PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Tramadin on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Tramadinia 3. Miten Tramadinia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Tramadinin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. Mitä Tramadin on ja mihin sitä käytetään Tramadinin sisältämä tramadoli kuuluu keskushermoston kautta vaikuttavien kipulääkkeiden ryhmään. Tramadin on tarkoitettu keskivaikeiden ja vaikeiden kipujen hoitoon. 2. Ennen kuin käytät Tramadinia Älä käytä Tramadinia: - jos olet yliherkkä (allerginen) tramadolille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle - jos sinulle Tramadin hoidon aikana määrätään tai on aiemmin määrätty samanaikainen moklobemidi- (masennuslääke) tai selegiliinilääkitys (Parkinsonin taudin lääke) - jos sinulla on todettu vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta - jos sinulla on todettu vaikeahoitoinen epilepsia - opiaattiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoidossa. Ole erityisen varovainen Tramadinin suhteen: - jos sinulla on todettu epilepsia tai muu kouristustaipumus - jos sinulla on todettu kallovamma tai kohonnut kallonsisäinen paine - jos käytät samanaikaisesti muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (ks. Muiden lääkkeiden käyttö) - jos sinulla on hengityshäiriöitä Tramadinin käyttö ruoan ja juoman kanssa Tramadin kapseli voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Ruokailu ei vaikuta tramadolin imeytymiseen. Raskaus Tramadinia ei saa käyttää raskauden aikana. Imettäminen Tramadinia ei saa käyttää imetyksen aikana. Poikkeustapauksessa lääkäri voi antaa luvan yksittäisen annoksen käyttöön ja ohjeen imettämisestä. Ajaminen ja koneiden käyttö Tramadin saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta sekä näön hämärtymistä ja siten huonontaa reaktiokykyäsi. Jos reaktiokykysi on mielestäsi heikentynyt, älä aja autoa tai muuta ajoneuvoa, älä käytä sähkötyökaluja, koneita tai tarkkuutta vaatia laitteita. Muiden lääkkeiden käyttö Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Tramadin voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet

2 äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt ja luontaistuotteita. Muista ilmoittaa lääkärille Tramadin lääkityksestä, jos sinulle vielä hoidon kestäessä tai pian sen lopettamisen jälkeen määrätään jotain muuta lääkettä. Tramadinia ei tule käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa (tiettyjä masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä). Tramadinin vaikutus voi muuttua, jos käytät seuraavia lääkkeitä: - karpamatsepiinia (epilepsialääke) - simetidiini (vatsalääke) - ritonaviiri (HIV-lääke) - pentatsosiini, nalbufiini tai buprenofriini (kipulääkkeitä) - ondasentronia Lääkärisi kertoo, voitko käyttää tramadinia ja millä annoksella. Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille (haittavaikutusten riski kasvaa): - jos käytät muita keskushermostoon vaikuttavia aineita kuten alkoholia, muita keskushermoston kautta vaikuttavia kipulääkkeitä, unilääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä, sillä niiden samanaikainen käyttö voimistaa tramadolin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Voit tuntea olosi tokkuraisemmaksi tai tuntea pyörtyväsi. Kerro lääkärille, jos näin tapahtuu. - jos käytät jotain masennus- tai psyykenlääkettä - jos käytät bupropionia (tupakoinnin lopettamiseksi käytettävä lääke) - käytät lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa kouristuksia, esim. tietyt masennuslääkkeet. Riski kouristuskohtauksiin kasvaa, jos käytät samanaikaisesti Tramadinia. Lääkärisi kertoo, voitko käyttää Tramadinia. - käytät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI:t) tai MAO:n estäjiä (masennuksen hoitoon). Tramadinilla voi olla yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa ja voit saada oireita kuten sekavuutta, levottomuutta, kuumetta, hikoilua, raajojen tai silmien epätarkoituksenmukaisia liikkeitä, hallitsematonta lihasten nykimistä tai ripulia. - käytät kumariinityyppisiä hyytymisenestolääkkeitä (verenohennuslääkkeitä) esim. varfariinia yhdessä Tramadinin kanssa. Lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa veren hyytymiseen ja siten aiheuttaa verenvuotoja. 3. Miten Tramadinia käytetään Annostus Noudata aina lääkärin määräämää potilaskohtaista annostusta. Jos olet epävarma annostuksesta, tarkista asia lääkäriltäsi tai apteekista. Jos sinusta tuntuu, että Tramadinin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin. Kapselit otetaan kokonaisena riittävän nestemäärän kera. Jos otat enemmän Tramadinia kuin sinun pitäisi Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: , keskus ), jos olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen. Jos unohdat ottaa Tramadinia Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikilla lääkkeillä, myös Tramadinilla voi olla haittavaikutuksia. Mahdolliset haittavaikutukset esiintyvyysluokittain: Hyvin yleisiä (yli 10 %): Pahoinvointi ja pyörrytys, huimaus. Yleisiä (1-10 %): Päänsärky, oksentelu, hikoilu, suun kuivuminen,ummetus ja väsymys. Melko harvinaisia (0,1-1 %):

3 Ripuli, vatsakipu, allergiset ihoreaktiot, pystyasentoon liittyvä verenpaineen alhaisuus, verenkiertoelimistön virhetoiminnosta johtuva pyörtyminen (kardiovaskulaarinen kollapsi) ja sydämen tiheälyöntisyys. Maha-suolikanavan ärsytys (paineen tunnetta mahassa ja mahan turvotus) ja iho-oireet (kutina, ihottuma ja nokkosihottuma). Harvinaisia tai hyvin harvinaisia (alle 0,1 %): Epileptiset kouristukset. Sydämen harvalyöntisyys tai tiheälyöntisyys, kohonnut verenpaine, hengenahdistus, keuhkoputken seinämän kouristus, hengityksen vinkuminen, hengityslama, kohtauksittain esiintyvä paikallinen ihoturvotus (angioedeema) ja nopeasti kehittyvä voimakas yleisoirein esiintyvä allerginen reaktio (anafylaksia). Maksan entsyymiarvojen kohoaminen. Kiihtyneisyys, epämiellyttävä olotila, aktiivisuuden ja päätöksentekokäyttäytymisen muutokset sekä havaintohäiriöt. Näköhäiriöt, ruokahalun muutokset, lihasheikkous ja virtsaamisoireet. Lääkeaineriippuvuutta ja hoidon lopettamisen jälkeisiä vieroitusoireita voi esiintyä. Neuvottele sen vuoksi lääkärin kanssa hoidon kestosta. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole kerrottu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. 5. Tramadinin säilyttäminen Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 30 ºC. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Toimita käyttämättä jäänyt tai vanhentunut lääke apteekkiin hävitettäväksi. 6. Muuta tietoa Mitä Tramadin sisältää? Yksi 50 mg:n kapseli sisältää: Vaikuttavana aineena 50 mg tramadolihydrokloridia. Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti. Lisäksi kapselin kuori sisältää liivatetta, titaanidioksidia (E 171), rautaoksidia (E 172) ja indigokarmiinia (E 132). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Kova liivatekapseli koko 3, runko-osa oranssi, yläosa vihreä, sisältö valkoista jauhetta. Pakkauskoot: 20, 100 kapselia. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, Saksa. Valmistaja Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren, Saksa. Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo Puh: Tämä pakkausseloste on viimeksi päivitetty

4 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tramadin 50 mg hård kapsel Tramadolhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad är Tramadin och vad används det för 2. Innan du använder Tramadin 3. Hur du använder Tramadin 4. Eventuella biverkningar 5. Förvaring av Tramadin 6. Övriga upplysningar 1.Vad är Tramadin och vad används det för Tramadolet i Tramadin tillhör läkemedelsgruppen centralt verkande analgetika. Tramadin är avsedd för behandling av måttlig till svår smärta. 2.Innan du använder Tramadin Använd inte Tramadin: - om du är överkänslig (allergisk) mot tramadol eller något av övriga innehållsämnen - om du under Tramadin -behandlingen blir eller tidigare har blivit ordinerad samtidig medicinering med moklobemid (medel mot depression) eller selegilin (medel mot Parkinsons sjukdom) - om du har kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion - om du lider av svårbehandlad epilepsivid - substitutions- eller avvänjningsvård av läkemedelsberoende. Var särskilt försiktig med Tramadin: - om du har epilepsi eller annan benägenhet för kramper - om du har skallskada eller förhöjt tryck i huvudet - om du samtidigt använder andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (se Användning av andra läkemedel ) - om du har andningsstörningar Användning av Tramadin med mat och dryck Tramadin tas tillsammans med vätska och kan tas på fastande mage eller i samband med måltid. Samtidigt intag av föda påverkar inte upptaget av Tramadin. Graviditet Tramadin får inte användas under graviditet. Amning Tramadin får inte användas under amning. I undantagsfall kan läkaren ge lov till enskilddos och rådgivning om amning. Körförmåga och användning av maskiner Tramadin kan orsaka trötthet, svindel samt dimsyn och således bidra till nedsatt reaktionsförmåga. Om du känner att din reaktionsförmåga är nedsatt, ska du inte köra bil eller något annat fordon, inte heller använda elapparater eller maskiner. Användning av andra läkemedel

5 Effekten och säkerheten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Andra läkemedel kan i sin tur påverkas om man tar dem samtidigt som Tramadin. Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Tala även om för din läkare om du blir ordinerad annan medicin under behandlingen med Tramadin eller strax efter att behandlingen upphört. Tramadin skall inte användas samtidigt med MAO-hämmare (vissa läkemedel som används vid behandling av depression). Den effekten hos Tramadin kan ändras, om följande läkemedel används samtidigt: - karbamazepin (epilepsiläkemedel) -cimetidin (magmedicin) -ritonavir (HIV medicin) - pentazocin, nalbufin eller buprenorfin (smärtstillande medel) - ondansetron (läkemedel mot illamående) Din läkare berättar om du kan använda Tramal och med vilken dos. Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till (risken för biverkningar växer)om du använder: - andra ämnen som påverkar det centrala nervsystemet såsom alkohol, andra centralt verkande smärtmediciner, sömnmediciner eller lugnande läkemedel, eftersom samtidig användning av dessa förstärker tramadols hämmande effekt på det centrala nervsystemet Samtidig användning kan förorsaka trötthet och känsla av svindel. Berätta till läkaren om detta händer. - läkemedel mot depression eller psykofarmaka - bupropion (medel mot rökavvänjning) - du använder läkemedel, som kan förorsaka spasmer (kramper), t.ex. läkemedel vid behandling av psykiska sjukdomar (såsom antidepressiva medel). Risken för kramper kan öka, om du samtidigt - använder Tramadin. Din läkare berättar om Tramadin är lämplig för dig. - du använder selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller MAO-hämmare (för behandling av depression). Tramadin kan påverka deras effekt och kan i enstaka fall förorsaka sk. serotoninsyndrom. Symtom av serotoninsyndrom kan t.ex. vara förvirring, rastlöshet, feber, svettning, okoordinerade rörelser i extremiteter och ögon, ofrivilliga muskelryckningar eller diarré. - du använder kumarin antikoagulantia (blodförtunningsmedicin), t.ex. warfarin, tillsammans med Tramadin. Samtidig användning av dessa läkemedel kan påverka blodets koagulation och således förorsaka blödningar. 3.Hur du använder Tramadin Dosering Följ alltid den individuella doseringen läkaren har föreskrivit. Rådfråga din läkare eller farmaceut angående doseringen om du är osäker. Om du upplever att effekten av Tramadin är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut. Kapslarna bör intas hela med tillräcklig mängd vatten. Om du tar mera Tramadin än vad du borde Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: , central ). Om du har glömt att ta Tramadin Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. 4.Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan Tramadin ha biverkningar. Möjliga biverkningar enligt förekomstklasser:

6 Mycket vanliga (över 10 %): Illamående, svindel och yrsel. Vanliga (1 10 %): Huvudvärk, uppkastningar, svettning, muntorrhet, förstoppning,och trötthet. Mindre vanliga (0,1 1 %): Diarré, magont, allergiska hudreaktioner, lågt blodtryck i upprätt läge, svimning på grund av störningar i blodcirkulationen (kardiovaskulär kollaps) och hjärtklappning. Irritationer i matsmältningskanalen (tryckkänsla eller uppsvälld mage) och hudreaktioner (klåda, eksem och nässelutslag). Sällsynta eller mycket sällsynta (under 0,1 %): Epileptiska kramper. Långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm, förhöjt blodtryck, andnöd, bronkospasmer, pipande andning, andningsstillestånd, periodiskt uppträdande lokala ansvällningar av huden (angioödem) samt häftigt inträdande allergisk reaktion (anafylaxi) med allmänsymptom. Upphetsning, känsla av obehag, aktivitetsförändringar, förändrad förmåga att fatta beslut samt observationsstörningar. Synstörningar, aptitförändringar, muskelsvaghet och urineringssymptom. Beroendehet och abstinenssymptom efter avslutad behandling kan förekomma. Rådgör därför med din läkare gällande längden på behandlingen. Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut. 5.Förvaring av Tramadin Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande. 6.Övriga upplysningar Vad innehåller Tramadin? En kapsel á 50 mg innehåller: Det aktiva innehållsämnet är tramadolhydroklorid 50 mg. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kalciumvätefosfatdihydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat. Kapselhöljet innehåller gelatin, titandioxid (E 171), järnoxid (E 172) och indigokarmin (E 132). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Hård gelatinkapseln, storlek 3, orange basdel och grön hatt, innehållande vitt pulver. Förpackningstorlekar: 20, 100 kapslar. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, Tyskland. Tillverkare Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren, Tyskland. Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning: ratiopharm Oy PB 67

7 02631 Esbo Tel: Bipacksedeln är reviderad den

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Xenazine 25 mg tabletit. tetrabenatsiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Xenazine 25 mg tabletit. tetrabenatsiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Xenazine 25 mg tabletit tetrabenatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot