Suunnittelutiimin vetäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelutiimin vetäjä"

Transkriptio

1 Suunnittelutiimin vetäjä Katri Komulainen Työtehtäviini kuuluu: Toimin JE-Siirto Oy:ssä sähköverkon suunnittelutiimin vetäjänä ja vastaan Jyväskylän vanhan kaupungin alueen sähkönjakelusta. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi verkkosuunnittelun ja dokumentoinnin ohjaus, sähköverkon yleissuunnitteluun liittyvät tarkastelut, sähköverkon energiatehokkuus, toiminnan kehittäminen eri näkökulmista sekä investointisuunnitelmien laatiminen ja niiden seuraaminen. Lisäksi tehtäviini kuuluu vahvasti erilaiset viranomaisvalvontaan liittyvät tehtävät. Teen myös paljon yhteistyötä muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Koulutustausta: Koulutukseltani olen sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri, valmistuin vuonna 2008 Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kuinka päädyin JE:lle: Tulin JE:lle kesätöihin vuonna 2007 ja jäin sen jälkeen tänne tekemään diplomityötä. Samalla reissulla olen yhä eli en ole ollut välissä muualla töissä. Mikä energia-alassa kiehtoo: Energia-ala on todella monipuolinen ja vaihtoehtoja työllistymiseen löytyy runsaasti. Lähes mille tahansa opintosuuntaukselle löytyy työllistymismahdollisuuksia myös Jyväskylän Energiasta. Sähköverkko yhtenä energia-alan osana on alana hyvin perinteinen, mutta viime vuosina tälläkin alalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. JE-Siirto Oy:ssä työtehtävät ovat monipuolisia ja teemme paljon yhteistyötä sekä oman yhtiön eri tiimien välillä että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Energia-ala on hyvä työllistäjä, sillä sähköä, lämpöä ja vettä tarvitaan aina. Hankintapäällikkö Niina Albrecht Työtehtäviini kuuluu: voimalaitosten polttoaine- ja urakointisopimukset, eli käytännössä sopimusten tekemistä, polttoainetiimin ohjausta, sopimusten seurantaa, yhteydenpitoa toimittajiin Koulutustausta: Logistiikkainsinööri (AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006) Kuinka päädyin JE:lle: Hain avoinna olevaa logistiikkaesimiehen paikkaa vuonna 2009 keväällä ja tulin valituksi. Mikä energia-alassa kiehtoo: Monipuolisuus Niina on ollut mukana muun muassa muodostamassa uusia biopolttoaineen hankintaverkostoja. Kuva Keljonlahden uudelta biopolttoaineen murskaamolta.

2 Käyttöinsinööri, veden tuotanto Antero Kuitunen Työtehtäviini kuuluu: Vedentuotantolaitosten, paineenkorotuspumppaamoiden, vesitornien ja paineenalennusasemien käyttö ja kunnossapito. Koulutustausta: Sähkövoimainsinööri AMK Kuinka päädyin JE:lle: Jyväskylän Vesilaitos haki nykyiseen tehtävääni työntekijää Keskisuomalaisessa vuonna 2001 ja tulin valituksi. Yhtiöjärjestelyjen jälkeen minusta tuli JE:läinen. Mikä energia-alassa kiehtoo: Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät. Kunnonvalvoja Vesa Onnela Työtehtäviini kuuluu: erilaisten mittausten avulla seurata laitteiden kuntoa ja löytää mahdolliset vikaantumiset riittävän ajoissa. Tärkeimmät menetelmät, joita käytän, ovat värähtelymittaukset ja niiden analysointi, lämpökuvaukset lämpökameralla ja öljyanalyysit. Työstä noin puolet on erilaista mittaamista/tutkimista kentällä ja loput tulosten analysointia tietokoneella. Koulutustausta: Tähän työhön olisi hyvä olla jokin kunnossapidon peruskoulutus, jotta ymmärtää mekaanisten laitteiden ominaisuuksia. Lisäksi työ vaatii erityistä täsmäkoulutusta ja pätevöitymistä esim. värähtelymittauksiin ja niiden analysointiin. Sitä on mahdollista opiskella työn ohessa. Myös voimalaitosalan koulutus on hyödyksi, koska prosessin tunteminen on työssä tärkeää. Itselläni on tälle alalle tarkoitettu voimalaitoskäyttäjän ammattitutkinto ja suoritan parhaillaan kunnossapidon perustutkintoa jossa kurssit on valittu omaa työtäni tukeviksi. Lisäksi kouluttaudun värähtelymittauksiin ja analysointiin syvällisemmin alan omilla kursseilla. Kuinka päädyin JE:lle: Olin aikaisemmin Kankaan paperitehtaalla tuotannossa töissä. Paperikoneiden lakkautusten alkaessa tuli aiheelliseksi hakeutua varmemmalle alalle töihin alettiin rakentaa Keljonlahden voimalaitosta ja sinne haettiin käyttöhenkilökuntaa. Hain ja pääsin käyttöpuolelle töihin. Meidät koulutettiin voimalaitoksen käyttöhenkilöiksi/valvojiksi. Voimalaitoksen kunnossapitoon siirryin noin vuosi sitten. Teen kunnonvalvontatöitä myös muissa Jyväskylän Energian tuotantolaitoksissa. Mikä energia-alassa kiehtoo: Energia-alaan syventyessä olen huomannut sen olevan hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen ala. Myös hyvät kouluttautumismahdollisuudet ovat olleet positiivinen asia. Sähköä ja lämpöä tarvitaan jatkossakin joten alan tulevaisuuden näkymät ovat moneen muuhun alaan verrattuna hyvät.

3 Tietojärjestelmäasiantuntija Tiina Manninen Työtehtäviini kuuluu: tietojärjestelmiin liittyvät työtehtävät, kuten suunnittelu- kehittämis- ja ylläpitotehtävät esimerkkeinä prosessien mallinnus ja kehittäminen, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, testaaminen, dokumentointi ja projektinhallinta. Lisäksi tietohallintotiimin jäsenenä tuen ja palvelen liiketoimintayksikköjä. Päävastuullani on sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen. Koulutustausta: Lukio, myynnin ja markkinoinnin tradenomi ja tuleva kauppatieteiden maisteri pääaineena tietojärjestelmätiede. Kuinka päädyin JE:lle: Tradenomiksi valmistumisen jälkeen aloitin JE:llä kesätyöt ja siitä lähtien olen ollut jenergialainen. Mikä energia-alassa kiehtoo: Ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti sekä on monipuolinen työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa. Voimalaitoshoitaja Timo Erkkilä Työtehtäviini kuuluu: Valvojan ohjatessa laitteita valvomosta, hoidan työt kentällä laitteiden luona. Voimalaitosalueella tarkkaillaan laitteiden toimintaa, ja tehdään tarvittavat toimenpiteet käynnin aikana sekä ongelmatilanteissa. Osallistun myös laitteiden operointiin valvomosta käsin. Koulutustausta: Peruskoulun jälkeen suoritin paperiteollisuuden ammattitutkinnon. Ammattikoulun jälkeen pääsin opiskelemaan UPM-Kymmenen teollisuusoppilaitos Lotilaan. Lisäksi olen suorittanut LVI-asentajan ammattitutkinnon. Kuinka päädyin JE:lle: Keljonlahdelle valmistui uusi voimalaitos, johon haettiin työntekijöitä. Aikaisempi työkokemus prosessiteollisuudessa oli vahva vaikuttaja, että pääsin työhaastatteluun. Ja onni oli että tulin valituksi. Mikä energia-alassa kiehtoo: Työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Työssä on riittävästi haastetta, ja koko ajan oppii uutta.

4 Vuoromestari Timo Nissinen Työtehtäviini kuuluu: Toimin vuoromestarina Keljonlahden voimalaitoksella, työtehtäviini kuuluu johtaa vuoroni toimintaa ja vastata siitä, että voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Eli pitää kylä lämpöisenä ja suihkuvesi kuumana sekä toimittaa sähköä valtakunnan verkkoon. Koulutustausta: Olen opiskellut työn ohessa alikonemestarin tutkinnon. Kuinka päädyin JE:lle: 2000-luvun puolessa välissä muutin Keski-Suomesta Etelä-Suomeen ja pääsin Fortumin Inkoon voimalaitokselle töihin. Siellä muutaman vuoden harjoiteltuani energian tekoa, rupesi kuulumaan uutisia, että Jyväskylään valmistuu uusi voimalaitos, ja sehän rupesi kiinnostamaan. Pääsin Keljonlahden voimalaitokselle töihin, ja on ollut hienoa olla mukana käyttöönottamassa näin suurta laitosta ja rakentamassa omaa työpaikkaa. Mikä energia-alassa kiehtoo: Energia-alalta löytyy paljon erilaisia työtehtäviä jotka ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja monesti myös pitkiä. Ala on myös tulevaisuutta ja kehittyy jatkuvasti. Projekti-insinööri Paula Perälä Työtehtäviini kuuluu: Tällä hetkellä työskentelen kahden erilaisen projektin parissa. Tehtäväni keskittyvät voimalaitoksen automaattisen näytteenottolaitteiston käyttöönottoon ja konsernimme hiilijalanjäljen määritykseen. Näytteenottolaitteisto hoitaa näytteenoton saapuvista puu- ja turvekuormista automaattisesti kuormatietojen avulla, kun kuormat puretaan purkuhalleihin. Konsernin hiilijalanjäljen avulla taas voidaan arvioida toimintamme ympäristövaikutuksia muutoinkin kuin energiantuotannon osalta. Koulutustausta: Opiskelin prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistossa. Kuinka päädyin JE:lle: Tulin JE:lle tekemään diplomityötä, kun opintoni olivat loppusuoralla. Valmistuttuani jatkoin JE:llä projekti-insinöörin tehtävissä. Mikä energia-alassa kiehtoo: Kiinnostuin energia-alasta sen monipuolisuuden vuoksi. Sähkön ja lämmön kulutus ovat meille hyvin arkipäiväisiä asioita, mutta niiden tuotanto- ja toimitusprosesseissa on mukana monenlaisia tekijöitä. Esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ajatellen ketjussa käydään läpi monta vaihetta, ennen kuin metsästä korjatun puupolttoaineen energia on toimitettu sähkönä tai lämpönä asiakkaalle.

5 Tuotantoinsinööri, veden tuotanto Marja-Liisa Puttonen Työtehtäviini kuuluu: vastata siitä, että kuluttajat saavat terveellistä, turvallista ja laadukasta talousvettä eli vastaan talousveden ladusta ja sitä kautta vesilaitosten prosesseista (seurata prosessien toimivuutta jotta talousvesi täyttää kaikki lakiin ja asetukseen perustuvat vaatimukset). Olen suunnittelussa mukana vesilaitosten koeajoissa, ja työnäni on lähinnä suunnitella näytteenotot ja analyysit. Lisäksi tehtäviini kuuluvat esimiestyöt ja myös asiakaspalvelua. Koulutustausta: Laborantti, jonka lisäksi olen työn ohella opiskellut laboratorionhoitajaksi (nykyinen nimike bioanalyytikko) ja laboratorioanalyytikoksi (AMK). Olen myös käynyt erilaisia koulutuksia, mm. esimies- ja johtamiskoulutuksia. Kuinka päädyin JE:lle: Olen aikoinani hakenut avoinna ollutta laborantin paikkaa Jyväskylän kaupungin vesilaitokselle ja saanut paikan. Kun Jyväskylän Vesi ja Jyväskylän Energia yhdistyivät, siirryin työskentelemään JE:lle. Mikä energia-alassa kiehtoo: Energia-ala on hyvin monipuolinen, kehittyvä ja eteenpäin menevä. Katso videot:

Menikö kaikki napakymppiin?

Menikö kaikki napakymppiin? Menikö kaikki napakymppiin? Kokemuksia kesätöistä energia-alalla -kyselyn vastaukset Tausta Kysely jäsenyhtiöiden kautta kesätyöntekijöille Vastauksia 112 Ikähaarukka 14-28 vuotta (yksi 51 -vuotias) Työtehtävät

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT UUDET NETTISIVUT OVAT NYT AUKI! REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI ELOKUU/2011 PARTNERIT UUSI REALPROJEKTI Markku. Uudet tuulet, kokeneet osaajat Toimitusjohtaja Markku Hietala kuuluu neljän partnerin muodostamaan

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

REIM Group. Hämeenlinna Imatra Joensuu Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere

REIM Group. Hämeenlinna Imatra Joensuu Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd REIM Group # 27 kevät 2013 Newsletter Hämeenlinna Imatra Joensuu Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti: etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

SERVIS. Pumppaamoille uusi. automaatiojärjestelmät. Uutiskirje Toukokuu 2015. Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut

SERVIS. Pumppaamoille uusi. automaatiojärjestelmät. Uutiskirje Toukokuu 2015. Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut SERVIS Uutiskirje Toukokuu 2015 Pumppaamoille uusi automaatiojärjestelmä Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut pintavesi- ja merivesipumppaamoiden automaatiojärjestelmät. Uudet järjestelmät otettiin pumppaamoilla

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

WAUTSIWAU MIKÄ TYÖPAIKKA!

WAUTSIWAU MIKÄ TYÖPAIKKA! WAUTSIWAU MIKÄ TYÖPAIKKA! Tarjoamme apteekkityötä ympäri Suomen! Koulutamme lääketeollisuuden työtehtäviin! Yhdistämme koko lääkealan! FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ NELJÄ FAKTAA, JOITA ET EHKÄ TIENNYT

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

LVIS-Maailma. Spaa Oy Ville Ranne. Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä. Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4. Adminetillä säästöä 30 000 /v! s.

LVIS-Maailma. Spaa Oy Ville Ranne. Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä. Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4. Adminetillä säästöä 30 000 /v! s. Admicom -asiakaslehti 3/2010 Spaa Oy Ville Ranne Adminet kulkee mukana missä tahansa s.4 Kuopion Putki & Säätö Oy:ssä Adminetillä säästöä 30 000 /v! s.8 Adminetillä palkkojen maksu on helppoa ja nopeaa

Lisätiedot

14.1.2015 klo 10-16 Agora, Mattilanniemi

14.1.2015 klo 10-16 Agora, Mattilanniemi 2015 14.1.2015 klo 10-16 Agora, Mattilanniemi Messupäälliköiltä Tervehdys arvon näytteilleasettajat ja messuvieraat! Firmamessut järjestetään tänä vuonna jo 11. kertaa. Ajankohta messuille ei voisi olla

Lisätiedot

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014 HKL:n henkilöstölehti 2 2014 Yhteistyössä on voimaa Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja assistentti Terttu Jukola Pelastuslaitos on tärkeä kumppani Hommat Reilassa! Liisa Joensuu Sisältö 2/2014 Dreamstime

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot