Tavoitteena IT-alan huippuosaajien kouluttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena IT-alan huippuosaajien kouluttaminen"

Transkriptio

1 Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-jatko-opiskelulaitos Linkki pioneerihenkeen Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI :The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Opiskele uusinta tietotekniikkaa Kiotossa Japanissa Tiedustelut: Admissions office, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics 7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto , Japan Puhelinnumero: ( Japanin ulkopuolelta) Faksi: ( Japanin ulkopuolelta) (hakijaneuvonta) Ensimmäinen ja ainoa laatuaan!

2 Tavoitteena IT-alan huippuosaajien kouluttaminen Perustamisaate V iime vuosien edistysaskeleet tieteessä ja teknologiassa, merkittävät teknologiset innovaatiot ja suuret sosioekonomiset muutokset ( erilaistuminen, kasvava moninaisuus ja so isti oituneisuus, lo alisaatio, ai ialla oleva tietotekniikka jne.) ovat johtaneet nopeasti kasvaviin odotuksiin I T-ammattilaisten korkeatasoisen koulutuksen suhteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. I T-alalla, joka kattaa useita erikoisaloja ( esim. tiedonhallinta), ei ole tähän mennessä ollut käytännössä yhtään korkeakoulua, jonka resurssit riittäisivät korkeatasoisten tietotekniikka-ammattilaisten kouluttamiseen. Tilanteen ratkaisemiseksi huhtikuussa perustettiin Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu, joka on Japanin ensimmäinen ja ainoa ammatillinen I T-jatko-opiskelulaitos. KC GI ( The Kyoto C ollege of Graduate Studies for I nformatics) jakaa Japanin ensimmäisen tietotekniikan koulutuslaitoksen, Kyoto C omputer Gakuinin, perinteet ja saavutukset, joihin kuuluu tietojenkäsittelytaitajien kouluttaminen alan tarpeisiin yli 5 0 vuoden ajan. KC GI käyttää moderneimpia kansainvälisiä tietotekniikan opetussuunnitelmia, jotka on kehitetty yhteistyössä ympäri maailmaa sijaitsevien yliopistojen, kuten Rochesterin teknologiainstituutin, kanssa. KC GI : n opetussuunnitelma ottaa lisäksi huomioon johtamisen ja hallinnoinnin koulutuksen: KC GI kouluttaa I T-alan eri työtehtäviin huippujohtajia, kuten korkean tason I T-asiantuntijoita ja erityisesti tietohallintojohtajia ( C I O ), joiden kouluttaminen on hankalaa perinteisissä tutkimuspainotteisissa jatko-opiskelulaitoksissa. Pääsyvaatimukset Kouluttaa sellaisia soveltavan tietotekniikan ammattilaisia, joiden luovuus ja käytännön huippuosaaminen vastaavat yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, jotka tukevat nyky-yhteiskuntaa ja johtavat seuraavan sukupolven IT-alaa. KCGI:n tavoitteet ja tarkoitus KCGI:n tavoitteena on vastata yhteiskunnan informaatioteknologian ammattimaisten ja monipuolisten osaajien tarpeeseen sekä vaikuttaa korkean tason tietoyhteiskunnan syntyyn ja Japanin taloudelliseen elpymiseen tuottamalla huipputason IT-ammattilaisia, joiden laaja tietämys ja taidot ovat totuttua paremmat ja jotka ovat lisäksi kansainvälisiä aikana, jolloin tietotekniikka on läsnä kaikkialla. Tarkoituksenamme on mukautua tietotekniikan ja siihen liittyvien teknologioiden kehitykseen ja tarjota teoreettista ja käytännön opetusta tieteeseen, teknologiaan ja liiketalouteen liittyvillä akateemisilla aloilla huippuammattilaisia kouluttaessamme. Tietotekniikassa (ICT*) yhdistyvät tietojenkäsittely- ja johtamisalan opinnot. Sen sovelluskohteet ovat monitahoisia ja laaja-alaisia, ja alalla vallitsee yhä monipuolistuva tarve siinä menestyville osaajille. Perinteinen koulutusjärjestelmä, jossa IT-alan henkilöstön kouluttaminen oli perinteisten, ainoastaan teknisten alojen opiskelijoita hyväksyvien teknillisten koulutuslaitosten vastuulla, ei kyennyt täyttämään alan vaatimuksia monipuolisesta henkilöstöstä. Alan tulevaisuuden kasvu ja Japanin talouden elpyminen vaativat monipuolisista lähtökohdista olevien henkilöiden kouluttamista IT-alan huippuammattilaisiksi. Näin ollen KCGI ottaa vastaan kunnianhimoisia opiskelijoita mahdollisimman monista eri lähtökohdista, ei siis ainoastaan teknisten alojen opiskelijoita, tavoitteenaan kouluttaa IT-alan (ICT) tarvitsemia huippuammattilaisia. ICT: information and communication technology (tieto- ja viestintätekniikka) * 1

3 KCGI-koulutus The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu Toimitusjohtaja ja professori Kyoto Joho Gakuen KCGI:n professori Wataru Hasegawa Humanististen tieteiden kandidaatti, Wasedan yliopisto Kasvatustieteiden ja filosofian maisteri, Columbian yliopisto, Yhdysvallat Puheenjohtaja, Kyoto Prefecture Information Industries Association (Kioton prefektuurin tietoteknisten toimialojen liitto) Edustaja ja puheenjohtaja, All Nippon Information Industry Association Federation (Japanin informaatioteollisuuden liitto) Edustaja, Japan (Nippon) Association for Information Systems (Japanin tietojärjestelmäliitto) Tunnustukset: Thaimaan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriön tunnustus (kahdesti), Kenian koulutusministeriön tunnustus Vieraileva professori, Tianjinin tieteiden ja tekniikan yliopisto, Kiina Toimintaa ohjaavan neuvottelukunnan jäsen, JDC, Jeju Free International City Development Center (Jejun kansainvälisen vapaakaupungin kehittämiskeskus). Kurssit: Johtamisteoria Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI) on Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-alan jatko-opiskelulaitos. KCGI:n kattoorganisaatio Kyoto Computer Gakuin (KCG) oli Japanin ensimmäinen yksityinen tietotekniikan koulutuslaitos. Shigeo Hasegawa ja Yasuko Hasegawa perustivat KCG:n osana ainutlaatuista, tulevaisuuteen suuntautunutta iloso iaansa. KCG on antanut tietotekniikkakoulutusta noin 50 vuoden ajan perustamisestaan 1963 lähtien, ja sinä aikana sieltä on valmistunut lukiota vastaavan koulutuksen saaneiden lisäksi myös monia nelivuotisesta yliopistosta jo valmistuneita. Tuohon aikaan Japanissa oli ainoastaan tutkimuspainotteisia jatko-opiskelulaitoksia. Monet yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista valitsivat KCG:n etsittyään oppilaitosta, joka tarjoaa käytännön tietotekniikkaan liittyvän ylemmän korkeakoulututkinnon. Vaikka KCG kuuluukin ammatilliseen koulutusjärjestelmään, on se ollut japanilaisessa yhteiskunnassa sekä jatkokoulutuslaitos alemman yliopistotutkinnon suorittaneille että eräänlainen ammatillinen ja käytännönläheinen korkeakoulu. Tämän pohjalta KCG otti vuonna 1998 käyttöön yhteisen ohjelman yhdysvaltalaisen Rochesterin teknologiainstituutin koulutusohjelmien (mukaan lukien informaatiotekniikka- ja teknologiat, tietojenkäsittelyoppi jne.) kanssa ja on sen jälkeen toteuttanut ammattimaista, käytännön osaamiseen tähtäävää opetussuunnitelmaa. Yhteistyö japanilaisen ammatillisen oppilaitoksen ja amerikkalaisen jatko-opiskelulaitoksen koulutusohjelmien välillä oli Japanissa uraauurtava ja ensimmäinen laatuaan. Tavallaan oli väistämätöntä, että perustaisimme uuden ammatillisen jatkokoulutusjärjestelmän alaisen ammatillisen IT-jatko-opiskelulaitoksen, jonka ydinjoukon muodostaisivat yllä mainituista saavutuksistaan tunnettu Kyoto Computer Gakuinin henkilökunta. Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu, joka oli Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-alan jatko-opiskelulaitos, perustettiin huhtikuussa 2004 samana vuonna kuin Japanin uusi koulutusjärjestelmä astui voimaan. Perustamisen tukijoihin ja yhteistyökumppaneihin kuuluivat Horiba Ltd:n perustaja ja nykyinen pääneuvonantaja Masao Horiba ja monet muut talousalan asiantuntijat sekä monet koulutusalan ammattilaiset, mukaan lukien Rochesterin teknologiainstituutin ja yhdysvaltalaiseen Columbian yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen professorit ja tutkijat. Perustamisen aikoihin KCGI otti käyttöön sähköiseen liiketoimintaan (e-business) keskittyvien insinöörien ja erityisesti tietohallintopäälliköiden koulutusohjelman, joka perustui uudistettuun versioon ACM (Association for Computing Machinery) IS (Information Systems, tietojärjestelmät) -maisteriohjelmasta ja joka perustui tietotekniikan kouluttamiseen mutta huomioi samalla myös kansainvälisen liiketoiminta-alan. Samalla valitsimme perustamisaatteeksemme seuraavan: "Sellaisten soveltavan tietotekniikan ammattilaisten kouluttaminen, joiden luovuus ja käytännön huippuosaaminen vastaavat yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, tukevat nykyyhteiskuntaa ja johtavat seuraavan sukupolven IT-alaa." KCGI:n tavoitteena on vastata yhteiskunnan informaatioteknologian ammattimaisten ja monipuolisten osaajien tarpeeseen ja vaikuttaa korkean tason tietoyhteiskunnan syntyyn ja Japanin taloudelliseen elpymiseen tuottamalla huipputason IT-ammattilaisia, joiden laaja tietämys ja taidot ovat tavanomaista paremmat ja jotka ovat lisäksi kansainvälisiä, sekä mukautua tietotekniikan ja siihen liittyvien teknologioiden kehitykseen ja tarjota teoreettista ja käytännön opetusta tieteeseen, teknologiaan ja liiketalouteen liittyvillä akateemisilla aloilla kouluttaessamme huippuosaajia. Japanissa ei juurikaan ollut sähköiseen liiketoimintaan (e-business) keskittyviä opintosuuntia ja ainetta pidettiinkin ainoastaan osana perinteisiä pääaineita, kuten liiketaloutta, teollisuustekniikkaa ja tietoteknisiä pääaineita. Aihetta tutkittiin ja opetettiin ainoastaan yhtenä osana systemaattista ja kattavaa pääainetta tai -oppialaa. KCGI eroaa muista siinä, että me emme ole "pystysuoraan jaettu yksi aine" -tyyppinen tietojenkäsittelyn jatkoopiskelulaitos emmekä myöskään tietotekniikan ja matematiikan jatko-opiskelulaitos, joita toimii monen japanilaisen yliopiston teknillistieteellisten laitosten yhteydessä. Vaikka meillä onkin paljon yhteistä edellä mainittujen kanssa, on tarkoituksenamme olla maailmanluokan ammatillinen oppilaitos ja IT-alan jatko-opiskelulaitos sanan laajemmassa merkityksessä keskittyen myös johtamistaidon opettamiseen. Pedagogisista lähtökohdista kehitetyn opetussuunnitelman ja opetushenkilökuntaa avustavan järjestelmän lisäksi KCGI pyrkii myös toteuttamaan monipuolista koulutusjärjestelmää, jossa yhdistyvät japanilaisissa yliopistoissa harvinaiset osa-alueet ja toimintamallit, kuten oppijapainotteinen opetus, koulutusjärjestelmä, jossa työt on jaettu avoimesti ja horisontaalisesti sekä oppimistulosten säännölliset arvioinnit. Lisäksi KCGI keskittyy kouluttamaan kansainvälisiä johtajia, joilla on tarvittavat IT- ja johtamistaidot ja jotka pystyvät osoittamaan potentiaalinsa ympäri yhä globalisoituvamman Aasian. KCGI:n perustamisesta asti tavoitteenamme on ollut olla Aasian paras ammattimainen IT-oppilaitos ja hyväksymme kouluumme opiskelijoita ympäri maailman ja erityisesti Aasiasta. Tämän lisäksi viimeaikaisen japanilaisen tuotetun sisällön, kuten animen, saama kansainvälinen tunnustus on korostanut sisällöntuotannon tärkeyttä. Näin ollen KCGI selvittää internetin tarjoamia, yhä kasvavia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan jopa ylittää nykyisen sisällöntuotannon ja tietotekniikan yhteistyön saavutukset. Keskitymme myös varsinaisen sisällön tuottamiseen ja tutkimme uusia sisällöntuotannon liiketoimintamalleja sekä suunnittelemme niihin liittyviä kursseja. IT on jo nyt asia, jota ilman emme tule toimeen päivittäisessä elämässämme, ja sen moniin sukulaisaloihin liittyy erilaisia liiketoimia ja yhteiskunnallisia tarpeita. KCGI:stä valmistuneet hyödyntävät viestintätaitojaan ja käytännön osaamistaan sekä kansainvälistä näkökulmaansa monien eri alojen tehtävissä. Huhtikuussa 2012 KCGI otti käyttöönsä etäkampuksen Japanin Sapporossa ja toinen perustettiin Tokioon vuoden 2012 lokakuussa. Koska etäkampukset on yhdistetty Kioton pääkouluun verkko-opiskelujärjestelmän kautta, saavat opiskelijat nauttia huippuopetuksesta kummalta tahansa etäkampukselta käsin. Kurssit suoritetaan reaaliajassa sen lisäksi, että professoreilta voi kysyä kysymyksiä suoraan kameran välityksellä, kurssit myös tallennetaan, jolloin palvelimille tallennettuja kursseja voi katsella kotoa. Aika ja sijainti eivät näin ollen ole rajoittavia tekijöitä, vaan korkeatasoista opetusta on mahdollista saada missä ja milloin tahansa. Kaiken tämän lisäksi KCGI on verkostoitunut korkeakoulujen kanssa ympäri maailman, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina ja Etelä-Korea. Näiden laitosten kanssa tapahtuvan jatkuvan yhteistyön ja verkostoitumisen kautta KCGI lisää edelleen yhteistyötään muiden maiden kanssa ja kehittää tähän tarkoitukseen jatkuvasti uusia opetusprojekteja. KCGI viettää nyt perustamisensa 10-vuotisjuhlavuotta. Hektisten muutosten keskelläkin kehitymme jatkuvasti ja jatkamme IT-ammattilaisten kouluttamista perustamisaatteemme ja asettamiemme tavoitteiden pohjalta. Odotan innolla kaltaistesi innokkaiden opiskelijoiden kohtaamista. 2 3

4 Uuden aikakauden kynnyksellä Rehtorin viesti T eollinen vallankumous, joka alkoi luvun lopulla ja vaikutti luvun läpi, käynnistyi höyrykoneena tunnetun uuden voimanlähteen keksimisestä. Tuottavuuden kasvu kiihtyi vielä lisää sähkön ja raakaöljyn myötä, kunnes luvun loppupuoliskolla ihmiskunnan tuottokyky ylitti reilusti tarvitun määrän. Tämän seuraus, jota kutsutaan siirtymiseksi määrästä laatuun, johti sen aikaisten massatuotantomenetelmien muuttumiseen käyttökelvottomiksi ja suuren valikoiman, mutta pienten tuotantomäärien aikakauteen. N äiden rajujen muutosten myötä myös teollisuuden rakenne on käymässä läpi merkittävää muutosta ja synnyttämässä uudenlaisen yhteiskuntajärjestyksen. Sama ilmiö on havaittavissa myös tietotekniikassa. Siinä muutos on kuitenkin huomattavasti nopeampi. V aikka ensimmäisten tietokoneiden kehittämisestä on kulunut vasta hieman yli 7 0 vuotta, on niiden kehitys ollut niin räjähdysmäistä, että sekä niiden nopeus että muistikapasiteetti ovat saavuttaneet käsittämättömät tasot. Tietokoneiden kyky ratkaista ilmaston muutoksia kuvaavia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä nopeammin kuin itse sääilmiöt toteutuvat on avainasemassa sääennustusten tekemisessä. Ä änen analysointi- ja tunnistusnopeus on jo riittävä ihmispuheen käsittelyyn. Muistikapasiteetille ei ole juuri rajoitteita, ja nykyään onkin mahdollista tallentaa maailman jokainen kirja sähköiseen muotoon. Tietokoneet pystyvät myös tallentamaan kaiken ihmisen elinaikanaan näkemän tai kuuleman tiedon. E i ole epäilystäkään siitä, etteikö informaation käsittely olisi lisääntynyt tasolle, joka riittää muutosten aikaansaamiseen elämäntyylissämme ja kulttuurissamme. O lenkin sitä mieltä, että luvulle siirryttyämme on nähtävissä ollut enemmän ja enemmän merkkejä laadullisesta muutoksesta. E rilaisten hyödyllisten ominaisuuksien ja pienenevän kokonsa ansiosta matka- ja älypuhelimet ovat löytäneet tiensä jokaisen taskuun ja näin muuttaneet Dekaani, Soveltavan informaatioteknologian laitos Rehtori, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu T osh i h i d e I b a ra ki Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto; tekniikan tohtori, Kioton yliopisto (pääaineena sähkötekniikka); emeritusprofessori, Kioton yliopisto; entinen informatiikan tutkijakoulun dekaani, Kioton yliopisto; ent. professori, Kwansei Gakuin -yliopisto; ent. professori, vieraileva professori, Illinoisin yliopisto yms. Jäsen seuraavissa: ACM; the Operations Research Society of Japan (Japanin operaatiotutkimusliitto); Sähkö-, tietotekniikka- ja viestintäinsinöörien instituutti; the Information Processing Society of Japan (Japanin tietotekniikan liitto); sekä the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics (Japanin teollisuus- ja sovelletun matematiikan liitto). Kurssit: Edistynyt systeemiteoria; Verkko-optimoinnin teoria erityisesti nuorten elämäntyyliä. I nternetin välityksellä voi nyt vaihtaa valokuidun ansiosta kirjainten ja merkkien lisäksi myös kuvia ja videodataa. Tieto- ja viestintätekniikka ( I C T) kansainvälistää rahataloutta ja yritystoimintaa ja vaikuttaa merkittävästi jopa maiden ja yhteisöjen luonteeseen mahdollistamalla suoran yhteydenpidon ihmisiin maailman joka kolkassa. L ienee tarpeetonta huomauttaa, että kaikki mainitut muutokset eivät ole välttämättä hyvä asia. N egatiivisia puolia, kuten tietokonerikollisuutta, ei voi sivuuttaa. O lemmekin totisesti muutoksen keskellä, ja voisi jopa väittää, että olemme käännekohdassa koko ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen. Kyoto C omputer Gakuin, KC GI : n katto-organisaatio, perustettiin vuonna , kun tietokoneet olivat vielä lapsenkengissä. Japanin ensimmäisenä tietotekniikan koulutuslaitoksena KC G kasvoi tietokoneiden kehittymisen myötä ja on saattanut maailmalle monia lupaavia valmistuneita. Japanin ensimmäisenä ammatillisena jatkoopiskelulaitoksena vuoden marraskuussa perustettu Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu jatkoi KC G: n perinteitä ja saavutuksia ensimmäisten opiskelijoiden aloittaessa opinnot huhtikuussa Tänä vuonna KC GI : n perustamisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. N yt käynnissä olevan murroksen hetkellä voimme todeta, että taipaleemme on vasta todella alkanut. V aikka KC GI panostaakin edelleen tieto- ja viestintätekniikan tutkimukseen, ymmärtää se tämän murroksen merkityksen yhteiskunnalle ja pyrkii kouluttamaan taitajia, jotka osaavat ohjata muutosta oikeaan suuntaan. O vet ovat avoinna motivoituneille riippumatta iästä, taustasta, kansallisuudesta tai siitä, onko opiskellut humanistisia tieteitä vai luonnontieteitä. Toivotamme tervetulleiksi ensimmäistä tutkintoaan suorittavien lisäksi myös työssä käyvät aikuiset, jotka haluavat edistää jo menestyksekkäitä uriaan sekä Japanissa opiskelusta kiinnostuneet opiskelijat kaikkialta maailmasta. KCG:n sininen (Kyoto Computer Gakuinin (KCG) ja KCG-yhtymän tunnusväri) Koska kaikki KCG:n perustamisessa mukana olleet alkuperäisjäsenet olivat Kioton yliopiston opiskelijoita ja sieltä valmistuneita, valittiin myös KCG:n ja KCG-yhtymän (KCG Group) väriksi Kioton yliopiston tummansininen tunnusväri. Väriä alettiin käyttää 1970-luvun tienoilla ja se määriteltiin KCG:n siniseksi (KCG Blue) 35-vuotisjuhlavuonna KCG:n tunnus Vuonna 2003 KCG-yhtymän toimitusjohtaja Wataru Hasegawa valitsi "kcg.edu":n KCG-yhtymän tunnukseksi. Tunnus on peräisin vuonna 1995 hankitusta internetin aluetunnuksesta (www.kcg.edu). Aluetunnus kcg tulee sanoista Kyoto Computer Gakuin, joka on Japanin vanhin tietotekniikan koulutuslaitos..edu on yksi yleisistä aluetunnuksista (gtld: internetin korkeimman tason aluetunnus), ja ainoastaan yhdysvaltalaisen verkkotunnuksia hallinnoivan tahon hyväksymät korkeakoulutusta tarjoavat oppilaitokset saavat käyttää sitä. KCG-yhtymä on Japanin ensimmäinen ja ainoa koululaitos, joka saa käyttää.edualuetunnusta, sillä yhtymä on tunnettu korkeatasoisesta tietotekniikkaopetuksesta ja uusimmista teknisistä koulutusohjelmistaan. Kyseessä oli käänteentekevä hetki, sillä aikaisemmin.edu oli myönnetty ainoastaan yhdysvaltalaisille koululaitoksille. KCG on myös toiminut läheisessä yhteistyössä yhdysvaltalaisten IT-asiantuntijoiden, kuten Massachusettsin teknologiainstituutin (Massachusetts Institute of Technology, MIT) tutkijoiden, kanssa. Tunnuksemme kcg.edu todistaa, että KCG-yhtymä on korkeakoulutuslaitos, joka osaa toimia aloitteentekijänä ja joka on huomioitu Japanin lisäksi myös Yhdysvalloissa. Se edustaa myös jatkuvaa pioneerihenkeä ja ihanteellista opetustyötä sellaisten työntekijöiden kouluttamisessa, jotka pystyvät vastaamaan nykyisen kehittyneen tietoyhteiskunnan tämänhetkisiin ja tuleviin haasteisiin. KCG-yhtymän värit KCG:n punainen (Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI) tunnusväri) Oppilaitoksen johtamisen lisäksi KCG-yhtymän perustaja Shigeo Hasegawa opiskeli myöhemmin myös Harvardin yliopistossa suorittaakseen opintoja, joihin hänellä ei nuorempana ollut mahdollisuutta. Hän vuokrasi Bostonista asunnon ja osallistui kirjallisuuden ja filosofian kursseille yhdessä nuorten opiskelijoiden kanssa. Hasegawan käymän Harvardin yliopiston purppuranpunaiseen tunnusväriin perustuva KCGI:n tunnusväri nimettiin KCG:n punaiseksi (KCG Red), jolloin se erottuu KCG:n sinisestä. Se kuvaa halua ottaa vastaan haasteita ja oppia uutta yritteliäästi ikään ja sukupuoleen katsomatta. KCG:n vihreä (Kioton japanin kielen koulutuslaitoksen (KJLTC) tunnusväri) Kansainvälisille opiskelijoille kielikeskus KJLTC on ensimmäinen kosketus KCG-yhtymään. Kyseessä on Japanin oikeusministeriön tunnustama japanin kielen koulutuskeskus, jonka Japanin koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö on nimittänyt valmistavaksi opetuskokonaisuudeksi. Maailmankartan seitsemää vihreää maanosaa edustava tunnusväri (KCG Green) erottuu edellä mainituista KCG:n sinisestä ja KCG:n punaisesta. 4 5

5 KCGI:n ominaisuuksia Opi yhteiskunnassa aidosti hyödyllisiä taitoja. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon alan vaatimukset ja tietotekniikan (ICT) nopeat muutokset KC GI : n opetus-, kurssi- ja koulutussuunnitelmat on toteutettu sekä oppilaitoksen sisäisten että ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella niin, että opetus vastaa mahdollisimman hyvin alan vaatimuksia. Tämän lisäksi tietotekniikan opetuksen terävintä kärkeä edustavat opetussuunnitelmat kehitetään yhteistyössä yhdysvaltalaisen Rochesterin teknologiainstituutin kanssa, joten alalla tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Sopiva sekoitus IT- (ICT) ja johtamisopintoja. Sekä tietotekniikan että johtamisen ammattilaisten kouluttaminen Modernissa liike-elämässä on kysyntää lahjakkaille yksilöille, joilla on sekä I T- ( I C T) ( tukipilarina verkkoteknologia) että johtamistaitoja, kuten johtamisstrategian kehittämiskyky. KC GI kouluttaa ammattilaisia, jotka hallitsevat sekä tietotekniikan että johtamisen. O petussuunnitelmat on järjestetty niin, että opiskelijat voivat henkilökohtaisten taustojensa pohjalta opiskella tietotekniikan ja johtamisen kursseja oikeassa suhteessa. Kansainvälisen näkökulman kehittäminen toimimalla eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kanssa KC GI on perustamisestaan lähtien houkutellut monia opiskelijoita ympäri maailman tavoittelemaan erinomaista kansainvälisen tason I T-koulutusta. E ri puolilta maailmaa saapuneiden opiskelijoiden kanssa opiskelu auttaa kehittämään erilaisia näkökulmia ja niitä taitoja, joiden avulla tulevaisuuden I T-yritysten kansainvälinen kehittäminen ja laajentaminen on mahdollista. U seat ulkomaiset opiskelijat perustavat valmistumisensa jälkeen kotimaahansa oman yrityksen, ja opetushenkilökuntamme, jolla on kokemusta eri maiden liike-elämästä, tarjoaa opastusta jokaisen maan olosuhteiden mukaan. Harjoitteluun perustuva opetussuunnitelma KC GI antaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua I T-alaa käsittelevien kurssien lisäksi myös liiketoimintaa, kuten liikkeenjohtoa ja taloustiedettä, käsitteleville kursseille, jotta valmistuneet taitaisivat sekä I T- ( I C T) että hallintoalan. V iimeisenä opiskeluvuonna KC GI : n opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkielman sijaan projektin, joka auttaa heitä saamaan työelämässä tarvitsemiaan taitoja. Tehokkaiden opetusmenetelmien omaksuminen sekä luokka- että verkko-opetuksen kautta Y hdysvaltalaisen C olumb ian yliopiston opetushenkilökunnan vahvan tuen avulla KC GI pyrkii antamaan huippulaatuista, kansainvälisen tason I T-opetusta. Joustavuutta korostetaan jopa luentojen opetus- ja suoritustavoissa, kurssit ovat käytännönläheisiä ja rakenteeltaan vaihtelevia, ja niihin sisältyy tapaustutkimuksia, kenttä- ja ryhmätöitä sekä keskusteluja. L isäksi KC GI on ottanut käyttöön täysin varustellun verkko-opiskelustudion ja antaa tehokasta opetusta yhdistämällä luokka- ja verkko-opiskelun. Omaksu kansainvälinen näkökulma ja avoin asenne. Ympäri maailmaa saapuvien IT-alan johtavien nimien pitämät kurssit I T-ala kehittyy maailmanlaajuisesti ja yli maiden välisten rajojen. KC GI kutsuu alansa parhaat opettajat maailman eri kolkista, mukaan lukien P ohjois-amerikasta ja Aasiasta, auttamaan opiskelijoita kansainvälisen perspektiivin omaksumisessa. KC GI solmii akateemisia vaihtosopimuksia ja tekee yhteistyötä kansainvälisten yliopistojen kanssa, mukaan lukien Rochesterin teknologiainstituutti Y hdysvalloissa ja eteläkorealainen Korean yliopiston tietoturvallisuuden tutkijakoulu, joka on yksi maailman johtavista tietoturvan koulutusohjelmista. KC GI keskittyy myös kansainvälisten suhteiden kehittämiseen, mihin sisältyy tutkimusyhteistyöhön ja kansainvälisiin symposiumeihin osallistuminen. Käy käytännön kokemusten pohjalta laadittuja kursseja. KC GI palkkaa opetushenkilökuntaan henkilöitä, joilla on kattavaa käytännön kokemusta esimerkiksi tietohallintojohtajan tehtävistä suuryrityksissä. Henkilökuntamme kehittää opiskelijoiden käytännön taitoja omiin aitoihin kokemuksiinsa perustuvilla kursseilla. O piskelijat omaksuvat kattavat ammatilliset taidot samalla, kun he parantavat ymmärrystään uusimmista teorioista ja teknologioista suoraan käytäntöön yhdistettynä. Ota urallesi uusi suunta ja menesty IT-alalla. KCGI hyväksyy opiskelijoita monilta eri aloilta KC GI ei karsi opiskelijoita pääaineen perusteella, vaan opiskelijoita hyväksytään usealta eri humanististen tieteiden tai luonnontieteiden alalta. KC GI tukee opiskelijoita kaikista lähtökohdista ja on laatinut opiskelijoiden tietämystä, taitoja ja tarpeita vastaavia valinnaiskursseja. L isäksi KC GI : n järjestelmä mahdollistaa työelämässä olevien aikuisten opiskelun töiden ohella. KC GI tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa koulutusalaa, mikä ei ole ollut perinteisesti mahdollista japanilaisissa jatko-opiskelulaitoksissa. Valitse kurssit jo ennen KCGI:a oppimiesi asioiden perusteella KC GI : n opiskelijat edustavat kaikkia taitotasoja aina humanististen aineiden opiskelijoista, joiden tietotekniset taidot ovat lähes olemattomat, I T-alalla jo työskenteleviin ohjelmoijiin. KC GI tarjoaa kursseja jokaisen opiskelijan I T-taitojen ja tulevaisuudensuunnitelmien mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että myös opiskelijat, joilla ei ole alalta kokemusta, voivat saavuttavat tavoitteensa ongelmitta vaiheittain. N e opiskelijat, joilla on jo alan perustiedot, voivat aloittaa opintonsa erikoistumiskursseilla ja näin kehittää ja laajentaa osaamistaan. Menesty yhteiskunnassa opintojesi avulla. Tee unelmatyöstäsi totta hyödyntämällä perusteellinen henkilökohtainen ohjaus KC GI mahdollistaa jokaisen opiskelijan työllistymisen valmistumisen jälkeen. O petushenkilökunta antaa ohjausta hyödyntäen kokemuksiaan ja suhteitaan alan toimijoihin ja antaa yrityksille suosituksia opiskelijoiden haastatteluiden perusteella, jotta opiskelijat saisivat itselleen ihanteellisen työpaikan. L isäksi KC GI tarjoaa omaa yritystä aikoville opiskelijoille monenlaista tukea, kuten tietotaitoa yrityksen perustamiseen ja johtamiseen sekä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen. Valmistuneiden välisen liiketoimintaverkoston kehittäminen KC GI : stä valmistuu vuosittain monia hyvin erilaisia opiskelijoita, joita kaikkia yhdistää I T-ala, ja KC GI : n pyrkimyksiin kuuluu myös näiden valmistuneiden muodostaman verkoston edistäminen. KC GI tarjoaa opiskeluaikana useita ryhmätyömahdollisuuksia, joiden tavoitteena on saada opiskelijat hyödyntämään toistensa ainutlaatuista osaamista valmistumisen jälkeen ja tekemään yhteistyötä liiketoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. 6 7

6 O Koulutusohjelmat Aktiiviset alat Sisäänpääsyn jälkeen opiskelijat hankkivat ensimmäisenä vuonna perusosaamista suorittamalla pakollisia kursseja, kuten Johdatus verkkoliiketoimintaan. KC GI tarjoaa useita eri peruskursseja opiskelijoille, joilla on vain vähän kokemusta I T-alan opinnoista. Myöhemmin opiskelijat suorittavat eri alojen kursseja tulevaisuudentavoitteidensa mukaisesti. Koulutusohjelmia on kolme: V erkkoliiketoimintateknologian koulutusohjelma ( W eb B usiness Technology P rogram), V erkkojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma ( W eb Systems D evelopment P rogram) ja Sisältöpohjaisen liiketoiminnan koulutusohjelma ( C ontent B usiness P rogram). Verkkoliiketoimintateknologian koulutusohjelma O piskelijoille, jotka pyrkivät sähköisen liiketoiminnan ammattilaisiksi, projektipäälliköiksi ja tietohallintojohtajiksi. E RP -järjestelmien, sähköisen kaupankäynnin ja verkkomarkkinoinnin opintoja liikkeenjohdon optimoimiseksi. Verkkojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma O piskelijoille, joiden tavoitteena on tulla tietoturvan ja verkkoteknologian ammattilaisiksi sekä vanhemmiksi ohjelmistosuunnittelijoiksi. Kehitä tietoturvanhallintajärjestelmiä, I T-koulutusjärjestelmiä sekä verkkosovelluksia. Sisältöpohjaisen liiketoiminnan koulutusohjelma piskelijoille, jotka haluavat animeen ja videopeleihin liittyvän liiketoiminnan erityisosaajiksi. N eon Genesis E vangelionin kehittäneen Gainax C o., L td. -studion perustajan Y asuhiro Takedan luennot ovat aina suosittuja. P rofessori Takeda, joka toimii edelleen animealan eturintamassa, kertoo animen suunnittelusta, tuottamisesta ja mainostamisesta, ja lisäksi hän jopa tuottaa kursseillaan aitoa animesisältöä. Japanilainen anime on saanut kansainvälistä tunnustusta teknisestä toteutuksestaan ja ilmaisuvoimastaan. Japanilaiset videopelit ovat myös ensiluokkaisia, ja niitä pelataankin ympäri maailman. I T monimutkaistuu jatkuvasti ( erityisesti verkkoliiketoimintateknologian levitessä) ja uuden, perinteiseen verrattuna korkeamman tason I T: n ( I C T) esiin astuminen on yksi teollisen maailman kohtaamista haasteista. Suuntauksena on erityisesti I T: n hyödyntäminen liiketoiminnan tukemisen lisäksi korkean tason liiketoimintastrategioiden kehittämisessä. Tämä johtaa I T: n käyttöönottoon liikkeenjohdon Tietohallintojohtaja (CIO) Yritysten tietotekniikan käyttöönoton lisääntyessä ja IT:n tullessa yhä olennaisemmaksi osaksi liikkeenjohdon hallintaa yritysten kysyntä IT-strategioita suunnitteleville ja yrityksen johtamiseen osallistuville tietohallintojohtajille jatkaa kasvamistaan. Tietohallintojohtajat ovat huippuammattilaisia, jotka osallistuvat yrityksen johtamisstrategioiden suunnitteluun, kehittävät tietohallintostrategioita, joiden avulla luodaan mainitut j o h t a m i s s t r a t e g i a t mahdollistava ympäristö, ja muuttavat yrityksessä jo olevan hallinnoinnin tietotaidon tehokkaiksi tietojärjestelmiksi. Projektipäällikkö Projektipäällikön rooli on tärkeä, sillä hän johtaa tietotekniikan käyttöönottoa edistäviä projekteja. Projektipäälliköt ovat huippuammattilaisia, jotka keskittyvät sisäisten hallinnointiresurssien tehokkaaseen käyttöön ja osaavat myös käyttää ja optimoida niitä kattavasti sekä ottavat käyttöön uusimman tietoteknologian oikeaan aikaan. Näin ollen projektipäälliköiden tulee hallita kattavasti sekä tietotekniikka että liikkeenjohtaminen. Projektipäälliköt osallistuvat myös usein osastojenvälisiin projekteihin, joihin osallistuu useita ihmisiä eri tehtävistä, joten lisäksi heiltä vaaditaan myös huipputason viestintä- ja johtamiskykyjä. korkeimmilla tasoilla, ja sen parissa työskenteleviltä henkilöiltä odotetaan korkeaa tieto- ja taitotasoa mutta lisäksi myös hyvää johtamisosaamista. KC GI on kehittänyt opetussuunnitelmat, joiden tarkoituksena on tuottaa alalla tarvittavia I T-ammattilaisia. KC GI : stä valmistuneiden oletetaan työskentelevän esimerkiksi seuraavanlaisissa I T-alan työtehtävissä. Vanhempi ohjelmistosuunnittelija, verkkojärjestelmäsuunnittelija Vanhemmat ohjelmistosuunnittelijat avustavat projektipäälliköitä ja johtavat lisäksi omia projektejaan. Heidän tulee olla perillä teknologian lisäksi myös hallinnointiin liittyvistä asioista, kuten kulujen- ja työnkulunhallinnasta. Verkkojärjestelmäsuunnittelijat noudattavat projektipäälliköiden ja vanhempien ohjelmistosuunnittelijoiden antamia ohjeita ja työskentelevät järjestelmien kehityksen parissa hyödyntäen uusimpia IT-taitoja. Järjestelmäintegraatiokonsultti Verkkomarkkinoinnin ammattilainen Järjestelmäsuunnittelija Japanissa on kasvava tarve IT-osaamista yrityksiin tuoville ulkoisille konsulteille, sillä yrityksen sisäinen IT-osaaminen on usein puutteellista. Järjestelmäintegraatiokonsultit ovat huippuammattilaisia, jotka tarjoavat konsultointipalveluita asiakasyrityksen järjestelmänsuunnitteluun yrityksen tarpeiden mukaisesti ja joilla on riittävät taidot toteuttaa yritysten välille yhteyksiä, jotka auttavat niitä menestymään nykypäivän kilpailuhenkisessä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Järjestelmäintegraatiokonsultin tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja vastata niihin, sekä heillä tulee olla hyvät IT-, viestintä- ja hallinnolliset valmiudet. Verkkomarkkinoinnin ammattilaiset ovat huippuosaajia, jotka hallitsevat sähköisen kaupankäynnin ja osaavat luoda siihen vaadittavia sivustoja ja luonnostella strategioita verkon kautta tarjottaville palveluille sekä hallitsevat markkinointitekniikat, joita vaaditaan kuluttajien verkkokäyttäytymisen ymmärtämiseen. Verkkomarkkinoinnin ammattilaisilla tulee olla erinomaiset tiedot liiketoiminnasta sekä kattavat tiedot ja taidot verkkoihin liittyvistä asioista, kuten jakelujärjestelmistä ja verkkoturvallisuudesta. Järjestelmäsuunnittelijat ovat huippuammattilaisia, jotka analysoivat yritysten IT-strategioihin liittyviä ongelmia, kehittävät puitteet ratkaisujen löytämiseksi ja suunnittelevat uusia järjestelmäarkkitehtuureja, joihin sisältyvät yhä monimutkaisemmat jo olemassa olevat järjestelmät. Järjestelmäsuunnittelijat ovat keskeisessä roolissa yhdistämässä yritysten strategiasuunnitelmat varsinaiseen järjestelmän kehittämiseen. Näin ollen heillä tulee olla IT-taitojen lisäksi myös kattava tietämys liiketoiminnasta, hallinnosta ja johtamisesta. 8 9

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 3/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Tutkinnot ja ainejäjestöt Asiakaskokemus on joukkoälyä Sprinttiprojektit PÄÄKIRJOITUS Yllätin itseni tutkailemasta etelänmatkoja. Joko kesän lämpö

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista.

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. Saija Mäki-Komsi Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. SAATESANAT Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat,

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot