Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Hippoksen päiväkoti on erikoistunut neurologisen kehityksen erityisvaikeuksissa tukea tarvitsevien lasten hoitoon ja kuntoutukseen. Lapset ovat pääsääntöisesti liikuntavammaisia, kehitysvammaisia, kuulovammaisia, autistisia tai heillä on kielen kehityksen erityisvaikeus. Lapset ovat integroituna vertaisikäkavereiden joukkoon. Lasten vertaisryhmään kuulumista ja sosiaalisten suhteiden syntymistä tuetaan päiväkodin kaikissa arjen tilanteissa. Tarvittaessa jokaiselle lapselle luodaan hänelle sopiva tapa olla vuorovaikutuksessa puhetta tukevien tai korvaavien kommunikaatiomenetelmien avulla. Avustamalla ja oikeilla apuvälineillä mahdollistetaan vaikeavammaisten lasten osallisuus ja yhteistoiminta vertaiskavereiden kanssa. Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Arviointi varhaiskasvatuksessa YHTEYSTIEDOT Kissanmaankatu 21, Tampere Päiväkodin johtaja Tiina Pyykkö Puh

2 Arvot ja strategiaperusta Varhaiskasvatussuunnitelman perustana ovat Tampereen kaupungin strategia ( Kaiken paree Tampere ), päivähoidon ja perusopetuksen tuotantostrategia ja vuosisuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelusopimus. Hippoksen päiväkodissa korostuvat päivittäin lasten turvallinen hoito, hoiva ja huolenpito. Lasten psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Moniammatillinen kasvattajatiimi luo yhteiset toimintalinjat, joissa sovitaan arjen kasvatuskäytännöistä. Päivittäin läsnä oleva ja riittävä henkilökunta takaa hyvän perusturvan antamisen lapsille. Toiminnassa korostetaan kiireettömyyttä ja luodaan myönteinen kasvuympäristö. Lasten vahvuuksia tuetaan ja heitä kannustetaan. Strukturoitu päiväjärjestys, lapsilla tiedossa olevat yhteisesti sovitut säännöt ja rajat, lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta. Kiusaamiseen puututaan ja kiusaamistilanteet pyritään saamaan selville yhdessä vanhempien kanssa. Kaikkia lapsia kohdellaan tasa arvoisina ryhmässä, missä lasten erilaisuus korostuu. Integraatio on toimintamme yksi tärkeimmistä perusarvoista. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa lapsen yksilöllinen tuen tarve huomioidaan. Lasta kuullaan ja jokainen lapsi saa aikuisen aikaa ja huomioita. Lapsiryhmän toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon vanhemmilta saadut toiveet ja palautteet sekä lapsilta tulevat ideat ja ajatukset. Päivittäinen työ perustuu vanhempien kanssa yhdessä laadittuun lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, mikä on kasvatustyön perusta. Siinä sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä käytännöistä sekä kuullaan perheen ajatuksia, arvoja ja mielipiteitä. Perheen lapsestaan antama tieto on koko kasvattajatiimin käytössä.

3 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Vanhemmilta saadut kommentit ja kehittämisideat huomioidaan. Omaa toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta, vanhempia kuullaan ja heidän toiveensa oman lapsen hoidosta ja toiminnan sisällöistä huomioidaan. Vanhempien osallisuutta arvostetaan ja siihen tarjotaan mahdollisuus. Lapsen päivittäisessä hoidossa huomioidaan vanhempien toiveet ja ne on kirjattu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lapsen lääkehoitosuunnitelmaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksen toteuttamiseksi laaditaan puolivuosittain erityisen tuen suunnitelma yhdessä päivähoidon työntekijöiden, huoltajien ja erityistyöntekijöiden kanssa. Kumppanuudessa pidämme vahvuutenamme moniammatillisuuden mukanaan tuomaa tietotaitoa verkostoista ja yhteistyötahoista sekä vahvaa kokemusta lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Lapsi tutustuu tulevaan päiväkotiryhmäänsä ennen hoidon aloittamista. Näitä lapsen tutustumiskertoja voi olla useita, riippuen vanhempien toiveista. Lapsi tulee tällöin ryhmän aamupäivätoimintaan mukaan yhdessä vanhempansa kanssa. Lapsi voi tämän pehmeän laskun aikana jäädä yksin ilman vanhempaa pariksi tunniksi leikkimään. Ryhmän henkilökunta tutustuttaa vanhemmat ja lapsen päiväkodin tiloihin, toimintaan ja käytäntöihin sekä haastattelee vanhempia heidän toiveistaan lapsen hoidosta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten tutustumisen yhteydessä sovitaan vanhempien kanssa lapsen terapioiden käynnistymisestä ja apuvälineiden käytöstä.

4 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Hippoksen päiväkodin kasvattajat oppivat tuntemaan kaikki ryhmänsä lapset hyvin ja tietävät lasten vahvuudet ja tuettavat alueet arjen eri tilanteissa.toiminnan suunnittelun perustana on oman lapsiryhmän tunteminen ja lapsihavainnointi, dokumentointi ja arviointi. Lapsia haastatellaan heidän mielenkiinnon kohteistaan ja lapsilta tulevat ideat ja toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Ohjatun toiminnan ja omaehtoisen leikin välistä suhdetta arvioidaan kasvattajatiimissä lapsiryhmä ja ikärakenne huomioiden. Lasten ehdotuksia sekä toiminnasta että päivän kulusta kuullaan ja niihin suhtaudutaan arvostavasti. Varhaiskasvatussuunnitelmaa varten lapsen ajatuksia ja mielipiteitä kirjataan keskustelun pohjaksi sekä kotona että päiväkodissa. Päiväkodin jokaiselle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on, että lapsi voi hyvin päivähoidossa. Keskusteltavia teemoja on mm. lapsen hyvinvointi, vuorovaikutus ja kodin ja päiväkodin yhteistyö. Käytämme Tampereen päivähoidossa laadittua Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa keskustelun pohjana. Tämä suunnitelma täydentää lapselle mahdollisesti tehtyä erityisen tuen suunnitelmaa. Erityistä kuntoutusta ja tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, missä asetetaan tavoitteet lapselle ja kirjataan kasvattajille yhteinen tapa toimia lapsen kanssa. Tämä suunnitelma otetaan huomioon ryhmän toiminnansuunnittelussa.

5 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Päiväkotiryhmät ovat pienryhmiä, jolloin lapsen ja kasvattajien välinen vuorovaikutus on mahdollistettu riittävillä henkilöresursseilla Päiväkodissa pyritään turvalliseen kasvuympäristöön, missä aikuiset ovat lapsia lähellä ja ylläpidetään sallivaa ja kuuntelevaa kasvatusilmapiiriä. Tunne elämän kehitystä tuetaan käsittelemällä yhdessä lapsen kokemia tunnetiloja. Lapsen lohduttaminen, lapsen kanssa keskusteleminen ja lasten riitatilanteiden havaitseminen lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta. Toiminnassa pyritään kiireettömän ilmapiirin luomiseen ja annetaan lapselle päivittäin aikaa omaehtoiseen leikkiin. Lapsen hyvä hoito korostuu päiväkotimme arjessa. Vaikeavammaisten lasten hoitotoimenpiteet tapahtuvat turvallisesti ja lasta arvostavasti. Lapsen päivittäisestä lääkehoidosta huolehditaan vanhempien ohjeiden mukaisesti. Apuvälineillä ja avustamalla lapsen arjesta luodaan sellainen, että hän voi osallistua siihen vertaisryhmän jäsenenä omien edellytystensä mukaisesti. Apuvälineiden käyttö tapahtuu luontevasti arjen toiminnassa. Kasvattajat tukevat ja auttavat lasta omaehtoisen leikin aloittamisessa ja kaverisuhteiden luomisessa.lapsen toiminnalle asetetaan selkeät rajat ja lapset oppivat mikä on sallittua ja mikä ei. Strukturoitu päiväjärjestys on apuna hahmottamassa päivän kulkua niille, jotka kuntoutuksellisista syistä sen tarvitsevat. Oppimisympäristön luomisessa tuetaan lasten toimintakykyä ja otetaan huomioon lapsen vamman mukanaan tuomat haasteet. Varhaiskasvatusympäristön merkitys kuntoutuksen näkökulmasta tarkoittaa selkeitä ja helposti hahmotettavia tiloja. Lapselle järjestetty strukturoitu päivä, joka on esitetty kuvin, auttaa lasta siirtymään toiminnasta ja tilanteesta toiseen. Päiväkodin pienryhmätilat ( allashuone, verstas ja pikkukeittiö) on ryhmien käytössä viikoittain. Sali näyttämöineen ja liikuntavälineineen mahdollistaa monipuoliseen viikoittaiseen toimintaan. Ryhmät hyödyntävät toiminnassaan Kaupin metsää ja Tapiolan puistoa lähiympäristöön tutustuessaan. Ryhmätiloissa on huomioitu lasten ikärakenne ja lapsen omaehtoisen leikin mahdollisuus. Leikkivälineiden valintaan kiinnitetään huomiota. Pihan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, niin ettei ulkovälineistä aiheudu lapsille vaaratilanteita ja että maasto on mahdollisimman helppokulkuista liikkumisen eri apuvälineillä.

6 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Toteuttamamme varhaiskuntoutus on päiväkodissa tapahtuvaa kasvatuksellista kuntoutusta. Päivittäinen arki järjestetään lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Toimenpiteinä huomioidaan muutokset sekä ympäristöä että kasvattajia kohtaan. Kasvatuksellinen kuntoutus on kuntouttavan arjen rakentumista vahvalle varhaiskasvatuksen osaamiselle, jota toteuttavat päiväkodin kaikki kasvattajat. Lapselle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, missä asetetaan tavoitteet lapselle ja kirjataan kasvattajille yhteinen tapa toimia lapsen kanssa. Lääkinnällinen kuntoutus pitää sisällään lapsen saamat viikoittaiset terapiat ja lapsen apuvälineet. Hippoksen päiväkodissa toimiva päivähoidon fysioterapeutti tarjoaa talossa oleville liikuntavammaisille lapsille fysioterapiapalvelut sekä on asiantuntija päiväkodin kuntoutustyön suunnittelussa. Lapsen saamat muut terapiat kuten puhe, toiminta ja musiikkiterapia toteutuvat päiväkodissa viikon aikana yksityisten ammatinharjoittajien toimesta. Perushoidon merkitys korostuu liikuntavammaisten lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Tavoitteena on lapsen fyysisen ja psyykkisen kehityksen ja kasvun, toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä omatoimisuuden tukeminen. Kaikkien lasten kohdalla erilaisuus ja erityispiirteet hyväksytään ja lasta arvostetaan omana itsenään. Lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan päivittäin. Itsetuntoa vahvistetaan luomalla tilanteita, missä lapsi tuntee onnistuvansa ja hänen vahvuutensa tulevat esille. Myönteinen kasvatusilmapiiri toteutetaan lasta kehumalla ja kannustamalla sekä tarjoamalla lapsille hyvä vuorovaikutusmalli.

7 Arviointi varhaiskasvatuksessa Päiväkodin kasvatuskulttuurin ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen kuuluu osana kaikkien ammattiryhmien perustehtävää. Tehtyjen havaintojen perusteella kasvattajat nostavat esiin teemoja ja aihealueita, joista käydään laajempaa keskustelua. Kasvattajatiimi käyttää riittävästi aikaa yhteisten toimintakäytäntöjen luomiseen sekä toimintakauden aikana luotujen käytänteiden arvioimiseen. Tämä arviointi on jatkuva prosessi. Lasten osallisuutta arvostetaan ja heitä kuullaan. Päiväkodissa on käytössä Lapsi laadun arvioijana lomake, missä vanhemmat haastattelevat 5 6 vuotiasta lastaan kasvatuskeskustelua varten. Lomakkeessa kysytään ryhmän toimintaan, leikkimiseen, leikkipaikkoihin, välineisiin ja osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa kysymyksistä koskee myös lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta.

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

Kalevan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMI NTA AJATU S Kalevan päiväkoti sijaitsee kesku stan tuntumassa Tamp er een Kalevan kaupunginosassa Saukonpuiston l aidalla perinteikkäässä Kal evan lastent

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot