OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen Laatinut Kai Hintsanen

2 Tampereen kaupunki /

3 JOHDANTO Käsillä oleva opas kansainväliseen projektikieleen on syntynyt tarpeesta selkiyttää projektityön englanninkielistä ammattisanastoa. Erilaiset kehittämisprojektit ovat tulleet kasvavaksi osaksi myös Tampereen kaupungin toimintaa. Projektien parissa työskentelevä henkilöstö tekee projektityötä pääsääntöisesti oman toimensa ohella niistä lähtökohdista, jotka kulloinenkin työtilanne sallii. Lisääntyvä projektityöskentely on aiheuttanut tarvetta tukea henkilöstöä projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kansainvälisten asioiden yksikkö on aktiivisesti pyrkinyt parantamaan kaupungin henkilöstön valmiuksia kansainvälisten ja EU-kehittämishankkeiden hallitsemisessa. Tämä nyt julkaistava opas kansainväliseen projektikieleen liittyy kokonaisuuteen, jonka muita osa-alueita ovat kaupungin EU-projektiohjeistus, EU-hankerekisteri, projektinhallinnan kurssit sekä kaupungin kansainvälisten asioiden yksikön projektiohjaustuki. Opas on laadittu helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen projektisanaston muotoon. Käyttäjä voi nopeasti etsiä tarvitsemaansa käsitettä aakkosjärjestyksessä olevasta luettelosta. Luettelo käsittää noin 150 projektiyhteyksissä tyypillistä termiä käännöksineen ja ennen kaikkea selityksineen sille, mitä kyseinen termi projektityöyhteydessä tarkoittaa. Taustana tälle menettelytavalle on se, että termit ovat usein kontekstisidonnaisia eli niillä on tietty oma merkityksensä nimenomaan projektiyhteydessä. Ne ovat slangia, jota kaikki institutionaaliset projektityötä tekevät ja rahoittavat organisaatiot käyttävät, Euroopan unionista ja esimerkiksi Suomen ulkoministeriöstä lähtien. Vaikka eri rahoittajien ja rahoitusohjelmien sisältö ja kriteeristö vaihtelevat, on terminologia yhteistä ja siten universaalia. Tästä seuraa luonnollisesti se, että kyseisen ammattikielen hallitseminen helpottaa työskentelyä kansainvälisten projektien parissa. Oppaan kirjoittajalla Kai Hintsasella on monivuotinen kokemus kansainvälisestä projektityöstä. Lisäksi hän toimii Tampereen kaupungilla ja Tampereen ammattikorkeakoulussa projektinhallinnan kouluttajana. Tampereella Pertti Paltila kansainvälisten asioiden päällikkö Tampereen kaupunki Kai Hintsanen YTM, projektisuunnittelija 3

4 TERMI action plan KÄÄNNÖS JA SELITE toimintasuunnitelma Suunnitelma, jossa yleensä ilmaistaan sarja tapahtumia tai toimenpiteitä jonkun laajemman kokonaisuuden muodostamassa viitekehyksessä. activities toiminta, toimet, toiminnot Vastaa kysymykseen mitä toimia projektiin sisältyy eli mitä tehdään. annex liite Projektiasiakirjojen liitteenä voi olla erilaista aihepiiriin lisävalaistusta tuovaa materiaalia tai juridisia asiakirjoja kuten sopimuksia ja rekisteröintiasiakirjoja. Rahoittajalla on usein omia määräyksiä, mitä liitteitä hakemuksen ja projektisuunnitelman yhteydessä tulee olla. annual report, review applicant vuosiraportti hakija Projektissa osapuolista se, joka toimii rahoituksen hakijana rahoittajalta. appraisal assessment of relevance assumptions arviointi hyödyllisyyden, merkittävyyden arviointi olettamukset Projektin onnistumisen kannalta tärkeät olosuhteet, jotka eivät ole projektin hallittavissa, mutta katsotaan projektin kannalta positiivisiksi. Virheelliset olettamukset olosuhteista, joissa projekti toteutetaan, saattavat johtaa projektin epäonnistumiseen. 4

5 audit tilintarkastus Tietyn rajan (yleensä noin euroa) ylittävät Euroopan unionin eri ohjelmistaan rahoittamat projektit voidaan alistaa tilintarkastuksen kohteeksi projektin päättymisen yhteydessä. Lisäksi pitkäkestoiset (yli 18 kuukautta) projektit voidaan alistaa vuosittaisen tilintarkastuksen kohteeksi ohjelmakohtaisten määräysten mukaisesti. background studies tausta- tai esiselvitykset Varsinaista suunnitteluprosessia edeltävä työvaihe, jossa selvitetään projektin kannalta välttämätön taustainformaatio. balance sheet beneficiary tase edunsaaja, hyödynsaaja Henkilö, ryhmä, organisaatio, joka suoraan tai epäsuorasti hyötyy projektista ja sen tuloksista. bilateral co-operation brainstorming budget kahdenvälinen yhteistyö tekniikka, jolla ryhmätilanteessa voidaan etsiä luovia ratkaisuja projektisuunnitteluun tai esimerkiksi projektin riskien tunnistamiseen. budjetti, talousarvio Projektibudjetti on osa projektisuunnitelmaa ja siinä ilmaistaan rahassa mitattuna projektin arvioidut tulot ja menot. budget breakdown erittely Pääluokittaisen budjetin ohella usein on tarpeellista laatia yksityiskohtaisempi erittely siitä, miten kuhunkin kustannuslajiin tai pääluokkaan kuuluvat menot jakautuvat. call for proposals ehdotuspyyntö Rahoittajan ilmoitus siitä, että se ottaa vastaan tiettyyn päivämäärään asti ehdotuksia projekteiksi rahoitettavaksi kyseessä olevasta rahoitusohjelmasta. 5

6 co-financing guarantee collaborative planning Vakuutus osallistumisesta projektin rahoitukseen osarahoittajana tai omarahoitusosuuden suorittajana. yhteissuunnittelu Suunnittelu, joka perustuu projektin intressiryhmien edustajien, projektihenkilöstön ja asiantuntijoiden yhteistyöhön. Suositeltava tapa toteuttaa suunnitteluprosessi, koska se sitouttaa eri osapuolet projektin tavoitteiden toteuttamiseen ja tuo laajasti esiin erilaiset näkökulmat. compatibility yhteensopivuus Projektin yhteensopivuus rahoittajan tai projektin asettajan strategisiin tavoitteisiin tai yleisiin kehitystrendeihin. completion report loppuraportti Projektin päätösasiakirja, jossa kuvataan yhteenvedonomaisesti projektisyklin eri vaiheet ja analysoidaan asetettuja tavoitteita suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Lisäksi loppuraportissa arvioidaan projektin tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta, panosten ja tulosten hyötysuhdetta, tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä, jatkotoimenpiteiden tarvetta sekä sitä, mitä projektista on voitu oppia ja millaisia kokemuksia saatu. confirmation of commitment consortium Kirjallinen vakuutus osallistumisesta suunniteltuun projektiin. konsortio, yhteenliittymä Useista projektiosapuolista muodostuva yhteenliittymä, joka yhdessä muodostaa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan kokonaisuuden. constraint rajoitus Sellainen tekijä, joka rajoittaa projektin tai sen osan toteutumista. 6

7 contingency yllättävät menot, vararahasto Varaus yllättäville menoille, jonka rahoittaja sallii tehtävän osaksi projektibudjettia. Yleensä noin 5% projektibudjetista. contract document corrective action sopimusasiakirja korjaustoimenpide Projektiin tehtävä muutos, jonka avulla voidaan pysyä projektisuunnitelman mukaisessa toiminnassa. cost-benefit analysis kustannushyöty-analyysi Arvioidaan saavutettavien hyötyjen suhdetta aiheutuviin kustannuksiin. cost-effectiveness analysis kustannustehokkuus-analyysi Analyysi, jolla arvioidaan onko toiminta kannattavaa tai katetta antavaa. costs kustannukset, kulut Projektibudjetin menopuoli, projektin sisältämien vaiheiden ja toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. critical path kriittinen polku projektinhallintamenetelmä, joka liittyy projektin aikataulun seuraamiseen ja resurssien hallintaan. cumulative expenditure dead weight kumulatiivinen kulutus, määrärahojen käyttö kuollut paino Projektin tuotoksiksi kuvattavat asiat, jotka olisivat toteutuneet ilman projektiakin. design (of projects) projektisuunnittelu Tarkoittaa laajemmassa mielessä projektin suunnittelua ja muotoilua. development intervention kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet Mitkä tahansa toimenpiteet, joilla on kehityksen aikaansaamiseen tähtäävä tavoite. 7

8 development project kehitysprojekti Projekti, jonka tarkoituksena on (useimmiten laadullisen) kehityksen aikaansaaminen. Kehitystä ilmentää ero lähtötilanteen ja projektin päättymisen välillä, ovatko (kehitys)tavoitteet toteutuneet. direct costs discrepancy välittömät kustannukset poikkeavuus, epäjohdonmukaisuus, ristiriita Termillä tarkoitetaan projektissa ilmeneviä epätoivottavia ilmiöitä suhteessa tavoitteisiin, toimintoihin tai tuloksiin. dissemination (of conclusions and recommendations) draft document Johtopäätösten ja suositusten levittäminen projektista saatujen tulosten perusteella. asiakirjaluonnos Edeltää varsinaista projektidokumenttia duration duration compression projektin kestoaika tiivistäminen Projektin aikataulun lyhentäminen ilman, että projektin laajuus muuttuu. Ei aina mahdollista ainakaan ilman lisäkustannuksia. economic analysis effectiveness talousanalyysi tuloksellisuus Miten projektin tulokset edistävät sitä tarkoitusta, jota varten projekti käynnistettiin? efficiency tehokkuus Projektin panos/tuotos-suhde. Miten tehokkaasti projekti muuntaa voimavaroja tuloksiksi? eligibility criteria kelpoisuuskriteerit Rahoittajan määrittelemät kriteerit esimerkiksi sille, ketkä ovat kelvollisia hakemaan rahoitusta kyseessä olevasta rahoitusohjelmasta 8

9 eligibility of costs hyväksyttävät kustannukset Rahoittajan määrittelemät hyväksyttävät kustannukset environmental impact assessment EIA ympäristövaikutusten arviointi Rahoituspäätöksen edellytyksenä on usein ympäristövaikutusten arviointi hankkeissa, joilla ennakoidaan olevan ympäristövaikutuksia. equality (social etc.) tasa-arvo Yleisenä vaatimuksena julkisrahoitteisilla projekteilla on, että ne edistävät tasa-arvoa eri tasoilla, esimerkiksi sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. evaluation report arviointiraportti Arviointiraportti on projektista tehdyn arvioinnin sisältävä asiakirja, jossa arvioidaan projektin onnistumista ja tuloksia erilaisin kriteerein. executive summary yhteenveto Erilaiset projektiasiakirjat alkavat yleensä yhteenvedolla, jossa lyhyesti kuvataan projektin tausta, lähtötilanne, tarve, tavoitteet ja päälinja. expatriate (staff, officials etc.) expenditure exploitation, utilization (of results) ulkomailla asuva henkilöstö (projekti)rahoituksen käyttö, kustannukset, menot tulosten hyödyntäminen Tulosten hyödyntäminen suhteessa projektin kehittämisen kohteeseen tai projektin ulkopuolella. Hyvään projektikäytäntöön kuuluu arvioida myös mahdollisuuksia hyödyntää tuloksia itse projektin ulkopuolella. feasibility toteutettavuus Arvio projektin toteuttamiskelpoisuudesta. 9

10 feasibility study toteutettavuustutkimus Projektisuunnitteluprosessin jälkeen ennen rahoituspäätöstä ja toteutusvaihetta tehtävä selvitys projektin toteuttamiskelpoisuudesta. Suuremmissa projekteissa rahoittaja voi edellyttää tai itse teettää toteutettavuustutkimuksen. final report financial analysis financial plan fiscal year float framework gender equality geographical area, coverage grant loppuraportti talousanalyysi taloussuunnitelma tilivuosi Aikamäärä, jonka projektin yksittäinen toiminto voi myöhästyä ilman, että projektin päättymisajankohta myöhästyy suunnitellusta. puitteet, runko, rakenne, viitekehys sukupuolten välinen tasa-arvo maantieteellinen alue, kattavuus määräraha Rahoittajan projektille myöntämä määräraha impact vaikutukset Projektin suunnitellut ja suunnittelemattomat vaikutukset implementation toteutus Projektin toteuttaminen projektisuunnitelmassa ilmaistulla tavalla. in kind indicator Omarahoituksen osuus, jota ei suoriteta käteisenä rahana, vaan esimerkiksi työpanoksena tai tilavuokrina. mittari, indikaattori Väline mitata tai todentaa esimerkiksi projektin tavoitteiden toteutumista tai tuloksia. indirect (administrative) costs välilliset kustannukset 10

11 institutional capacity institutionaalinen, vakiintunut kyky, kyvykkyys tai kapasiteetti Esimerkiksi kehitysyhteistyöprojekteissa arvioidaan maan institutionaalista kapasiteettia, jonka taso voi joko estää tai tukea projektin tulosten pysyvyyttä ja vaikuttavuutta. interim report interlocutor väliraportti keskustelukumppani Taho, joka on löyhemmin kuin partneri mukana projektissa esimerkiksi niin, että tällä on yleistä kiinnostusta projektin aihepiiriin ja saavutettaviin tuloksiin. intervention logic interventio, asiaan puuttuminen Toimintamalli, jolla saavutetaan keinoista, toiminnoista ja tuloksista koostuva projektin päämäärä (project purpose), joka puolestaan johtaa projektin tavoitteiden toteutumiseen. letter of intent lifespan (of a project) Projektiosapuolten kirjallinen ilmaus aikomuksesta osallistua suunniteltuun projektiin. elinkaari Projektin elinkaari alustavasta projekti-ideasta projektin päättämiseen. logical framework means metodi, jolla analysoidaan ja esitetään projektin tärkeimmät elementit ja niiden väliset keskinäissuhteet. keinot, välineet, varat Henkilöstövoimavarat, laitteet, materiaalit ja muut tarvittavat panokset, joiden avulla projekti voidaan hallita ja toteuttaa. mid-term report, review milestone väliraportti virstanpylväs Merkittävä tapahtuma projektissa, esimerkiksi jonkun vaiheen loppuun saaminen tai projektin tuotoksen valmistuminen. 11

12 monitoring (of projects) monitorointi, projektin aikainen seuranta Jatkuva projektin ja sen toteuttamisympäristön seuranta ja havaintojen tekeminen suhteutettuna projektin suunniteltuihin tavoitteisiin, toimintoihin ja tuloksiin. Monitoroinnin avulla projektin intressiryhmät ja toteuttajat voivat tarkastella projektin edistymistä ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. multilateral co-operation multiplier effects NGO; non-governmental organization monenvälinen yhteistyö kerrannaisvaikutukset ei-julkinen organisaatio Kansalaisjärjestö, joka ei viralliselta statukseltaan julkinen organisaatio, vaan on muodostettu kansalaisten vapaan yhteenliittymisen kautta. Nota Bene! NB objective-oriented planning huom! tavoitehakuinen suunnittelu Suunnittelu, jonka pohjana ovat kehittämistarpeesta johdetut tarkasti määritellyt tavoitteet. overall objectives (pää)tavoitteet Kehittämisprojekteille on tyypillistä, että niillä on 1-3 pidemmän aikavälin päätavoitetta ja niiden ohella rajatumpia lyhyemmän aikavälin osa- tai välitavoitteita. Projektisuunnittelun pohjana ovat aina havaitusta kehittämistarpeesta johdettavissa olevat tavoitteet. overhead overlap kiinteät kustannukset päällekkäisyys, limittäisyys, mennä päällekkäin Yleinen ongelma projektityössä. Kun rahoittajia ja toteuttajia on suuri määrä kansallisesti ja kansainvälisesti, suunnitellaan ja toteutetaan samankaltaisia projekteja ja siten aiheutetaan resurssien hukkakäyttöä. 12

13 participation osallistuminen, myötävaikutus Eri projektiosapuolten, intressiryhmien tai muiden sidosryhmien osallistuminen tai myötävaikuttaminen projektin eri vaiheisiin. participatory planning partner suunnittelumalli, jossa hyödynsaajat ovat aloitteentekijöinä ja suunnitteluprosessin johdossa. partneri, yhteistyökumppani Taho, joka yhdessä projektista vastuussa olevan osapuolen kanssa osallistuu projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja jolla on oma intressi saavuttaa asetetut tavoitteet. percent complete per diem - daily allowance phase Prosenttimuodossa esitetty arvio siitä, paljonko tietyn projektin osatoiminnan vaatimasta työmäärästä on tehty. päiväraha vaihe, vaiheistaa Projekti jakautuu sykliajattelun mukaisesti toisiaan loogisesti seuraavin vaiheisiin. Vaiheistaminen on työkalu projektisyklin hallitsemiseen alusta loppuun. policy precondition politiikka, menettelytapa ennakkoehto Ehto tai edellytys, joka on täytettävä ennen kuin projekti voidaan käynnistää. problem analysis ongelma-analyysi Ongelma-analyysin avulla voidaan varautua ja selvittää systemaattisesti olemassa olevia ja mahdollisesti tulevia ongelmia, joilla voi olla vaikutusta projektin onnistumiseen. process tapahtumasarja, prosessi Projektityö on ennen kaikkea erilaisten yhtäaikaisten ja limittäisten prosessien hallintaa. 13

14 programme evaluation ohjelma-arviointi Arvioinnin kohteena on yksittäistä projektia laajempi kokonaisuus, kehitysohjelma, jonka sisällä on useita erillisiä projekteja. project projekti, hanke Projekti on asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu tehtäväkokonaisuus, jolla on erikseen määritellyt resurssit ja oma johtosuhteiltaan selkeä organisaatio. project co-ordinator projektikoordinaattori Tehtävät voivat olla samat kuin projektipäällikölläkin ellei tätä erikseen ole nimetty. Projektikoordinaattori koordinoi projektin suunnittelua ja toteutusta ja toimii yhdyshenkilönä eri osapuolten ja sidosryhmien välillä. project cycle projektisykli projektin koko elinkaaren käsittävä malli. project cycle management PCM project document Menetelmä, jolla hallitaan projektin koko elinkaari alustavasta projekti-ideasta projektin päättämiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Kansainvälinen standardi, jota käytännössä kaikki ammattimaiset projektiorganisaatiot käyttävät ja projekteja rahoittavat edellyttävät käytettävän. projektiasiakirja Yleisnimitys projektiasiakirjalle, joka voi olla esimerkiksi projektisuunnitelma tai raportti. project evaluation projektiarviointi Arvioinnin tarkoituksena on systemaattisesti ja objektiivisesti arvioida käynnissä olevan tai päättyneen projektin suunnittelua, toteutusta ja tuloksia. 14

15 project fact sheet projektitietolomake Sivu, johon on koottu keskitetysti projektin faktatieto: projektin nimi, numero, toimiala, maantieteellinen kattavuus, kesto, alkamispäivä, rahoitus, hyödynsaajat ja päätavoitteet. project manager projektipäällikkö Henkilö, joka johtaa projektin käytännön suunnittelua ja toteutusta. project personnel projektihenkilöstö Esimerkiksi projektipäällikkö, koordinaattori, projektityöntekijä, talousvastaava, asiantuntija. project plan projektisuunnitelma Projektin perusasiakirja, joka sisältää projektin keskeisen informaation: yhteenvedon, taustan ja lähtökohtatilanteen kuvauksen, tavoitteet, kohderyhmät, tuotokset, toteutusstrategian, resurssit, budjetin, riskianalyysin, projektiorganisaation, raportointi- ja tiedotussuunnitelman ja arviointisuunnitelman sekä mahdolliset liitteet. project purpose projektin päämäärä, tarkoitus Syy, jonka takia projekti halutaan toteuttaa. Kuvaa kehittämisen kohteena olevan asian projektin vaikutuksesta parantunutta tilaa. project site recipient of the grant projektin sijainti- tai tapahtumapaikka määrärahan vastaanottaja Projektille myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen vastaanottaja, joka on vastuussa määrärahan hallinnoinnista ja käytöstä. relevance tarkoituksenmukaisuus, merkitys, hyödyllisyys Projektin toteutusstrategian ja toimenpiteiden hyödyllisyys. Miten hyvin projekti ja sen sisältämät toimenpiteet vastaavat identifioituja tarpeita ja kuinka se edistää tavoiteltua muutosta. 15

16 report raportti Projektin etenemistä kuvaava asiakirja. Tarkoituksenmukainen raportti painottuu suunnitelmasta poikkeavien asioiden analysointiin ja vaikutukseen itse projektin kannalta. Yleisimpiä raporttityyppejä ovat vuosi- ja loppuraportit, arviointiraportit sekä taloudelliset raportit. results tulokset Projektin aikaansaamat kestävät hyödyt projektin tarkoituksen kannalta. revenue tulot Projektin tulonlähteitä ovat omarahoitus, muiden osapuolten rahoitus ja ulkopuolinen rahoitus. risk analysis riskianalyysi Riskianalyysin avulla voidaan ennakoida projektin mahdollisesti kohtaamia riskejä, jotka realisoituessaan voivat estää projektin toteutumisen aiotulla tavalla. running costs situation analysis juoksevat kulut tilanne- tai lähtökohta-analyysi Kehitysprojekteissa on välttämätöntä analysoida lähtötilanne, jotta voidaan arvioida muutosta projektin lähtötilanteen ja päättymisen välillä. Ilman tarkkaa lähtökohtaanalyysia ei myös voida määrittää projektin lähtötilannetta riittävällä tarkkuudella. source of verification sources of revenue, financing stakeholders Tietolähde, josta voidaan varmentaa esimerkiksi asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamista kuvaavien mittareiden oikeellisuus. tulonlähteet, rahoituslähteet Ryhmä ihmisiä tai organisaatioita, joilla on suora tai epäsuora intressi tai rooli projektissa. Myös ryhmä ihmisiä tai organisaatioita, joihin projekti vaikuttaa tai jotka itse vaikuttavat projektiin. 16

17 statement of official registration statutes (of the applicant organization) steering group, committee Asiakirja hakijan virallisesta rekisteröitymisestä, esimerkiksi säätiörekisteriote. Julkisorganisaation, kuten kaupungin ei yleensä tarvitse toimittaa. hakijaorganisaation säännöt ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea projektin toteuttajia heidän työssään sekä määritellä projektin kannalta tärkeät linjat ja tavoitteet, joihin pyritään. strategy sustainability strategia, toimintasuunnitelma tai taktiikka projektin tulosten pysyvyys tai kestävyys Projektin tuloksilta edellytetään käytännössä aina, että saavutetut tulokset vaikuttavat positiivisesti kehittämisen kohteeseen myös projektin päättymisen jälkeen. tender tarjous(kilpailu) Suurilla institutionaalisilla rahoittajilla kuten Euroopan unionilla ohjelmien rahoituspäätökset syntyvät tarjouskilpailun kautta. Tarjouskilpailuja järjestetään laajoissa ja rahallisesti huomattavissa hankkeissa. terms of reference TOR annetut puitteet Esimerkiksi projektiarvioinnissa puitteet pitää määritellä siten, että arvioinnin tarkoitus ja laajuus, käytettävät menetelmät ja tarvittavat resurssit ja aika määritellään. value-added tax VAT work plan arvonlisävero työsuunnitelma Projektisuunnitelmaan kuuluva tai erillinen suunnitelma, jossa kuvataan projektinkuuluvat vaiheet yksityiskohtaisemmin esimerkiksi aikajanalla. 17

18 PROJECT BUDGET Projektibudjetti Financial expenditure määrärahojen käyttösuunnitelma 1. Human resources henkilöstömenot salaries (gross amount, local staff) salaries (gross amount, expatriate staff) per diems Subtotal human resources bruttopalkat, paikallinen henkilöstö bruttopalkat, ulkomainen henkilöstö päivärahat henkilöstömenot yhteensä 2. Travel matkakustannukset international travel local transportation Subtotal travel kansainväliset matkat paikalliskuljetukset matkakustannukset yhteensä 3. Equipment, materials and supplies varusteet, materiaalit, tarvikkeet machinery and tools Rent of vehicles furniture, computer equipment spare parts/supplies for machinery and tools other koneet ja laitteet ajoneuvovuokrat kalustaminen, tietokonetarvikkeet varaosat ja tarvikkeet muut Subtotal equipment, materials and supplies varusteet, materiaalit, tarvikkeet yhteensä 4. Local office/project costs paikalliset toimisto/projektikustannukset office rent consumables, office supplies other services (tel/fax, electricity, maintenance) Subtotal local office/project costs toimiston vuokra kulutustavarat, toimistotarvikkeet muut palvelut(puhelin, faksi, sähkö, huoltopalvelut) paikalliset toimisto/projektikustannukset yhteensä 5. Investments investoinnit 18

19 purchase of land building construction credit funds other Subtotal investments maanhankinta rakentaminen vieras pääoma, lainat muut investoinnit yhteensä 6. Other costs and services muut kustannukset ja palvelut design costs audit costs evaluation costs financial services publications studies, research translation, interpreters conferences, seminars Subtotal other costs and services suunnittelukustannukset tilintarkastuskustannukset arviointikustannukset talouspalvelut julkaisut tutkimus kääntäminen ja tulkkaus konferenssit ja seminaarit muut kustannukset ja palvelut yhteensä 7. Other muut Subtotal other muut yhteensä 8. Subtotal direct eligible project costs (1-7) hyväksyttävät suorat kustannukset kohdat 1-7 yhteensä 9. Contingency reserve vararahasto 10. Total direct eligible project costs (8+9) hyväksyttävät suorat kustannukset kohdat 8+9 yhteensä 11. Administrative costs hallinnolliset kustannukset 12. Total costs (10+11) kokonaiskustannukset kohdat yhteensä 19

20 LÄHTEET Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation. Finnish Ministry for Foreign Affairs, Helsinki 1998 Silfverberg, Paul: Ideasta projektiksi, projektisuunnittelun käsikirja. Edita Helsinki 1997 Virtanen Petri: Projektityö. WSOY Helsinki 2000 Euroopan komission rahoitusohjelmien asiakirjat: Phare Access Programme Phare Cross Border Co-operation Kulttuuri 2000 Cofinancing with European development NGO s - Operations in developing countries Tempus III 20

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Budjetointiprosessin kehittäminen

Budjetointiprosessin kehittäminen Teija Kanerva Budjetointiprosessin kehittäminen Vantaan Voimisteluseura ry Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot