Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla"

Transkriptio

1 Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1

2 Sisällys 1. Taustaa Työmuodon tavoitteet Työmuodon toiminnan kuvaus Toimijat... 6 Nuoriso-ohjaaja... 6 Vapaaehtoiset... 6 Nuoret Gamedev-toiminnan vaiheet... 8 Toiminnan suunnittelun vaihe... 9 Nuoren ryhmään ohjaamisen vaihe...10 Ryhmäytymisen vaihe...11 Pelin ideoimisen vaihe...14 Pelin tekemisen vaihe...15 Pelin viimeistelyn vaihe Pelinkehitystoiminnan monet muodot

3 1. Taustaa Tässä raportissa kuvataan yhtä digitaalisiin peleihin liittyvää toimintamuotoa nuorisotyöllisessä kontekstissa. Raportti kuvaa pelinkehitystoimintaa Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla. Pelinkehitystoiminnassa eli Gamedev-kerhossa nuoret opettelevat tekemään tietokonepelejä asiantuntijoiden ohjauksessa. Idea pelinkehitystoiminnasta kunnallisen nuorisotyön piirissä syntyi Pelitalon työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kesken vuonna Ensimmäinen kerho käynnistettiin syksyllä 2012 ja ensimmäiset kokemukset ovat selkeästi osoittaneet, että toiminnalle on kysyntää ja tarvetta. Nykyään Gamedev-kerho on Pelitalon yksi suosituimmista toimintaryhmistä. Vuoden 2013 alussa viikoittain kokoontuvassa toiminnassa on aktiivisesti mukana 25 nuorta ja lisäksi kaikki Pelitalon yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tarjoamat pelinkehitysleirit ovat todella suosittuja. Kysyntää pelinkehitysleireille on jopa enemmän, mitä tällä hetkellä Pelitalolla pystytään ko. toimintaa järjestämään. Tämän vuoksi toimintaidean avaaminen ja muiden toimijoiden kannustaminen vastaavanlaisen toiminnan tarjoamiseen koetaan erittäin tärkeäksi. Tämän raportin on tarkoitus toimia yhtenä työvälineenä sekä toiminnan arvioimisessa, kehittämisessä että levittämisessä. Tässä raportissa kuvataan mistä nuorisotyöllisessä pelinkehitystoiminnassa on kyse ja mitä toiminta edellyttää onnistuakseen. Raportissa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä pelinkehitystoiminnan aloittamiseen ja soveltamiseen. Raportissa esitetään millaisia vaiheita, tehtäviä, toimijoita ja resursseja pelinkehitystoiminnan prosessi sisältää. Raportissa avataan prosessia kirjallisesti sekä vaiheita esittävien taulukoiden avulla. Lisäksi raportissa käydään läpi toiminnan nuorisotyölliset tavoitteet. Raportissa esitettyjä tietoja ja kokemuksia ovat olleet tuottamassa useat Pelitalon pelinkehitystoiminnan suunnittelussa mukana olleet henkilöt. Raportin kirjoittamisessa on hyödynnetty toiminnasta aiemmin projektisuunnittelija Tero Huttusen (Verke) sekä Ari Huotarin (Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo) kirjoittamia tekstejä. Myös työmuodon kehittämisessä ja toteuttamisessa mukana olleet vapaaehtoiset ovat olleet mukana työmuodon kuvaukseen tarvitun tiedon tuottamisessa. 3

4 2. Työmuodon tavoitteet Nuorisoasiainkeskuksen pelitoimintaa on kehitetty jo vuodesta 2007 alkaen ja sen perustana ovat alusta asti olleet nuorisotyölliset tavoitteet. Pelitalo on luonut helsinkiläisille pelaamisesta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan ja tekemiseen tarjoamalla nuorten käyttöön tiloja, aikaa, teknisiä edellytyksiä ja turvallisia aikuisia. Nuoret ovat voineet liittyä yksin tai jo olemassa olevan yhteisön kanssa osaksi toimintaa. Pelitalolla nuoret ovat voineet aloittaa uuden harrastuksen ja tutustua heitä kiinnostavaan kulttuuriin tai syventää ja monipuolistaa omaa jo aiemmin aloitettua peliharrastustaan. Pelitalon toiminnassa on myös aina korostunut tekemisen ja harrastamisen sosiaalisuus ja yhteistoiminnallisuus. Nuoret ovat voineet Pelitalolla harrastaa pelaamista yhdessä muiden nuorten kanssa ja he ovat voineet löytää samanhenkisiä uusia ystäviä. Lisäksi nuoret ovat voineet tavata huippupelaajia sekä pelaamisen parissa työskenteleviä vapaaehtoisia aikuisia esikuvia. Pelitalon vapaaehtoiset ja ohjaajat ovat rohkaisseet nuoria osallistumaan pelikulttuurin tapahtumiin ja erilaisten aktiivisten toimijoiden roolien omaksumiseen. Pelitalon toiminnan kautta myös nuorten parissa työskenteleville aikuisille on voitu näyttää ja kertoa mitä ilmiöitä ja merkityksiä nuorten pelikulttuuriin sisältyy. Olennainen osa Pelitalon toimintaa ovat erilaiset avoimet ja suljetut ryhmätoimintamuodot, joista yksi on pelinkehityskerho eli Gamedev-club. Viikottain kokoontuvan kerhon lisäksi pelinkehitystoimintaa on tehty myös leiritoimintana ja viikonloppukursseina. Toiminnan nuorisotyölliset tavoitteet liittyvät nuoria kiinnostavan toiminnan mahdollistamiseen, itsensä ilmaisemiseen rohkaisemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, yhteistyötaitojen kehittämiseen sekä projektinhallintataitojen ja muiden tietoteknisten taitojen omaksumiseen. Työmuodossa nuori kokee ja oppii konkreettisesti, mitä hän voi saada yhdessä muiden kanssa aikaan ja mitä pelien kehittämiseen liittyvä ammattitason osaaminen voi tarkoittaa. Pelinkehitystoiminnassa nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja rakentavat uuden pelin alusta loppuun yhdessä toisten nuorten sekä pelitoimialan asiantuntijoiden kanssa. Nuoret oppivat sovittamaan oman tekemisensä osaksi yhteistä projektia ja oppivat, miten he voivat vaikuttaa lopputulokseen. Yksittäisen nuoren näkökulmasta onkin ensiarvoisen tärkeää, että nuori saa positiivisen kokemuksen siitä, että on ollut osa ryhmää, joka saa tuotettua konkreettisen aikaansaannoksen ja että nuorella itsellään on ollut merkittävä rooli tuotoksen luomisessa. Nuori oppii ymmärtämään myös omia rajojaan ja sitä, mitä voi tehdä itsekseen ja mihin muita tarvitaan. Ryhmässä ei voi toimia tehokkaasti, mikäli ei ole tai ei opi olemaan sosiaalinen. Arvokasta ovat myös toiminnan piiristä löytyneet uudet ystävät. 4

5 Yhteistyötaitojen lisäksi pelejä kehitettäessä opitaan tietotekniikkaa sekä pelin strategian, sisällön ja sanoman merkityksiä. Nuori oppii myös tekemään projektin valmiiksi siitä huolimatta, että kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä ole toteutuneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Toiminta kehittääkin ongelmanratkaisukykyä, kielitaitoa, järjestelmäsuunnittelutaitoja sekä tiedon haun ja soveltamisen taitoja. Kaikki nämä tiedot ja taidot ovat tärkeää pääomaa nuorille moninaisissa elämäntilanteissa. Nuorisotyön näkökulmasta on olennaista, ettei tietotekniikkaa opeteta formaalilla tavalla, vaan lapset ja nuoret oppivat tietotekniikkaa heille itselleen kiinnostavan ja merkityksellisen toiminnan ohessa. Pelinkehitykseen liittyy usein turhaa mystiikkaa, joka saattaa toimia esteenä nuoren pelien tekemiselle, vaikka nuori olisikin asiasta kiinnostunut. Nuorisotyöllisessä pelinkehitystoiminnassa puretaan toimintaa estäviä käsityksiä ja annetaan realistisempi kuva pelinkehityksestä. Harjoiteltuaan toimintaa Pelitalolla, osa nuorista kiinnostuu pelinkehitystoiminnasta niin paljon, että he rohkenevat osallistua vaativampaankin pelinkehitystoimintaan (esimerkiksi erilaiset pelinkehityksen tapahtumat, kuten kansainvälinen Gamejam-tapahtuma). Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset pelitoimialan osaajat ja ammattilaiset toimivat tärkeinä rohkaisevina esikuvina ja kontakteina, jotka voivat helpottaa alaan liittyvien harjoittelu-, koulutus- tai työpaikkojen saamisessa. 5

6 3. Työmuodon toiminnan kuvaus 3.1 Toimijat Pelitalon pelinkehitystoimintaan osallistuu nuorten lisäksi nuoriso-ohjaaja ja pelialalla työskenteleviä vapaaehtoisia. Pelitalon Gamedev-kerhossa on ollut keksimäärin 20 nuorta (iältään vuotiaita), 3 vapaaehtoista alan osaajaa sekä yksi nuoriso-ohjaaja. Sekä nuorten määrä että ohjaajaresurssit ovat vaikuttaneet sopivilta. Seuraavaksi kuvataan tarkemmin erilaisia toimijoiden rooleja, sekä niiden keskeisiä tehtäviä ja vastuita. Nuoriso-ohjaaja Nuoriso-ohjaajan tehtäviä ovat toiminnan valmisteluun liittyvät tehtävät (tarpeisto, tilat, ajat, muut resurssit), vapaaehtoisten ohjaajien hankkiminen, toiminnan mainostaminen, nuorten tiedottaminen, nuorten ja vapaaehtoisten ryhmäyttäminen, toiminnan sujuvuuden varmistaminen ja palautteen kerääminen. Tiivistetysti sanottuna nuoriso-ohjaajan vastuulla on toiminnan kokonaisuuden hallinta ja sen huolehtiminen, että nuorilla on mukava ja turvallinen olo tulla mukaan toimintaan. Ryhmänohjaajan on oltava kiinnostunut pelikulttuurista ja hänen on hyvä osata pelinkehityksen alkeet, mutta syvällistä osaamista teemaan liittyen ei välttämättä tarvitse olla. Vapaaehtoiset Vapaaehtoiset ammattilaiset pelitoimialalla työskentelevät toimijat ovat tärkeä osa nuorisotyöllistä pelinkehitystoimintaa. Vapaaehtoisten ohjaajien tehtävänä on olla mukana jokaisella tapaamiskerralla auttamassa nuorten pienryhmiä pelinkehityksessä. He pohtivat nuorten kanssa yhdessä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, joita nuoret ovat toiminnassa kohdanneet. He suuntaavat nuorten työskentelyä ja varmistavat ryhmien osaamisen kehittymisen. Vapaaehtoisten ja nuorisoohjaajan yhteisenä tehtävänä onkin pitää huolta siitä, että nuorten ryhmissä pelisuunnittelu etenee toivotussa aikataulussa. Ohjaajien tulee valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijasta ohjeistaa nuoria tiedon hakuun ja soveltamiseen. Mukaan toimintaan tulevien vapaaehtoisten on hyvä osata pelintekemisen prosessi. On hyvä, muttei täysin välttämätöntä, että vapaaehtoisissa on sekä koodaamiseen että graafiseen suunnitteluun erikoistuneita osaajia. Tärkeintä on, että vapaaehtoiset kykenevät ratkaisemaan keskeiset ja todennäköisimmät pelien tekemiseen liittyvät ongelmat. Tällä varmistetaan tekemisen sujuvuus ja projektien valmistuminen ja tätä kautta onnistumisen kokemusten syntyminen. 6

7 Säännöllisesti paikalla olevien vapaaehtoisten lisäksi toimintaan voi osallistua myös vapaaehtoisia alan ammattilaisia tai asiantuntijoita, jotka vierailevat ryhmässä kertaluonteisesti. Lyhyillä vierailijoiden puheenvuoroilla voidaan esimerkiksi antaa nuorille kuvaa pelinkehityksen vaatimista ammattitaidoista tai pelitoimialasta yleensä. Vierailijat voivat olla esimerkiksi koodaamisen, pelimusiikin tai graafisen suunnittelun osaajia. Nuoret Pelitalon Gamedev-toiminta on suunnattu mahdollisimman laajalle nuorten ryhmälle. Mukaan on tullut vuotiaita pelinkehitystä aloittelevia tai sitä jo paremmin osaavia nuoria, sekä tyttöjä että poikia. Nuoret voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, eikä se haittaa ryhmätoimintaa, sillä itse pelinkehitystoiminta tehdään useissa erillisissä pelinkehitystiimeissä eli 2-6 hengen pienryhmissä. Nuoria pienryhmiin jaettaessa on sen sijaan tärkeä huomioida nuorten osaamisen taso, ikä ja omat toiveet. Toiminta on siis avointa kaikille teemasta kiinnostuneille nuorille ja pienryhmiin jakautumisen takia yhteen ryhmään voidaan ottaa paljonkin nuoria. Toimintaan osallistuvilta nuorilta vaaditaan kuitenkin aitoa motivaatiota pelikehitystoiminnan oppimiseen, sillä isossa ryhmässä ohjaaja tai vapaaehtoiset eivät voi neuvoa nuoria kädestä pitäen, vaan nuorilta vaaditaan omaa motivaatiota tiedon etsimiseen ja pelinkehitystaidoissa harjaantumiseen. Kaikkia osa-alueita pelinkehityksestä nuorten ei tarvitse kuitenkaan opetella, sillä peli kehitetään ryhmässä, jossa nuorilla on erilaisia vastuualueita. Nuorten erilaisia osaamisalueita voidaan pitää ryhmähengen rakentumisen kannalta jopa rikastuttavina asioina. Ryhmässä, jossa yksilöt osaavat erilaisia asioita, nuoret oppivat kuinka vain yhteistyön kautta voidaan päästä työskentelyssä eteenpäin. Siihen, millainen rooli nuorelle osana pienryhmää määrittyy, vaikuttavat nuoren omat kiinnostuksen kohteet ja osaamisen alueet sekä toiveet siitä, mitä nuori haluaisi tehdä ja oppia. Yhdessä pienryhmässä roolit jakautuvat vähintään pelin koodaajiin sekä graafisiin suunnittelijoihin. Lisäksi ryhmässä voi olla erikseen tuottaja, äänivastaava ja designer 1. Jokaiselle ryhmän jäsenelle tulee määritellä pelin valmiiksi saamisen kannalta merkityksellinen vastuualue ja rooli. Itse pelien tekemisen tapahtuminen pienryhmissä mahdollistaa sen, että samaan toimintaan voi osallistua sekä vasta-alkajia että jo taitavia pelinkehittäjänuoria. Kun nuoret tekevät pelejä 1 Tuottaja hallitsee pelinkehitysprojektin kokonaisuutta ja äänivastaava vastaa pelin musiikista, äänitehotsteista ja ääninäyttelemisestä. Desinger vastaa puolestaan pelin sääntöjen ja pelimekaniikan suunnittelusta. Vastuualueita voi myös yhdistellä siten, että yksi nuori vastaa useammasta vastuualueesta. 7

8 sellaisissa ryhmissä, missä muutkin ovat suurin piirtein samanlaisella osaamistasolla, on työskentely mielekkäämpää ja onnistumisen ja oppimisen kokemukset todennäköisempiä. Asiaan kannattaa siis kiinnittää huomiota. Mikäli joku nuori erottuu muista erityisen hyvien taitojensa kautta, kannattaa hänelle ehdottaa vapaaehtoisen roolin ottamista. Mikäli nuorella ei puolestaan ole ollenkaan taitoja tai edes tietoja pelinkehitykseen liittyen, voidaan nuoren kanssa keskustella mahdollisuudesta, että nuori harjoittelee toimintaa kerran tai pari kertaa itsenäisesti ennen kuin liittyy osaksi jotakin pienryhmää. 3.2 Gamedev-toiminnan vaiheet Tässä luvussa kuvataan pelinkehitystoiminnan erilaiset vaiheet. Kuvauksen tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaisista palasista pelinkehitystoiminta voi nuorisotyöllisessä kontekstissa muodostua. Jokaisen pelinkehitystoimintaa suunnittelevan, tai jo toteuttavan, on kuitenkin itse mahdollista vapaasti pohtia, minkä pituinen ja laatuinen pelinkehitystoiminta mihinkin tilanteeseen parhaiten sopii. Pelinkehitystoimintaa voi järjestää ympäri vuoden jatkuvana kerran viikossa tapahtuvana toimintana, viikonlopun kestävänä intensiivikurssina tai vaikkapa kesäleirinä. Olipa aikajakso millainen tahansa, pelinkehitystoiminnassa on hyvä käydä tavalla tai toisella läpi 6 vaihetta, joita ovat: toiminnan suunnittelun vaihe, nuoren ryhmään ohjaamisen vaihe, ryhmäytymisen vaihe, pelin ideoinnin vaihe, pelin tekemisen vaihe sekä pelin viimeistelyn vaihe. Vaiheiden muodstama toimintaprosessin kokonaisuus on esitetty myös kuviossa 1. Kuusi toiminnan vaihetta, sekä niihin sisältyvät tehtävät, toimijat ja välineet esitellään seuraavaksi. Kuva 1. Pelinkehitystoiminnan prosessi 8

9 Toiminnan suunnittelun vaihe Toiminnan suunnittelun vaiheessa on kyse toiminnan valmistelusta, joka tapahtuu toimintaa järjestävän organisaation toimesta ja edellyttää usein ryhmän nuoriso-ohjaajalta aktiivista työpanosta. Toiminnan suunnitteluun kuuluvia työtehtäviä ovat fyysisten resurssien hankkiminen, vapaaehtoisten ohjaajien löytäminen sekä toiminnasta kiinnostuneiden nuorten tavoittaminen. Näitä tehtäviä kuvataan seuraavaksi tarkemmin Fyysisten resurssien hankkiminen Pelinkehitystoiminta vaatii jonkin verran toiminnan järjestäjältä laitteistoa ja välineistöä. Ensinnäkin kaikille osallistujille tarvitaan pöytäkoneet. Periaatteessa läppärit voisivat riittää, mutta ne ovat vaikeampia käyttää pelinkehitystarkoitukseen. Hyvät toimintapisteet, pöytineen ja tuoleineen ovat myös välttämättömät. Lisäksi tarvitaan erilaisia ilmaisia tai maksullisia internetistä ladattavia ohjelmistoja, jotka mahdollistavat pelinkehittämisen tietokoneilla. Näitä on lueteltu alla: Pelinteko-ohjelmat: Scratch, Stencyl, Gamemaker, Java, Unity ja Python. Kuvankäsittelyohjelmat: Paint.net, Gimp ja Photoshop. Ääntenteko-ohjelma: esim. Audacity. Projektinhallinta-ohjelmat: Tavalliset tekstinkäsittelyohjelmat tai esim. ilmaiset sähköpostitilit. Vaikka osa ohjelmistoista on maksullisia, eivät kulut yleensä ole niin suuria, että ne muodostuiviat toiminnalle esteeksi. Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi toimintaa varten voi hankkia, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Tällaisia lisälaiteita ovat mm. kuulokkeet, kaiuttimet, videotykki ja kangas (presentaatioita varten), piirtopöytiä (graafikoille) jamobiililaitteita (esim. padeja) pelien testailuun. Ideointivaiheessa apuna voi olla muovailuvahaa, legoja, tusseja paperia jne. Vapaaehtoisten löytäminen ryhmään Vapaaehtoisia alan osaajia voi etsiä mukaan toimintaan esimerkiksi pelialan yrityksistä, pelialan järjestöistä tai esimerkiksi erilaisista pelinkehitykseen liittyvistä tapahtumista. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla vapaaehtoisina ohjaajina on hyödynnetty myös nuoria, jotka ovat olleet pitkään mukana Gamedev-toiminnassa ja joiden taidot ovat jo vahvasti kehittyneet. Nuorten löytäminen ryhmään Uutta työmuotoa kehitettäessä ja sen kohderyhmää määritellessä on aina tarpeellista ja kiinnostavaa pohtia, miten työmuodon kohderyhmää onnistutaan tavoittamaan ja informoimaan uudesta toiminnasta. Pelitalossa toiminnasta kiinnostuneiden nuorten löytämiseksi on käytetty useita erilaisia tiedotuskanavia. Gamedev-toiminnan kokemukset ovat osoittaneet, että toimintaa kannattaa mainostaa esimerkiksi seuraavanlaisilla tavoilla: 9

10 mainostamalla osana nuorisoasiainkeskuksen yleistä nuorille suunnattua viestintää mainostamalla nuorten pelitapahtumissa (esim. Gamejam- ja Assembly-tapahtumat) mainostamalla sähköpostitse pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitosten opettajille (erityisesti matematiikan, atk:n/tietekniikan, ilmaisutaidon, kuvataiteen, musiikin ja median opettajille). mainostamalla Facebookissa ja toimintayksikön nettisivuilla Nuoren ryhmään ohjaamisen vaihe Kun nuori on ottanut yhteyttä nuoriso-ohjaajaan ja ilmoittautunut mukaan pelinkehitystoimintaan, on Pelitalolla ollut tapana, että nuori kutsutaan ensin tutustmaan Pelitaloon ja juttelemaan ryhmästä vastaavan nuoriso-ohjaajan kanssa. Tätä nuoren ja pelinkehitystoiminnasta vastaavan nuoriso-ohjaajan ensimmäistä tapaamista voidaan kutsua vaiheeksi, jossa nuori ohjataan hallitusti osaksi ryhmätoimintaa. Hallittuun ryhmään ohjaukseen kuuluu muun muassa se, että nuori saa selkeän käsityksen siitä, mistä toiminnassa on kyse ja mitä toiminta nuorelta itseltään edellyttää. Erikseen jokaisen nuoren tapaamalla nuoriso-ohjaaja myös varmistaa, että hänellä on riittävästi aikaa tutustua jokaisen nuoren kanssa. Tämä helpottaa myöhemmin tapahtuvaa ryhmänohjausta ja lisännee nuorten sitoutuneisuutta toimintaan. Toimintaprosessin ensimmäinen vaihe on kuvattu selkeyden vuoksi myös taulukkomuodossa (ks. taulukko 1). Seuraavaksi avataan tarkemmin vaiheen keskeisimmät tehtävät: alkukeskustelu ja pelinkehitys-harjoite. Taulukko 1. Nuoren ryhmään ohjaamisen vaiheen sisältämät tehtävät Toimijat Tehtävät Nuori saapuminen nuorisotilalle pelinkehitys-harjoite Nuoriso-ohjaaja alkukeskustelu arvio nuoren lähtötasosta pelinkehittäjänä Ohjaus Gamedevryhmään Välineet stencylin crashcourse help/view/crash-course/ 10

11 Alkukeskustelu Kun nuori on saapunut tapaamaan nuoriso-ohjaajaa, käydään nuoren kanssa lyhyt alkukeskustelu, jossa ohjaaja ja nuori tutustuvat toisiinsa. Keskustelussa käydään läpi nuoren osaamis- ja kokemuspohjaa pelinkehitystoimintaan liittyen. Lisäksi ohjaajan on hyvä kysyä nuoren odotuksista ja toiveista ryhmätoimintaan liittyen. Mikäli nuoren osaaminen ja kokemus pelinkehityksestä on erityisen vahvaa suhteessa muihin saman ryhmän nuoriin, voidaan hänen kanssaan keskustella vapaaehtoisen ohjaajan roolin mahdollisuudesta. Mikäli kokemus ja osaaminen on taas paljon vähäisempää mitä ryhmän muilla nuorilla, voidaan nuorelle suositella itsenäistä tai parin kanssa tapahtuvaa tutustumista johonkin pelinkehityksen osa-alueeseen. Tätä perehtymistä nuori voi halutessaan tehdä ryhmän kokoontumisaikoina samoissa tiloissa. Stencylin crash course-harjoite Alkukeskustelun jälkeen nuorta ohjeistetaan tekemään Stencylin crash course-harjoite. Harjoite auttaa uusia ryhmäläisiä hahmottamaan, mistä pelien tekemisessä on kyse ja millaisista osista peli koostuu. Tämä auttaa, vaikka nuori ei olisi kiinnostunut varsinaisesta koodauksesta, koska hahmotus esimerkiksi grafiikkamaailmaan syventyy harjoitteen avulla. Harjoitteessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tutustutaan ohjelman eri osa-alueisiin ja samalla tehdään yksinkertainen peli valmiista palikoista. Toisessa osassa syvennytään eri osaalueiden monimutkaisempiin asioihin ja samalla tehdään klooni Space Shooter -pelistä. Periaatteessa crash coursen jälkeen uusi ryhmäläinen on valmis aloittamaan oman pelin tekemisen jossakin ryhmässä (Stencylilla). Harjoitteen tekemisen jälkeen ohjaajan on hyvä käydä nuoren kanssa keskustelu siitä, miten harjoite sujui, mitkä asiat nuorta kiinnostivat eniten ja tuntuiko harjoite hyödylliseltä. Tämä antaa sekä nuorelle että ohjaajalle luultavasti jo hyvää käsitystä siitä, millaista osaamista nuorella on ja minkä osaamisen kehittämiseen nuori erityisesti ryhmässä tulee suuntautumaan. Mikäli nuoren on vaikea edetä harjoitteessa voi ohjaaja miettiä nuoren kanssa yhdessä, miten nuoren perustaitoja voitaisiin vielä kehittää ennen pelinkehitysryhmään liittymistä. Ryhmäytymisen vaihe Jokaiseen pelinkehitystoiminnan kerhoon, leiriin tai kurssiin kannattaa sisällyttää selkeä ryhmäytymisen vaihe. Tämän vaiheen tavoitteena on tutustuttaa nuoret ja vapaaehtoiset toisiinsa sekä työmuodon käytänteisiin. Toisin sanoen tämän vaiheen jälkeen nuorilla pitäisi olla selkeä käsitys siitä, keitä kaikkia toiminnassa on mukana, millaisia rooleja toiminnassa mukana olevilla henkilöillä on, keiden kanssa hän tulee pelinkehitystoimintaa tekemään ja millaisen roolin hän tulee 11

12 itse ottamaan. Mikäli nuori kokee tuntevansa ryhmän ja kuuluvansa siihen, hän todennäköisesti myös sitoutuu toimintaan ja ottaa siinä aktiivisen roolin. On myös huomioitava, että kun ryhmään kuuluvat nuoret tuntevat toisensa, on heille helpompaa jakautua pelinkehityksen onnistumisen näkökulmasta toimiviin ryhmiin. Tutustumisen jälkeen nuorilla on hyvät lähtökohdat toistensa osaamisen tunnistamiseen ja arvostamiseen. Samalla he heti toiminnan alussa ymmärtävät, että toiminassa ei voi onnistua ilman yhteistyötä. Pelinkehitystoiminnan prosessin toisen vaiheen kesto kannattaa määritellä tilannekohtaisesti. Toisissa ryhmissä on havaittavissa selkeämpi tarve tutustumiselle ja tunnustelulle, kun taas toisissa ryhmissä nuoret saattavat tuntea toisensa jo ennakkoon. Lisäksi joskus aikataulullisista syistä mahdollisimman nopea siirtyminen itse pelien tekemisen vaiheeseen saattaa olla perusteltua. Kerho-luonteisessa pelinkehitys-toiminnassa ryhmäytymiselle voi varata osan ensimmäisestä ryhmätapaamisesta tai koko ensimmäisen kokoontumiskerran. Osallistujien tutustuminen toisiinsa Kun koko toimintaryhmä on saatu ensimmäisen kerran yhteen paikan päälle, kaikki ryhmään osallistujat pyritään ryhmäyttämään yhdeksi isoksi ryhmäksi, jossa kaikki nuoret, vapaaehtoiset ja ohjaaja tutustuvat toisiinsa. Nuoriso-ohjaajan tulee ottaa vastuu ja ohjata käytännössä tutustumista. Erityisesti viikoittain kokoontuvaan pelinkehitys-kerhoon uusia nuoria voi liittyä mukaan myös kesken toimintakauden. Myös tällöin ohjaajan on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että uusi tulokas ryhmäytyy sujuvasti osaksi muuta porukkaa. Taulukko 2. Ryhmäytymisen vaiheen sisältämät tehtävät Toimijat Tehtävät Nuorten pienryhmät Nuoriso-ohjaaja Osallistujien tutustuminen toisiinsa Pienryhmäjako ja ryhmäläisten roolien jakaminen Tiedon etsintä työkaluista ja omasta osaalueesta Vapaaehtoiset Pienryhmäjako ja ryhmäläisten roolien jakaminen Nuoret suunnittelevat ohjaajien avustuksella ja muiden nuorten kanssa yhdessä miten osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin ja miten pienryhmien vaatimat roolit jaetaan nuorten kesken. Pienryhmät jaetaan niin, että jokaisen nuoren on itse otettava vastuuta, mutta samalla luotettava 12

13 toisiin nuoriin ja heidän osaamiseensa kyetäkseen yltämään yhteisiin tavoitteisiin. Pelinkehitysprosessin onnistumiseksi ja toiminnan mielekkyyden takaamiseksi on tärkeää, että toiminnassa onnistutaan luomaan sellaiset pienryhmät, joissa nuoret saavat oppia uutta mutta saavuttavat myös onnistumisen ja osaamisen kokemuksia. Pienryhmäjaossa on siis hyvä huomioida nuorten väliset osaamiserot ja erityisosaamisalueet. Yhteen pienryhmään on hyvä valita ikään kuin samalla taitotasolla olevia nuoria huomioiden kuitenkin, että samassa pienryhmässä olevilla nuorilla tulisi olla yhdessä osaamista ainakin jonkin verran kaikilta pelinkehitysprosessin edellyttämiltä alueilta (koodaus, grafiikka, äänisuunnittelu jne.). Mikäli kaikkiin ryhmiin ei saada kaikilta osa-alueilta osaamista, voidaan myös yhdessä päättää kuka nuorista alkaa perehtymään uuteen erityisosaamisen alueeseen ja joku vapaaehtoisista ohjaajista voi tukea ryhmää tämän osa-alueen ongelmissa. Pelinkehitystoiminta sisältää ainakin seuraavanlaisia vastuualueita, jotka nuorten kesken tulee jakaa ja jotka täytyvät tavalla tai toisella löytyä jokaisesta pelinkehitystiimistä: - koodaaminen (tarvittavien kielien ja koodaamisympäristöjen ja sovellusten osaaminen) - sovellukset (pelieditoriympärisöjen, kuten esimerkiksi Gamemakerin, Unityn tai Stencylin käyttöosaaminen) - grafiikka (kuvan tuottamisen, käsittelyn ja peliympäristöihin liittämisen osaaminen) - musiikki (musiikin, äänitehosteiden ja taustaäänien tuottamisen osaaminen sekä ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöosaaminen) Selkeiden vastuualueiden määritteleminen ja jakaminen tukee ryhmäprosessissa sitä, että jokaisen nuoren täytyy antaa oma panoksensa, mutta myös tilaa toisille tehdä, jotta yhteisessä tavoitteessa onnistutaan. Tiedon etsintä työkaluista ja omasta osa-alueesta Pelinkehitystoiminta vaatii nuorilta taitoja oma-aloitteiselle tiedon etsimiselle ja soveltamiselle. Tämä on hyvä tuoda heti toiminnan alussa tietoisesti esiin varaamalla sille alussa erityistä aikaa. Tähän tehtävään kannattaa siirtyä vasta pienryhmäjaon ja kunkin nuoren vastuualueen selvittyä. Tietoa voidaan hakea joko yksin tai yhdessä. Mikäli nuoret hakevat ja opettelevat tietoa yhdessä, vahvistaa tehtävä edelleen myös ryhmäytymistä. Yksi mahdollisuus on, että eri pienryhmissä olevat, mutta samasta pelinkehityksen osa-alueesta vastaavat nuoret kokoontuvat yhteen syventämään omaa tietämystään aiheesta. Esimerkiksi kaikkienryhmien koodaamisesta vastaavat nuoret voivat kokoontua yhteen perehtymään syvemmin 13

14 koodaamiseen, ennen kuin palaavat takaisin omaan ryhmäänsä aloittamaan peli-ideointia. Tämä käytäntö vahvistaa myös pienryhmien välisiä suhteita. Samalla se madaltaa nuorten kynnystä myöhemminkin mennä kysymään apua toisissa pienryhmissä olevilta samaa tehtävää tekeviltä nuorilta. Tiedon etsimisen tehtävä voidaan myös hypätä yli tai toteuttaa nopeammin tilanteissa, joissa nuorilla on vahva kokemus ja osaaminen pelien tekemisestä. Työvaihe on kuitenkin erityisen tärkeä niille ryhmille, joissa on vasta pelinkehitykseen tutustuvia nuoria. Ryhmään osallistuvien nuorten välisiin tasoeroihin on mahdollista vaikuttaa erityisesti siten, että pelinkehitykseen vastaalkajia rohkaistaan etsimään tietoa omasta osa-alueestaan itsenäisesti ennen varsinaiseen pelinkehitysryhmään liittymistä. Mikäli pelinkehitystoiminnan edellyttämät työkalut eivät ole tuttuja, tulee myös näistä etsiä itsenäisesti tietoa ja käyttökokemusta. Nuoret voivat tiedon etsinnässään hyödyntää verkko-oppimisympäristöjä ja/tai materiaalipankkeja, jotka sisältävät tietoa (esimerkiksi ammattilaisten puheenvuoroja ja esimerkkejä) peliteollisuudessa käytettävästä sanastosta, työkulttuurista ja työkaluista. Mikäli toiminnassa ei ole aikaa tai tarvetta erilliselle pelinkehitykseen tutustumiselle, kannattaa nuoria rohkaista ainakin kaikissa myöhemmin eteen tulevissa ongelmatilanteissa oma-aloitteiseen tiedonetsintään ja esimerkiksi eri verkkoympäristöjen hyödyntämiseen tiedon haussa. Pelin ideoimisen vaihe Pelin ideoimisen vaihe on kestänyt Pelitalon Gamedev-kerhossa noin yhden kokoontumiskerran eli kolmen tunnin verran. Kuten taulukosta 3 on nähtävissä, ideointivaiheessa nuoret luovat pelin suunnitelman, luovat suunnitelmasta prototyypin ja esittelevät ideansa muille. Ideoinnista itse pelin tekemiseen päästään kun ohjaajat ovat antaneet luvan toiminnalle. Taulukko 3. Pelin ideoimisen vaiheen sisältämät tehtävät Toimijat Tehtävät Nuorten pienryhmät Peli-idean luominen Proton tekeminen Proton esittely Nuoriso-ohjaaja Luvan anto toimimiseen Vapaaehtoiset Avustaminen tarvittaessa Välineet Assosiointikortit (VNA-kortit) Esim. muovailuvaha, piirrosvälineet 14

15 Peli-idean luominen Peli-ideointia voi lähteä tekemään hahmo-suunnittelun kautta. Hahmosuunnittelussa nuoret ideoivat jonkinlaisen eläin-, kasvi- tai ihmishahmon, joka voi olla hyvinkin mielikuvituksellinen tai vaikkapa mytologiaan perustuva. Hahmosuunnittelussa voi hyödyntää kynää ja paperia, tietokonetta, muovailuvahaa tai muita askarteluvälineitä. Hahmolle ideoidaan mm. ulkonäkö, liikkeet, taidot, tiedot ja muu tausta, kuten nimi, suku, elinympäristö, omaisuus ja hahmon maailma fysiikan lakeineen. Hahmolle luodaan myös keskeinen tehtävä sekä motivaatio tehtävän toteuttamiseen. Lisäksi mietitään millä tavalla hahmo yrittää päästä tavoitteeseensa. Lisäksi on mietittävä, millaisia keskeisiä ongelmia hahmolla on ylitettävänään tai ratkaistavaan. Mitkä ovat esimerkiksi päähahmon keinot selvitttää näitä ongelmia? Mikä on pelissä voitto? Mitä pitää olla tapahtunut ennen kuin on päässyt kentän loppuun tai voittanut? Peli-ideoinnissa voi käyttää apuna myös assosiaatiokortteja (VNA-cards), jotka edistävät idean syntyä adjektiivi-, substanttiivi- ja verbi-korttien avulla. Pakasta vedettyjen sanojen ja sanoista syntyneiden assosiaatioiden pohjalta voi muodostua pelin perusidea tai ainakin aivot virittyvät luovemmalle taajuudelle. Peli-ideoista valitaan lopuksi parhaat, joista itse pelikonsepti luodaan. Proton tekeminen Ideointivaihe päätetään pitch-dokumentointiin. Dokumentissa kuvataan maailmaa, taustatarina, tavoitteet ja niiden edessä olevat esteet. Dokumenttia havainnollistetaan kuvilla. Tarkoitus on saada muut ymmärtämään pelin logiikka ja kiinnostumaan siitä. Lisäksi pelikonseptia voidaan havainnollistaa rakentamalla ideasta prototyyppi paperista, muovailuvahasta, legoista tai muusta materiaalista. Prototyyppi auttaa pohtimaan, miltä peli visuaalisesti näyttää, toimii ja tuntuu. Pelin tekemisen vaihe Pelien tekemisen vaihe on ymmärrettäävästi pelinkehityskerhon, -leirin tai kurssin ajaltaan pisin toiminnan vaihe. Esimerkiksi viikottain kolme tuntia kerrallaan kokoontuvassa Gamedev-kerhossa pelien tekemiseen on käytetty usein 3 peräkkäistä kokoontumiskertaa, jonka jälkeen pelit on esitelty ja prosessi on aloitettu alusta. Pelien tekemisen vaihe tarkoittaa pääasiassa tiivistä nuorten aktiivista pelien kehittämistä pienryhmissä vapaaehtoisten ohjaajien tukemana. Lisäksi vaiheeseen voidaan nähdä kuuluvaksi kaikkien toimintaan osallistuvien yhteiset keskusteluhetket, joissa ryhmät kertovat toisilleen, mitä he ovat saaneet aikaiseksi ja mitä he seuraavaksi (esimerkiksi ko. tapaamisen tai illan aikana) aikovat saada tehtyä. 15

16 Työssä edistymisen seuraaminen ja raportointi Esimerkiksi Gamedev-kerhossa jokainen illan kokoontuminen aloitetaan yhteisesti. Yhteisessä aloituksessa käydään läpi mitä ryhmät ovat saaneet aikaiseksi ja mitä niissä on seuraavaksi tarkoitus tehdä. Ohjaajat ja nuoret luovat siis yhdessä aikataulun illalle ja miettivät mitä haluavat saada aikaiseksi illan aikana. Aikaa tähän keskusteluun käytetään noin puolesta tunnista tuntiin. Mikäli toimintaa toteutetaan leirinä tai vaikkapa viikonloppukurssina, kannattaa pitää huolta, että intensiivistä pelien rakentamisen prosessia tauotetaan. Tekemistä rytmittävinä taukoina voi käyttää esimerkiksi yhteisiä tsekkaus -hetkiä, joissa pienryhmät esittelevät toisilleen mitä ovat saaneet aikaan ja mitä seuraavaksi aikovat tehdä. Pelien kehittäminen pienryhmissä Gamedev-kerhon yksi ilta kestää Pelitalolla kolme tuntia. Tekemisen vaiheessa illan tunneista kaksi käytetään pienryhmissä tapahtuvaan aktiiviseen pelien tekemiseen. Tässä vaiheessa tavoitteena on, että nuoriso-ohjaaja seuraa toimintaa sivusta ja nuoret itse tekevät. Ongelmia kohdatessaan nuoret joko yrittävät etsiä itse ratkaisua tai selvittävät niitä vapaaehtoisten ohjaajien avulla. Ohjaaja ja vapaaehtoiset seuraavat, että pelin tekeminen etenee aikataulussa ja että työskentelyä täysin estävistä tai voimakkaasti hidastavista ongelmista päästään yli. Pelin viimeistelyn vaihe Pelinkehitystoiminnassa on tärkeää jättää riittävä aika pelien valmiiksi saattamiselle. Pelinkehitysprosessien kesken jäämistä ehkäistään tehokkaasti sillä, että pelien viimeistelylle ja esittelylle on selkeästi varattu oma aikansa ja tukensa 2. Vaihe on tärkeä, sillä sen avulla voidaan varmistua siitä, että jokainen toimintaan osallistuva nuori saa kokemuksen siitä, että on saanut vietyä projektin loppuun. Oman ryhmän yhteistä aikaansaannosta päästään myös esittelemään muille ja omasta työstä saadaan muilta nuorilta ja vapaaehtoisilta palautetta. Kun pelit ovat valmiita, ne voidaan myös yhdessä laittaa avoimesti esille verkkoon. Mikäli pelit on tehty Stencyl-ohjelmalla, tallennetaan pelit Stencylin omaan Forge-pilvipalvelimeen. Mikäli nuoret eivät halua, että pelit laitetaan avoimesti esille, voidaan myös sopia, että ne jäävät tekijöille itsellee n. Tällöin ne voidaan tallentaa esimerkiksi johonkin pilvikansioon tai muistilaitteeseen. Pelitalolla on suunnitelmissa alkaa kerätä pelejä Pelitalon omille nettisivuille, tällöin ne kertovat sivujen vierailijoille, millaista toimintaa Pelitalolla on käynnissä ja mahdollisesti inspiroivat uusia nuoria 2 Esimerkiksi Pelitalon Gamedev-kerhossa, jossa yhden pelin ideointiin, toteutukseen ja esittelyyn kokonaisuudessaan on käytetty noin kuukausi eli neljä kokoontumiskertaa, yksi kokonainen ilta on yleensä käytetty pelien viimeistelyyn ja esittelyyn. 16

17 mukaan kehittävään ja innostavaan toimintaan! Taulukko 4. Pelien viimeistelyn vaiheen sisältämät tehtävät Toimijat Tehtävät Nuorten pienryhmät Nuoriso-ohjaaja Vapaaehtoiset Arvioidaan yhdessä miten pelejä täytyy vielä viimeistellä Viimeistely yhdessä Pelien esittely toisille ryhmille ja ohjaajille 4. Pelinkehitystoiminnan monet muodot Kuten aiemmin onkin tuotu jo esille, nuorisotyöllistä pelinkehitystoimintaa voi toteuttaa monilla eri tavoilla, kuten pitkäkestoisena kerhona, intenssiviisenä tapahtumana tai kurssina tai vaikkapa viikonloppuleirinä. Toimintaa voi toteuttaa myös koulujen kanssa yhteistyössä esimerkiksi iltapäiväkerhona tai siitä voi syntyä ideoita ja käytännönläheisiä harjoitteita myös koulujen oppituntiharjoitteisiin. Pelinkehitystoiminta luo mahdollisuuksia esimerkiksi matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukselle. Vain mielikuvitus on rajana, kun mietitään millaiseen kaikkeen oppimiseen, harrastamiseen, viihtymiseen ja ajanvietteeseen toimintaideaa voi soveltaa. Tätä kuvausta ei ole tarkoitetukaan yksityiskohtaisesti seurattavaksi ja noudatettavaksi ohjeistukseksi, vaan pikemminkin ideointia ja innostusta aktivoivaksi raportiksi, joka avaa Pelitalon kokemuksia ja käytänteitä avoimesti eri tilanteissa eri tavoilla sovellettaviksi. Lisäksi nuorisotyöllisessä tai opetuksellisessa pelinkehitystoiminnassa voi nuoria kannustaa pelinkehitystoiminnasta innostumiseen myös toimintaryhmän ulkopuolella. Pelinkehitystoiminnassa mukana olleet nuoret innostuvat usein sekä toiminnasta että yhdessä tekemisestä siinä määrin, että he ovat kiinnostuneita pitämään yhteyttä ja jatkamaan pelinkehityksen parissa toimimista myös varsinaisen toiminnan ulkopuolellakin. Ohjaaja voikin kannustaa nuoria luomaan toiminnan ympärille esimerkiksi Facebook-ryhmän. Innostavaa ja motivoivaa oheistoimintaa esimerkiksi Gamedev-kerholle luovat myös pelinkehitystapahtumat, joihin ryhmä voi yhdessä osallistua. Nuoriso-ohjaajan organisoimana ja ryhmän kanssa yhdessä tällaiseen osallistuessa pelionkehityksen vasta-alkajanuoretkin uskaltautuvat osallistumaan isoihin pelinkehitystapahtumiin kuten Gamejameihin tai Assemblyihin. Tapahtuma voi toimia myös toiminnan huipennuksena eli Gamedev-toiminnassa kerättyjen oppien näyttämönä, joka motivoi harjoittelemiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Iso tapahtuma voi myös viedä nuorten osaamista eteenpäin, sillä 17

18 tapahtumassa voi saada pelin kehittämisestä uusia ideoita, taitoja, kontakteja ja muutenkin uutta puhtia. 18

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot