HYVÄ toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet , aikataulutus kevät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013"

Transkriptio

1 HYVÄ toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet , aikataulutus kevät PALVELUMARKKINOIDEN TOIMIVUUDEN KEHITTÄMINEN Tavoite ja toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu ja toteutuneet toimenpiteet 2013 Toimenpiteet , aikataulutus kevät 2014 Vaikuttaminen kuntalain kokonaisuudistuksen seurantaryhmä ja jaostotyöskentelyssä siihen, että kuntien toimintaa kilpailluilla markkinoilla säädöstetään kilpailuneutraliteetin ja markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Ulla Maija Laiho VM, Kuntaliitto VM:n asettaman valmistelun aikataulu, mennessä. Ulla Maija Laiho parlamentaarisen seurantaryhmän asiantuntijajäsen; Elise Pekkala kunnat ja markkinat jaoston jäsen. Työryhmän toimeksiannon ja aikataulun mukaisesti. Yritysten markkinoille pääsyn edellytyksien parantaminen sekä palvelutuottajiin kohdistuvan sääntelyn ja valvonnan tasapuolisuuden varmistaminen. Valvontaverkosto: Kootaan tietoa yrityksiin kohdistuvista, julkisen tuottajan toiminnan valvonnasta poikkeavista kriteereistä ja tulkinnoista ja viedään ne aktiivisesti käsittelyyn TEM:n, yrittäjäjärjestöjen, Valviran ja AVI:en yhteistyöverkostossa (valvontaverkosto). Vakiinnutetaan toimijoiden yhteistyöverkoston toiminta alan kehittämiseksi ja edistetään aluehallintovirastojen alueilla yhteistyön kehittymistä yritysten, kuntien ja AVI:en kesken Selvitetään julkisiin hankintoihin ja markkinoiden toimivuuteen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja koskien erityisesti valtion tuen ja kilpailumenettelyjen vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailuneutraliteetin toteutumiseen Ulla Maija Laiho STM, THL, Valvira, AVI:t, Teso ry., Suomen Yrittäjät, EK:n toimialaliitot TEM/TMO, YM, ARA, Suomen Yrittäjät, Teso ry, EK:n toimialaliitot Valvontaverkoston työ käynnistyi toukokuussa 2013; TEM:n johdolla Ongelmat tunnistettu ja koottu. Verkoston tapaaminen EK:n johdolla Asian käsittely HYVÄ neuvottelukunnassa : toimeenpanoehdotukset STM:lle ja YM:lle. Yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa laaditaan täsmennetty muistio kehittämistarpeista ml. palveluasumisen hankinnat ja kilpailuneutraliteetin toteutuminen, minkä jälkeen seuraava yhteistyötapaaminen toimijoiden kesken. Julkaistu Pekka Lithiltä SOTE toimialan markkinoiden ja yritysten kehitystä koskeva kartoitus Kokonaisuus selvitetään osana HYVÄ ohjelman loppuraporttia. Toimialan markkinoita, yritystoiminnan kehittymistä ja tulevaisuutta koskevan loppuraportin kilpailutus toteutetaan maaliskuussa. Yhteistyöverkoston työ jatkuu vuoden 2014 aikana tunnistettuja ja tunnistettavia ongelmia koskevien ratkaisuehdotusten laatimiseksi ja osapuolten välisen yhteistyön tiivistämiseksi. kokoukset videoneuvotteluina maaliskuun alussa ja ennen kesälomakauden alkua selvitetään kevättalvella 2014 yksityiskohtaisemmin palveluasumisen markkinoiden toimivuutta yhteistyössä Kuluttaja ja kilpailuviraston kanssa. tehdään tiivistä yhteistyötä TMO:n kanssa koskien hankintalain uudistusta. Asiakkaan valinnan mahdollisuuksien parantaminen kehittämällä välineitä palvelutuottajien vertailuun HoivaSuomi.fi palvelu (työnimi). Nykyisen Palveluvaaka verkkopalvelun tilalle uusi verkkopalvelu, josta voi etsiä SOTEpalveluja, vertailla ja antaa palautetta niistä. Auli Korhonen STM, THL, SADe sote Verkkopalvelun vaatimusmäärittely valmistunut 8/2013. Teknisen toteutuksen yhteishankinta käynnistynyt: HoivaSuomi, Palveluvaaka ja Palveluhakemisto kansalaiselle yksi verkkopalvelu. Teknisen toteutuksen aikatauluarvio 1/2014 8/2014. Verkkopalvelu käytössä arvion mukaan 2015.

2 YRITYSTEN YHTEISTYÖ JA KASVU Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu ja toteutuneet toimenpiteet 2013 Toimenpiteet , aikataulutus kevät 2014 Käynnistetään toimenpiteet toimialan pienten yritysten yhteistyön ja kasvun vauhdittamiseksi kasvumallihanke. valmistellaan alueelliset tapahtumat, joihin kootaan yritysten, yrityspalvelujen ja rahoituksen edustajat ja sovitaan alueellisesti toteutettavat muodot kasvumallihankkeelle. tuotetaan prosessiin perustuen opas tai työkirja hoito ja hoiva alan yritysten yhteistyön ja kasvun haasteista, edellytyksistä, käytettävissä olevista kehittämis ja rahoitusmuodoista, onnistuneista esimerkeistä, kokemuksista ja opiksi otettavasta. saatujen kokemusten perusteella käynnistetään keskustelut rahoittaja ja sijoittajatahojen kanssa hoito ja hoiva alan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen uusista rahoitusmalleista ja laaditaan niitä koskevat ehdotukset. ELY keskukset Seudull. yrityspalvelut yritykset rahoittajayhteisöt pääomasijoittajat Konsulttiasiantuntija Veli Puttonen Pekka Lithin em. selvityksessä tarkastelussa toimialan yritysten kasvu ja siihen liittyvät ongelmat. Alueelliset tilaisuudet järjestetty Joensuu, Helsinki, Seinäjoki, Turku. Konsultin raportti valmis mennessä, julkistaminen helmikuu Kasvumalliraportin julkistaminen helmikuussa Seminaari viikolla 7: osallistujina kasvumalliprosessiiin osallistuneet, ELY yhdyshenkilöt sekä muita ministeriön/ hallinnonalan ihmisiä Käynnistetään pyöreän pöydän keskustelut konsulttiasiantuntijan tekemien toimenpidesuositusten pohjalta rahoittajatahojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa rahoitus ja kehittämismallien löytämiseksi. Pitkän tähtäimen ehdotukset valmiina syksyllä 2014.

3 OSAAVAN TYÖVOIMAN SAANNIN TURVAAMINEN Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu ja toteutuneet toimenpiteet 2013 Toimenpiteet , aikataulutus kevät 2014 Hallinnonalarajat ylittävään valmisteluun perustuen laaditaan lyhyen tähtäimen eli kuluvan vaalikauden aikana toteutettavissa/käynnistettävissä oleviksi ehdotuksiksi koskien sosiaali ja terveyspalvelualan osaavan työvoiman saannin turvaamista. vuoden 2015 eduskuntavaalien perusteella nimitettävän hallituksen ohjelmaneuvotteluihin liittyen, osana ministeriöiden tulevaisuuskatsauksia pitkän tähtäimen ehdotukset sosiaali ja terveyspalvelualan osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi. Ulla Maija Laiho TEM/TYO, STM, OKM Valmistelu käynnistyi maaliskuussa 2013; laadittu muistio ja meneillään olevien toimenpiteiden vauhdittamista koskevat esitykset käsittelyssä HYVÄ neuvottelukunnassa ; TEM:n kirje STM:lle ja OKM:lle koskien esitysten toimeenpanoa. Pitkän tähtäyksen toimenpide esitysten valmistelun käynnistäminen yhteistyöfoorumeilla eli toimijakohtaiset aamukahvitapaamiset helmikuun aikana (työnantajajärjestöt, yksityinen työvoimapalvelu; henkilöstöjärjestöt; KV rekryverkosto) Pitkän tähtäimen ehdotukset ml. kv rekrytointi valmiina lokakuun alkuun 2014 mennessä. Hoiva avustajien koulutusta jatketaan ja kehitetään omaehtoisessa koulutuksesa ja työvoimakoulutuksen normaalina toimintana hyödyntäen jo toteutetun työvoimakoulutuksen seurannan ja arvioinnin tuloksia. HYVÄ ohjelma tukee maahanmuuttotaustaisille työttömille suunnatun koulutuksen käynnistämistä (maahanmuuttajien täsmäkoulutukset avustaviin tehtäviin). Erityiskohteena äidinkielenään venäjää puhuvat henkilöt. Ulla Maija Laiho Marina ELY keskukset, TEtoimistot, koulutusorganisaatiot, STM, OKM, OPH, työmarkkinajärjestöt Ed. kohdassa todetussa valmistelussa ehdotukset hoiva avustajan koulutuksen jatkamisesta ja toteuttamisesta myös omaehtoisessa koulutuksessa. Koulutuksen tueksi, TEM hallinnon ja yhteistyökumppaneiden toimesta levitettäväksi laadittiin hoiva avustajan koulutusta koskeva esite Hoiva avustaja, tukea arjen hyvinvointiin (suomi, ruotsi). Tiedustelu maahanmuuttajille kohdennettavasta hoiva avustajan koulutuksesta ELY keskuksille mennessä; 11 Ely keskusta ilmoittautui yhteistyöhön. Yhteistyöverkoston ensimmäinen tapaaminen Hoiva avustaja esite myös englanniksi ja venäjäksi. Ensimmäiset koulutukset käynnistynevät huhtikuussa Maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnatun koulutuksen seurantaa ja arviointia varten kootun yhteistyöverkoston kokoukset videoneuvotteluina. Yhteinen seminaari elo syyskuussa 2014: osallistujiksi myös koulutusorganisaatioiden, STM:n, OKM:n, OPH:n, työmarkkinajärjestöjen edustajat.

4 YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN JA PALVELUJEN VIENNIN EDISTÄMINEN FINLANDCARE Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu ja toteutuneet toimenpiteet 2013 Toimenpiteet , aikataulutus kevät 2014 FinlandCare ohjausryhmän toiminta Ulla Maija Laiho, pj, siht. Finpro, Tekes, Fihta, THL, yritykset Ohjausryhmä toimii ohjelmakauden loppuun saakka. Kokous ja sen jälkeen FCyritystapaaminen. Asettamispäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmän kokoukset helmikuu ja kesäkuu FinlandCare toimenpiteistä ministeriölle kuuluvat tehtävät: yhteistyö viranomaistahojen ja Suomen lähetystöjen kanssa koskien terveysmatkailua yhteydet Venäjän viranomaistahoihin ja viestimiin venäläismedian tutustuminen FC yrityksiin FC seminaarin valmistelu, Pietari Venäjän sosiaalipalvelujärjestelmää koskevan analyysi Suomi Venäjä yhteistyö vanhuspalveluiden kehittämisessä yrittäjyyspohjalta Ulla Maija Laiho Marina FC seminaarit: Pietarin terveydenhuoltokomitean delegaatiot maaliskuu ja huhtikuu 2013 Qatar ja Arabiemiraatit osallistuminen pääministerin yritysvaltuuskuntaan maaliskuu 2013 FC esittely/venäjän varapääministeri Olga Golodetsin, huhtikuu 2013 FC ohjelman esittely Pietarissa, toukokuu 2013 (PMN:n hanke) talouskomission aluetyöryhmä Jekaterinburg kesäkuu 2013 Pietari Abu Dhabi talouskomission aluetyöryhmä Samara Mediavierailu syyskuu 2013 Neuvottelu hoiva alan yhteistyöstä/venäjän suurlähetystö Selvitys Venäjän vanhus ja vammaispalveluista ja niiden rahoituksesta. Hoiva ja kuntoutusyritysten kansainvälistymisverkoston kokoaminen/kaakkois ja Itä Suomi/Venäjä FC seminaarit ja neuvottelut paikallisten viranomaisten kanssa: Ukraina tammikuu 2014 Hoivapalveluyhteistyö, Moskova helmikuu FC/terveys, Moskova helmikuu FC vierailut Suomeen: UAE:n terveysministeriö kevättalvi Pietarin julkiset ja yksityiset tahot/pmn, toukokuu Jekaterinburgin delegaatio, kesäkuu hoivapalveluyhteistyö/venäjä, elokuu FinlandCare toiminnan pysyvä organisointi Ulla Maija Laiho FC yritykset, toimialaja yrittäjäjärjestöt, Finpro, STM, THL Alustavat keskustelut käynnistyneet keväällä 2013; toimialan järjestökentän pirstaleisuus ja hajanaisuus este yhdistäville ja kokoaville toimille. Keskustelu jatkuu. Kytketään osaksi ohjausryhmän valmistelua.

5 TOIMIALAN KEHITTÄMINEN ALUEILLA Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu ja toteutuneet toimenpiteet 2013 Toimenpiteet , aikataulutus kevät 2014 ELY keskusverkosto ELY yhdyshenkilöiden osaamisen jatkuva päivittäminen Jaetaan tietoa toimialasta verkostossa. Kerätään alueellista tietopohjaa toimialasta ja jaetaan kokemuksia toimivista malleista. Tietopohjan keräämistyötä tehdään kunkin alueen omista tarpeista ja lähtökohdista. Järjestetään teemaseminaareja/ koulutuspäiviä keskeisistä toimialan kehittämishaasteista ja ajankohtaisista aiheista. Tuetaan ELY yhdyshenkilöitä alueellisen toimialayhteistyön koordinoinnissa seudullisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa. ELY keskukset Kehittäjäpäivät Tampereella Ohjelma: Tietopohjan keräämiseksi laadittiin yhdessä mallikyselypohjat palvelun järjestäjille ja palvelun tuottajille, valmistuivat kesäkuussa Kasvumallikierroksen tilaisuudet neljällä alueella marraskuussa. Videoneuvottelu joulukuu. Kasvumalliseminaari viikolla 7 Teemakoulutuspäivä toimialan ajankohtaisista aiheista ELYyhdyshenkilöille sekä yritysneuvojien SOTE erikoistumiskoulutukseen Salmiassa osallistuneille yritysneuvojille, hutikuu Helsinki (mahdollisuus osallistua videoyhteydellä). Videoneuvottelut maaliskuu ja kesäkuu. Kehittäjäpäivät syksyllä Lisätään SOTE toimialan tunnettuutta tiedotuksella, tapaamisilla ja keskustelutilaisuuksilla alueilla. ELY keskukset, Seudulliset yrityspalvelut, yrittäjä ja toimialajärjestöt Hoiva Pohjanmaa kiertue yhteistyössä TESO ry:n ja Suomen Yrittäjien kanssa ; Kasvumalliyhteistyötä valmistelevat tunnustelutapaamiset seudullisten yrityspalvelutoimijoiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Etelä Pohjanmaalla, Etelä Savossa, Varsinais Suomessa, Pohjois Karjalassa ja Uudellamaalla toukokesäkuussa 2013; yritystapahtumat syksyllä 2013 FinlandCare ja hoivayritysten kansainvälistyminen tilaisuus sekä yritysvierailut Etelä Savossa yhteistyössä Ely keskus ja Finpro 5.9. Itä ja Kaakkois Suomen FC tilaisuus SOTE toimialatyöpaja yhteistyössä TEM Toimialapalvelun kanssa alueiden ennakointiseminaarissa Rovaniemellä Hoiva kiertue Kaakkois Suomessa (Kouvola ja Kotka) yhdessä TESO ry:n ja Suomen Yrittäjien kanssa

6 TAPAHTUMAT Nimi Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu, yms. SOTE alan sääntely ja valvonta; yhteistyöverkosto Valvira, AVI:t, STM, THL, toimialaliitot, Teso ry, TEM Kokoukset , , Asiakkaan valinnanvapaus terveydenhuollossa foorum Maarit Skogberg TEM, TPL ja FK osallistujia 60 henk. https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/strategiset_ohjelmat_ja_karki hankkeet/hyvinvointiohjelma_ _hyva/asiakkaan_valinnanvapaus_terveydenhuollossa news FC ohjausryhmä ja yritystapaaminen Ulla Maija Laiho Finpro Helsinki Hoiva avustajan koulutus kehittämishankkeen Ulla Maija Laiho STM, OKM, OPH, ELY keskukset, TE toimistot, koulutusorganisaatiot, , verkostotapaamiset toimiala ja työmarkkinajärjestöt seuraa ja arvioi koulutusta vaihtaa kokemuksia ja ideoita toteutetuista koulutuksista ideoi koulutuksen kehittämistä Yrittäjyys luo hyvinvointia Hyvinvointialan kehittäjäpäivät Maarit Skogberg Kaikki HYVÄ yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Tampere osallistujia 130 henk. Kasvumallikierros syksyllä 2013 alueelliset kutsutilaisuudet Etelä Pohjanmaa, Pohjois Karjala, Uusimaa, Varsinais Suomi ELY keskukset, TE toimistot, Finnvera, seudulliset elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt Joensuu Helsinki Seinäjoki Turku FC seminaari Marina Finpro, konsulaatti Pietari FC seminaari Ulla Maija Laiho Finpro, suurlähetystö Abu Dhabi FC seminaari Marina Finpro Samara, Toljatti

7 TEM:n/HYVÄ OHJELMAN EDUSTAJAT TOIMIALAN KEHITTÄMISEN KANNALTA KESKEISISSÄ VALTIONHALLINNON VALMISTELUPROSESSEISSA Työryhmä Asettaja Toimikausi Edustaja/varaedustaja Kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmä/asiantuntijajäsen VM Laiho EU:n potilasdirektiivin toimeenpano STM:n asettama toimeenpanon valmistelun ohjausryhmä STM (määräaikaa jatkettu) Laiho varalla Korhonen KASTE ohjelman neuvottelukunta STM Laiho, kp Virtasen henkilökohtainen varajäsen KASTE ohjelman osaohjelman VI tukiryhmä, Työterveyslaitos Korhonen Sosiaali ja terveydenhuollon palveluhakemistojen koordinaation ohjausryhmä STM Korhonen Palveluvaaka verkkopalvelun kehittäminen, ohjausryhmä THL Korhonen HoivaSuomi työryhmä THL Korhonen HoivaSuomeen liittyy tuottavuusmäärärahan seuranta, raportointi ja haku seuraaville vuosille. HoivaSuomi ja THL kuvioon kuuluu hankintojen ja tarjouspyyntöjen valmisteluun osallistuminen Vanhuspalveluiden osaamisen ennakointi OPH 2013 Laiho varalla Korhonen KASTE Sosiaali ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden rahoittajien yhteistyöryhmä Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistelevan työryhmän jaosto: hankinnat, kilpailutus ja valtiontuet. STM Laiho varalla Korhonen STM Laiho

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

SY:n kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunnan katsaus 2014

SY:n kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunnan katsaus 2014 - - SY:n kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunnan katsaus 2014 Tämä katsaus kertoo aiheista, jotka ovat olleet valiokunnan käsittelyssä tänä vuonna. 1. Yritysten kansainvälistymisen edunvalvonta...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa TEM/ TYO Teija Felt TEM:n strateginen ohjaus ELY-KESKUKSEN & TE-TOIMISTON

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot