POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS opinto-opas.indd :26:21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd :26:21

2 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2008 opinto-opas.indd :26:21

3 Terveydenhoitotyön sv Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat Taitto: Olga Pletcheva Kannen kuva: Emilia Kaasinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Opintotoimisto Tikkarinne 9, Joensuu puh. (013) faksi (013) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 KULTTUURIALA... 8 Degree Programme in Design... 8 Muotoilun koulutusohjelma...19 Graafinen suunnittelu...19 Teollinen muotoilu...33 Musiikin koulutusohjelma...42 Viestinnän koulutusohjelma...83 LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖLA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Metsätalouden koulutusohjelma MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Matkailu liikkeenjohto SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Bioanalytiikan koulutusohjelma Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön sv Sosiaalialan koulutusohjelma TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Muovitekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Degree Programme in International Business Liiketalouden koulutusohjelma Paino: opinto-opas.indd :26:21

4 JOHDANTO Kädessäsi on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK) opinto-opas, joka sisältää syksyllä 2008 alkavien, AMK-tutkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmien pääkohdat. Lyhyen yleisen johdannon jälkeen on opinnot kuvattu koulutusohjelmittain. Tutkintoon johtavaa koulutusta esitellään yksityiskohtaisesti myös sähköisessä Soleops -järjestelmässä, jonne pääset PKAMK:n kotisivulta osoitteesta Näiden lisäksi tietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja muusta opiskeluun liittyvästä saat Lukuvuosi-infosta Tämä opas ei sisällä tietoa aikuiskoulutuksesta, eikä ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Näitä esitellään tarkemmin PKAMK:n kotisivuilla ja erillisissä oppaissa. Lukuvuosi-info julkaistaan myös netissä. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT JA NIIDEN RAKENNE Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon seitsemällä koulutusalalla, 20 koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat korkeakoulutusjärjestelmässä ensimmäiseen sykliin. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen tai yliopiston maisteriohjelmiin (ks. kuvio 1). Tutkintojen laajuudet mitoitetaan vuosittaisen työmäärän mukaan, mikä tarkoittaa keskimäärin 1600 tuntia opiskelijan työtä eli noin 60 opintopistettä. Suoritettavien tutkintojen laajuudet ovat 210 op (3½ vuotta), 240 op (4 vuotta) ja 270 op (4½ vuotta). Ammattikorkeakoulututkinnon kokonaisuus muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. OPETUSSUUNNITELMA POHJOIS-KAR- JALAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa annetaan opetusta osana eurooppalaista ja kansallista korkeakoulutusjärjestelmää (kuvio 1). Eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän sisällä on meneillään ns. Bologna-prosessi, jonka tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta korkeakoulutusjärjestelmästä entistä kilpailukykyisempi, helpottaa tutkintojen ja opintojen vertailtavuutta sekä edistää opiskelijoiden liikkumista korkeakoulujärjestelmän sisällä. Koulutuksen ja tutkintojen tavoitteet esitetään järjestelmässä oppimistuloksina eli kompetensseina. Opintojen mitoituksessa käytetään (ECTS )opintopisteitä. Opiskelijalle jokainen opintopiste tarkoittaa käytännössä noin 27 tunnin työmäärää. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman lähtökohtana on opiskelijan ammatillinen kasvu. Opetussuunnitelmat pohjautuvat työelämässä tarvittaviin kompetensseihin (ks. kuvio 2). Ammatillista kasvua ja kehittymistä ohjaavat kullekin lukuvuodelle määritellyt teemat, joilla on kuvattu lukuvuoden aikana saavutettava tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Lukuvuosi jakaantuu opintokokonaisuuksiin ja jaksoihin, joilla on lisäksi omat tarkemmat oppimistavoitteensa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat on esitetty Soleops -järjestelmässä (opetuksen suunnittelujärjestelmä) matriisimuodossa. Matriisissa kuvataan opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun etenemistä kohti tutkinnon kompetensseina määriteltyjä osaamistavoitteita. Oppimisprosessin vaiheistumista on havainnollistettu ammatillisen kasvun etenemistä kuvaavilla vuositeemoilla ja vuosittaisilla osaamistavoitteilla. X = kyseisen osaamisalueen kehittämiseen liittyvä opintojakso. Tässä oppaassa kuvataan syksyllä 2008 opintonsa aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmia. Opetussuunnitelma toimii pohjana opiskelijan henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle, HOPSille, jonka avulla opiskelija suunnittelee opintojensa sisältöjä ja toteutumista, seuraa opintojen etenemistä ja arvioi oman osaamisensa kehittymistä. MONIMUOTOISET TAVAT OPISKELLA Ammattikorkeakouluopintojen opiskelumuotoja ovat lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja ohjattu etäopiskelu. Lähiopetus on aikaan ja paikkaan sidottua opetusta, joka voi sisältää mm. luentoja, ryhmätöitä ja erilaisia harjoituksia. Itsenäinen opiskelu on osaamistavoitteiden suuntaista, omaehtoisuuteen perustuvaa opiskelua, esimerkiksi tiedonhankintaa, oppimistehtävien tekemistä, tentteihin valmistautumista sekä oppimispäiväkirjan ja raporttien laatimista. Ohjatun etäopiskelun aikana opiskelija voi käyttää opettajan ohjausta oman oppimisensa ja opiskelunsa tukena. Opiskelu voi tapahtua yksin, pareittain tai pienryhmissä, ja sisältää samanlaisia työskentelymuotoja kuin itsenäinen opiskelu. Projektioppiminen on työskentelytapa, missä yhdistyvät lähiopetuksen, itsenäisen opiskelun ja ohjatun etäopiskelun työskentelymuodot. Projektiopinnoissa tehdään usein tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Virtuaaliopiskelulla tarkoitetaan viestintä- ja tietotekniikan avulla tapahtuvaa ohjattua etäopiskelua ja itsenäistä opiskelua. Opiskelijan rooli virtuaaliopinnoissa on aktiivisen toimijan rooli, ja tästä syystä virtuaaliopintojakso vaatii vähintään yhtä suurta panostusta kuin osallistuminen perinteiseen opetukseen. Keskeistä on itseohjautuvuus, vastuu omasta oppimisesta sekä vuorovaikutus toisten opiskelijoiden ja opettajan välillä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa käytetään R5 Generation -pohjaista oppimisalustaa Allua, sekä Moodle-ympäristöä. OPISKELIJAOHJAUS Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opiskelija saa ohjausta koko opiskelunsa ajan. Opiskelijaohjauksen tavoitteena on 1) tukea opiskelijaa laatimaan ja toteuttamaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa eli HOPS, 2) kehittää ja tukea opiskelijan itseohjautuvuutta sekä muita opiskelutaitoja, 3) tukea opiskelijan vastuuta opintojen norminajanmukaisesta etenemisestä ja 4) tukea opiskelijan yksilöllistä kasvua kohti ammatillista asiantuntijuutta ja työelämään siirtymistä. Opiskelija saa ohjausta koulutusohjelmien opiskelijaohjaajilta. Ohjausta antavat myös koulutusohjelman opettajatutorit/ryhmävastaavat ja kunkin opintojakson opettajat. Opiskelijatutorit opastavat uutta opiskelijaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Heiltä saa tietoa koko ammattikorkeakoulun, oman alan ja koulutusohjelman käytänteistä (muun muassa opiskeluympäristö, toimintatavat). Opiskelijatutorit ovat joko toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaa uutta opiskelijaa pääsemään kiinni opiskeluun. Kaikilta ohjaukseen osallistuvilta saa tukea joko ryhmässä tai yksilöllisesti, ja heillä on vaitolovelvollisuus luottamuksellisista asioista. Opintotoimiston sekä koulutusohjelmien toimistojen henkilökunta antaa myös neuvoja ja ohjausta opiskeluun liittyvissä asioissa. Kansainväliseen vaihtoon lähtevä opiskelija saa lisäksi ohjausta ulkomaan opintojen suunnitteluun oman koulutusohjelman kv-koordinaattorilta, kansainvälisten asiain toimistosta sekä opiskelijaohjaajilta. Opiskelijalla on käytössään myös muita ammattikorkeakoulun palveluita, kuten opiskelijapalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, sekä virtuaaliopiskelijapalvelut. KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojen aikana. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollista hakeutua opiskelu- tai harjoittelujaksolle ulkomaille (3 12 kk). Ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu partnerioppilaitoksia lähes jokaisesta Euroopan maasta. Lisäksi mahdollisuuksia on myös Afrikan ja Aasian eri maissa. Kansainvälistyä voi myös kotimaassa. Opiskelija voi osallistua ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorointiin, vieraiden kielten opiskeluun sekä vieraskieliseen opetukseen. Joka alalla on oma kv -koordinaattori, joka neuvoo kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa kansainvälistymismahdollisuuksista saa myös kansainvälisten asiain toimistosta ja osoitteesta fi/international/. Ennen vaihtoon lähtöä sovitaan ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettavien opintojen ja harjoittelun yhteensopivuus kotimaassa suoritettavien opintojen kanssa ja tehdään sopimus eli Learning agreement. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sisältävät kieli- ja viestintäopintoja, jotka tukevat muuta opiskelua ja parantavat opiskelijan mahdollisuuksia suoriutua tulevista ammatillisista asiantuntijatehtävistä myös monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä. Ammattikorkeakoulun kieliopintojen perustana on asetus 352/ Kaikilla koulutusaloilla tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielissä. Joissakin koulutusohjelmissa voidaan edellyttää opintoja myös muissa alalla tarvittavissa kielissä. Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi kieltenopetusta koordinoiva Kielipalvelut tarjoaa kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja. Vapaasti valittavissa opinnoissa tarjotaan myös ruotsin ja englannin valmentavia opintojaksoja, joiden tavoitteena on tukea opiskelijan kielitaidon kehit- 4 5 opinto-opas.indd :26:21

5 tymistä sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun varsinaisiin kieliopintoihin osallistuminen edellyttää. Kielipalveluiden toiminnasta ja ammattikorkeakoulussa tarjottavista kieliopinnoista saa lisätietoja Lukuvuosi-infosta ja osoitteesta www. pkamk.fi/kielipalvelut. Kielipalvelujen kotisivuilla on lisäksi mm. hyödyllisiä linkkejä kielten ja viestinnän omaehtoiseen opiskeluun. HARJOITTELU Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu vähintään 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu. Sen aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työyhteisössä ja oman alansa työtehtävissä. Harjoittelu toteutetaan joko useana harjoittelujaksona tai yhtenä jaksona. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella koulutusohjelman osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun aikana opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelupaikoissa tarjoutuu usein myös mahdollisuus työyhteisöä hyödyttävän opinnäytetyön tekemiseen. opiskelijan vapaasti valittavien opintojen sisältö ja laajuus. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutetaan koulutusohjelmien omia ja kaikkien koulutusohjelmien yhteisiä vapaasti valittavia opintoja. Ammattikorkeakoulun yhteisten vapaasti valittavien opintojaksojen tarjontaan pääset tutustumaan ja ilmoittautumaan VAPVAL nettiliittymän kautta. ARVIOINNIN PERIAATTEET Opiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi on kokonaisuus, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointiperusteiden ja -menetelmien valinnan lähtökohtana ovat kyseisen opintojakson tai kokonaisuuden sekä lukuvuoden tavoitteet. Opintojaksojen arviointiperusteet löytyvät tästä oppaasta ja ne esitellään myös opintojakson alussa. Opintosuorituksia arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2) tai käyttämällä hyväksytty/hylätty arviointia. Arvioinnit rekisteröidään WinhaPro järjestelmään ja opiskelija voi seurata omien opintojensa etenemistä WinhaWille opiskelijaliittymän kautta. OPISKELIJAPALAUTE lutusohjelman tavoitteet, tutkinnon rakenne, sisällöt ja usein myös opetusmenetelmällisiä ratkaisuja. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan opintojen alussa, koulutusohjelman opetussuunnitelman pohjalta itselleen laatima ja koulutusohjelmassa hyväksytty suunnitelma opintojen sisällöstä, toteuttamistavasta ja ajoituksesta. HOPSin toteutumista seurataan vuosittain ja sitä tarkennetaan tarvittaessa. Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista, jotka on ryhmitelty tietyn aihealueen tai ongelma-alueen perusteella. Opintojaksot ovat yksittäisiä, erikseen arvioitavia tutkinnon osia. Ne voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoilla voidaan käyttää monenlaisia opiskelu- ja suoritustapoja. Opiskelijan työmäärä kuvataan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Lukuvuoden työmäärä on 1600 tuntia eli 60 opintopistettä. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssi kuvaa yksilön pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit luokitellaan koulutusohjelmakohtaiseen erikoisosaamiseen ja yleisiin työelämävalmiuksiin. Vuositeema kuvaa kunkin opiskeluvuoden keskeisintä tavoitetta ja sisältöä. OPINÄYTETYÖ Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistehtävä tai taiteellinen produktio (toiminnallinen opinnäytetyö) tai soveltava tutkimustyö (tutkimuksellinen opinnäytetyö). Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään aihekokonaisuuteen. Se voi olla osa yksi- tai monialaista, ryhmätyönä tehtävää projektia tai tutkimusta, jolloin on kuitenkin voitava osoittaa kunkin opiskelijan itsenäinen panos opinnäytetyöstä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyönsä aihepiiriin sekä valmiutta tarvittavien tutkimus- ja kehittämismenetelmien hallintaan ja raportointiin. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa ja opetussuunnitelman toteuttamiseen antamalla palautetta sekä opintojaksokohtaisesti että vuosittain kerättävän OPALA-opiskelijapalautteen kautta. Palautetta hyödynnetään kehitettäessä koulutusohjelmien ja ammattikorkeakoulun toimintaa. Tutkinnon suorittamisen aikana opiskelija vastaa neljään kyselyyn: 1. vuonna tulokyselyyn, 2. ja 3. vuonna keskivaiheen kyselyyn sekä opintojen päättövaiheen PKAMK:n omaan ja valtakunnalliseen OPALA lähtökyselyyn. OPA- LA-palaute annetaan vuosittain tammi- ja helmikuun aikana. Kyselyillä kerätään palautetta opetussuunnitelmasta, koulutuksen toteutuksesta, oppimisen ohjauksesta ja osaamisen kehittymisestä. KÄSITTEITÄ VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Opiskelija voi valita tutkintoonsa omia oppimistavoitteita tukevia vapaasti valittavia opintoja omasta tai toisesta koulutusohjelmasta, tai toisesta koti- tai ulkomaisesta korkeakoulusta. Koulutusohjelmajohtajan tulee hyväksyä Tässä opinto-oppaassa käytetään mm. seuraavia käsitteitä:koulutusohjelma on tavoitteellinen ja laaja-alainen opintojen kokonaisuus, joka suuntautuu johonkin ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Opetussuunnitelmassa (OPS) kuvataan kou- 6 7 opinto-opas.indd :26:21

6 Kulttuuriala Graduating student will be awarded the Bachelor of Design (BA) degree. GENERAL DESCRIPTION AND AIMS OF THE DEGREE Professional Profile Core Competencies of the Degree Programme -Industrial design skills -Innovation skills -Technical and material skills General Competencies -General and design communication -Business knowledge -Ability to synthesize knowledge into tangible outcomes Skills supporting professional Development -Learning to learn -Project, research and development skills -Knowledge acquisition and application The programme educates students to become professionals in innovation process and international industrial design. The studies last about four years, 240 ECTS credits, of which approximately one semester is spent studying and working aboard. This design programme is executed together with the International Business programme. Joint teaching, project work and innovation sessions will be organised together with the international business students. The project work will consists of regional development work, Russian market and other global marketing issues and cultural challenges in design. D ART Design Resource Centre provides the design degree programme development projects and collaboration with companies and organizations. The English taught Programme in Industrial Design is based on the notion that design thinking and human-centred approach have meaning across a broad range of industries and problems. This notion is responding to the growing importance of innovative product and service concepts in business. The D ART Design Resource Centre (www.dart.fi) has developed Degree programme in Design Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi group working methods called INNOstudio for fast innovation processes. INNOstudio forms the core of the Industrial Design programme with constant involvement on interdisciplinary projects. These projects provide confidence to use innovation and design skills such as: idea generation, user understanding, analysing, problem definition, conceptualization, synthesis and prototyping on product design and also on non-tangible problems such as private and public services, organisations, strategies and systems. The aim is still to focus in creating tangible outcomes: products, action and service models and services, environments, spaces, and integrated experience scaffolds. This design programme is implemented together with the International Business programme with joint teaching, project work and innovation sessions. The project work will consists of regional developmental work, Russian and other global marketing issues as well as cultural challenges in design. The studies include a compulsory study period abroad. Annual themes 1st year I learn to understand the designer s role and responsibilities in the innovation, product development and design process. I learn an active and independent way of working and I am able to assess my own level of knowledge. I am able to use the learning environment s studios and equipment and to apply them to the basic skills of the profession. 2nd year I understand the meaning of visual culture and my own communication possibilities in it. I can use and develop designer s abilities in professional projects. 3rd year I understand the meaning of design as a function in the activities of companies and other organizations also in the international level. I can work professionally both independently and in teams in the tasks of my specialization choices. 4th year I understand my own professional level of know how and the possibilities of using it in the working life. I have gained designer s professional identity and know how that I can use and develop in the practical work. BASIC STUDIES 50 Innovation as a Career HI10 Individual Development HI Design Basics HI Orientation to Innovation HI InnoStudio 1 HI Business Basics HI12 Functions of a Company HI Essentials of Marketing HI Analysing the Market HI Visual Communication HI13 Presentation Techniques 1 HI Presentation Techniques 2 HI Graphic Design HI Digital Photography HI PROFESSIONAL STUDIES Visual Markets HI20 Design and Brand Management HI Visual History HI Web-Design HI Info Graphics HI Design Practise HI21 Technical Documentation 1 HI Technical Documentation 2 HI InnoStudio 2 HI Material Techniques HI User Interface Design HI InnoStudio 3 HI Design Projects HI22 InnoStudio 4 HI Wood Constructions HI Wood Marketing HI Design Studies HI23 Philosophy of Arts and Science HI Project Planning and Management HI Professional Information HI International Design HI24 International Markets HI Language Studies HI25 Orientation to Professional English HI Affärskontakter I Norden HI Specialisation Studies Abroad HI26 Specialisation Studies Abroad HI Project Studies HI27 Presenting and Reporting Project Work HI Professional Projects HI STUDIES OF THE ORIENTATION OPTION Elective studies OPTIONAL STUDIES PRACTICAL TRAINING Practical Training 4 Practical Training HI THESIS 15 Thesis 5 Thesis HI opinto-opas.indd :26:21

7 Kulttuuriala BASIC STUDIES HI1001 Individual Development, 6 op Learning objectives: The student gains an understanding of what professional skills consist of. The student also understands the significance of both creativity and systematic work as a professional tool and sees individual actions as a part of a bigger operational setting. He/She perceives the design process flow as a whole and understands external factors affecting it, such as ergonomics, ecology, ethics, the aesthetic nature of the product and economy. The student understands the importance of communication and the follow-up of the professional processes as part of professional skills. He/She understands that learning takes place in social interaction and realizes the meaning of commitment in successful learning. The student becomes familiar with the use of different learning aids and methods of the learning environment. Individual study plans and learning aims are set, and individual professional development is assessed. Students share what has been learned. General commitment and personal goals are required. Core content: The student gets acquainted with learning at NKUAS and with its learning environments. The student becomes gets exposure to the professional process and factors in design. The student learns product analysis: functions of a product, product outline and quality. He/She also becomes familiar with the relation between the designer, enterprise, manufacturer, product, target group and the environment. He/She learns to make an analysis of the professional projects and processes in the form of a portfolio. He/She learns presentation and other communication skills as part of the design profession. Each student makes a personal study plan (=HOPS), and becomes familiar with pedagogical choices and methods of the programme: portfolio working and project learning. The concept of professional skills and learning styles are stressed. Exam from the reading material. Prerequisites: Not Required Share of student s workload: Contact lessons concerning learning 40h, contact lessons concerning design profession 40h, independent studies and portfolio work 86h Basis for assessment: Attendance at lessons. Personal study plan. First phase of the portfolio as design professional. Presentation of the portfolio. Results of the reading material exam. Assessment scale: Excellent (5), Very Good (4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), Failed (0) HI1002 Design Basics, 9 op Learning objectives: The student learns different methods and techniques of creation, sketching, designing and prototyping and acquires perceptive skills. The student understands the meaning of process follow-up and critical evaluation of the design task and considers individual design work as a part of professional competence. The student learns to work in workshops by following occupational safety regulations. Core content: Planning and executing the professional process: the structure and working phases of a practical design process, the first design brief, discussing the content of the bases for designing a product, rehearsing the ideation tools, concretising the design idea in drawings and prototypes and discussing the manufacturing of the design. Students construct an individual follow-up and views on product design and manufacturing by compiling a learning portfolio, which is analysed and presented in individual development studies. Ideation and sketching tools are applied in the design process. Concerning prototype production, students learn the machine tools and equipment for hard materials, equipment maintenance, correct working techniques and processing methods (wood, metal and stone), professional vocabulary and concepts. Model Workshop Passport. Prerequisites: Not Required Share of student s workload: Contact teaching: process work 50h, workshop instruction 90h. Independent study: design and prototype process 60h, perceiving practical work, reflecting on the work process and results 13h. Basis for assessment: Design process and results. Mastering the use of machines and equipment, exercises. Assessment scale: Excellent (5), Very Good (4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), Failed (0) HI1003 Orientation to Innovation, 3 op Learning objectives: The student understands the significance of the integrated, multidisciplinary innovation process leading from business ideas to the markets. He/She gains an understanding of the influence different situations and stakeholders have on business at the core of the successful innovation process. The student learns about the innovation process requirements and different methods that can support innovative, interdisciplinary product and service development. The student learns how to use some of these in practice. He/She acquires practical experience from an interdisciplinary product as well as service concept innovation considering social, technological and economical possibilities. Core content: The definitions and meanings of interdisciplinary innovation activities in the contemporary market situation. Product and service concepts and other complex business solutions. Innovation process structure and requirements supporting new solutions. Ideation, future-orientated and user-centred methods of innovation. Practical interdisciplinary innovation exercises. Prerequisites: Not Required Share of student s workload: Contact teaching: theoretical basics 14h, innovation exercises 20h, reading material 20h, reflecting on the basis of the theoretical knowledge and reporting the reflections 26h. Basis for assessment: Assignments and participation in group work. Assessment scale: Excellent (5), Very Good (4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), Failed (0) HI1004 InnoStudio 1, 5 op Learning objectives: The student deepens his/her knowledge of joint innovation and the application of innovation and design methods in an InnoStudio workshop. The ideas of the studio are carried on to design work and prototype workshops. Core content: InnoStudio workshop. Practical design and modelling techniques, working methods for different materials. Prerequisites: Design Basics Share of student s workload: Basis for assessment: Professional attitude, commitment, attendance, results of the design process and modelling. Assessment scale: Excellent (5), Very Good (4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), Failed (0) HI1200 Functions of a Company, 5 op Learning objectives: Students know the basic functions of a company as well as differences depending on the business fields. Students understand the role of the functions in a business and have the basic knowledge to assess potential business ideas for entrepreneurship. The student improves on his/her oral and written communication skills in basic business situations. The student practises new vocabulary and learns and uses language actively for continuous self-study. The student learns basic word processing skills and how to make Power Point presentations. He/She learns how to use network resources including any necessary Internet skills. Core content: Product development, purchasing, production, marketing, logistics, insurance, funding, accounting, human resource management, business environment, business idea (e.g. markets, competition), the SWOTanalysis of the idea. CV and application, introduction to business correspondence, face-toface and telephone communication, customer service situations in different types of companies, business texts. Power Point, Word, search engines. Students are required to interview business directors/managers to write a report for Introduction to Business English. Prerequisites: Share of student s workload: Introduction to Business: 55h, Introduction to Business English: 54h, Introduction to Computing: 24h (Total 133h) Basis for assessment: Introduction to Business: exam 40%, report 40% and active participation during contact lessons 20%. Introduction to Business English: exam 40%, active participation 40%, self study assignment 20%. Introduction to Computing: pass/fail Assessment scale: Excellent (5), Very Good (4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), Failed (0) HI1201 Essentials of Marketing, 3 op Learning objectives: Students understand the modern way of thinking in marketing and know how to market according to it. They also learn how to use different competition factors in different business fields and environments. Core content: Customer relationship management, strategic planning and marketing process, marketing environment, marketing research and information systems, social responsibility and marketing ethics, consumer and business buyer behaviour, market segmentation, targeting and positioning, product and product development, pricing, distribution channels, integrated marketing communication sales promotion, advertising, personal selling and public relations, marketing planning opinto-opas.indd :26:21

OPINTO-OPAS 2007. Syksyllä 2007 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2007. Syksyllä 2007 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2007 Syksyllä 2007 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2007 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet Course Arrangements 2017 see the home page at https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=13403 Taneli Riihonen 20.02.2017 Anyone not understanding

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä,

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Konseptien havainnollistaminen Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi 23.3.2005 Vaihe Amount of active components Briefing Project plan User research User

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus Peliosaamisen koulutuskokonaisuus University of Tampere / SIS / TRIM Game Research Lab Frans Mäyrä, frans.mayra@uta.fi PhD, Professor of Hypermedia, esp. Digital Culture and Game Studies GameLab history

Lisätiedot

Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet

Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet Marjatta Huhta Marjatta Huhta, Proflang 2015 1 Esityksen pääväite Ammattikielen ja viestinnän opettajalla on hyvin laaja osaamisalue Siksi kielten

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme in International Business Thesis Spring 2012 Mira Valkjärvi Weimu You Lahti University of Applied Sciences Degree

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 13.9.2017 Marko Keskinen & Maija Sihvonen ENSURING A SUSTAINABLE & FUNCTIONING SOCIETY

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille Lahden Ammattikorkeakoulu 216-217 2.3.216 Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 216-217 kaikille LAMKin opiskelijoille Tunnus Nimi 1 v Op yht KEYVV16-11 Kaikille yhteinen täydentävä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Augmented Reality (AR) in media applications

Augmented Reality (AR) in media applications Augmented Reality (AR) in media applications Maiju Aikala, Tatu Harviainen, Pekka Siltanen & Caj Södergård VTT Technical Research Centre of Finland Research questions Is it possible to create more addictive

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo KOULUTUSTIEDOTE 1(6) ISTQB ADVANCED TEST MANAGER Kuvaus ja tavoite ISTQB Advanced level -sertifikaattiin valmentava koulutus (5 pv) ja sertifikaattikoe (3 h 45 min). Koulutus sisältää kahden päivän Core-osuuden

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot