitelman mukaisen hoitoon käytettävän ajan sekä asiakkaan tulojen perusteella. Kotihoidon tukipalveluita ovat pyykki-, ateria-, ja päiväkeskuspalvelut. Nurmijärven kunnan kotihoitotiimit Kotihoito tekee tiimityötä Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen alueilla. Aluejako noudattaa pääosin omalääkärien aluejakoa. Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat tiimivastaavina ja asiakkaalle sovitaan omahoitaja. Uusien asiakkaiden ja palvelutarpeen arvioinnin osalta yhteydenotot tiimivastaaviin. 13

14 Kirkonkylän alue Kirkonkylän tiimi Tiimivastaavat puh ja Toreeninmäen tiimi Tiimivastaavat puh ja Kotihoidon johtaja puh Leenankodin tiimi Vastuusairaanhoitaja puh Leenankodin henkilökunta puh. (09) (klo 7 21) Klaukkalan alue Tiimi 1 - Tiimivastaava puh Tiimi 2 - Tiimivastaava puh Tiimi 3 - Tiimivastaava puh Kotihoidon johtaja puh Rajamäen alue Kiljavantien tiimi Tiimivastaava puh Tornitien tiimi Tiimivastaava puh Kotihoidon johtaja puh Yksityiset palveluntuottajat Lisätietoja Nurmijärven alueella toimivista yksityisistä kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoyrityksistä saa puhelinluettelon keltaisilta sivuilta, paikallislehdistä tai kunnan kotisivuilta yritysrekisteristä, ja yrittäminen/yritysrekisteri. sivuilta löytyy monipuolisesti palveluita tarjoavia yrityksiä. Yrittäjät neuvovat kotitaloustyön verovähennysoikeuden käyttämisestä Lastenhoitopalveluja tarjoavia järjestöjä Väestöliiton lastenhoitopalvelu tuottaa ammatillista lastenhoitoa pääkaupunkiseudulla ja ympäristökunnissa lapsiperheille maksua vastaan. Lastenhoitoapua on saatavilla kaikkina viikonpäivinä. 14

15 Raha-automaattiyhdistys tukee yksityisasiakkaille tarkoitettua lastenhoitajapalvelua. Lastenhoitopalvelun hoitomaksut voi vähentää kotitalousvähennyksenä tietyin ehdoin henkilöverotuksessa. Lisätietoja: Väestöliiton lastenhoitopalvelu puh. (020) (Tilaukset puhelimitse arkisin klo 8-16, juhlapyhien aattona klo 8-13) Omakotitalkkari Nurmijärven Omakotiyhdistyksen palkkaama omakotitalkkari antaa asumista helpottavia palveluja lähinnä ikääntyneille omakoti- ja rivitaloasukkaille, esim. siivousta, kiinteistön kunnostusta, puutarha- ja pihatöitä, lumenluontia, hiekoitusta, asiointia. Palvelu on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Palvelusta peritään 7 /tunti jäseniltä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 vuodessa. Lisätietoja: Omakotitalkkari puh klo 8-15 tai Nurmijärven omakotiyhdistys, yhteyshenkilö puh Omaishoidon tuki Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevälle kunta voi myöntää omaishoidontukea. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle järjestettävät palvelut sekä hoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa palveluohjaajalta, sosiaalitoimistosta, Klaukkalan yhteispalvelupisteestä ja kunnan kotisivuilta Omaishoitajien ohjattu keskustelu- ja tukiryhmä kokoontuu kuukausittain. Valtakunnallisen omaishoitajayhdistyksen tai Kelan kautta omaishoitajan on mahdollista hakea lomaa tai kuntoutusta. Lisätietoja: palveluohjaaja, Sairaalantie 2, Nurmijärvi puh. (09) klo koti-_ja_asumispalvelut/omaishoidontuki Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Hämeentie 105 A, Helsinki, puh

16 8.6. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Välttämättömästä ja toistuvasta toisen henkilön avun tarpeesta on kyse silloin, kun avun tarve on sekä määrällisesti runsasta, että silloin kun se on jatkuvaluonteista tai määrällisesti vähäisempää, mutta toistuvaa. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) perhe-_ja_sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/henkilokohtainen_apu 8.7. Turvapuhelin Turvapuhelimen voi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta. Nurmijärven kunnalla on sopimus turvapuhelinpalvelusta Esperi Care Oy:n kanssa. Lisätiedot: Esperi Care Oy puh Kuntoutus 9.1. Ammatillinen kuntoutus Työkyvyn heiketessä sairauden tai vamman vuoksi, henkilö voi saada Työeläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai Kelan ammatillista kuntoutusta. Tähän voivat kuulua kuntoutustarpeen selvittely, kuntoutustutkimus, työ- ja koulutuskokeilut, työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus, työhön-valmennus sekä perus-, jatko- ja uudelleenkoulutus ja elinkeinotuki yritystoimintaan. Kela kustantaa asiakkaan työssään ja opiskelussaan tarvitsemat kalliit ja vaativat apuvälineet. Lisätiedot: Kela puh (kuntoutusasiat), Työ- ja elinkeinotoimisto / Nurmijärvi puh tai Vakuutuskuntoutus VKK ry puh. (09)

17 9.2. Fysioterapia Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään liikkumis- ja toimintakyvyn parantamiseen ja/tai ylläpitämiseen fysioterapian keinoin. Toiminta kattaa eri ikäryhmät neuvolaikäisistä vauvoista vanhuksiin. Fysioterapiaan pääsee terveyskeskuslääkärin, työterveyslääkärin, neuvola- ja kouluterveydenhoitajien sekä sairaalojen lähetteellä. Liikuntaan liittyvään neuvontaan ja tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisevään ohjaukseen pääsee ilman lähetettä. Fysioterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana. Lisätiedot: Ajanvaraus puh. (09) (aikuiset), puh. (040) (lapset Klaukkala), puh. (040) (lapset Nurmijärvi) ja puh. (040) (vanhustyö). kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/fysioterapia 9.3. Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjaajan tehtävänä on tukea, ohjata ja neuvoa asiakasta ja hänen läheisiään sairauden tai vamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa sekä ohjata ja neuvoa kuntoutusprosessin käynnistämisessä sekä sairaudesta tai vammasta aiheutuvien psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien selvittämisessä ja kuntoutumisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn edistämisessä. Kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkielämänsä selviytymistä ja palvelujen tarvetta. Lisätietoja: Sairaalan kuntoutusohjaajat tai järjestöjen kuntoutusohjaajat Lääkinnällinen kuntoutus/apuvälineet Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjen selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluita (esim. liikkumisen ja näönkäytön ja päivittäisten toimintojen apuvälineet), joita on mahdollisuus saada pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi. 17

18 Perusterveydenhuollossa lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä. Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan asiantuntija-arvion perusteella. Päätökset tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksen ja saatujen tietojen pohjalta. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat: apuvälinepalvelut, fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, muu terapia sekä erityisterapiat (esim. musiikki- ja ratsastusterapia), neuropsykologinen kuntoutus, laitoskuntoutusjaksot ja sopeutumisvalmennus. Lisätietoja: yhteyshenkilö fysioterapeutti puh sekä Kela puh (kuntoutusasiat). kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/laakinnallinen_kuntoutus Puheterapia Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen- ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen avulla. Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa. Asiakas voi hakeutua itse oman alueensa puheterapeutille tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan tai päivähoidon suosituksesta. Lisätietoja: puh. (09) kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/puheterapia 9.6. Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraaneilla on mahdollisuus hakea avo- ja laitoskuntoutukseen. Laitoskuntoutusjaksot järjestetään pääasiassa veteraanien toivomissa kuntoutuspaikoissa. Avokuntoutusta saa Nurmijärvellä sijaitsevissa yksityisissä fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai 18

19 kotona. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa. Hakulomakkeita saa terveysasemilta ja hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto omalääkäriltä. Hakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveystoimen toimialasihteerille os. Keskustie 2 A, Nurmijärvi Rintamaveteraanien muut palvelut Nurmijärveläiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit saavat käydä Rajamäen Uimahallissa maksuttomasti uimassa. Vuosikortin uintia varten voi hankkia joko liikuntapalveluista (Keskustie 2 A, Nurmijärvi) tai Rajamäen Uimahallista (Kuntolanpolku 1, Rajamäki). Korttia lunastettaessa on näytettävä tammenlehväpinssi ja henkilöllisyys todistettava tarvittaessa. Lisätietoja: liikuntasuunnittelija puh Veteraanit on vapautettu terveyskeskus- ja terveyskeskuspäivystysmaksusta. Veteraaneilla on oikeus käyttää kunnallista hammashoitoa. Maksua ei peritä tarkastuksesta ja ennaltaehkäisevästä hoidosta. Yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon palkkiosta korvaus haetaan Kelalta. Nurmijärven terveyskeskus tarjoaa valtuuston myöntämällä erillisellä määrärahalla veteraanitunnuksen omaaville henkilöille tuettua siivouspalvelua. Siivouksen omavastuuosuus on 5 /tunti ja palvelua on mahdollisuus saada vuosittain 2 4 tuntia/talous. Yhteydenotot kotihoidon johtajiin: Kirkonkylä puh Klaukkala puh Rajamäki puh Kaunialan sairaala järjestää avustajatoimintaa sotainvalideille, veteraaneille ja heidän puolisoilleen kotona asumisen tukemiseen. Avustaja auttaa mm. ruuanlaitossa, vaate- ja pyykkihuollossa, ylläpitosiivouksessa, kaupassa käynnissä ja ulkoilussa sekä voi toimia saattajana ja kotimiehenä omaishoitajan asioinnin aikana. Lisätietoja: Kaunialan sairaala puh. (09)

20 Veteraaneille Kela voi maksaa rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisää maksetaan henkilölle, joka saa ylimääräistä rintamalisää ja lisäksi joko korotettua tai ylintä hoitotukea. Lisätietoja: Kela puh. (020) ma-pe klo Sotainvalidien kuntoutus Sotainvalidien ja vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista ma pe klo 9-13, puh. (09) Toimintaterapia Toimintaterapian tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä, korjata toimintakyvyn rajoituksia tai parantaa elämänlaatua rajoituksista huolimatta. Toimintakykyyn kuuluu itsestä huolehtiminen, työn tekeminen, vapaa-ajan viettäminen, leikkiminen ja vuorovaikutuksessa oleminen. Toimintakykyä voi rajoittaa erilaiset kehitykseen liittyvät hankaluudet, sairaudet, vammat tai ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset. Pyrkimyksenä on, että yksilö selviytyy mahdollisimman omatoimisesti omassa elinympäristössään. Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla ja kotikäynteinä. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Lisätietoja: Toimintaterapeutit puh (alle 65-vuotiaat Kirkonkylä, Rajamäki, Nukari ja Röykkä), puh (alle 65-vuotiaat Klaukkala, Lepsämä, Perttula, Metsäkylä ja Palojoki), puh. (040) (yli 65-vuotiaat), puh. (040) (lapset Kirkonkylä, Rajamäki, Perttula, Röykkä, Nukari, Palojoki ja Herunen) puh. (040) (lapset Klaukkala, Lepsämä, Luhtajoki ja Metsäkylä). 20

21 10. Kuulolähipalvelu Keski-Uudenmaan Kuulonhuolto ry. järjestää kuulolähipalvelutilaisuuksia, joissa vapaaehtoiset opastavat kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä ja järjestävät kommunikaatiotaitojen ryhmäopetusta. Vapaaehtoiset myös antavat vertaistukea, neuvovat kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja ohjaavat asiakkaita palveluiden piiriin. Kuulolähipalvelutoiminta täydentää kunnan kuulohuollon palveluita ja on asiakkaalle ilmaista. Tilaisuuteen voivat tulla myös omaiset tai läheiset. Vapaaehtoiset pitävät kuulolähipalvelutunteja vanhusten palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa tai käyvät huonokuntoisten vanhusten kotona. Tilaisuuksista ilmoitetaan yhdistyksen tiedotteissa, paikallislehtien palstoilla ja teksti-tv:ssä. Tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä Keski-Uudenmaan kuulonhuolto ry:n jäsenyyttä. Lisätietoja: Keski-Uudenmaan Kuulohuolto ry, puheenjohtaja puh Liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvät palvelut Autoveron palautus ja muu auton hankinnantuki vammaisuuden perusteella Vammainen henkilö voi saada joko kokonaan tai osittain autoveron takaisin omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hakijan omistukseen. Palautusta voi saada autoverolaissa säädettyjen edellytysten mukaan. Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Eteläiseltä tullipiiriltä osoitteella Hangon tulli, Hanko. Lisätietoja: Valtakunnallinen tullineuvonta puh. (020)

22 Vammainen henkilö voi saada vapautuksen ajoneuvoverosta, jos hänelle on myönnetty edellä mainittu autoveronpalautus. Vapautusta voi myös anoa henkilö, jolla on vammaisen pysäköintilupa. Lisätietoja: Ajoneuvoveroneuvonta puh. (020) Vapautus+ajoneuvoverosta.htm Kunnan sosiaalitoimi voi vammaispalvelulain nojalla myöntää tukea auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan. Tuki on kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Liikenne- ja tapaturmalakien mukaan voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle avustusta tai korotonta lainaa kulkuneuvon hankkimiseen asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten, mikäli kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käytettäessä julkisia kulkuneuvoja. Vammaispalvelulain sekä liikenne ja tapaturmalakien nojalla voidaan korvata vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt vakiomalliseen autoon. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) Joukkoliikenne ja kuljetuspalvelut Kivenkyyti-palveluliikenne Kivenkyyti palvelee kaikkia Nurmijärvellä liikkuvia. Matalalattiaautojen ansiosta Kivenkyyti sopii hyvin myös vanhuksille, liikuntaesteisille ja lastenvaunujen kanssa liikkuville. Palveluliikenne ajetaan aikataulukirjaseen piirrettyjä reittejä pitkin klo 9-15 välillä. Näiltä ohjeellisilta reiteiltä voidaan poiketa kutsusta reilun kivenheiton verran (n. 1,5 km) aikataulujen salliessa. Kivenkyyti-palvelulinja järjestää tällä hetkellä myös kotikauppakyytiä Nummenpään ja Lepsämän sekä Siippoo-Palojoki alueilla. Ennen klo 9 ja klo 15 jälkeen ajettavat liityntälinjat ajetaan kiinteällä reitillä ja aikataululla eikä niitä tarvitse tilata etukäteen. Liityntälinjat ovat kirjasen lopussa vaaleansinisellä yläpalkilla korostettuna. Palveluliikenteen matkat pitää tilata vähintään tuntia ennen matkan alkua. Matka tilataan puhelinnumerosta (09)

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot