OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen Laatinut Kai Hintsanen

2 Tampereen kaupunki /

3 JOHDANTO Käsillä oleva opas kansainväliseen projektikieleen on syntynyt tarpeesta selkiyttää projektityön englanninkielistä ammattisanastoa. Erilaiset kehittämisprojektit ovat tulleet kasvavaksi osaksi myös Tampereen kaupungin toimintaa. Projektien parissa työskentelevä henkilöstö tekee projektityötä pääsääntöisesti oman toimensa ohella niistä lähtökohdista, jotka kulloinenkin työtilanne sallii. Lisääntyvä projektityöskentely on aiheuttanut tarvetta tukea henkilöstöä projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kansainvälisten asioiden yksikkö on aktiivisesti pyrkinyt parantamaan kaupungin henkilöstön valmiuksia kansainvälisten ja EU-kehittämishankkeiden hallitsemisessa. Tämä nyt julkaistava opas kansainväliseen projektikieleen liittyy kokonaisuuteen, jonka muita osa-alueita ovat kaupungin EU-projektiohjeistus, EU-hankerekisteri, projektinhallinnan kurssit sekä kaupungin kansainvälisten asioiden yksikön projektiohjaustuki. Opas on laadittu helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen projektisanaston muotoon. Käyttäjä voi nopeasti etsiä tarvitsemaansa käsitettä aakkosjärjestyksessä olevasta luettelosta. Luettelo käsittää noin 150 projektiyhteyksissä tyypillistä termiä käännöksineen ja ennen kaikkea selityksineen sille, mitä kyseinen termi projektityöyhteydessä tarkoittaa. Taustana tälle menettelytavalle on se, että termit ovat usein kontekstisidonnaisia eli niillä on tietty oma merkityksensä nimenomaan projektiyhteydessä. Ne ovat slangia, jota kaikki institutionaaliset projektityötä tekevät ja rahoittavat organisaatiot käyttävät, Euroopan unionista ja esimerkiksi Suomen ulkoministeriöstä lähtien. Vaikka eri rahoittajien ja rahoitusohjelmien sisältö ja kriteeristö vaihtelevat, on terminologia yhteistä ja siten universaalia. Tästä seuraa luonnollisesti se, että kyseisen ammattikielen hallitseminen helpottaa työskentelyä kansainvälisten projektien parissa. Oppaan kirjoittajalla Kai Hintsasella on monivuotinen kokemus kansainvälisestä projektityöstä. Lisäksi hän toimii Tampereen kaupungilla ja Tampereen ammattikorkeakoulussa projektinhallinnan kouluttajana. Tampereella Pertti Paltila kansainvälisten asioiden päällikkö Tampereen kaupunki Kai Hintsanen YTM, projektisuunnittelija 3

4 TERMI action plan KÄÄNNÖS JA SELITE toimintasuunnitelma Suunnitelma, jossa yleensä ilmaistaan sarja tapahtumia tai toimenpiteitä jonkun laajemman kokonaisuuden muodostamassa viitekehyksessä. activities toiminta, toimet, toiminnot Vastaa kysymykseen mitä toimia projektiin sisältyy eli mitä tehdään. annex liite Projektiasiakirjojen liitteenä voi olla erilaista aihepiiriin lisävalaistusta tuovaa materiaalia tai juridisia asiakirjoja kuten sopimuksia ja rekisteröintiasiakirjoja. Rahoittajalla on usein omia määräyksiä, mitä liitteitä hakemuksen ja projektisuunnitelman yhteydessä tulee olla. annual report, review applicant vuosiraportti hakija Projektissa osapuolista se, joka toimii rahoituksen hakijana rahoittajalta. appraisal assessment of relevance assumptions arviointi hyödyllisyyden, merkittävyyden arviointi olettamukset Projektin onnistumisen kannalta tärkeät olosuhteet, jotka eivät ole projektin hallittavissa, mutta katsotaan projektin kannalta positiivisiksi. Virheelliset olettamukset olosuhteista, joissa projekti toteutetaan, saattavat johtaa projektin epäonnistumiseen. 4

5 audit tilintarkastus Tietyn rajan (yleensä noin euroa) ylittävät Euroopan unionin eri ohjelmistaan rahoittamat projektit voidaan alistaa tilintarkastuksen kohteeksi projektin päättymisen yhteydessä. Lisäksi pitkäkestoiset (yli 18 kuukautta) projektit voidaan alistaa vuosittaisen tilintarkastuksen kohteeksi ohjelmakohtaisten määräysten mukaisesti. background studies tausta- tai esiselvitykset Varsinaista suunnitteluprosessia edeltävä työvaihe, jossa selvitetään projektin kannalta välttämätön taustainformaatio. balance sheet beneficiary tase edunsaaja, hyödynsaaja Henkilö, ryhmä, organisaatio, joka suoraan tai epäsuorasti hyötyy projektista ja sen tuloksista. bilateral co-operation brainstorming budget kahdenvälinen yhteistyö tekniikka, jolla ryhmätilanteessa voidaan etsiä luovia ratkaisuja projektisuunnitteluun tai esimerkiksi projektin riskien tunnistamiseen. budjetti, talousarvio Projektibudjetti on osa projektisuunnitelmaa ja siinä ilmaistaan rahassa mitattuna projektin arvioidut tulot ja menot. budget breakdown erittely Pääluokittaisen budjetin ohella usein on tarpeellista laatia yksityiskohtaisempi erittely siitä, miten kuhunkin kustannuslajiin tai pääluokkaan kuuluvat menot jakautuvat. call for proposals ehdotuspyyntö Rahoittajan ilmoitus siitä, että se ottaa vastaan tiettyyn päivämäärään asti ehdotuksia projekteiksi rahoitettavaksi kyseessä olevasta rahoitusohjelmasta. 5

6 co-financing guarantee collaborative planning Vakuutus osallistumisesta projektin rahoitukseen osarahoittajana tai omarahoitusosuuden suorittajana. yhteissuunnittelu Suunnittelu, joka perustuu projektin intressiryhmien edustajien, projektihenkilöstön ja asiantuntijoiden yhteistyöhön. Suositeltava tapa toteuttaa suunnitteluprosessi, koska se sitouttaa eri osapuolet projektin tavoitteiden toteuttamiseen ja tuo laajasti esiin erilaiset näkökulmat. compatibility yhteensopivuus Projektin yhteensopivuus rahoittajan tai projektin asettajan strategisiin tavoitteisiin tai yleisiin kehitystrendeihin. completion report loppuraportti Projektin päätösasiakirja, jossa kuvataan yhteenvedonomaisesti projektisyklin eri vaiheet ja analysoidaan asetettuja tavoitteita suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Lisäksi loppuraportissa arvioidaan projektin tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta, panosten ja tulosten hyötysuhdetta, tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä, jatkotoimenpiteiden tarvetta sekä sitä, mitä projektista on voitu oppia ja millaisia kokemuksia saatu. confirmation of commitment consortium Kirjallinen vakuutus osallistumisesta suunniteltuun projektiin. konsortio, yhteenliittymä Useista projektiosapuolista muodostuva yhteenliittymä, joka yhdessä muodostaa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan kokonaisuuden. constraint rajoitus Sellainen tekijä, joka rajoittaa projektin tai sen osan toteutumista. 6

7 contingency yllättävät menot, vararahasto Varaus yllättäville menoille, jonka rahoittaja sallii tehtävän osaksi projektibudjettia. Yleensä noin 5% projektibudjetista. contract document corrective action sopimusasiakirja korjaustoimenpide Projektiin tehtävä muutos, jonka avulla voidaan pysyä projektisuunnitelman mukaisessa toiminnassa. cost-benefit analysis kustannushyöty-analyysi Arvioidaan saavutettavien hyötyjen suhdetta aiheutuviin kustannuksiin. cost-effectiveness analysis kustannustehokkuus-analyysi Analyysi, jolla arvioidaan onko toiminta kannattavaa tai katetta antavaa. costs kustannukset, kulut Projektibudjetin menopuoli, projektin sisältämien vaiheiden ja toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. critical path kriittinen polku projektinhallintamenetelmä, joka liittyy projektin aikataulun seuraamiseen ja resurssien hallintaan. cumulative expenditure dead weight kumulatiivinen kulutus, määrärahojen käyttö kuollut paino Projektin tuotoksiksi kuvattavat asiat, jotka olisivat toteutuneet ilman projektiakin. design (of projects) projektisuunnittelu Tarkoittaa laajemmassa mielessä projektin suunnittelua ja muotoilua. development intervention kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet Mitkä tahansa toimenpiteet, joilla on kehityksen aikaansaamiseen tähtäävä tavoite. 7

8 development project kehitysprojekti Projekti, jonka tarkoituksena on (useimmiten laadullisen) kehityksen aikaansaaminen. Kehitystä ilmentää ero lähtötilanteen ja projektin päättymisen välillä, ovatko (kehitys)tavoitteet toteutuneet. direct costs discrepancy välittömät kustannukset poikkeavuus, epäjohdonmukaisuus, ristiriita Termillä tarkoitetaan projektissa ilmeneviä epätoivottavia ilmiöitä suhteessa tavoitteisiin, toimintoihin tai tuloksiin. dissemination (of conclusions and recommendations) draft document Johtopäätösten ja suositusten levittäminen projektista saatujen tulosten perusteella. asiakirjaluonnos Edeltää varsinaista projektidokumenttia duration duration compression projektin kestoaika tiivistäminen Projektin aikataulun lyhentäminen ilman, että projektin laajuus muuttuu. Ei aina mahdollista ainakaan ilman lisäkustannuksia. economic analysis effectiveness talousanalyysi tuloksellisuus Miten projektin tulokset edistävät sitä tarkoitusta, jota varten projekti käynnistettiin? efficiency tehokkuus Projektin panos/tuotos-suhde. Miten tehokkaasti projekti muuntaa voimavaroja tuloksiksi? eligibility criteria kelpoisuuskriteerit Rahoittajan määrittelemät kriteerit esimerkiksi sille, ketkä ovat kelvollisia hakemaan rahoitusta kyseessä olevasta rahoitusohjelmasta 8

9 eligibility of costs hyväksyttävät kustannukset Rahoittajan määrittelemät hyväksyttävät kustannukset environmental impact assessment EIA ympäristövaikutusten arviointi Rahoituspäätöksen edellytyksenä on usein ympäristövaikutusten arviointi hankkeissa, joilla ennakoidaan olevan ympäristövaikutuksia. equality (social etc.) tasa-arvo Yleisenä vaatimuksena julkisrahoitteisilla projekteilla on, että ne edistävät tasa-arvoa eri tasoilla, esimerkiksi sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. evaluation report arviointiraportti Arviointiraportti on projektista tehdyn arvioinnin sisältävä asiakirja, jossa arvioidaan projektin onnistumista ja tuloksia erilaisin kriteerein. executive summary yhteenveto Erilaiset projektiasiakirjat alkavat yleensä yhteenvedolla, jossa lyhyesti kuvataan projektin tausta, lähtötilanne, tarve, tavoitteet ja päälinja. expatriate (staff, officials etc.) expenditure exploitation, utilization (of results) ulkomailla asuva henkilöstö (projekti)rahoituksen käyttö, kustannukset, menot tulosten hyödyntäminen Tulosten hyödyntäminen suhteessa projektin kehittämisen kohteeseen tai projektin ulkopuolella. Hyvään projektikäytäntöön kuuluu arvioida myös mahdollisuuksia hyödyntää tuloksia itse projektin ulkopuolella. feasibility toteutettavuus Arvio projektin toteuttamiskelpoisuudesta. 9

10 feasibility study toteutettavuustutkimus Projektisuunnitteluprosessin jälkeen ennen rahoituspäätöstä ja toteutusvaihetta tehtävä selvitys projektin toteuttamiskelpoisuudesta. Suuremmissa projekteissa rahoittaja voi edellyttää tai itse teettää toteutettavuustutkimuksen. final report financial analysis financial plan fiscal year float framework gender equality geographical area, coverage grant loppuraportti talousanalyysi taloussuunnitelma tilivuosi Aikamäärä, jonka projektin yksittäinen toiminto voi myöhästyä ilman, että projektin päättymisajankohta myöhästyy suunnitellusta. puitteet, runko, rakenne, viitekehys sukupuolten välinen tasa-arvo maantieteellinen alue, kattavuus määräraha Rahoittajan projektille myöntämä määräraha impact vaikutukset Projektin suunnitellut ja suunnittelemattomat vaikutukset implementation toteutus Projektin toteuttaminen projektisuunnitelmassa ilmaistulla tavalla. in kind indicator Omarahoituksen osuus, jota ei suoriteta käteisenä rahana, vaan esimerkiksi työpanoksena tai tilavuokrina. mittari, indikaattori Väline mitata tai todentaa esimerkiksi projektin tavoitteiden toteutumista tai tuloksia. indirect (administrative) costs välilliset kustannukset 10

11 institutional capacity institutionaalinen, vakiintunut kyky, kyvykkyys tai kapasiteetti Esimerkiksi kehitysyhteistyöprojekteissa arvioidaan maan institutionaalista kapasiteettia, jonka taso voi joko estää tai tukea projektin tulosten pysyvyyttä ja vaikuttavuutta. interim report interlocutor väliraportti keskustelukumppani Taho, joka on löyhemmin kuin partneri mukana projektissa esimerkiksi niin, että tällä on yleistä kiinnostusta projektin aihepiiriin ja saavutettaviin tuloksiin. intervention logic interventio, asiaan puuttuminen Toimintamalli, jolla saavutetaan keinoista, toiminnoista ja tuloksista koostuva projektin päämäärä (project purpose), joka puolestaan johtaa projektin tavoitteiden toteutumiseen. letter of intent lifespan (of a project) Projektiosapuolten kirjallinen ilmaus aikomuksesta osallistua suunniteltuun projektiin. elinkaari Projektin elinkaari alustavasta projekti-ideasta projektin päättämiseen. logical framework means metodi, jolla analysoidaan ja esitetään projektin tärkeimmät elementit ja niiden väliset keskinäissuhteet. keinot, välineet, varat Henkilöstövoimavarat, laitteet, materiaalit ja muut tarvittavat panokset, joiden avulla projekti voidaan hallita ja toteuttaa. mid-term report, review milestone väliraportti virstanpylväs Merkittävä tapahtuma projektissa, esimerkiksi jonkun vaiheen loppuun saaminen tai projektin tuotoksen valmistuminen. 11

12 monitoring (of projects) monitorointi, projektin aikainen seuranta Jatkuva projektin ja sen toteuttamisympäristön seuranta ja havaintojen tekeminen suhteutettuna projektin suunniteltuihin tavoitteisiin, toimintoihin ja tuloksiin. Monitoroinnin avulla projektin intressiryhmät ja toteuttajat voivat tarkastella projektin edistymistä ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. multilateral co-operation multiplier effects NGO; non-governmental organization monenvälinen yhteistyö kerrannaisvaikutukset ei-julkinen organisaatio Kansalaisjärjestö, joka ei viralliselta statukseltaan julkinen organisaatio, vaan on muodostettu kansalaisten vapaan yhteenliittymisen kautta. Nota Bene! NB objective-oriented planning huom! tavoitehakuinen suunnittelu Suunnittelu, jonka pohjana ovat kehittämistarpeesta johdetut tarkasti määritellyt tavoitteet. overall objectives (pää)tavoitteet Kehittämisprojekteille on tyypillistä, että niillä on 1-3 pidemmän aikavälin päätavoitetta ja niiden ohella rajatumpia lyhyemmän aikavälin osa- tai välitavoitteita. Projektisuunnittelun pohjana ovat aina havaitusta kehittämistarpeesta johdettavissa olevat tavoitteet. overhead overlap kiinteät kustannukset päällekkäisyys, limittäisyys, mennä päällekkäin Yleinen ongelma projektityössä. Kun rahoittajia ja toteuttajia on suuri määrä kansallisesti ja kansainvälisesti, suunnitellaan ja toteutetaan samankaltaisia projekteja ja siten aiheutetaan resurssien hukkakäyttöä. 12

13 participation osallistuminen, myötävaikutus Eri projektiosapuolten, intressiryhmien tai muiden sidosryhmien osallistuminen tai myötävaikuttaminen projektin eri vaiheisiin. participatory planning partner suunnittelumalli, jossa hyödynsaajat ovat aloitteentekijöinä ja suunnitteluprosessin johdossa. partneri, yhteistyökumppani Taho, joka yhdessä projektista vastuussa olevan osapuolen kanssa osallistuu projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja jolla on oma intressi saavuttaa asetetut tavoitteet. percent complete per diem - daily allowance phase Prosenttimuodossa esitetty arvio siitä, paljonko tietyn projektin osatoiminnan vaatimasta työmäärästä on tehty. päiväraha vaihe, vaiheistaa Projekti jakautuu sykliajattelun mukaisesti toisiaan loogisesti seuraavin vaiheisiin. Vaiheistaminen on työkalu projektisyklin hallitsemiseen alusta loppuun. policy precondition politiikka, menettelytapa ennakkoehto Ehto tai edellytys, joka on täytettävä ennen kuin projekti voidaan käynnistää. problem analysis ongelma-analyysi Ongelma-analyysin avulla voidaan varautua ja selvittää systemaattisesti olemassa olevia ja mahdollisesti tulevia ongelmia, joilla voi olla vaikutusta projektin onnistumiseen. process tapahtumasarja, prosessi Projektityö on ennen kaikkea erilaisten yhtäaikaisten ja limittäisten prosessien hallintaa. 13

14 programme evaluation ohjelma-arviointi Arvioinnin kohteena on yksittäistä projektia laajempi kokonaisuus, kehitysohjelma, jonka sisällä on useita erillisiä projekteja. project projekti, hanke Projekti on asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu tehtäväkokonaisuus, jolla on erikseen määritellyt resurssit ja oma johtosuhteiltaan selkeä organisaatio. project co-ordinator projektikoordinaattori Tehtävät voivat olla samat kuin projektipäällikölläkin ellei tätä erikseen ole nimetty. Projektikoordinaattori koordinoi projektin suunnittelua ja toteutusta ja toimii yhdyshenkilönä eri osapuolten ja sidosryhmien välillä. project cycle projektisykli projektin koko elinkaaren käsittävä malli. project cycle management PCM project document Menetelmä, jolla hallitaan projektin koko elinkaari alustavasta projekti-ideasta projektin päättämiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Kansainvälinen standardi, jota käytännössä kaikki ammattimaiset projektiorganisaatiot käyttävät ja projekteja rahoittavat edellyttävät käytettävän. projektiasiakirja Yleisnimitys projektiasiakirjalle, joka voi olla esimerkiksi projektisuunnitelma tai raportti. project evaluation projektiarviointi Arvioinnin tarkoituksena on systemaattisesti ja objektiivisesti arvioida käynnissä olevan tai päättyneen projektin suunnittelua, toteutusta ja tuloksia. 14

15 project fact sheet projektitietolomake Sivu, johon on koottu keskitetysti projektin faktatieto: projektin nimi, numero, toimiala, maantieteellinen kattavuus, kesto, alkamispäivä, rahoitus, hyödynsaajat ja päätavoitteet. project manager projektipäällikkö Henkilö, joka johtaa projektin käytännön suunnittelua ja toteutusta. project personnel projektihenkilöstö Esimerkiksi projektipäällikkö, koordinaattori, projektityöntekijä, talousvastaava, asiantuntija. project plan projektisuunnitelma Projektin perusasiakirja, joka sisältää projektin keskeisen informaation: yhteenvedon, taustan ja lähtökohtatilanteen kuvauksen, tavoitteet, kohderyhmät, tuotokset, toteutusstrategian, resurssit, budjetin, riskianalyysin, projektiorganisaation, raportointi- ja tiedotussuunnitelman ja arviointisuunnitelman sekä mahdolliset liitteet. project purpose projektin päämäärä, tarkoitus Syy, jonka takia projekti halutaan toteuttaa. Kuvaa kehittämisen kohteena olevan asian projektin vaikutuksesta parantunutta tilaa. project site recipient of the grant projektin sijainti- tai tapahtumapaikka määrärahan vastaanottaja Projektille myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen vastaanottaja, joka on vastuussa määrärahan hallinnoinnista ja käytöstä. relevance tarkoituksenmukaisuus, merkitys, hyödyllisyys Projektin toteutusstrategian ja toimenpiteiden hyödyllisyys. Miten hyvin projekti ja sen sisältämät toimenpiteet vastaavat identifioituja tarpeita ja kuinka se edistää tavoiteltua muutosta. 15

16 report raportti Projektin etenemistä kuvaava asiakirja. Tarkoituksenmukainen raportti painottuu suunnitelmasta poikkeavien asioiden analysointiin ja vaikutukseen itse projektin kannalta. Yleisimpiä raporttityyppejä ovat vuosi- ja loppuraportit, arviointiraportit sekä taloudelliset raportit. results tulokset Projektin aikaansaamat kestävät hyödyt projektin tarkoituksen kannalta. revenue tulot Projektin tulonlähteitä ovat omarahoitus, muiden osapuolten rahoitus ja ulkopuolinen rahoitus. risk analysis riskianalyysi Riskianalyysin avulla voidaan ennakoida projektin mahdollisesti kohtaamia riskejä, jotka realisoituessaan voivat estää projektin toteutumisen aiotulla tavalla. running costs situation analysis juoksevat kulut tilanne- tai lähtökohta-analyysi Kehitysprojekteissa on välttämätöntä analysoida lähtötilanne, jotta voidaan arvioida muutosta projektin lähtötilanteen ja päättymisen välillä. Ilman tarkkaa lähtökohtaanalyysia ei myös voida määrittää projektin lähtötilannetta riittävällä tarkkuudella. source of verification sources of revenue, financing stakeholders Tietolähde, josta voidaan varmentaa esimerkiksi asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamista kuvaavien mittareiden oikeellisuus. tulonlähteet, rahoituslähteet Ryhmä ihmisiä tai organisaatioita, joilla on suora tai epäsuora intressi tai rooli projektissa. Myös ryhmä ihmisiä tai organisaatioita, joihin projekti vaikuttaa tai jotka itse vaikuttavat projektiin. 16

17 statement of official registration statutes (of the applicant organization) steering group, committee Asiakirja hakijan virallisesta rekisteröitymisestä, esimerkiksi säätiörekisteriote. Julkisorganisaation, kuten kaupungin ei yleensä tarvitse toimittaa. hakijaorganisaation säännöt ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea projektin toteuttajia heidän työssään sekä määritellä projektin kannalta tärkeät linjat ja tavoitteet, joihin pyritään. strategy sustainability strategia, toimintasuunnitelma tai taktiikka projektin tulosten pysyvyys tai kestävyys Projektin tuloksilta edellytetään käytännössä aina, että saavutetut tulokset vaikuttavat positiivisesti kehittämisen kohteeseen myös projektin päättymisen jälkeen. tender tarjous(kilpailu) Suurilla institutionaalisilla rahoittajilla kuten Euroopan unionilla ohjelmien rahoituspäätökset syntyvät tarjouskilpailun kautta. Tarjouskilpailuja järjestetään laajoissa ja rahallisesti huomattavissa hankkeissa. terms of reference TOR annetut puitteet Esimerkiksi projektiarvioinnissa puitteet pitää määritellä siten, että arvioinnin tarkoitus ja laajuus, käytettävät menetelmät ja tarvittavat resurssit ja aika määritellään. value-added tax VAT work plan arvonlisävero työsuunnitelma Projektisuunnitelmaan kuuluva tai erillinen suunnitelma, jossa kuvataan projektinkuuluvat vaiheet yksityiskohtaisemmin esimerkiksi aikajanalla. 17

18 PROJECT BUDGET Projektibudjetti Financial expenditure määrärahojen käyttösuunnitelma 1. Human resources henkilöstömenot salaries (gross amount, local staff) salaries (gross amount, expatriate staff) per diems Subtotal human resources bruttopalkat, paikallinen henkilöstö bruttopalkat, ulkomainen henkilöstö päivärahat henkilöstömenot yhteensä 2. Travel matkakustannukset international travel local transportation Subtotal travel kansainväliset matkat paikalliskuljetukset matkakustannukset yhteensä 3. Equipment, materials and supplies varusteet, materiaalit, tarvikkeet machinery and tools Rent of vehicles furniture, computer equipment spare parts/supplies for machinery and tools other koneet ja laitteet ajoneuvovuokrat kalustaminen, tietokonetarvikkeet varaosat ja tarvikkeet muut Subtotal equipment, materials and supplies varusteet, materiaalit, tarvikkeet yhteensä 4. Local office/project costs paikalliset toimisto/projektikustannukset office rent consumables, office supplies other services (tel/fax, electricity, maintenance) Subtotal local office/project costs toimiston vuokra kulutustavarat, toimistotarvikkeet muut palvelut(puhelin, faksi, sähkö, huoltopalvelut) paikalliset toimisto/projektikustannukset yhteensä 5. Investments investoinnit 18

19 purchase of land building construction credit funds other Subtotal investments maanhankinta rakentaminen vieras pääoma, lainat muut investoinnit yhteensä 6. Other costs and services muut kustannukset ja palvelut design costs audit costs evaluation costs financial services publications studies, research translation, interpreters conferences, seminars Subtotal other costs and services suunnittelukustannukset tilintarkastuskustannukset arviointikustannukset talouspalvelut julkaisut tutkimus kääntäminen ja tulkkaus konferenssit ja seminaarit muut kustannukset ja palvelut yhteensä 7. Other muut Subtotal other muut yhteensä 8. Subtotal direct eligible project costs (1-7) hyväksyttävät suorat kustannukset kohdat 1-7 yhteensä 9. Contingency reserve vararahasto 10. Total direct eligible project costs (8+9) hyväksyttävät suorat kustannukset kohdat 8+9 yhteensä 11. Administrative costs hallinnolliset kustannukset 12. Total costs (10+11) kokonaiskustannukset kohdat yhteensä 19

20 LÄHTEET Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation. Finnish Ministry for Foreign Affairs, Helsinki 1998 Silfverberg, Paul: Ideasta projektiksi, projektisuunnittelun käsikirja. Edita Helsinki 1997 Virtanen Petri: Projektityö. WSOY Helsinki 2000 Euroopan komission rahoitusohjelmien asiakirjat: Phare Access Programme Phare Cross Border Co-operation Kulttuuri 2000 Cofinancing with European development NGO s - Operations in developing countries Tempus III 20

PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus

PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus PCM-projektiajattelu PCM = Project Cycle Management / Projektisyklin johtaminen Projekti ja projektoituminen on tullut mukaan osana organisaatioiden toimintastrategiaa enenevässä määrin osoittaen toiminnallisena

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

ONNISTUNUT HANKE. Koulutuksen teemat:

ONNISTUNUT HANKE. Koulutuksen teemat: ONNISTUNUT HANKE Koulutuksen teemat: Kehittämishanke osana ohjelmallista aluekehittämistä ja suunnittelua Hankkeen arviointi osana hankkeen laadunvarmistusta SUUNNITTELU Kuva 1. Aluekehityshankkeen suunnittelun

Lisätiedot

HEI ICI HANKKEEN BUDJETOINTI

HEI ICI HANKKEEN BUDJETOINTI HEI ICI HANKKEEN BUDJETOINTI Budjetti laaditaan hankkeen koko toteutusajalle (1-3 vuotta) Ainoastaan hankkeen toteutusajalla syntyneet kustannukset ovat kelpoisia. Hankkeen valmistelusta aiheutuneita kuluja

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Yleistä budjetista ja taloushallinnosta

Yleistä budjetista ja taloushallinnosta Sopimuskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kehittämishankkeille (Transfer of Innovation) 30.8.2013 Yleistä budjetista ja taloushallinnosta Tiina Pärnänen, Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

SOLID-rahastojen hakukoulutus. Mikä on projekti? 11.6.2013, Helsinki

SOLID-rahastojen hakukoulutus. Mikä on projekti? 11.6.2013, Helsinki SOLID-rahastojen hakukoulutus Mikä on projekti? 11.6.2013, Helsinki Rosa Puhakainen-Mattila (Kouluttaja, Suomen YK-liitto) rosa.puhakainen@ykliitto.fi r Mikä on projekti? - sarja TOIMINTOJA, joiden tarkoituksena

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

Monitorointi ja raportointi KA2- hankkeessa

Monitorointi ja raportointi KA2- hankkeessa Monitorointi ja raportointi KA2- hankkeessa Monitorointi (sisäinen) Seurataan miten hanke etenee tavoitteitaan kohden, samalla huomataan mahd. heikot kohdat tai puutteet Keskeiset asiat ovat: sisältö,

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14) 1 PROJEKTIN TUNNUSMERKIT Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti

Lisätiedot

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen hyödyntäminen YVA- ja SOVA-arvioinneissa Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-koulutustilaisuus Suomen ympäristökeskus, 25.9.2015 Järjestelmällinen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Mutkat suoriksi - perehtymistä taloushallintoon

Mutkat suoriksi - perehtymistä taloushallintoon Mutkat suoriksi - perehtymistä taloushallintoon Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2011 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 13.10.201110 Hannele Nevalampi ja Tiina Pärnänen Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Sujuva projektinhallinta ja raportointi. Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen

Sujuva projektinhallinta ja raportointi. Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen Sujuva projektinhallinta ja raportointi Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen Projektinhallintaa määritelmän mukaan Resurssien organisointia ja hallintaa projektin läpiviemiseksi

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Yleistä taloushallinnoinnista

Yleistä taloushallinnoinnista Taloushallintoa talla pohjassa Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2013 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2013 Hannele Nevalampi ja Outi Lindroos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista?

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista? 3. Projektinhallinta Ohjelmistoprojektien koon kasvaessa on törmätty projektinhallinnan ongelmiin, kuten jatkuva, osin huonosti hallittu kasvu, myöhästymiset, huono laatu, budjettien ylitykset, projektien

Lisätiedot

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ENI = European Neighbourhood Instrument Viitekehys ja säännöstö uudelle EU:n ulkorajoilla toteutettavalle ohjelmalle Venäjän

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Arvioinnin rooli hankkeessa

Arvioinnin rooli hankkeessa Innovatiivisuus ei auta, jos hanketyön tuloksia ei oteta käyttöön Leonardo da Vinci Hankkeen laadunhallinta & arviointi Kv-toiminta on keino koulutuksen ja sen laadun kehittämiseen Miten varmistetaan hankkeen

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho?

Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho? Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho? Uusi askelin horisonttiin 19.11.2014 Liisa Ewart Lakimies, Tekes Sopimus- ja talousasioiden NCP # 1363200 Esityksen sisältö Sopimukset H2020 projekteissa Tiedonlähteet

Lisätiedot

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Kestävyystavoitteet Kestävyystavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnan energiajärjestelmän

Lisätiedot

IEE-ohjelman infotilaisuus 8.2.2012. Kokemuksia IEE-hankkeiden valmistelusta ja neuvottelusta

IEE-ohjelman infotilaisuus 8.2.2012. Kokemuksia IEE-hankkeiden valmistelusta ja neuvottelusta IEE-ohjelman infotilaisuus 8.2.2012 Kokemuksia IEE-hankkeiden valmistelusta ja neuvottelusta Tytti Laitinen Jyväskylä Innovation Oy 1 Oma kokemus kv-rahoitusohjelmista Kokemusta IEE-ohjelmasta, 7. puiteohjelmasta,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimuksen osat Part I : Special Conditions - Erityisehdot Part II : General - Yleisehdot Part A legal and andministrative provisions ja Part B- financial

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Projektisalkku ja projektin ohjausryhmä

Projektisalkku ja projektin ohjausryhmä Projektisalkku ja projektin ohjausryhmä Projektinhallintapäivä 22.08.2007 Pekka Mäkelä, Proja Oyj 1 Mitä salkunhallinta vaikuttaa ohjaukseen?? Pekka Mäkelä, Proja Oyj 2 Projektisalkku PMI The Standard

Lisätiedot

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen?

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINTA -SEMINAARI 23.5.2013 Savonia-amk Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? Heikki Passiniemi toimialapäällikkö, Ylä-Savon Kehitys Oy 23.5.2013

Lisätiedot

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattorit eli mittarit Kepan verkkokurssi 2006 Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattori on käsitteellinen tai numeerinen muuttuja, joka auttaa arvioimaan muutosta jossain asiantilassa, joko mittaamalla

Lisätiedot

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 Sisältö 1. Mobility Tool yleisesittely Mikä on Mobility Tool? Mitä koordinaattori voi Mobility Tool järjestelmässä tehdä?

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskusteluhankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät(kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana

Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Hankearvioinnin haasteita Haasteet usein seurausta

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa Ohje VM/1393/00.00.00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto versio 1.1 1 (5) 22.8.2014 Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa 1 Ohjeen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 1(6) Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA Ville Haapasaari Lentoasemanjohtaja Finavia Finanssilounas 17.4.2015 1 FINAVIA LYHYESTI Valtion omistama lentoasemayhtiö 24

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Leonardo-hankkeen budjetointi. Hanketyöpaja innovaatioiden siirtohanketta valmisteleville 20.1.2011

Leonardo-hankkeen budjetointi. Hanketyöpaja innovaatioiden siirtohanketta valmisteleville 20.1.2011 Leonardo-hankkeen budjetointi Hanketyöpaja innovaatioiden siirtohanketta valmisteleville 20.1.2011 Yleistä (1/2) Budjetin laadinnan ajoitus ensin pitää olla selvillä mitä hankkeessa tehdään (työsuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

District 1430 PETS 20.3.2010 Rotary Foundation Matching Grant. District XXXX Rotary Foundation Grant Management Seminar

District 1430 PETS 20.3.2010 Rotary Foundation Matching Grant. District XXXX Rotary Foundation Grant Management Seminar District 1430 PETS 20.3.2010 Rotary Foundation Matching Grant 1 Tietoa MG-projektin toteuttamisesta Ennen toteutusta, pitää tiedostaa Miten toteutetaan onnistunut Matching grant-projekti? Mitkä ovat rotarysäätiön

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Leonardo-hankkeen budjetointi

Leonardo-hankkeen budjetointi Leonardo-hankkeen budjetointi Hanketyöpaja innovaatioiden siirtohanketta valmisteleville 8.12.2011 Yleistä (1/2) Budjetin laadinnan ajoitus ensin pitää olla selvillä mitä hankkeessa tehdään (työsuunnitelma

Lisätiedot

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-kurssien hallinnolliset säännöt IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-koordinaattorin hallinnollinen huoneentaulu Vähintään kolme korkeakoulua vähintään kolmesta eri maasta Maahan,

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut

Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut Tukea projekteille: IT-järjestelmät ja -työkalut Aallon harjalla vai Aallon juurella? Anne Sunikka, tutkimuksen asiakkuuspäällikkö Aalto-yliopiston IT-palvelut 13.8.2013 Tutkimusprojektin elinkaari 3 Idea

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS CALL 2015 KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS VET LEARNER AND STAFF MOBILITY Sininen kenttä punaisella reunuksella = pakollinen kenttä Sininen kenttä ilman punaista

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot