TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Opinto-opas"

Transkriptio

1 TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Opinto-opas

2 TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Mistä on kyse? Asiakaspalveluhenkilöstön yhteisellä koulutusohjelmalla on pitkät perinteet ja työ- ja elinkeinoministeriö pitää sitä edelleen keskeisenä yhteisen perusosaamisen turvaamiseksi. TE-palvelu-uudistuksen ja toimintaympäristöstä nousevien haasteiden myötä asiantuntijuuden vahvistaminen on entistä kriittisempää ja sen vuoksi koulutusohjelma uudistettiin vuoden 2013 aikana. TE-palvelun asiantuntijaohjelma on koko TE-palvelun asiakaspalveluhenkilöstölle yhteinen eli koskee kaikkia asiantuntijoita ja psykologeja. Se turvaa perusosaamisen ja erityisosaamisten kehittäminen ml. palvelulinjakohtaiset osaamiset on rajattu sen ulkopuolelle. TE-palvelun perusosaaminen määritellään TEMin kirjeessä TE-toimiston palvelumallista ( ) seuraavasti: Jokaiselta TE-toimiston asiakaspalvelussa työskentelevältä virkailijalta edellytetään työtehtävästä riippumatta yhteistä perusosaamista (mm. työvoima- ja yrityspalvelujen tehtävien ja tavoitteiden sekä työmarkkinoiden, elinkeinoelämän ja rekrytointipalvelujen tuntemusta, osaamisen arviointia suhteessa työpaikkojen vaatimuksiin, yrittäjyysvalmiuksien tunnistamista sekä vuorovaikutus, asiakaspalvelu, neuvonta- ja ohjausosaamista). TE-palvelun osaamisvaatimusten tarkentuessa kyvykkyysmäärittelyjen etenemisen myötä voidaan asiantuntijaohjelman painopisteitä tarvittaessa tarkentaa ja painottaa tehtyjen valintojen mukaisiksi. Koulutusohjelman uudistustyössä hyödynnettiin aiemmasta ohjelmasta saatua palautetta. Koulutusohjelman luonnokseen pyydettiin laajasti kommentteja TE-toimistoista ja ELY-keskuksista eri tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla työskenteleviltä. Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma varmistaa TE-palvelussa tarvittavan henkilöstön yhteisen osaamisen. Koulutusohjelma tukee asiantuntijaidentiteetin rakentumista ja asiantuntijuuden syventymistä. Koulutusohjelman suorittaneille muodostuu kokonaiskuva TE-palvelun tavoitteista ja tehtävistä yhteiskunnassa sekä keinoista, joilla niihin pyritään sekä toimintaympäristön tilanteesta ja muutoksesta. Koulutusohjelman suorittaneet ymmärtävät oman työnsä roolin osana TE-palvelun kokonaisuutta. Koulutusohjelman suorittaneet osaavat arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan. TE-palvelun asiantuntijaohjelma tähtää asiantuntijuuden kehittymiseen ja syventymiseen. Perehdytykseen kuuluvat asiat (esim. lainsäädäntö ja ohjeet, palveluvalikoima) eivät sisälly ohjelmaan. Perehdytys hoidetaan TE-toimistoissa perehdytysohjelman ja Tytin Tietotorin aineiston tuella. Koulutukseen voi hakeutua, kun perehdytys on hoidettu ja osallistuja on työskennellyt TE-palveluissa noin yhden vuoden. Menetelmät Menetelmävalinnoissa huomioidaan erilaiset oppimistyylit. Lähiopetuksessa käytetään asiantuntijaalustuksia, mutta painotetaan yhteistä keskustelua, harjoituksia ja hyvien käytäntöjen jakamista. Työssä oppiminen ja sen reflektointi ovat olennainen osa koulutusohjelmaa, koska itsearviointi on olennainen osa

3 asiantuntijuutta. Koulutusohjelman suorittaminen (eli todistuksen saaminen) edellyttää tehtävien hyväksyttyä tekemistä. Kaikille välitehtäville määritellään läpäisykriteerit. Edempänä ilmoitetaan aika-arviot välitehtävien vaatimasta työajasta puolen päivän tarkkuudella. Tässä on luonnollisesti yksilöllistä vaihtelua, mutta aika-arvioihin varautuminen varmistaa, että tehtäviin voi huolella paneutua ja saada niistä irti sen hyödyn ja opin, mitä niillä tavoitellaan. Esimies vastaa siitä, että opiskelu työajalla on mahdollista. Opiskelijan työyhteisö nivotaan mukaan osaamisen kehittämiseen välitehtävien kautta: SWOT työ- ja koulutusmarkkinoista, ammattialaan tutustuminen, asiakastilanteiden seuraaminen ja työn kehittämiseen liittyvä tehtävä. Opiskelija hyödyntää tehtävissään kollegojensa osaamista ja jakaa puolestaan hankkimaansa tietoa työyhteisön hyväksi. Esimiehen rooli on tärkeä tämän toiminnan mahdollistajana sekä opiskelijan opiskelun ohjaajana osaamisen johtamisen näkökulmasta. Koulutusohjelman kulku Kuva koulutusohjelman kulusta on viimeisellä sivulla. Aika-arviot on määritelty puolen päivän tarkkuudella. Aloitustilaisuus videoneuvotteluna (0,5 pv): Kohderyhmä: osallistujat ja heidän lähiesimiehensä Tavoite: Kertoa, mitä koulutusohjelma sisältää ja edellyttää osallistujalta. Esimiehet kutsutaan mukaan osaamisen johtamisen näkökulmasta ja kuulemaan, millaista välityöskentelyä työpaikalla tai sen ulkopuolella koulutusohjelma edellyttää. Sisältö: koulutusohjelman esittely, ennakkotehtävien ohjeistus, ammattialaan tutustumisen ohjeistus. Kerrotaan siis pääpiirteittäin mitä tuleman pitää ja mihin työpaikalla on varauduttava. Ennakkotehtävät (1,5 pv): HOPS-keskustelu esimiehen kanssa (osaamisen kehittämistarpeet, tavoitteet koulutusohjelmalle, ammattialan valinta ym.), kirjallinen raportti SWOT-analyysi oman alueen työ- ja koulutusmarkkinoista, kirjallinen raportti Lähijakso 1 (3 pv): TE-politiikka ja toimintaympäristö ryhmäytyminen, pelisäännöt työ- ja elinkeinopolitiikka Suomen työ- ja koulutusmarkkinat ja kansainvälisen taloustilanteen vaikutukset niihin SWOT-analyysien käsittely ja jatkojalostus Välitehtävä: tutustumisjakso (4-6 pv) Tavoite: perehtyä yhteen ammattialaan Toteutus: Osallistuja tutustuu ammattialan koulutukseen oppilaitoksessa ja ammattialan työtehtäviin ja osaamisvaatimuksiin 1-2 esimerkkiyrityksessä, jossa työskentelee ko. alan ammattilaisia. Jaksoon valmistautuminen sisältää verkkomateriaalin liiketoiminnan perusteista, tutustumiskohteissa 3-5 pv, raportointi työpaikalla sovitusti sekä kirjallisesti koulutuksen vetäjälle, käsittely lähijaksolla. Sisältö: ammattialan työtehtävät, osaamisvaatimukset, koulutuksen ja työmarkkinatarpeen kohtaanto, liiketoiminnan perusteet

4 Lähijakso 2 (3 pv): Töissä TE-palveluissa ammattialaan tutustumiskokemusten jakaminen virkamiehen rooli TEM-konsernin ohjausjärjestelmä (eduskunta, hallitusohjelma, TEM strategiat, ELY, TE-tsto) ajankohtaiset strategiset tavoitteet TE-toimiston palvelumalli (tavoitteet, palvelulinjat, asiakkuudet, prosessit, palvelut, tulokset) Välitehtävä (1 pv): sisäinen ja moniammatillinen yhteistyö: muutaman asiakastilanteen seuraaminen TE-tstossa muulla kuin omalla palvelulinjalla ja verkostokumppaneissa verkko-opintoja monikanavaisesta palvelusta Lähijakso 3 (3 pv): Työ palvelulinjoilla kaikille palvelulinjoille yhteinen perusosaaminen: palvelutarpeen kartoittaminen, tieto-, neuvontaja ohjaus/asiantuntijapalvelu yritys- ja henkilöasiakkaille, palveluvalikoiman hyödyntäminen osana palveluprosesseja, työn tuloksellisuuden arviointi asiakascasetyöskentelyä ajankohtainen palvelujen kehitystyö Välitehtävät (1 pv): Kollega seuraa opiskelijan oman asiakastilanteen ja antaa siitä palautetta. kirjallinen pohdintatehtävä: TE-politiikan toteuttaminen asiakaspalvelussa henkilökohtaisesti ja itsearviointi. Lähijakso 4 (3 pv): Työelämän laatu ja tuottavuus TE-toimistossa asiakastilanteiden purku (huomioiden rakentavan palautteen antamisen ja saamisen näkökulma) työelämän laadun ja tuottavuuden näkökohtia TE-toimistossa: työyhteisöosaaminen, oman työn kehittäminen, työhyvinvointi Lopputehtävät (1,5 pv): Työyhteisössä toteutettava tehtävä, jossa vetovastuu opiskelijalla, jolle tehtävään osallistuvat kollegat antavat palautteen. Raportointi koulutuksen vetäjälle HOPSin päivitys esimiehen kanssa: jatkosuunnitelma: pakollisen ohjauksen syventävän valinta ja muu osaamisen kehittämisen tarve Todistus

5 Syventävä koulutus asiantuntijaohjelman jälkeen TE-palvelun asiantuntijaohjelman tehtävä on varmistaa perusosaaminen, joten sen ulkopuolelle on rajattu palvelulinjakohtainen tai erityistehtäviin liittyvä erikoistunut osaaminen. Tämän osaamisen kehittämistä varten on tarjolla muuta täydennyskoulutusta. Asiantuntijaohjelman päätteeksi tehtävässä jatkosuunnitelmassa opiskelija ja esimies ottavat kantaa lisäosaamisen tarpeeseen ja sen kehittämisen keinoihin. Salmian koulutustarjonnassa on tarjolla seuraavia vaihtoehtoja: 1. Ohjauksen syventävä koulutus o Ohjauksen koulutusta järjestetään moduuleina osana Salmian ohjauskoulutuksen tarjontaa. Moduuleista on mahdollista kerätä 30 opintopisteen ohjauskoulutuksen kokonaisuus. Mukana on mm. ohjauksen perus- ja syventävää koulutusta, asiakasryhmäkohtaisia kokonaisuuksia, psykologien koulutuksia, verkostokoulutusta ym. Jokaisella ohjauksen moduulilla on osallistujina vähän eri joukko ihmisiä; osa suorittamassa vain ko. moduulin pakollisena osana asiantuntijaohjelman jälkeen, osa hakeutunut muun oman osaamisen kehittämistarpeen vuoksi ko. moduuliin, osa ehkä käymässä koko kokonaisuutta läpi. o Ohjauksen syventävänä koulutuksena yksi ohjauksen moduuli on pakollinen jokaiselle asiantuntijaohjelman käyneelle. HOPSin päivityksen toimeksiannossa annetaan kehotus valita sopiva ohjauksen koulutus ja hakeutua siihen omalla aikataululla. Jokainen hakeutuu vähintään yhteen moduuliin huomioiden hänen ohjausosaamisensa lähtötaso. Joku voi hakeutua pitkällä aikavälillä myös kaikkiin. o Moduulit (á 6 op) toteutetaan monimuotoisesti lähiopetuksen, etäopetuksen ja välityöskentelyjen yhdistelminä. 2. Palvelulinjakohtainen syventävä koulutus 3. Täydennyskoulutusta erityisteemoista tai erityisosaamisista esim. psykologeille, yritysneuvojille, Urakouluttajille, kuntoutusneuvojille, puhelinpalveluun jne. erikseen

6 Aloitustilaisuus (0,5 pv): videoneuvottelu osallistujat ja esimiehet koulutusohjelman kulku TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Ennakkotyöskentely (1,5 pv): HOPS esimiehen kanssa SWOT oman alueen työ- ja koulutusmarkkinoista Moodle Lähijakso 1 (3 pv): TE-politiikka ja toimintaympäristö Teemat: Suomen talous, työ- ja koulutusmarkkinat, TE-politiikan tavoitteet ja keinot Välityöskentely (4-6 pv): ammattialaan tutustuminen oppilaitoksessa ja yrityksessä ala sovitaan esimiehen kanssa sis. valmistautumisen ja raportin Lähijakso 2 (3 pv): Töissä työ- ja elinkeinopalveluissa Teemat: TEM-konsernin strategiat ja ohjaus, TE-toimiston palvelumalli Välityöskentely (1 pv): asiakastilanteen seuraaminen TEtoimistossa ja kumppanissa palvelukanavat, Moodlessa Lähijakso 3 (3 pv): Työ palvelulinjoilla Teemat: Palvelutarpeen kartoittaminen, ohjauksellisen työn perusteet, palveluvalikoima ja - kanavat Välityöskentely (1 pv): kollega seuraa asiakastilannetta ja antaa palautteen raportti Moodleen: TE-politiikan tot. omassa työssä + itsearviointi Lähijakso 4 (3 pv): Työelämän laatu ja tuottavuus TE-toimistossa Lopputyöskentely (1,5 pv): työyhteisössä toteutettava tehtävä + itsearviointi + raportti HOPS jatkokoulutussuunnitelma esimiehen kanssa HOPSin perusteella Erityisosaamisia syventävä koulutus Ohjauksen syventävä koulutus Täydennyskoulutus tarpeen mukaan esim. psykologeille, yritysneuvojille, Ura-kouluttajille Palvelulinjakohtainen koulutus Täydennyskoulutus strategian mukaan Salmian tarjonnassa useita erilaisia kokonaisuuksia Yksi pakollinen asiantuntijaohjelman jatkoksi Aihe ja aikataulu sovitaan esimiehen kanssa HOPSissa

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot