Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Opetussuunnitelma

2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Forssassa laaja-alaisesti. Pääalueet ovat ääni- ja videotuotanto, valokuvaus ja kuvankäsittely, graafinen suunnittelu sekä verkkojulkaisu- ja multimedia. Media-assistentin tutkintoon kouluttava audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto koostuu yleisopinnoista, ensimmäisenä vuonna suoritettavasta perusosaamisen opintokokonaisuudesta, ammatillisista opinnoista, työssäoppimisjaksoista, sekä valinnaisaineista. Tutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin. Forssan ammatti-instituutissa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli opiskella ylioppilaaksi ammatillisen koulutuksen ohella. Viestinnän opiskelu koostuu yhteensä 15 jaksosta. Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7-8 viikon mittaiseen opintojaksoon. Pääsääntöisesti tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa. Työssäoppimisen jaksot ovat yhteensä 20 opintoviikkoa. Alan työpaikkoja on elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja tv-yrityksissä ja uusmedian osalta mm. ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, tv- ja radioyhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Alan työntekijöiden on seurattava oman alansa tekniikan kehitystä jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot. Työelämään tutustuttaessa olisi tärkeää muistaa sekin, että valtaosa uusista viestintäammateista on muualla kuin viestintätoimialalla. Media-ala on trendikäs koulutusala. Työllistyminen heti tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole taattua. Opinnot antavat kuitenkin hyvän pohjan tietoyhteiskunnassa tarvittavaan tieto- ja viestintätekniikan hallintaan, suulliseen, kirjalliseen ja visuaaliseen viestintään sekä sisällöntuotantoon ja ohjelmisto-osaamiseen. Audiovisuaalisen viestinnän pedagoginen pohja on kriittisessä mediakasvatuksessa, audiovisuaalisen kulttuurin historian ja nykyisyyden tuntemuksessa, sekä tekemällä oppimisessa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 120 ov YHTEISET OPINNOT Pakolliset opintokokonaisuudet Valinnaiset opintokokonaisuudet AMMATILLISET OPINNOT TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 16 ov 4 ov 30 ov 60 ov 20 ov 90 ov 10 ov

3 YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET pakolliset valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli 0-4 ov Vieras kieli 0-4 ov Matematiikka 3 ov 0-4 ov Fysiikka ja kemia 0-4 ov Yhteiskunta- yritys- ja työelämätieto 0-4 ov Liikunta 0-4 ov Terveystieto 0-4 ov Taide ja kulttuuri 0-4 ov yhteensä 16 ov 4 ov 20 ov Valinnaisia yhteisiä lisäopintoja voidaan valita myös seuraavista aihealueista: Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSOSAAMINEN 30 ov Orientoivat opinnot Tietokone työvälineenä Suullinen ja kirjallinen viestintä Ammattienglanti Taidehistoria Piirustus Graafisen suunnittelun perusteet Audiovisuaalinen mediakulttuuri Valokuvaus Kuvankäsittely Videokuvaus ja editointi Audio ja midi Valaisu ja näyttämötekniikka Internettekniikka ja digijulkaiseminen Verkkopalveluprojekti AV-tuotanto Multimediatuotanto Perusosaamisen näyttö KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 60 ov Mediailmaisu 10 ov Mediatekniikka 24 ov - valokuvaus ja kuvankäsittely 6 ov - graafinen suunnittelu ja taitto 6 ov - video- ja äänitekniikka 6 ov - verkkojulkaisu ja multimedia 6 ov Mediatuotanto 6 ov - portfolio - opinnäytetyö 2-4 ov Työssäoppiminen 20 ov

4 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov Orientoivat opinnot Oppimistavoite: Tutustutaan oppilaitokseen, opiskelutovereihin ja opettajiin sekä omaksutaan tutkinnon rakenne, oppimistavoitteet, opiskelumenetelmät ja arvioinnin perusteet. Opiskelija sisäistää vertais- ja itsearvioinnin merkityksen opettajan suorittaman arvioinnin ja työelämän näyttöjen ohella. Lisäksi hän omaksuu portfoliotyöskentelyn merkityksen kulttuurialaan liittyvän osaamisen salkkuna. Sisältö: Ryhmäytyminen, opintosuunnitelman perusteiden tuntemus, oppilaitoksen järjestyssäännöt, oppimisvalmiuksien kartoitus ja tukeminen. Portfolion avaus. Tietokone työvälineenä Oppimistavoite: Opiskelija saavuttaa tietokoneen käytön perusvalmiudet sekä toimisto-ohjelmista tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan hallinnan, oppiin alan käsitteistöä ja toimintaperiaatteita. Hän osaa soveltaa taitojaan opintoihin liittyvissä harjoitustehtävissä ja raportoinnissa. Opiskelija ymmärtää tietoturvan merkityksen sekä sitoutuu kunnioittamaan oppilaitoksen tietoturvaohjeita. Hän harjaantuu tiedonhaun taidoissa käyttäen apunaan Internetiä ja kirjallisia lähteitä. Sisältö: Tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, käyttöjärjestelmä ja oppilaitoksen tietoverkko, Internet. Suullinen ja kirjallinen viestintä Oppimistavoite: Opiskelija sisäistää ryhmäviestinnän taitojen merkityksen viestinnän opiskelun eräänä keskeisenä osa-alueena. Hän harjaantuu suullisen viestinnän taidoissa, ymmärtää kuuntelemisen merkityksen, omaksuu kirjallisten raporttien muotovaatimukset sekä oppii pitämään oppimispäiväkirjaa. Opiskelija harjaantuu asettamaan näytteille oman työnsä tuloksia ja on valmis ottamaan niistä palautetta. Sisältö: Keskusteluharjoitukset, kirjalliset raportit, puheviestinnän tilanteet ja oman viestintätyylin tunnistaminen. Ammattienglanti Oppimistavoite: Opiskelija pystyy käyttämään englanninkielisiä ohjelmistoja työvälineenä sekä käyttämään englanninkielisiä työohjeita ja manuaaleja. Hän osaa kirjoittaa englanninkielisen työpaikkahakemuksen ja osaa keskustella työnhaun haastattelutilanteessa. Hän tuntee oman alansa keskeistä sanastoa ja pystyy hakemaan tietoa englanniksi. Sisältö: demoharjoitukset, tutoriaalit, tiedonhaku, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Kulttuuriosaaminen Taidehistoria Oppimistavoite: Opiskelija omaa perustiedot taidehistorian tyylikausista ja tunnistaa tyylikausien vaikutuksen nykykulttuurissa. Hän osaa hyödyntää historiallisten suuntausten tuntemusta omassa suunnittelussaan. Opiskelija harjaantuu analysoimaan taideteoksia oman aikansa kulttuurin tuotteina ja ymmärtää kansainvälisten taidevirtausten merkityksen kansalliselle kulttuurille. Opiskelija omaa perustiedot länsimaisen taiteen historiasta sekä tuntee myös joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien taidetta ja Suomen taiteen keskeiset taiteilijat ja tyylikaudet. Sisältö: Taidehistorian tyylikausien opiskelu ryhmätyönä, museovierailu. Piirustus Oppimistavoite: Tavoitteena on oppia luonnosteluun ja piirtämiseen liittyvät perustaidot, sommittelu sekä oppia havainnoimaan piirtämällä esineitä, elävää mallia ja ympäristöä. Opiskelija sisäistää luonnostelun ja luovan ilmaisun merkityksen suunnitteluprosessin voiman lähteenä. Sisältö: Teoriaopetus ja harjoitustyöt. Graafisen suunnittelun perusteet Oppimistavoite: Opiskelija omaksuu perustiedot graafisesta suunnittelusta, väreistä, typografiasta ja sommittelusta. Hän tunteen värijärjestelmien fysiologisen perustan, kulttuurisen, psykologisen ja visuaalisen merkityksen sekä osaa soveltaa värejä ilmaisussaan havaitsemista ja sanoman sisältöä tukevalla tavalla. Hän tuntee typografian peruskäsitteet ja kirjasinperheet sekä harjaantuu huomioimaan luettavuuden sekä esteettisyyden merkityksen. Opiskelija omaksuu Freehandin ja Illustrator CS2:n perusteet ja pystyy käyttämään kyseisiä vektorigrafiikan ohjelmistoja esim. kutsujen,

5 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov käyntikorttien, julisteiden ja esitteiden taitossa ja graafisen ilmeen, kuten logojen, suunnittelussa. Sisältö: luennot, analyysit, ryhmätyöt ja harjoitukset, kertauskoe. Perusosaamisen näyttö: graafisen suunnittelun osatehtävä. Audiovisuaalinen mediakulttuuri Oppimistavoite: Opintojaksossa perehdytään audiovisuaalisen mediakulttuurin historiaan ja nykykulttuuriin. Opintojakson painopiste on medialukutaidon harjaannuttamisessa, alan ja toimintaympäristön tuntemuksessa. Opiskelija pohtii asemaansa median käyttäjänä ja vastaanottajana sekä suuntaa ajatteluaan mediasisältöjen tekijäksi tutustumalla alan ammattikäytäntöihin. Sisältö: Opetuskeskustelu, analyysit, vierailut ja harjoitustyöt. Tieto- ja viestintätekniikka Valokuvaus Oppimistavoite: Opiskelija oppii valokuvaamaan digikameralla, hallitsemaan kameratekniikan ja harjaantuu kuvanlukutaidossa. Hän omaksuu kameratekniikan keskeiset käsitteet ja kuvan tuotantoprosessin vaiheet sekä opiskelee valokuvauksen historiaa. Kuvasommittelu ja rajaus, kuvakoot ja valaistuksen rakentaminen ovat valokuvauksen kerronnan ilmaisullisia perustaitoja. Opintojakson aikana saadaan myös tekniset valmiudet digijärjestelmäkameran käyttöön, sekä kuvan käyttöön erilaisissa käyttötarkoituksissa ja julkaisuympäristöissä. Sisältö: Teoriaopetus, kuvauskeikat, harjoitukset ja valokuvauksen ulkomaisten ja kotimaisten gurujen tuntemus. Perusosaamisen näyttö: valokuvauksen osatehtävä. Kuvankäsittely Oppimistavoite: Opiskelija ymmärtää digitaalisen kuvan ominaisuudet, tuntee tiedostomuodot ja niiden käyttötarkoitukset. Hän osaa skannata valokuvia, dioja ja negatiiveja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset työmenetelmät. Kuvankäsittelyn perusteita ovat kuvatiedostojen koon muuttaminen, kuvan pakkaaminen eri käyttötarkoitukseen ja värijärjestelmien hallinta sekä tiedostojen tallennusmuodot. Kuvankäsittelyn ilmaisua harjoitellaan luovien kuvamanipulaatiotehtävien avulla sekä kuvan tulostamista ja julkaisua Internetissä. Kuvan käyttöön liittyvät eettiset ja juridiset säännöt omaksutaan valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyvien opintojen yhteydessä. Opintojakson aikana opiskellaan PhotoShop CS 2:n ja Corel Draw - ohjelman perusteet. Sisältö: Teoriaopetus ja harjoitukset. Perusosaamisen näyttö: kuvankäsittelyn osatehtävä. Videokuvaus ja editointi Oppimistavoite: Opiskelija osaa videokuvauksen, videoeditoinnin ja jälkituotannon perusteet. Hän osaa videokuvauksen perusasiat sekä teoriassa että käytännössä: kuvakoot ja rajauksen, sommittelun, huomiopisteen, valaistuksen ja liiketilan sekä suojaviivan periaatteet. Kameratyön tekninen osaaminen painottuu syväterävyyden hahmottamiseen ja hyväksikäyttöön, värilämpötiloihin, valkobalanssiin ja kameran käyttöön eri olosuhteissa. Opiskelija hallitsee digitaalisen leikkaamisen perusteet, leikkauksen dynamiikan ja dramaturgian, värimäärittelyn ja tyylilliset kerronnan keinot. Opiskelija tuntee videotuotantoon liittyvät keskeiset käsitteet, kansainvälisten standardit ja videoformaatit sekä hallitsee laitteiden kytkennät. Sisältö: Teoriaopetus, kuvausharjoitukset ja editointinäytteet. Perusosaamisen näyttö: videokuvauksen, editoinnin ja jälkituotannon osatehtävä. Audio ja midi 2ov Oppimistavoite: Opiskelija osaa äänityön keskeiset käsitteet, midin ja audion teoriaa, tuntee laitekannan ja hallitsee johtojen kytkennät. Kurssin harjoituksissa toteutetaan äänimaisema ja kuunnelma. Äänikurssin aikana opetellaan audioohjelma Sound Forgen ja audio/midi-ohjelma Sonarin käytön perusteet äänen tuottamisessa, äänittämisessä ja editoinnissa. Lisäksi opetellaan mikrofonin ja kannettavien tallentimien käyttöä eri äänilähteiden äänittämisessä. Sisältö: Äänituotannon ja editoinnin työvälineiden käytön perusteiden opiskelu, teoria, harjoitukset ja kirjallinen koe.

6 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov Valaisu ja näyttämötekniikka Oppimistavoite: Opiskelija hahmottaa eri tuotantomuotojen vaatiman valaisutekniikan ja oppii tuntemaan äänityössä käytettävät peruslaitteet. Opiskelija oppii kytkemään, käyttämään ja ripustamaan valaisulaitteita oikein ja hahmottamaan äänentoiston suunnittelun ja teknisen toteuttamisen, sekä ratkaisemaan ongelmatilanteissa virheet. Sisältö: Luennot, harjoitukset ja demot. Internettekniikka ja digijulkaiseminen Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii verkkojulkaisemisen perusteet: html-kielen, tyylitiedostojen käytön, hyperlinkityksen sekä kuvien optimoinnin verkkojulkaisemista varten. Hän osaa julkaista www-sivut palvelimella ja päivittää verkkojulkaisua. Hän soveltaa oppimaansa pienimuotoisten kotisivujen tuottamiseen persoonallisella tavalla. Sisältö: Teoriaopetus, harjoitukset ja soveltava harjoitusprojekti. Projektiosaaminen ja mediatuotanto Verkkopalveluprojekti Oppimistavoite: Opiskelija omaksuu verkkopalvelun tuotantoprosessin keskeiset tuotantovaiheet: ideoinnin, suunnittelun, käsikirjoittamisen ja tuotannon vaiheet. Hän oppii suunnittelutekniikat ja testauksen, sekä ymmärtää käytettävyyden ja saavutettavuuden merkityksen verkkosivujen tuotannossa. Hän omaksuu tuotantoprosessin vaiheistamisen tärkeyden, työnjaon sekä resursoinnin ja budjetoinnin merkityksen. Hän perehtyy tekijänoikeuslainsäädäntöön, tuotantoon liittyviin sopimuksiin ja julkisuuslainsäädäntöön. sekä työvaiheiden suunnittelu, työvälineiden hallinta ja videotuotannon jälkituotanto ovat myös opintojakson keskeiset osa-alueet. Sisältö: harjoitusprojekti. Multimediatuotanto Oppimistavoite: Johdattaa opiskelija multimediateoksen tuotantoprosessiin, mediailmaisun välineiden valintaan ja ilmaisun välittämiseen vastaanottajalle. Opintojaksolla sovelletaan audiovisuaalisen viestinnän perustaitoja multimedian tuotantoprosessiin ja osoitetaan perusosaamisen näytön avulla oman perusosaamisen taso. Sisältö: Flash-perusteet, multimediasoveluksen rakentamisen teoria ja harjoitukset. Perusosaamisen näyttö Ensimmäisen vuosikurssilla viimeisellä jaksolla suoritetaan nuorten näyttötutkintoihin sisältyvä perusosaamisen näyttö, joka kattaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin aikana opetellut keskeiset osa-alueet: valokuva, kuvankäsittelu, graafinen suunnittelu ja taitto, ääni- ja videotuotanto sekä multimedia tai verkkojulkaisu. Näytön oheislukemistona suositellaan kertaamaan teoreettiset perusasiat, suositeltava teos: Vesa Keränen, Jukka Penttinen ja Niko Lamberg: Digitaalinen Media. Docendo, Sisältö: näyttösuunnitelma ja näyttötyö sekä arviointikeskustelu. Sisältö: Luennot, harjoitukset, analyysit ja prototyyppiharjoitukset. AV-tuotanto Oppimistavoite: Opiskelija oppii videotuotannon ja televisio-ohjelmien tuotantoprosessin. Opintojaksolla harjoitellaan videotuotannon taitoja pienryhmissä. Videotyö suunnitellaan, harjoitellaan ja tuotantoprosessi aikataulutetaan. Opintojaksolla opitaan tv- ja elokuvakerronnan lajityyppejä ja ilmaisumuodon perinnettä. Ryhmäviestinnän taidot,

7 Koulutusalan ammatilliset opinnot 40 ov Ammatilliset opinnot jakautuvat kolmeen pääalueeseen, jotka ovat mediailmaisu, mediatekniikka ja mediatuotanto. Mediailmaisun opinnoissa syvennytään tarkastelemaan mediakulttuuria esteettisenä, eettisenä ja historiallisena jatkumona. Mediatekniikan osa-alueina ovat audio ja video, valokuvaus, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu sekä verkkojulkaisu ja multimedia. Mediatuotannon opinnot sisältävät projektinhallinnan syventäviä opintoja ja osallistumisen ulkopuolisiin tilaustöihin. Ammatillisten opintojen yhteydessä opiskelija suorittaa neljä näyttöä, joista vähintään kaksi suoritetaan työssäoppimisen jaksolla työelämän näyttönä. Ammatillisiin opintoihin kuuluvat lisäksi opinnäytetyö ja sähköinen portfolio. Mediailmaisu 10 ov Oppimistavoite: Mediailmaisun opinnot tukevat opiskelijan kykyä hahmottaa audiovisuaalisen mediakulttuurin kenttää, medialukutaitoa ja mediatuntemusta. Viestinnän ammattikäytäntöihin perehdytään journalismin, mainonnan, elokuvakerronnan, yhteisöviestinnän ja kuvallisen ilmaisun opinnoissa. Mediailmaisun kursseilla tarkastellaan viestinnän käytäntöjä paitsi teoreettisesti, myös käytännön harjoitusten avulla taitoja ja osaamista syventäen. Mediailmaisun opintojaksot antaa valmiuksia työssäoppimisen jaksolla suoriutumiseen, kartuttavat media-alan tuntemusta ja oman ammattialan tuntemusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Sisältö: teoriaopetus ja harjoitustyöt, työpaikkavierailut ja kirjatentti. Mainonnan opintojakson aikana tentitään Mainonnan ABC - käsikirja. Osa opetuskokonaisuuksista voidaan suorittaa työelämän näyttönä. Mediatekniikka 24 ov Valokuvaus ja kuvankäsittely 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija syventää valokuvauksen ja kuvankäsittelyn osaamistaan kamerankäytön, valaistuksen, sommittelun, teorian ja tekniikan hallinnassa, sekä kuvankäsittelyn ja värienhallinnan, tulostamisen ja aineiston viimeistelyn opinnoilla. Opintojaksolla perehdytään kuvareportaasiin, yökuvaukseen, studio- ja tuotekuvaukseen, sekä valokuvauksen erityistekniikoihin ja valo-oppiin. Kuvankäsittelyssä syvennytään painokelpoisen kuvan tuotantoprosessiin ja tulostukseen. Graafinen suunnittelu ja taitto 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija hallitsee graafisen tuotannon koko prosessin lyijykynäluonnoksesta kirjapainoon tai verkkojulkaisun visuaaliseen ilmeeseen. Hän ymmärtää asiakaslähtöisyyden, kohdeyleisön, tuotteen käyttötarkoituksen ja käyttöympäristön merkityksen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa. Opintojaksolla syvennetään graafiselle suunnittelulle ominaisia taitoja ja tekniikoita, kuten työn idean synnyttäminen, suunnitelman luominen, digitaalinen kuvankäsittely, typografia, grafiikan tuottaminen, taittotyö, tulostaminen ja valmiin työn esittely. Ohjelmistoista opetellaan Indesign CS ja Illustrator CS2 sekä Corel Draw. Sisältö: luennot, harjoitukset ja työelämän näyttö. Video- ja äänitekniikka 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija syventää perusopinnoissa hankkimaansa videokuvauksen, äänen, leikkauksen ja valaisun osaamista. Opiskelija hallitsee kameratekniikan, valaisutekniikan, editoinnin ja valmiin videon siirtämisen nauhatallenteeksi, DVDtallenteeksi tai verkkoon. Äänitekniikassa käsitellään äänittämistä, mikrofonit, editointi ja jälkituotanto, sekä perehdytään musiikkiteollisuuden tuotantoprosessiin stagella ja studiolla. Sisältö: Televisio- ja radio-ohjelmien harjoitusproduktiot, mainoselokuva. Osa opintokokonaisuuksista voidaan suorittaa ja arvioida työelämän näyttönä. Verkkojulkaisu ja multimedia 6 v Oppimistavoite: Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti verkkojulkaisun ja multimediasovelluksen, joka sisältää myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Hän perehtyy erilaisiin julkaisumuotoihin, sekä osaa julkaista ja päivittää verkkojulkaisun palvelimella. Hän hallitsee verkkoviestinnän ja multimedian keskeiset tuotantovälineet ja tekniikat. Hän osaa toimia tuotantoryhmän jäsenenä vastuullisesti ja tuottamaan sisältöjä verkkoon. Hän ottaa toiminnassaan huomioon tekijänoikeuslait, osaa laatia tuotantoon liittyviä sopimuksia ja dokumentoida työnsä. Sisältö: Teoriaopetus, harjoitukset ja analyysit. Osa osaamisesta voidaan osoittaa myös työelämän näyttönä. Sisältö: luennot, harjoitustyöt ja työpajat.

8 Koulutusalan ammatilliset opinnot 40 ov Mediatuotanto 6 ov Tuotantoprojektit 2-4 ov Oppimistavoite: Opiskelija harjaantuu toimimaan asiakassuhteessa palveluntuottajan roolissa, pitämään tekemistään työtunneista kirjaa ja laatimaan laskun. Opintojakson puitteissa voidaan suorittaa tuotannonhallinnan, tuotantotalouden ja yrittäjyyden sekä tapahtumatuotannon näyttö joko oppilaitoksessa tai työelämän näyttönä. Opiskelija toimii joko tuotantoryhmän jäsenenä tai itsenäisesti. Sisältö: projektityöt, arviointi voidaan toteuttaa myös työelämän näyttönä. Portfolio Oppimistavoite: Portfolio on opiskelijan oma kansio, jonka sisältö karttuu viestinnän opintojen aikana. Se on tärkeä arvioinnin väline itsearvioinnissa ja oman ammatillisen identiteetin kehittymisessä. Portfolion tavoitteena on näytetöiden kokoaminen edustavaksi näytekansioksi, jota opiskelijan on helppo esitellä, kun hän hakee työssäoppimisen paikkoja ja myöhemmin työ- ja jatko-opiskelupaikkoja. Suositeltavaa on, että opiskelija sisällyttää portfolioonsa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon kaikkein keskeisten osaalueiden kursseilla tehtyjä harjoitustöitä. Oman osaamisen salkun tulisi sisältää valmiiden mestariteosten lisäksi myös luonnoksia ja käsikirjoituksia sekä oppimispäiväkirjoja ja raportteja työssäoppimisjaksoilta ja produktioista. Työssäoppiminen 20 ov Oppimistavoite: opiskelijan ammatillinen identiteetti syventyy kolmella työssäoppimisenjaksolla. Opiskelija työskentelee kokopäiväisesti, eli jaksolla noudatetaan normaalia työaikaa. Opiskelija vastaa itse työssäoppimispaikan hakemisesta ja harjoittelujaksoon liittyvien asiakirjojen täyttämisestä. Ohjaava opettaja tukee ja opastaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hakemisessa ja hyväksyy sen ennen työssäoppimissopimuksen tekemistä. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työpaikalla opiskelijan laatiman henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Työpaikan työnohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja arvioivat työssäoppimisen edistymisen palautekeskusteluissa. Sisältö: Työssäoppimisen suorituspaikkoina ovat yleensä mainostoimistot, mediatoimistot, sanomalehdet, radio- ja televisiokanavat, valokuvaamot, kirjapainot, äänistudiot ja teatterit. Sisältö: Portfolion voi toteuttaa verkkojulkaisuna, DVD-tallenteena tai videona, esitteenä tai kansiona. Opinnäytetyö 2-4 ov Oppimistavoite: Opinnäytetyö on tutkinnon osaalueita kokoava tehtäväkokonaisuus, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Opinnäytetyön produktion kulku esitellään kirjallisen raportin muodossa. Opinnäytetyö arvioidaan, ja työn nimi ja arvosana merkitään tutkintotodistukseen. Opinnäytetyötä arvioidessa painotetaan produktiota 60 prosenttia ja kirjallista työtä 40 prosenttia. Opiskelijaa kehotetaan kriittisesti arvioimaan työn laajuus, aiheen rajaus ja produktion toteuttamiseen vaadittavat aika- ja taloudelliset resurssit. Kirjallisen työn minimivaatimus on 10 sivua ja sen tulee täyttää opinnäytetyölle asetetut muotovaatimukset. Sisältö: Produktio, ohjaus, kirjallinen työ ja palautekeskustelut.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus Tulokset syksy 2015 Kokemuksen mukaan 80 % tehtävistä oikein saaneella on hyvät valmiudet jatkaa matematiikan opintoja ts. perustaidot hallussa Tulos-% PM15A

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa

Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa Hankkeen tavoitteet Kehittämistarpeet, päällekkäisyys ja erityispiirteet: Kehittämistarpeet alakohtaisesti: Työelämän tilanne (mm. painoviestintäalan muutos julkaisualaksi)

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 213 215 SISÄLLYS N:o Sivu 213 Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa...

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot