Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Opetussuunnitelma

2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Forssassa laaja-alaisesti. Pääalueet ovat ääni- ja videotuotanto, valokuvaus ja kuvankäsittely, graafinen suunnittelu sekä verkkojulkaisu- ja multimedia. Media-assistentin tutkintoon kouluttava audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto koostuu yleisopinnoista, ensimmäisenä vuonna suoritettavasta perusosaamisen opintokokonaisuudesta, ammatillisista opinnoista, työssäoppimisjaksoista, sekä valinnaisaineista. Tutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin. Forssan ammatti-instituutissa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli opiskella ylioppilaaksi ammatillisen koulutuksen ohella. Viestinnän opiskelu koostuu yhteensä 15 jaksosta. Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7-8 viikon mittaiseen opintojaksoon. Pääsääntöisesti tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa. Työssäoppimisen jaksot ovat yhteensä 20 opintoviikkoa. Alan työpaikkoja on elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja tv-yrityksissä ja uusmedian osalta mm. ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, tv- ja radioyhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Alan työntekijöiden on seurattava oman alansa tekniikan kehitystä jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot. Työelämään tutustuttaessa olisi tärkeää muistaa sekin, että valtaosa uusista viestintäammateista on muualla kuin viestintätoimialalla. Media-ala on trendikäs koulutusala. Työllistyminen heti tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole taattua. Opinnot antavat kuitenkin hyvän pohjan tietoyhteiskunnassa tarvittavaan tieto- ja viestintätekniikan hallintaan, suulliseen, kirjalliseen ja visuaaliseen viestintään sekä sisällöntuotantoon ja ohjelmisto-osaamiseen. Audiovisuaalisen viestinnän pedagoginen pohja on kriittisessä mediakasvatuksessa, audiovisuaalisen kulttuurin historian ja nykyisyyden tuntemuksessa, sekä tekemällä oppimisessa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 120 ov YHTEISET OPINNOT Pakolliset opintokokonaisuudet Valinnaiset opintokokonaisuudet AMMATILLISET OPINNOT TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 16 ov 4 ov 30 ov 60 ov 20 ov 90 ov 10 ov

3 YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET pakolliset valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli 0-4 ov Vieras kieli 0-4 ov Matematiikka 3 ov 0-4 ov Fysiikka ja kemia 0-4 ov Yhteiskunta- yritys- ja työelämätieto 0-4 ov Liikunta 0-4 ov Terveystieto 0-4 ov Taide ja kulttuuri 0-4 ov yhteensä 16 ov 4 ov 20 ov Valinnaisia yhteisiä lisäopintoja voidaan valita myös seuraavista aihealueista: Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSOSAAMINEN 30 ov Orientoivat opinnot Tietokone työvälineenä Suullinen ja kirjallinen viestintä Ammattienglanti Taidehistoria Piirustus Graafisen suunnittelun perusteet Audiovisuaalinen mediakulttuuri Valokuvaus Kuvankäsittely Videokuvaus ja editointi Audio ja midi Valaisu ja näyttämötekniikka Internettekniikka ja digijulkaiseminen Verkkopalveluprojekti AV-tuotanto Multimediatuotanto Perusosaamisen näyttö KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 60 ov Mediailmaisu 10 ov Mediatekniikka 24 ov - valokuvaus ja kuvankäsittely 6 ov - graafinen suunnittelu ja taitto 6 ov - video- ja äänitekniikka 6 ov - verkkojulkaisu ja multimedia 6 ov Mediatuotanto 6 ov - portfolio - opinnäytetyö 2-4 ov Työssäoppiminen 20 ov

4 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov Orientoivat opinnot Oppimistavoite: Tutustutaan oppilaitokseen, opiskelutovereihin ja opettajiin sekä omaksutaan tutkinnon rakenne, oppimistavoitteet, opiskelumenetelmät ja arvioinnin perusteet. Opiskelija sisäistää vertais- ja itsearvioinnin merkityksen opettajan suorittaman arvioinnin ja työelämän näyttöjen ohella. Lisäksi hän omaksuu portfoliotyöskentelyn merkityksen kulttuurialaan liittyvän osaamisen salkkuna. Sisältö: Ryhmäytyminen, opintosuunnitelman perusteiden tuntemus, oppilaitoksen järjestyssäännöt, oppimisvalmiuksien kartoitus ja tukeminen. Portfolion avaus. Tietokone työvälineenä Oppimistavoite: Opiskelija saavuttaa tietokoneen käytön perusvalmiudet sekä toimisto-ohjelmista tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan hallinnan, oppiin alan käsitteistöä ja toimintaperiaatteita. Hän osaa soveltaa taitojaan opintoihin liittyvissä harjoitustehtävissä ja raportoinnissa. Opiskelija ymmärtää tietoturvan merkityksen sekä sitoutuu kunnioittamaan oppilaitoksen tietoturvaohjeita. Hän harjaantuu tiedonhaun taidoissa käyttäen apunaan Internetiä ja kirjallisia lähteitä. Sisältö: Tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, käyttöjärjestelmä ja oppilaitoksen tietoverkko, Internet. Suullinen ja kirjallinen viestintä Oppimistavoite: Opiskelija sisäistää ryhmäviestinnän taitojen merkityksen viestinnän opiskelun eräänä keskeisenä osa-alueena. Hän harjaantuu suullisen viestinnän taidoissa, ymmärtää kuuntelemisen merkityksen, omaksuu kirjallisten raporttien muotovaatimukset sekä oppii pitämään oppimispäiväkirjaa. Opiskelija harjaantuu asettamaan näytteille oman työnsä tuloksia ja on valmis ottamaan niistä palautetta. Sisältö: Keskusteluharjoitukset, kirjalliset raportit, puheviestinnän tilanteet ja oman viestintätyylin tunnistaminen. Ammattienglanti Oppimistavoite: Opiskelija pystyy käyttämään englanninkielisiä ohjelmistoja työvälineenä sekä käyttämään englanninkielisiä työohjeita ja manuaaleja. Hän osaa kirjoittaa englanninkielisen työpaikkahakemuksen ja osaa keskustella työnhaun haastattelutilanteessa. Hän tuntee oman alansa keskeistä sanastoa ja pystyy hakemaan tietoa englanniksi. Sisältö: demoharjoitukset, tutoriaalit, tiedonhaku, suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Kulttuuriosaaminen Taidehistoria Oppimistavoite: Opiskelija omaa perustiedot taidehistorian tyylikausista ja tunnistaa tyylikausien vaikutuksen nykykulttuurissa. Hän osaa hyödyntää historiallisten suuntausten tuntemusta omassa suunnittelussaan. Opiskelija harjaantuu analysoimaan taideteoksia oman aikansa kulttuurin tuotteina ja ymmärtää kansainvälisten taidevirtausten merkityksen kansalliselle kulttuurille. Opiskelija omaa perustiedot länsimaisen taiteen historiasta sekä tuntee myös joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien taidetta ja Suomen taiteen keskeiset taiteilijat ja tyylikaudet. Sisältö: Taidehistorian tyylikausien opiskelu ryhmätyönä, museovierailu. Piirustus Oppimistavoite: Tavoitteena on oppia luonnosteluun ja piirtämiseen liittyvät perustaidot, sommittelu sekä oppia havainnoimaan piirtämällä esineitä, elävää mallia ja ympäristöä. Opiskelija sisäistää luonnostelun ja luovan ilmaisun merkityksen suunnitteluprosessin voiman lähteenä. Sisältö: Teoriaopetus ja harjoitustyöt. Graafisen suunnittelun perusteet Oppimistavoite: Opiskelija omaksuu perustiedot graafisesta suunnittelusta, väreistä, typografiasta ja sommittelusta. Hän tunteen värijärjestelmien fysiologisen perustan, kulttuurisen, psykologisen ja visuaalisen merkityksen sekä osaa soveltaa värejä ilmaisussaan havaitsemista ja sanoman sisältöä tukevalla tavalla. Hän tuntee typografian peruskäsitteet ja kirjasinperheet sekä harjaantuu huomioimaan luettavuuden sekä esteettisyyden merkityksen. Opiskelija omaksuu Freehandin ja Illustrator CS2:n perusteet ja pystyy käyttämään kyseisiä vektorigrafiikan ohjelmistoja esim. kutsujen,

5 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov käyntikorttien, julisteiden ja esitteiden taitossa ja graafisen ilmeen, kuten logojen, suunnittelussa. Sisältö: luennot, analyysit, ryhmätyöt ja harjoitukset, kertauskoe. Perusosaamisen näyttö: graafisen suunnittelun osatehtävä. Audiovisuaalinen mediakulttuuri Oppimistavoite: Opintojaksossa perehdytään audiovisuaalisen mediakulttuurin historiaan ja nykykulttuuriin. Opintojakson painopiste on medialukutaidon harjaannuttamisessa, alan ja toimintaympäristön tuntemuksessa. Opiskelija pohtii asemaansa median käyttäjänä ja vastaanottajana sekä suuntaa ajatteluaan mediasisältöjen tekijäksi tutustumalla alan ammattikäytäntöihin. Sisältö: Opetuskeskustelu, analyysit, vierailut ja harjoitustyöt. Tieto- ja viestintätekniikka Valokuvaus Oppimistavoite: Opiskelija oppii valokuvaamaan digikameralla, hallitsemaan kameratekniikan ja harjaantuu kuvanlukutaidossa. Hän omaksuu kameratekniikan keskeiset käsitteet ja kuvan tuotantoprosessin vaiheet sekä opiskelee valokuvauksen historiaa. Kuvasommittelu ja rajaus, kuvakoot ja valaistuksen rakentaminen ovat valokuvauksen kerronnan ilmaisullisia perustaitoja. Opintojakson aikana saadaan myös tekniset valmiudet digijärjestelmäkameran käyttöön, sekä kuvan käyttöön erilaisissa käyttötarkoituksissa ja julkaisuympäristöissä. Sisältö: Teoriaopetus, kuvauskeikat, harjoitukset ja valokuvauksen ulkomaisten ja kotimaisten gurujen tuntemus. Perusosaamisen näyttö: valokuvauksen osatehtävä. Kuvankäsittely Oppimistavoite: Opiskelija ymmärtää digitaalisen kuvan ominaisuudet, tuntee tiedostomuodot ja niiden käyttötarkoitukset. Hän osaa skannata valokuvia, dioja ja negatiiveja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset työmenetelmät. Kuvankäsittelyn perusteita ovat kuvatiedostojen koon muuttaminen, kuvan pakkaaminen eri käyttötarkoitukseen ja värijärjestelmien hallinta sekä tiedostojen tallennusmuodot. Kuvankäsittelyn ilmaisua harjoitellaan luovien kuvamanipulaatiotehtävien avulla sekä kuvan tulostamista ja julkaisua Internetissä. Kuvan käyttöön liittyvät eettiset ja juridiset säännöt omaksutaan valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyvien opintojen yhteydessä. Opintojakson aikana opiskellaan PhotoShop CS 2:n ja Corel Draw - ohjelman perusteet. Sisältö: Teoriaopetus ja harjoitukset. Perusosaamisen näyttö: kuvankäsittelyn osatehtävä. Videokuvaus ja editointi Oppimistavoite: Opiskelija osaa videokuvauksen, videoeditoinnin ja jälkituotannon perusteet. Hän osaa videokuvauksen perusasiat sekä teoriassa että käytännössä: kuvakoot ja rajauksen, sommittelun, huomiopisteen, valaistuksen ja liiketilan sekä suojaviivan periaatteet. Kameratyön tekninen osaaminen painottuu syväterävyyden hahmottamiseen ja hyväksikäyttöön, värilämpötiloihin, valkobalanssiin ja kameran käyttöön eri olosuhteissa. Opiskelija hallitsee digitaalisen leikkaamisen perusteet, leikkauksen dynamiikan ja dramaturgian, värimäärittelyn ja tyylilliset kerronnan keinot. Opiskelija tuntee videotuotantoon liittyvät keskeiset käsitteet, kansainvälisten standardit ja videoformaatit sekä hallitsee laitteiden kytkennät. Sisältö: Teoriaopetus, kuvausharjoitukset ja editointinäytteet. Perusosaamisen näyttö: videokuvauksen, editoinnin ja jälkituotannon osatehtävä. Audio ja midi 2ov Oppimistavoite: Opiskelija osaa äänityön keskeiset käsitteet, midin ja audion teoriaa, tuntee laitekannan ja hallitsee johtojen kytkennät. Kurssin harjoituksissa toteutetaan äänimaisema ja kuunnelma. Äänikurssin aikana opetellaan audioohjelma Sound Forgen ja audio/midi-ohjelma Sonarin käytön perusteet äänen tuottamisessa, äänittämisessä ja editoinnissa. Lisäksi opetellaan mikrofonin ja kannettavien tallentimien käyttöä eri äänilähteiden äänittämisessä. Sisältö: Äänituotannon ja editoinnin työvälineiden käytön perusteiden opiskelu, teoria, harjoitukset ja kirjallinen koe.

6 Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov Valaisu ja näyttämötekniikka Oppimistavoite: Opiskelija hahmottaa eri tuotantomuotojen vaatiman valaisutekniikan ja oppii tuntemaan äänityössä käytettävät peruslaitteet. Opiskelija oppii kytkemään, käyttämään ja ripustamaan valaisulaitteita oikein ja hahmottamaan äänentoiston suunnittelun ja teknisen toteuttamisen, sekä ratkaisemaan ongelmatilanteissa virheet. Sisältö: Luennot, harjoitukset ja demot. Internettekniikka ja digijulkaiseminen Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii verkkojulkaisemisen perusteet: html-kielen, tyylitiedostojen käytön, hyperlinkityksen sekä kuvien optimoinnin verkkojulkaisemista varten. Hän osaa julkaista www-sivut palvelimella ja päivittää verkkojulkaisua. Hän soveltaa oppimaansa pienimuotoisten kotisivujen tuottamiseen persoonallisella tavalla. Sisältö: Teoriaopetus, harjoitukset ja soveltava harjoitusprojekti. Projektiosaaminen ja mediatuotanto Verkkopalveluprojekti Oppimistavoite: Opiskelija omaksuu verkkopalvelun tuotantoprosessin keskeiset tuotantovaiheet: ideoinnin, suunnittelun, käsikirjoittamisen ja tuotannon vaiheet. Hän oppii suunnittelutekniikat ja testauksen, sekä ymmärtää käytettävyyden ja saavutettavuuden merkityksen verkkosivujen tuotannossa. Hän omaksuu tuotantoprosessin vaiheistamisen tärkeyden, työnjaon sekä resursoinnin ja budjetoinnin merkityksen. Hän perehtyy tekijänoikeuslainsäädäntöön, tuotantoon liittyviin sopimuksiin ja julkisuuslainsäädäntöön. sekä työvaiheiden suunnittelu, työvälineiden hallinta ja videotuotannon jälkituotanto ovat myös opintojakson keskeiset osa-alueet. Sisältö: harjoitusprojekti. Multimediatuotanto Oppimistavoite: Johdattaa opiskelija multimediateoksen tuotantoprosessiin, mediailmaisun välineiden valintaan ja ilmaisun välittämiseen vastaanottajalle. Opintojaksolla sovelletaan audiovisuaalisen viestinnän perustaitoja multimedian tuotantoprosessiin ja osoitetaan perusosaamisen näytön avulla oman perusosaamisen taso. Sisältö: Flash-perusteet, multimediasoveluksen rakentamisen teoria ja harjoitukset. Perusosaamisen näyttö Ensimmäisen vuosikurssilla viimeisellä jaksolla suoritetaan nuorten näyttötutkintoihin sisältyvä perusosaamisen näyttö, joka kattaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin aikana opetellut keskeiset osa-alueet: valokuva, kuvankäsittelu, graafinen suunnittelu ja taitto, ääni- ja videotuotanto sekä multimedia tai verkkojulkaisu. Näytön oheislukemistona suositellaan kertaamaan teoreettiset perusasiat, suositeltava teos: Vesa Keränen, Jukka Penttinen ja Niko Lamberg: Digitaalinen Media. Docendo, Sisältö: näyttösuunnitelma ja näyttötyö sekä arviointikeskustelu. Sisältö: Luennot, harjoitukset, analyysit ja prototyyppiharjoitukset. AV-tuotanto Oppimistavoite: Opiskelija oppii videotuotannon ja televisio-ohjelmien tuotantoprosessin. Opintojaksolla harjoitellaan videotuotannon taitoja pienryhmissä. Videotyö suunnitellaan, harjoitellaan ja tuotantoprosessi aikataulutetaan. Opintojaksolla opitaan tv- ja elokuvakerronnan lajityyppejä ja ilmaisumuodon perinnettä. Ryhmäviestinnän taidot,

7 Koulutusalan ammatilliset opinnot 40 ov Ammatilliset opinnot jakautuvat kolmeen pääalueeseen, jotka ovat mediailmaisu, mediatekniikka ja mediatuotanto. Mediailmaisun opinnoissa syvennytään tarkastelemaan mediakulttuuria esteettisenä, eettisenä ja historiallisena jatkumona. Mediatekniikan osa-alueina ovat audio ja video, valokuvaus, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu sekä verkkojulkaisu ja multimedia. Mediatuotannon opinnot sisältävät projektinhallinnan syventäviä opintoja ja osallistumisen ulkopuolisiin tilaustöihin. Ammatillisten opintojen yhteydessä opiskelija suorittaa neljä näyttöä, joista vähintään kaksi suoritetaan työssäoppimisen jaksolla työelämän näyttönä. Ammatillisiin opintoihin kuuluvat lisäksi opinnäytetyö ja sähköinen portfolio. Mediailmaisu 10 ov Oppimistavoite: Mediailmaisun opinnot tukevat opiskelijan kykyä hahmottaa audiovisuaalisen mediakulttuurin kenttää, medialukutaitoa ja mediatuntemusta. Viestinnän ammattikäytäntöihin perehdytään journalismin, mainonnan, elokuvakerronnan, yhteisöviestinnän ja kuvallisen ilmaisun opinnoissa. Mediailmaisun kursseilla tarkastellaan viestinnän käytäntöjä paitsi teoreettisesti, myös käytännön harjoitusten avulla taitoja ja osaamista syventäen. Mediailmaisun opintojaksot antaa valmiuksia työssäoppimisen jaksolla suoriutumiseen, kartuttavat media-alan tuntemusta ja oman ammattialan tuntemusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Sisältö: teoriaopetus ja harjoitustyöt, työpaikkavierailut ja kirjatentti. Mainonnan opintojakson aikana tentitään Mainonnan ABC - käsikirja. Osa opetuskokonaisuuksista voidaan suorittaa työelämän näyttönä. Mediatekniikka 24 ov Valokuvaus ja kuvankäsittely 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija syventää valokuvauksen ja kuvankäsittelyn osaamistaan kamerankäytön, valaistuksen, sommittelun, teorian ja tekniikan hallinnassa, sekä kuvankäsittelyn ja värienhallinnan, tulostamisen ja aineiston viimeistelyn opinnoilla. Opintojaksolla perehdytään kuvareportaasiin, yökuvaukseen, studio- ja tuotekuvaukseen, sekä valokuvauksen erityistekniikoihin ja valo-oppiin. Kuvankäsittelyssä syvennytään painokelpoisen kuvan tuotantoprosessiin ja tulostukseen. Graafinen suunnittelu ja taitto 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija hallitsee graafisen tuotannon koko prosessin lyijykynäluonnoksesta kirjapainoon tai verkkojulkaisun visuaaliseen ilmeeseen. Hän ymmärtää asiakaslähtöisyyden, kohdeyleisön, tuotteen käyttötarkoituksen ja käyttöympäristön merkityksen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa. Opintojaksolla syvennetään graafiselle suunnittelulle ominaisia taitoja ja tekniikoita, kuten työn idean synnyttäminen, suunnitelman luominen, digitaalinen kuvankäsittely, typografia, grafiikan tuottaminen, taittotyö, tulostaminen ja valmiin työn esittely. Ohjelmistoista opetellaan Indesign CS ja Illustrator CS2 sekä Corel Draw. Sisältö: luennot, harjoitukset ja työelämän näyttö. Video- ja äänitekniikka 6 ov Oppimistavoite: Opiskelija syventää perusopinnoissa hankkimaansa videokuvauksen, äänen, leikkauksen ja valaisun osaamista. Opiskelija hallitsee kameratekniikan, valaisutekniikan, editoinnin ja valmiin videon siirtämisen nauhatallenteeksi, DVDtallenteeksi tai verkkoon. Äänitekniikassa käsitellään äänittämistä, mikrofonit, editointi ja jälkituotanto, sekä perehdytään musiikkiteollisuuden tuotantoprosessiin stagella ja studiolla. Sisältö: Televisio- ja radio-ohjelmien harjoitusproduktiot, mainoselokuva. Osa opintokokonaisuuksista voidaan suorittaa ja arvioida työelämän näyttönä. Verkkojulkaisu ja multimedia 6 v Oppimistavoite: Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti verkkojulkaisun ja multimediasovelluksen, joka sisältää myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Hän perehtyy erilaisiin julkaisumuotoihin, sekä osaa julkaista ja päivittää verkkojulkaisun palvelimella. Hän hallitsee verkkoviestinnän ja multimedian keskeiset tuotantovälineet ja tekniikat. Hän osaa toimia tuotantoryhmän jäsenenä vastuullisesti ja tuottamaan sisältöjä verkkoon. Hän ottaa toiminnassaan huomioon tekijänoikeuslait, osaa laatia tuotantoon liittyviä sopimuksia ja dokumentoida työnsä. Sisältö: Teoriaopetus, harjoitukset ja analyysit. Osa osaamisesta voidaan osoittaa myös työelämän näyttönä. Sisältö: luennot, harjoitustyöt ja työpajat.

8 Koulutusalan ammatilliset opinnot 40 ov Mediatuotanto 6 ov Tuotantoprojektit 2-4 ov Oppimistavoite: Opiskelija harjaantuu toimimaan asiakassuhteessa palveluntuottajan roolissa, pitämään tekemistään työtunneista kirjaa ja laatimaan laskun. Opintojakson puitteissa voidaan suorittaa tuotannonhallinnan, tuotantotalouden ja yrittäjyyden sekä tapahtumatuotannon näyttö joko oppilaitoksessa tai työelämän näyttönä. Opiskelija toimii joko tuotantoryhmän jäsenenä tai itsenäisesti. Sisältö: projektityöt, arviointi voidaan toteuttaa myös työelämän näyttönä. Portfolio Oppimistavoite: Portfolio on opiskelijan oma kansio, jonka sisältö karttuu viestinnän opintojen aikana. Se on tärkeä arvioinnin väline itsearvioinnissa ja oman ammatillisen identiteetin kehittymisessä. Portfolion tavoitteena on näytetöiden kokoaminen edustavaksi näytekansioksi, jota opiskelijan on helppo esitellä, kun hän hakee työssäoppimisen paikkoja ja myöhemmin työ- ja jatko-opiskelupaikkoja. Suositeltavaa on, että opiskelija sisällyttää portfolioonsa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon kaikkein keskeisten osaalueiden kursseilla tehtyjä harjoitustöitä. Oman osaamisen salkun tulisi sisältää valmiiden mestariteosten lisäksi myös luonnoksia ja käsikirjoituksia sekä oppimispäiväkirjoja ja raportteja työssäoppimisjaksoilta ja produktioista. Työssäoppiminen 20 ov Oppimistavoite: opiskelijan ammatillinen identiteetti syventyy kolmella työssäoppimisenjaksolla. Opiskelija työskentelee kokopäiväisesti, eli jaksolla noudatetaan normaalia työaikaa. Opiskelija vastaa itse työssäoppimispaikan hakemisesta ja harjoittelujaksoon liittyvien asiakirjojen täyttämisestä. Ohjaava opettaja tukee ja opastaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hakemisessa ja hyväksyy sen ennen työssäoppimissopimuksen tekemistä. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työpaikalla opiskelijan laatiman henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Työpaikan työnohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja arvioivat työssäoppimisen edistymisen palautekeskusteluissa. Sisältö: Työssäoppimisen suorituspaikkoina ovat yleensä mainostoimistot, mediatoimistot, sanomalehdet, radio- ja televisiokanavat, valokuvaamot, kirjapainot, äänistudiot ja teatterit. Sisältö: Portfolion voi toteuttaa verkkojulkaisuna, DVD-tallenteena tai videona, esitteenä tai kansiona. Opinnäytetyö 2-4 ov Oppimistavoite: Opinnäytetyö on tutkinnon osaalueita kokoava tehtäväkokonaisuus, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Opinnäytetyön produktion kulku esitellään kirjallisen raportin muodossa. Opinnäytetyö arvioidaan, ja työn nimi ja arvosana merkitään tutkintotodistukseen. Opinnäytetyötä arvioidessa painotetaan produktiota 60 prosenttia ja kirjallista työtä 40 prosenttia. Opiskelijaa kehotetaan kriittisesti arvioimaan työn laajuus, aiheen rajaus ja produktion toteuttamiseen vaadittavat aika- ja taloudelliset resurssit. Kirjallisen työn minimivaatimus on 10 sivua ja sen tulee täyttää opinnäytetyölle asetetut muotovaatimukset. Sisältö: Produktio, ohjaus, kirjallinen työ ja palautekeskustelut.

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot