Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius"

Transkriptio

1 Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan

2 PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004

3 TŠmŠ materiaali on tekijšnoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidštetššn. TŠmŠn julkaisun jšljentšminen kaupallisiin tai opetustarkoituksiin ilman Tekesin lupaa on kielletty. TŠmŠ materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan liiketoiminnan perustaksi. Tekes tai Tekesin puolesta toimivat henkilšt eivšt vastaa tšmšn materiaalin tai sen sisšltšmien tietojen kšytšn seuraamuksista. Uusittu painos ISBN: Kuvat: Studio Tiina Paju SisŠsivut: Graafinen Studio Fenix Oy Paino: Paino-Center Oy, marraskuu 2004

4 SISÄLLYSLUETTELO Asian tausta Tekesin palvelut ja rahoitus Esipuhe...7 Projektin suunnittelusta tulosten kaupallistamiseen 8 1.ALOITUS 1.1 Ideointi Analysointi Markkinat Tuotteet ja palvelut Teknologia Sopimukset Yrityksen oma analyysi ja liiketoimintasuunnitelma Projektin vaatimat resurssit JohtopŠŠtškset SUUNNITTELU 2.1 Tuotekehityksen suunnittelu Kaupallistamisen suunnittelu Projektisuunnitelma TOTEUTUS 3.1 MŠŠrittelyaika KehittŠmisen vastuuhenkilš Projektiorganisaatio Projektin tavoitteet ja osatavoitteet Aikataulut Seuranta Teollisoikeudelliset suojaukset Riskikartoitus Projektihallintakirjallisuus KAUPALLISTAMINEN 4.1 Onnistumisen edellytykset Kaupallistamisen valmistelu Kilpailutilanne Markkinat Myyntiargumentit Logistiikka Tuotelaskelmat kaupallinen organisaatio Markkinoille tulo Budjetointi Kaupallistamiseen tarvittavat sopimukset Projektiseuranta ja loppuarviointi...41 YHTEYDENOTTO TEKESIIN TAI TE-KESKUKSEEN. Markkinat Teknologiastrategia Teollisoikeudet Liiketoiminta VARSINAINEN HANKEHAKEMUS Hankkeen lšpikšyminen Projektisuunnitelma RahoituspŠŠtšs Lainat ja avustukset Valtiokonttorista. HANKKEEN SEURANTA Liiketoimintavalmiuden eteneminen Suunnitelman toteutuminen VŠliraportointi ja tilitys Loppuraportointi ja lopputilitys JATKUVA YHTEYDENPITO Onnistumisen arviointi

5 ESIPUHE Tekesin Projektiopas on tarkoitettu ensisijaisesti aloittaville ja pienille yrityksille, joilla ei ole paljon kokemusta tuotekehityshankkeiden toteuttamisesta. Oppaasta voi kuitenkin olla hyštyš myšs kokeneille tuotekehittelijšille. Projektioppaan tavoitteena on antaa yritykselle konkreettista apua tuotekehityshankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opas lšhtee liikkeelle hankkeen ideoinnista ja ohjaa onnistuneeseen kaupallistamiseen. Tekesin Projektiopas on jaettu neljššn vaiheeseen: aloitukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja kaupallistamiseen. PŠŠpaino on suunnittelulla ja erityisesti kaupallistamisen suunnittelulla. Aloitukseen ja suunnitteluun liittyy tyšpapereita, jotka helpottavat soveltamaan asioita omassa yrityksessš. LisŠksi jokainen vaihe nšin opastaa jatkotoimenpiteisiin. Oppaaseen on linkitetty TekesistŠ saatavat palvelut ja rahoitusvaihtoehdot sekš mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. YrityksissŠ olisi suositeltavaa muodostaa tuotekehitysprojekteja varten tyšryhmiš, jotka kšyttšvšt projektiopasta tyšnsš runkona. TyšryhmŠt voivat kokoontumisiaan varten tutustua eri aiheiden taustoihin. TyšryhmŠt voivat yhdessš tšyttšš oppaan tyšpapereita ja tehdš tšmšn perusteella vaadittavat pšštškset. Projektiopas lšytyy myšs Tekesin www-sivuilta. NŠin lukija voi paremmin kšyttšš hyšdyksi tyšpapereita ja oppaan ohjaamia linkkejš joko Tekesin sivuille tai ulkopuolisiin kontakteihin. Tekes kiittšš oppaan kirjoittajia asiantuntemuksesta. Tekes toivoo myšs, ettš oppaan avulla syntyy entistš parempia tuotekehitysprojekteja ja ettš ne johtavat kaupallisesti menestyviin tuotteisiin kansainvšlisillš markkinoilla. HelsingissŠ marraskuussa 2004 Tekes 7

6 TAUSTAA Projektin suunnittelusta tulosten kaupallistamiseen Tutkimus- ja tuotekehitys on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä Tekesin projektiopas auttaa yritystš ennen kaikkea ideoimaan ja suunnittelemaan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Teknologia voikin tarjota yritykselle tšrkešn kilpailuedun, joka auttaa yritystš taloudellisen menestyksen saavuttamisessa. T&k-projektin teknologinen sisšltš on luonnollisesti keskeisellš sijalla myšs silloin, kun Tekes arvioi rahoitushakemuksia. On kuitenkin muistettava, ettš liikeyrityksissš t&k-projektit eivšt ole itsetarkoitus. Ne ovat yritykselle yksi tapa kehittšš asiakkaiden tarpeisiin ja ongelmiin entistš sopivampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. T&k-projektit ovat siten aina osa laajempaa kokonaisuutta, jolla yritys kehittšš jo olemassa olevaa tai kokonaan uutta liiketoimintaa. T&k-projektien rinnalla yrityksen tulisikin kehittšš myšs muita liiketoimintansa osa-alueita. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma antaa hyvän pohjan t&k-projektien suunnittelulle Tekes pyrkii jokaisen rahoitettavaksi esitetyn projektiehdotuksen kohdalla arvioimaan hakijayrityksen halua ja kykyš kehittyš kokonaisuutena niin, ettš esitetyn projektin tulokset tulevat laajasti hyšdynnettyš. Jotta kehitystulosten kaupallistaminen onnistuisi, yrityksen tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa laatia itselleen kunnollinen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on olemassa useita valmiita malleja. Suunnitteluprosessin avuksi on tarjolla oppaita, tyškirjoja ja konsulttipalveluja, joiden avulla alkavakin yritys pystyy kšymššn lšpi oman liiketoimintansa kannalta tšrkeimmšt asiat. Eri malleissa saatetaan kšyttšš hieman eri ryhmittelyš asioiden kšsittelyyn, mutta mukana on lšhes aina vakiojoukko liiketoiminnan perusasioita, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon toimintaansa suunnitellessaan. Tekes rahoittaa t&k-työtä, mutta arvioi liiketoimintaa kokonaisuutena Tekes on tutkimus- ja tuotekehitysprojektia suunnittelevalle yritykselle yksi mahdollinen keskustelukumppani ja t&ktyšn osarahoittaja. On kuitenkin tšrkeš muistaa, ettš projektia ei suunnitella TekesiŠ varten. Yrityksen tulee miettiš omista lšhtškohdistaan, millaista liiketoimintaa se tavoittelee ja millaisiin kehittšmishankkeisiin sillš on halua ja mahdollisuuksia. Kun yritys on itseššn varten huolellisesti suunnitel- lut t&k-projektinsa ja liiketoimintansa, sen on helppo esittšš suunnitelmiensa oleelliset asiat myšs Tekesille ja muille rahoittajille niiden pyytšmšllš tavalla. Tekes voi sitten mahdollisesti omalta osaltaan olla pienentšmšssš yrityksen kehitysprojekteihin liittyviš riskejš rahoituksellaan, asiantuntijaavullaan ja kontakteillaan. T&k-projektin kšynnistšminen tai Tekesin rahoituksen saaminen ei aina edellytš, ettš liiketoiminnan kaikki osa-alueet olisivat projektin alussa jo valmiiksi kunnossa. T&k-tyštŠ ja yrityksen toiminnan muuta kehittšmistš voidaan tehdš osittain myšs rinnakkain. On kuitenkin tšrkešš, ettš yritys ja rahoittajat tietšvšt, millaisen riskin ne ovat ottamassa ja miten yritys aikoo edetš eri osa-alueiden kehittšmisessš. Tekesin käyttämä malli liiketoimintakokonaisuuden arviointiin Tekesin tarkastelussa hakijan tavoittelemaa liiketoimintaa arvioidaan viidellš eri osa-alueella. Arvioitavat asiat ovat samoja, joita yritys itsekin joutuu kšymššn lšpi toimintaansa suunnitellessaan. Useimmat nšistš asioista tulevat tavalla tai toisella esille myšs tšmšn projektioppaan tekstissš ja tehtšvissš. Tekesin kšyttšmšn tarkastelutavan otsikot ovat: 1) ToimintaympŠristš. Yrityksen on tšrkešš tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman toimialansa tšrkeimmšt erityispiirteet. MenestyŠkseen yrityksen tulee arvioida, mitkš tulevat olemaan alan tšrkeimmšt asiakasvaatimukset, kilpailutekijšt ja muutostrendit. TŠrkeimmŠt asiakasvaatimukset ovat niitš tekijšitš, jotka yrityksen on kyettšvš tyydyttšmššn markkinoilla menestyškseen. Kilpailutilanteen mššrššvšt ennen kaikkea alan johtavat yritykset ja heidšn vahvuutensa ja heikkoutensa. TrendeistŠ tšrkeitš ovat esimerkiksi uudet teknologiat, kilpailutilanteeseen vaikuttavat liiketoimintaliittoumat ja toimintaympšristšš muuttavat yhteiskunnalliset ilmišt ja sššnnškset 2) Tuote, teknologia ja palvelu. Yritys kehittšš t&k -projektissaan teknologisen ydintuotteen tai Ðprosessin, mutta markkinoilla menestyškseen kehitysprojektin tulokset tarvitsevat usein ympšrilleen erilaisia oheistuotteita ja Ðpalveluja. Yritys joutuukin suunnittelemaan, millaista kokonaisuutta palveluineen se tarjoaa asiakkaalleen. Yrityksen tulee arvioida oman tuotteensa ja tuotantonsa taso suhteessa odotettavissa oleviin kilpaileviin tuotteisiin. MenestyŠkseen yrityksen markkinatuotteella tulee olla jokin selkeš kilpailuetu ja yrityksen tulee osoittaa asiakkaan saama kokonaishyšty suhteessa tuotteen hankinta- ja yllšpitokustannuksiin. Yrityksen tulee myšs arvioida, mikš on sen ydinosaaminen ja mitš uutta osaamista ja teknologiaa yritys joutuu hankkimaan ulkopuolelta saadakseen aikaan markkinoitavan tuotteensa. 3) Asiakkaat, markkinointi ja jakelukanavat. PystyŠkseen suunnittelemaan toimintansa realistisesti, yrityksen on 8

7 TAUSTAA muodostettava kšsitys tavoitettavissa olevien markkinoiden koosta ja kasvunškymistš. Yrityksen on tavalla tai toisella toteutettava markkinatutkimus nšiden asioiden selvittšmiseksi. Yrityksen on asetettava itselleen markkinaosuustavoite sekš pšštettšvš, mihin markkinasegmenttiin se kohdistaa markkinointinsa ja millaista markkina-asemaa se tavoittelee. Yrityksen on tunnettava pššasiakkaansa ja pšštettšvš, miten se hoitaa markkinoinnin, myynnin ja jakelun eri maissa. Markkinoille pššsy edellyttšš usein yhteistyšverkostojen luomista sekš aikaa ja rahaa vaativia kšrsivšllisiš toimenpiteitš. Liiketoiminnan suunnittelun kannalta yrityksen on tšrkeš selvittšš, mikš on yrityksen ansaintamalli ja millš myyntimššrillš toiminnasta tulee kannattava. 4) Organisointi ja kumppanit. Yrityksen tavoittelema liiketoiminta edellyttšš usein muutoksia yrityksen organisaatioon ja toimintatapaan. Tarvittavan organisaation ja yhteistyšverkostojen ja -muotojen suunnittelu on syytš aloittaa aikaisessa vaiheessa, sillš liiketoiminnan aikaansaamiseksi tarvittavat muutokset saattavat olla hankalia ja hitaita toteuttaa. On tšrkešš huolehtia siitš, ettš yrityksessš on tarvittavat avainhenkilšt ja muut henkilšresurssit sekš erityisosaamiset liiketoiminnan kehittšmistš ajatellen. 5) Kokonaisrahoitus. Useimmissa tapauksissa t&k-projektin kustannukset ovat vain pieni osa niistš kokonaiskustannuksista, jotka syntyvšt liiketoiminnan kehittšmisestš tai kšynnistšmisestš. Onkin erittšin tšrkešš arvioida jo aikaisessa vaiheessa, mikš on yrityksen kokonaisrahoitustarve niille vuosille, joiden aikana kehitysprojektin tulokset on tarkoitus viedš markkinoille. Rahoitustarpeen tarkastelussa tulee ottaa huomioon t&k-projektit, tuotantojšrjestelyt sekš markkinoille menon ja kansainvšlistymisen kustannukset. Yrityksen tulee selvittšš, miten puuttuva rahoitus voitaisiin hankkia. Neuvottelut mahdollisten pššrahoittajien kanssa tulee aloittaa niin aikaisin kuin mahdollista. Rahoituksen jšrjestšminen saattaa edellyttšš myšs omistus- tai yritysrakenteiden jšrjestelyjš. Yrityksen tulee varautua kansainväliseen kilpailuun Yritysten toimintaympšristš on nopeasti muuttunut kansainvšliseksi. T&k Ðprojektia suunnitellessaan yrityksen tulee toimialasta riippumatta arvioida kilpailu-, markkina- ja yhteistyštilannetta kansainvšlisessš ympšristšssš. Useimmille yrityksille kotimarkkinat eivšt nykyššn tarjoa riittšvšš mahdollisuutta kannattavaan kasvuun. Vienti on yhš useammin všlttšmštšntš liiketoiminnan kasvattamiseksi riittšvšn kustannustehokkuuden vaatimalle tasolle. Toisaalta kansainvšlistyminen merkitsee myšs ulkomaisten tuotteiden ja palveluiden tuloa Suomeen kilpailemaan kotimarkkinoistamme lšhes jokaisella alalla. Tekesin valmistelurahoitus auttaa tarvittaessa alkuun Tekesin tutkimus ja tuotekehitysrahoitus (t&k) on tarkoitettu projekteille, joiden tuloksille on nšhtšvissš kehityspolku kaupalliseen menestykseen. Usein yrityksen on syytš suunnitella liiketoimintaansa tai teknologista ideaansa ennen kuin pšštšs t&k Ðprojektin toteuttamisesta kannattaa tehdš. Suunnitteluvaiheessa yrityksen kannattaa olla yhteydessš Tekesin asiantuntijoihin, jotka voivat auttaa yritystš jalostamaan projekti-ideaansa eteenpšin ja kartoittamaan heikkouksia. Tekes voi tarjota kontakteja yrityksen kannalta hyšdyllisiin yhteistyštahoihin. Esimerkiksi kokonaisrahoitustilanteen helpottamiseksi yritykselle voidaan Tekesin kautta lšytšš kontakteja muihin rahoittajiin, kuten Kauppa- ja teollisuusministeriš, TE-keskukset, Suomen teollisuussijoitus, Finnvera, Sitra ja muut pššomasijoittajat. Tekesin valmistelurahoitus on tarkoitettu parantamaan pkyritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden ja uusien teknologialšhtšisten liiketoimintojen kšynnistymis-, onnistumis- ja hyšdyntšmisedellytyksiš. Valmistelurahoituksella Projektin vaiheet 1. Aloitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. kaupallistaminen Aika 9

8 TAUSTAA yritys voi tehdš tarvittavia selvityksiš (mm. liiketoimintasuunnitelma, teknologiastrategia, markkina-analyysit). Valmistelurahoituksella tehtšvšt selvitykset ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja sisšltšvšt merkittšvšsti ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Valmistelurahoituksen tavoitteena on myšhemmin kšynnistyvš, haasteellinen tutkimus- ja kehityshanke. Rahoitushakemuksen käsittely Tekesissä Tekes tarjoaa asiakkaillensa mahdollisuuden tšyttšš ja lšhettšš rahoitushakemukset tšysin turvallisesti Internetin kautta, SŠhkšinen lšhettšminen nopeuttaa hakemuksen kšsittelyš TekesissŠ. Tekes ilmoittaa kirjallisesti hakijalle hakemuksen saapumisesta, ja samalla Tekes pyytšš mahdollisesti lisštietoja, jotka ovat všlttšmšttšmiš hakemuksen kšsittelyn aloittamiseksi. Tekes kokoaa hakemusta kšsittelemššn asiantuntijaryhmšn, joka arvioi projektin sopivuutta Tekesin rahoitettavaksi. Arviointivaiheessa asiantuntijat ovat yhteydessš hakijaan. RahoituspŠŠtškset tehdššn projektin esittelyn jšlkeen Tekesin rahoituskokouksissa. Tekes ilmoittaa pšštšksestš kirjallisesti hakijalle. Projektin etenemistš seurataan kirjallisten raporttien ja mahdollisten tarkastuskšyntien avulla. Tekesin rahoitus maksetaan pššosin jšlkikšteen toteutuneiden ja yrityksen kirjanpidosta osoitettavissa olevien kustannusten perusteella. Osa mahdollisesta lainasta voidaan maksaa ennakkona rahoituspšštšksen jšlkeen. Vaivaton tapa asioida Tekesin ja TE-keskusten kanssa tšnš pšivšnš on hyšdyntšš sšhkšisiš linkkejš, jota kautta pššsee helposti kirjalliseen tausta-aineistoon, rahoitushakemuksiin ja raportointilomakkeisiin. Tekesin toimintatapa Hankerahoitusprosessi Asiakkaan tekemä hakemus käynnistää hankekäsittelyn Hanke maksetaan asiakkaan toteutuneiden kustannusten perusteella Hankejako Esitysvalmistelu Päätösvaihe Päätöksen toimeenpano Seuranta Maksatus 10

9 Liiketoiminnan osa-alueet Ohessa on tarkistuslistoja liiketoiminnan eri osaalueilta. Listojen tarkoitus on auttaa yritystš ottamaan huomioon liiketoiminnan suunnittelun eri osa-alueet. Jos projektin toteuttamiseen haetaan rahoitusta TekesiltŠ, yhteenveto yrityksen liiketoiminnan kannalta kaikkein tšrkeimmistš tekijšistš tulee kirjata Tekesin hakemuslomakkeelle. MARKKINAT Toimiala Maantieteellinen alue, jolla yritys toimii AsiakasryhmŠt Alan yleiset menestystekijšt Kilpailuesteet LainsŠŠdŠntš Standardit Muutostrendit Teknologia- ja markkinakilpailutilanne Yrityksen teknologia ja markkina-asema PŠŠkilpailijoiden koko, profiili, asema Kilpailijoiden yksinoikeudet (IPR) Yrityksen kilpailuvahvuudet ja heikkoudet Markkinatutkimukset Markkinoiden koko ja kasvuennuste Tuotteen tai palvelun pššasiakkaat PitkŠaikaisten asiakkaiden osuus Markkinointi-, myynti- ja jakelukanavat eri maissa Markkinaosuus ja Ðasema MyyntimŠŠrŠ, jolla toiminta on kannattavaa KansainvŠliset toiminnot Markkinointihenkilšstš Tunnettuus Suomessa ja ulkomailla Tuotteen uutuus markkinoille Markkinoiden uutuus yritykselle TUOTE JA TEKNOLOGIA Avainteknologiat Teknologian hyšdyntšmismuodot (oma valmistus, lisensiointi ym.) Teknologisen ydintuotteen perustalle rakennetut, yrityksen markkinoimat tuotekokonaisuudet palveluineen Tuotevalikoima Markkinoitavan tuotteen (palveluineen) kilpailuetu muihin tuotteisiin nšhden Yrityksen teknologinen taso, tuote-, tuotantoteknologiat Yrityksen asema teollisuuden arvoketjussa Teknologian merkitys yrityksen liiketoiminta strategiassa Teknologioiden uutuus yritykselle ja maailmalle Teknologiaomaisuuden mššrš ja merkitys yrityksen kilpailukyvylle Oman t&k:n mššrš, itse kehitetyt teknologiat Yrityksen kilpailuetua suojaavat yksinoikeudet Nykyiset tuotantolaitteistot ja niiden taso Toteutetut/toteutettavat investoinnit Tuottavuus Yksikkškustannukset Laatusertifikaatit Ansaintamallit JOHTO, ORGANISAATIO JA YHTEISTY KUMPPANIT Yrityksen rakenne ja organisaatio Henkilšstšn mššrš Avainhenkilšt Osaamisrakenne, koulutustausta Osaajien tehtšvšnjako Yhteistyšverkostot ja yhteistyšmuodot Olemassa olevat strategiset kumppanuusja yhteistyšsopimukset KansainvŠlisten yhteyksien ja yhteistyšn mššrš MitŠ puuttuvaa osaamista yritys hyšdyntšš verkostojen kautta Verkoston kautta nšhtšvillš olevat kasvumahdollisuudet Verkoston luomisaktiviteetit (messut, ym.) RAHOITUS Rahoitustarve, (kattaa t & k-projektit, tuotantojšrjestelyt, markkinoille menon ja kansainvšlistymisen) Omistusrakenne (omistajat ja osuudet) Konsernirakenteet ja osakkuusyritykset Ulkopuolisen rahoituksen osuus PŠŠrahoittajat Kannattavuus (nettotulos ja sijoitetun pššoman tuotto) Maksuvalmius (nopeasti kšyttššn saatavien varojen suhde nopeasti maksuun tulevien velkojen mššrššn) Omavaraisuus Kannattavuus suhteessa kilpailuympšristššn RISKIKARTOITUS Osaaminen Henkilšresurssit Motivaatio Yhteistyšverkosto Kustannusbudjetti Rahoitus Toimivuus Lanseeraus Suojaukset Tuotevastuut 11

10 1. ALOITUS YHTEYDENOTTO TEKESIIN TAI TE-KESKUKSEEN. Mahdollinen Tekesin rahoittama esiselvitys. Markkinat Teknologiastrategia Teollisoikeudet Liiketoiminta 1.1 Ideointi Liiketoiminnan kehittšmisessš on hyvš lšhteš liikkeelle perusasioista. Huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma ohjaa tyšn oikeaan suuntaan, toiminta-ajatus keršš ideat ydinosaamisen ympšrille ja liiketoiminnan tavoitteet antavat kuvan tarvittavien kehitysprojektien kokoluokista. Osaamisen, tarpeiden ja resurssien yhdistšmisessš tarvitaan lisšksi oivallusta ja luovuutta, jotta lopputuloksena olisi kaupallisesti menestyvš ja entistš vakavaraisempi yritys. Tuotekehityshanke on syytš aloittaa ideoinnista ja jatkaa ideoiden analysoinnilla. Innovatiivisessa ja menestykseen pyrkivšssš yrityksessš tuotekehityshankkeiden ideat eivšt synny sattumalta vaan mššrštietoisen ja pitkšjšnteisen toiminnan tuloksena. Tuotekehityshankkeet lšhtevšt aina ideasta, jota kehitetššn kohti kaupallistettavaa tuotetta. MikŠli idea on hyvš, sen ympšrille saatetaan perustaa yritys. Oppaan tarkoituksena on auttaa yritystš hallinnoimaan ja kehittšmššn ideointia osana tuotekehitysprosessia. Jos yrityksellš on hyvš ja harkittu idea valmiina, se voi siirtyš suoraan oppaan analysointivaiheeseen. Ideoinnin lähtökohdat Ideointivaiheen tarkoituksena on lšytšš yritykselle riittšvšsti toteuttamiskelpoisia ideoita. Ideointia varten yritysten pitšisi kehittšš itselleen sopivat toimintamuodot. Ideointi voi olla jšrjestelmšllinen prosessi, jossa jatkuvasti kerštššn kansiin hyviš ajatuksia tai tarpeen mukaan jšrjestetššn ideointipalavereita. Yritystoiminnassa on syytš keskittyš asioihin, jotka kehittšvšt yritystš ja parantavat sen kilpailukykyš. Ideoinnin lšhtškohtana on hyvš olla pitkšn aikavšlin teknologiasuunnitelma osana liiketoimintasuunnitelmaa. TŠllšin kaikki ideointiin osallistuvat ymmšrtšvšt, mitkš ovat yrityksen lšhtškohdat ja tavoitteet. Yrityksen teknologia ja sen kehittšminen on syytš nšhdš suhteessa teknologian kehitykseen yleensš. Ideoinnin lšhtškohdaksi sopivat hyvin uusi tuotantomenetelmš, teknologia, tuote, palvelu tai nšiden parannustoimenpiteet. Miten ideoidaan? Ideointivaiheessa kerštššn ensin paljon ideoita, joita karsitaan myšhemmin. On pšštettšvš ajoissa mihin asiaan, alueeseen tai tuoteryhmššn keskitytššn. YhdellŠ kerralla voidaan valita vain pieni mššrš asioita, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa. Ideointivaihe on yleensš paras toteuttaa ryhmštyš- nš. Ideoinnissa kannattaa kšyttšš hyvšksi erilaisia menetelmiš, joilla ideointia voidaan vauhdittaa tai ongelmia ratkaista. IdeointimenetelmiŠ on paljon, mutta yleensš yksi tai kaksi menetelmšš riittšš, kun ne hallitaan hyvin. Muutamalle avainhenkilšlle voidaan antaa tehtšvšksi opetella jokin ideointimenetelmš ja sen hyšdyntšminen ryhmštyšssš. Aivoriihitoiminta Aivoriihitoiminnan keskeiset pelisššnnšt ovat seuraavat: Kaikki ideat ovat hyviš, emme arvostele. Jokainen esittšš vuoron perššn yhden idean kerrallaan. Jokainen esittšš ideansa vapaasti, ilman itsekritiikkiš. MikŠli jollakin ei ole sopivaa ideaa, vuoro siirtyy seuraavalle, "ohi" toteamuksella. Kaikki ideat ovat yhteisiš, kehittškšš niitš edelleen, yhdistškšš ja oivaltakaa. Tavoitelkaa suurta mššršš ideoita, kultakimpaleet lšytyvšt todennškšisesti niistš. Parhaimmillaan aivoriihitoiminta on sekš tuloksekas ettš motivoiva tyšskentelytapa. Ongelmanratkaisukaavio Ongelmanratkaisukaavion keskeisin periaate on keskittyš yhteen asiaan tai kysymykseen kerrallaan. MikŠli tšssš ei onnistuta on melko varmaa, ettš ratkaisu jšš puolitiehen. Vaiheet ovat: MikŠ on ongelma? MitkŠ ovat sen syyt? MitkŠ ovat ratkaisuvaihtoehdot? MikŠ on paras ratkaisuvaihtoehto? Tehtävät Liiketoiminnan tavoitteena on saavuttaa tuloksia. NiitŠ saavutetaan vain mššrštietoisella tyšllš. Sen vuoksi on aina paikallaan sopia kolmesta asiasta: Kuka tekee? MitŠ tekee? Mihin mennessš? Ideointivaiheen aikana esiin tulleet ideat kannattaa arkistoida ideakansioon, josta ne on helppo lšytšš, kun uusia ideoita kšsitellššn seuraavan kerran: 12

11 Tekesin palvelut ja rahoitus Työpaperi Ulkopuolinen apu - Yhteydenotto Tekesiin tai TE-keskuksen teknologiayksikkššn -Yleisneuvontaa puhelimitse asiakasneuvonta puh teknologiaasiantuntijat yhteystiedot/ - Idean alkuarviointia - Tietoa teknologiaalueista, -ohjelmista ja -yhteistyšstš - EsitteitŠ rahoituksesta, ajankohtaisia julkaisuja raportteja jne. 1.1 Ideointi Miten nykyisiä tuotteita tai palveluja voidaan parantaa? Tuote 1: Tuote 2: Tuote 3: Mitä olemassa olevia tuote- tai palveluideoita pystytään keräämään yrityksen sisältä? Mitä johdannaistuotteita yrityksen nykyisistä tuotteista voidaan keksiä? Esim. Tuote: Johdannaistuote: Mittalaite: Mittalaitteen kotelo: Huolto: Noutopalvelu: Ohjelmisto: KŠyttŠjŠkoulutus: Mitä uusia tuote- tai palveluideoita pystytään synnyttämään? Laittakaa yllä olevat ideat paremmuusjärjestykseen. Esim. Arvioikaa ideat panos/ tuotos mielessš eli mitš tuotteen kehittšminen maksaa ja mitš tuotteen avulla voidaan saavuttaa. Valitkaa ideat joita kannattaa analysoida tarkemmin. Kaikkea ei tarvitse tehdš itse. MenestyvŠ pk-yritys tarvitsee ympšrilleen laajan verkoston. Ideapankki tai ideakansio on oiva paikka kerštš hyviš, kšyttšmšttšmiš ideoita. Kurssit: - Aivoriihi - Mind mapping - Tiimityšskentely. - QPR Patentti- ja rekisterihallitus: Uutuustutkimus Patentoitavuustutkimus Tekniikan tason tutkimus Teknisen ratkaisun kartoitus Valmistus- ja markkinointiestetutkimus Tarkistuslista Innovatiivisen organisaation tunnusmerkkejš: Laaditaan innovaatiostrategia, jota noudatetaan. Muodostetaan tyšryhmiš. Palkitaan luovuudesta ja innovaatioista. Sallitaan virheitš. Harjoitellaan luovuutta. Johdetaan yrityskulttuuria. Luodaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. 13

12 1. ALOITUS 1.2 Analysointi Analysointivaiheen tarkoitus Ideointivaiheen tarkoituksena oli lšytšš muutama mielenkiintoinen tuoteidea, joita yritys alkaa analysoida tarkemmin. Analysoinnilla pyritššn tarkastelemaan ideoita objektiivisesti ja lšytšmššn todellista tietoa siitš, onko idealla menestymisen mahdollisuuksia tai tuoko se yritykselle tarvittavaa lisšarvoa. TŠmŠ tapahtuu siten, ettš paneudutaan tuoteideoihin, tarkastellaan niitš eri nškškulmista ja pyritššn lšytšmššn se tuoteidea, jonka kehittšmisestš yritykselle koituu eniten taloudellista hyštyš Markkinat Markkinakartoituksiin on myšs mahdollista saada avustuksia, koska asiaa pidetššn ensiarvoisen tšrkešnš sekš yrittšjšn ettš rahoittajan kannalta. Mihin asioihin tulisi keskittyä? Markkinat pitšš tuntea hyvin. Yrityksen pitšš tuntea markkinoiden jakaantuminen eri osiin, kasvunškymšt ja trendit, kannattavuustasot sekš jakelutiet ja niiden kustannusrakenteet. Markkinoiden tapa toimia, tottumukset ja markkinoiden erityispiirteet tulee myšs selvittšš, koska niihin tšrmšš joka tapauksessa jossain vaiheessa. Miksi markkinoita analysoidaan? Analysoimalla markkinoita selvitetššn, onko idealle olemassa riittšvšt markkinat. MikŠli markkinat lšytyvšt, tulee yrityksen seuraavaksi selvittšš, onko kehitettšvš tuote tarpeeksi kilpailukykyinen nšillš markkinoilla. LisŠksi on syytš jo tšssš vaiheessa miettiš mahdollisia asiakkaita tulevalle tuotteelle tai palvelulle. Miten markkinoita analysoidaan? Markkinoita analysoitaessa valitaan keinot, jotka antavat riittšvšn luotettavan kuvan markkinoista. Seuraavassa esitetššn joitakin vaihtoehtoja. EtsitŠŠn tietokannoista. Tiedot ovat usein ylimalkaisia, mutta ne luovat hyvšn pohjan tiedon keruulle. Haastatellaan omaa vškeš, alan ihmisiš, tavarantoimittajia jne. TŠmŠ on helppo ja nopea tapa, joka antaa ainakin jonkinlaisen kšsityksen markkinoista. Samalla yritys voi saada vinkkejš uusista kontakteista, joihin voi olla yhteydessš. KŠydŠŠn asiakkaiden luona ja haastatellaan heitš. TŠmŠ on yleensš tšrkein ja antoisin tapa analysoida markkinoita. Kysymykset pitšš miettiš tarkasti etukšteen. Annetaan tehtšvš jollekin kaupalliselle oppilaitokselle, jonka opiskelijat voivat tehdš tyšn opinnšytteenš. TŠmŠ on hyvš vaihtoehto, jos aikaa on riittšvšsti ja tarvitaan ensisijaisesti karkealla tasolla olevaa tietoa. Ostetaan palvelut. Asiantuntija, jolla on kokemusta ja tarvittavat tyškalut kšytšssššn, pystyy selvittšmššn hyvinkin paljon. Alan ammattilaisilla on myšs useita vaihtoehtoisia tapoja edetš, joten heidšn kanssaan kannattaa keskustella. 14

13 Tekesin palvelut ja rahoitus Työpaperi Ulkopuolinen apu - Hankkeen alkuarviointia Tekesin asiantuntija kanssa - Neuvontaa hakemusasioissa - Rahoitusta esiselvitysvaiheeseen valmistelurahoitus - Apua yhteystyškumppanin etsintššn - Tekesin kansainvšliset palvelut Teknologian siirto Partnerin haku Liiketoiminnan kehittšminen KansainvŠliset tutkimusohjelmat Suomen Innovaatiokeskus 1.2 Analysointi Markkinat Mille markkinoille analysoitavia tuotteita tai palveluja ajatellaan: maat ja alueet? Valitkaa maa, kansainvšlinen asiakas tai markkinat, joista lšhdetššn liikkeelle. Asioiden tekeminen tarkasti rajatulla alueella opettaa ja vakuuttaa enemmšn kuin tuotteiden myyminen eri puolille. KeskittykŠŠ siis huolellisesti, ja asettakaa maat ja alueet tšrkeysjšrjestykseen. Mitkä asiakasryhmät tulevat kysymykseen? MiettikŠŠ kenelle tuotetta ollaan ensisijaisesti kehittšmšssš. Onko kohteena esimerkiksi jakelija vai loppukšyttšjš, teollisuus vai kuluttaja, ammattilaiset vai harrastajat. Valitkaa mieluiten vain yksi asiakasryhmš. Pankaa asiakkaat tai asiakasryhmšt tšrkeysjšrjestykseen. Konsultit: - Markkina-analyysit - Liiketoimintasuunnitelmat - Tarveanalyysit - Kilpailijaselvitykset - Teknologiastrategiat - Tuotekehityssuunnitelmien tarkennukset TE-keskusten rahoitus ja palvelut: Yrityssuomi.fi - Teknologiarahoitus - Investointituki - PK-yritysten kehittšmistuki - KansainvŠlistymisen kehittšmisohjelmat - Kunto - Pro Start - Post Start - easkel - Tuotto Tarkistuslista markkinoista Markkinoiden koko Markkinoiden kasvuennuste Kannattavuustaso Markkinaesteet Kustannusrakenne Jakelutiet ja jšrjestelmšt Trendit MenestystekijŠt Mitä tarpeita tuote tyydyttää? Listatkaa tarpeet tai hyšdyt, joita tuote tulee tyydyttšmššn. LŠhtškohtana tulee olla edellš valittu asiakasryhmš. Esimerkiksi teleoperaattorin ja kuluttajan tarpeet ovat hyvin erilaiset. Kunnollinen tarvekartoitus auttaa niin tuotteen kehittšmisessš kuin myyntiargumenttien laatimisessakin. PKT-SŠŠtiš: Finpro: - Markkinaselvitykset - KansainvŠlistymisen riskianalyysit - Hankeneuvontapalvelut - Konsultointi 15

14 1. ALOITUS Kenen kanssa kilpaillaan? Tuotteet ja palvelut TŠhŠn mennessš on selvitetty idea, jota aletaan kehittšš, markkina-alue, jolle sitš ensisijaisesti tullaan myymššn ja asiakasryhmš, jolle tuote kehitetššn. Markkinoiden selvittšmisestš siirrytššn tuotteiden ja palvelujen analysointiin. Uusi tuotantomenetelmš, tuote tai palvelu voi olla "tuote", jota analysoidaan ja kehitetššn. LisŠksi selvitetššn markkinoiden kokoon ja kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijšitš. Mikä on tuote? Tuote on yleisesti ottaen tavara tai palvelu tai niiden yhdistelmš. Nykyisin yhš useampi tuote on ohjelma, ohjelmisto tai palvelu. Usein pelkkš tuote ei riitš, vaan sen ympšrille kehitetššn palvelumuotoja. Silloin puhutaan tuote- tai palvelukonsepteista. Kilpailevat tuotteet? Varsinaiset kilpailevat tuotteet on yleensš helppo todeta. NŠiden lisšksi on yleensš korvaavia tuotteita, palvelumuotoja ja muuta tarjontaa, jotka kilpailevat samoista markkinoista. Silloin tarve tulee tyydytettyš toisellakin tavalla. NŠmŠ korvaavat tuotteet ja palvelut on myšs tunnistettava. Yrityksen on tšrkešš tuntea kilpailijansa, ei ainoastaan nšiden tuotteita. Tiedot kilpailijoista kannattaa kerštš jšrjestelmšllisesti. Tiedot on hyvš arkistoida kilpailijaseurantatiedostoon, josta tiedot saa tarvittaessa helposti kšyttššnsš. LŠhipiirissŠkin on paljon tietoa, yrityksen tšytyy vain kerštš ja tallentaa tiedot. Julkisista lšhteistš saa perustietoja, kuten tiedot liikevaihdosta, kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. SyvŠllisempŠŠ nškemystš esimerkiksi hintatasosta, tuotteiden laadusta ja toimitusvalmiudesta saa haastattelemalla asiakkaita ja muita alalla toimivia henkilšitš tai teettšmšllš kilpailija-analyysin. Omien vahvuuksien ja heikkouksien kriittinen vertailu markkinoilla menestyneeseen kilpailijaan (benchmarking) on suositeltavaa. Verkottuminen on edullinen ja hyvš tapa lisštš oman yrityksensš tarjontaa. Missä ympäristössä toimitaan? MitŠ kaukaisempiin maihin yritys aikoo panostaa, sitš tšrkešmpšš on selvittšš maan toimintaympšristš ja tehdš maariskikartoitus. On myšs hyvš muistaa, ettš vaikkapa Ruotsi ei ole lainkaan niin selvš tapaus kuin monet kuvittelevat. Kaikki markkinat ovat pitkšn kehityksen tulosta. Eri maiden erityispiirteet esimerkiksi všestšrakenteen, teknologian tason tai lainsššdšnnšn osalta on huomioitava, muuten niistš tulee uhkia mahdollisuuksien sijasta. SWOT - ANALYYSI Laatikaa SWOT-analyysi kehitettävästä tuotteesta. SWOT-analyysi on lyhenne seuraavien sanojen alkukirjaimista: S sanasta strength (vahvuus), W sanasta weakness (heikkous), O sanasta opportunity (mahdollisuus) ja T sanasta threat (uhka). SWOT-analyysi on ruudukon muotoinen. Se tšytetššn siten, ettš esimerkiksi vahvuudet-ruutuun kirjataan ne kehitettšvšn tuotteen ominaisuudet, jotka ovat vahvuuksia verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Halpaa hintaa ei yleensš voi pitšš kilpailuetuna. HyvŠ tuote ei myšskššn riitš, sillš tavallisesti myšs kilpailijoilla on hyvšt tuotteet. Vahvuuksia kirjatessa kannattaa todeta, koskevatko tuotteen ominaisuudet vain tiettyš kšyttšjšryhmšš tai tuoteominaisuutta. Ruudukon kolme muuta osaa tšytetššn vastaavalla tavalla. SWOT-analyysin tarkastelu: Vasemmalla ovat myšnteiset asiat. Oikealla ovat kielteiset asiat. Johtopäätökset: Miten vahvuuksia voidaan kehittšš edelleen? Miten heikkouksia voidaan poistaa? Miten mahdollisuuksia voidaan hyšdyntšš? Miten uhkia voidaan torjua? Vahvuudet Mahdollisuudet Heikkoudet Uhat YlŠpuolella on nykytila ja yrityksen sisšiset asiat. Alapuolella on tulevaisuus ja ulkoiset asiat. 16

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia

KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia Sirpa Riihiaho Teknillinen korkeakoulu PL 5400, 02015 TKK Sirpa.Riihiaho@hut.fi TIIVISTELM KŠytettŠvyyden arviointia tarvitaan mittaamaan tuotekehitysprosessin etenemistš

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot