Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius"

Transkriptio

1 Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan

2 PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004

3 TŠmŠ materiaali on tekijšnoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidštetššn. TŠmŠn julkaisun jšljentšminen kaupallisiin tai opetustarkoituksiin ilman Tekesin lupaa on kielletty. TŠmŠ materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan liiketoiminnan perustaksi. Tekes tai Tekesin puolesta toimivat henkilšt eivšt vastaa tšmšn materiaalin tai sen sisšltšmien tietojen kšytšn seuraamuksista. Uusittu painos ISBN: Kuvat: Studio Tiina Paju SisŠsivut: Graafinen Studio Fenix Oy Paino: Paino-Center Oy, marraskuu 2004

4 SISÄLLYSLUETTELO Asian tausta Tekesin palvelut ja rahoitus Esipuhe...7 Projektin suunnittelusta tulosten kaupallistamiseen 8 1.ALOITUS 1.1 Ideointi Analysointi Markkinat Tuotteet ja palvelut Teknologia Sopimukset Yrityksen oma analyysi ja liiketoimintasuunnitelma Projektin vaatimat resurssit JohtopŠŠtškset SUUNNITTELU 2.1 Tuotekehityksen suunnittelu Kaupallistamisen suunnittelu Projektisuunnitelma TOTEUTUS 3.1 MŠŠrittelyaika KehittŠmisen vastuuhenkilš Projektiorganisaatio Projektin tavoitteet ja osatavoitteet Aikataulut Seuranta Teollisoikeudelliset suojaukset Riskikartoitus Projektihallintakirjallisuus KAUPALLISTAMINEN 4.1 Onnistumisen edellytykset Kaupallistamisen valmistelu Kilpailutilanne Markkinat Myyntiargumentit Logistiikka Tuotelaskelmat kaupallinen organisaatio Markkinoille tulo Budjetointi Kaupallistamiseen tarvittavat sopimukset Projektiseuranta ja loppuarviointi...41 YHTEYDENOTTO TEKESIIN TAI TE-KESKUKSEEN. Markkinat Teknologiastrategia Teollisoikeudet Liiketoiminta VARSINAINEN HANKEHAKEMUS Hankkeen lšpikšyminen Projektisuunnitelma RahoituspŠŠtšs Lainat ja avustukset Valtiokonttorista. HANKKEEN SEURANTA Liiketoimintavalmiuden eteneminen Suunnitelman toteutuminen VŠliraportointi ja tilitys Loppuraportointi ja lopputilitys JATKUVA YHTEYDENPITO Onnistumisen arviointi

5 ESIPUHE Tekesin Projektiopas on tarkoitettu ensisijaisesti aloittaville ja pienille yrityksille, joilla ei ole paljon kokemusta tuotekehityshankkeiden toteuttamisesta. Oppaasta voi kuitenkin olla hyštyš myšs kokeneille tuotekehittelijšille. Projektioppaan tavoitteena on antaa yritykselle konkreettista apua tuotekehityshankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opas lšhtee liikkeelle hankkeen ideoinnista ja ohjaa onnistuneeseen kaupallistamiseen. Tekesin Projektiopas on jaettu neljššn vaiheeseen: aloitukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja kaupallistamiseen. PŠŠpaino on suunnittelulla ja erityisesti kaupallistamisen suunnittelulla. Aloitukseen ja suunnitteluun liittyy tyšpapereita, jotka helpottavat soveltamaan asioita omassa yrityksessš. LisŠksi jokainen vaihe nšin opastaa jatkotoimenpiteisiin. Oppaaseen on linkitetty TekesistŠ saatavat palvelut ja rahoitusvaihtoehdot sekš mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. YrityksissŠ olisi suositeltavaa muodostaa tuotekehitysprojekteja varten tyšryhmiš, jotka kšyttšvšt projektiopasta tyšnsš runkona. TyšryhmŠt voivat kokoontumisiaan varten tutustua eri aiheiden taustoihin. TyšryhmŠt voivat yhdessš tšyttšš oppaan tyšpapereita ja tehdš tšmšn perusteella vaadittavat pšštškset. Projektiopas lšytyy myšs Tekesin www-sivuilta. NŠin lukija voi paremmin kšyttšš hyšdyksi tyšpapereita ja oppaan ohjaamia linkkejš joko Tekesin sivuille tai ulkopuolisiin kontakteihin. Tekes kiittšš oppaan kirjoittajia asiantuntemuksesta. Tekes toivoo myšs, ettš oppaan avulla syntyy entistš parempia tuotekehitysprojekteja ja ettš ne johtavat kaupallisesti menestyviin tuotteisiin kansainvšlisillš markkinoilla. HelsingissŠ marraskuussa 2004 Tekes 7

6 TAUSTAA Projektin suunnittelusta tulosten kaupallistamiseen Tutkimus- ja tuotekehitys on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä Tekesin projektiopas auttaa yritystš ennen kaikkea ideoimaan ja suunnittelemaan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Teknologia voikin tarjota yritykselle tšrkešn kilpailuedun, joka auttaa yritystš taloudellisen menestyksen saavuttamisessa. T&k-projektin teknologinen sisšltš on luonnollisesti keskeisellš sijalla myšs silloin, kun Tekes arvioi rahoitushakemuksia. On kuitenkin muistettava, ettš liikeyrityksissš t&k-projektit eivšt ole itsetarkoitus. Ne ovat yritykselle yksi tapa kehittšš asiakkaiden tarpeisiin ja ongelmiin entistš sopivampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. T&k-projektit ovat siten aina osa laajempaa kokonaisuutta, jolla yritys kehittšš jo olemassa olevaa tai kokonaan uutta liiketoimintaa. T&k-projektien rinnalla yrityksen tulisikin kehittšš myšs muita liiketoimintansa osa-alueita. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma antaa hyvän pohjan t&k-projektien suunnittelulle Tekes pyrkii jokaisen rahoitettavaksi esitetyn projektiehdotuksen kohdalla arvioimaan hakijayrityksen halua ja kykyš kehittyš kokonaisuutena niin, ettš esitetyn projektin tulokset tulevat laajasti hyšdynnettyš. Jotta kehitystulosten kaupallistaminen onnistuisi, yrityksen tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa laatia itselleen kunnollinen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on olemassa useita valmiita malleja. Suunnitteluprosessin avuksi on tarjolla oppaita, tyškirjoja ja konsulttipalveluja, joiden avulla alkavakin yritys pystyy kšymššn lšpi oman liiketoimintansa kannalta tšrkeimmšt asiat. Eri malleissa saatetaan kšyttšš hieman eri ryhmittelyš asioiden kšsittelyyn, mutta mukana on lšhes aina vakiojoukko liiketoiminnan perusasioita, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon toimintaansa suunnitellessaan. Tekes rahoittaa t&k-työtä, mutta arvioi liiketoimintaa kokonaisuutena Tekes on tutkimus- ja tuotekehitysprojektia suunnittelevalle yritykselle yksi mahdollinen keskustelukumppani ja t&ktyšn osarahoittaja. On kuitenkin tšrkeš muistaa, ettš projektia ei suunnitella TekesiŠ varten. Yrityksen tulee miettiš omista lšhtškohdistaan, millaista liiketoimintaa se tavoittelee ja millaisiin kehittšmishankkeisiin sillš on halua ja mahdollisuuksia. Kun yritys on itseššn varten huolellisesti suunnitel- lut t&k-projektinsa ja liiketoimintansa, sen on helppo esittšš suunnitelmiensa oleelliset asiat myšs Tekesille ja muille rahoittajille niiden pyytšmšllš tavalla. Tekes voi sitten mahdollisesti omalta osaltaan olla pienentšmšssš yrityksen kehitysprojekteihin liittyviš riskejš rahoituksellaan, asiantuntijaavullaan ja kontakteillaan. T&k-projektin kšynnistšminen tai Tekesin rahoituksen saaminen ei aina edellytš, ettš liiketoiminnan kaikki osa-alueet olisivat projektin alussa jo valmiiksi kunnossa. T&k-tyštŠ ja yrityksen toiminnan muuta kehittšmistš voidaan tehdš osittain myšs rinnakkain. On kuitenkin tšrkešš, ettš yritys ja rahoittajat tietšvšt, millaisen riskin ne ovat ottamassa ja miten yritys aikoo edetš eri osa-alueiden kehittšmisessš. Tekesin käyttämä malli liiketoimintakokonaisuuden arviointiin Tekesin tarkastelussa hakijan tavoittelemaa liiketoimintaa arvioidaan viidellš eri osa-alueella. Arvioitavat asiat ovat samoja, joita yritys itsekin joutuu kšymššn lšpi toimintaansa suunnitellessaan. Useimmat nšistš asioista tulevat tavalla tai toisella esille myšs tšmšn projektioppaan tekstissš ja tehtšvissš. Tekesin kšyttšmšn tarkastelutavan otsikot ovat: 1) ToimintaympŠristš. Yrityksen on tšrkešš tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman toimialansa tšrkeimmšt erityispiirteet. MenestyŠkseen yrityksen tulee arvioida, mitkš tulevat olemaan alan tšrkeimmšt asiakasvaatimukset, kilpailutekijšt ja muutostrendit. TŠrkeimmŠt asiakasvaatimukset ovat niitš tekijšitš, jotka yrityksen on kyettšvš tyydyttšmššn markkinoilla menestyškseen. Kilpailutilanteen mššrššvšt ennen kaikkea alan johtavat yritykset ja heidšn vahvuutensa ja heikkoutensa. TrendeistŠ tšrkeitš ovat esimerkiksi uudet teknologiat, kilpailutilanteeseen vaikuttavat liiketoimintaliittoumat ja toimintaympšristšš muuttavat yhteiskunnalliset ilmišt ja sššnnškset 2) Tuote, teknologia ja palvelu. Yritys kehittšš t&k -projektissaan teknologisen ydintuotteen tai Ðprosessin, mutta markkinoilla menestyškseen kehitysprojektin tulokset tarvitsevat usein ympšrilleen erilaisia oheistuotteita ja Ðpalveluja. Yritys joutuukin suunnittelemaan, millaista kokonaisuutta palveluineen se tarjoaa asiakkaalleen. Yrityksen tulee arvioida oman tuotteensa ja tuotantonsa taso suhteessa odotettavissa oleviin kilpaileviin tuotteisiin. MenestyŠkseen yrityksen markkinatuotteella tulee olla jokin selkeš kilpailuetu ja yrityksen tulee osoittaa asiakkaan saama kokonaishyšty suhteessa tuotteen hankinta- ja yllšpitokustannuksiin. Yrityksen tulee myšs arvioida, mikš on sen ydinosaaminen ja mitš uutta osaamista ja teknologiaa yritys joutuu hankkimaan ulkopuolelta saadakseen aikaan markkinoitavan tuotteensa. 3) Asiakkaat, markkinointi ja jakelukanavat. PystyŠkseen suunnittelemaan toimintansa realistisesti, yrityksen on 8

7 TAUSTAA muodostettava kšsitys tavoitettavissa olevien markkinoiden koosta ja kasvunškymistš. Yrityksen on tavalla tai toisella toteutettava markkinatutkimus nšiden asioiden selvittšmiseksi. Yrityksen on asetettava itselleen markkinaosuustavoite sekš pšštettšvš, mihin markkinasegmenttiin se kohdistaa markkinointinsa ja millaista markkina-asemaa se tavoittelee. Yrityksen on tunnettava pššasiakkaansa ja pšštettšvš, miten se hoitaa markkinoinnin, myynnin ja jakelun eri maissa. Markkinoille pššsy edellyttšš usein yhteistyšverkostojen luomista sekš aikaa ja rahaa vaativia kšrsivšllisiš toimenpiteitš. Liiketoiminnan suunnittelun kannalta yrityksen on tšrkeš selvittšš, mikš on yrityksen ansaintamalli ja millš myyntimššrillš toiminnasta tulee kannattava. 4) Organisointi ja kumppanit. Yrityksen tavoittelema liiketoiminta edellyttšš usein muutoksia yrityksen organisaatioon ja toimintatapaan. Tarvittavan organisaation ja yhteistyšverkostojen ja -muotojen suunnittelu on syytš aloittaa aikaisessa vaiheessa, sillš liiketoiminnan aikaansaamiseksi tarvittavat muutokset saattavat olla hankalia ja hitaita toteuttaa. On tšrkešš huolehtia siitš, ettš yrityksessš on tarvittavat avainhenkilšt ja muut henkilšresurssit sekš erityisosaamiset liiketoiminnan kehittšmistš ajatellen. 5) Kokonaisrahoitus. Useimmissa tapauksissa t&k-projektin kustannukset ovat vain pieni osa niistš kokonaiskustannuksista, jotka syntyvšt liiketoiminnan kehittšmisestš tai kšynnistšmisestš. Onkin erittšin tšrkešš arvioida jo aikaisessa vaiheessa, mikš on yrityksen kokonaisrahoitustarve niille vuosille, joiden aikana kehitysprojektin tulokset on tarkoitus viedš markkinoille. Rahoitustarpeen tarkastelussa tulee ottaa huomioon t&k-projektit, tuotantojšrjestelyt sekš markkinoille menon ja kansainvšlistymisen kustannukset. Yrityksen tulee selvittšš, miten puuttuva rahoitus voitaisiin hankkia. Neuvottelut mahdollisten pššrahoittajien kanssa tulee aloittaa niin aikaisin kuin mahdollista. Rahoituksen jšrjestšminen saattaa edellyttšš myšs omistus- tai yritysrakenteiden jšrjestelyjš. Yrityksen tulee varautua kansainväliseen kilpailuun Yritysten toimintaympšristš on nopeasti muuttunut kansainvšliseksi. T&k Ðprojektia suunnitellessaan yrityksen tulee toimialasta riippumatta arvioida kilpailu-, markkina- ja yhteistyštilannetta kansainvšlisessš ympšristšssš. Useimmille yrityksille kotimarkkinat eivšt nykyššn tarjoa riittšvšš mahdollisuutta kannattavaan kasvuun. Vienti on yhš useammin všlttšmštšntš liiketoiminnan kasvattamiseksi riittšvšn kustannustehokkuuden vaatimalle tasolle. Toisaalta kansainvšlistyminen merkitsee myšs ulkomaisten tuotteiden ja palveluiden tuloa Suomeen kilpailemaan kotimarkkinoistamme lšhes jokaisella alalla. Tekesin valmistelurahoitus auttaa tarvittaessa alkuun Tekesin tutkimus ja tuotekehitysrahoitus (t&k) on tarkoitettu projekteille, joiden tuloksille on nšhtšvissš kehityspolku kaupalliseen menestykseen. Usein yrityksen on syytš suunnitella liiketoimintaansa tai teknologista ideaansa ennen kuin pšštšs t&k Ðprojektin toteuttamisesta kannattaa tehdš. Suunnitteluvaiheessa yrityksen kannattaa olla yhteydessš Tekesin asiantuntijoihin, jotka voivat auttaa yritystš jalostamaan projekti-ideaansa eteenpšin ja kartoittamaan heikkouksia. Tekes voi tarjota kontakteja yrityksen kannalta hyšdyllisiin yhteistyštahoihin. Esimerkiksi kokonaisrahoitustilanteen helpottamiseksi yritykselle voidaan Tekesin kautta lšytšš kontakteja muihin rahoittajiin, kuten Kauppa- ja teollisuusministeriš, TE-keskukset, Suomen teollisuussijoitus, Finnvera, Sitra ja muut pššomasijoittajat. Tekesin valmistelurahoitus on tarkoitettu parantamaan pkyritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden ja uusien teknologialšhtšisten liiketoimintojen kšynnistymis-, onnistumis- ja hyšdyntšmisedellytyksiš. Valmistelurahoituksella Projektin vaiheet 1. Aloitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. kaupallistaminen Aika 9

8 TAUSTAA yritys voi tehdš tarvittavia selvityksiš (mm. liiketoimintasuunnitelma, teknologiastrategia, markkina-analyysit). Valmistelurahoituksella tehtšvšt selvitykset ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja sisšltšvšt merkittšvšsti ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Valmistelurahoituksen tavoitteena on myšhemmin kšynnistyvš, haasteellinen tutkimus- ja kehityshanke. Rahoitushakemuksen käsittely Tekesissä Tekes tarjoaa asiakkaillensa mahdollisuuden tšyttšš ja lšhettšš rahoitushakemukset tšysin turvallisesti Internetin kautta, SŠhkšinen lšhettšminen nopeuttaa hakemuksen kšsittelyš TekesissŠ. Tekes ilmoittaa kirjallisesti hakijalle hakemuksen saapumisesta, ja samalla Tekes pyytšš mahdollisesti lisštietoja, jotka ovat všlttšmšttšmiš hakemuksen kšsittelyn aloittamiseksi. Tekes kokoaa hakemusta kšsittelemššn asiantuntijaryhmšn, joka arvioi projektin sopivuutta Tekesin rahoitettavaksi. Arviointivaiheessa asiantuntijat ovat yhteydessš hakijaan. RahoituspŠŠtškset tehdššn projektin esittelyn jšlkeen Tekesin rahoituskokouksissa. Tekes ilmoittaa pšštšksestš kirjallisesti hakijalle. Projektin etenemistš seurataan kirjallisten raporttien ja mahdollisten tarkastuskšyntien avulla. Tekesin rahoitus maksetaan pššosin jšlkikšteen toteutuneiden ja yrityksen kirjanpidosta osoitettavissa olevien kustannusten perusteella. Osa mahdollisesta lainasta voidaan maksaa ennakkona rahoituspšštšksen jšlkeen. Vaivaton tapa asioida Tekesin ja TE-keskusten kanssa tšnš pšivšnš on hyšdyntšš sšhkšisiš linkkejš, jota kautta pššsee helposti kirjalliseen tausta-aineistoon, rahoitushakemuksiin ja raportointilomakkeisiin. Tekesin toimintatapa Hankerahoitusprosessi Asiakkaan tekemä hakemus käynnistää hankekäsittelyn Hanke maksetaan asiakkaan toteutuneiden kustannusten perusteella Hankejako Esitysvalmistelu Päätösvaihe Päätöksen toimeenpano Seuranta Maksatus 10

9 Liiketoiminnan osa-alueet Ohessa on tarkistuslistoja liiketoiminnan eri osaalueilta. Listojen tarkoitus on auttaa yritystš ottamaan huomioon liiketoiminnan suunnittelun eri osa-alueet. Jos projektin toteuttamiseen haetaan rahoitusta TekesiltŠ, yhteenveto yrityksen liiketoiminnan kannalta kaikkein tšrkeimmistš tekijšistš tulee kirjata Tekesin hakemuslomakkeelle. MARKKINAT Toimiala Maantieteellinen alue, jolla yritys toimii AsiakasryhmŠt Alan yleiset menestystekijšt Kilpailuesteet LainsŠŠdŠntš Standardit Muutostrendit Teknologia- ja markkinakilpailutilanne Yrityksen teknologia ja markkina-asema PŠŠkilpailijoiden koko, profiili, asema Kilpailijoiden yksinoikeudet (IPR) Yrityksen kilpailuvahvuudet ja heikkoudet Markkinatutkimukset Markkinoiden koko ja kasvuennuste Tuotteen tai palvelun pššasiakkaat PitkŠaikaisten asiakkaiden osuus Markkinointi-, myynti- ja jakelukanavat eri maissa Markkinaosuus ja Ðasema MyyntimŠŠrŠ, jolla toiminta on kannattavaa KansainvŠliset toiminnot Markkinointihenkilšstš Tunnettuus Suomessa ja ulkomailla Tuotteen uutuus markkinoille Markkinoiden uutuus yritykselle TUOTE JA TEKNOLOGIA Avainteknologiat Teknologian hyšdyntšmismuodot (oma valmistus, lisensiointi ym.) Teknologisen ydintuotteen perustalle rakennetut, yrityksen markkinoimat tuotekokonaisuudet palveluineen Tuotevalikoima Markkinoitavan tuotteen (palveluineen) kilpailuetu muihin tuotteisiin nšhden Yrityksen teknologinen taso, tuote-, tuotantoteknologiat Yrityksen asema teollisuuden arvoketjussa Teknologian merkitys yrityksen liiketoiminta strategiassa Teknologioiden uutuus yritykselle ja maailmalle Teknologiaomaisuuden mššrš ja merkitys yrityksen kilpailukyvylle Oman t&k:n mššrš, itse kehitetyt teknologiat Yrityksen kilpailuetua suojaavat yksinoikeudet Nykyiset tuotantolaitteistot ja niiden taso Toteutetut/toteutettavat investoinnit Tuottavuus Yksikkškustannukset Laatusertifikaatit Ansaintamallit JOHTO, ORGANISAATIO JA YHTEISTY KUMPPANIT Yrityksen rakenne ja organisaatio Henkilšstšn mššrš Avainhenkilšt Osaamisrakenne, koulutustausta Osaajien tehtšvšnjako Yhteistyšverkostot ja yhteistyšmuodot Olemassa olevat strategiset kumppanuusja yhteistyšsopimukset KansainvŠlisten yhteyksien ja yhteistyšn mššrš MitŠ puuttuvaa osaamista yritys hyšdyntšš verkostojen kautta Verkoston kautta nšhtšvillš olevat kasvumahdollisuudet Verkoston luomisaktiviteetit (messut, ym.) RAHOITUS Rahoitustarve, (kattaa t & k-projektit, tuotantojšrjestelyt, markkinoille menon ja kansainvšlistymisen) Omistusrakenne (omistajat ja osuudet) Konsernirakenteet ja osakkuusyritykset Ulkopuolisen rahoituksen osuus PŠŠrahoittajat Kannattavuus (nettotulos ja sijoitetun pššoman tuotto) Maksuvalmius (nopeasti kšyttššn saatavien varojen suhde nopeasti maksuun tulevien velkojen mššrššn) Omavaraisuus Kannattavuus suhteessa kilpailuympšristššn RISKIKARTOITUS Osaaminen Henkilšresurssit Motivaatio Yhteistyšverkosto Kustannusbudjetti Rahoitus Toimivuus Lanseeraus Suojaukset Tuotevastuut 11

10 1. ALOITUS YHTEYDENOTTO TEKESIIN TAI TE-KESKUKSEEN. Mahdollinen Tekesin rahoittama esiselvitys. Markkinat Teknologiastrategia Teollisoikeudet Liiketoiminta 1.1 Ideointi Liiketoiminnan kehittšmisessš on hyvš lšhteš liikkeelle perusasioista. Huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma ohjaa tyšn oikeaan suuntaan, toiminta-ajatus keršš ideat ydinosaamisen ympšrille ja liiketoiminnan tavoitteet antavat kuvan tarvittavien kehitysprojektien kokoluokista. Osaamisen, tarpeiden ja resurssien yhdistšmisessš tarvitaan lisšksi oivallusta ja luovuutta, jotta lopputuloksena olisi kaupallisesti menestyvš ja entistš vakavaraisempi yritys. Tuotekehityshanke on syytš aloittaa ideoinnista ja jatkaa ideoiden analysoinnilla. Innovatiivisessa ja menestykseen pyrkivšssš yrityksessš tuotekehityshankkeiden ideat eivšt synny sattumalta vaan mššrštietoisen ja pitkšjšnteisen toiminnan tuloksena. Tuotekehityshankkeet lšhtevšt aina ideasta, jota kehitetššn kohti kaupallistettavaa tuotetta. MikŠli idea on hyvš, sen ympšrille saatetaan perustaa yritys. Oppaan tarkoituksena on auttaa yritystš hallinnoimaan ja kehittšmššn ideointia osana tuotekehitysprosessia. Jos yrityksellš on hyvš ja harkittu idea valmiina, se voi siirtyš suoraan oppaan analysointivaiheeseen. Ideoinnin lähtökohdat Ideointivaiheen tarkoituksena on lšytšš yritykselle riittšvšsti toteuttamiskelpoisia ideoita. Ideointia varten yritysten pitšisi kehittšš itselleen sopivat toimintamuodot. Ideointi voi olla jšrjestelmšllinen prosessi, jossa jatkuvasti kerštššn kansiin hyviš ajatuksia tai tarpeen mukaan jšrjestetššn ideointipalavereita. Yritystoiminnassa on syytš keskittyš asioihin, jotka kehittšvšt yritystš ja parantavat sen kilpailukykyš. Ideoinnin lšhtškohtana on hyvš olla pitkšn aikavšlin teknologiasuunnitelma osana liiketoimintasuunnitelmaa. TŠllšin kaikki ideointiin osallistuvat ymmšrtšvšt, mitkš ovat yrityksen lšhtškohdat ja tavoitteet. Yrityksen teknologia ja sen kehittšminen on syytš nšhdš suhteessa teknologian kehitykseen yleensš. Ideoinnin lšhtškohdaksi sopivat hyvin uusi tuotantomenetelmš, teknologia, tuote, palvelu tai nšiden parannustoimenpiteet. Miten ideoidaan? Ideointivaiheessa kerštššn ensin paljon ideoita, joita karsitaan myšhemmin. On pšštettšvš ajoissa mihin asiaan, alueeseen tai tuoteryhmššn keskitytššn. YhdellŠ kerralla voidaan valita vain pieni mššrš asioita, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa. Ideointivaihe on yleensš paras toteuttaa ryhmštyš- nš. Ideoinnissa kannattaa kšyttšš hyvšksi erilaisia menetelmiš, joilla ideointia voidaan vauhdittaa tai ongelmia ratkaista. IdeointimenetelmiŠ on paljon, mutta yleensš yksi tai kaksi menetelmšš riittšš, kun ne hallitaan hyvin. Muutamalle avainhenkilšlle voidaan antaa tehtšvšksi opetella jokin ideointimenetelmš ja sen hyšdyntšminen ryhmštyšssš. Aivoriihitoiminta Aivoriihitoiminnan keskeiset pelisššnnšt ovat seuraavat: Kaikki ideat ovat hyviš, emme arvostele. Jokainen esittšš vuoron perššn yhden idean kerrallaan. Jokainen esittšš ideansa vapaasti, ilman itsekritiikkiš. MikŠli jollakin ei ole sopivaa ideaa, vuoro siirtyy seuraavalle, "ohi" toteamuksella. Kaikki ideat ovat yhteisiš, kehittškšš niitš edelleen, yhdistškšš ja oivaltakaa. Tavoitelkaa suurta mššršš ideoita, kultakimpaleet lšytyvšt todennškšisesti niistš. Parhaimmillaan aivoriihitoiminta on sekš tuloksekas ettš motivoiva tyšskentelytapa. Ongelmanratkaisukaavio Ongelmanratkaisukaavion keskeisin periaate on keskittyš yhteen asiaan tai kysymykseen kerrallaan. MikŠli tšssš ei onnistuta on melko varmaa, ettš ratkaisu jšš puolitiehen. Vaiheet ovat: MikŠ on ongelma? MitkŠ ovat sen syyt? MitkŠ ovat ratkaisuvaihtoehdot? MikŠ on paras ratkaisuvaihtoehto? Tehtävät Liiketoiminnan tavoitteena on saavuttaa tuloksia. NiitŠ saavutetaan vain mššrštietoisella tyšllš. Sen vuoksi on aina paikallaan sopia kolmesta asiasta: Kuka tekee? MitŠ tekee? Mihin mennessš? Ideointivaiheen aikana esiin tulleet ideat kannattaa arkistoida ideakansioon, josta ne on helppo lšytšš, kun uusia ideoita kšsitellššn seuraavan kerran: 12

11 Tekesin palvelut ja rahoitus Työpaperi Ulkopuolinen apu - Yhteydenotto Tekesiin tai TE-keskuksen teknologiayksikkššn -Yleisneuvontaa puhelimitse asiakasneuvonta puh teknologiaasiantuntijat yhteystiedot/ - Idean alkuarviointia - Tietoa teknologiaalueista, -ohjelmista ja -yhteistyšstš - EsitteitŠ rahoituksesta, ajankohtaisia julkaisuja raportteja jne. 1.1 Ideointi Miten nykyisiä tuotteita tai palveluja voidaan parantaa? Tuote 1: Tuote 2: Tuote 3: Mitä olemassa olevia tuote- tai palveluideoita pystytään keräämään yrityksen sisältä? Mitä johdannaistuotteita yrityksen nykyisistä tuotteista voidaan keksiä? Esim. Tuote: Johdannaistuote: Mittalaite: Mittalaitteen kotelo: Huolto: Noutopalvelu: Ohjelmisto: KŠyttŠjŠkoulutus: Mitä uusia tuote- tai palveluideoita pystytään synnyttämään? Laittakaa yllä olevat ideat paremmuusjärjestykseen. Esim. Arvioikaa ideat panos/ tuotos mielessš eli mitš tuotteen kehittšminen maksaa ja mitš tuotteen avulla voidaan saavuttaa. Valitkaa ideat joita kannattaa analysoida tarkemmin. Kaikkea ei tarvitse tehdš itse. MenestyvŠ pk-yritys tarvitsee ympšrilleen laajan verkoston. Ideapankki tai ideakansio on oiva paikka kerštš hyviš, kšyttšmšttšmiš ideoita. Kurssit: - Aivoriihi - Mind mapping - Tiimityšskentely. - QPR Patentti- ja rekisterihallitus: Uutuustutkimus Patentoitavuustutkimus Tekniikan tason tutkimus Teknisen ratkaisun kartoitus Valmistus- ja markkinointiestetutkimus Tarkistuslista Innovatiivisen organisaation tunnusmerkkejš: Laaditaan innovaatiostrategia, jota noudatetaan. Muodostetaan tyšryhmiš. Palkitaan luovuudesta ja innovaatioista. Sallitaan virheitš. Harjoitellaan luovuutta. Johdetaan yrityskulttuuria. Luodaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. 13

12 1. ALOITUS 1.2 Analysointi Analysointivaiheen tarkoitus Ideointivaiheen tarkoituksena oli lšytšš muutama mielenkiintoinen tuoteidea, joita yritys alkaa analysoida tarkemmin. Analysoinnilla pyritššn tarkastelemaan ideoita objektiivisesti ja lšytšmššn todellista tietoa siitš, onko idealla menestymisen mahdollisuuksia tai tuoko se yritykselle tarvittavaa lisšarvoa. TŠmŠ tapahtuu siten, ettš paneudutaan tuoteideoihin, tarkastellaan niitš eri nškškulmista ja pyritššn lšytšmššn se tuoteidea, jonka kehittšmisestš yritykselle koituu eniten taloudellista hyštyš Markkinat Markkinakartoituksiin on myšs mahdollista saada avustuksia, koska asiaa pidetššn ensiarvoisen tšrkešnš sekš yrittšjšn ettš rahoittajan kannalta. Mihin asioihin tulisi keskittyä? Markkinat pitšš tuntea hyvin. Yrityksen pitšš tuntea markkinoiden jakaantuminen eri osiin, kasvunškymšt ja trendit, kannattavuustasot sekš jakelutiet ja niiden kustannusrakenteet. Markkinoiden tapa toimia, tottumukset ja markkinoiden erityispiirteet tulee myšs selvittšš, koska niihin tšrmšš joka tapauksessa jossain vaiheessa. Miksi markkinoita analysoidaan? Analysoimalla markkinoita selvitetššn, onko idealle olemassa riittšvšt markkinat. MikŠli markkinat lšytyvšt, tulee yrityksen seuraavaksi selvittšš, onko kehitettšvš tuote tarpeeksi kilpailukykyinen nšillš markkinoilla. LisŠksi on syytš jo tšssš vaiheessa miettiš mahdollisia asiakkaita tulevalle tuotteelle tai palvelulle. Miten markkinoita analysoidaan? Markkinoita analysoitaessa valitaan keinot, jotka antavat riittšvšn luotettavan kuvan markkinoista. Seuraavassa esitetššn joitakin vaihtoehtoja. EtsitŠŠn tietokannoista. Tiedot ovat usein ylimalkaisia, mutta ne luovat hyvšn pohjan tiedon keruulle. Haastatellaan omaa vškeš, alan ihmisiš, tavarantoimittajia jne. TŠmŠ on helppo ja nopea tapa, joka antaa ainakin jonkinlaisen kšsityksen markkinoista. Samalla yritys voi saada vinkkejš uusista kontakteista, joihin voi olla yhteydessš. KŠydŠŠn asiakkaiden luona ja haastatellaan heitš. TŠmŠ on yleensš tšrkein ja antoisin tapa analysoida markkinoita. Kysymykset pitšš miettiš tarkasti etukšteen. Annetaan tehtšvš jollekin kaupalliselle oppilaitokselle, jonka opiskelijat voivat tehdš tyšn opinnšytteenš. TŠmŠ on hyvš vaihtoehto, jos aikaa on riittšvšsti ja tarvitaan ensisijaisesti karkealla tasolla olevaa tietoa. Ostetaan palvelut. Asiantuntija, jolla on kokemusta ja tarvittavat tyškalut kšytšssššn, pystyy selvittšmššn hyvinkin paljon. Alan ammattilaisilla on myšs useita vaihtoehtoisia tapoja edetš, joten heidšn kanssaan kannattaa keskustella. 14

13 Tekesin palvelut ja rahoitus Työpaperi Ulkopuolinen apu - Hankkeen alkuarviointia Tekesin asiantuntija kanssa - Neuvontaa hakemusasioissa - Rahoitusta esiselvitysvaiheeseen valmistelurahoitus - Apua yhteystyškumppanin etsintššn - Tekesin kansainvšliset palvelut Teknologian siirto Partnerin haku Liiketoiminnan kehittšminen KansainvŠliset tutkimusohjelmat Suomen Innovaatiokeskus 1.2 Analysointi Markkinat Mille markkinoille analysoitavia tuotteita tai palveluja ajatellaan: maat ja alueet? Valitkaa maa, kansainvšlinen asiakas tai markkinat, joista lšhdetššn liikkeelle. Asioiden tekeminen tarkasti rajatulla alueella opettaa ja vakuuttaa enemmšn kuin tuotteiden myyminen eri puolille. KeskittykŠŠ siis huolellisesti, ja asettakaa maat ja alueet tšrkeysjšrjestykseen. Mitkä asiakasryhmät tulevat kysymykseen? MiettikŠŠ kenelle tuotetta ollaan ensisijaisesti kehittšmšssš. Onko kohteena esimerkiksi jakelija vai loppukšyttšjš, teollisuus vai kuluttaja, ammattilaiset vai harrastajat. Valitkaa mieluiten vain yksi asiakasryhmš. Pankaa asiakkaat tai asiakasryhmšt tšrkeysjšrjestykseen. Konsultit: - Markkina-analyysit - Liiketoimintasuunnitelmat - Tarveanalyysit - Kilpailijaselvitykset - Teknologiastrategiat - Tuotekehityssuunnitelmien tarkennukset TE-keskusten rahoitus ja palvelut: Yrityssuomi.fi - Teknologiarahoitus - Investointituki - PK-yritysten kehittšmistuki - KansainvŠlistymisen kehittšmisohjelmat - Kunto - Pro Start - Post Start - easkel - Tuotto Tarkistuslista markkinoista Markkinoiden koko Markkinoiden kasvuennuste Kannattavuustaso Markkinaesteet Kustannusrakenne Jakelutiet ja jšrjestelmšt Trendit MenestystekijŠt Mitä tarpeita tuote tyydyttää? Listatkaa tarpeet tai hyšdyt, joita tuote tulee tyydyttšmššn. LŠhtškohtana tulee olla edellš valittu asiakasryhmš. Esimerkiksi teleoperaattorin ja kuluttajan tarpeet ovat hyvin erilaiset. Kunnollinen tarvekartoitus auttaa niin tuotteen kehittšmisessš kuin myyntiargumenttien laatimisessakin. PKT-SŠŠtiš: Finpro: - Markkinaselvitykset - KansainvŠlistymisen riskianalyysit - Hankeneuvontapalvelut - Konsultointi 15

14 1. ALOITUS Kenen kanssa kilpaillaan? Tuotteet ja palvelut TŠhŠn mennessš on selvitetty idea, jota aletaan kehittšš, markkina-alue, jolle sitš ensisijaisesti tullaan myymššn ja asiakasryhmš, jolle tuote kehitetššn. Markkinoiden selvittšmisestš siirrytššn tuotteiden ja palvelujen analysointiin. Uusi tuotantomenetelmš, tuote tai palvelu voi olla "tuote", jota analysoidaan ja kehitetššn. LisŠksi selvitetššn markkinoiden kokoon ja kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijšitš. Mikä on tuote? Tuote on yleisesti ottaen tavara tai palvelu tai niiden yhdistelmš. Nykyisin yhš useampi tuote on ohjelma, ohjelmisto tai palvelu. Usein pelkkš tuote ei riitš, vaan sen ympšrille kehitetššn palvelumuotoja. Silloin puhutaan tuote- tai palvelukonsepteista. Kilpailevat tuotteet? Varsinaiset kilpailevat tuotteet on yleensš helppo todeta. NŠiden lisšksi on yleensš korvaavia tuotteita, palvelumuotoja ja muuta tarjontaa, jotka kilpailevat samoista markkinoista. Silloin tarve tulee tyydytettyš toisellakin tavalla. NŠmŠ korvaavat tuotteet ja palvelut on myšs tunnistettava. Yrityksen on tšrkešš tuntea kilpailijansa, ei ainoastaan nšiden tuotteita. Tiedot kilpailijoista kannattaa kerštš jšrjestelmšllisesti. Tiedot on hyvš arkistoida kilpailijaseurantatiedostoon, josta tiedot saa tarvittaessa helposti kšyttššnsš. LŠhipiirissŠkin on paljon tietoa, yrityksen tšytyy vain kerštš ja tallentaa tiedot. Julkisista lšhteistš saa perustietoja, kuten tiedot liikevaihdosta, kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. SyvŠllisempŠŠ nškemystš esimerkiksi hintatasosta, tuotteiden laadusta ja toimitusvalmiudesta saa haastattelemalla asiakkaita ja muita alalla toimivia henkilšitš tai teettšmšllš kilpailija-analyysin. Omien vahvuuksien ja heikkouksien kriittinen vertailu markkinoilla menestyneeseen kilpailijaan (benchmarking) on suositeltavaa. Verkottuminen on edullinen ja hyvš tapa lisštš oman yrityksensš tarjontaa. Missä ympäristössä toimitaan? MitŠ kaukaisempiin maihin yritys aikoo panostaa, sitš tšrkešmpšš on selvittšš maan toimintaympšristš ja tehdš maariskikartoitus. On myšs hyvš muistaa, ettš vaikkapa Ruotsi ei ole lainkaan niin selvš tapaus kuin monet kuvittelevat. Kaikki markkinat ovat pitkšn kehityksen tulosta. Eri maiden erityispiirteet esimerkiksi všestšrakenteen, teknologian tason tai lainsššdšnnšn osalta on huomioitava, muuten niistš tulee uhkia mahdollisuuksien sijasta. SWOT - ANALYYSI Laatikaa SWOT-analyysi kehitettävästä tuotteesta. SWOT-analyysi on lyhenne seuraavien sanojen alkukirjaimista: S sanasta strength (vahvuus), W sanasta weakness (heikkous), O sanasta opportunity (mahdollisuus) ja T sanasta threat (uhka). SWOT-analyysi on ruudukon muotoinen. Se tšytetššn siten, ettš esimerkiksi vahvuudet-ruutuun kirjataan ne kehitettšvšn tuotteen ominaisuudet, jotka ovat vahvuuksia verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Halpaa hintaa ei yleensš voi pitšš kilpailuetuna. HyvŠ tuote ei myšskššn riitš, sillš tavallisesti myšs kilpailijoilla on hyvšt tuotteet. Vahvuuksia kirjatessa kannattaa todeta, koskevatko tuotteen ominaisuudet vain tiettyš kšyttšjšryhmšš tai tuoteominaisuutta. Ruudukon kolme muuta osaa tšytetššn vastaavalla tavalla. SWOT-analyysin tarkastelu: Vasemmalla ovat myšnteiset asiat. Oikealla ovat kielteiset asiat. Johtopäätökset: Miten vahvuuksia voidaan kehittšš edelleen? Miten heikkouksia voidaan poistaa? Miten mahdollisuuksia voidaan hyšdyntšš? Miten uhkia voidaan torjua? Vahvuudet Mahdollisuudet Heikkoudet Uhat YlŠpuolella on nykytila ja yrityksen sisšiset asiat. Alapuolella on tulevaisuus ja ulkoiset asiat. 16

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Luovuudesta liiketoimintaa Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Mitä teemme? Luovuudesta liiketoimintaa. Etsimme, arvioimme ja autamme kehittämään keksintöjä ja innovatiivisia ideoita. Tarjoamme yksityishenkilöiden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 2015 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Arktiset meret- tutkimushaku 2014

Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Hakuohjeet Tuomas Lehtinen Mitä arvioimme kaikissa projektityypeissä Kehitettävä innovaatio ja osaaminen sekä tulosten hyödyntäminen Käytettävät voimavarat ja hyödynnettävä

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot