Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius"

Transkriptio

1 Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan

2 PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004

3 TŠmŠ materiaali on tekijšnoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidštetššn. TŠmŠn julkaisun jšljentšminen kaupallisiin tai opetustarkoituksiin ilman Tekesin lupaa on kielletty. TŠmŠ materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan liiketoiminnan perustaksi. Tekes tai Tekesin puolesta toimivat henkilšt eivšt vastaa tšmšn materiaalin tai sen sisšltšmien tietojen kšytšn seuraamuksista. Uusittu painos ISBN: Kuvat: Studio Tiina Paju SisŠsivut: Graafinen Studio Fenix Oy Paino: Paino-Center Oy, marraskuu 2004

4 SISÄLLYSLUETTELO Asian tausta Tekesin palvelut ja rahoitus Esipuhe...7 Projektin suunnittelusta tulosten kaupallistamiseen 8 1.ALOITUS 1.1 Ideointi Analysointi Markkinat Tuotteet ja palvelut Teknologia Sopimukset Yrityksen oma analyysi ja liiketoimintasuunnitelma Projektin vaatimat resurssit JohtopŠŠtškset SUUNNITTELU 2.1 Tuotekehityksen suunnittelu Kaupallistamisen suunnittelu Projektisuunnitelma TOTEUTUS 3.1 MŠŠrittelyaika KehittŠmisen vastuuhenkilš Projektiorganisaatio Projektin tavoitteet ja osatavoitteet Aikataulut Seuranta Teollisoikeudelliset suojaukset Riskikartoitus Projektihallintakirjallisuus KAUPALLISTAMINEN 4.1 Onnistumisen edellytykset Kaupallistamisen valmistelu Kilpailutilanne Markkinat Myyntiargumentit Logistiikka Tuotelaskelmat kaupallinen organisaatio Markkinoille tulo Budjetointi Kaupallistamiseen tarvittavat sopimukset Projektiseuranta ja loppuarviointi...41 YHTEYDENOTTO TEKESIIN TAI TE-KESKUKSEEN. Markkinat Teknologiastrategia Teollisoikeudet Liiketoiminta VARSINAINEN HANKEHAKEMUS Hankkeen lšpikšyminen Projektisuunnitelma RahoituspŠŠtšs Lainat ja avustukset Valtiokonttorista. HANKKEEN SEURANTA Liiketoimintavalmiuden eteneminen Suunnitelman toteutuminen VŠliraportointi ja tilitys Loppuraportointi ja lopputilitys JATKUVA YHTEYDENPITO Onnistumisen arviointi

5 ESIPUHE Tekesin Projektiopas on tarkoitettu ensisijaisesti aloittaville ja pienille yrityksille, joilla ei ole paljon kokemusta tuotekehityshankkeiden toteuttamisesta. Oppaasta voi kuitenkin olla hyštyš myšs kokeneille tuotekehittelijšille. Projektioppaan tavoitteena on antaa yritykselle konkreettista apua tuotekehityshankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opas lšhtee liikkeelle hankkeen ideoinnista ja ohjaa onnistuneeseen kaupallistamiseen. Tekesin Projektiopas on jaettu neljššn vaiheeseen: aloitukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja kaupallistamiseen. PŠŠpaino on suunnittelulla ja erityisesti kaupallistamisen suunnittelulla. Aloitukseen ja suunnitteluun liittyy tyšpapereita, jotka helpottavat soveltamaan asioita omassa yrityksessš. LisŠksi jokainen vaihe nšin opastaa jatkotoimenpiteisiin. Oppaaseen on linkitetty TekesistŠ saatavat palvelut ja rahoitusvaihtoehdot sekš mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. YrityksissŠ olisi suositeltavaa muodostaa tuotekehitysprojekteja varten tyšryhmiš, jotka kšyttšvšt projektiopasta tyšnsš runkona. TyšryhmŠt voivat kokoontumisiaan varten tutustua eri aiheiden taustoihin. TyšryhmŠt voivat yhdessš tšyttšš oppaan tyšpapereita ja tehdš tšmšn perusteella vaadittavat pšštškset. Projektiopas lšytyy myšs Tekesin www-sivuilta. NŠin lukija voi paremmin kšyttšš hyšdyksi tyšpapereita ja oppaan ohjaamia linkkejš joko Tekesin sivuille tai ulkopuolisiin kontakteihin. Tekes kiittšš oppaan kirjoittajia asiantuntemuksesta. Tekes toivoo myšs, ettš oppaan avulla syntyy entistš parempia tuotekehitysprojekteja ja ettš ne johtavat kaupallisesti menestyviin tuotteisiin kansainvšlisillš markkinoilla. HelsingissŠ marraskuussa 2004 Tekes 7

6 TAUSTAA Projektin suunnittelusta tulosten kaupallistamiseen Tutkimus- ja tuotekehitys on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä Tekesin projektiopas auttaa yritystš ennen kaikkea ideoimaan ja suunnittelemaan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Teknologia voikin tarjota yritykselle tšrkešn kilpailuedun, joka auttaa yritystš taloudellisen menestyksen saavuttamisessa. T&k-projektin teknologinen sisšltš on luonnollisesti keskeisellš sijalla myšs silloin, kun Tekes arvioi rahoitushakemuksia. On kuitenkin muistettava, ettš liikeyrityksissš t&k-projektit eivšt ole itsetarkoitus. Ne ovat yritykselle yksi tapa kehittšš asiakkaiden tarpeisiin ja ongelmiin entistš sopivampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. T&k-projektit ovat siten aina osa laajempaa kokonaisuutta, jolla yritys kehittšš jo olemassa olevaa tai kokonaan uutta liiketoimintaa. T&k-projektien rinnalla yrityksen tulisikin kehittšš myšs muita liiketoimintansa osa-alueita. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma antaa hyvän pohjan t&k-projektien suunnittelulle Tekes pyrkii jokaisen rahoitettavaksi esitetyn projektiehdotuksen kohdalla arvioimaan hakijayrityksen halua ja kykyš kehittyš kokonaisuutena niin, ettš esitetyn projektin tulokset tulevat laajasti hyšdynnettyš. Jotta kehitystulosten kaupallistaminen onnistuisi, yrityksen tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa laatia itselleen kunnollinen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on olemassa useita valmiita malleja. Suunnitteluprosessin avuksi on tarjolla oppaita, tyškirjoja ja konsulttipalveluja, joiden avulla alkavakin yritys pystyy kšymššn lšpi oman liiketoimintansa kannalta tšrkeimmšt asiat. Eri malleissa saatetaan kšyttšš hieman eri ryhmittelyš asioiden kšsittelyyn, mutta mukana on lšhes aina vakiojoukko liiketoiminnan perusasioita, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon toimintaansa suunnitellessaan. Tekes rahoittaa t&k-työtä, mutta arvioi liiketoimintaa kokonaisuutena Tekes on tutkimus- ja tuotekehitysprojektia suunnittelevalle yritykselle yksi mahdollinen keskustelukumppani ja t&ktyšn osarahoittaja. On kuitenkin tšrkeš muistaa, ettš projektia ei suunnitella TekesiŠ varten. Yrityksen tulee miettiš omista lšhtškohdistaan, millaista liiketoimintaa se tavoittelee ja millaisiin kehittšmishankkeisiin sillš on halua ja mahdollisuuksia. Kun yritys on itseššn varten huolellisesti suunnitel- lut t&k-projektinsa ja liiketoimintansa, sen on helppo esittšš suunnitelmiensa oleelliset asiat myšs Tekesille ja muille rahoittajille niiden pyytšmšllš tavalla. Tekes voi sitten mahdollisesti omalta osaltaan olla pienentšmšssš yrityksen kehitysprojekteihin liittyviš riskejš rahoituksellaan, asiantuntijaavullaan ja kontakteillaan. T&k-projektin kšynnistšminen tai Tekesin rahoituksen saaminen ei aina edellytš, ettš liiketoiminnan kaikki osa-alueet olisivat projektin alussa jo valmiiksi kunnossa. T&k-tyštŠ ja yrityksen toiminnan muuta kehittšmistš voidaan tehdš osittain myšs rinnakkain. On kuitenkin tšrkešš, ettš yritys ja rahoittajat tietšvšt, millaisen riskin ne ovat ottamassa ja miten yritys aikoo edetš eri osa-alueiden kehittšmisessš. Tekesin käyttämä malli liiketoimintakokonaisuuden arviointiin Tekesin tarkastelussa hakijan tavoittelemaa liiketoimintaa arvioidaan viidellš eri osa-alueella. Arvioitavat asiat ovat samoja, joita yritys itsekin joutuu kšymššn lšpi toimintaansa suunnitellessaan. Useimmat nšistš asioista tulevat tavalla tai toisella esille myšs tšmšn projektioppaan tekstissš ja tehtšvissš. Tekesin kšyttšmšn tarkastelutavan otsikot ovat: 1) ToimintaympŠristš. Yrityksen on tšrkešš tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman toimialansa tšrkeimmšt erityispiirteet. MenestyŠkseen yrityksen tulee arvioida, mitkš tulevat olemaan alan tšrkeimmšt asiakasvaatimukset, kilpailutekijšt ja muutostrendit. TŠrkeimmŠt asiakasvaatimukset ovat niitš tekijšitš, jotka yrityksen on kyettšvš tyydyttšmššn markkinoilla menestyškseen. Kilpailutilanteen mššrššvšt ennen kaikkea alan johtavat yritykset ja heidšn vahvuutensa ja heikkoutensa. TrendeistŠ tšrkeitš ovat esimerkiksi uudet teknologiat, kilpailutilanteeseen vaikuttavat liiketoimintaliittoumat ja toimintaympšristšš muuttavat yhteiskunnalliset ilmišt ja sššnnškset 2) Tuote, teknologia ja palvelu. Yritys kehittšš t&k -projektissaan teknologisen ydintuotteen tai Ðprosessin, mutta markkinoilla menestyškseen kehitysprojektin tulokset tarvitsevat usein ympšrilleen erilaisia oheistuotteita ja Ðpalveluja. Yritys joutuukin suunnittelemaan, millaista kokonaisuutta palveluineen se tarjoaa asiakkaalleen. Yrityksen tulee arvioida oman tuotteensa ja tuotantonsa taso suhteessa odotettavissa oleviin kilpaileviin tuotteisiin. MenestyŠkseen yrityksen markkinatuotteella tulee olla jokin selkeš kilpailuetu ja yrityksen tulee osoittaa asiakkaan saama kokonaishyšty suhteessa tuotteen hankinta- ja yllšpitokustannuksiin. Yrityksen tulee myšs arvioida, mikš on sen ydinosaaminen ja mitš uutta osaamista ja teknologiaa yritys joutuu hankkimaan ulkopuolelta saadakseen aikaan markkinoitavan tuotteensa. 3) Asiakkaat, markkinointi ja jakelukanavat. PystyŠkseen suunnittelemaan toimintansa realistisesti, yrityksen on 8

7 TAUSTAA muodostettava kšsitys tavoitettavissa olevien markkinoiden koosta ja kasvunškymistš. Yrityksen on tavalla tai toisella toteutettava markkinatutkimus nšiden asioiden selvittšmiseksi. Yrityksen on asetettava itselleen markkinaosuustavoite sekš pšštettšvš, mihin markkinasegmenttiin se kohdistaa markkinointinsa ja millaista markkina-asemaa se tavoittelee. Yrityksen on tunnettava pššasiakkaansa ja pšštettšvš, miten se hoitaa markkinoinnin, myynnin ja jakelun eri maissa. Markkinoille pššsy edellyttšš usein yhteistyšverkostojen luomista sekš aikaa ja rahaa vaativia kšrsivšllisiš toimenpiteitš. Liiketoiminnan suunnittelun kannalta yrityksen on tšrkeš selvittšš, mikš on yrityksen ansaintamalli ja millš myyntimššrillš toiminnasta tulee kannattava. 4) Organisointi ja kumppanit. Yrityksen tavoittelema liiketoiminta edellyttšš usein muutoksia yrityksen organisaatioon ja toimintatapaan. Tarvittavan organisaation ja yhteistyšverkostojen ja -muotojen suunnittelu on syytš aloittaa aikaisessa vaiheessa, sillš liiketoiminnan aikaansaamiseksi tarvittavat muutokset saattavat olla hankalia ja hitaita toteuttaa. On tšrkešš huolehtia siitš, ettš yrityksessš on tarvittavat avainhenkilšt ja muut henkilšresurssit sekš erityisosaamiset liiketoiminnan kehittšmistš ajatellen. 5) Kokonaisrahoitus. Useimmissa tapauksissa t&k-projektin kustannukset ovat vain pieni osa niistš kokonaiskustannuksista, jotka syntyvšt liiketoiminnan kehittšmisestš tai kšynnistšmisestš. Onkin erittšin tšrkešš arvioida jo aikaisessa vaiheessa, mikš on yrityksen kokonaisrahoitustarve niille vuosille, joiden aikana kehitysprojektin tulokset on tarkoitus viedš markkinoille. Rahoitustarpeen tarkastelussa tulee ottaa huomioon t&k-projektit, tuotantojšrjestelyt sekš markkinoille menon ja kansainvšlistymisen kustannukset. Yrityksen tulee selvittšš, miten puuttuva rahoitus voitaisiin hankkia. Neuvottelut mahdollisten pššrahoittajien kanssa tulee aloittaa niin aikaisin kuin mahdollista. Rahoituksen jšrjestšminen saattaa edellyttšš myšs omistus- tai yritysrakenteiden jšrjestelyjš. Yrityksen tulee varautua kansainväliseen kilpailuun Yritysten toimintaympšristš on nopeasti muuttunut kansainvšliseksi. T&k Ðprojektia suunnitellessaan yrityksen tulee toimialasta riippumatta arvioida kilpailu-, markkina- ja yhteistyštilannetta kansainvšlisessš ympšristšssš. Useimmille yrityksille kotimarkkinat eivšt nykyššn tarjoa riittšvšš mahdollisuutta kannattavaan kasvuun. Vienti on yhš useammin všlttšmštšntš liiketoiminnan kasvattamiseksi riittšvšn kustannustehokkuuden vaatimalle tasolle. Toisaalta kansainvšlistyminen merkitsee myšs ulkomaisten tuotteiden ja palveluiden tuloa Suomeen kilpailemaan kotimarkkinoistamme lšhes jokaisella alalla. Tekesin valmistelurahoitus auttaa tarvittaessa alkuun Tekesin tutkimus ja tuotekehitysrahoitus (t&k) on tarkoitettu projekteille, joiden tuloksille on nšhtšvissš kehityspolku kaupalliseen menestykseen. Usein yrityksen on syytš suunnitella liiketoimintaansa tai teknologista ideaansa ennen kuin pšštšs t&k Ðprojektin toteuttamisesta kannattaa tehdš. Suunnitteluvaiheessa yrityksen kannattaa olla yhteydessš Tekesin asiantuntijoihin, jotka voivat auttaa yritystš jalostamaan projekti-ideaansa eteenpšin ja kartoittamaan heikkouksia. Tekes voi tarjota kontakteja yrityksen kannalta hyšdyllisiin yhteistyštahoihin. Esimerkiksi kokonaisrahoitustilanteen helpottamiseksi yritykselle voidaan Tekesin kautta lšytšš kontakteja muihin rahoittajiin, kuten Kauppa- ja teollisuusministeriš, TE-keskukset, Suomen teollisuussijoitus, Finnvera, Sitra ja muut pššomasijoittajat. Tekesin valmistelurahoitus on tarkoitettu parantamaan pkyritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden ja uusien teknologialšhtšisten liiketoimintojen kšynnistymis-, onnistumis- ja hyšdyntšmisedellytyksiš. Valmistelurahoituksella Projektin vaiheet 1. Aloitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. kaupallistaminen Aika 9

8 TAUSTAA yritys voi tehdš tarvittavia selvityksiš (mm. liiketoimintasuunnitelma, teknologiastrategia, markkina-analyysit). Valmistelurahoituksella tehtšvšt selvitykset ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja sisšltšvšt merkittšvšsti ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Valmistelurahoituksen tavoitteena on myšhemmin kšynnistyvš, haasteellinen tutkimus- ja kehityshanke. Rahoitushakemuksen käsittely Tekesissä Tekes tarjoaa asiakkaillensa mahdollisuuden tšyttšš ja lšhettšš rahoitushakemukset tšysin turvallisesti Internetin kautta, SŠhkšinen lšhettšminen nopeuttaa hakemuksen kšsittelyš TekesissŠ. Tekes ilmoittaa kirjallisesti hakijalle hakemuksen saapumisesta, ja samalla Tekes pyytšš mahdollisesti lisštietoja, jotka ovat všlttšmšttšmiš hakemuksen kšsittelyn aloittamiseksi. Tekes kokoaa hakemusta kšsittelemššn asiantuntijaryhmšn, joka arvioi projektin sopivuutta Tekesin rahoitettavaksi. Arviointivaiheessa asiantuntijat ovat yhteydessš hakijaan. RahoituspŠŠtškset tehdššn projektin esittelyn jšlkeen Tekesin rahoituskokouksissa. Tekes ilmoittaa pšštšksestš kirjallisesti hakijalle. Projektin etenemistš seurataan kirjallisten raporttien ja mahdollisten tarkastuskšyntien avulla. Tekesin rahoitus maksetaan pššosin jšlkikšteen toteutuneiden ja yrityksen kirjanpidosta osoitettavissa olevien kustannusten perusteella. Osa mahdollisesta lainasta voidaan maksaa ennakkona rahoituspšštšksen jšlkeen. Vaivaton tapa asioida Tekesin ja TE-keskusten kanssa tšnš pšivšnš on hyšdyntšš sšhkšisiš linkkejš, jota kautta pššsee helposti kirjalliseen tausta-aineistoon, rahoitushakemuksiin ja raportointilomakkeisiin. Tekesin toimintatapa Hankerahoitusprosessi Asiakkaan tekemä hakemus käynnistää hankekäsittelyn Hanke maksetaan asiakkaan toteutuneiden kustannusten perusteella Hankejako Esitysvalmistelu Päätösvaihe Päätöksen toimeenpano Seuranta Maksatus 10

9 Liiketoiminnan osa-alueet Ohessa on tarkistuslistoja liiketoiminnan eri osaalueilta. Listojen tarkoitus on auttaa yritystš ottamaan huomioon liiketoiminnan suunnittelun eri osa-alueet. Jos projektin toteuttamiseen haetaan rahoitusta TekesiltŠ, yhteenveto yrityksen liiketoiminnan kannalta kaikkein tšrkeimmistš tekijšistš tulee kirjata Tekesin hakemuslomakkeelle. MARKKINAT Toimiala Maantieteellinen alue, jolla yritys toimii AsiakasryhmŠt Alan yleiset menestystekijšt Kilpailuesteet LainsŠŠdŠntš Standardit Muutostrendit Teknologia- ja markkinakilpailutilanne Yrityksen teknologia ja markkina-asema PŠŠkilpailijoiden koko, profiili, asema Kilpailijoiden yksinoikeudet (IPR) Yrityksen kilpailuvahvuudet ja heikkoudet Markkinatutkimukset Markkinoiden koko ja kasvuennuste Tuotteen tai palvelun pššasiakkaat PitkŠaikaisten asiakkaiden osuus Markkinointi-, myynti- ja jakelukanavat eri maissa Markkinaosuus ja Ðasema MyyntimŠŠrŠ, jolla toiminta on kannattavaa KansainvŠliset toiminnot Markkinointihenkilšstš Tunnettuus Suomessa ja ulkomailla Tuotteen uutuus markkinoille Markkinoiden uutuus yritykselle TUOTE JA TEKNOLOGIA Avainteknologiat Teknologian hyšdyntšmismuodot (oma valmistus, lisensiointi ym.) Teknologisen ydintuotteen perustalle rakennetut, yrityksen markkinoimat tuotekokonaisuudet palveluineen Tuotevalikoima Markkinoitavan tuotteen (palveluineen) kilpailuetu muihin tuotteisiin nšhden Yrityksen teknologinen taso, tuote-, tuotantoteknologiat Yrityksen asema teollisuuden arvoketjussa Teknologian merkitys yrityksen liiketoiminta strategiassa Teknologioiden uutuus yritykselle ja maailmalle Teknologiaomaisuuden mššrš ja merkitys yrityksen kilpailukyvylle Oman t&k:n mššrš, itse kehitetyt teknologiat Yrityksen kilpailuetua suojaavat yksinoikeudet Nykyiset tuotantolaitteistot ja niiden taso Toteutetut/toteutettavat investoinnit Tuottavuus Yksikkškustannukset Laatusertifikaatit Ansaintamallit JOHTO, ORGANISAATIO JA YHTEISTY KUMPPANIT Yrityksen rakenne ja organisaatio Henkilšstšn mššrš Avainhenkilšt Osaamisrakenne, koulutustausta Osaajien tehtšvšnjako Yhteistyšverkostot ja yhteistyšmuodot Olemassa olevat strategiset kumppanuusja yhteistyšsopimukset KansainvŠlisten yhteyksien ja yhteistyšn mššrš MitŠ puuttuvaa osaamista yritys hyšdyntšš verkostojen kautta Verkoston kautta nšhtšvillš olevat kasvumahdollisuudet Verkoston luomisaktiviteetit (messut, ym.) RAHOITUS Rahoitustarve, (kattaa t & k-projektit, tuotantojšrjestelyt, markkinoille menon ja kansainvšlistymisen) Omistusrakenne (omistajat ja osuudet) Konsernirakenteet ja osakkuusyritykset Ulkopuolisen rahoituksen osuus PŠŠrahoittajat Kannattavuus (nettotulos ja sijoitetun pššoman tuotto) Maksuvalmius (nopeasti kšyttššn saatavien varojen suhde nopeasti maksuun tulevien velkojen mššrššn) Omavaraisuus Kannattavuus suhteessa kilpailuympšristššn RISKIKARTOITUS Osaaminen Henkilšresurssit Motivaatio Yhteistyšverkosto Kustannusbudjetti Rahoitus Toimivuus Lanseeraus Suojaukset Tuotevastuut 11

10 1. ALOITUS YHTEYDENOTTO TEKESIIN TAI TE-KESKUKSEEN. Mahdollinen Tekesin rahoittama esiselvitys. Markkinat Teknologiastrategia Teollisoikeudet Liiketoiminta 1.1 Ideointi Liiketoiminnan kehittšmisessš on hyvš lšhteš liikkeelle perusasioista. Huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma ohjaa tyšn oikeaan suuntaan, toiminta-ajatus keršš ideat ydinosaamisen ympšrille ja liiketoiminnan tavoitteet antavat kuvan tarvittavien kehitysprojektien kokoluokista. Osaamisen, tarpeiden ja resurssien yhdistšmisessš tarvitaan lisšksi oivallusta ja luovuutta, jotta lopputuloksena olisi kaupallisesti menestyvš ja entistš vakavaraisempi yritys. Tuotekehityshanke on syytš aloittaa ideoinnista ja jatkaa ideoiden analysoinnilla. Innovatiivisessa ja menestykseen pyrkivšssš yrityksessš tuotekehityshankkeiden ideat eivšt synny sattumalta vaan mššrštietoisen ja pitkšjšnteisen toiminnan tuloksena. Tuotekehityshankkeet lšhtevšt aina ideasta, jota kehitetššn kohti kaupallistettavaa tuotetta. MikŠli idea on hyvš, sen ympšrille saatetaan perustaa yritys. Oppaan tarkoituksena on auttaa yritystš hallinnoimaan ja kehittšmššn ideointia osana tuotekehitysprosessia. Jos yrityksellš on hyvš ja harkittu idea valmiina, se voi siirtyš suoraan oppaan analysointivaiheeseen. Ideoinnin lähtökohdat Ideointivaiheen tarkoituksena on lšytšš yritykselle riittšvšsti toteuttamiskelpoisia ideoita. Ideointia varten yritysten pitšisi kehittšš itselleen sopivat toimintamuodot. Ideointi voi olla jšrjestelmšllinen prosessi, jossa jatkuvasti kerštššn kansiin hyviš ajatuksia tai tarpeen mukaan jšrjestetššn ideointipalavereita. Yritystoiminnassa on syytš keskittyš asioihin, jotka kehittšvšt yritystš ja parantavat sen kilpailukykyš. Ideoinnin lšhtškohtana on hyvš olla pitkšn aikavšlin teknologiasuunnitelma osana liiketoimintasuunnitelmaa. TŠllšin kaikki ideointiin osallistuvat ymmšrtšvšt, mitkš ovat yrityksen lšhtškohdat ja tavoitteet. Yrityksen teknologia ja sen kehittšminen on syytš nšhdš suhteessa teknologian kehitykseen yleensš. Ideoinnin lšhtškohdaksi sopivat hyvin uusi tuotantomenetelmš, teknologia, tuote, palvelu tai nšiden parannustoimenpiteet. Miten ideoidaan? Ideointivaiheessa kerštššn ensin paljon ideoita, joita karsitaan myšhemmin. On pšštettšvš ajoissa mihin asiaan, alueeseen tai tuoteryhmššn keskitytššn. YhdellŠ kerralla voidaan valita vain pieni mššrš asioita, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa. Ideointivaihe on yleensš paras toteuttaa ryhmštyš- nš. Ideoinnissa kannattaa kšyttšš hyvšksi erilaisia menetelmiš, joilla ideointia voidaan vauhdittaa tai ongelmia ratkaista. IdeointimenetelmiŠ on paljon, mutta yleensš yksi tai kaksi menetelmšš riittšš, kun ne hallitaan hyvin. Muutamalle avainhenkilšlle voidaan antaa tehtšvšksi opetella jokin ideointimenetelmš ja sen hyšdyntšminen ryhmštyšssš. Aivoriihitoiminta Aivoriihitoiminnan keskeiset pelisššnnšt ovat seuraavat: Kaikki ideat ovat hyviš, emme arvostele. Jokainen esittšš vuoron perššn yhden idean kerrallaan. Jokainen esittšš ideansa vapaasti, ilman itsekritiikkiš. MikŠli jollakin ei ole sopivaa ideaa, vuoro siirtyy seuraavalle, "ohi" toteamuksella. Kaikki ideat ovat yhteisiš, kehittškšš niitš edelleen, yhdistškšš ja oivaltakaa. Tavoitelkaa suurta mššršš ideoita, kultakimpaleet lšytyvšt todennškšisesti niistš. Parhaimmillaan aivoriihitoiminta on sekš tuloksekas ettš motivoiva tyšskentelytapa. Ongelmanratkaisukaavio Ongelmanratkaisukaavion keskeisin periaate on keskittyš yhteen asiaan tai kysymykseen kerrallaan. MikŠli tšssš ei onnistuta on melko varmaa, ettš ratkaisu jšš puolitiehen. Vaiheet ovat: MikŠ on ongelma? MitkŠ ovat sen syyt? MitkŠ ovat ratkaisuvaihtoehdot? MikŠ on paras ratkaisuvaihtoehto? Tehtävät Liiketoiminnan tavoitteena on saavuttaa tuloksia. NiitŠ saavutetaan vain mššrštietoisella tyšllš. Sen vuoksi on aina paikallaan sopia kolmesta asiasta: Kuka tekee? MitŠ tekee? Mihin mennessš? Ideointivaiheen aikana esiin tulleet ideat kannattaa arkistoida ideakansioon, josta ne on helppo lšytšš, kun uusia ideoita kšsitellššn seuraavan kerran: 12

11 Tekesin palvelut ja rahoitus Työpaperi Ulkopuolinen apu - Yhteydenotto Tekesiin tai TE-keskuksen teknologiayksikkššn -Yleisneuvontaa puhelimitse asiakasneuvonta puh teknologiaasiantuntijat yhteystiedot/ - Idean alkuarviointia - Tietoa teknologiaalueista, -ohjelmista ja -yhteistyšstš - EsitteitŠ rahoituksesta, ajankohtaisia julkaisuja raportteja jne. 1.1 Ideointi Miten nykyisiä tuotteita tai palveluja voidaan parantaa? Tuote 1: Tuote 2: Tuote 3: Mitä olemassa olevia tuote- tai palveluideoita pystytään keräämään yrityksen sisältä? Mitä johdannaistuotteita yrityksen nykyisistä tuotteista voidaan keksiä? Esim. Tuote: Johdannaistuote: Mittalaite: Mittalaitteen kotelo: Huolto: Noutopalvelu: Ohjelmisto: KŠyttŠjŠkoulutus: Mitä uusia tuote- tai palveluideoita pystytään synnyttämään? Laittakaa yllä olevat ideat paremmuusjärjestykseen. Esim. Arvioikaa ideat panos/ tuotos mielessš eli mitš tuotteen kehittšminen maksaa ja mitš tuotteen avulla voidaan saavuttaa. Valitkaa ideat joita kannattaa analysoida tarkemmin. Kaikkea ei tarvitse tehdš itse. MenestyvŠ pk-yritys tarvitsee ympšrilleen laajan verkoston. Ideapankki tai ideakansio on oiva paikka kerštš hyviš, kšyttšmšttšmiš ideoita. Kurssit: - Aivoriihi - Mind mapping - Tiimityšskentely. - QPR Patentti- ja rekisterihallitus: Uutuustutkimus Patentoitavuustutkimus Tekniikan tason tutkimus Teknisen ratkaisun kartoitus Valmistus- ja markkinointiestetutkimus Tarkistuslista Innovatiivisen organisaation tunnusmerkkejš: Laaditaan innovaatiostrategia, jota noudatetaan. Muodostetaan tyšryhmiš. Palkitaan luovuudesta ja innovaatioista. Sallitaan virheitš. Harjoitellaan luovuutta. Johdetaan yrityskulttuuria. Luodaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. 13

12 1. ALOITUS 1.2 Analysointi Analysointivaiheen tarkoitus Ideointivaiheen tarkoituksena oli lšytšš muutama mielenkiintoinen tuoteidea, joita yritys alkaa analysoida tarkemmin. Analysoinnilla pyritššn tarkastelemaan ideoita objektiivisesti ja lšytšmššn todellista tietoa siitš, onko idealla menestymisen mahdollisuuksia tai tuoko se yritykselle tarvittavaa lisšarvoa. TŠmŠ tapahtuu siten, ettš paneudutaan tuoteideoihin, tarkastellaan niitš eri nškškulmista ja pyritššn lšytšmššn se tuoteidea, jonka kehittšmisestš yritykselle koituu eniten taloudellista hyštyš Markkinat Markkinakartoituksiin on myšs mahdollista saada avustuksia, koska asiaa pidetššn ensiarvoisen tšrkešnš sekš yrittšjšn ettš rahoittajan kannalta. Mihin asioihin tulisi keskittyä? Markkinat pitšš tuntea hyvin. Yrityksen pitšš tuntea markkinoiden jakaantuminen eri osiin, kasvunškymšt ja trendit, kannattavuustasot sekš jakelutiet ja niiden kustannusrakenteet. Markkinoiden tapa toimia, tottumukset ja markkinoiden erityispiirteet tulee myšs selvittšš, koska niihin tšrmšš joka tapauksessa jossain vaiheessa. Miksi markkinoita analysoidaan? Analysoimalla markkinoita selvitetššn, onko idealle olemassa riittšvšt markkinat. MikŠli markkinat lšytyvšt, tulee yrityksen seuraavaksi selvittšš, onko kehitettšvš tuote tarpeeksi kilpailukykyinen nšillš markkinoilla. LisŠksi on syytš jo tšssš vaiheessa miettiš mahdollisia asiakkaita tulevalle tuotteelle tai palvelulle. Miten markkinoita analysoidaan? Markkinoita analysoitaessa valitaan keinot, jotka antavat riittšvšn luotettavan kuvan markkinoista. Seuraavassa esitetššn joitakin vaihtoehtoja. EtsitŠŠn tietokannoista. Tiedot ovat usein ylimalkaisia, mutta ne luovat hyvšn pohjan tiedon keruulle. Haastatellaan omaa vškeš, alan ihmisiš, tavarantoimittajia jne. TŠmŠ on helppo ja nopea tapa, joka antaa ainakin jonkinlaisen kšsityksen markkinoista. Samalla yritys voi saada vinkkejš uusista kontakteista, joihin voi olla yhteydessš. KŠydŠŠn asiakkaiden luona ja haastatellaan heitš. TŠmŠ on yleensš tšrkein ja antoisin tapa analysoida markkinoita. Kysymykset pitšš miettiš tarkasti etukšteen. Annetaan tehtšvš jollekin kaupalliselle oppilaitokselle, jonka opiskelijat voivat tehdš tyšn opinnšytteenš. TŠmŠ on hyvš vaihtoehto, jos aikaa on riittšvšsti ja tarvitaan ensisijaisesti karkealla tasolla olevaa tietoa. Ostetaan palvelut. Asiantuntija, jolla on kokemusta ja tarvittavat tyškalut kšytšssššn, pystyy selvittšmššn hyvinkin paljon. Alan ammattilaisilla on myšs useita vaihtoehtoisia tapoja edetš, joten heidšn kanssaan kannattaa keskustella. 14

13 Tekesin palvelut ja rahoitus Työpaperi Ulkopuolinen apu - Hankkeen alkuarviointia Tekesin asiantuntija kanssa - Neuvontaa hakemusasioissa - Rahoitusta esiselvitysvaiheeseen valmistelurahoitus - Apua yhteystyškumppanin etsintššn - Tekesin kansainvšliset palvelut Teknologian siirto Partnerin haku Liiketoiminnan kehittšminen KansainvŠliset tutkimusohjelmat Suomen Innovaatiokeskus 1.2 Analysointi Markkinat Mille markkinoille analysoitavia tuotteita tai palveluja ajatellaan: maat ja alueet? Valitkaa maa, kansainvšlinen asiakas tai markkinat, joista lšhdetššn liikkeelle. Asioiden tekeminen tarkasti rajatulla alueella opettaa ja vakuuttaa enemmšn kuin tuotteiden myyminen eri puolille. KeskittykŠŠ siis huolellisesti, ja asettakaa maat ja alueet tšrkeysjšrjestykseen. Mitkä asiakasryhmät tulevat kysymykseen? MiettikŠŠ kenelle tuotetta ollaan ensisijaisesti kehittšmšssš. Onko kohteena esimerkiksi jakelija vai loppukšyttšjš, teollisuus vai kuluttaja, ammattilaiset vai harrastajat. Valitkaa mieluiten vain yksi asiakasryhmš. Pankaa asiakkaat tai asiakasryhmšt tšrkeysjšrjestykseen. Konsultit: - Markkina-analyysit - Liiketoimintasuunnitelmat - Tarveanalyysit - Kilpailijaselvitykset - Teknologiastrategiat - Tuotekehityssuunnitelmien tarkennukset TE-keskusten rahoitus ja palvelut: Yrityssuomi.fi - Teknologiarahoitus - Investointituki - PK-yritysten kehittšmistuki - KansainvŠlistymisen kehittšmisohjelmat - Kunto - Pro Start - Post Start - easkel - Tuotto Tarkistuslista markkinoista Markkinoiden koko Markkinoiden kasvuennuste Kannattavuustaso Markkinaesteet Kustannusrakenne Jakelutiet ja jšrjestelmšt Trendit MenestystekijŠt Mitä tarpeita tuote tyydyttää? Listatkaa tarpeet tai hyšdyt, joita tuote tulee tyydyttšmššn. LŠhtškohtana tulee olla edellš valittu asiakasryhmš. Esimerkiksi teleoperaattorin ja kuluttajan tarpeet ovat hyvin erilaiset. Kunnollinen tarvekartoitus auttaa niin tuotteen kehittšmisessš kuin myyntiargumenttien laatimisessakin. PKT-SŠŠtiš: Finpro: - Markkinaselvitykset - KansainvŠlistymisen riskianalyysit - Hankeneuvontapalvelut - Konsultointi 15

14 1. ALOITUS Kenen kanssa kilpaillaan? Tuotteet ja palvelut TŠhŠn mennessš on selvitetty idea, jota aletaan kehittšš, markkina-alue, jolle sitš ensisijaisesti tullaan myymššn ja asiakasryhmš, jolle tuote kehitetššn. Markkinoiden selvittšmisestš siirrytššn tuotteiden ja palvelujen analysointiin. Uusi tuotantomenetelmš, tuote tai palvelu voi olla "tuote", jota analysoidaan ja kehitetššn. LisŠksi selvitetššn markkinoiden kokoon ja kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijšitš. Mikä on tuote? Tuote on yleisesti ottaen tavara tai palvelu tai niiden yhdistelmš. Nykyisin yhš useampi tuote on ohjelma, ohjelmisto tai palvelu. Usein pelkkš tuote ei riitš, vaan sen ympšrille kehitetššn palvelumuotoja. Silloin puhutaan tuote- tai palvelukonsepteista. Kilpailevat tuotteet? Varsinaiset kilpailevat tuotteet on yleensš helppo todeta. NŠiden lisšksi on yleensš korvaavia tuotteita, palvelumuotoja ja muuta tarjontaa, jotka kilpailevat samoista markkinoista. Silloin tarve tulee tyydytettyš toisellakin tavalla. NŠmŠ korvaavat tuotteet ja palvelut on myšs tunnistettava. Yrityksen on tšrkešš tuntea kilpailijansa, ei ainoastaan nšiden tuotteita. Tiedot kilpailijoista kannattaa kerštš jšrjestelmšllisesti. Tiedot on hyvš arkistoida kilpailijaseurantatiedostoon, josta tiedot saa tarvittaessa helposti kšyttššnsš. LŠhipiirissŠkin on paljon tietoa, yrityksen tšytyy vain kerštš ja tallentaa tiedot. Julkisista lšhteistš saa perustietoja, kuten tiedot liikevaihdosta, kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. SyvŠllisempŠŠ nškemystš esimerkiksi hintatasosta, tuotteiden laadusta ja toimitusvalmiudesta saa haastattelemalla asiakkaita ja muita alalla toimivia henkilšitš tai teettšmšllš kilpailija-analyysin. Omien vahvuuksien ja heikkouksien kriittinen vertailu markkinoilla menestyneeseen kilpailijaan (benchmarking) on suositeltavaa. Verkottuminen on edullinen ja hyvš tapa lisštš oman yrityksensš tarjontaa. Missä ympäristössä toimitaan? MitŠ kaukaisempiin maihin yritys aikoo panostaa, sitš tšrkešmpšš on selvittšš maan toimintaympšristš ja tehdš maariskikartoitus. On myšs hyvš muistaa, ettš vaikkapa Ruotsi ei ole lainkaan niin selvš tapaus kuin monet kuvittelevat. Kaikki markkinat ovat pitkšn kehityksen tulosta. Eri maiden erityispiirteet esimerkiksi všestšrakenteen, teknologian tason tai lainsššdšnnšn osalta on huomioitava, muuten niistš tulee uhkia mahdollisuuksien sijasta. SWOT - ANALYYSI Laatikaa SWOT-analyysi kehitettävästä tuotteesta. SWOT-analyysi on lyhenne seuraavien sanojen alkukirjaimista: S sanasta strength (vahvuus), W sanasta weakness (heikkous), O sanasta opportunity (mahdollisuus) ja T sanasta threat (uhka). SWOT-analyysi on ruudukon muotoinen. Se tšytetššn siten, ettš esimerkiksi vahvuudet-ruutuun kirjataan ne kehitettšvšn tuotteen ominaisuudet, jotka ovat vahvuuksia verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Halpaa hintaa ei yleensš voi pitšš kilpailuetuna. HyvŠ tuote ei myšskššn riitš, sillš tavallisesti myšs kilpailijoilla on hyvšt tuotteet. Vahvuuksia kirjatessa kannattaa todeta, koskevatko tuotteen ominaisuudet vain tiettyš kšyttšjšryhmšš tai tuoteominaisuutta. Ruudukon kolme muuta osaa tšytetššn vastaavalla tavalla. SWOT-analyysin tarkastelu: Vasemmalla ovat myšnteiset asiat. Oikealla ovat kielteiset asiat. Johtopäätökset: Miten vahvuuksia voidaan kehittšš edelleen? Miten heikkouksia voidaan poistaa? Miten mahdollisuuksia voidaan hyšdyntšš? Miten uhkia voidaan torjua? Vahvuudet Mahdollisuudet Heikkoudet Uhat YlŠpuolella on nykytila ja yrityksen sisšiset asiat. Alapuolella on tulevaisuus ja ulkoiset asiat. 16

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot