Psykiatrian erikoisalan laitoshoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykiatrian erikoisalan laitoshoito"

Transkriptio

1 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2009 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2009 Jari Forsström Simo Pelanteri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli vuoden 2009 aikana yhteensä noin potilasta. Potilasmäärä laski neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Väestömäärään suhteutettuna potilaita oli keskimäärin 5,7 potilasta tuhatta asukasta kohti, mutta sairaanhoitopiirien välillä oli eroja. Vähiten potilaita suhteellisesti laskettuna oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa hoidossa oli 4,2 potilasta tuhatta asukasta kohti. Suurin osuus oli Etelä-Karjalassa, jossa luku oli 7,8 potilasta tuhatta asukasta kohti. Miesten osuus potilaista oli 51 prosenttia. Sukupuolijakauma vaihtelee ikäryhmittäin. Naisten osuus on suurempi vuotiaissa ja iäkkäissä (kuvio 1.) Hoitopäiviä oli yhteensä noin , jossa laskua edellisestä vuodesta oli kahdeksan prosenttia. li puolet (55 %) hoitopäivistä käytettiin skitsofrenian hoitoon. Hoitopäiviä oli 293 tuhatta asukasta kohti. Ikäryhmistä eniten hoitopäiviä oli vuotiailla, 414 hoitopäivää tuhatta asukasta kohti. Vuoden 2009 uusista potilaista lähes kolmasosa (31,6 %) oli sellaisia, joilla tulotapana psykiatrian sairaansijalle oli "Lähetteellä tahdosta riippumatta". Sairaanhoitopiirien välillä on suuret erot siinä, kuinka suuri osuus potilaista tulee hoitoon tahdosta riippumatta. Kuvio 1. Psykiatrian laitoshoidossa vuonna 2009 olleet iän ja sukupuolen mukaan Miehet Naiset

3 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2009 Psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli vuoden 2009 aikana yhteensä potilasta. Potilasmäärä väheni neljällä prosentilla vuodesta Miesten osuus potilaista oli 51 prosenttia. Potilaiden ikä oli keskimäärin 42 vuotta. Päättyneiden hoitojaksojen määrä oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 34 hoitopäivää. Sairaanhoitopiirien sairaaloissa hoitopäivät vähenivät 11 prosenttia, terveyskeskusten psykiatriassa ne vähenivät 3 prosenttia. Hoitopäivien määrä oli Se oli 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna Hoitopäivistä miesten osuus oli 54 prosenttia. Jakamalla hoitopäivät 366:llä saadaan vuoden aikana käytössä olleiden sairaansijojen lukumääräksi li vuoden kestäneitä hoitojaksoja päättyi 284. Niistä 1 2 vuotta kestäneitä hoitojaksoja oli 206, 3 10 vuotta kestäneitä 61 ja yli 10 vuotta kestäneitä 17. Pitkään hoidossa olleiden potilaiden määrä psykiatrisessa hoidossa väheni edelleen. Vuonna 2009 päättyi sellaista hoitojaksoa, jotka olivat alkaneet päivystyksenä eli yli puolet kaikista päättyneistä hoitojaksosta. Vuonna 2009 alkaneissa hoitojaksoissa oli potilasta, joilla tulotapana psykiatrian sairaansijalle oli "Lähetteellä tahdosta riippumatta". Määrä oli 31,6 prosenttia potilaista, joille tulotapatietoja saatiin (28 114). Sairaanhoitopiirikohtaiset tahdosta riippumatta hoitoon lähetettyjen potilaiden osuudet kolmelta viime vuodelta on esitetty kuviossa 2. 2

4 Kuvio 2. Tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetettyjen osuus kaikista psykiatrisista potilaista sairaanhoitopiireittäin vuosina HUS Ahvenanmaa Lapin shp Länsi Pohjan shp Kainuun shp Pohjois Pohjanmaan shp Keski Pohjanmaan shp Vaasan shp Etelä Pohjanmaan shp Keski Suomen shp Pohjois Savon shp Pohjois Karjalan shp Itä Savon shp Etelä Savon shp Etelä Karjalan shp Kymenlaakson shp Päijät Hämeen shp Pirkanmaan shp Kanta Hämeen shp Satakunnan shp Varsinais Suomen shp Helsinki Psykiatrian erikoisalalla hoidettujen 0 12-vuotiaiden lasten määrä oli Se oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 31 hoitopäivää. Hoitopäivien määrä oli ja se oli 14 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Poikien osuus potilaista oli 76 prosenttia ja hoitopäivistä oli 79 prosenttia. Hoidossa olleiden vuotiaiden nuorten määrä oli 2 335, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuonna Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 37 hoitopäivää. Poikien osuus potilaista oli 38 ja tyttöjen osuus 62 prosenttia. Hoitopäivistä vastaava osuus oli 36 ja 64 prosenttia. Koko maan potilasmäärä oli väestömäärään suhteutettuna 5,7 potilasta tuhatta asukasta kohti. Potilaiden kotikunnan mukaisista sairaanhoitopiirialueista eniten potilaita väestömäärään suhteutettuna oli Etelä-Karjalassa (7,8) ja Etelä-Savossa (7,7) ja vähiten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (4,2). Suurimmillaan sairaanhoitopiirien väliset erot olivat siten lähes kaksinkertaisia. Ikä- ja sukupuolivakiointi ei juurikaan vaikuta sairaanhoitopiirien väliseen 3

5 järjestykseen potilasmäärää tarkasteltaessa. Indeksiluvut esitetään kuviossa 3. Suurin indeksiluku on Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa 134 ja pienin Keski-Suomessa 72. Kuvio 3. Potilaat psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2009, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa= Koko maan tasolla käytettiin 293 hoitopäivää tuhatta asukasta kohden. Suurin väestöön suhteutettu hoitopäivien määrä oli Kainuun sairaanhoitopiirin alueella (402) ja pienin Ahvenanmaalla (213). 4

6 Kuviossa 4 esitetään ikä- ja sukupuolivakioidut indeksiluvut hoitopäiville. Suurin indeksiluku on Kainuun 139. Pienimmät indeksiluvut ovat Ahvenanmaan ja Päijät-Hämeen 74. Kuvio 4. Hoitopäivät psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2009, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa= Tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyviä lisätietoja Vuosittain pakkotoimien kohteena olleiden potilaiden määrää voidaan tarkastella vuoden aikana alkaneiden hoitojaksojen osalta tai kaikkien vuoden aikana hoidossa olleiden potilaiden osalta. Viimeksi mainitussa tapauksessa mukaan tulevat edelliseltä vuodelta siirtyneet potilaat osittain vanhoine pakkotoimitietoineen. Heidän osaltaan mahdolliset hoitojakson alun pakkotoimet tulevat silloin tilastoon kahdelle vuodelle eli alkamisvuodelle ja vuodenvaihteen jälkeiselle vuodelle. Vuoden 2009 tilastossa pakkotoimia tarkastellaan hoitojakson alkamisvuoden mukaan. Vuonna 2009 alkaneilla hoitojaksoilla oli potilasta. Tahdosta riippumatta -päiviä oli potilaalla eli 29,6 prosentilla potilaista. Tahdosta riippumattomien päivien lukumäärää ei eritellä tässä tilastossa. Päivien lukumäärän ilmoittamiseen näyttää liittyvän ongelmia sairaaloiden tietojärjestelmissä. Aina niihin ei ole laskettu M1-lähetteellä tulleen potilaan tarkkailuaikaa, vaikka sellaiseen olisi päädytty. Toisaalta samoja tahdosta riippumattomia hoitopäiviä tilastoituu joskus kahdessa eri hoitoilmoituksessa sairaala- ja erikoisalasiirtojen yhteydessä. Psykiatrian erikoisalan lisätietolomakkeella saadaan tietoa pakkotoimista (tahdosta riippumattomat hoitopäivät, eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen). Vuoden 2009 tahdosta riippumatta alkaneista hoitojaksoista ( kpl) potilaalta saatiin ainakin yhden lisälomakkeen tiedot. Raportoituja pakkotoimien kohteina olevia potilaita oli (10,1 %) vuoden 5

7 2009 aikana alkaneiden hoitojaksojen potilaista. Potilaista oli eristetty (6,6 %), leposide oli ollut 908:llä (3,2 %), tahdonvastainen injektio oli annettu 578:lle (2,1 %) ja fyysisen kiinnipitämisen oli kokenut 413 (1,5 %). Kuvio 5. Tahdosta riippumattomassa hoidossa olleiden potilaiden osuus (%) kaikista psykiatrian laitoshoidossa olleista potilaista ikäryhmittäin vuosina vuotta vuotta vuotta 65+ vuotta Psykiatriseen lääkehoitoon liittyviä lisätietoja Lääkehoidon käytön tilastossa tarkastellaan vuoden aikana alkaneita hoitojaksoja kuten pakkotoimienkin kohdalla. Tietoa lääkehoidosta saatiin potilaalle vuonna 2009 alkaneissa hoitojaksoissa. Ilman lääkehoitoa oli ollut ainakin jonkin hoitojakson 9,5 prosenttia potilaista. Neuroleptihoitoa ainakin jollakin hoitojaksolla oli saanut 65,9 prosenttia potilaista, antidepressiivejä ainakin jollakin hoitojaksolla sai 45,4 prosenttia potilaista ja muuta psykiatriseen häiriöön käytettyä lääkehoitoa 15,3 prosenttia potilaista. Kuvio 6. Psykiatrisen lääkehoidon käyttö (% potilaista) eri ikäryhmissä vuosina

8 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito tilastoraportin aineisto, käsitteet, liitetaulukoiden taulukot ja sarakeselitteet THL kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta. HILMO -tiedot kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä yksityissairaaloista. Tiedot kuvaavat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. Psykiatrisen erikoisalan potilaasta kerätään perustietojen ohella tiedot tulotavasta psykiatrian sairaansijalle, pakkotoimista, lääkehoidosta, omaisen tai muun läheisen tapaamisesta ja GAS -arvioinneista. Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tilastoraportti kuvaa psykiatristen sairaalapalvelujen käyttöä Suomessa. Siihen on poimittu psykiatristen erikoisalojen 70, 74 ja 75 hoitoilmoitukset. Aiemmin käytössä olleet nuorisopsykiatrian koodit 70X ja 75X on käsittelyssä yhdistetty erikoisalaan 74. Käsitteet Potilaat Potilaiden määrä on eri henkilöiden määrä hoitoilmoituksissa: kukin henkilö lasketaan potilasmäärään vain kerran, vaikka hänellä olisi useita hoitoilmoituksia. Ikä Ikä on laskettu hoitoilmoituksissa päättyneille hoitojaksoille lähtöpäivänä ja laskentailmoituksissa laskentapäivälle. Hoitopäivät Päättyneiden hoitojaksojen osalta hoitopäivät ovat lähtö- ja tulopäivän erotuksia eli ns. nettohoitopäiviä, jotka eivät sisällä lähtöpäivää. Tulo- ja lähtöpäivän ollessa samat hoitopäivien määräksi on asetettu yksi. Laskentailmoituksissa laskentapäivä on laskettu mukaan hoitopäiviin. Hoitopäivien laskennassa tulopäivä rajataan tilastovuoteen, joten yhden jakson hoitopäivien enimmäismäärä on 365/366. Hoitojaksojen määrä Hoitojaksojen lukumäärä on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus/kesto Päättyneen hoitojakson pituus on sen lähtö- ja tulopäivän erotus päivinä. Jos tulo- ja lähtöpäivät ovat samat, niin pituus on yksi. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on päättyneiden hoitojaksojen pituuksien keskiarvo. Potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrät tuhatta asukasta kohden Alue-, ikäryhmä- ja sukupuolikohtaisissa tilastoissa asukasmääränä käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi Ikä- ja sukupuolivakioinnin tarkoituksena on poistaa alueen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus tarkasteltavaan tunnuslukuun alueiden välisessä vertailussa. Epäsuorassa ikä- ja sukupuolivakioinnissa alueen ikä-/sukupuolikohtaisilla väestömäärillä kerrotaan koko maan ikä- /sukupuolikohtaiset ilmaantuvuusluvut. Saadut ikä-/sukupuolikohtaiset arvot summataan, jolloin saadaan alueelle koko maan ilmaantuvuutta vastaava arvo (odotettu arvo). Todellisen arvon ja odotetun arvon suhde kerrottuna sadalla on vakioinnin tulos (koko maa=100). 7

9 Tilastojen lukeminen ja tulkintaohjeita Liitetaulukot koostuvat seuraavista aihealueista: psykiatrian erikoisalan laitoshoito koko maassa, sairaanhoitopiireittäin sekä kunnittain. Tämä jaottelu löytyy liitetaulukoiden otsikkotasolta ja on huomioitava lukujen tulkinnassa. Lisäksi liitetaulukoissa tarkastellaan pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä psykiatrian erikoisalalla ja tulotapaa psykiatrian erikoisalalle. 1. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuonna 2009 päädiagnoosin ja muiden luokittelujen mukaan koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin, liitetaulukoiden sivut 1-60 Sarakkeet Potilassarakkeessa (2) on potilaiden lukumäärä. Muutossarakkeessa (3) on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Miesten osuus (4) on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. Potilaiden määrä / 1000 asukasta (5) on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Ikä (6) on potilaiden iän keskiarvo. Hoitopäiväsarakkeessa (7) on hoitopäivien määrä. Muutossarakkeessa (8) on laskettu hoitopäivien määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Miesten osuus (9) on miespotilaiden hoitopäivien prosentuaalinen osuus kaikista hoitopäivistä. Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta (10) on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmäja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Hoitojaksot (11) on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Muutossarakkeessa (12) on laskettu päättyneiden hoitojaksojen määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Kestosarakkeessa (13) esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus. Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta (14) on niiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuosina , liitetaulukoiden sivut Aikasarjaosassa tarkastellaan psykiatristen sairaalapalveluiden käyttöä vuosina yhteensä, sukupuolen mukaan, eräissä keskeisissä sairauksissa ICD-10 -tautiluokituksen mukaan, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan, sairaaloittain, sairaalatyypeittäin, erikoisaloittain ja ikäryhmittäin. 8

10 Sarakkeet Potilassarakkeessa (2) on laskettu potilaiden lukumääriä. Potilaiden määrä / 1000 asukasta (3) on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden. Miesten osuus (4) on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. Hoitopäiväsarakkeessa (5) on hoitopäivien summa. Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta (6) on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmäja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Miesten osuus (7) on miespotilaiden hoitopäivien prosentuaalinen osuus kaikista hoitopäivistä. Hoitojaksot (8) on ko. vuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta (9) on niiden määrä 1000 asukasta kohden. Kestosarakkeessa (10) esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus. Ikä (11) on potilaiden iän keskiarvo. Lomapäivät (12) on laskettu summaamalla ilmoitetut lomapäivät. Sairaaloiden välillä on ilmoituskäytännöissä eroja tässä kohdin. Potilas saatetaan viikonlopuksi uloskirjoittaa ja hänellä alkaa uusi hoitojakso viikonlopun jälkeen. Toisessa sairaalassa hoitojaksoa ei katkaista, vaan lasketaan näitä erillisiä, ei-laskutettavia, lomapäiviä. Ensin mainittu menettely pilkkoo hoitojaksoja useaan osaan ja saa keskimääräiset hoitoajat lyhyemmiksi kuin jälkimmäisessä tapauksessa. GAS -arvio tullessa (13) on tulopäivän tilanteeseen liittyvien GAS -arvioiden keskiarvo. GAS -arvio lähtiessä / potilaslaskennassa (14) on lähtöpäivän tai laskentapäivän tilanteeseen liittyvien GAS -arvioiden keskiarvo. 3. Pakkotoimien käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan, liitetaulukoiden sivut Pakkotoimien käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoidon mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia. Sarakkeet hteensä (2) on potilaiden määrä. Pakkopäiväpotilaat (3) on sellaisten potilaiden määrä, joille on ainakin yhden kerran ilmoitettu päiviä tahdosta riippumattoman hoidon kestoon. Kestojen pituutta ei tässä huomioida. Pakkopäiväpotilaiden prosentuaalinen osuus (4) on osuus kaikista potilaista (sarake 2). 9

11 Pakkohoitotiedot ilmoitettu (5) on niiden potilaiden määrä, joilla on ainakin yksi sellainen psykiatrinen lisälehti, jossa pakkotoimet -kohta on täytetty. Pakkotoimen kohteena olleet potilaat (6) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty jokin koodeista 2-5 (eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen). Pakkotoimen kohteena olleiden potilaiden prosentuaalinen osuus (7) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5). Eristyspotilaat (8) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 2 Eristys. Eristyspotilaiden prosentuaalinen osuus (9) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5). Leposidepotilaat (10) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 3 Lepositeen käyttö. Leposidepotilaiden prosentuaalinen osuus (11) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5). Tahdonvastaisen injektiolääkityksen potilaat (12) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 4 Tahdonvastainen injektio-lääkitys. Tahdonvastaisen injektiolääkityksen potilaiden prosentuaalinen osuus (13) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5). Fyysisen kiinnipitämisen potilaat (14) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 5 Fyysinen kiinnipitäminen potilaan rauhoittamiseksi. Fyysisen kiinnipitämisen potilaiden prosentuaalinen osuus (15) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5). 4. Lääkehoidon käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan, liitetaulukoiden sivut Lääkehoidon käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia. Sarakkeet hteensä (2) on potilaiden määrä. Ilmoitettu (3) on sellaisten potilaiden määrä, joille on ainakin yhden kerran ilmoitettu tieto lääkehoidosta. 10

12 Ei lääkehoitoa (4) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 1, ei lääkehoitoa. Sarakkeessa 5 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa lääkehoidosta (sarake 3). Neuroleptit (6) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 2, neuroleptihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Sarakkeessa 7 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille on saatiin tietoa lääkehoidosta (sarake 3). Antidepressiivihoito (8) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 3, antidepressiivihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Sarakkeessa 9 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa lääkehoidosta (sarake 3). Muu lääkehoito (10) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 5, muu psykiatriseen häiriöön käytetty lääkehoito. Sarakkeessa 11 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa lääkehoidosta. 5. Tulotapa psykiatriaan vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan, liitetaulukoiden sivut Tulotapaa tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan, liitetaulukoiden sivut Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia. Sarakkeet hteensä (2) on potilaiden määrä. Ilmoitettu (3) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhden kerran on ilmoitettu tietotulotavasta psykiatriselle sairaansijalle. M1-lähete (4) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 1, lähetteellä tahdosta riippumatta. Sarakkeessa 5 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3). Mielentilatutkimus (6) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 2, Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus. Sarakkeessa 7 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3). Määrätty hoito (8) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 3, Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito. Sarakkeessa 9 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3). Muu tulotapa (10) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 4, muu tulotapa. Sarakkeessa 11 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3). 11

13 Liitetaulukoiden sisällysluettelo OSA I, Päädiagnoosi ja perustilastot Sivu Koko maa Päädiagnoosi 1-2 Sairaalatyyppi 3 Erikoisala 3 Ikä neljällä ikäryhmällä 3 Ikä 5-vuotisryhmittäin 3 Sukupuoli 3 Hoitoaika 3 Saapumistapa 4 Mistä tuli 4 Lähettäjä / lähetteen antaja 4 Hoitoon tulon pääsyy 4 Hoitoisuus 5 Pitkäaikaishoidon päätös 5 Jatkohoito 5 Tulotapa psykiatrian sairaansijalle 5 Hoitokerta psykiatrian sairaansijalla 5 Lääkehoito 5 Omaisen tai muun läheisen tapaaminen 5 Pakkotoimet vuotiaat sairaanhoitopiireittäin vuotiaiden yleisimmät päädiagnoosit vuotiaat sairaanhoitopiireittäin vuotiaiden yleisimmät päädiagnoosit 7 Päädiagnoosi-, sairaalatyyppi-, erikoisala-, ikä neljällä ikäryhmällä-, sukupuoli-, hoitoaika-, tulotapa psykiatrian sairaansijalle-, lääkehoito- ja pakkotoimitilasto kullekin sairaanhoitopiirille. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 8-9 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri 34-35

14 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Ahvenanmaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Ulkomaalaiset 51 Aluetilastot Potilaan sairaanhoitopiiri 52 Kuntatilastot sairaanhoitopiireittäin OSA II, aikasarjat hteensä, miehet, naiset 61 Päädiagnoosi F20, F25, F31, F32, F33 ( ) 62 Potilaan kotikunnan sairaanhoitopiiri Sairaala Sairaalatyyppi Erikoisala 86 Ikäryhmät 0-14, 15-64, 65-74, vuotiaat vuotiaat 88 Päädiagnoosi F vuotiailla ( ) 88 Päädiagnoosi F vuotiailla ( ) 88 OSA III, Pakkotoimien käyttö vuosina Kaikki, miehet, naiset 89 Ikäryhmät 0-12, 13-17, 18-64, Päädiagnoosialaryhmät 90 Sairaalaryhmä Kotikunnan sairaanhoitopiiri Tulotapa psykiatrian sairaansijalle 97 Pakkotoimet 97 Lääkehoito 98 OSA IV, Lääkehoidon käyttö vuosina Kaikki, miehet, naiset 99 Ikäryhmät 0-12, 13-17, 18-64, Päädiagnoosialaryhmät 100 Sairaalaryhmä Kotikunnan sairaanhoitopiiri Tulotapa psykiatrian sairaansijalle 107 Pakkotoimet 107 Lääkehoito 108

15 OSA V, Tulotapa psykiatriaan vuosina Kaikki, miehet, naiset 109 Ikäryhmät 0-12, 13-17, 18-64, Päädiagnoosialaryhmät 110 Sairaalaryhmä Kotikunnan sairaanhoitopiiri Tulotapa psykiatrian sairaansijalle 117 Pakkotoimet 117 Lääkehoito 118

16 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 7$57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV ((0XXWUDLQQRQSXXWRVWLO (7LDPLLQLQSXXWH 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWL )0XLKLQVDLUOLLWW\¾GHPH )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐ )(OLPHOOPLHOHQWHUK¾LULÐ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW ).DQQDERUJDLRRLUN¾\W )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾ )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\W )+DOOXVRUJDLRRLUN¾\W )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L )0XXWPLHOLDODK¾LULÐW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )(OLPHOOLVRLUHLVHWK¾LULÐW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )/DSVLXRGHDMDQSV\\NNN¾\ ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOO ).¾\WÐVMDKLOOLWVHPLVK¾L

17 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE ))žo\oolqhqnhklw\vdppd )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDL ).HVNL¾O\OONHKLW\VDPPD )žo\oonhklw\vdppdlvxxv ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQ )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾ )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LU )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK )/DSVQXRUDONVRVXRURD )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPW +( $,5$8'(7 **(NVWUDS\UK¾LU OLL *3DUNLQVRQLQWDXWL **0XXWKHUPUDSSHXWXPLV *$O]KHLPHULQWDXWL *0XXWKHUPRVWRQUDSSHXWXPL **$MRLWWNRKWDXNVK¾LU *(SLOHSVLD 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,,$LRHULVXRQLHQVDLUDX,$LRHULVXRQLVDLUP\ÐK¾LV +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWO 50XXWDLVWLPKDDLQWRLUH 9$00$70<5.<7<.6(7<06 77/¾¾NNHLGHQELRODLQP 7/¾¾NNHHQDLKHXWWDPDP\UN\ 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVW =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDU =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV ==<KWRWWRHULWWSQWHU =.XQWRXWXVKRLWR ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJH ==0XX\KWRWWRWHUSDO =(O¾P¾QWDSRLKLQOLLWWRQJH =(O¾P¾QWLODQWKDOOLQWDRQJH (,7,(72$9,5+.22',

18 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD

19 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$$380,67$3$$ ž77 3¾L\VW\V +RLGRQDUDXV 6LLUWRSROLNOLQLNDOWD (ULNRLVDODVLLUWR 6DLUDDODVLLUWR 0XXWDSD (LWLHWRD 0,67ž78/,9$5,)5Ÿ1.20 <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH (,7,(72$ /ž+(77ž-ž6ž1'$5( 7HUH\VNHVNXV 0XXVDLUDDODNXLQWN 6DPDQVDLUDDODQPXX\NVLNNÐ 7\ÐWHUH\VKXROWR 0LHOHQWHUH\GHQDRKRLWR\NV 6RVLDDOLKXROORQODLWRV\NV <NVLW\LQHQWHUH\GHQKXROWR 0XXO¾KHWW¾M¾,OPDQO¾KHWHWW¾ (LWLHWRD +2,722178/213žž6<<256$.7,//8336.$1'($99Ÿ5' )<<6,6(76<<7,WVHQV¾KXROHKWDMDK\J /LLNNXPLVN\\QDMDXXGHW +(502672//,6(76<<7 0XLVWDPDWWRPXXV 6HNDXXV 9LHVWLPLVN\\QDMD 'HPHQWLD 36<<..,6626,$$/,6(76<<7 0DVHQQXV 0XXSV\NLDWUVDLUDXVRLUH 3¾LKGHRQJHOPD <NVLQ¾LV\\VWXUDWWRPXXV $VXPLVRQJHOPDW 2PDLVWHQDXQSXXWH +RLWDMDQORPD 7DUNRLWXNVHQPXNKRLWRSSXX /¾¾NLQQ¾OOLQHQNXQWRXWXV 7$3$7850$ 620$$$77,6(16$, ,72 (LWLHWRD

20 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE +2,72,68869Ÿ5'%(+29(7 7¾\VLQO¾KHVRPDWRLPLQHQ $MRLWWDLQHQKRLGRQWDUH 7RLVWXDKRLGRQWDUH /¾KHVMDWNKRLGRQWDUH -DWN\PS¾ULXRURNKRLGWDU.XROOXW (LWLHWRD 3,7.ž$,.$,6+2,'213žž7 6%(6/8720/Ÿ1*9Ÿ5' (LWLHWRD ((L..\OO¾ -$7.2+2,72)2576$779Ÿ5' S¾¾WW\QHLGHQKRLWRMDNVRMHQPXNDDQHQOLJWDVOXWDGH UGSHULRGHU <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH.82//87 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD +2,72.(57$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//$9Ÿ5'7,//)ž//(3Ÿ36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD (QVLPP¾LQHQKRLWRNHUWD 7RLQHQWDLXVHDPSL 6XXQQLWHOOXVWLWRLVWXD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 20$,6(17$,0881/ž+(,6(17$3$$0,1(10 7(0('$1+ 5,*(//(5$11$11ž567Ÿ(1'( (LWLHWRD (LWDDWWX 6DWXQQDLQHQWDSDDPLQHQ 2PDLVHWDNWPXNDQDKRLGRVVD 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

21 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS ,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ <KWHHQV¾ )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ )0DVHQQXVWLOD )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )6\ÐPLVK¾LULÐW )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾LU )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

22 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK )6NLWVRIUHQLD )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )6\ÐPLVK¾LULÐW )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

23 9DUVLQDLV6XRPHQVKS(JHQWOLJD)LQODQGVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 (1'2.55$9,76-$0(7$% 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWL )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾ )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\W )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))žo\oolqhqnhklw\vdppd ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU ))/DSVQXRUDONDDWSV ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK +( $,5$8'(7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWO 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLD (,7,(72$9,5+.22',

24 9DUVLQDLV6XRPHQVKS(JHQWOLJD)LQODQGVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

25 6DWDNXQQDQVKS6DWDNXQGDVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQ ))/DSVQXRUDONDDWSV ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH +( $,5$8'(7 **0XXWKHUPUDSSHXWXPLV *$O]KHLPHULQWDXWL 08,7$7(.,-,7ž

26 6DWDNXQQDQVKS6DWDNXQGDVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

27 .DQWD+¾PHHQVKS&HQWUDOD7DDVWODQGVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWL )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž

28 .DQWD+¾PHHQVKS&HQWUDOD7DDVWODQGVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

29 3LUNDQPDDQVKS%LUNDODQGVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾ )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOO ))žo\oolqhqnhklw\vdppd ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU ))/DSVQXRUDONDDWSV )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK )/DSVQXRUDONVRVXRURD +( $,5$8'(7 **0XXWKHUPUDSSHXWXPLV *$O]KHLPHULQWDXWL 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU (,7,(72$9,5+.22',

30 3LUNDQPDDQVKS%LUNDODQGVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

31 3¾LM¾W+¾PHHQVKS3¾LM¾W+¾PHVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK +( $,5$8'(7 08,7$7(.,-,7ž

32 3¾LM¾W+¾PHHQVKS3¾LM¾W+¾PHVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

33 .\PHQODDNVRQVKS.\PPHQHGDOHQVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK +( $,5$8'(7 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLD

34 .\PHQODDNVRQVKS.\PPHQHGDOHQVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

35 (WHO¾.DUMDODQVKS6ÐGUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W ))/DSVQXRUDONDDWSV )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH 08,7$7(.,-,7ž

36 (WHO¾.DUMDODQVKS6ÐGUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

37 (WHO¾6DRQVKS6ÐGUD6DROD[VG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W ))/DSVQXRUDONDDWSV +( $,5$8'(7 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž

38 (WHO¾6DRQVKS6ÐGUD6DROD[VG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

39 ,W¾6DRQVKS VWUD6DROD[VG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž

40 ,W¾6DRQVKS VWUD6DROD[VG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V

41 3RKMRLV.DUMDODQVKS1RUUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV ).¾\WÐVK¾LULÐW +( $,5$8'(7 **0XXWKHUPUDSSHXWXPLV *$O]KHLPHULQWDXWL 08,7$7(.,-,7ž

42 3RKMRLV.DUMDODQVKS1RUUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

43 3RKMRLV6DRQVKS1RUUD6DROD[VG 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾0LHK$VXN+RLWRMDNV.HVWR$VXN 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU0HQ,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG,Q Q 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V0DOH,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW,QKDE <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRL )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRL )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH +( $,5$8'(7 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVW ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Simo Pelanteri +358 20 610

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 22-27 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 1: Yleiskatsaus psykiatristen sairaalapalvelujen käytöstä Suomessa Timo Tuori Johdanto PSYKIATRISTEN

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2013 Psykiatriska specialiserade sjukvården 2013 Psychiatric specialist medical care 2013

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Terveyskeskusten vuodeosastohoito

Terveyskeskusten vuodeosastohoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2010 Slutenvård på hälsovårdscentralerna 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2008 Jari Forsström +358 20 610 7737

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Terveys 2010 Hälsa Health Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 TILASTORAPORTTI - STATISTIKRAPORT - STATISTICAL

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 2002-2007 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 2: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Timo Tuori 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalaute

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalaute Stakes/StakesTieto 27.06.2000 Tilastotuotteet PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 3967 2356 Simo Pelanteri Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 3 / 2 6 Timo Tuori, Britta Sohlman, Marko Ekqvist, Tytti Solantaus Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 24 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 Vårdperioder med åtgärder 2009

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 Vårdperioder med åtgärder 2009 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 Vårdperioder med åtgärder 2009 Jouni Rasilainen +358 20 610 7204 jouni.rasilainen@thl.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT Sivu 1/4 Stakes/StakesTieto 9.3.2001 Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 2356 Simo Pelanteri Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Työvoimapoliittisia laskelmia. Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Työvoimapoliittisia laskelmia. Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto Työvoimapoliittisia laskelmia Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi 11.5.2017 Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto Työvoimaennustemalli Koulutus Suomessa Aloituspaikat, OPM:n tilastot, valmistumisaste

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2011 Specialiserad somatisk vård 2011 Somatic Specialist Medical Care 2011 Hanna Rautiainen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015 21 2017 9.6.2017 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015 Päälöydökset Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2015 yhteensä 169 631 potilasta. Vuodeosastohoidon hoitojaksoja oli yhteensä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007 Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin ssä Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 7 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet - 7 - vuotiaat/ 7 Lapin HUS (Uusimaa ja Helsinki) 99 997 998 999

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Specialiserad somatisk vård 2008 Jari Forsström +358 20 610 7737 jari.forsstrom@thl.fi

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (232 terveyskeskusta) yhden päivän

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2007

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2007 Tilastotiedote Statistikmeddelande 36/2008 Terveys 2008 Hälsa Health Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2007 19.12.2008 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi Telefax +358

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Mielenterveystyö Suomessa Pohjanmaa-hankkeen tuloksia Linjaukset maailmalla

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista?

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Lastensuojelun laatupäivä Tampereella 6.10.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu Muuronen,

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2012 Psykiatriska specialiserade sjukvården 2012 Psychiatric specialist medical care 2012

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2008 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2282 kpl,

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (196 terveyskeskusta) yhden päivän

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2308 kpl, 79 vähemmän kuin 2005) Tutkimuksen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot