TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

2 Sisältö 1. Aluksi Ikäihmisten muistisairaudet ja masennus Muistisairauksien ja masennuksen yleisyys Oireet Masennus ja alkava muistisairaus Masennuksen ja muistisairauden vaikutus toimintakykyyn Muistioireita ja masennusta voidaan ehkäistä TunneElämää -hankkeen lähtökohdat Hankkeen tausta Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry Hankkeen organisaatio ja resurssit Työntekijät ja taloudenhoito Ohjausryhmä Yhteistyö Projektin seuranta ja arviointi TunneElämää hanke Hankkeen tavoitteet Kohderyhmä Hankkeen toteutus ja toimintatavat Esitelmät Koulutukset Ryhmätoiminta Tiedottaminen Kotikäynnit ja henkilökohtainen tuki Palaverit, yhteistyöneuvottelut, kokoukset Johtopäätökset Ongelmat ja haasteet Tulokset ja vaikutukset Toimintamallien muutoksia paikallistasolla nykytila Pohdinta Lähdeluettelo

3 1. Aluksi Tämän Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n TunneElämää-hankkeen loppuraportti esittelee hankkeessa tehtyä työtä vuosina Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tavoitteena on toimia etenevien muistisairauksien ennaltaehkäisyn puolesta ja niiden haittojen vähentämiseksi. Yhdistystoiminnassa nousi monin tavoin esille tarve puuttua muistioireiden ohella myös masennusoireisiin jo niiden varhaisessa vaiheessa. Muistineuvolatyössä huomattiin, että muistitesteihin hakeutui asiakkaita, joilla oli muistioireiden taustalla monenlaisia mielialaongelmia, esim. masennusta, stressiä ja uupumusta sekä unettomuutta. Kun asiakkailla ei todettu jatkotutkimuksissakaan etenevää muistisairautta, heidän jatkohoitonsa ohjaaminen oli hajanaista. Hankesuunnitteluvaiheessa vuonna 2007 masennusta potevien ikäihmisten palveluihin ei ollut alueella yhteisiä sovittuja toimintamalleja. Lisäksi psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot oli rajattu vuotiaille. Loppuraportissa selvitetään perusasioita masennus- ja muistiteemaan liittyen sekä projektin etenemistä ja sen aikana tehtyjä interventioita. 2. Ikäihmisten muistisairaudet ja masennus Depressiolla eli masennustilalla tarkoitetaan oireyhtymää, jossa keskeiset oireet ovat voimakas alakuloisuus sekä tarmon ja toimeliaisuuden puute. Kyky nauttia asioista ja tuntea niihin mielenkiintoa on heikentynyt. Pienikin ponnistus johtaa uupumukseen. (Kivelä 2001, 111). Masennuksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat perinnöllinen alttius sairastua depressioon, lapsuudessa tapahtuneet menetykset, persoonallisuustekijät tai aiemmin sairastettu masennus. Masennuksen voi laukaista juuri tapahtunut menetys kuten fyysisen sairauden puhkeaminen tai pitkäkestoinen stressi. Myös joidenkin sairauksien lääkkeet voivat laukaista masennuksen. Masennus voi liittyä tiettyihin sairauksiin kuten esim. kilpirauhasen toimintahäiriöt, diabetes, B-12 vitamiinin tai foolihapon puutostila, maksakirroosi ja uniapnea. (Kivelä & Räihä, 2010, 228). Vanhusten masennus voi liittyä muistisairauden lisäksi myös esimerkiksi kroonisiin somaattisiin sairauksiin kuten aivohalvaukseen ja Parkinsonin tautiin. Vanhusten masennustilat voivat olla vakavia, keskivaikeita tai lieviä, ja diagnoosit perustuvat samoihin kriteereihin kuin keski-ikäisillä. Masennuksen oireita heillä voivat olla säryt, kivut, muistin ja kognition heikkeneminen, väsymys ja voimakas tahdon lamaantuminen. Kotona asuvan vanhuksen masennus jää usein havaitsematta. Ilman asianmukaista diagnoosia hänen on puolestaan vaikea saada asianmukaista hoitoa jolloin kotona asuminen on entistä vaikeampaa. Muistisairaan voi olla vaikea tuoda julki masennustaan. Itsesääli ja hylätyksi tulemisen pelot, pysyvä surullisuus ja alakuloisuus ovat masennuksen merkkejä muistisairautta sairastavalla. Mielenkiinnon menetys, ärtyneisyys, väsymys, arvottomuuden tunteet ja itsemurhaa koskevat puheet ovat esimerkkejä omaisten esille tuomista oireista. (Kivelä & Räihä, 2010, 233). Fyysinen passiivisuus, vähäiset sosiaaliset kontaktit, korkea ikä ja alhainen sosiaaliekonominen status voivat ennakoida masentumista. Masentuneisuus voi haitata esimerkiksi lonkkamurtumasta toipumista, mikä voi heikentää ratkaisevasti kotona asumisen edellytyksiä. Fyysinen ja psyykkinen passiivisuus ja masennus vahvistavat toisiaan. Masennusoireet voivat johtaa alkoholinkäyttöön. Masennustilojen toteamisen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia seulontatestejä. Näitä ovat mm DEPS, GDS, GDS-15, Beckin masennustesti eli BDI ja erityisesti muistisairaille tarkoitettu Cornell mittari. 3

4 Iäkkäiden depressioiden hoito kannattaa, ja osa masentuneista paranee täysin. Osan oireet jatkuvat kuitenkin pitkään, ja osalle tulee etenevä muistisairaus. Vanhusten depressioiden hoidon ennuste on parempi kuin työikäisten. (Kivelä, 2001, 119). Muistisairaiden masennustilojen hoitoa masennuslääkkeillä on tutkittu vähän. Niiden mukaan masennuslääkitys kuitenkin vähentää oireita ja parantaa kognitiivisia kykyjä myös silloin, kun henkilö sairastaa samanaikaisesti muistisairautta ja vaikeaa masennustilaa. Muistisairaiden hoidossa sovellettavat ei-lääkkeelliset psykososiaaliset hoitomuodot vaikuttavat myönteisesti masennuksen paranemiseen. Muisteluterapia, validaatioterapia, taideterapia, muut viriketerapiat ja liikunta ryhmätoimintoina ovat suositeltavia. Perheenjäsenten psyykkinen ja konkreettinen tuki ovat tarpeellisia, jos potilas sairastaa samanaikaisesti muistisairautta ja masennusta. (Kivelä & Räihä, 2010, ). Ikäihmisten masennusta pyritään ehkäisemään yhteiskunnan toimenpiteillä, joilla edistetään vanhusten mahdollisuuksia sosiaalisen kanssakäymiseen, osallistumiseen ja roolien säilymiseen. Masennuksen ehkäisyä on myös perussairauksien hyvä hoito ja kuntoutus, muistelu ja surutyön tukeminen. Pitkäaikaishoidon yksiköitä tulisi kehittää niin, että vanhuksilla on ystävyyssuhteita, sosiaalista kanssakäymistä ja itsetuntoa vahvistavaa muuta toimintaa. Henkilökunnan asenteilla ja asukkaiden ulkonäöstä huolehtimisella on myös merkitystä. (Kivelä, 2001, 120). Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita, kuten kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja toiminnanohjausta. Etenevät muistisairaudet johtavat useimmiten dementia-asteiseen muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymiseen. (Erkinjuntti ym. 2010, 19). Dementiaan johtavia muistisairauksia, kuten Alzheimerin tautia, kutsutaan nykyään eteneviksi muistisairauksiksi. Tässä loppuraportissa käytetään dementian ja muistihäiriöiden sijaan etenevä muistisairaus tai muistioire käsitteitä. Osa muistisairauksista on seurausta esimerkiksi aivovamman tuomasta pysyvästä jälkitilasta. Osa muistisairauksista, kuten kilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttama muistioireilu, on hoidolla parannettavissa. Etenevän muistisairauden syynä voi olla suuri joukko tiloja, jotka aiheuttavat laajaalaisen aivojen toimintahäiriön tai vaurion korkeampien aivotoimintojen kannalta kriittisissä rakenteissa. Yleisiä yksittäisiä muistisairauden syitä ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkiertoperäiset eli vaskulaariset muistisairaudet ja joukko harvinaisempia tiloja. (Huovinen, toim. 2004, 46). Kaikista etenevistä muistisairauksista katsotaan olevan Lewyn kappaletautia 10-15% (Rinne, 2010, 159) ja otsa-ohimolohkoperäisiä alle 5 % (Rinne & Remes, 2010, 165). Alzheimerin tauti alkaa asteittain pahenevalla muistioireella. Muissa etenevissä muistisairauksissa ensioireina korostuvat enemmän toiminnanohjauksen vaikeudet, kielellinen oire tai persoonallisuuden muutos. (Soininen & Hänninen, 2010, 76). Myös muistisairauden tunnistamiseksi on kehitetty seulontatestejä. Niitä ovat esimerkiksi Mini Mental State Examination eli MMSE ja CERAD. Yleensä muistitestiin pääsee omalla terveysasemalla ilman lääkärin ajanvarausta. Jatkotutkimuksissa tarvitaan neurologian tai geriatrian erikoislääkärin ammattitaitoa. Tärkeintä on muistisairauden varhainen tunnistaminen. Varhaisella taudinmäärityksellä pyritään estämään sairauden eteneminen ja hoitamaan parannettavissa olevat tilat, sekä pidentämään taudin lievempien vaiheiden kestoa. Lääkehoidon ensisijaisina tavoitteina ovat potilaan kognition ja omatoimisuuden ylläpitäminen, tilan vakiinnuttaminen ja käytösoireiden lievittäminen. Lääkehoidon lisäksi kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat vaaratekijöiden ja muiden sairauksien hoito, mielialan ja käytösoireiden hoito sekä kuntoutus, ohjaus ja tuki. Hoitoketjun osana myös potilas- ja omaisjärjestöillä on tärkeä rooli. Muistisairaan hoidon tavoitteena on elämänlaadun turvaaminen sairauden kaikissa vaiheissa sisältäen elämäntavan ja -taustan vaalimisen, arvokkuuden ja sosiaalisen verkoston ylläpitämisen ja autonomian turvaamisen. (www.käypähoito.fi). 4

5 Muistisairauden ja masennustilan erottaminen toisistaan jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää, koska niiden hoito ja ennuste poikkeavat toisistaan. Masennuksen ja muistisairauden yhteyden tekee erityisen hankalaksi se, että niiden oireisto on monilta osin samankaltainen. Muistisairautta sairastava on usein masennusoireisen tavoin passiivinen, haluton ja helposti väsyvä. (Juva, 2007). Joskus muistisairaus alkaa depression oireilla. On myös havaintoja siitä, että hoitamaton masennus ikäihmisillä voi aiheuttaa muistisairauteen johtavia muutoksia keskushermostossa. Toisaalta masennustilat ovat kohtalaisen yleisiä muistisairauksia sairastavien keskuudessa. (Kivelä & Räihä, 2010, 230). Muistisairaus ja masennustila voivat esiintyä samanaikaisesti. Samanaikainen masennus johtaa siihen, että muistisairautta sairastavan kognitiiviset kyvyt ja sosiaalinen suoriutuminen heikkenevät voimakkaasti ja nopeasti. (Kivelä & Räihä, 2010, 232). Lievä Alzheimerin tauti Masennus Aloite tutkimukseen Yleensä läheisen aloite Yleensä omasta aloitteesta Potilaan haastattelu Onko muistivaikeuksia? Ehkä vähän On runsaasti Haittaavatko muistivaikeudet? Eivät paljoakaan Voimakkaasti Miten muistivaikeudet ilmenevät? Ajoittaista vaikeutta Lähes kaikissa tilanteissa Läheisen haastattelu Muistivaikeuksien kesto Vähitellen vuosien aikana Noin vuoden sisällä Avun tarve Kasvanut selvästi Selviää itsenäisesti Kyselee samoja asioita Usein Joskus Unohtaa sovitut tärkeät asiat Usein Joskus Kuormittaako vaikeus omaisia? Paljon Potilaan epävarmuus rasittaa Suoritustapa Vastaukset testeissä ja kyseltäessä ajankohtaisia tietoja Oikeansuuntaisia vastauksia tai arvailee väärin En tiedä ja En muista - vastauksia Hyötyykö palautusvihjeistä Hyötyy vain vähän Hyötyy selvästi muistitesteissä? Erityisvirheitä (intruusiot, perse- Esiintyy useissa tehtävissä Ei yleensä esiinny veraatiot) Suhtautuminen omaan suoritukseen Ylensä lattea ja välinpitämätön Kokee epäonnistuneensa, korostaa vaikeuksia helpoissakin testeissä Muistitestitulokset Sanalistan oppiminen Paljon odotettua heikompi Odotettua heikompi Tarinan tai kuvioiden välitön Paljon odotettua heikompi Odotettua heikompi palautus Viivästetty palautus Selvästi heikko Lähes välitöntä palautusta vastaava Taulukko 1. Vihjeitä muistivaikeuden erottamiseksi lievässä Alzheimerin taudissa ja masennuksessa (Kuikka 1998, muokattu) Lähde: Muistisairaudet, s Muistisairauksien ja masennuksen yleisyys Masennusta pidetään iäkkäiden yleisimpänä psyykkisenä ongelmana. Masennusta esiintyy arviolta 2-5 prosentilla yli 65 -vuotiaista. Masennusoireilu joka ei täytä diagnostisia kriteereitä on jopa kolme kertaa yleisempää. (Saarenheimo ym. 2011). 5

6 Joka kahdestoista (8,1 %) 65 vuotta täyttänyt kärsii vaikeasta tai keskivaikeasta muistisairaudesta. Heitä oli vuonna 2010 noin Lisäksi lievästä muistisairaudesta tai oireilusta arvioidaan kärsivän vähintään henkilöä. Vuosittain muistisairauteen sairastuu noin yli 64- vuotiasta. Muistipotilaista yli puolet on yli 80-vuotiaita. Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti, jota on noin 70 %:lla kaikista muistipotilaista. (Viramo & Sulkava, 2010) Oireet Masennustilan keskeisiä oireita ovat voimakas alakuloisuus sekä tarmon ja toimeliaisuuden puute. Kyky nauttia asioista ja tuntea niihin mielenkiintoa on heikentynyt. Masennuksen tyyppioireita ovat edellisten lisäksi keskittymisvaikeudet, itsetunnon ongelmat, toivottomuuden ja syyllisyyden tunteet, itsetuhoiset ajatukset tai teot, unihäiriöt ja ruokahalun heikkeneminen. Iäkkäitten masennuksessa korostuvat muut kuin psyykkiset oireet. Tällaisia ovat erilaiset fyysiset oireet, kuten väsymys, säryt ja kivut, ummetus, avuttomuus ja unihäiriöt. Muita iäkkäiden depressioon kuuluvia yleisiä oireita ovat tyytymättömyys elämään, mielenkiinnon puute, sosiaalinen vetäytyminen ja eristäytyminen. (Kivelä 2001). Muistisairauden ensimmäinen oire on yleensä muistin heikentyminen. Myös masennus, harha- tai epäluuloisuus, puhumisen vaikeudet, tai toiminnanohjauksen heikentyminen (esim. ei enää osaa tehdä ruokaa tai muuta asiaa, jota on ikänsä tehnyt) voi olla ensimmäinen oire. Puhumiseen liittyvät vaikeudet voivat ilmetä esim. siten ettei löydä tuttuja sanoja vaan joutuu kiertämään ne tai keksimään korvaavia sanoja. Erityisesti lähimuisti heikkenee ja uusien asioiden oppiminen vaikeutuu. Myöhemmin tauti vaikuttaa kielellisiin toimintoihin ja ihmisten tai esineiden tunnistaminen käy vaikeaksi. Toimintojen suunnittelu, aloittaminen ja läpivieminen hankaloituvat. Pitkälle edenneessä taudissa heikentyvät myös päivittäiset perustoiminnot, kuten pukeminen, peseytyminen ja syöminen. Myös käytösoireita voi esiintyä. Käytösoireet voivat olla hyvin monimuotoisia ja niiden syntyyn on useita tekijöitä Masennus ja alkava muistisairaus Masennus ja muistisairaus liittyvät toisiinsa monella tavalla. Aikaisemmin elämässä sairastettu vakava masennus on todennäköisesti riskitekijä myöhemmin kehittyvälle etenevälle muistisairaudelle. Masennus voi olla muistisairauden ensimmäinen oire. Osa masennuksesta kärsivistä iäkkäistä henkilöistä sairastuu muistisairauteen muutaman vuoden kuluessa oireiden alkamisesta. Väestötutkimukset ovat osoittaneet, että masennus on iäkkäillä Alzheimerin taudin riskitekijä. (Kivelä & Räihä 2010, 233). Lievä kognitiivinen heikentyminen (mild congnitive impairment, MCI) on tila jossa henkilöllä on muistivaikeuksia ja hän selviää ikäisiään heikommin muistitesteistä. Tässä vaiheessa toimintakyky on vielä hyvä eikä oirekuva täytä etenevän muistisairauden kriteerejä. Tästä ryhmästä jopa % sairastuu etenevään muistisairauteen vuoden kuluessa ja viiden vuoden kuluttua muistisairaus on jo liki puolella. MCI siis ennustaa vahvasti etenevään muistisairauteen sairastumista. Masennusoireiden ja MCI:n yhdistyminen lisää selvästi todennäköisyyttä sairastua Alzheimerin tautiin. (Juva, 2007). 6

7 MUISTISAIRAUS VAI MASENNUS Joskus on vaikea erottaa toisistaan dementia ja depressio; tässä on esitetty joitakin asioita, joihin suhtautuminen on erilaista. Asia Muistisairaus Depressio (masennus) oireiden esille tuominen yrittää peitellä korostaa oireita oireiden kesto vuosia kuukausia vanhat asiat mielessä unohtuvat nekin vastaukset kysymyksiin usein vääriä usein "en tiedä" aiemmat psyykkiset häiriöt ei ole usein tarkkaavuus yleensä säilynyt heikentynyt selviytyminen kotona sopusoinnussa oireiden kanssa oireisiin nähden hyvä tutkimus- ja testitilanne yrittää tosissaan luovuttaa helposti Taulukko 2. Muistisairaus vai masennus? Muokattu. Kirjasta Muistihäiriöt Erkinjuntti, Alhainen, Rinne, Huovinen, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Masennuksen ja muistisairauden vaikutus toimintakykyyn Vanhuksen kotona asumiseen vaikuttaa hänen toimintakykynsä, jonka taustalla on useita tekijöitä. Toimintakyvyllä on fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen puolensa. Toimintakyky voidaan käsittää kyvyksi selviytyä päivittäisistä toimista. Ikäihmisten toimintakyvyn heikentymiseen voivat vaikuttaa kognition väheneminen, masennus, sairaudet, yli- tai alipainoisuus, alaraajojen liikeongelmat, vähäiset sosiaaliset kontaktit, vähäinen sosiaalinen aktiivisuus, absolutismi verrattuna alkoholin liikakäyttöön, heikko itse arvioitu terveydentila, tupakointi ja näkökyvyn ongelmat. Erityisesti tekijöiden kasautuminen vaikeuttaa kotona selviytymistä. Yksilön elintavat, hänen saamansa hoito, kuntoutus tai ulkopuolinen tuki joko nopeuttavat tai hidastavat toiminnan vajavuuksien etenemistä. Etenevän muistisairauden on havaittu olevan merkittävin toimintakyvyn alenemiseen ja avuntarpeeseen johtava tekijä kaikkein vanhimmissa ikäluokissa. Muistisairaudet ovat suurin yksittäinen syy siihen, ettei ikäihminen pysty enää asumaan kotona. Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti. Muiden oireiden lisäksi siihen liittyy usein myös masennus, joka voi johtaa ennenaikaiseen ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoidon tarpeeseen. Siksi masennuksen tunnistaminen ja hoitaminen on erityisen tärkeää. Masentuneisuus ja ahdistuneisuus liittyvät myös verenkiertoperäisiin muistisairauksiin Muistioireita ja masennusta voidaan ehkäistä Muistioireita ja masennusta voidaan ehkäistä osittain samoin keinoin. Kivelä (2009, 129) on sitä mieltä, että psyykkinen terveys on yhtä tärkeä kuin fyysinen terveys. Mielenterveyden horjuminen 7

8 heikentää elämänlaatua ja fyysistä kuntoa. Depression puhkeamiseen vaikuttaviin perinnöllisiin ominaisuuksiin ei voi vaikuttaa. Samoin elämään kuuluvia vaikeita tapahtumia tai muita vaikeuksia ei pysty estämään. Vaikeassa tilanteessa eläviä ikäihmisiä voidaan kuitenkin tukea ja auttaa, ja näin pyrkiä estämään heidän sairastumisensa todennäköisyyttä. Omaiset ja ystävät ovat suuressa roolissa ikäihmisen mielenterveyden edistämisessä. (Kivelä, 2009, 128). Oman mielenterveyden ylläpitämisen tulee kuulua jokaisen ikääntyvän ja iäkkään elämään. Aktiivinen liikunta, sosiaaliset toiminnat ja hyvä ravitsemus ehkäisevät masennustiloja, joten ikääntyvät ja iäkkäät itsekin voivat vaikuttaa mielenterveytensä säilymiseen. Psyykkisen terveyden säilymiseen on hyvä kiinnittää huomiota tietyissä elämän siirtymä- ja kriisitilanteissa kuten eläkkeelle siirtyminen, leskeytyminen, asunnon muuttaminen, kuolemantapaus tai sairastuminen. Vaikeita pitkäkestoisia sairauksia sairastavat kuuluvat masennustilojen ehkäisyn erityisryhmään. (Kivelä, 2009, 129). Masennuksen vastakohta on onnellisuus. Ikäihmisten kanssa työskentelyssä voidaan nostaa esille onnellisuutta tuovia asioita ja muistella yhdessä asiakkaan kanssa elämänhistoriaan kuuluneita onnellisia aikoja ja tapahtumia. Joskus ikääntyneen masentuneisuus voi olla seurausta siitä, että hän ei ole pystynyt hyväksymään vanhenemistaan ja elämän vääjäämätöntä päättymistä. Aivoista huolehtiminen Aivot, muisti ja mieli, pitävät siitä, että niitä käytetään. Henkisesti vireät harrastukset ovat hyväksi ja aivojen monipuolinen käyttö on terveellistä. On hyvä tehdä sanaristikoita tai sudokuja, mutta myös muuta! Musiikki, liikunta, käsityöt, lukeminen, sosiaaliset ja toimivat verkostot ovat hyväksi. Ystävyyssuhteet, keskustelut, tapaamiset (vertaistuki) ovat myös aivoille terveellisiä asioita. Samalla torjutaan yksinäisyyttä ja syrjään jäämistä. Rouva soitti ja kertoi mielialansa mataluudesta. Hän kertoi, miten on leskeksi jäätyään vetäytynyt syrjään harrastuksista ja ystäviä on vähän. Useimmiten he vierailevat rouvan luona. Hänellä oli käytössä mielialalääkkeet. Hän ei halunnut kotikäyntiä, vaan hänen kanssaan keskusteltiin puhelimitse useita kertoja. Hän koki puhelut voimaa-antaviksi. Hän koki, että hänen päiväänsä oli tullut piristys puhelinsoitolla. Erään puhelun aluksi hän ilmoitti, että tämä on viimeinen puhelu häneltä - hän kertoi päässeensä pahimman vaiheen yli, lähtevänsä pitkälle matkalle tyttären luokse, eikä hän tiennyt, koska sieltä palaisi, vai jäisikö sinne lopullisesti asumaan. Puheluita ei ole enää tullut, joten ilmeisesti arki on asettunut uomiinsa. Monipuolinen ja terveellinen ravinto on tärkeää myös aivoille. Sydänterveyden edistämisen tiimoilta olemme oppineet, että mm. kalorirajoitus, kasvipainotteisuus, kalaöljyt ja kasvirasvat ovat terveellisiä näin myös aivoterveyden edistämisessä. Hyötyliikunta ja esim. sauvakävely, päivittäiset jumpat ja venyttelyt, ryhmäliikunta ja yleensä itselle hyvältä tuntuva liikunta ovat eduksi niin yleiskunnolle, kuin mielialalle. Samalla tehdään sairauksien ennaltaehkäisyä ja pidetään yllä toimintakykyä. Ikääntyvälle on tärkeä huolehtia mm. tasapainosta, lihaskunnosta ja nivelten liikkuvuudesta. Liikkuessa myös hapenottokyky paranee ja näin taas aivotkin hyötyvät. Aivot tarvitsevat tekemisen, energian ja hapen lisäksi myös lepoa, jonka takaa riittävä ja laadukas yöuni. Jos jatkuvat unihäiriöt uuvuttavat, on asiasta hyvä keskustella oman lääkärin kanssa. Aivoja pitää myös suojella kolhuilta ja iskuilta. Siksi suositellaan mm. pyöräilykypärän käyttöä mahdollisien onnettomuuksien varalta. Sydän- ja verenkiertoelinsairauksien (verenpainetauti, korkea kolesteroli) ja diabeteksen sekä mielialaoireiden ennaltaehkäisy ja hoito ovat tärkeitä myös ennaltaehkäistäessä muistisairauksia. On hyvä muistaa, että normaaliin ikääntymiseen ei kuulu muistitoimintojen heikentymistä siinä määrin, että arkielämästä selviytyminen vaikeutuisi. Jos työssään tai arjessaan joutuu jatkuvasti pinnistelemään ja tekemään monta asiaa kerralla ja näin kuormittamaan aivoja ja muistia, on hyvä valita har- 8

9 rastus, jossa muisti ja mieli saavat toisenlaista tekemistä. Jos taas työ ja arki ovat yksitoikkoista puurtamista ja sisältää vähän haasteita, voi harrastaa sellaisia asioita, joissa saa uudenlaista tekemistä tai vaikka monimutkaisia haasteita ratkaistavaksi. Jos muistin ongelmat huolettavat, on syytä ottaa yhteyttä muistihoitajaan terveyskeskuksessa tai neuvolassa. Jos taas mieliala huolettaa, voi silloinkin olla yhteydessä terveyskeskukseen, sillä useissa terveyskeskuksissa on ns. depressiohoitajat, jotka voivat keskustella mieliala-asioista luottamuksellisesti ja neuvoen sekä tarvittaessa ohjaten eteenpäin hoitopolulla. Rouvan luo tehtiin kotikäynti. Hän suri kuollutta puolisoaan. Työntekijä keskusteli ja kuunteli rouvaa ja hänen osoittamaansa puolison kaipuuta ja surua. Pitkän keskustelun vaiheissa selvisi, että puolison kuolemasta oli kulunut jo vuosikymmeniä. Normaalisti surusta toipuu vuoden-parin kuluessa, mutta tällä rouvalla suru oli pitkittynyt ja muuttunut jatkuvaksi mielialan mataluudeksi ja voimat uuvuttavaksi masentuneisuudeksi. Hänet ohjattiin jatkotutkimuksiin ja hoitoon terveyskeskukseen. 3. TunneElämää -hankkeen lähtökohdat 3.1. Hankkeen tausta Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n sääntöjen mukaisena tavoitteena on toimia etenevien muistisairauksien ennaltaehkäisyn puolesta ja niiden haittojen vähentämiseksi. Yhdistyksen hanke- ja muistineuvolatoiminnassa on noussut esille tarve puuttua muistioireiden ohella myös masennusoireisiin varhaisessa vaiheessa. Muistitesteihin muistineuvoloihin hakeutuu usein asiakkaita, joilla on mielialaongelmia ja heidän jatkohoitonsa ohjaaminen on ollut hajanaista. Hankesuunnitteluvaiheessa vuonna 2007 masennusta potevien ikäihmisten palveluihin ei ollut alueella yhteisiä sovittuja toimintamalleja. Lisäksi psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot oli rajattu vuotiaille Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry on perustettu vuonna Sen kotipaikka on Seinäjoki ja toiminta-alueena on koko Etelä-Pohjanmaa. Yhdistys on Muistiliitto ry:n jäsenjärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnan tavoitteena on: 1. Työskennellä kaikkien muistihäiriötä ja dementiaa aiheuttavien sairauksien haittavaikutusten vähentämiseksi, tutkimuksen ja hoidon kehittämiseksi. 2. Toimia muistihäiriö- ja dementiapotilaiden, heidän omaistensa, heitä hoitavien ja dementoivia sairauksia tutkivien ja asiasta muuten kiinnostuneiden yhdyselimenä. 3. Ohjata, neuvoa ja jakaa tietoa muistihäiriö- ja dementiapotilaille ja heidän perheilleen. 4. Opettaa hyvän ja laadukkaan hoitotyön periaatteita ammattihenkilöstölle. 5. Jakaa tietoa ikääntymisestä. Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous. Käytännön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus. Yhdistyksen työntekijät tekevät ohjaus-, tiedotus-, koulutus- ja valistustyötä toiminta-alueella hankkeidensa ja yhdistyksen sääntöjen tavoitteiden toteutumiseksi. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa. Luentoja on pidetty tarvittaessa myös oman alueen ulkopuolella. Yhdistyksen toimintaa on perinteisen järjestötyön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sekä varainhankinta. Hanketyön parissa tehdään kehittämistyötä muistisairaiden ja omaisten toimintaky- 9

10 vyn ja arjen tukemiseksi, tiedotetaan ja ollaan asiantuntija-apuna sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhdistyksen palvelutuotantotoiminta myy palveluita mm. sosiaali- ja terveydenhuollolle ja muille alan toimijoille. Tällaisia palveluja ovat mm. muistineuvolatoiminta, koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Hankkeen organisaatio ja resurssit Työntekijät ja taloudenhoito Hankkeen projektipäällikkönä toimi Marja Saarimaa, psykiatrian erikoissairaanhoitaja, sosionomi (AMK) välisen ajan. Piia Hautala, sosionomi (AMK), oli projektityöntekijänä ja hankevastaavana Sairaanhoitaja Leena Huhtala toimi hankkeessa projektityöntekijänä Lisäksi hankkeen tehtäviä tekivät Sisko Moilanen, Heli Ridanpää ja Minna Huhtamäki-Kuoppala vastaten osakokonaisuuksista, joita olivat mm. omaishoitajien voimavarakartoitukset (Lappajärvi ja Evijärvi), Senioripysäkkiryhmät, luennot, koulutukset, koordinointi, markkinointi ja markkinointiviestintä. Hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys ry joka myönsi hankkeelle yhteensä euroa vuosille Hankkeen taloudesta on vastannut yhdistyksen rahastonhoitaja Riitta Prusti. Toiminta aloitettiin siten, että projektipäällikkö työskenteli kotitoimistossa Ähtärissä muun Muistiyhdistyksen hanke työryhmän ollessa hajautettuna Seinäjoella, Kauhajoella ja Kauhavalla. Myöhemmin toiminta keskittyi Kauhavan toimistolle Ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, ohjata ja arvioida hankkeen etenemistä. Hallinnoivan yhdistyksen hallituksessa päädyttiin täydentämään E-P:n Muistiluotsi-hankkeen vuonna 2006 perustettua ohjaustyöryhmää TunneElämää-hankkeen yhteistyötahojen edustajilla. Ohjaustyöryhmässä on ollut jäseniä, omaisten edustajia, yhdistyksen ja yhteistyötahojen toimijoita. Ohjaustyöryhmässä ovat olleet: Autio Sari Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, hallituksen varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 2011, terveydenhoitaja, palvelupäällikkö Huhtamäki-Kuoppala Minna Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, kehittämispäällikkö, sihteeri, psyk. erikoissairaanhoitaja Koivisto Keijo Nikumaa Henna Pakkala Satu Palomäki Sirkka-Liisa Prusti Riitta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tulosaluejohtaja, ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri Muistiliitto ry, Länsi-Suomen alueohjaaja, sosionomi (AMK) Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus/kotihoito, psykiatrinen hoitaja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, yliopettaja, TtT Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, taloudenhoitaja, taloussihteeri 10

11 Saarimaa Marja Tiensuu Liisa Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, projektipäällikkö, psyk. erikoissairaanhoitaja, sosionomi (AMK) Kuusiokuntien terveyskeskus, Alavuden psykiatrinen poliklinikka, psyk. erikoissairaanhoitaja Välimäki Maija Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja , mielenterveyshoitaja, geronomi Yhteistyö Hankeyhteistyö TunneElämää -hanke on tehnyt yhteistyötä useiden muiden RAY-rahoitteisten hankkeiden kanssa kuten E-P:n Muistiluotsi-, Muista liikkua!-, Kaikki tuloo ittelle-, Aijjoos-, Kepeät kintut-, Het-, Vapa- sekä Kotona Paras -hankkeet. Tunne-Elämää hanke oli mukana mm. Aijjoos-, Kepeät Kintut-, E-P:n Muistiluotsi- ja Muista Liikkua hankkeitten järjestämillä Apuvälinepäivillä Härmän Kuntokeskuksessa syksyllä Muistiluotsi on RAY-rahoitteinen Muistiliiton asiantuntija- ja tukikeskusohjelma jonka visiona on luoda maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville ihmisille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät. Muista liikkua! hankkeessa ( ) oli tavoitteena muistisairauksien ennaltaehkäisy ja sairastuneiden ja omaisten ohjaus toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja ergonomian ohjaamiseksi omaisille. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi- ja Muista liikkua! hankkeitten kanssa on järjestetty yhdessä koulutuksia, tempauksia ja ryhmiä. TunneElämää hanke osallistui yhdessä E-P:n Muistiluotsin kanssa Muistiliiton Muistimarkkinoille. Kaikki tuloo ittelle hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, jossa kehitetään Lapualaisille ikäihmisille avohoidon toimintamalli. Hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä mm. senioripysäkkitoiminnan markkinoinnissa. Aijjoos -hanke puolestaan on Kauhavan Vanhustentuki ry:n hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke jonka tavoitteena on kehittää hyvinvointia tukevan vanhustyön malli Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueelle. Hankkeen tarkoituksena on vastata ajoissa ikäihmisten tarpeisiin sekä ehkäistä ongelmia ennalta, jotta ikäihmiset voivat asua vireinä omassa kotiympäristössään. TunneElämää hankkeen projektipäällikkö vieraili Aijjoos hankkeen yleisöluennolla kertomassa muistin ja mielen yhteydestä. Het hanke (Haluan Enemmän Tänään) oli Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n RAY-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena oli järjestää omaishoitajille kuntouttavaa ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. TunneElämää hankkeesta oltiin luennoimassa vertaistukiryhmässä ja hyvänolon leirillä. Tätä seurasi Vapa hanke, joka toteutetaan Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. Hankkeessa kehitetään omaishoitajille ja omaishoitoperheille suunnattua varhaisen palveluohjauksen mallia. Lisäksi hankkeen aikana perustetaan omaishoitoperheiden kodinhoitorinkejä, järjestetään virkistys- ja ryhmätoimintaa sekä vertaisohjaajakoulutusta. Keskeisenä toimintatapana on antaa omaishoitoperheiden tarpeista lähtevää tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Sen seuraajan, Vapa- hankkeen, kanssa on pidetty yhteiset kauppainfot Soinissa, Alajärvellä, Evijärvellä ja Lappajärvellä. Vapa hankkeen toimistolla Vimpelissä pidettiin avoin muisti-info. TunneElämää - hankkeen työntekijä vieraili lisäksi hankkeen omaistenryhmässä Evijärvellä ja Lehtimäellä Suomen Muistiasiantuntijat ry:n Kotona Paras -hanke on Ray-rahoitteinen kolmivuotinen hanke, jonka päämääränä on muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Kotona Paras hankkeen kanssa toteutettiin iltapäiväseminaari kotihoidon työntekijöille. 11

12 Oppilaitosyhteistyö Oppilaitosyhteistyötä on tehty Koulutuskeskus Sedun Lappajärven toimipisteen kanssa. TunneElämää- ja Vapa hankkeet, seurakunta sekä koulutuskeskuksen lähihoitajaopiskelijat järjestivät yhteistyössä omaishoitajien hemmottelupäivän. Koulutuskeskus Sedu Ähtärin toimipisteessä luennoitiin eritysammattitutkintoa suorittaville lähihoitajille aiheella Muistisairaus vai masennus? ja Muistisairaiden hoito. TunneElämää hanke oli mukana myös Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Koskenalan yksikössä pidetyillä Muistiliiton Muistimarkkinoilla. Yhteistyö Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle tehtiin omaishoitajien voimavarakartoitus, josta myöhemmin s. 22. Lisäksi tehtiin muistineuvojien haastattelut ja yhteenveto. Haastattelut (7 kpl) perustuivat ennalta lähetettyyn kysymyslomakkeeseen, jossa oli 14 avointa kysymystä alueen muistineuvolatoiminnasta. Kyselyn tuloksista tehty yhteenveto ja esille nousevat seikat esiteltiin muistiryhmän tapaamisessa Kauhavan terveyskeskuksessa. Haastattelut toivat esiin esim. että asiakkaan epikriisi (hoitokäynnin yhteenveto) keskussairaalaan geriatrian poliklinikalla käynnistä saavuttaa vaihtelevasti muistineuvojan. Joissakin Kaksineuvoisen yksiköissä Effica potilastietojärjestelmän Esapal -viesti tulee geriatrian poliklinikalla käynnin jälkeen vain lähettäneelle lääkärille. Kotihoidon piirissä olevien muistiasiakkaiden lääkehoitoa seurataan. Kotihoidossa työskentelevä muistineuvoja ei välttämättä saa tietoa niistä asiakkaista, jotka eivät tarvitse kotihoidon apua. Ellei asiakas ole kotihoidon piirissä, muistineuvoja ei välttämättä saa tietoa esim. hoitosuunnitelmasta. Näin käy myös, mikäli asiakas on kieltänyt tietojen lähettämisen omaan terveyskeskukseen tai jos tutkimukset on tehty yksityissektorilla. Toisaalta jossakin haastattelussa todettiin että Seinäjoen keskussairaalasta otetaan yhteyttä postitse tai Effican Esapal jakelun kautta Kaksineuvoisen muistineuvojaan joka suunnittelee seuraavan kontrollin. Käytäntö tuntuu kovin vaihtelevalta. Epikriisin jakeluosoitteessa pitäisikin mainita lähettävän lääkärin lisäksi myös muistineuvola tai muistihoitaja. Myöskään ostopalveluna toimivan muistihoitajan yhteenvedot eivät tule kaikille muistineuvojille Esapal viestipiikkinä. Haastattelu osoitti joitakin selviä puutteita hoitoketjussa lähinnä tiedonkulun ja resurssien osalta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella on meneillään Kelan IKKU pilottihanke, jonka tavoitteena on edistää tuki- ja liikuntaelinsairaitten ikäihmisten kotona asumista. TunneElämää hankkeesta oltiin luennoimassa IKKU hankkeen osallistujille kolme kertaa teemalla Pidä huolta muististasi Projektin seuranta ja arviointi Hankesuunnitelman mukaan hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta ja arvioinnista. Hankesuunnitelman mukaisesti arviointi ja seuranta toteutettiin seuraavin tavoin: Itsearviointi Palautteet ja kyselyt tapahtumissa Järvi-hankkeen materiaali ja ns. MUH-aineisto Projektipäällikön tukena oli prosessinarvioinnissa Seppänen-Järvelän malli Opiskelijoiden opinnäyte- tai projektityöt Suppeat väliraportit vuosittain, toimintakertomuksen tuloskortissa oma osuus. Ei varsinaista ulkopuolista arviointia. Oman toiminnan seuranta projektipäiväkirjan kautta ja tilastoimalla toimintaa oli peruslähtökohta. Palautteita saatiin niin puhelimitse kuin kyselyin erilaisissa tilaisuuksissa. MUH-aineistosta eniten 12

13 käytettiin CD-levyä keskustelun ohjaajana ja arviointikohtien purussa. Opiskelija-apua saatiin niin yleisessä Muistiyhdistyksen toiminnan kartoituksessa (mm. Webropol -kysely muistihoitajille ja yhdyshenkilöille erilaisista yhdistyksen hankkeiden toimintojen tunnettuudesta / Satu Skinnari, sosionomi (YAMK) ja Omaishoitajien voimavarakartoitusten projektiraportti / Mikko Koivula, geronomi (AMK)). Yhteenvedot toiminnasta on esitetty yhdistyksen toimintakertomuksessa. 4. TunneElämää hanke 4.1. Hankkeen tavoitteet Ray:n projektiselosteen ( ) mukaan projektin päämäärä ja päätavoite oli: 1. Alueelle saadaan masennus- ja muistihäiriöpotilaiden hoitoonohjausmalli ja käytännön ohjeistus siitä, miten masennuspotilaita, jotka potevat myös muistiongelmia ja muistihäiriöpotilaita, joilla on myös masennusoireita, ohjataan hoitopolulla. 2. Pilottivaiheen jälkeen malli levitetään yhdistyksen koko toiminta-alueelle (nykyisin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). 3. Hankkeessa huomioidaan myös omaishoitajat ja heidän kokonaistilanteensa siten, että tilannekartoituksissa opitaan tarkkailemaan ja tutkimaan sairaus/terveys-käsityksen lisäksi myös sosiaalinen ja psyykkinen tilanne ja emotionaalisen tuen tarve. 4. Dementia ja depressio-oireiden erotusdiagnostiikassa asiantuntemus lisääntyy alueella. Puheeksi ottaminen helpottuu. Projektisuunnitelman mukaan projektin päämääränä oli keskittyä muistipotilaiden masennuksen ja masennuspotilaiden muistioireiden hoitoonohjausmallin luomiseen sekä omaishoitajien emotionaaliseen tukeen Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi tavoitteena oli muistioireisten ja / tai masentuneiden ikäihmisten ja omaisten ja läheisten emotionaalinen tuki, kotona asumisen jatkuminen mahdollisimman pitkään ja sitä tukevien palveluketjujen kehittäminen ja elämänlaadun ja turvallisuuden paraneminen sekä omaisten jaksamisen tukeminen. Hankkeella haettiin mallia, jonka turvin ikäihminen läheisineen voisi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteena oli, että hänen mahdollinen muistioireensa tai masennuksensa huomataan, hänet ohjataan tutkimuksiin ja tarkempiin selvittelyihin tarvittaessa. Tausta-ajatuksena oli, että masennus ei ns. kroonistu tai että muistisairaus saataisiin mahdollisimman varhain esiin. Myös omaisten uupumus, emotionaalisen tuen tarve ja asian esille nostaminen ovat tärkeitä teemoja. Tätä tavoitetta tuettiin osatavoitteilla, jotka kohdistuvat työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja hoitoketjun vahvistamiseen. Tunne-Elämää hankkeessa suunniteltiin tehtävän kehittämistyötä mm. parantamalla ikääntyvien muistisairauksien ja masennuksen varhaista tunnistamista, omaishoitajan uupumisen ja masennuksen tunnistamista, niihin puuttumista ja tarvittavien palveluprosessien käynnistämistä. Palvelurakennetta suunniteltiin uudistettavan vastaamaan tätä kehitystä luomalla hoitoonohjausmalli. Malli suunniteltiin pilotoitavan Järviseudulla ja Kuusiokunnissa Etelä-Pohjanmaalla. Muistioireiden ja masennuksen varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen parantuminen on tavoiteltavaa ja toimintakykyä tukevien toimintamallien kehittäminen yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa on tärkeää. Alueellisen hoitoonohjausmallin kehittämiseen ja siten hankkeen toteutukseen liittyi mahdollisuus myös palveluohjauskokeiluun sekä muihin kokeiluihin. 13

14 4.2. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet muisti- ja masennuspotilaat ja heidän läheisensä sekä ammattilaiset kuten kotihoidon, asumispalveluyksiköiden ja muistineuvoloiden työntekijät ja depressiohoitajat. Myös ns. suurelle yleisölle on tiedotettu teemoista lähinnä paikallislehtien ja avoimien infotilaisuuksien avulla Hankkeen toteutus ja toimintatavat Maakunnan kaksi seutukuntaa, Järviseutu ja kuusiokunnat muodostivat pilottialueen. Kumpaankin perustettiin oma aluetyöryhmä, jonka jäseninä oli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Aluetyöryhmien tapaamisten kautta saatiin tietoa alueen muistihoitopolusta ja masennusta sairastavien hoitomahdollisuuksista sekä alueen tarpeista niiden kehittämiseksi. Pilottialueen hoitoyksiköiden henkilökunnille järjestettiin koulutustilaisuuksia ikäihmisten muistisairaus ja depressio teemoista, eli niiden erottamisesta ja toisaalta niiden vaikutuksesta toisiinsa. Henkilökuntaa perehdytettiin muisti- ja depressiotesteihin ja niiden käyttämiseen sekä korostettiin varhaisen puuttumisen, puheeksi ottamisen ja hoitoon ohjaamisen merkitystä. Sairauskeskeisyyden sijaan korostettiin mahdollisuuksien näkemistä ja ennaltaehkäisyä. Hankkeessa tehtiin yleistä valistustyötä infotilaisuuksien muodossa, tiedottamisen kautta sekä pitämällä esitelmiä iäkkäiden kokoontumisissa. Henkilökohtaista palveluneuvontaa kokeiltiin kotikäynneillä. Hankkeen pääasiallisiksi toimintatavoiksi muodostuivat esitelmät, koulutus, ryhmätoiminta ja tiedotus. Lisäksi tehtiin jonkin verran kotikäyntejä ja palveluneuvontaa Esitelmät Esitelmiä pidettiin yhteensä 43 kertaa erilaisille ryhmille. Esitelmiä pidettiin esimerkiksi eläkeläisten kerhoissa, potilasjärjestöjen kokoontumisissa, omaishoitajille, muistisairaille, Kelan IKKUhankkeen osallistujille sekä Kelan sopeutumisvalmennuskurssilaisille. Tilaisuuksissa oli keskimäärin 15 henkilöä osallistujamäärän vaihdellessa kolmesta sataan osallistujaan per tilaisuus. Hankkeen päätoiminta-alueella Järviseudulla ja Kuusiokunnissa esitelmiä pidettiin kaikissa muissa kunnissa paitsi Soinin ja entisen Kortesjärven alueella. Lisäksi esitelmiä pidettiin yhteensä 16 Kauhavalla, Seinäjoella, Lapualla, Ylihärmässä ja Alahärmässä. Tilaisuuksiin osallistuttiin yhteensä 743 kertaa. Järviseutu Kuusiokunnat Muut Taulukko 3. TunneElämää hankkeen pitämät esitelmät kuntakohtaisina pylväinä 14

15 ESITELMÄT Paikkakunta Kpl Osallistujia keskim. Kohtaamisia x kertaa Evijärvi 2 6,0 10 Kortesjärvi 0 0,0 0 Lappajärvi 2 10,0 20 Vimpeli 2 6,0 12 Alajärvi 2 8,5 17 Lehtimäki 3 9,0 27 Ähtäri 5 22,0 110 Töysä 4 23,3 93 Alavus 3 23,3 70 Kuortane 4 15,5 62 Soini 0 0,0 0 Kauhava 5 30,8 154 Seinäjoki 5 13,4 67 Lapua 1 16,0 16 Ylihärmä 2 8,5 17 Alahärmä 3 22,7 68 Yhteensä 43 15, Taulukko 4. TunneElämää hankkeessa pidetyt esitelmät Koulutukset Koulutuksiin osallistuttiin 835 kertaa. Koulutuksia järjestettiin 12 paikkakunnalla yhteensä 32 kertaa. Koulutuksia pidettiin mm. seuraavista aiheista: Muisti- ja masennustestistöjen käytön ohjaus, seksuaalisuus ja ikääntyminen, muistisairaan kotona asumisen tukeminen, käytösoireet ja vuorovaikutustilanteet sekä perustieto muistisairauksista. Koulutusseminaareja järjestettiin viisi. Niiden aiheina olivat perustietoa muistisairauksista, kotona asuvan muistisairaan tukeminen, sekä ikäihmisten masennus ja kuinka auttaa masentunutta asiakasta. Kotihoidon henkilökunnan koulutusta tarjottiin kolmen tunnin mittaisena koulutuksena, jonka teemana oli muistisairaan kotona asumisen tukeminen. Koulutus järjestettiin kahdessa erässä Evijärven ja Kuortaneen kotihoidon henkilökunnalle. 15

16 KOULUTUKSET Paikkakunta Koul.lkm Osallistujia yhteensä Evijärvi 4 42 Kortesjärvi 0 0 Lappajärvi 0 0 Vimpeli 0 0 Alajärvi Ähtäri 4 58 Töysä 3 80 Alavus 1 84 Kuortane Soini 0 0 Ilmajoki 1 21 Seinäjoki 2 22 Lapua 2 57 Kurikka 1 45 Kauhava 1 44 Alahärmä 1 6 Ylihärmä 1 9 Kauhajoki 1 80 Yhteensä Taulukko 5. TunneElämää hankkeessa pidetyt koulutukset kunnittain Järviseutu Kuusiokunnat Muut Taulukko 6. Koulutusten jakaantuminen kunnittain pylväsdiagrammina 16

17 Seksuaalisuus ja ikääntyminen Seksuaalisuus ja ikääntyminen teema nousi hankkeen aikana esille monissa käytösoireselvittelyissä, mutta myös keskusteluissa. Hoitohenkilökunta toivoi aiheeseen paneutuvia luentoja ja keskusteluja ja niitä pidettiin useilla paikkakunnilla. Itse ikäihmisten tilaisuuksissa aihe keskustelutti ja toisaalta vaiennutti kuulijoita. Kulttuurissamme seksuaalisuus mielletään hyvin herkästi seksiin, ja itse läheisyys ja parisuhde jäävät etäämmäksi ajattelussa. Esityksissä tuotiin esille seksuaalisuuden monia muotoja ja yksilöllisyyttä. Teema on ollut luennon aiheena myös Härmän Kuntokeskuksen, KELAn ja Muistiyhdistyksen yhdessä järjestämällä työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden sopeutumisvalmennuskursseilla v Luennolla yli 90-vuotias mies kertoi, että on näin kauan elänyt, eikä ole koskaan näitä asioista tällä tavalla kuullut tai puhunut. Hän koki luennot erittäin myönteisesti ja hyvinä asioina. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. - Kyllä sitä kaikesta nykyään puhutaan. Ei sitä ennen. - Se luento oli turha, kyllähän me nyt nuo hommat osataan. Seminaarit - TunneElämää seminaari Tuurissa Luennoitsijoina psykiatri Lars Lindholm ja geriatri Tarja Lindholm. - Ammattilaisille suunnatut perustietopäivät muistisairauksista keräsivät paljon osallistujia. Koulutuspäivä järjestettiin Kauhavalla ja Alavudella Kotona asuvan muistisairaan ihmisen ja omaisen tukeminen: näkökulmia ja välineitä kotihoitoon. TunneElämää -hanke järjesti yhteistyössä Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa koulutusiltapäivän kotihoidon työntekijöille. Seminaari pidettiin Kuortaneen Urheiluopistolla. - Loppuseminaarissa Alajärvellä oli 98 osallistujaa. Piia Hautala esitteli hankkeen loppuraporttia. Jouko ja Marja-Leena Alho Lahdesta kertoivat elämästään muistisairausdiagnoosin jälkeen. Jouko Alho korosti omien vahvuuksien säilyttämistä sairaudesta huolimatta ja huumorin merkitystä. Jouko Alhon taikatemppuesitykset olivat hyvä ja tervetullut esimerkki siitä, miten alkujärkytyksen jälkeen on mahdollista elää rikasta ja voimaantunutta elämää sairauden tuomat ehdot hyväksyen. Marja Saarenheimo luennoi muistisairaudesta ja masennuksesta Ryhmätoiminta Hankkeen toimesta pidettiin virkistykseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen tähtääviä avoimia ryhmiä 11 paikkakunnalla yhteensä 65 kertaa. Ryhmiin osallistuttiin 522 kertaa. Ryhmässä oli keskimäärin 7,3 osallistujaa. 17

18 Järviseutu Kuusiokunnat Muut Taulukko 7. Ryhmien jakaantuminen kunnittain ja osallistujamäärät RYHMÄT Paikkakunta Ryhmien lukumäärä Osallistujia keskimäärin Kohtaamisia kaikkiaan x kertaa Evijärvi Kortesjärvi 10 8,6 86 Lappajärvi Vimpeli Alajärvi Ähtäri 34 8,2 280 Töysä Alavus 2 4,5 9 Kuortane Seinäjoki Kurikka Jurva Kauhava Ylihärmä Karijoki Yht. 69 7,3 547 Taulukko 8. TunneElämää hankkeen ryhmätoiminta kunnittain v

19 TunneElämää -hankkeesta aloitettiin muistiryhmä vanhusten palvelutalo Ostolanhovissa Ähtärissä syksyllä Lähes kaikki osallistujat olivat naisia. Tapaamisissa oli keskimäärin 8 henkilöä pääosin talon ulkopuolelta. Ryhmä päättyi keväällä Ähtärin Mäntyrinteellä pidettiin hankkeen alussa suljettua ryhmää. Kortesjärvellä muistiryhmä kokoontui v keväällä 10 kertaa. Läsnä oli keskimäärin 8 osallistujaa sekä miehiä että naisia. Osallistujien lukumäärä vaihteli 2-13 välillä. Heli Ridanpää ohjasi Senioripysäkkin 15 kerran ryhmät Lapualla ja Ilmajoella. Lapuan ryhmässä oli neljä osallistujaa ja Ilmajoella seitsemän. Senioripysäkeistä ei kuulu pitää nimiluetteloa eikä osallistujakertoja kirjata ylös. Ryhmien tavoitteena on ikääntyvien yksinäisyyden, masennuksen, ahdistuksen ja muiden psykososiaalisten ongelmien ehkäisy ja vähentäminen. Ryhmiä ohjaavat Senioripysäkin ohjaajakoulutuksen saaneet henkilöt (Senioripysäkki esite) Tiedottaminen Hankkeesta tehtiin esite, jota päivitettiin useita kertoja hankkeen aikana. Perusviesti oli sama tarjotaan tukea, tietoa, keskustelua, kotikäyntejä ja koulutuksia sekä yhteistyötä hankkeen tiimoilta. Esitteessä oli luonnollisesti yhteystiedot. Hankkeella on ollut oma esittelynsä yhdistyksen kotisivuilla. Yhteistyötahoja ja pilottialueen toimijoita lähestyttiin myös sähköpostiviestein ja esittein säännöllisesti. Toimintamahdollisuuksia esiteltiin myös yhdistyksen jäsenkirjeessä. Tiedottamista on tehty myös erilaisten tempausten muodossa. Kauppojen tai kauppakeskusten yhteyteen järjestetty esittelypöytä tai teltta ilmaisine kahviarvontoineen kiinnosti ihmisiä kiitettävästi. Kauhavan kirjastotoimen kanssa kokeiltiin ensimmäistä kertaa nk. Muistibussia kolmella eri kirjastoautoreitillä. Myös muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa on tehty yhteisesittelyjä. Muistibussi kokeilu Muistibussissa Ylihärmän reitillä kävi kuusi aikuista ja paljon lapsia. Alahärmä-Kortesjärvi reitillä oli 22 aikuista joista suurin osa ikäihmisiä ja vähän lapsia. Kanta-Kauhavalla kävi noin 20 aikuista, joista suurin osa ikäihmistä, lapsia oli vähemmän. Muistiasiaa pidettiin tärkeänä. Kirjastoautolla käyvät iäkkäät ovat lukuharrastuksesta päätellen virkeitä ja aktiivisia. Eräs asiakas päätti keskustelumme jälkeen mennä muistitestiin. Joidenkin asiakkaiden kohdalla jäi miettimään miten suhteellisen vähäisellä taloudellisella panostuksella heidän kotona asumistaan voisi tukea. Eräs mies oli kuntoutunut huonosti lonkkaleikkauksesta ja olisi ehkä hyötynyt kuntoutuksesta. Hän pääsi liikkumaan parhaiten autolla, jolla hän tuli myös kirjastoauton pysäkille niin että kävelymatkaa jäi muutama metri. Toinen asiakas, nainen, valitteli niin ikään huonoa liikkumista ja oli vähentänyt sen minimiin liukastumisen ja kylmien kelien vuoksi. Ryhmäliikunta tms. olisi ollut paikallaan. Kirjastoauton merkitys on suurin lapsille ja ikäihmisille jotka eivät pääse omin kyydein kirjastoon. Kirjastoauto tukee syrjäkylien asiakkaiden toimintakykyä tuomalla palvelun kodin lähelle. Juonellisten tarinoiden lukeminen on jumppaa aivoille ja muistille. Vaikka kirjastoautolla syntyy kahdeksan tunnin aikana lukumäärällisesti vähemmän kontakteja kuin muutaman tunnin aikana esim. kaupan edustalla järjestettävässä infotilaisuudessa, ne ovat laadullisesti parempia. Ihmisillä on aikaa pysähtyä ja keskustelu on varmemmin henkilökohtaista, koska samalla pysäkillä oli yleensä vain yksi tai muutamia asiakkaita. Kirjastoautossa esitteiden ääreen on ehkä helpompi tulla kuin avoimella paikalla, sillä muistiasioihin vaikuttaa edelleen liittyvän jonkinasteista välttelyä. Hankkeesta on tiedotettu paikallislehdissä ja hanke-esittelyjä on julkaistu erityisesti pilottialueilla Järviseudulla ja Kuusiokunnissa. Paikallislehdissä on ilmoitettu erilaisista tilaisuuksista kuten ryhmistä, infoteltoista ja muistikävelystä. Muisti ja mielialat / masennus teemat ovat arka asia ja niitä 19

20 ei ole välttämättä helppo lähestyä esittelytilaisuuksissa. Asenneilmastosta kertoo eräs tempaukseen osallistuneen kommentti: Täällä Järviseudulla on niin paljon kurjuutta ja ahdistusta ja masennusta, että ei tänne nyt enää mitään hanketta tarvita sen takia. Taas vaan siitä puhutaan, kuinka sairaita ja masentuneita järviseutulaiset ovat. Neuvonta ja ohjaus TunneElämää hanke osallistui yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin tai järjesti itse erilaisia tempauksia ja tiedotustilaisuuksia yhteensä 22 kertaa. Neuvontaa ja ohjausta on annettu puhelimitse, tilaisuuksien yhteydessä, kotikäynneillä sekä sähköpostitse. Vapa-hankkeen toimistolla on keväällä 2011 pidetty muisti-info, joissa on keskusteltu erityisesti omaishoitajien kanssa muistiin ja mielialoihin sekä omaishoitajuuteen liittyvistä asioista. TunneElämää hanke jalkautui yhdessä Vapa hankkeen kanssa kauppojen edustoille pitämään tiedotus- ja arvontatelttaa. Teltalla jaettiin esitteitä liittyen omaishoitoon ja muistisairauksiin. Näin tavoitettiin paljon mm. vanhempiensa terveydestä huolestuneita työikäisiä ja toisaalta heitä, jotka olivat huolestuneita omasta muististaan. Keskustelutilaisuuksia käytösoireista Useita muistikoteja ja vanhainkoteja käyttivät hyväksi konsultaatiomahdollisuutta, jossa työpari kävi tekemässä ns. tilanteiden analyysejä yksiköissä. Menetelmässä hoitohenkilökunta toi esille erityistilanteita, jotka olivat askarruttaneet heitä arjen työssä. Usein tilanteessa oli pohjalla käytösoireilu, vuorovaikutustilanteet ja niiden läpikäynti. Tilanteiden läpikäynnin tueksi valmistettiin tilanneanalyysien omaehtoista selvittelyä varten mallipohja (liite1). Se perustuu Suomen Muistiasiantuntijat ry:n julkaisemaan oppaaseen käytösoireista. Käynneillä kerrattiin myös testistöjä (mm. depressio, NPI) ja niiden käyttämistä hoitotyön tukena Kotikäynnit ja henkilökohtainen tuki Hanketyöntekijöiden kotikäyntimahdollisuudesta tiedotettiin kotihoidon edustajille suunnatulla sähköpostiviestillä. Jostakin syystä kotikäyntipyyntöjä ei kuitenkaan tullut tätä kautta. Kotikäynnit perustuivat siihen, että ikäihminen itse pyysi sitä, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai muistineuvola ohjasi tai soittajalle tarjottiin kotikäyntimahdollisuutta puhelinkeskustelussa käydyssä ohjaustilanteessa. Kotikäynneistä saadun kokemuksen mukaan ns. kolmannen sektorin toimijat voivat täydentää kunnallista palveluneuvontaa joustavalla tavalla. Työntekijä voi mennä ikäihmisen kotiin ja viipyä käynnillä niin pitkään kuin on tarve. Yleensä kotikäynnit kestivät kahdesta kolmeen tuntia. Vaikka kotikäynnit kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan on asiantuntijan tekemällä kotikäynnillä runsaasti lisäelementtejä kotona asumisen tueksi. Työntekijällä on oltava hyvä käsitys alueen palvelujen ja kolmannen sektorin kuten esim. seurakunnan, Suomen Punaisen Ristin ja vaikkapa siivouspalvelun toiminnasta sekä moniammatillista tietoa kotona asumisen tukemisesta. Asiakkaalle tulee selvittää hanketoimintaan perustuvan kotikäynnin ero suhteessa kunnallisiin vanhuspalveluihin. Hanketoimijalla ei ole esimerkiksi pääsyä asiakkaan terveystietoihin. Sosiaali- ja terveyshuollon työntekijöihin tai muihin toimijoihin otetaan tarvittaessa yhteyttä vain asiakkaan luvalla. Kotikäynnillä on mahdollisuus emotionaaliseen tukeen, asiakkaan sukulais-, vertais-, ja ammattilaisverkoston hahmottamiseen ja vahvistamiseen sekä käytännön apuun hakemusten tms. tekemisessä. Tarkoituksena on löytää keskustelun ja konkreettisten apuvälineiden avulla kotona asumista tukevia asioita. Omaishoitajille tarkoitetuista tuetuista lomista tai Kelan sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskursseista tiedottaminen, paikkakunnan vapaaehtoistoiminnasta tai apuvälineistä ja niiden 20

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy)

Muistike. Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy) Muistike Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-dementiayhdistys.fi

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot