Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012"

Transkriptio

1 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä

2 TIIVISTELMÄ Johdanto Hankkeen tavoitteet Työparikonsultaation kehittäminen Kehittämistyön aloittaminen Työparikonsultaatio pyyntö Työparikonsultaation toiminta Toteutus Palaute ja arviointi Työparikonsultaatio tulevaisuudessa Lopuksi LÄHTEET... 20

3 TIIVISTELMÄ Valtakunnallinen vammaispalveluhanke on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE) rahoituksella toimiva kansallinen hanke. Hankkeessa on mukana 9 eri toimijaa ympäri Suomen. Hanketta hallinoi ETEVA kuntayhtymä. Vammaispalveluhankkeessa on viisi eri kehittämisteemaa: palvelurakenteet yksilöllinen asuminen palveluohjaus osaaminen henkilökohtainen apu Palvelurakenteiden teemassa kehittämistavoitteena on selkeä palvelurakenne ja kokonaisuus. Kehittämiskohteena on perus- ja erityispalvelujen selkiyttäminen siten, että erityispalvelut tukevat peruspalveluja. Valtakunnallisten tavoitteiden ohella jokaisella osahankkeella on omat teeman mukaiset tarkennetut tavoitteet. Lapissa palvelurakenteiden kehittämisteemassa kehitetään jalkautuvia ja konsultoivia palveluja, etäteknologian huomioiden. Kehitettävää palvelua tarkennettiin tarkoittamaan pääasiallisesti kehitysvammaisen, hänen omaistensa ja lähiympäristönsä arjen tukemista asumisessa tai päivätoiminnassa. Konsultaatiotarve voi liittyä arjen (haastaviin) tilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Edellä mainittuja tilanteita voivat olla kehitysvammaisen haastava käyttäytyminen kuten itseensä tai muihin kohdistuva fyysinen väkivalta, uhkailu, masennus, alakuloisuus, ryhmässä toimimisen ongelmat, päihteet, seksuaalisuuteen tai kommunikaatioon liittyvä ohjauksen tarve. Palvelussa työntekijät menevät asiakkaan

4 koti tai työympäristöön tai yhteydenpito toteutetaan teknologian avulla (videoneuvottelu). Jalkautuvaa työparitoimintaa on kehitelty ja toteutettu käytännössä vammaispalveluhankkeen, Lapin osahankkeen rahoituksella. Kehittämisvaiheessa palvelu on ollut pilottikunnille maksutonta. Pilottikuntina ovat toimineet Sodankylä, Rovaniemi, Kolari, Kemijärvi, Posio. Pilotteja on laajennettu myös Pelloon ja Ylitorniolle. Toimintamallista on saatu suullista ja kirjallista palautetta, joiden perusteella palvelun toimivuutta ja kehittämiskohteita on pyritty arvioimaan. Palautteen ja arvioinnin mukaan palvelu on ollut hyödyllinen ja koettu hyväksi. Kehitettävää on palvelun käytössä, palveluun hakeutumisessa ja tietoisuudessa. Edelleen jalkautuva työparitoiminta tarvitsee tarkennusta sekä arkeen juurtumista, jota toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa

5 1. Johdanto Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta vuosina Ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja suunnitellusti ja hallitusti. Ohjelman mukaisesti kehitysvammaisille tuotetaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan vastaavia asumisratkaisuja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. Vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) toimenpiteiden mukaan esteetön asuminen ja ympäristö kuuluvat jokaisen ihmisen elämään. Esteettömyydellä tarkoitetaan palvelujen näkökulmasta palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Kehitysvammaisen kohdalla ne usein tarkoittavat myös yksilöllisiä ratkaisuja. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti jokainen erityishuoltopiiri tai vastaava kuntayhtymä on laatinut alueellisen suunnitelman asumisohjelman toimeenpanosta ja sen edellyttämistä laitoshoitoa sekä vanhempien luona asumista korvaavista asumisja palvelutarpeista. Tallavaaran (2010) selvityksen mukaan laitoshoidon purkamisessa on haasteensa. Kuntien työntekijöiden näkemyksen mukaan esteenä kotikuntaan muutoille voivat olla sopivan asunnon löytyminen sekä henkilöstöresurssien ja osaamisen puutteet. Haasteet näkyvät myös siinä, että kunnat ovat ilmoittaneet laitospaikkojen tarpeet juuri haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille. Uusien laitossijoitusten ehkäisemiseksi Tallavaaran (2010) mukaan tarvitaan niin henkilöstön koulutusta kuin asumisyksikköjen toimintakäytäntöjen kehittämistä sekä konsultaatiotukea hankalien vuorovaikutussuhteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi voi olla tarpeellista, että kuntien ryhmäasumisen henkilöstöllä ja verkostolla on kanava, josta saa tarvittaessa neuvoja ja apua, toisinaan nopeastikin. (Ripatti (toim.) 2011). Vastuu vammaisten henkilöiden asumisen ja palvelujen järjestämisestä on kunnilla. Aina kuitenkaan kuntien omat palvelut eivät ole riittäviä tai valmiita erityistilanteissa. Erityishuoltopiireissä, joita nykyisten nimitetään usein palvelukeskuksiksi, on palveluja kehitetty kuntoutus- ja lyhytaikaiseen hoitoon. Kuntoutushoidon aikana kehitysvammaiselle voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja suunnitelmat, joiden

6 perusteella suunnitellaan kehitysvammaisen tulevaisuuden tarpeet. Toisinaan kuitenkaan suunnitellut kuntoutusjaksot tai hoitojaksot eivät riitä, vaan kehitysvammaiselle tulee tarve äkilliseen tukeen. Usein sellainen tilanne tulee eteen kehitysvammaisen sairastuessa tai oireillessa psyykkisesti. Laitoksen muuttuva rooli, kehitysvammaisen keskimääräisesti yleisemmät mielenterveysongelmat, peruspalvelujen hajanaisuus ja osaamisen haasteet sekä kehitysvammaisten mielenterveyskuntoutuksen haasteet edellyttävät, että kehitysvammaisten palveluja kehitetään toimiviksi ja aidosti kehitysvammaista tukeviksi. Huomioitavaa on myös, että kehitysvammaiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan heidän palvelutarpeissaan ja elämäntilanteissaan on suuria eroja. Siksi onkin tärkeää, että annettava apu ja tuki suunnitellaan yksilöllisesti. Haasteisiin ja tarpeisiin liittyen on herännyt ajatus jalkautuvista palveluista (erityispalveluista), jolloin kehitysvammainen saa palvelun kotiinsa, omaan ympäristöön. Samalla hänen ympärillään olevat ihmiset, lähihenkilöt saavat ohjausta ja tukea työhönsä tai vanhempana olemiseen. Jalkautuvassa palvelussa kehitysvammainen on keskiössä ja asioita tarkastellaan hänen yksilöllisistä tarpeistaan lähtien. Kehitysvammainen sekä hänen perheensä ja läheisten rooli on neuvottelevan kumppanin eikä passiivisen palvelun vastaanottajan rooli. Valviran kehitysvammaisen ympärivuorokautisen asumisen valvontaohjelmassa edellytetään myös ulkopuolisten konsultaatiopalvelujen käytön mahdollisuutta erityisen haastavissa asiakastilanteissa (Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma :2012, 16). Lapissa jalkautuvat palvelut eivät ole ajatuksena ihan uusi, niitä on toteutettu mm. neuvolapalveluissa. Kehitysvammaisten mielenterveyspalveluissa kotiin vietäviä palveluja ei ole aktiivisesti toteutettu. Tällä hetkellä jalkautuvien palvelujen kehittäminen on koettu niin tärkeäksi, että se on kirjattu Kolpeneen palvelukeskukseen strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. Se on myös yksi

7 valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen, Lapin osahankkeen tavoitteita palvelurakenteiden kehittämisen teemassa. 2. Hankkeen tavoitteet Valtakunnallisen vammaispalvelujen kehittämishankkeen yhtenä kehittämisteemana on palvelurakenteiden kehittäminen. Palvelurakenteiden kehittämisteeman tavoitteena on vammaispalvelujen selkeä palvelurakenne ja kokonaisuus. Kehittämiskohteena on perus- ja erityispalvelujen työnjaon selkeyttäminen siten, että erityispalvelut tukevat peruspalveluja erilaisin toimintavaihtoehdoin. Hankkeen yleisten tavoitteiden lisäksi jokainen osahanke on tarkentanut omat osahankkeen tavoitteet. Tarkennetut tavoitteet ovat luonnollisesti yleistavoitteiden kanssa linjassa. Valtakunnallisen hankkeen sekä osahankkeiden tavoitteet ovat KASTE ohjelman mukaisia. Kaste ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma. Kaste ohjelmassa kehittämistyön huomioita on kiinnitetty palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen ja alueellisten erojen pienentämiseen sekä kuntien ja palvelun käyttäjien osallisuuteen palvelujen kehittämisessä. Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen on ollut myös mukana Kaste ohjelman tavoitteissa.

8 PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISTEEMA VALTAKUNNALLISESTI Palvelurakenne muutoksen hallittu läpivieminen Vammaispalvelujen selkeä palvelurakenne ja - kokonaisuus Vammaispalvelujen palveluketjujen jäsentäminen ja kehittäminen Erityispalvelujen ja lähipalvelujen sisällön ja tehtäväjaon selkeyttäminen Kuntien vammaistyön tukeminen kehittämällä tuki- ja konsultaatiopalveluja Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa vaativien asiakasryhmien terveydenhuollon palvelujen varmistamiseksi Uudenlaiset, asiakaslähtöiset palvelut Kehitetään ja testataan toimintamalleja; konsultaatiomahdollisuuksia, jalkautuvien erityistyöntekijöiden toimintamallia kehitetään verkostoituneita ja etäteknologiaa hyödyntäviä moniammatillisia asiantuntijaryhmiä Kehitetään verkostoituneita ja etäteknologiaa hyödyntäviä moniammatillisia asiantuntijaryhmiä Vammaispalvelujen palveluprosessit ovat toimivat ja palveluketjut saumattomat

9 Työn- ja vastuunjako peruspalveluiden ja erityispalveluiden välillä on selkeä Vammaisen henkilön ja hänen läheistensä tukena toimii selkeä palveluverkosto Vammainen saa tarvitsemansa palvelut lähipalveluna Palvelurakenteen selkiintyminen edesauttaa palveluiden kustannustehokkuutta Palvelurakennemuutoksen hallittu läpivieminen toteutuu Toimenpiteet tukevat uudistuvaa vammaislainsäädäntöä Laitoshoito vähenee. LAPIN OSAHANKKEEN TARKENNETUT TAVOITTEET PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISTEEMASSA: Vammaispalvelujen tasapuolisen alueellisen saatavuuden sekä lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalvelujen turvaaminen Lyhytaikaisen kuntoutus- ja kriisipalvelujen toimintamallin uudistaminen nykytilan kriittisten kohtien arviointi toimiva toimintamalli sisältäen uusia palveluja. Vammaispalvelujen lähipalvelujen tukija konsultaatiopalvelujen kehittäminen tuki ja konsultaatio, etäteknologia Asiakkaan ja henkilöstön saama apu arkeen

10 3. Työparikonsultaation kehittäminen 3.1. Kehittämistyön aloittaminen Tavoitteiden mukaiseksi kehittämistoimenpiteeksi muodostui työparikonsultaatio arjen tilanteisiin. Alun perin asiaa käsiteltiin pidetyssä aloitusseminaarissa. Seminaarissa osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, jossa jokaisessa ryhmässä oli nimetty puheenjohtaja (vrt. learning café menetelmä - aivoriihi). Ryhmät keskustelivat vammaisalan ajankohtaisista asioista ja haasteista kehittämistyön näkökulmasta. Kaikki ryhmät esittelivät tuotoksensa toisille. Esityksissä toivottiin ja nähtiin tärkeänä jalkautuvat ja konsultoivat palvelut (kotiin vietävät palvelut). Kehitysvammaisen näkökulmasta jalkautuvasta palvelusta/toiminnasta nähtiin hyödyn saavan asiakkaan ohella myös henkilökunta. Ryhmätuotosten perusteella kehittämissuunnittelija, Sari Mehtälä teki yhteenvedon, joka käsiteltiin seuraavassa hankeen ohjausryhmässä ( ). Avausseminaarin sekä yhteenvedon perusteella päädyttiin kehittämään jalkautuvaa työparitoimintaa. Ohjausryhmä päätti myös hyväksyä esityksen piloteista; Rovaniemi, Posio, Sodankylä, Kolari ja Kemijärvi. Työparitoimintaa tarkennettiin ja esityksen mukaan jalkautuva työparitoiminta on tarkoitettu kehitysvammaisen, hänen omaistensa ja lähiympäristönsä arjen tukemiseksi asumiseen tai päivätoimintaan. Konsultaatiotarve voi liittyä arjen (haastaviin) tilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Tilanteita voivat olla kehitysvammaisen haastava käyttäytyminen kuten itseensä tai muihin kohdistuva fyysinen väkivalta, uhkailu, masennus, alakuloisuus, ryhmässä toimimisen ongelmat, päihteet, seksuaalisuuteen tai kommunikaatioon liittyvä ohjauksen tarve.

11 Työparitoiminnan käynnistämiseksi tarvittiin informaatiota siihen osallistuville työntekijöille. Tiedotus toteutettiin henkilökohtaisesti sekä moniammatillisen työryhmän kokouksissa. Toiminnan käynnistämiseksi ja kokeilemiseksi pyydettiin osallistuvia kuntia olemaan aktiivisia ja käyttämään palvelua, joka hankkeen aikana olisi maksutonta. Maksuttomuudella tavoiteltiin motivaatiota kokeiluun ja yhdessä kehittämiseen. Työntekijöiden informoimisen ohella tarvittiin myös keino, jolla työparipyynnön voisi toteuttaa, ja joka mahdollisesti voisi jäädä eloon hankkeen jälkeen. Työparipyynnön toteuttamiseksi päädyttiin yhteistyöhön Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. 3.2 Työparikonsultaatio pyyntö Työparipyynnön toteuttamiseksi tarvittiin salattu yhteys tietosuojan vuoksi. Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta teki lomakepohjan sekä palvelujonon virtuaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen, jota kautta työparipyyntö voidaan toteuttaa. Järjestelmä on tietoturvallinen. Pyynnön vastaanottajiksi sovittiin alkuvaiheessa kehittämissuunnittelija Sari Mehtälä, hoitaja Harry Luomaranta sekä sairaanhoitaja, Nina Joutsen (palatessaan virkavapaalta). Palvelun käyttöön järjestettiin ohjaus. Kunnan vammaispalvelujen työntekijä voi tehdä konsultaatiopyynnön virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kautta tietoturvallisessa yhteydessä. Virtuaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen on lisätty erikseen suunniteltu lomake, jonka kunnan työntekijä täyttää. Lomaketta varten kehitysvammaisen lähiympäristö on jo etukäteen miettinyt tarvetta ja siihen liittyvää syytä. Tarvittaessa palvelun kautta voidaan kysellä lisätietoja. Palvelupyyntö tehdään virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa Valikosta ammattilaisille valitaan tiedonsiirtopalvelu. Tiedonsiirtopalvelussa valitaan siirrä tietoa

12 kuntiin ja kuntayhtymiin, Kolpeneen palvelukeskus, työparikonsultaatio arjen tilanteisiin. Pyyntö käsitellään Kolpeneen palvelukeskuksen moniammatillisessa työryhmässä, jossa sovitaan konsultoivat työntekijät tarpeen mukaisesti. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka torstai. Pyynnön tekijä saa vastauksen palvelun kautta. Työparikäynti toteutetaan harkinnan mukaan joko kotikäynnillä tai videoneuvotteluteitse. Tarvittaessa yhteydenottoja voi olla useampi. 4. Työparikonsultaation toiminta 4.1 Toteutus Ensimmäinen työparikäynti toteutettiin Kolariin akuutisti alkutalvesta Pyyntö toteutettiin puhelimitse, koska palvelu virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa oli vielä kesken. Käynnin perusteella sovittiin videoneuvotteluyhteys sekä puhelinsoitto. Kevään ja seuraavan syksyn aikana toteutettiin 2 käyntiä Kemijärvelle. Kemijärvelle sovittiin käyntien lisäksi myös puhelinyhteys asiakkaaseen sekä videoneuvottelu. Sodankylän kanssa on hankkeen aikana toteutettu yksi videoneuvottelu sekä sen johdosta sovitut puhelinyhteydet. Kehittämistyön aikana Rovaniemen kaupungista tuli 2 eri akuuttipyyntöä, jotka molemmat johtivat työparin kotikäyntiin. Rovaniemen käynnit ovat olleet ns. arviointikäyntejä ennen varsinaista laitoskuntoutusjaksoa. Toisella käynnillä työpari arvioi yhdessä asiakkaan kanssa myös jakson varsinaista aloittamisen ajankohtaa. Toisen asiakkaan kohdalla on sovittiin, että kuntoutusjakson jälkeen on kaksi tukikäyntiä. Toinen tukikäynti odottaa vielä toteutumistaan.

13 Toiminnan aikana on toteutettu ennaltaehkäiseviä käyntejä, joihin ei ole varsinaisesti liittynyt suoranaista asiakkaan mielenterveyden ongelmaa tai häiriökäyttäytymistä. Käynnit ovat olleet ennaltaehkäiseviä ja liittyneet henkilökunnan tukemiseen ja menetelmien ohjaukseen, jotka puolestaan auttavat asiakkaita ja ennaltaehkäisevät ongelmia ja haastavia tilanteita. Posiolle on toteutettu puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien ohjausta puhevammaisten tulkin johdolla. Ensimmäinen käynti toteutui Posiolle henkilökunnalle luentomaisesti. Toisella kerralla Posiolta tuli kaksi henkilöä Kolpeneelle kuvapajaan. Kolmannella kerralla kuvapaja toteutettiin Posiolla. Pelloon toteutettiin ohjauksellinen käynti asiakkaisiin liittyvissä haastavien tilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn sekä erilaisten toimintamuotojen merkeissä. Pellon käynnillä oli poikkeuksellisesti mukana lääkäri sekä ohjaaja/neuropsykiatrinen valmentaja. Pelloon on toteutettu myös ryhmäohjauksellinen käynti puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön liittyen. Ylitorniolle on syksyllä suunnitteilla kaksi ryhmäohjauksellista käyntiä puhevammaisten tulkkien toimesta. Ryhmäohjauksellisissa käynneissä on myös mahdollisuus perehtyä asiakaskohtaiseen toiminnan suunnitteluun, esimerkiksi päivästruktuurin suunnitteluun ja toteutukseen sekä harjoittelun. Puhelinsoitto Videoneuvottelu Käynti Ryhmäohjauskäynti Pello 2 Ylitornio 2* Kolari Sodankylä 1 1 Rovaniemi 2 + 1* Posio 3 Kemijärvi yht * 5 + 2* *suunnitteilla olevat, eivät vielä toteutuneet

14 4.2. Palaute ja arviointi Työparikäynneistä on toiminnan ajalta kerätty palautetta eri menetelmin. Palautetta on kerätty palautelomakkeilla. Kirjallisen palautteen ohella on pyydetty suullista palautetta henkilöstöltä, esimiehiltä sekä asiakkailta. Lisäksi on toteutettu yksi ryhmähaastattelu toiminnasta ja sen kehittämisestä. Toiminnan palautetta on pyydetty myös toteuttavalta työparilta. Toiminnasta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä. Ryhmähaastattelun mukaan työparitoiminta on tukenut henkilöstöä heidän työssään. Henkilöstön tuki on koettu tärkeäksi. Tuki on nimenomaisesti ollut toiminnan ja ohjauksen varmistamista. Toisin sanoen henkilöstö on saanut varmistusta omalle toiminnalleen ulkopuoliselta (konsultoivalta) taholta. Samalla se on mahdollistanut yhteisen keskustelun toimintatavoista asiakkaan elämäntilanteen parantamiseksi ja ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi uusia toimintatapoja on löydetty. Kirjalliset palautteet ovat olleet positiivisia. Erityistä kiitosta ovat saaneet ryhmäohjaukset mm. puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytöstä. Palautetta videoneuvotteluista on kysytty henkilöstöltä sekä asiakkailta. Palautteen mukaan videoneuvottelussa on vielä parantamisen varaa. Tekniikka ei aina toimi ja sen käyttö ei ole vielä niin tuttua ja vaatii hiukan totuttelemista. Asiakkailta saatuna palaute on ollut hyvää. Etäteknologian käyttö on ollut myös hiukan jännittävää, mutta samalla näköyhteys on koettu hyväksi. Puhelinyhteydet ovat koettu helpoiksi ja nopeiksi tavoiksi tukea asiakasta etänä. Kehitysvammaisen kohdalla puhelin on tuttu, mutta näköyhteyden puute voi vaikuttaa tuen vaikuttavuuteen. Palveluun hakeutumisessa on vielä parantamisen varaa. Työparipyynnön tekeminen lomakkeelle on helppoa, mikäli sen löytää palvelusta. Lomakkeen löytämisessä on siis kehitettävää. Lisäksi jonkinlaisia haasteita on ollut siinä, kuka pyynnön voi laittaa. Tällä hetkellä tunnuksia palveluun on kehitysvammahuollon esimiehillä, mutta

15 lisätunnuksia on mahdollista saada pyytämällä Maarit Pirttijärveltä osaamiskeskukselta. Toteuttava henkilöstö on ollut motivoitunutta ja antaneet myönteistä palautetta käynneistä. Luonnollisesti tilanteet ovat olleet uusia ja toimintatavat ja tapaamisten kulku tarvitsevat vielä muotoutumista. Toisen kotiin meneminen haastaa myös henkilöstön toimimaan eri tavoin. SWOT Vahvuudet palvelu asiakkaan kotiin yksilöllinen palvelu avun/tuen konkreettisuus ja paikallisuus henkilöstön tuki osaamisen kehittäminen palvelun saatavuuden parantuminen Kolpeneen henkilöstön osaaminen ja valmius Mahdollisuudet yksilöllinen palvelu apu/tuki kotiin kehitysvammaisen lähipiiri saa tukea toimintaansa moniammatillisen verkoston kehittyminen nopea apu osa mielenterveyskuntoutusta / kotoutusta Uhat palvelua ei käytetä palvelu koetaan toimimattomaksi palvelua käytetään vain kriisitilanteen ratkaisuun palvelu mielletään laitoskuntoutusjakson korvikkeeksi sitoutumattomuus kehittämiseen hankkeen jälkeen Heikkoudet resurssit (toteuttavan henkilöstön vähyys ja jaksaminen) osittain monimutkainen hakeutuminen palveluun vastuunotto palvelun edelleen kehittämisestä ja arvioinnista Etäteknologiaan tottumattomuus teknologian käyttäminen apuvälineenä Nykypäivän vammaispolitiikan mukainen palvelu

16 5. Työparikonsultaatio tulevaisuudessa Vammaispalveluhankeen ensimmäinen vaihe on päättymässä. Hankkeen toinen vaihe on suunniteltu ajalle Työparikonsultaatio on mukana myös hankkeen toisessa vaiheessa. Tavoitteena ovat toimivat tuki- ja konsultaatiopalvelut lähi- ja peruspalveluissa ja niiden tukena. Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu jalkautuva työparitoiminnan vakiinnuttaminen, teknologian kehittäminen osaksi toimintaa videoneuvottelujen ja verkkoasioinnin avulla. Tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään erityispalvelujen tarpeen ennaltaehkäisyyn, tukeen ja apuun vammaisen kotiympäristöön sekä lähityöntekijöiden ja omaisten tukeen. Tarkoituksena on myös vahvistaa osaamista peruspalveluissa sekä varmistaa lähipalvelujen tukea. Työparitoimintaa tullaan kehittämään edelleen seuraava vuosi hankkeen osittaisella rahoituksella. Seuraavan vuoden aikana tulee tehdä toimenpiteet ja ratkaisut työparitoiminnan heikkouksien ja uhkien osalta. Lisäksi työparitoiminnan kehittämisessä olisi vahvistettava asiakasnäkökulmaa. Asiakasnäkökulmalla tarkoitetaan tässä palvelua käyttävää kehitysvammaista asiakasta sekä palvelusta hyötyvää henkilökuntaa/lähipiiriä. Asiakasnäkökulman huomioimiseksi tulisi perustaa kehittämistyöryhmä, jossa olisi mukana asumisyksikön työntekijöitä, esimies, Myötätuulen työntekijä/työntekijöitä sekä kehitysvammaisia palvelun käyttäjiä ja omaisia. Teknologian käytön harjoittelemiseksi ja opettelemiseksi tulisi sen käytön olla helppoa. Käytön helpottamiseksi Myötätuulen hankitaan hankerahoituksella videoneuvotteluohjelmisto toimiston tietokoneelle. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta kertakäyttöisen ohjelmiston käyttöön suoraan asumisyksiköstä tai kotoa. Selvitetään myös, voisiko palvelun käytössä olla auki oleva kalenteri, josta palvelun voi varata suoraan helposti. Palvelupyynnön tekemistä tulee kehittää siten, että se on löydettävissä helposti. Siihen tulee järjestää myös ohjausta.

17 Teknologiaan sekä palvelun kehittämiseen liittyen harkitaan edelleen verkkoasioinnin kehittämistä. Verkkoasioinnin tulisi olla helppoa, joustavaa sekä maksutonta/kohtuuhintaista. Verkkoasioinnissa tulisi harkita mahdollisen verkkoneuvontapalvelua muistuttavan palvelun kehittämistä nopeaan asioimiseen maksuttomasti. Verkkoneuvonnassa voisi olla mukana Kolpeneen palvelukeskuksen työntekijöitä sekä työntekijöitä kunnan palveluista. Työparikonsultointia tulisi tarkentaa yksilöohjaukseen sekä ryhmäohjaukseen. Ryhmäohjaus olisi lähinnä työntekijöiden/lähipirin ohjausta esimerkiksi eri toimintamallien avulla. Yksilöohjaus, vaikkakin tapahtuisi osittain myös ryhmässä tarkoittaa asiakkaan arkeen pureutumista ja sen helpottamista. Edelleen palvelua tulisi miettiä ennaltaehkäiseväksi työparikonsultoinniksi, jakson /jakson kiireellisyyden arvioinniksi sekä kuntoutusjaksolta kotouttamisen tueksi. Näitä tuli kehittää aktiivisesti työntekijöiden ollessa mukana kehittämistyössä. Menetelminä olisi edelleen kotikäynti, videoneuvottelu sekä puhelinyhteys. Teknologiset ratkaisut olisivat ensisijainen vaihtoehto. Työparikonsultoinnin kehittämiseksi ja onnistumiseksi toteuttaville työntekijöille tulisi järjestää koulutusta esimerkiksi varhaisesta puuttumisesta, perhetyöstä tms. Koulutusmahdollisuuksia voisi selvittää ammattioppilaitoksen, ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa.

18 Esitys työparitoiminnan kehittämisen toimenpiteistä ja vastuista Kehittämisalue Toimenpide Aikataulu Vastuu Asiakasnäkökulman vahvistaminen Teknologian käyttö Palvelupyyntö Palvelupyyntö Verkkoasiointi Palvelun tarkentaminen Toteuttavan henkilöstön koulutus Kehittämistyöryhmä syyskuu 2012 kehittämissuunnittelija, Myötätuulen edustaja AC-ohjelman syyskuu 2012 kehittämissuunnittelija vuokraaminen Myötätuuleen muut tarvittavat laitteet Varauskalenterin syksy kehittämistyöryhmän selvitys edustaja kertakäyttölisenssi syksy kehittämissuunnittelija, Myötätuulen edustaja palvelupyynnön syksy kehittämissuunnittelija, selventäminen Kolpeneen nettisivuista vastaava palvelupyynnön syys/talvi kehittämissuunnittelija, käytön ohjaus verkkoneuvonnan selvittäminen ryhmäkonsultaatio yksilökonsultaatio jakson arviointi jakson kotoutus varhainen puuttuminen perhetyö tms. talvi kevät 2013 (OSKE) kehittämissuunnittelija, kehittämistyöryhmä kehittämissuunnittelija selvittää koulutusyhteistyö 6. Lopuksi Jalkautuvat palvelut tai konsultoivat palvelut mitä nimeä käytetäänkään, ovat nykypäivän palveluvalikkoa ja tarvetta. Kehitysvammaiset ovat monimuotoinen joukko, joilla jokaisella on yksilölliset tarpeet. Heillä on voi olla haasteita elämässä, ryhmässä toimimisessa, jokaisella yksilöllisesti. Heidän elämässään voi tulla tilanteita, että he tarvitsevat itse apua tai heidän ympäristö tarvitsee ohjausta tukeakseen vammaista hänen elämässään. Kehitysvammaiset ovat myös niitä, joiden

19 palvelut on järjestetty joko kotikunnassa tai esimerkiksi keskitetysti erityishuoltopiireissä tai vaihtoehtoisesti molemmin tavoin. Nykypäivän vammaispolitiikan mukaisesti kehitysvammaisten palvelut tulisi järjestää heidän kotikunnissaan peruspalveluina. Toisinaan peruspalvelut eivät riitä, vaan tarvitaan erityisosaamista. Erityisosaamisen käyttäminen ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että palveluun mennään vaan palvelu voi tulla sitä tarvitsevan ihmisen luo. Palvelun; tuen ja avun jalkautuessa kehitysvammaisen ympäristöön voi sen hyöty ja kesto olla suurempi ja vaikuttavampi. Maailman monimutkaistuessa myös työntekijöiden osaamisen tarpeet kasvavat. Tarvitaan yhä enemmän laaja-alaista osaamista kaikilta elämän alueilta. Osaamisen kehittäminen on osa uuden toimintakäytännön omaksumista ja juurruttamista. Kehitysvammaisen lähihenkilöstö voi tarvita tukea osaamisen kehittämisen ja tuen muodossa silloin kun kehitysvammaisen elämässä on haasteita. Jalkautuvilla palveluilla tuodaan myös osaamista ja osaamisen tukea kehitysvammaisen kotiympäristöön henkilökunnalle tai muille lähi-ihmisille. Jalkautuvissa palveluissa on siis mahdollisuus. Tosin siinä on myös haasteita; Lapin pitkät välimatkat, henkilöstöresurssit jne. Haasteet on kuitenkin tarkoitettu ratkaistaviksi. Yhtenä ratkaisuna voi olla Lapissa jo aikaisemmin kehitetyn teknologian hyväksi käyttäminen. Teknologian käyttö vaatii harjoittelua ja kokeilua, vain sitä kautta sen voi omaksua. Videoneuvottelutekniikassa yhteys on suojattu, joka turvaa asiakkaan tietosuojan toteutumisen. Tekniikan avulla voimme nähdä toisen puhujan tai vaikkapa ryhmän. Kehitysvammaisten kohdalla näkeminen voi helpottaa kommunikointia ja yhteyden muodostumista. Näköyhteys ja tietokoneen käyttö mahdollistavat myös erilaisten kommunikaatiomenetelmien tuen. Konsultaatiosta puhuttaessa on myös mainittava sen taloudellisuus. Kustannuksiltaan se on huomattavasti edullisempi kuin laitoskuntoutusjakso. Yksi konsultaatiokäynti

20 vastaa noin yhden laitoskuntoutuspäivän hintaa. Konsultaation hyötynä on myös avun saaminen asuinympäristöön. Vertailussa on kuitenkin muistettava, että konsultaatio ei ole sama kuin laitoskuntoutusjakso eivätkä ne korvaa suoraan toisiaan. Konsultaatio voi toimia kuntoutusjakson ennaltaehkäisynä tai kotiutumisen ja kuntoutumisen tukena. Konsultaation onnistumisessa on kuitenkin haasteita. Se edellyttää, että pyyntö/yhteydenotto tapahtuu riittävän ajoissa, ennaltaehkäisevästi. Akuutissa kriisissä konsultaation keinot auttaa asiakasta ja lähiympäristöä ovat rajalliset. Palvelun omaksuminen edellyttää myös uudenlaista asennetta ja sitoutumista kehitysvammaisen lähiympäristöltä. Konsultoijat voivat ohjata, antaa neuvoja, opastaa, mutta itse työ on tehtävä kehitysvammaisen lähiympäristössä ja lähiverkoston toimesta. Toiminta edellyttää myös mielenterveyskuntoutuksen työntekijöiltä; ohjaajilta ja hoitajilta kykyä ohjata ja opastaa. Asiakkaan kotiympäristöön tutustuminen voi tuoda myös positiivisia vaikutuksia työntekijöiden kannalta. He näkevät konkreettisesti arjen ympäristön, siinä esiintyvät vahvuudet ja haasteet. Palvelussa työympäristö vaihtuu, joten se tuo omat haasteensa varsinaiseen työhön. Samalla ympäristön vaihtuminen tuo vaihtelua perinteiseen palvelukodilla tapahtuvaan työhön. Työparikonsultaatiota on kehitetty hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ja työ jatkuu vielä vuoden. Tavoitteena on, että hankkeen viimeisen vuoden jälkeen meillä on toimiva palvelu, jota kunnat käyttävät ahkerasti. Tämä edellyttää sitoutumista ja yhdessä kehittämistä, jotta tarve ja tarjonta kohtaavat.

21 LÄHTEET Ripatti (toim.), Päivi Kehitysvammaisten asuminen, Uusi reformi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 10/2011. Yliopistopaino, Helsinki. Tallavaara, Marja-Sisko Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke, Lapin osahanke Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki pdf Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi Osoitteessa pdf

22 Aikataulu suunnitelma Tavoitteet ja toimenpiteet tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu JALKAUTUVA TYÖPARITOIMINTA Lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalvelujen kehittäminen; jalkautuva työpari-toiminta, pilotti ja verkostoituminen teknologian avulla Ideat, alustava suunnitelma Suunnittelua tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu JALKAUTUVA TYÖPARITOIMINTA Lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalvelujen kehittäminen; jalkautuva työpari-toiminta, pilotti ja verkostoituminen teknologian avulla Arviointi Toiminta aloitettu. Tekninen järjestelmä toimii 05/11. Kerätään kokemuksia ja palautteita Palautelomake palvelu osa mielenterveys kuntoutusta tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 1. Palvelurakenteiden kehittäminen Lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalvelujen kehittäminen; jalkautuva työpari-toiminta, pilotti ja verkostoituminen teknologian avulla Toiminnan edelleen kehittäminen palautteen avulla. Valmis palvelu 05/12 Palvelu osana mielenterveyskuntoutusta, mallinnus Arviointi Ryhmäpalautteet, yksilöpalautteet joiden

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Jalkautuvat erityishuollon palvelut

Jalkautuvat erityishuollon palvelut Jalkautuvat erityishuollon palvelut Jalkautuvat erityishuollon palvelut ovat PKSSK:n Honkalampi-keskuksen palvelu, Pilotin yhteyshenkilöt jolla tuetaan alueen kehitysvammaisia, heidän läheisiään ja lähipalveluja

Lisätiedot

Vaski Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö. Jari Lindh

Vaski Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö. Jari Lindh Vaski Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Jari Lindh Vaski - katsaus 29.4.08 Web-kysely Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntiin. Kysytty kuntien arvioita vammaisten ja kehitysvammaisten

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut

Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Kuvat: www.papunet.fi Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hajanaiset palvelut palvelupoluiksi Väliseminaari 29.10.2014 TEPA-projekti HALLINNOIJA: Savon Vammaisasuntosäätiö RAHOITTAJA:

Lisätiedot

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4. Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.2017 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Eteva. Asiaa aivovammasta-tilaisuus Espoo Miia Koski

Vammaispalveluhanke Eteva. Asiaa aivovammasta-tilaisuus Espoo Miia Koski Vammaispalveluhanke Eteva Asiaa aivovammasta-tilaisuus Espoo 24.10.2011 Miia Koski Vammaispalvelujen valtakunnallinen 2010 8/2012 kehittämishanke (Kaste) Eskoon sosiaalipalvelujen ky (Pohjanmaa) Eteva

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Liikkuvaa tukikeskuspalvelua

Liikkuvaa tukikeskuspalvelua Liikkuvaa tukikeskuspalvelua Prosessikuvaus Räätälöityä palvelua asiakkaan tarpeisiin Petra Parikka, projektityöntekijä/konsultoiva sairaanhoitaja Vammaispalveluhanke Henkilön omassa ympäristössä toteutettava

Lisätiedot

Keski-Suomen vammaisstrategia

Keski-Suomen vammaisstrategia Keski-Suomen vammaisstrategia Vammaispalvelutyöryhmän esitys Peurunka III -seminaari 27.10.2015 Erityiset näkökulmat ja keskustellut käsitteet: Näkökulmat: Lapset Kokemusasiantuntijat Tasa-arvoinen kansalaisuus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori, yleislää ääketieteen erikoislää ääkäri 7.12.2009 1 KANSALLINEN KASTE- OHJELMA KASTE ohjelma 2008-2011 on valtioneuvoston 31.1.2008

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Rovaniemi 27.8.2015 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ohjelmaa (Kehas) koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen KEHAS-kuulumiset Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen Yhteiskunta muuttuu muuttuvatko palvelut? Palvelurakenne Sukupolvet vaihtuvat Toimintakulttuuri Tarpeet muuttuvat

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012. Vammaispalvelujen maakunnallinen kehittäminen Jyväskylä 1.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012. Vammaispalvelujen maakunnallinen kehittäminen Jyväskylä 1.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Vammaispalvelujen maakunnallinen kehittäminen Jyväskylä 1.12.2011 Tuija Anttila 3. joulukuuta Kansainvälinen vammaisten päivä International

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Asumisen arkea ja unelmia - näkökulmia kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen Kajaani 3.11.2011 / Tuija Anttila Valtakunnallinen vammaisneuvostopäivä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus Nykytila-analyysien yhteenvetoa ja työryhmien mietteitä jatkostyöskentelyyn Rauni Räty 3.3.2016 Miten Sote etenee-info Lähteet: Nykytila-analyysit ja työryhmien

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin käyttöön ottaminen ja kehittäminen Yhteinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK - käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön areenana Vammaispalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut

Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut Pirkanmaan VammaisKaste-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja vammaisalan osaamisen jakamiseksi asiakkaan

Lisätiedot

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Kartoitus vammaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Suomessa. - Kuntakyselyn alustavia tuloksia vammaisten palvelujen toimivuudesta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-lla Jari Lindh VASKI

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp. Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen

Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp. Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus asiakasprosessityö 1.8.15 30.5.16 Nykytilan selvitys

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT AIKUISEN KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TUKENA TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLULLA

YLÄ-SAVON SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT AIKUISEN KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TUKENA TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLULLA YLÄ-SAVON SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT AIKUISEN KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TUKENA TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLULLA Käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön itsenäistä

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

(Muonio, Enontekiö, Pello, Salla, Kittilä, Tornio, Pelkosenniemi, Sodankylä)

(Muonio, Enontekiö, Pello, Salla, Kittilä, Tornio, Pelkosenniemi, Sodankylä) Työparitoiminnan tuloksia ja mahdollisuuksia Tarjolla herkkuja PaKasteesta Oulu 31.10. 1.11.2012 Mihin työparia? Asiakastyö työparia lastensuojeluun, aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluihin tai nuorten

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori 9.3.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä 2013 M Y L L Ä R I N T I E 3 5, 96400 R O V A N I E M I Sisältö Sisältö... 1 Tiivistelmä... 2 1. Lappi osana vammaispalveluhanketta...

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille 2016 2017 Toteutussuunnitelma Johdanto Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen merkittävä toimintamuoto on liikkuvat kuntoutuspalvelut. Ne muodostavat sisällöllisesti

Lisätiedot

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja KEHAS Seinäjoella Seinäjoki, 22.04.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 22.4.2015 Eija-Riitta Uusihauta Toimipisteet Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa. Jouni Erola nuorisojohtaja 2015

Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa. Jouni Erola nuorisojohtaja 2015 Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa Miksi nuorten palvelukeskusta kehitetään Joensuun palveluohjelmat ja nuorisotakuun kuntakokeilu Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot