NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 1 NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2007 Kunnanhallitus

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOLLISUUS 3 2. KAAVAMUODOT 3 3. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 3 4. KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET PÄÄPIIRTEITTÄIN 4 5. VOIMASSA OLEVAT YLEISSUUNNITELMAT, YLEISKAAVAT JA MUUT KAAVOITUSTA OHJAAVAT PÄÄTÖKSET 5 6. VOIMASSA OLEVAT, VAHVISTUNEET ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET 6 7. VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT, KAAVAMUUTOKSET, KAAVOITUSSOPIMUKSET JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT Vireillä olevat kaavamuutokset Lepäämässä olevat kaavoitushankkeet Kaavoitussopimukset Yleissuunnitelmat 9 8. MAAKUNnAn LIITOSSA VIREILLÄ OLEVAT TAI LÄHIAIKOINA VIREILLE TULEVAT KAAVA- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat ASIAT 11 Satakuntaliiton jäsenkunnat 11 KAAVOITUSKATSAUS 12 SATAKUNTALIITTO 12

3 3 NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOLLISUUS 2. KAAVAMUODOT 3. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. 1. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden valmistelusta huolehtii ympäristöministeriö. 2. Maakuntakaava käsittää tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvan yleispiirteisen suunnitelman alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Maakuntakaavasta Satakunnassa vastaa Satakuntaliitto. 3. Yleiskaava laaditaan yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä muun maankäytön suunnittelemiseksi. Yleiskaava sisältää pääpiirteet alueen käyttämisestä eri tarkoituksiin mm. asumiseen, elinkeinotoimintaan, virkistykseen sekä liikennettä, vesihuoltoa ja muita yleisiä tarpeita varten. Yleiskaavan, joka käsittää koko kunnan alueen tai osan siitä (osayleiskaava), hyväksyy valtuusto. 4. Asemakaavassa osoitetaan eri tarkoituksiin aiottujen alueiden kuten rakennusmaan, liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden rajat. Asemakaavan hyväksyy valtuusto. 5. Rantarakentamisen edellytykset vastaavat vanhan rakennuslain 6 a :ää. Ranta-asemakaavasta on pääosin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan Kunnallinen kaavoitusta ja maankäyttöä koskeva itsenäinen päätösvalta on laajentunut. Kuntien kaavapäätösten alistamisvelvollisuus on poistunut ja valtion viranomaisten suorittaman ohjauksen painopiste on siirtynyt valvonnasta ennakkoon tapahtuvaksi neuvotteluksi ja asiantuntija-avuksi. Valtion viranomaisille on jäänyt kuitenkin edelleen monipuolinen puuttumis-

4 4 oikeus kunnan kaavoitukseen tarpeen ja etenkin valtakunnallisten intressien niin vaatiessa. Kullekin kaavatasolle on oma tehtävä. Valtakunnalliset, seudulliset ja kunnalliset kysymykset ratkaistaan ja käsitellään oikeilla tasoilla välttäen päällekkäisyyttä niin suunnittelussa kuin hallinnossakin. Maakuntatason kaavamuoto on maakuntakaava. Kuntatason yleispiirteisen suunnittelun väline on yleiskaava. Yksityiskohtaisen kaavoituksen osalta kaavajärjestelmä on yksinkertaistettu yhdistämällä entiset asema-, rakennus- ja rantakaava yhdeksi kaavaksi, asemakaavaksi. Kaavojen sisältövaatimukset on muutettu vastaamaan nykytarpeita ja kaavojen välistä työnjakoa. Kunkin kaavatason sisältövaatimuksiin on sisällytetty lain yleisistä tavoitteista ne, jotka parhaiten soveltuvat ratkaistaviksi tällä kaavatasolla. Maakunta- ja yleiskaavatasolla painottuvat laajemmat yhdyskuntiin ja ympäristöön liittyvät kysymykset. Asemakaavatasolla keskitytään lähiympäristöön. Suunnitteluprosessien avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen on olennainen osa lain kokonaisuutta. Kaavoituksen vaikutuksista ja muista keskeisistä kysymyksistä on keskusteltava eri osapuolten kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa. Osallistumisen, suunnittelun ja toteutuksen välineeksi laki tarjoaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kuntien kaavoja koskeva muutoksenhakutie on muuttunut. Turun hallinto-oikeus käsittelee valitukset kunnan kaavapäätöksistä. Turun hallintooikeuden päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maakuntakaavatasolla ensimmäiseksi valitusviranomaiseksi jää edelleen ympäristöministeriö. Valtuusto on päättänyt kokouksessaan /55 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ratkaisuvallan delegoinnista. Yhteenveto ratkaisuvallan delegointipäätöksistä on nähtävissä kunnanviraston hallinto-osastolla. 4. KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET PÄÄPIIRTEITTÄIN 1. Asemakaava tulee vireille esim. aloitteesta, kunnanhallituksen päätöksestä. 2. Kunnanhallitus ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumisja arviointisuunnitelman nähtäville. 3. Kunnanhallitus antaa kaavan laatijan tehtäväksi valmistella luonnoksen. 4. Kaavaluonnos asetetaan nähtäväksi mielipiteitten esittämistä varten. 5. Kunnanhallitus käsittelee esitetyt mielipiteet ja antaa kaavan laatijan tehtäväksi valmistella kaavaehdotuksen.

5 5 Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot. 6. Kunnanhallitus käsittelee saadut muistutukset ja lausunnot. 7. Kunnanhallitus tekee ehdotuksen valtuustolle asemakaavan hyväksymiseksi. 8. Valtuusto hyväksyy asemakaavan. Päätöksestä voi tehdä perustellun valituksen Turun hallinto-oikeudelle. 9. Hallinto-oikeus käsittelee valituksen. 10. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimmalle hallintooikeudelle. Maanomistajat ja kaikki ne, joiden oloihin kaavaratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä kaavan laatimisvaiheessa. Kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä maanomistajat ja kuntalaiset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle kaavaehdotuksesta. Mielipiteet ja muistutukset seuraavat kaava-asiakirjoja koko käsittelyn ajan. Kaavan hyväksymistä tarkoittavasta valtuuston päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeudelle ja sen päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 5. VOIMASSA OLEVAT YLEISSUUNNITELMAT, YLEISKAAVAT JA MUUT KAA- VOITUSTA OHJAAVAT PÄÄTÖKSET 1. Seutukaava 5 Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan Seutukaava 5:n Seutukaavassa 5 on yhtenäistetty aikaisemmin laaditut seutukaavat ja saatettu ajan tasalle niiden muodostama kokonaisuus. Seutukaava 5:n vahvistamisen yhteydessä kumoutuvat kaikki aikaisemmat seutukaavat. 2. Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010 Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut taajamaosayleiskaavan Vahvistuneet asemakaavat (kohta 6) 4. Rakennusjärjestys Valtuusto on hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen /90. Rakennusjärjestys on tullut voimaan lukien. 5. Pyssykangas-Hormiston kyläsuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksynyt , muutos hyväksytty kunnanvaltuusto Kissakujan maankäytön yleissuunnitelma

6 6 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleissuunnitelman Nakkilan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelma Kunnanvaltuusto Nakkilan luontoselvitys Nakkilan keskustaajaman yleissuunnitelma Valtuusto on hyväksynyt Nakkilan keskustan yleissuunnitelman ja siihen liittyvän kaupallisen ja toiminnallisen tarkastelun / Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. Valtuuston päätös / Nakkilan kunnan kehittämisstrategia Nakkila 2012 Valtuusto VOIMASSA OLEVAT, VAHVISTUNEET ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET Seuraavalla sivulla on luettelo voimassa olevista asemakaavoista ja niiden muutoksista korttelialueittain vahvistuspäivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Voimassa olevista asemakaavoista on ajantasarekisteri ja -kartasto kunnanvirastossa. Numeerista kaavayhdistelmää pidetään ajan tasalla konsultin toimesta. NO KAAVA-ALUE VAHVIST. PVM SISÄLLYS K058 MYLLÄRI korttelit 142, 144, 557 lähi virkistys- ja katualue K057 KESKUSTA KORTTELIT 2,83, 84, 89A, 91, 106, 107 ja 104 sekä osat kortteleista 4, 16, 19, 20, 86, 87 ja 92 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne ja erityisalueita K056 RUSKILA-SÄKKIMÄKI korttelit , ja 536 sekä virkistys-, katu ja rautatiealueet K055 LAMMAINEN kortteli 2, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue K054 KESKUSTA/VUOHIMÄKI , katu- ja liikennealue K053 KESKUSTA/SOINILA , 290, 291, 301, K052 KESKUSTA , 4, 20, 22, 23, 89a, 89b, 91, 92, 106, 107, 401a, 401b, 404, 441 K051 KESKUSTA , 92, 106, 107, 255, 265, 267, 268, 284, 285 K050 KESKUSTA K049 KESKUSTA , 88, 90, 98 K048 RUSKILA K046 KESKUSTA-MYLLÄRI , 36, 37, 133, , 403, , 410, 411, 415, 421, , 556 K047 LAMMAINEN , K044 KESKUSTA , 200, 203, 205 K045 SUUTARIN ALUE

7 7 K041 VIIKKALA V-23V, 34V, 37V-39V, 46, K015 KIRKKOKATU K015 KIRKKOKATU K023 VUOHIMÄKI K001 HARJAVALLANTIE K002 RAUHANIEMI K016 KESKUSTA osa82, 134, m osa82, 134 K025 KESKUSTA m401, 441 K024 KESKUSTA m32 K003 PENTTALA , m214 K038 VILLILÄ m400 K017 KESKUSTA , m K026 VIIKALA m28, 29, 37, 38 K020 MASIA/VAPPULA , 415, m40, 133 K012 SÄKKIMÄKI m osa500 K021 VAPPULA , m44 K032 SUOMINEN , 403, , , m31-35, 41, K006 POHJOIS-ARANTILA osa, 292, m291 K014 RUSKILA , K018 KESKUSTA m1, 3, 9, 10, 15-24, 26, 28, 29, 38-40, 61, 62, 73, os77, 79, 82, 91, 92, , 283, Ks. toinen K018 K018 KESKUSTA , 19-22, 26-28, 31, 32, 34, 38, 39, 73, 82, 84-93,Ks. toinen K018 K008 POHJOIS-ARANTILA , , , , m90-97, , 104, K013 SÄKKIMÄKI , K019 LAMMAINEN K036 SUUTARIN ALUE K030 KESKUSTA , 401, 404, 405, m30, 36, 42, 63 K009 KESKUSTA , 50-74, 80-83, 91, 92, , , 291, m50-57, 60, 64, 75-68, 80, , 270, K027 TÖRMÄLAIDUN m27, 54, 55 K028 TÖRMÄLAIDUN m25, K010 KIRKONSEUTU , m275 K037 SUUTARI , 301, K011 KIRKONKYLÄ , 283, m253, 256, 259, 260 K031 KIRKONKYLÄ K029 VIIKALA K035 KIRKONKYLÄ m80, 134 K040 KIRKONSEUTU , 100A, 101, 102A, 103 K039 KIRKONSEUTU

8 8 7. VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT, KAAVAMUUTOKSET, KAAVOITUSSOPIMUKSET JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 7.1 Vireillä olevat kaavamuutokset 7.2 Lepäämässä olevat kaavoitushankkeet Nakkilan kunnassa on vireillä seuraavat asemakaavan muutokset: 1) Soinilan ja Kirkonseudun asemakaavan muutos 2) Pohjois-Arantilan asemakaavan muutos 3) Pohjois-Arantilan ja Keskustan asemakaavojen muutos (Hohtarin alue) 4) Villilän alueen asemakaavan muutos Kohteista 1 3 antaa lisätietoja vs. aluearkkitehti Marjut Savolainen puh Kohteesta 4 antaa lisätietoja arkkitehti Tarja Lehto puh Kaikista kohteista antaa lisätietoja myös kunnansihteeri Matti Sjögren puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kunnan internetsivuilla osoitteessa / maankäyttöpalvelut / vireillä olevat asemakaavat. Asiakirjat ovat nähtävissä kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla Viikkalan rakennuskaavan ja rakennuskaavan muutosehdotus Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan /617 jättää lepäämään Viikkalan rakennuskaavaehdotuksen ja rakennuskaavan muutosehdotuksen. Päätöksen mukaan rakennuskaavaehdotusta, joka on ollut nähtävillä välisenä aikana voidaan noudattaa ohjeellisena rakennustoiminnan ohjauksessa kyseisellä alueella. Rakennuskaavaehdotus koskee Viikalan alueen rakennuskaavan kortteleita ja osaa korttelista 26 sekä virkistys-, erityis-, liikenne- ja rakennuskaavatiealueita. Rakennuskaavan muutos koskee Nakkilan kunnan Viikalan korttelia 26 ja rakennuskaavatiealuetta. Rakennuskaavalla ja muutoksella muodostuvat Nakkilan kunnan Viikalan alueen korttelit 26 ja sekä virkistys-, erityis-, liikenne- ja kaavatiealueet Suominen Kuitukankaat Oy:n alueen ym. asemakaavan muutos 7.3 Kaavoitussopimukset Kunnanhallitus on /343 hyväksynyt Nakkilan Kirkonseudun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien J W Suominen Oy:n tehdasaluetta ja sen ympäristöä. Asemakaavan muutos koskee keskustan kortteleita 406 ja 411. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tehdasalueen laajentaminen Tattaranjoen suuntaan. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksia seuraavasti:

9 9 7.4 Yleissuunnitelmat Arantilanpuiston yleissuunnitelma - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Kiinteistö Kankeri Oy:n kesken (Kh ). Kaavan muutoshanke koskee Pohjois- Arantilan asemakaava-alueen korttelin 217 aluetta. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Nakkilan Osuuspankin kesken(kh ). Kaavan muutoshanke koskee vuonna 1977 hyväksytyn Keskustan asemakaavan puistoaluetta. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Kiinteistö Oy Nakkilan Palvelukeskuksen kesken (Kh /414 ). Kaavan muutos koskee Nakkilan kunnan keskustan korttelia 89 ja siihen liittyvää tiealuetta. Kaava vahvistunut. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Dektonar Ab:n kesken (Kh /415 ). Kaavamuutos koskee Nakkilan kunnan keskustan korttelia 89, tonttia 1 ja siihen liittyvää tiealuetta. Kaava vahvistunut. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja J W Suominen Oy:n kesken (Kh /302 ). Kaavamuutos koskee Nakkilan kunnan keskustan kortteleita 406 ja 411 sekä niiden välistä puisto- ja vesialuetta. Hanke lepäämässä. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Liisi Viherlehdon kesken (kh /257 ). Kaavoitussopimus koskee omakotitonttien muodostamista. Kaava vahvistunut. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Mika Suomisen kesken (kh /257 ). Kaavoitussopimus koskee omakotirakennuspaikkojen muodostamista. Kaava vahvistunut. - Kaavoitussopimus Nakkilan kunnan ja Raimo Kiviojan kesken (kh /257 ). Kaavoitussopimus koskee omakotirakennuspaikkojen muodostamista. Kaava vahvistunut. Valtuusto on käsitellyt Arantilanpuiston yleissuunnitelmaa kokouksessaan /70. Kunnanhallitus on esitellyt yleissuunnitelman valtuustolle ohjeiden antamiseksi jatkovalmistelua varten. Ehdotuksen Nakkilan Arantilanpuiston yleissuunnitelmaksi on laatinut maisemaarkkitehti Matti Liski Suunnittelukolmio Oy:stä. Suunnitelma käsittää Aronojan ympäristön kehittämisen, toimenpidekokonaisuudet sekä Kokemäenjoen rannan eli Arantilankosken kehittämisen toimenpidekokonaisuudet.

10 10 Kunnanhallitus on pyytänyt lausunnot hallintokunnilta, yhdistyksiltä ja maanomistajilta. Lausuntoja on pyydetty 85 kappaletta eri toimijoilta. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä mielipiteitten esittämistä varten välisenä aikana. Lausuntoja saatiin seuraavasti: lautakunnat 5 kpl, järjestöt 10 kpl, asukkaat 24 kpl ja maanomistajat 2 kpl. Kunnanhallitus on päättänyt Arantilan yleissuunnitelman ja alueen asemaakaavan päivittämisestä. Ylessuunnitelmaa ja asemakaavaa laatii Pöyry Environment Oy Nakkilan keskustan kehittämisen yleissuunnitelma Taajamaosayleiskaavan tarkistaminen Valtuusto on hyväksynyt yleissuunnitelman huhtikuussa Suunnitelmaan liittyy erillinen kaupallinen ja toiminnallinen tarkastelu. Maa ja Vesi Oy on luovuttanut kunnalle Nakkilan keskustan kehittämisen yleissuunnitelman 1999 vuoden 1999 lopussa. Yleissuunnitelma käsittää varsinaisina suunnitelmina: - yleiskaavallisen perusratkaisun - kaupallisen keskustan kehittämisen - Porintien kehittämisen - Asematien kehittämisen - Kauppatien varren kehittämisen - torin suunnitelmat - pysäköinnin yleissuunnitelman - käsi- ja taideteollisuuspuiston suunnitelman Yleissuunnitelman pohjana on analyysi maankäytön tavoitteista ja liikennejärjestelyistä painottaen kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen merkitystä. Erikseen on selvitetty taajamakuvalliset, liikenteelliset ja ympäristölliset tavoitteet. Kunnanhallitus on ja asettanut taajamaosayleiskaavan tarkistamista valmistelevan toimikunnan. Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaava on hyväksytty valtuustossa ja Turun ja Porin lääninhallituksessa Edellinen Nakkilan kunnan osayleiskaava oli vuodelta Yleiskaavatoimikunta on lähtenyt suorittamaan annettua tehtävää siten, että yleiskaavan tarkistamistyö on käynnistynyt uuden yleiskaavan tavoitekartoituksella ja suunnittelutarveselvityksellä.tämä työ on ohjelmoitu vuodelle 2007 ja vuoden 2008 alusta lukien on tarkoitus ryhtyä varsinaiseen taajamaosayleiskaavan tarkistamistyöhön yleistavoitteiden ja suunnittelutarpeen selvittyä. Tavoitekartoituksesta ja suunnittelutarveselvityksestä vastaa konsulttitoimisto Pöyry Environment Oy.

11 11 8. MAAKUNNAN LIITOSSA VIREILLÄ OLEVAT TAI LÄHIAIKOINA VIREILLE TU- LEVAT KAAVA- SEKÄ MUUT MAAKUNNAN SUUNNITTELUUN KUULUVAT ASIAT Satakuntaliiton jäsenkunnat Kunnan kaavoituskatsauksessa mahdollisesti esille otettavat maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat asiat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN LAATIMINEN Satakunnan maakuntakaava laaditaan ns. kokonaismaakuntakaavana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaavassa ovat mukana kaikki maakunnan 26 kuntaa sekä kaikki asiakokonaisuudet eli toiminnot. Satakunnassa maakuntakaavan laatimisvaiheet ovat seuraavat: Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2003 Tavoitevaihe Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet 2004 Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Valmisteluvaiheen aineiston perusselvitysten laatiminen ja aineiston nähtäville asettaminen mielipiteitä varten 2007 Maakuntakaavaehdotuksen laatiminen ja julkisesti nähtäville asettaminen muistutuksia varten Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston hallinnolliset hyväksymispäätökset 2008 Vahvistamisvaihe Ympäristöministeriön vahvistamispäätös Valmisteluvaiheen aineistoa on laadittu Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa maakuntakaavalle asetettujen sisältövaatimusten mukaisesti. Selvitykset on laadittu osallistavaa ja vuorovaikutteista suunnittelumenetelmää käyttäen. Teemaraportit on lähetetty maakuntakaavatoimikunnan kautta kuntiin, yhteistyöryhmien jäsenille ja muille sidosryhmille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Raportit, saadut kommentit ja niihin laaditut vastaukset tulevat valmistuttuaan selattaviksi Satakuntaliiton kotisivuille osoitteeseen SATAKUNNAN SEUTUKAAVA 5

12 12 Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu ympäristöministeriössä ja se on saanut lainvoiman (KHO). Satakuntaliitto on toimittanut kuntien käyttöön seutukaavan 5 asiakirjat. Seutukaava on ohjeena kuntakaavoitukselle. SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA ON VALMISTUNUT JA UUDEN MAAKUNTASUUNNITELMAN LAADINTA ON KÄYNNISTYMÄS- SÄ Satakunnan maakuntaohjelma on saatu valmiiksi ja se on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämistavoitteet, kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelma laaditaan aina neljää seuraavaa vuotta varten. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain ja se hyväksytään maakuntahallituksessa kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Maakuntasuunnitelman aikatähtäin on noin vuotta. Vuonna 2003 hyväksytty Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 oli tarkoitus tarkistaa viime keväänä. Maakuntavaltuusto päätti kuitenkin kevätkokouksessaan, että voimassa olevaa suunnitelmaa ei enää tarkisteta, vaan seuraavaksi laaditaan kokonaan uusi maakuntasuunnitelma vielä tämän valtuustokauden kuluessa. Laadintaprosessia ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta ensi keväälle on hahmoteltu järjestettäväksi Satakunnan tulevaisuusseminaari, josta laadinta virallisesti käynnistyisi. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Siinä luodaan maakunnan pitkäntähtäimen kehittämisstrategia ja visio. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, seutuorganisaatioiden sekä kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden osallistahojen kanssa. Valtion viranomaisten on otettava toiminnassaan huomioon niin maakuntasuunnitelma kuin maakuntaohjelma, edistettävä niiden toteuttamista ja arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. KAAVOITUSKATSAUS Kuntia pyydetään toimittamaan vuosittain myös Satakuntaliittoon maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kaavoituskatsaus. SATAKUNTALIITTO Heikki Juurinen vs. maakuntajohtaja Jukka Moilanen yli-insinööri

13 13 Jakelu: Tiedoksi: Satakuntaliiton jäsenkunnat Lounais-Suomen Ympäristökeskus; Turku sekä Satakunnan sivutoimipaikka, Pori Nakkilassa NAKKILAN KUNNANHALLITUS Kalevi Viren kunnanjohtaja Matti Sjögren kunnansihteeri

NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016

NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 NAKKILAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 Kunnanhallitus 7.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOLLISUUS 3 2. KAAVAMUODOT 3 3. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 3 4. KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

SÄKYLÄ KAAVOITUSKATSAUS

SÄKYLÄ KAAVOITUSKATSAUS SÄKYLÄ KAAVOITUSKATSAUS SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS 2006 KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.12.2008 Kuva 1: Alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Leistilässä, Hormistontien

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Ranuan kunta Kaavoituskatsaus 2016

Ranuan kunta Kaavoituskatsaus 2016 LAINSÄÄDÄNTÖ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista,

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 ALAVIESKAN KUNTA Alavieskan valtuusto hyväksynyt x.x.2011 Laatinut: AIRIX Ympäristö Oy Kannen kuvat: AIRIX Ympäristö Oy ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Pappilantie 1 PL 29 85201

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä:

Kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä: 22.3.2016 Kaavoituskatsaus Tässä kaavoituskatsauksessa selostetaan Valtimon kunnan kaavoitustilanne. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja kaavojen ajantasaisuudesta.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2017 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2016

KAAVOITUSKATSAUS 2016 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2016 Kaavoitusjaosto 16.2.2017, 3 Kunnanhallitus 27.2.2017 62 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 21.3.2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012-2013 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin 2.kaupunginosan osaa kortteleista 91 ja 92 sekä niiden välistä jalankulkukatua Ekosentie Autokuja

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7.

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN Rakennusjärjestys päivitetään vuosien 2017-2018 aikana. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoitusjaosto 13.9.2017 12 Kunnanhallitus 18.9.2017 318 Kunnanvaltusto 26.9.2017 91 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KAAVAJÄRJESTELMÄ. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

KAAVAJÄRJESTELMÄ. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille vireillä olevista sekä uusista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh.

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh. OAS A-2705 1 (5) A-2705 Asemakaavan muutos 28.3.2017 Kärpäsen koulun tontti Kärpänen Lahti.fi OAS A-2705 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS,

PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KORTTELI 86 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.4.2017, tark. 20.4.2017 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Panelia 436 KORTTELI 86 TONTIT 1, 2, 3 VL-alueita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 13.2.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2011-2012 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot