AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta"
  • Esa Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014

2

3 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Hanna Keränen, Minna Laitinen, Piia Pellikainen, Sirkku Ruusuvuori, Petri Tervonen, Emmi Tuomi, Anna-Liisa Vanhatalo Eteva kuntayhtymä Julkaisuja 1 / 2014

4 Eteva kuntayhtymä PL Mäntsälä puh ISBN (nid.) ISBN (PDF) Esa Print Oy Lahti 2014

5 Sisältö 1 Määrittelyä Tunnistaminen ja diagnosointi kuka on kuurosokea eli AiMo-henkilö? Arviointimenetelmät Aistimonivammaisuuden kuvausta Vireystila Toimintakyky Aistitoiminnot Tuntoaisti Näköaisti Kuuloaisti Haju- ja makuaisti Liike- ja tasapainoaisti Asentotunto Sisäiset aistimukset ja aistimuksiin liittyviä tunnetiloja Fyysinen toimintakyky Lähiympäristö Vuorovaikutus ja kommunikointi (viestintä) Kognitiivinen kehitys AiMo-työ Etevassa AiMo-työn taustoja AiMo-asiakkaan polku AiMo-kuntoutus Etevassa Tukitiimitoiminta, koulutukset Asuminen sekä päiväaikainen toiminta Resurssointi, henkilöstö ja tilat Kuntouttava arki ja toimintamallit Lähde- ja kirjallisuusluettelo... 36

6 1 Määrittelyä AiMo-käsikirja AiMo-työn tavoitteet Etevassa Tukea aistimonivammaisen henkilön mahdollisimman hyvää fyysistä ja psykososiaalista toimintakykyä. Vahvistaa henkilön osallistumista yhteisöön ikänsä mukaisesti. Tukea ja ohjata lähi-ihmisiä hyvään vuorovaikutuskumppanuuteen. 1 Määrittelyä Synnynnäinen kuurosokeus on määritelmällisesti lähellä aistimonivammaisuutta. Tässä käsikirjassa esitetyissä määritelmissä sekä kehityksellisissä ja kuntoutuksellisissa kuvauksissa puhutaankin usein synnynnäisestä kuurosokeudesta. Käytännön työssä Eteva kuntayhtymässä puhumme aistimonivammaisuudesta, ja esitetyt teoriat ja menetelmät ovat sovellettavissa aistimonivammaisiin asiakkaisiimme. Aistimonivammaisella henkilöllä on kuulon ja/tai näön puutteiden lisäksi yleensä kehitysvamma sekä muita lisävammoja, esimerkiksi liikuntavamma, epilepsia. Käytännössä aistimonivammaisella ihmisellä on sekä kuulon että näön alueella vähintäänkin toiminnallisia vaikeuksia, joita voidaan kompensoida kosketuksen avulla. Synnynnäinen kuurosokeus määritellään toiminnanvajavuudeksi, joka syntyy vakava-asteisen kuulonäkö-vamman seurauksena. Toiminnanvajavuuden ilmenemismuoto vaihtelee näkö- ja kuulovamman laajuuden mukaan. Synnynnäinen kuurosokeus eroaa kuurosokeutumisesta siten, että toiminnanvajavuus on olemassa ennen kielellisen kommunikoinnin kehittymistä. Synnynnäisen kuurosokeuden tyypilliset piirteet ilmenevät suhteessa toisiin ihmisiin: henkilön jäljellä olevat kuulo- ja näköaistitoiminnot eivät riitä kommunikointikanaviksi, vaan tärkeiden asiayhteyksien ja merkitysten kehittyminen edellyttää ennen kaikkea kosketuksen ja muiden lähiaistien systemaattista mukaanottoa. Kommunikatiivisten suhteiden kehitys ja ylläpito tapahtuvat kahdenkeskisissä tilanteissa ja ovat riippuvaisia osaavan kumppanin kyvystä tukea kehitystä ja yhdessäolon kestoa. 6

7 1 Määrittelyä Kuurosokeussanastoa Kuurosokeus = kuulon ja näön toimintarajoitteiden yhdistelmä. Synnynnäinen kuurosokeus vs. kuurosokeutuneet = toiminnanvajaus, joka syntyy vakava-asteisen kuulonäkövamman seurauksena. Toiminnanvajavuuden ilmenemismuoto vaihtelee näkö- ja kuulovamman laajuuden mukaan. Synnynnäinen kuurosokeus eroaa kuurosokeutumisesta siten, että toiminnanvajavuus on olemassa ennen kielellisen kommunikoinnin kehittymistä. Synnynnäinen kuurosokeus on ensisijaisesti kommunikointihaitta. Kuurosokeus toiminnanvajavuutena -määritelmä Kaukoaistit = näkö, kuulo Lähiaistit = tunto, liike, tasapaino, asento, maku AiMo = henkilö, jolla on kuulon ja/tai näön puutteiden lisäksi yleensä kehitysvamma sekä muita lisävammoja esim. liikuntavamma, epilepsia. Taktiili, taktiiliaisti, taktiilikommunikointi = kosketuksella ja liikkeellä kommunikointia Näkö- ja kuulovamman yhdistelmä johtaa luonnollisesti kummankin aistivamman erillisiin seurauksiin, mutta myös paljon monimutkaisempiin ja kokonaisvaltaisempiin yhteisseurauksiin. Tämän lisäksi henkilön kognitiiviset ja aistimotoriset edellytykset sekä muut vammat vaikuttavat voimakkaasti henkilön mahdollisuuksiin kehittyä ja oppia. Syntymästään kuurosokeiden ryhmä voidaan jakaa neljään pääryhmään riippuen näkö- ja kuulovammojen laajuudesta. a) Henkilöt, jotka ovat täysin kuuroja ja täysin sokeita, ovat täysin riippuvaisia siitä, että he viettävät suuren osan päivästään kahdenkeskisissä tilanteissa tutun vuorovaikutuskumppanin kanssa. Kommunikointi voi tapahtua vain keho- ja kosketusaistin kautta ja merkityksellisten ympäristöelämysten syntymiseen tarvitaan osaavien kumppaneiden tukea. Tarve kokea useita kahdenkeskisiä tilanteita ei poistu koskaan. b) Henkilöt, jotka ovat sokeita ja joilla on jäljellä kuuloaistin toimintoja luovat ja kehittävät vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehollisesti ja taktiilisti kuuloaistin tukemana. Jotkut säilyttävät taktiilin kommunikoinnin, toiset kehittävät myöhemmin joko osittain tai kokonaan kuuloon perustuvan kommunikoinnin. Taktiiliaistin mukaanotto on kuitenkin aina välttämätöntä monimutkaisissa ja uusissa tilanteissa sekä liikkumisen yhteydessä. c) Henkilöille, jotka ovat kuuroja ja joilla on jäljellä näköaistin toimintoja, taktiiliaistin mukaanotto on aina välttämätöntä monimutkaisissa ja uusissa tilanteissa, erityisesti useamman kuin yhden henkilön kanssa kommunikoitaessa. d) Henkilöt, joilla on jäljellä sekä näön- että kuuloaistin toimintoja. Tämän ryhmän kohdalla työntekijät kokevat usein, että ympäristön on vaikea ymmärtää aistivammojen yhdistelmän seuraus ja että kuurosokeus usein jää huomaamatta. Tälle ryhmälle on myös ominaista, että vuorovaikutus ja kommunikointi vaikeutuvat vakavimmin ja ettei henkilö pysty kehittämään niitä suhteessa kognitiivisiin mahdollisuuksiinsa ellei hänelle tarjota kuurosokeiden kuntoutuksen strategioita (ensisijaisesti taktiileja strategioita). 7

8 1 Määrittelyä 1.1 Tunnistaminen ja diagnosointi kuka on kuurosokea eli AiMo-henkilö? Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä on vuonna 2011 päivitetty, virallinen kuurosokeuden tunnistamisen pohjana oleva dokumentti. Kyse on toiminnallisesta määritelmästä, mikä tarkoittaa, ettei määritelmä sisällä lääketieteellisiä kriteereitä, kuten esimerkiksi tietoja näön tarkkuuden tai kuulovamman asteesta. Sen sijaan määritelmä kuvaa, miten vakava näön ja kuulon ongelmien yhdistelmä johtaa toiminnanvajavuuteen nimeltä kuurosokeus, jossa kuurosokeuden luomat ongelmat ovat erilaiset ja moninaisemmat kuin yksittäisen näkövamman tai kuulovamman luomat ongelmat. Kuurosokeuden tunnistaminen on erittäin monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Tunnistamisen on tapahduttava toiminnallisesti ja moniammatillisesti. Erityisen vaikeaa tunnistaminen ja kuntoutuksen suunnittelu on niiden syntymästään kuurosokeiden aikuisten kohdalla, jotka eivät ole saaneet asiaankuuluvaa kuntoutusta lapsena. Heillä havaitaan usein tästä johtuen emotionaalisia häiriöitä ja tarpeetonta kehitysvammaisuutta, joka vaikeuttaa kuurosokeuden tyypillisten piirteiden huomaamista. 1.2 Arviointimenetelmät Monet arviointimenetelmät eivät sovellu sinällään AiMo-henkilöille, vaan niitä on muokattava, sovellettava ja kehitettävä yksilöllisesti sopiviksi. Arviointi luonnollisesti on tärkeää, että löydetään oikeat ja sopivat tavat tukea AiMo-henkilöä ja hänen lähi-ihmisiään. Arvioinneissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi liikkumisen rajoitteisiin, vuorovaikutukseen ja kommunikoinnin pieniin eleisiin sekä vuorovaikutuskumppanin toimintaan. Videoanalyysin osuus on ensiarvoisen tärkeä, koska havainnointitilanteessa harvoin suoraan huomaa AiMo-ihmisen reaktioita ja ylipäätään vuorovaikutustilanteen eri elementtejä. AiMo-kuntoutustiimin asiantuntijat (ks. 3.1 AiMo-työn taustoja, s. 27) ovat erikoistuneet aistimonivammaisuuden toiminnalliseen tunnistamiseen ja ohjaukseen AiMo-kuntoutuksessa. Synnynnäisen kuurosokeuden tunnistaminen -teemavihkoissa on kuvattu niitä toiminnallisia alueita, joita aistimonivammaisuuden tunnistamisessa tutkitaan ja arvioidaan. Aisteista tutkitaan näköä ja kuuloa niin lääketieteelliseltä kuin toiminnalliselta pohjalta. Taktiilista / kinesteettistä aistia tutkitaan kosketuksen ja liikkeen kautta. Tunnistaminen painottuu vuorovaikutustilanteiden havainnointiin, jossa videointi menetelmänä toimii hyvin. Syntymästään kuurosokeiden kehitysprofiili on varhaisten kehitysvaiheiden arviointiin perustuva teoreettinen malli, joka voi toimia työvälineenä kun AiMo-henkilön diagnoosia määritellään ja kun pohditaan ja suunnitellaan hänelle soveltuvaa kuntouttavaa toimintaa. Kehitysprofiilin mallissa (Varran Nafstad & Bögh Rödbroe, 2013) kuvataan lapsen varhaiskehityksessä ilmeneviä läheisyyden, tutkimisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kommunikaation ympäristösuhteita. Periaatteessa kehitys etenee samojen vaiheiden kautta myös aistimonivammaisella henkilöllä, mutta vuorovaikutuksen erityispiirteiden vuoksi (kaukoaistien käytön vaikeudet) hänen kehityksensä on täysin ympäristön järjestelmällisen ja määrätietoisen tuen varassa. Aistimonivammaisuudelle on tyypillistä, että mikään sosiaalisista ympäristösuhteista ei kehity normaalilla tavalla, ellei aistimonivammaisuuden seurauksia kompensoida kiinnittämällä erityistä huomiota varhaiseen vuorovaikutukseen. Riskinä on, että vaikka henkilöllä olisi yleisen aktiivisuuden ja/tai yksittäisten valmiuksien kautta havaittavissa potentiaalia, sitä ei voida hyödyntää tai saada käyttöön suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön yleensä. Arvioinnissa on erityisesti painotettava syntymästään kuurosokean kognitiivisten mahdollisuuksien ja oppimisstrategioiden selvittämistä. Kognitiivisten toimintojen ja ymmärryksen tason arviointi kuurosokeilla ja aistimonivammaisilla henkilöillä on erittäin haastavaa, mutta myös olennaisen tärkeää oikeanlaisen kuntoutuksen suunnittelemiseksi. Pohjoismaisessa psykologien yhteistyössä on viime vuosina pyritty kehittämään ja soveltamaan erilaisia arviointimenetelmiä näiden yksilöllisten ja piilevien kognitiivisten taitojen selvittämiseksi. 8

9 1 Määrittelyä AiMo-henkilön arviointi lääketieteelliset tutkimukset toiminnalliset arvioinnit aistien käyttö vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa Kun AiMo-henkilöä arvioidaan, arviointiprosessi aloitetaan useimmiten kaikilla kolmella alueella samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että kuntoutus- ja tunnistamistyö kulkevat rinnakkain tukien toisiaan jatkuvasti. Lääketieteelliset tutkimukset sisältävät tietoja esimerkiksi silmälääkäriltä, korva-nenä-kurkkulääkäriltä, neuropsykologilta ja fysioterapeutilta. Pitkät sairaalassaoloajat ovat erittäin epäsuotuisia syntymästään kuurosokeille, koska sairaalaympäristössä on vaikea ylläpitää luonnollista, vakaata ja hyvää kontaktia tuttujen ja turvallisten lähihenkilöiden kanssa. Lääketieteellisen seurannan lähtökohtana on oltava elämänkaariajattelu, sillä sairauskuva voi muuttua tai voi syntyä uusia lisäongelmia. Toiminnalliseen arviointiin kuuluvat havainnointi, muodolliset ja epämuodolliset testit, joiden tarkoitus on kartoittaa näön, kuulon ja taktiiliaistin toimintoja. Toiminnalliseen arviointiin kuuluu myös henkilön liikkumisen arviointi ja olosuhteiden muokkaaminen sopivaksi mahdollisimman yksilölliselle elämälle kaikilta osin. Saatujen lääketieteellisten tietojen ja havainnoinnin pohjalta tiimi hahmottelee henkilön fyysiselle ja sosiaaliselle ympäristölle koituvat välittömät yksilölliset toimenpiteet. Arvioinnissa on aina oltava mukana vähintään yksi syntymästään kuurosokean lähihenkilö, jonka havainnot ovat tärkeä osa kartoitusta. Aistien käytön arviointi painottuu havainnoimaan henkilön aistien käyttöä vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Vuorovaikutukselliset taidot liittyvät paljolti sanattomaan asioiden hallintaan, esimerkiksi kontaktin luomiseen ja ylläpitämiseen, vuoronvaihtoon dialogissa, yhteiseen teemaan viittaamiseen sekä vuorovaikutuksen lopettamiseen ja mahdolliseen jatkamiseen. Kommunikointi tarkoittaa tietoisempaa viestin ilmaisua ja toisaalta myös toiselta ihmiseltä saadun viestin tulkintaa. Näennäisen hyvät näön ja/tai kuulon jäänteet eivät usein riitä vuorovaikutukseen ja kommunikointiin ilman, että AiMo-henkilön kanssa kompensoidaan näitä taktiiliaistin avulla. Tämä johtuu muun muassa siitä, että yhden kaukoaistin heikkoa toimintoa ei voida kompensoida toisella, koska tämä ei lainkaan toimi tai sen toiminto on myös alentunut. AiMo-henkilön voi olla vaikeaa käyttää useampaa aistia samanaikaisesti, minkä vuoksi on tärkeää huomioida, että myös heikompia aisteja aktivoidaan. Tunnistamisprosessissa on täysin ratkaisevaa analysoida, miten eri aisteja käytetään vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Kaikkien aistien arvioinnissa on välttämätöntä havainnoida henkilöä sekä ihanteellisissa että tavallisemmissa olosuhteissa. Kokemuksen mukaan erityisesti alentunut kuulon toiminto paljastuu vasta, kun ympäristö on hälyinen. Voi esimerkiksi olla, että syntymästään kuurosokea hallitsee kahdenkeskiset tilanteet, mutta ei pärjää tilanteissa, joissa on useampia henkilöitä samanaikaisesti. Synnynnäisen kuurosokeuden tunnistamisen suuntaviivoissa painotetaan, että arvioinnin ja kuntoutuksen on tapahduttava yhtenäisenä ja systemaattisena prosessina, samanaikaisesti ja pidemmällä aikavälillä. 9

10 1 Määrittelyä Lähteet Ruuskanen, S., Paananen, L. & Kalske-Koivu, M. (2007) Rakentuva maailma. Aistimonivammaisten henkilöiden palvelujärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportti. Pääjärven kuntayhtymä. Varran Nafstadt, A. & Bögh Rödbroe, I. (2013) Kommunikatiiviset suhteet. Toimenpiteitä, joilla luodaan kommunikaatiota syntymästään kuurosokeiden kanssa. Aalborg: Materialecentret 10

11 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta 31-vuotias Veera asuu Etevan asumisyksikössä omassa kotikunnassaan. Veeran kehitysvammaisuuden taustalla on aivojen kehityshäiriö. Tähän liittyy myös silmänpohjien kehittymisen häiriöitä. Veeran näöstä on olemassa monenlaisia arvioita täysin sokeasta kohtuulliseen näköön. Lähi-ihmisten havaintojen perusteella Veera ei käytä lainkaan näköään ja on käytännössä sokea. Vahvimpia aistikanavia ovat kuulo ja kehoaistit. Veera kävelee käsistä ohjaten ja tukien. Lattiatasossa Veera vaihtelee asentoaan makuulle ja istumaan. Käsien aktiivinen käyttö on hyvin vähäistä. Veera tunnustelee harvoja asioita ja kohteita ja pitää mielellään sormiaan suussaan. Veera tarvitsee apua kaikissa päivittäisissä toimissaan. Joissakin toiminnoissa, kuten syömisessä, käsien käytön harjoittelu on lisännyt Veeran omaa aktiivisuutta. Vuorovaikutus on riippuvaista toisen henkilön kontaktinotosta ja vuorovaikutuksen rakentamisessa. Vuorovaikutus katkeaa herkästi ja Veera vaipuu helposti omaan sisäiseen maailmaansa. Veera viestii tunnetilojaan äännellen ja kehollaan. Veeran oloa ja ajatuksia tulkitaan hyvin kokonaisvaltaisesti kehoviesteistä. Käytämme nimitystä aistimonivammainen ihminen, kun puhumme henkilöstä, jolla on kuuloja/tai näkö-vamman lisäksi liikunta- ja/tai kehitysvamma. Määritelmä henkilön toimintakyvystä on rinnastettavissa synnynnäisen kuurosokeuden määritelmään (Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä). Tärkeää on huomioida aistivammojen yhteisvaikutus, joka on merkittävästi suurempi kuin yksittäisen vamman tai toimintarajoitteen vaikutus. Asiayhteyksien ja merkitysten kehittyminen kommunikatiivisissa suhteissa riippuu liikkeen ja kosketuksen käytöstä yhdessä mahdollisesti jäljellä olevien näkö- ja kuuloaistin toimintojen kanssa. Aistimonivammaisen ihmisen liikeaisti ja käsitys omasta kehosta on usein heikko, minkä vuoksi hän tarvitsee paljon taktiilia tukea oman kehonsa ja ympäristön hahmottamiseen. Täydellinen kaukoaistien menetys kompensoidaan muilla aisteilla siten, että oppiminen ja kehittyminen perustuvat taktiiliaistiin. Lähteet Kovanen, M., Mielityinen, M. & Västilä, T. (2012) Kuurosokeus osana elämää. Tietoa ja kokemuksia kaksoisaistivamman seurannaisvaikutuksista. Suomen Kuurosokeat ry. Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä (2011). Suomen Kuurosokeat ry. 11

12 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta 2.1 Vireystila Vireystila kuvaa ihmisen virkeyden astetta, ja sillä on suuri merkitys muun muassa keskittymiselle ja uuden oppimiselle. Normaali uni ja vireystila on jokaisen henkilön toimintakyvyn peruspilareita. Toimintakyky on parhaimmillaan silloin, kun vireystila on sopivan korkea toiminnan vaatimuksiin nähden, mutta ei liian korkea. Vireystilan vaihtelua voidaan mitata kuinka nopeasti reagoidaan aistiärsykkeeseen. Aistimonivammaisella henkilöllä reagointi aistiärsykkeeseen (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) voi näkyä esimerkiksi lihastonuksen nousuna tai laskuna, eleenä, ääntelynä, liikkeenä, tarkkaavuuden lisääntymisenä ja/tai kohdentamisena, asennon muutoksena. 26-vuotias Sanna tuli musiikki- ja toimintaterapeutin yhteiseen arviointiin musiikki-terapeutin arviointitilaan. Sanna istui pyörätuolissa nukkuen, kun veimme hänet arviointitilaan, jossa hän ei ollut aikaisemmin käynyt. Kokeilimme erilaisia ääniä, musiikkia eri äänen voimakkuuksilla, kosketusta, tärinää, kontaktin luomista ja niin edelleen, mutta emme saaneet Sannaa heräämään. Kasvojen ilmekään ei värähtänyt erilaisista ärsykkeistä, joita tarjosimme auditiivisesti tai taktiilisti. Kun veimme kahvinpurujen tuoksun nenän alle, Sanna avasi silmänsä, nousi ryhdikkääseen asentoon istumaan ja katseli ympärilleen. Kun hän huomasi olevansa vieraassa tilassa, vieraiden ihmisten seurassa hän painoi päänsä alas ja sulki silmänsä. Aistimonivammaisen henkilön vireystila voi vaihdella ympäristöstä, toiminnasta ja omasta toimintakyvystä ja motivaatiosta johtuvista syistä. Jos henkilö on esimerkiksi stressaantunut, väsynyt, kokee turvattomuutta tai on pitkästynyt, voivat reagoinnit aistimuksiin ja aistiärsykkeisiin olla korostuneita tai reagointia ei tapahdu ollenkaan. Jos henkilö on alivireinen, vireystilaa voidaan yrittää nostaa aistimuksia tarjoamalla (esimerkiksi voimakkaat tuoksut, valaistus, karkeat materiaalit, nopeat liikeaistimukset, yllättävä tapahtuma). Jos vireystila on ylivireinen, sitä voidaan yrittää laskea tarjoamalla rauhoittavia aistimuksia (muun muassa toimintojen tuttuus, pureskelu, syvätunto aistimukset, rauhallinen keinuminen, lämpö, hidasrytmiset liikkeet). Lähteet Kankkunen, Marianna (2013) Lapsen vireystilan säätelyn opas, Opinnäytetyö Saimaan ammattikorkeakoulu, toimintaterapian koulutusohjelma 12

13 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta 2.2 Toimintakyky Kuntouttavassa työskentelyssä olennaista on ymmärtää ihmisen toimintakyky kokonaisuudeksi ja tiedostaa eri osa-alueiden riippuvuus toisistaan. Keho, psyyke ja ympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Muutos yhdellä toimintakyvyn osa-alueella vaikuttaa myös muihin. Eri tieteenalojen näkökulmasta lähtevä ICF-luokitus on WHO:n hyväksymä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Sen mukaan toimintakyky määräytyy henkilön lääketieteellisen terveydentilan sekä ympäristö- ja yksilötekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena.) Suomen kielessä toimintakyky-termi voi eri yhteyksissä tarkoittaa tekemistä, toimimista, suoriutumista, selviytymistä, itsenäisyyttä, omatoimisuutta, fyysistä aktiivisuutta, mahdollisuutta toimintaan tai yleensä osallistumista ja kiinnostuneisuutta jotain asiaa kohtaan. Aistimonivammaisen henkilön toimintarajoitteet voivat olla niin merkittäviä, että edellä listatut käsitteet on pohdittava hänen kohdallaan laajemmin. Toimintakyky on vahvasti sidoksissa fyysiseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen ympäristöön, hetkeen ja aikaan sekä yksilöllisten kykyjen huomiointiin. Se ei siis ole pysyvä ilmiö. Aistimonivammaisten henkilöiden toimintakykyä arvioitaessa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää vertailukohtana tilastollisia viitearvoja, vaan jättää yksilöllistä tulkinnanvaraa. Lähteet Ruuskanen, S., Paananen, L. & Kalske-Koivu, M. (2007) Rakentuva maailma. Aistimonivammaisten henkilöiden palvelujärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportti. Pääjärven kuntayhtymä. 2.3 Aistitoiminnot Aistit ovat välttämättömiä vuorovaikutukselle, tiedonsaannille ja oppimiselle. Kun silmä näkee, korva kuulee, iho ja keho tuntevat, nenä haistaa ja suu maistaa, saamme tietoa, näkemyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia. Aistien kautta aivot saavat ajateltavaa. Ilman aistitoimintoja ei olisi ajattelua. Poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin on hyvin tyypillistä aistimonivammaisilla henkilöillä. Aimohenkilöllä on yleensä lääketieteellisesti todettu näön ja/tai kuulon vamma sekä toiminnallinen vaikeus käyttää näitä aisteja. Lisäksi henkilöllä voi olla liikuntavamma, jonka vuoksi hän voi olla täysin liikuntakyvytön tai liikkumisessa on toiminnan häiriöitä. Syntymästään liikuntavammaisen henkilön kosketus-, asento- ja liiketuntoaistimukset ovat poikkeavia verrattuna eiliikuntavammaisiin henkilöihin. Reagointi on yksilöllistä ja aistikanavat saattavat yli- ja/tai alireagoida aistiärsykkeisiin. Toiminnallinen vaikeus voi liittyä esimerkiksi kykyyn erotella aistihavaintoja, yhdistää merkityksiä aistihavaintoihin tai käyttää eri aisteja joustavasti erilaisissa tilanteissa. Aistiärsykkeisiin ylireagoivan henkilön aivot rekisteröivät aistimuksia liian voimakkaasti. Tällöin hän kiinnittää huomionsa kaikkiin, myös epäolennaisiin ärsykkeisiin. Heikko ja puutteellinen reagointi eli alireagointi aistiärsykkeisiin puolestaan antaa aistitietoa henkilölle liian vähän. Saadakseen riittävästi aistimuksia henkilö tarvitsee paljon aistiärsykkeitä saavuttaakseen normaalin vireystilan. Alireagoiva henkilö saattaa myös hakea aistimuksia erikoisilta näyttävin keinoin. Teemu on näkövammainen, syvästi kehitysvammainen ja liikuntavammainen nuorimies. Hän vie mielellään kaiken (omat kädet, hihan, tavarat) suuhunsa, pureskelee, imeskelee ja työntää syvälle kurkkuun. Hän painelee silmiään voimakkaasti. Hän tuottaa itselleen jatkuvasti paljon sisäisiä ja ulkoisia aistimuksia äännelleen, suullaan tunnustellen, itseään hytkyttäen ja rapsuttaen. 13

14 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta Poikkeava reagointi voi olla ongelmallista aistimonivammaiselle henkilölle sekä heidän läheisilleen. On tärkeää arvioida, millaisesta poikkeavuudesta on kyse, sillä esim. haasteellisen tai erikoisen käyttäytymisen taustalla saattaa olla poikkeava reagointi aistimuksille. Arviointikeinoja ovat mm. käyttäytymisen havainnointi ja toimintaterapiassa käytössä olevat erilaiset kartoituslomakkeet. Aistimonivammaisella henkilöllä on usein kuntoutuksen avulla hyödynnettäviä näön- ja/tai kuulonjäänteitä. Kaukoaistien toiminta voidaan kompensoida tai tukea erityisesti taktiilin tuen avulla. Ympäristöä muokkaamalla ja ulkoisten struktuurien avulla pyritään luomaan turvallinen toimintaympäristö aistipoikkeavuuksien lievittämiseksi. Aistitoimintojen harjaannuttamisessa tärkeitä asioita ovat ennakointi, totuttelu ja asioiden nimeäminen. Yksilöllisesti suunniteltujen toimintojen ja harjoitteiden avulla voidaan helpottaa aistipoikkeavuuksien tuottamia ongelmia ja opettaa selviytymään niistä riittävän hyvin ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Teemu tykkää kovasti kun hänen kanssaan ollaan kahden kesken, tarjotaan hänelle koko kehon voimakkaita sivelyitä ja hierontaa. Hän ohjaa kumppanin käden kädellään siihen kohtaan mihin haluaa rapsutusta, hieronta ja syvätuntoaistimuksia. Hän myös läpsii kumppanin käsiin voimakkaasti ja reagoi näihin hymyilemällä ja nauramalla. Kosketuksen, liikkeen, hajun ja maun käyttö eivät vaadi vain lisäaikaa, vaan asettavat myös suurempia vaatimuksia fyysiselle ja henkiselle toiminnalle kuin näön ja kuulon käyttö. Syntymästään kuurosokeiden oppimistilanne vaikeutuu, koska tiedonkulku samanaikaisesti kosketuksen ja liikkeen sekä alentuneiden näön ja kuulon toimintojen kautta on mahdotonta tai sitä tapahtuu vain hajanaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kun henkilö tutkii jotakin käsillään, hän ei samanaikaisesti voi kiinnittää taktiilia tai visuaalista huomiotaan hänelle ilmaistuihin viittomiin. Siksi kehitys tapahtuu usein hitaasti ja toiminnot/taidot rakentuvat usein yksitellen, päinvastoin kuin tavallisessa kehityksessä. 14

15 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta Tuntoaisti Tuntoaisti on yksi tärkeimmistä aisteistamme. Se auttaa meitä suorittamaan erilaisia toimintoja ja tuntemaan olomme turvalliseksi. Tuntoaistilla on kaksi tehtävää: suojella vaaroilta ja puolustaa sekä antaa tietoa ympäristöstä. Kosketus on tärkeää, sillä se vaikuttaa koko hermoston toiminnan jäsentymiseen. Tuntoaistialueen yliherkkyys voi näkyä käyttäytymisessä siten, että henkilö saattaa reagoida kosketukseen kielteisesti. Yliherkässä tunnossa hermosto ei vaimenna aistimuksia riittävästi, minkä vuoksi aistimus tuntuu epämiellyttävältä tai pelottavalta. Etenkin hellän kosketuksen sietäminen voi olla vaikeaa ja esimerkiksi kutittaminen voi satuttaa. Tuntoaistimuksiin ylireagoivaa on hyvä koskettaa niin kuin hän koskettaa itseään, sillä tällaisen kosketuksen hän sietää parhaiten. Tuntoyliherkällä henkilöllä voi olla vaikeus sietää erilaisia vaatteita ja materiaaleja. Hampaiden ja kasvojen peseminen on vastenmielistä, samoin kuin hiusten harjaaminen ja suihkussa käynti. Hierominen ja peittoon kääriminen tai muu syvätuntoaistimuksia tuottavat aistimukset hyödyttävät ylireagoivaa henkilöä tuoden turvallisuuden tuntoa syvätuntoaistimusten kautta. Tuntoaistin alireagoinnissa hermosto vaimentaa aistimuksia liikaa, minkä vuoksi tuntoaistimukset eivät tunnu normaalisti, vaan niitä haetaan itse voimakkaasti. Kipukynnys on usein korkea ja voimansäätely tilanteeseen nähden epäsopivaa. Alireagoivalle henkilölle on tarjottava paljon kosketuksia esimerkiksi kutittamalla, hieromalla ja harjaamalla. Tuntoaistiharjoituksia on tärkeä tehdä pikkuhiljaa kertoen aina etukäteen, mitä aiotaan tehdä, ettei kosketus tule liian yllättäen. Moona hakee voimakkaita tuntoaistikokemuksia. Hän saattaa hakata päätään tv-ruutuun ja toista ihmistä lähestyessään hän voi ottaa tiukan otteen hiuksista eikä päästä irti. Aistituokiossa harjoiteltiin eri aistien kautta tulevia elämyksiä. Moona oli mukana, kun puhallettiin saippuakuplia. Kokemus oli Moonalle uusi. Moona jähmettyi paikalleen ja odotti tikkusuorana, milloin kuplat koskettavat hänen ihoaan. Kuplia puhallettiin vain, jos Moonan kehonkieli kertoi hänen olevan siihen valmis Näköaisti Näköaistin kautta ihminen käsittelee suuren osan aistitiedostaan sekä tarkkailee lähiympäristössä tapahtuvia asioita. On arvioitu, että % varhaisesta oppimisesta tapahtuu näönvaraisesti. Näköhavaintokyvyllä tarkoitetaan kykyä tunnistaa näkemäämme, kykyä ennakointiin ja reagointiin. Aistimonivammaisella voi olla lääketieteellisesti todettua näkövammaa tai hän voi reagoida näköärsykkeisiin poikkeavalla tavalla eri syistä johtuen. Liikuntavammaisella henkilöllä lihastonuksen vaihtelut vaikuttavat myös silmänlihasten toimintaan. Vammaisuuden syy ei aina ole silmässä, vaan se voi olla myös niissä näköjärjestelmän osissa, jotka vastaavat näköaistin kautta saadun tiedon käsittelystä. Tällöin ongelmia on toiminnallisessa näössä eli siinä, kuinka henkilö osaa käyttää ja hyödyntää näköaistia toiminnassaan. Osalla näkövammaisista kuulon merkitys on niin vahva, että he pyrkivät saamaan tietoa ympäröivästä maailmasta pääosin kuuloaistin välityksellä ja jättävät huomioimatta näön kautta tulevan tiedon. Näin ollen näkö ei pääse myöskään kehittymään. Samanaikaisesti huomion kiinnittäminen monen aistikanavan kautta tulevaan tietoon on aistimonivammaiselle usein mahdotonta. On tärkeää vahvistaa tuntoaistikokemuksilla näkövammaisen henkilön mahdollisesti hyvinkin heikkoja näköaistimuksia. Ääniärsykkeitä voidaan käyttää näönvaraisen tarkkaavuuden herät- 15

16 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta tämiseksi tai suuntaamiseksi. Näköärsykkeisiin ylireagoiva henkilö saattaa siristellä silmiään tai pitää niitä kiinni, koska näköaistin kautta tulevat aistimukset ovat liian voimakkaita. Alireagoiva puolestaan pitää usein kirkkaista valoista ja saattaa painella silmiään. Moonalla on putkinäkö. Hän katsoo esineitä ja ihmisiä hyvin tarkasti ja käyttää näön tukena myös tuntoaistia Kuuloaisti Aistimonivammaisella henkilöllä voi olla lääketieteellisesti todettu kuulovamma tai hän voi reagoida kuulo-ärsykkeisiin poikkeavalla tavalla eri syiden vuoksi. Kuulolla on tärkeä merkitys ääneen ja puheeseen perustuvan kommunikoinnin kehittymisessä sekä sen mahdollistajana. Kuuron tai vaikeasti kuulovammaisen henkilön kieli ja sen kehitys on riippuvainen lähiihmisten taidoista tarjota tälle merkityksellisiä kosketus- ja/tai visuaalisia viestejä. Näillä viestintäkeinoilla vaikeasti kuulovammainen henkilö oppii paitsi kieltä ja ilmaisumahdollisuuksia sinänsä, myös jäsentämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Kuuloyliherkkyys saattaa aiheuttaa pelkoa ja hysteerisiä reaktioita ääniä kohtaan ja tavallisetkin äänet voivat tuntua erittäin epämiellyttäviltä. Yliherkkyys saattaa rajoittua vain tiettyihin yksittäisiin ääniin, tiettyihin äänen taajuuksiin tai päällekkäisiin useisiin ääniin, jolloin henkilö esimerkiksi ei siedä yskimistä tai toisen ihmisen ääntä. Kuuloyliherkät voivat kuitenkin sietää itse tuottamiaan ääniä, koska ne ovat ennakoitavissa ja niitä voi itse säädellä. Kuuloyliherkälle henkilölle kuulosuojaimista tai korvatulpista on usein apua. Kuuloaistimuksille alireagoiva henkilö pitää puolestaan voimakkaista äänistä. Hän voi esimerkiksi kolistella tavaroitaan tai äännellä itse kovaäänisesti, vaikka muiden henkilöiden äänien sietäminen olisikin vaikeaa. Tiina asuu ryhmäkodissa. Samassa talossa asuu kaksi nuorta miestä, joilla on tapana imitoida toisiaan. Kun toinen yskii, toinen matkii hetken päästä. Tiina kokee tämän hankalaksi ja ärsyyntyy, koska hänelle toisen ihmisen yskiminen aiheuttaa voimakkaan jännitysreaktion. Hänen koko kehonsa jännittyy tässä tilanteessa. Tämä aiheuttaa toisinaan vaaratilanteita, jos Tiinaa siirretään nostolaitteella ja hän jäykistää kehonsa kesken siirron. Tiinan jännitys ja paha olo purkautuu myös hänen voimallisena kielenkäyttönä muita kohtaan. 16

17 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta Haju- ja makuaisti Haju- ja makuaistilla on läheinen yhteys toisiinsa. Hajuaisti on ensimmäinen, primitiivinen aisti. Hajuaistimukset kulkevat aivoihin suoraan limbisen järjestelmän kautta, joten tunteet liittyvät hajuihin voimakkaasti. Ylireagoiminen hajuille ja mauille voi aiheuttaa valikoivuutta esimerkiksi ruokavaliossa sekä ihmisten tai paikkojen suhteen. Myös pissaamiseen ja kakkaamiseen liittyvät ongelmat voivat liittyä haju- ja makuaistin yliherkkyyteen. Alireagoiminen voi aiheuttaa hajujen ja makujen etsimistä. Hajuaistin aliherkkyys tulee esiin esimerkiksi niin, että henkilö haistelee kaikkea ja etsii voimakkaita hajuja. Makuaistiin ylireagoiva kannattaa totuttaa uusiin makuihin vähitellen. Makuaistin aliherkkyys saattaa puolestaan näkyä niin, että henkilö syö mitä vain Liike- ja tasapainoaisti Liike- ja tasapainoaistijärjestelmä antaa tietoa liikkeestä, painovoimasta ja pään asennon muutoksista. Järjestelmän avulla tiedetään, milloin ollaan liikkeessä tai paikoillaan ja mikä on liikkeen suunta ja nopeus. Ilman näköaistiakin ihminen pystyy normaalisti havainnoimaan, onko hän pysty- vai vaakasuorassa asennossa. Liikuntavammaisen henkilön liike- ja tasapainoaistimukset ovat olleet poikkeavia syntymästään lähtien. Liike- ja tasapainoaisti on tarpeellinen lihasjänteyden muodostumisessa ja sitä tarvitaan sujuvaan ja tehokkaaseen liikkumiseen. Poikkeavuus liike- ja tasapainoaistimuksessa voi ilmetä liikkumisessa turvattomuuden tunteena. Henkilö ei pysty aistimaan painovoimaa ja sen muutoksia, mikä puolestaan vaikeuttaa omaan kehoon luottamista. Liike- ja tasapainoaistin ylireagointi voi näkyä pelkona liikettä tai eri tasoilla liikkumista kohtaan (esim. portaat), putoamisen tai kaatumisen pelkona, ahdistuksena jalkojen irrottua maasta, liikkeen aiheuttamana pahoinvointina ja lisääntyneenä lihasjännityksenä. Alireagointi voi puolestaan näkyä alhaisena lihasjänteytenä (esim. tukeutumiset istuma-asennossa) ja viivästyneenä reagointina (esim. kaatuilu). Lisäksi henkilö voi hakea voimakkaita liikekokemuksia esimerkiksi nopeita juoksupyrähdyksiä tehden, pyörien ja keinuen. Hän saattaa kokea fyysisen toiminnan liian rasittavana voimansäätelyn vaikeuksien vuoksi. Maija tykkää pyörityksen tunteesta, ja hän on usein jatkuvassa liikkeessä. Hän saattaa pyöriä kävelleen paikallaan ympäri niin kauan kunnes joku toinen katkaisee sen, minuuttiakin. Liikeaistimukset antavat kehon- ja tasapainon aistimuksia, turvallisuuden tunnetta sekä tilan ja ympäristön jatkuvaa havainnointia. Maijan liikkuminen epätasaisella alustalla tai portaissa on epävarmaa ja kömpelöä Asentotunto Asentotunto antaa tiedostamattoman tunteen kehon asennosta ja rajoista sekä kehonosien asennoista ja niiden suhteesta toisiinsa. Tämän aistijärjestelmän ansiosta pystymme säätelemään vireystilaa ja voimankäyttöä sopivalla tavalla. Mikäli tällä aistialueella on poikkeavuutta, henkilö joutuu keskittymään sellaisiin asioihin, jotka normaalisti tapahtuvat automaattisesti. Hän joutuu esim. käyttämään näköaistia kompensoidakseen puutteellista asentotietoa. Tästä seuraa kömpelyyttä ja vaikeutta liikkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä asennosta toiseen siirtymisessä. Asentotunnon ollessa puutteellinen henkilö voi hakea aistiärsytyksiä hakkaamalla tavaroita, potkimalla, hankaamalla käsiä, pureskelemalla tavaroita tai kääriytymällä tiukasti esim. peiton sisään. Tällaiselle henkilölle liikunta ja liikkuminen on tärkeää, ja näiden lisäksi hänelle voi tarjota mahdollisuutta käyttää esim. painopeittoa, riippukeinua ja nivelpintojen paineluja. 17

18 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta Matilla on vasemman puolen hemiplegia ja sen seurauksena vaikeus tunnistaa omaa asentoaan. Tuolissa hän istuu usein vinossa. Kun ohjaaja pyytää häntä suoristamaan asentoaan, hän ei onnistu siinä yrityksestään huolimatta. Ympäristön hahmottaminen on Matille vaikeaa. Ruokailutilanteissa hän joutuu keskittymään erityisesti oman asentonsa hallitsemiseen ja lusikan suuhun ohjaamiseen Sisäiset aistimukset ja aistimuksiin liittyviä tunnetiloja Aistimuskokemukset ovat omakohtaisia ja yksilöllisiä. Erityisesti sisäisistä ärsykkeistä syntyneitä aistimuksia on toisen ihmisen vaikea tietää. Sisäisiä aistimuksia ovat mm. jano, nälkä, kylläisyyden tunne, kuvottava tunne, virtsaamis- ja ulostamistarve, säikähdys, itku ja nauru. Aistikanava itse saattaa myös tuottaa aistimuksia, joita kutsutaan valkoiseksi kohinaksi. Aistikanava aiheuttaa häiriötä ja vääristää informaatiota, mikä heikentää aistijärjestelmän kykyä käsitellä ja havaita ympäristöä selkeästi. Oman kehon äänien tarkkailu heikentää keskittymistä muuhun kuuntelemiseen. Valkoista kohinaa voi verrata radioon, joka suhisee, koska kanava ei ole kohdallaan. Valkoisesta kohinasta johtuvat aistimukset saattavat ilmetä siten, että henkilön suussa on jatkuvasti jokin maku, joka häiritsee ruuan maistamista. Myös ihoa voi kutittaa ilman syytä tai henkilö saattaa syventyä kuuntelemaan omaa hengitystään, imeskelemään kieltään tai painelemaan silmiään. Lähteet Kranowitz, C. (2008) Tahatonta tohellusta. Jyväskylä: PS-kustannus. Launonen, K. (2007) Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Jyväskylä: Kehitys-vammaliitto ry. Nurminen, S. & Saar, V. (toim.) (2000) Aistit väylänä vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Kuulonhuoltoliitto ry. Ojanen, A. & Roisko, E (toim.) (2007) Näkövammaisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen. Kuntoutus-Iiris ja Tikoteekki. Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä (2011). Suomen Kuurosokeat ry. Ruuskanen, S., Paananen, L. & Kalske-Koivu, M. (2007) Rakentuva maailma. Aistimonivammaisten henkilöiden palvelujärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportti. Pääjärven kuntayhtymä. 18

19 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta 2.4 Fyysinen toimintakyky Rikulla on neliraajahalvaus. Hän liikkuu pyörätuolilla. Tutussa ympäristössä Riku kelaa tuolia yhdellä kädellä ja käyttää suunnan muutoksiin ympäristön tukipisteitä. Riku liikkuu myös lattialla ryömien ja kierien. Vasen puoli kehosta on toimivampi. Hän käyttää vasenta kättään aktiivisesti oikean ollessa avustava käsi. Riku tarvitsee apua ja ohjausta kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan, mutta hän muun muassa syö ja juo pienellä avustuksella itse. Riku tarvitsee monia apuvälineitä päivittäisen elämän sujumiseen. Hän on vaativa apuvälineiden käyttäjä: kaikkiin apuvälineisiin on tehty yksilöllisiä sovellutuksia ja muutoksia. Rikun vahvuuksia ovat sosiaaliset taidot ja motivoituneisuus kaikkea toimintaa kohtaan. Riku ymmärtää kuvien, eleiden ja merkkien symboliikan. Hän pystyy luomaan eleitä myös abstrakteille käsitteille, joista hänellä on jaettuja kokemuksia lähi-ihmisten kanssa. Riku pystyy kertomaan eleiden ja viittomien avulla jonkin verran omia ajatuksiaan. Lähipiirin henkilöistä hän käyttää aktiivisemmin itse keksimiään eleitä, joskin hän ottaa ele- ja viittomavarastoonsa myös toisten esittelemiä eleitä ja viittomia. Aistimonivammaisen henkilön liikunta- ja toimintakyky on rajoittunut, jolloin päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen ja perustarpeiden tyydyttymiseen tarvitaan toisen henkilön apua. Hänellä on usein toimintakykyä heikentäviä liitännäissairauksia ja -vammoja, kuten epilepsia, joko cp-, tai liikehäiriötyyppinen liikuntavamma, osteoporoosi. Henkilö voi olla täysin liikuntakyvytön tai liikkumisessa on vain vähän toiminnan häiriöitä. Asennon hallinta ja liikkuminen on vaikeutunut mm. kosketus-, asento- ja liiketuntohäiriöiden vuoksi. Asento- ja liikehäiriöt ovat usein keholle haitallisia aiheuttaen tuki- ja liikuntaelimistöön rakenteellisia poikkeamia, liikerajoituksia ja virheasentoja. Aistimonivammainen henkilö tarvitsee usein apuvälineitä liikkumiseen ja päivittäisiin toimintoihin. Lähteet Ruuskanen, S., Paananen, L. & Kalske-Koivu, M. (2007) Rakentuva maailma. Aistimonivammaisten henkilöiden palvelujärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportti. Pääjärven kuntayhtymä. 2.5 Lähiympäristö Ihmisen ja ympäristön kiinteä yhteys asettaa tarjolle erilaisia mahdollisia rakennusaiheita, joista ihminen valitsee ne, joihin tarttuu ja joita käyttää maailmankuvansa muokkaamiseen. Aistimonivammaisen ihmisen ympäristösuhteen rakentamiselle on ratkaisevaa, miten pystytään herättämään hänen kiinnostuksensa ympäristöön. Parhaiten se tapahtuu vuorovaikutuksessa kahdenkeskisissä ja emotionaalisesti merkityksellisissä ihmissuhteissa. Aistimonivammaisen ihmisen keinot ilmaista itseään ovat totutusta poikkeavia, joten vuorovaikutuskumppanilta edellytetään monipuolista, eri aistikanavat huomioivaa lähestymistä, jolloin tuntoaistin ja kosketuksen merkitys korostuu. 19

20 2 Aistimonivammaisuuden kuvausta Aistimonivammainen ihminen on täysin riippuvainen ympäristöstään. Tuen tarve poistuu harvoin kehityksen tai harjoittelun myötä. Kuntoutus tapahtuu ympäristöön kohdistuvien interventioiden kautta ja sosiaalinen lähiverkosto muodostaa tärkeän kasvuympäristön aistimonivammaisen henkilön kehitykselle. Aistimonivammaisen henkilön taidoissa tai kommunikaatiossa ei välttämättä tapahdu selvästi huomattavia muutoksia, mutta ympäristön parantunut kyky ymmärtää ja kommunikoida henkilön kanssa vie hänen kehitystään eteenpäin ja antaa hänelle mahdollisuuden ilmaista itseään. Vuorovaikutus voi olla hyvin hienojakoista ja sidoksissa tiettyihin harvoihin vuorovaikutuskumppanuussuhteisiin. Aimo-henkilön ja hänen ympäristönsä välistä suhdetta ja sen rakentumista tuetaan muokkaamalla ympäristöä toiminnallisesti tasaarvoisemmaksi ja luonnollista oppimista edistäväksi. Lähi-ihmisiltä vaaditaan paljon tietämystä ja herkkyyttä aistimonivammaisen henkilön erityispiirteiden havaitsemiseen ja yksilölliseen huomiointiin. Kuntoutuksen lähtökohtana on ajatus, että aistimonivammainen ihminen luo itse oman todellisuutensa, mutta häntä on välttämätöntä tukea. Kahden ihmisen välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla aisti-monivammaisen ihmisen merkityksellinen todellisuuskäsitys voi laajentua. Yleensä ihmiset kiinnittävät huomiota toiseen ihmiseen kokonaisuutena ja tunneilmaisuja arvioidessaan tarkkailevat erityisesti pään ja käsien aluetta. Aistimonivammaisella henkilöllä tunneilmaisut voivat kuitenkin ilmetä hyvin eri lailla ja näkyä vaikkapa jalan liikkeinä. Tulkinnan vuoksi asiakkaan tunteminen on tärkeää. Yhteistä kehonkieltä luodaan vuorovaikutuksessa, joka on vastavuoroista. Vuorovaikutuskumppanin on tiedostettava myös oma kehonkielensä pyrkiessään tulkitsemaan toisen ihmisen ilmaisuja. Aistimonivammaisen henkilön kehoa ja kehon käyttöä on totuttu käsittelemään vamman, sairauden tai toiminnanrajoitteiden näkökulmasta eikä niinkään osana hänen persoonallisuuttaan. Kuntoutuksen suuri haaste onkin aistimonivammaisen ihmisen yksilöllisten edellytysten tiedostaminen ja huomioonottaminen. Millaisena todellisuus hahmottuu ihmiselle, jolla on vamma esimerkiksi näön, kuulon tai liikuntakyvyn alueilla? Millaisia merkityssuhteita hänelle on tähän mennessä muodostunut, miten hän pystyy niitä ilmaisemaan ja kuinka muodostamaan uusia merkityksiä? Miten hän käyttää aistejaan eri tilanteissa, erityisesti vuorovaikutustilanteissa ja mikä on hänen toimivin aistikanavansa? Millaisessa ympäristössä ja millaisten apuvälineiden avulla hän pystyy parhaiten toimimaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on löydettävä yksilöllisiä vastauksia. Tärkeää on myös, että kuurosokeuden tunnistamisen ja kuntoutuksen prosessit tapahtuvat samanaikaisesti ja pidemmällä aikavälillä, jotta esimerkiksi aistien käytön vahvistaminen tapahtuu henkilön kognitiivisten mahdollisuuksien mukaisesti. Esimerkiksi kirjoissa Kommunikatiiviset suhteet (Varran Nafstad & Bögh Rödbroe, 2013) ja Voimauttava vuorovaikutus (Nind & Hewett, 2011) kuvataan sellaisia kuurosokeille ja aistimonivammaisille henkilöille välttämättömiä lähiympäristön ja vuorovaikutuksen muotoja, joilla kehitystä on mahdollista tukea. Lähteet Nind, M. & Hewett, D. (2011) Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. Kehitysvammaliitto ry. Varran Nafstadt, A. & Bögh Rödbroe, I. (2013) Kommunikatiiviset suhteet. Toimenpiteitä, joilla luodaan kommunikaatiota syntymästään kuurosokeiden kanssa. Aalborg: Materialecentret 20

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Nella Virtanen Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2012 Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

SISÄLTÖ KUVIOLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 LUMILAUTAILU...

SISÄLTÖ KUVIOLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 LUMILAUTAILU... SISÄLTÖ KUVIOLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 LUMILAUTAILU... 6 2.1 Lumilautailun historia ja lajin kehitys Suomessa...6 2.2 Lumilautailun perusvälineet...8 3 SOVELTAVA LUMILAUTAILU... 10 3.1 Soveltavan

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista Katja Vuoti Katja Burakoff Kaisa Martikainen Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista TEKIJÄT Katja Vuoti (tutkija) Katja Burakoff (suunnittelija)

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot