Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Opetussuunnitelma

2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Forssassa laaja-alaisesti. Pääalueet ovat ääni- ja videotuotanto, valokuvaus ja kuvankäsittely, graafinen suunnittelu sekä verkkojulkaisu- ja multimedia. Media-assistentin tutkintoon kouluttava audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto koostuu yleisopinnoista, ensimmäisenä vuonna suoritettavasta perusosaamisen opintokokonaisuudesta, ammatillisista opinnoista, työssäoppimisjaksoista, sekä valinnaisaineista. Tutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin. Forssan ammatti-instituutissa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli opiskella ylioppilaaksi ammatillisen koulutuksen ohella. Viestinnän opiskelu koostuu yhteensä 15 jaksosta. Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7-8 viikon mittaiseen opintojaksoon. Pääsääntöisesti tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa. Työssäoppimisen jaksot ovat yhteensä 20 opintoviikkoa. Alan työpaikkoja on elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja tv-yrityksissä ja uusmedian osalta mm. ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, tv- ja radioyhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Alan työntekijöiden on seurattava oman alansa tekniikan kehitystä jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot. Työelämään tutustuttaessa olisi tärkeää muistaa sekin, että valtaosa uusista viestintäammateista on muualla kuin viestintätoimialalla. Media-ala on trendikäs koulutusala. Työllistyminen heti tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole taattua. Opinnot antavat kuitenkin hyvän pohjan tietoyhteiskunnassa tarvittavaan tieto- ja viestintätekniikan hallintaan, suulliseen, kirjalliseen ja visuaaliseen viestintään sekä sisällöntuotantoon ja ohjelmisto-osaamiseen. Audiovisuaalisen viestinnän pedagoginen pohja on kriittisessä mediakasvatuksessa, audiovisuaalisen kulttuurin historian ja nykyisyyden tuntemuksessa, sekä tekemällä oppimisessa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 120 ov YHTEISET OPINNOT Pakolliset opintokokonaisuudet Valinnaiset opintokokonaisuudet AMMATILLISET OPINNOT TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 16 ov 4 ov 30 ov 60 ov 20 ov 90 ov 10 ov

3 YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET pakolliset valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli 0-4 ov Vieras kieli 0-4 ov Matematiikka 3 ov 0-4 ov Fysiikka ja kemia 0-4 ov Yhteiskunta- yritys- ja työelämätieto 0-4 ov Liikunta 0-4 ov Terveystieto 0-4 ov Taide ja kulttuuri 0-4 ov yhteensä 16 ov 4 ov 20 ov Valinnaisia yhteisiä lisäopintoja voidaan valita myös seuraavista aihealueista: Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSOSAAMINEN 30 ov Orientoivat opinnot Tietokone työvälineenä Suullinen ja kirjallinen viestintä Ammattienglanti Taidehistoria Piirustus Graafisen suunnittelun perusteet Audiovisuaalinen mediakulttuuri Valokuvaus Kuvankäsittely Videokuvaus ja editointi Audio ja midi Valaisu ja näyttämötekniikka Internettekniikka ja digijulkaiseminen Verkkopalveluprojekti AV-tuotanto Multimediatuotanto Perusosaamisen näyttö KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 60 ov Mediailmaisu 10 ov Mediatekniikka 24 ov - valokuvaus ja kuvankäsittely 6 ov - graafinen suunnittelu ja taitto 6 ov - video- ja äänitekniikka 6 ov - verkkojulkaisu ja multimedia 6 ov Mediatuotanto 6 ov - portfolio - opinnäytetyö 2-4 ov Työssäoppiminen 20 ov

4 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov Orientoivat opinnot Oppimistavoite: Tutustutaan oppilaitokseen, opiskelutovereihin ja opettajiin sekä omaksutaan tutkinnon rakenne, oppimistavoitteet, opiskelumenetelmät ja arvioinnin perusteet. Opiskelija sisäistää vertais- ja itsearvioinnin merkityksen opettajan suorittaman arvioinnin ja työelämän näyttöjen ohella. Lisäksi hän omaksuu portfoliotyöskentelyn merkityksen kulttuurialaan liittyvän osaamisen salkkuna. Sisältö: Ryhmäytyminen, opintosuunnitelman perusteiden tuntemus, oppilaitoksen järjestyssäännöt, oppimisvalmiuksien kartoitus ja tukeminen. Portfolion avaus. Tietokone työvälineenä Oppimistavoite: Opiskelija saavuttaa tietokoneen käytön perusvalmiudet sekä toimisto-ohjelmista tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan hallinnan, oppiin alan käsitteistöä ja toimintaperiaatteita. Hän osaa soveltaa taitojaan opintoihin liittyvissä harjoitustehtävissä ja raportoinnissa. Opiskelija ymmärtää tietoturvan merkityksen sekä sitoutuu kunnioittamaan oppilaitoksen tietoturvaohjeita. Hän harjaantuu tiedonhaun taidoissa käyttäen apunaan Internetiä ja kirjallisia lähteitä. Sisältö: Tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, käyttöjärjestelmä ja oppilaitoksen tietoverkko, Internet. Suullinen ja kirjallinen viestintä Oppimistavoite: Opiskelija sisäistää ryhmäviestinnän taitojen merkityksen viestinnän opiskelun eräänä keskeisenä osa-alueena. Hän harjaantuu suullisen viestinnän taidoissa, ymmärtää kuuntelemisen merkityksen, omaksuu kirjallisten raporttien muotovaatimukset sekä oppii pitämään oppimispäiväkirjaa. Opiskelija harjaantuu asettamaan näytteille oman työnsä tuloksia ja on valmis ottamaan niistä palautetta. Sisältö: Keskusteluharjoitukset, kirjalliset raportit, puheviestinnän tilanteet ja oman viestintätyylin tunnistaminen. Ammattienglanti Oppimistavoite: Opiskelija pystyy käyttämään englanninkielisiä ohjelmistoja työvälineenä sekä käyttämään englanninkielisiä työohjeita ja manuaaleja. Hän osaa kirjoittaa englanninkielisen työpaikkahakemuksen ja osaa keskustella työnhaun haastattelutilanteessa. Hän tuntee oman alansa keskeistä sanastoa ja pystyy hakemaan tietoa englanniksi. Sisältö: demoharjoitukset, tutoriaalit, tiedonhaku, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Kulttuuriosaaminen Taidehistoria Oppimistavoite: Opiskelija omaa perustiedot taidehistorian tyylikausista ja tunnistaa tyylikausien vaikutuksen nykykulttuurissa. Hän osaa hyödyntää historiallisten suuntausten tuntemusta omassa suunnittelussaan. Opiskelija harjaantuu analysoimaan taideteoksia oman aikansa kulttuurin tuotteina ja ymmärtää kansainvälisten taidevirtausten merkityksen kansalliselle kulttuurille. Opiskelija omaa perustiedot länsimaisen taiteen historiasta sekä tuntee myös joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien taidetta ja Suomen taiteen keskeiset taiteilijat ja tyylikaudet. Sisältö: Taidehistorian tyylikausien opiskelu ryhmätyönä, museovierailu. Piirustus Oppimistavoite: Tavoitteena on oppia luonnosteluun ja piirtämiseen liittyvät perustaidot, sommittelu sekä oppia havainnoimaan piirtämällä esineitä, elävää mallia ja ympäristöä. Opiskelija sisäistää luonnostelun ja luovan ilmaisun merkityksen suunnitteluprosessin voiman lähteenä. Sisältö: Teoriaopetus ja harjoitustyöt. Graafisen suunnittelun perusteet Oppimistavoite: Opiskelija omaksuu perustiedot graafisesta suunnittelusta, väreistä, typografiasta ja sommittelusta. Hän tunteen värijärjestelmien fysiologisen perustan, kulttuurisen, psykologisen ja visuaalisen merkityksen sekä osaa soveltaa värejä ilmaisussaan havaitsemista ja sanoman sisältöä tukevalla tavalla. Hän tuntee typografian peruskäsitteet ja kirjasinperheet sekä harjaantuu huomioimaan luettavuuden sekä esteettisyyden merkityksen. Opiskelija omaksuu Freehandin ja Illustrator CS2:n perusteet ja pystyy käyttämään kyseisiä vektorigrafiikan ohjelmistoja esim. kutsujen,

5 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov käyntikorttien, julisteiden ja esitteiden taitossa ja graafisen ilmeen, kuten logojen, suunnittelussa. Sisältö: luennot, analyysit, ryhmätyöt ja harjoitukset, kertauskoe. Perusosaamisen näyttö: graafisen suunnittelun osatehtävä. Audiovisuaalinen mediakulttuuri Oppimistavoite: Opintojaksossa perehdytään audiovisuaalisen mediakulttuurin historiaan ja nykykulttuuriin. Opintojakson painopiste on medialukutaidon harjaannuttamisessa, alan ja toimintaympäristön tuntemuksessa. Opiskelija pohtii asemaansa median käyttäjänä ja vastaanottajana sekä suuntaa ajatteluaan mediasisältöjen tekijäksi tutustumalla alan ammattikäytäntöihin. Sisältö: Opetuskeskustelu, analyysit, vierailut ja harjoitustyöt. Tieto- ja viestintätekniikka Valokuvaus Oppimistavoite: Opiskelija oppii valokuvaamaan digikameralla, hallitsemaan kameratekniikan ja harjaantuu kuvanlukutaidossa. Hän omaksuu kameratekniikan keskeiset käsitteet ja kuvan tuotantoprosessin vaiheet sekä opiskelee valokuvauksen historiaa. Kuvasommittelu ja rajaus, kuvakoot ja valaistuksen rakentaminen ovat valokuvauksen kerronnan ilmaisullisia perustaitoja. Opintojakson aikana saadaan myös tekniset valmiudet digijärjestelmäkameran käyttöön, sekä kuvan käyttöön erilaisissa käyttötarkoituksissa ja julkaisuympäristöissä. Sisältö: Teoriaopetus, kuvauskeikat, harjoitukset ja valokuvauksen ulkomaisten ja kotimaisten gurujen tuntemus. Perusosaamisen näyttö: valokuvauksen osatehtävä. Kuvankäsittely Oppimistavoite: Opiskelija ymmärtää digitaalisen kuvan ominaisuudet, tuntee tiedostomuodot ja niiden käyttötarkoitukset. Hän osaa skannata valokuvia, dioja ja negatiiveja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset työmenetelmät. Kuvankäsittelyn perusteita ovat kuvatiedostojen koon muuttaminen, kuvan pakkaaminen eri käyttötarkoitukseen ja värijärjestelmien hallinta sekä tiedostojen tallennusmuodot. Kuvankäsittelyn ilmaisua harjoitellaan luovien kuvamanipulaatiotehtävien avulla sekä kuvan tulostamista ja julkaisua Internetissä. Kuvan käyttöön liittyvät eettiset ja juridiset säännöt omaksutaan valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyvien opintojen yhteydessä. Opintojakson aikana opiskellaan PhotoShop CS 2:n ja Corel Draw - ohjelman perusteet. Sisältö: Teoriaopetus ja harjoitukset. Perusosaamisen näyttö: kuvankäsittelyn osatehtävä. Videokuvaus ja editointi Oppimistavoite: Opiskelija osaa videokuvauksen, videoeditoinnin ja jälkituotannon perusteet. Hän osaa videokuvauksen perusasiat sekä teoriassa että käytännössä: kuvakoot ja rajauksen, sommittelun, huomiopisteen, valaistuksen ja liiketilan sekä suojaviivan periaatteet. Kameratyön tekninen osaaminen painottuu syväterävyyden hahmottamiseen ja hyväksikäyttöön, värilämpötiloihin, valkobalanssiin ja kameran käyttöön eri olosuhteissa. Opiskelija hallitsee digitaalisen leikkaamisen perusteet, leikkauksen dynamiikan ja dramaturgian, värimäärittelyn ja tyylilliset kerronnan keinot. Opiskelija tuntee videotuotantoon liittyvät keskeiset käsitteet, kansainvälisten standardit ja videoformaatit sekä hallitsee laitteiden kytkennät. Sisältö: Teoriaopetus, kuvausharjoitukset ja editointinäytteet. Perusosaamisen näyttö: videokuvauksen, editoinnin ja jälkituotannon osatehtävä. Audio ja midi 2ov Oppimistavoite: Opiskelija osaa äänityön keskeiset käsitteet, midin ja audion teoriaa, tuntee laitekannan ja hallitsee johtojen kytkennät. Kurssin harjoituksissa toteutetaan äänimaisema ja kuunnelma. Äänikurssin aikana opetellaan audioohjelma Sound Forgen ja audio/midi-ohjelma Sonarin käytön perusteet äänen tuottamisessa, äänittämisessä ja editoinnissa. Lisäksi opetellaan mikrofonin ja kannettavien tallentimien käyttöä eri äänilähteiden äänittämisessä. Sisältö: Äänituotannon ja editoinnin työvälineiden käytön perusteiden opiskelu, teoria, harjoitukset ja kirjallinen koe.

6 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov Valaisu ja näyttämötekniikka Oppimistavoite: Opiskelija hahmottaa eri tuotantomuotojen vaatiman valaisutekniikan ja oppii tuntemaan äänityössä käytettävät peruslaitteet. Opiskelija oppii kytkemään, käyttämään ja ripustamaan valaisulaitteita oikein ja hahmottamaan äänentoiston suunnittelun ja teknisen toteuttamisen, sekä ratkaisemaan ongelmatilanteissa virheet. Sisältö: Luennot, harjoitukset ja demot. Internettekniikka ja digijulkaiseminen Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii verkkojulkaisemisen perusteet: html-kielen, tyylitiedostojen käytön, hyperlinkityksen sekä kuvien optimoinnin verkkojulkaisemista varten. Hän osaa julkaista www-sivut palvelimella ja päivittää verkkojulkaisua. Hän soveltaa oppimaansa pienimuotoisten kotisivujen tuottamiseen persoonallisella tavalla. Sisältö: Teoriaopetus, harjoitukset ja soveltava harjoitusprojekti. Projektiosaaminen ja mediatuotanto Verkkopalveluprojekti Oppimistavoite: Opiskelija omaksuu verkkopalvelun tuotantoprosessin keskeiset tuotantovaiheet: ideoinnin, suunnittelun, käsikirjoittamisen ja tuotannon vaiheet. Hän oppii suunnittelutekniikat ja testauksen, sekä ymmärtää käytettävyyden ja saavutettavuuden merkityksen verkkosivujen tuotannossa. Hän omaksuu tuotantoprosessin vaiheistamisen tärkeyden, työnjaon sekä resursoinnin ja budjetoinnin merkityksen. Hän perehtyy tekijänoikeuslainsäädäntöön, tuotantoon liittyviin sopimuksiin ja julkisuuslainsäädäntöön. sekä työvaiheiden suunnittelu, työvälineiden hallinta ja videotuotannon jälkituotanto ovat myös opintojakson keskeiset osa-alueet. Sisältö: harjoitusprojekti. Multimediatuotanto Oppimistavoite: Johdattaa opiskelija multimediateoksen tuotantoprosessiin, mediailmaisun välineiden valintaan ja ilmaisun välittämiseen vastaanottajalle. Opintojaksolla sovelletaan audiovisuaalisen viestinnän perustaitoja multimedian tuotantoprosessiin ja osoitetaan perusosaamisen näytön avulla oman perusosaamisen taso. Sisältö: Flash-perusteet, multimediasoveluksen rakentamisen teoria ja harjoitukset. Perusosaamisen näyttö Ensimmäisen vuosikurssilla viimeisellä jaksolla suoritetaan nuorten näyttötutkintoihin sisältyvä perusosaamisen näyttö, joka kattaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin aikana opetellut keskeiset osa-alueet: valokuva, kuvankäsittelu, graafinen suunnittelu ja taitto, ääni- ja videotuotanto sekä multimedia tai verkkojulkaisu. Näytön oheislukemistona suositellaan kertaamaan teoreettiset perusasiat, suositeltava teos: Vesa Keränen, Jukka Penttinen ja Niko Lamberg: Digitaalinen Media. Docendo, Sisältö: näyttösuunnitelma ja näyttötyö sekä arviointikeskustelu. Sisältö: Luennot, harjoitukset, analyysit ja prototyyppiharjoitukset. AV-tuotanto Oppimistavoite: Opiskelija oppii videotuotannon ja televisio-ohjelmien tuotantoprosessin. Opintojaksolla harjoitellaan videotuotannon taitoja pienryhmissä. Videotyö suunnitellaan, harjoitellaan ja tuotantoprosessi aikataulutetaan. Opintojaksolla opitaan tv- ja elokuvakerronnan lajityyppejä ja ilmaisumuodon perinnettä. Ryhmäviestinnän taidot,

7 Koulutusalan ammatilliset opinnot 40 ov Ammatilliset opinnot jakautuvat kolmeen pääalueeseen, jotka ovat mediailmaisu, mediatekniikka ja mediatuotanto. Mediailmaisun opinnoissa syvennytään tarkastelemaan mediakulttuuria esteettisenä, eettisenä ja historiallisena jatkumona. Mediatekniikan osa-alueina ovat audio ja video, valokuvaus, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu sekä verkkojulkaisu ja multimedia. Mediatuotannon opinnot sisältävät projektinhallinnan syventäviä opintoja ja osallistumisen ulkopuolisiin tilaustöihin. Ammatillisten opintojen yhteydessä opiskelija suorittaa neljä näyttöä, joista vähintään kaksi suoritetaan työssäoppimisen jaksolla työelämän näyttönä. Ammatillisiin opintoihin kuuluvat lisäksi opinnäytetyö ja sähköinen portfolio. Mediailmaisu 10 ov Oppimistavoite: Mediailmaisun opinnot tukevat opiskelijan kykyä hahmottaa audiovisuaalisen mediakulttuurin kenttää, medialukutaitoa ja mediatuntemusta. Viestinnän ammattikäytäntöihin perehdytään journalismin, mainonnan, elokuvakerronnan, yhteisöviestinnän ja kuvallisen ilmaisun opinnoissa. Mediailmaisun kursseilla tarkastellaan viestinnän käytäntöjä paitsi teoreettisesti, myös käytännön harjoitusten avulla taitoja ja osaamista syventäen. Mediailmaisun opintojaksot antaa valmiuksia työssäoppimisen jaksolla suoriutumiseen, kartuttavat media-alan tuntemusta ja oman ammattialan tuntemusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Sisältö: teoriaopetus ja harjoitustyöt, työpaikkavierailut ja kirjatentti. Mainonnan opintojakson aikana tentitään Mainonnan ABC - käsikirja. Osa opetuskokonaisuuksista voidaan suorittaa työelämän näyttönä. Mediatekniikka 24 ov Valokuvaus ja kuvankäsittely 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija syventää valokuvauksen ja kuvankäsittelyn osaamistaan kamerankäytön, valaistuksen, sommittelun, teorian ja tekniikan hallinnassa, sekä kuvankäsittelyn ja värienhallinnan, tulostamisen ja aineiston viimeistelyn opinnoilla. Opintojaksolla perehdytään kuvareportaasiin, yökuvaukseen, studio- ja tuotekuvaukseen, sekä valokuvauksen erityistekniikoihin ja valo-oppiin. Kuvankäsittelyssä syvennytään painokelpoisen kuvan tuotantoprosessiin ja tulostukseen. Graafinen suunnittelu ja taitto 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija hallitsee graafisen tuotannon koko prosessin lyijykynäluonnoksesta kirjapainoon tai verkkojulkaisun visuaaliseen ilmeeseen. Hän ymmärtää asiakaslähtöisyyden, kohdeyleisön, tuotteen käyttötarkoituksen ja käyttöympäristön merkityksen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa. Opintojaksolla syvennetään graafiselle suunnittelulle ominaisia taitoja ja tekniikoita, kuten työn idean synnyttäminen, suunnitelman luominen, digitaalinen kuvankäsittely, typografia, grafiikan tuottaminen, taittotyö, tulostaminen ja valmiin työn esittely. Ohjelmistoista opetellaan Indesign CS ja Illustrator CS2 sekä Corel Draw. Sisältö: luennot, harjoitukset ja työelämän näyttö. Video- ja äänitekniikka 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija syventää perusopinnoissa hankkimaansa videokuvauksen, äänen, leikkauksen ja valaisun osaamista. Opiskelija hallitsee kameratekniikan, valaisutekniikan, editoinnin ja valmiin videon siirtämisen nauhatallenteeksi, DVDtallenteeksi tai verkkoon. Äänitekniikassa käsitellään äänittämistä, mikrofonit, editointi ja jälkituotanto, sekä perehdytään musiikkiteollisuuden tuotantoprosessiin stagella ja studiolla. Sisältö: Televisio- ja radio-ohjelmien harjoitusproduktiot, mainoselokuva. Osa opintokokonaisuuksista voidaan suorittaa ja arvioida työelämän näyttönä. Verkkojulkaisu ja multimedia 6 v Oppimistavoite: Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti verkkojulkaisun ja multimediasovelluksen, joka sisältää myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Hän perehtyy erilaisiin julkaisumuotoihin, sekä osaa julkaista ja päivittää verkkojulkaisun palvelimella. Hän hallitsee verkkoviestinnän ja multimedian keskeiset tuotantovälineet ja tekniikat. Hän osaa toimia tuotantoryhmän jäsenenä vastuullisesti ja tuottamaan sisältöjä verkkoon. Hän ottaa toiminnassaan huomioon tekijänoikeuslait, osaa laatia tuotantoon liittyviä sopimuksia ja dokumentoida työnsä. Sisältö: Teoriaopetus, harjoitukset ja analyysit. Osa osaamisesta voidaan osoittaa myös työelämän näyttönä. Sisältö: luennot, harjoitustyöt ja työpajat.

8 Koulutusalan ammatilliset opinnot 40 ov Mediatuotanto 6 ov Tuotantoprojektit 2-4 ov Oppimistavoite: Opiskelija harjaantuu toimimaan asiakassuhteessa palveluntuottajan roolissa, pitämään tekemistään työtunneista kirjaa ja laatimaan laskun. Opintojakson puitteissa voidaan suorittaa tuotannonhallinnan, tuotantotalouden ja yrittäjyyden sekä tapahtumatuotannon näyttö joko oppilaitoksessa tai työelämän näyttönä. Opiskelija toimii joko tuotantoryhmän jäsenenä tai itsenäisesti. Sisältö: projektityöt, arviointi voidaan toteuttaa myös työelämän näyttönä. Portfolio Oppimistavoite: Portfolio on opiskelijan oma kansio, jonka sisältö karttuu viestinnän opintojen aikana. Se on tärkeä arvioinnin väline itsearvioinnissa ja oman ammatillisen identiteetin kehittymisessä. Portfolion tavoitteena on näytetöiden kokoaminen edustavaksi näytekansioksi, jota opiskelijan on helppo esitellä, kun hän hakee työssäoppimisen paikkoja ja myöhemmin työ- ja jatko-opiskelupaikkoja. Suositeltavaa on, että opiskelija sisällyttää portfolioonsa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon kaikkein keskeisten osaalueiden kursseilla tehtyjä harjoitustöitä. Oman osaamisen salkun tulisi sisältää valmiiden mestariteosten lisäksi myös luonnoksia ja käsikirjoituksia sekä oppimispäiväkirjoja ja raportteja työssäoppimisjaksoilta ja produktioista. Työssäoppiminen 20 ov Oppimistavoite: opiskelijan ammatillinen identiteetti syventyy kolmella työssäoppimisenjaksolla. Opiskelija työskentelee kokopäiväisesti, eli jaksolla noudatetaan normaalia työaikaa. Opiskelija vastaa itse työssäoppimispaikan hakemisesta ja harjoittelujaksoon liittyvien asiakirjojen täyttämisestä. Ohjaava opettaja tukee ja opastaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hakemisessa ja hyväksyy sen ennen työssäoppimissopimuksen tekemistä. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työpaikalla opiskelijan laatiman henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Työpaikan työnohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja arvioivat työssäoppimisen edistymisen palautekeskusteluissa. Sisältö: Työssäoppimisen suorituspaikkoina ovat yleensä mainostoimistot, mediatoimistot, sanomalehdet, radio- ja televisiokanavat, valokuvaamot, kirjapainot, äänistudiot ja teatterit. Sisältö: Portfolion voi toteuttaa verkkojulkaisuna, DVD-tallenteena tai videona, esitteenä tai kansiona. Opinnäytetyö 2-4 ov Oppimistavoite: Opinnäytetyö on tutkinnon osaalueita kokoava tehtäväkokonaisuus, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Opinnäytetyön produktion kulku esitellään kirjallisen raportin muodossa. Opinnäytetyö arvioidaan, ja työn nimi ja arvosana merkitään tutkintotodistukseen. Opinnäytetyötä arvioidessa painotetaan produktiota 60 prosenttia ja kirjallista työtä 40 prosenttia. Opiskelijaa kehotetaan kriittisesti arvioimaan työn laajuus, aiheen rajaus ja produktion toteuttamiseen vaadittavat aika- ja taloudelliset resurssit. Kirjallisen työn minimivaatimus on 10 sivua ja sen tulee täyttää opinnäytetyölle asetetut muotovaatimukset. Sisältö: Produktio, ohjaus, kirjallinen työ ja palautekeskustelut.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattiosaajaksi

Kulttuurialan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Kulttuurialan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Käsi- ja taideteollisuusalan Audiovisuaalisen viestinnän Kuvallisen ilmaisun Tanssialan Musiikkialan Kulttuuriala Kulttuurialalla

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO - valokuvauksen osaamisala

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO - valokuvauksen osaamisala KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO - valokuvauksen osaamisala Tutkintoon valmistava 2-vuotinen monimuotokoulutusohjelma valokuvausalalla toimiville OPETUKSEN PAINOTUS Opetus painottuu Visuaaliviestinnän

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/5 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot