Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo"

Transkriptio

1 2011 VUOSIKERTOMUS

2 Sisällys Katsaus toimintavuoteen Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon sektorin edunvalvonta...9 Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta...10 Yksilöedunvalvonta...10 Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta...10 Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen...11 Koulutuspolitiikka Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ammattijärjestö. Kasvavaan liittoomme kuuluu 25 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on yli jäsentä. Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Jäsenkunta Järjestöorganisaation ja yhteistyön kehittäminen Jäsenrekisterin ja jäsenpalvelun kehittäminen Opiskelijatoiminta Aluetoiminta Koulutustoiminta...17 Jäsenedut Tutkimustoiminta Viestintä Markkinointi Hallinto...23 Henkilöstö...24 Jäsenyhdistykset...26 Huomionosoitukset...26 Akavan Erityisalat ry:n hallitus...27 AEK-Koulutussäätiön apurahat...28 Tilinpäätös Akavan Erityisalat ry Puhelin Faksi (09) Maistraatinportti 4 A, 6. krs Helsinki Akavan Erityisalat ry Taitto Olli Luotonen Star-Offset Oy Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

3 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2011 L iiton strategian tavoitteet ovat edunvalvonnan kehittäminen ja vahvistaminen, jäsenmäärän kasvattaminen, viestinnän, liiton palveluosaamisen, yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden kehittäminen sekä osaamisen, asiantuntijuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen. Edunvalvonnan kehittäminen ja vahvistaminen Keskeisin hanke toimintavuotena oli luottamusmies- ja henkilöstöedustusjärjestelmän kehittäminen viestinnän, koulutuksen ja verkostoitumisen keinoin. Toimintavuotena käytiin myös liiton edustamien eri alojen työehtosopimusneuvotteluja sekä keväällä että syksyllä laaditun raamisopimuksen puitteissa. Akavan Erityisaloilla oli mahdollisuus vaikuttaa akavalaisiin raamisopimusta koskeviin kannanottoihin, koska liitolla on kasvaneen kokonaisjäsenmääränsä myötä erittäin hyvä edustus Akavassa ja sen neuvottelujärjestöissä. Yksityissektorin alainen SOPU-ryhmä perustettiin kehittämään edunvalvontaa aloille, joissa ei ole työehtosopimusta tai joissa jäsenkunta on vieraiden työehtosopimusten piirissä. Lisäksi panostettiin jäsenkunnan ammatillista edunvalvontaa suunnitteleviin ja koordinoiviin ryhmiin, kuten yksityissektorin edunvalvonnan järjestöryhmään ja kuntasektorin KVTEStaustaryhmään. Edunvalvonnallista ammattialakohtaista perusteluaineistoa tuotettiin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa useille liiton ammattialoille. Liitto julkaisi myös mentorointioppaan itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrittäjille. Uutta edunvalvonnassa oli toimintavuonna myös yliopistojaosto, joka perustettiin vahvistamaan yliopistosektorilla työskentelevien edunvalvontaa. Edunvalvontaa tuli vahvistamaan myös uusi ammattiryhmä, kun Suomen Suuhygienistiliitto SSHL liittyi Akavan Erityisaloihin. Jäsenmäärän kasvattaminen HYVIN- VOINTI- VAALIT Arjen hyvinvointi kasvaa kulttuurista Liiton kokonaisjäsenmäärä ylitti toimintavuonna jäsenen rajan. Vuotta kokonaisuutena tarkasteltaessa liitto kasvoi edelleen Akavan kärkitahtia. Alkuvuodesta 2011 kasvu ei ollut tavoitellun mukaista, mutta tilannetta korjattiin nopeasti suuntaamalla markkinointia uudelleen. Jäsenkasvua toi myös uusi jäsenyhdistys, Suomen Suuhygienisti liitto. Loppuvuodesta jäsenhankinta painottui opiskeleviin jäseniin, mikä vaikutti maksavien jäsenten määrän hitaampaan kehitykseen. Viestinnän kehittäminen ja vahvistaminen Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat Jäsenviestintää vahvistettiin monin tavoin. Neuvottelukierrosta koskeva viestintä oli aiempaa runsaampaa ja sen ajankohtaisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Pääkanavina olivat edelleen nettisivusto ja lehti, joiden lisäksi panostettiin uutiskirjeisiin. Sopimusviestinnän tehostaminen näkyy myönteisesti tuoreen jäsentyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Yhteenveto-lehti ilmestyi kuusi kertaa teemoinaan erityisesti edunvalvonnan taustoittaminen ja liiton palvelujen ja toiminnan esittely. Viestinnässä käytettiin myös l ehden liitemahdollisuutta ja jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä tehtyjä ammattialakohtaisia julkaisuja. Liiton kuukausittainen Liitto järjesti keväällä 2011 yhdeksän paikkakunnan eduskuntavaalikiertueen arjen hyvinvoinnin teemalla. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

4 uutiskirje vakiinnutti asemansa nousten keskeisempään asemaan jäsenviestinnässä. Lisäksi yhteisakavalaiset tiedotteet jaettiin sektorikohtaisesti jäsenkunnalle ja uutena joukossa oli yliopistosektorin Yliote-tiedote. Ulkoisen viestinnän keskeisimmät toimenpiteet liittyivät kevään eduskuntavaalikiertueeseen ja Akavan puheenjohtajavaaliin, jossa liitolla oli oma ehdokas. Vuoden mittaan eri mediatapahtumien ja kannanottojen läpimenoa seurattiin ja saavutetussa mediajulkisuudessa onnistuttiin verrattain hyvin. Sisäistä viestintää tehostettiin laajentamalla liiton intranetin, Avaimen käyttöä siten, että liiton aktiivitoimijoiden käytössä on aina ajantasainen liiton toimintaa ohjaava tieto. Liiton palveluosaamisen kehittäminen Liiton hyvä asiakasyhteistyö suhteessa jäsenyhdistyksiin ja jäsenkuntaan sekä osaaminen ja laatu olivat palveluosaamisen painopisteitä. Lisäksi palveluiden tavoitettavuuden parantaminen oli kes keistä toimintavuonna sekä edunvalvonnassa että jäsenpalveluissa. Tuore jäsentyytyväisyystutkimus osoittaa, että palveluosaamisen eri osatekijöissä tapahtui edistystä. Jäsenkunnan mielikuva Akavan Erityisaloista asiantuntevana ja ammattitaitoisena liittona on parantunut entisestään. Myös tyytyväisyys liiton tar joamiin eri palveluihin on pääosin lisään tynyt. Lisäksi liiton edunvalvonnan tavoitettavuus on parantunut. Yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden kehittäminen Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyön kehittäminen on ollut toimintavuoden keskeinen painopiste. Tavoitteena on ollut hioa vuorovaikutteisuutta ja yhteisiä toimintatapoja muun muassa liiton opiskelijatoiminnassa ja markkinoinnissa. Toimintavuonna aloitti uusi järjestötoimikunta, joka perustettiin kehittämään ja valmistelemaan liiton järjestötoimintaa ja sisäistä yhteistoimintaa vuonna 2010 laaditun Yhteistoiminnan periaatteet -käsikirjan hengessä. Liiton ulkoisia sidosryhmäsuhteita hoidettiin Akavan ja neuvottelujärjestöjen edustusten kautta sekä liiton omalla aktiivisella toiminnalla. Toimintavuonna 2011 vahvistettiin erilaisia sidosryhmäsuhteita ja haettiin liitolle näkyvyyttä muun muassa eduskuntavaalikiertueen kautta sekä osallistumalla Akavan puheenjohtajavaaliin. Myös liiton perinteinen sidosryhmätilaisuus oli aiempien vuosien tapaan hyvin suosittu. Osaamisen, asiantuntijuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen Liiton henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämistä suunnattiin toimintavuonna vastaamaan paremmin liiton palvelutuotannon tarpeita ja muun muassa osaa toimenkuvista muutettiin. Lisäksi kiinnitettiin huomiota toimisto-organisaation toimivuuteen ja selkiytettiin operatiivista johtamista. Strategian mukaisesti liitolle on myös laadittu prosessimallit eri toimintoihin. Liiton henkilökuntaa koulutettiin säännönmukaisesti ottamalla huomioon ammattitaidon ja oman kehittymissuunnitelman mukaiset tarpeet. Lisäksi toimintavuonna järjestettiin yhteisiä ja tiimikohtaisia koulutus- ja kehittämispäiviä. Työhyvinvoinnin vahvistamisen ja kehittämisen osalta vuonna 2011 toteutettiin liiton henkilökunnalle Parempi työyhteisö -kysely yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Kyselyn tulokset otetaan huomioon työhyvinvoinnin vahvistamisessa ja kehittämisessä. Vuoden 2011 aikana päivitettiin myös liiton erilaiset käytänteet ja ne koottiin henkilökunnan käsikirjaan Hyvää työpaikkaa rakentamassa. Vuonna 2011 liiton henkilökunnalle järjestettiin myös virkistysmatka työyhteisöllisyyden merkeissä kannustukseksi ja kiitokseksi hyvästä työstä. Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja 4 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

5 YKSITYISSEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen yksityissektorin edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunta, joka kokoontui viisi kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunnan työssä painottuivat sopimuksettomilla aloilla työskentelevien jäsenten edunvalvonta sekä henkilöstöedustusjärjestelmän haasteet. Työmarkkinavuotta 2011 leimasivat työehtosopimusneuvottelut, joita käytiin sekä ns. raamisopimuksesta keskusjärjestötasolla että liittokohtaisesti. Akavan Erityisalat osallistui neuvottelutoimintaan yksityissektorilla neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta ja kävi myös omia työehtosopimuksiaan koskevia neuvotteluja. Alakohtaiset neuvottelut raamisopimuksesta vaativat myös liiton jäsenkuntaa koskevia työtaistelutoimenpiteitä teknologiateollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla ja rahoitusalalla. Liiton jäsenkunta pääsi lopulta kattavasti raamisopimuksen piiriin, ja yleiskorotusten voi arvioida turvaavan hyvin jäsenistön palkkakehitystä. Liitto neuvotteli toimintavuoden aikana Viittomakielialan Osuuskunta Vian, yksityisen museoalan ja Flybe Nordicin (entinen FinnComm) työehtosopimuksista, joista viime mainittu neuvoteltiin ensi kertaa liiton nimissä. Yksityisellä museoalalla saavutettiin merkittävä työvoitto, kun alan työehtosopimus vahvistettiin yleissitovaksi. Yleissitovuuden vahvistamislautakunta antoi asiasta päätöksen ja päätös tuli voimaan takautuvasti. Liitto neuvotteli myös yhteistyössä Suomen Journalistiliiton kanssa AVkäännösalan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Neuvottelut kariutuivat osittain, mutta tuloksena syntyi yrityskohtainen työehtosopimus Pre-Text Oy:n kanssa. Liittoon liittyi uusi yksityisellä terveyspalvelualalla toimiva ryhmä Suomen Suuhygienistiliiton liittymisen myötä. Yhdistyksen jäsenkunnasta kolmasosa työskentelee yksityissektorilla. Yksityissektorin Inspiraatiopäivä kokosi toimintavuoden toukokuussa jäseniä yhteiseen koulutusja työelämätapahtumaan. Nyt kolmannen kerran järjestetyn päivän teemana oli Oman osaamisen rajoja rikkomassa. Jäsenet yksityissektorilla Vuoden 2011 lopussa jäsentä. Jäseniä kymmenillä eri sopimusaloilla. Suuri osa jäsenkunnasta ilman työehtosopimuksen suojaa. YTN järjesti sopimusalojensa luottamusmiehille koulutusta ja mukana oli myös liiton henkilöstöedustajina toimivia jäseniä. Yksityissektorin luottamusmiehiä osallistui myös Akavan Erityisalojen syysliittokokouksen yhteydessä järjestettyyn luottamusmiesseminaariin. Toimintavuonna perustettiin erityisesti sopimuksettomien tai vieraiden työehtosopimusten piirissä olevien jäsenten edunvalvonnan kehittämiseen tähtäävä SOPU-hanke työryhmineen. Työllä tähdätään toisaalta työehtosopimustoiminnan tehostamiseen ja toisaalta yksittäisten jäsenten edunvalvontatietoisuuden parantamiseen koulutuksen, tiedottamisen ja aluetoiminnan keinoin. Kuva: Markku Ojala Akavan Erityisalojen vuosikertomus

6 Järjestöissä työskentelevien jäsenten am matillista edunvalvontaa koordinoiva liiton oma järjestöryhmä jatkoi toimintaansa. Liitto hyödynsi keväällä valmistuneen yksityissektorin työmarkkinatutkimuksen tuloksia. Tuloksissa näkyi taantuma ja sen seurauksena käydyt yt-neuvottelut jäsenten työpaikoilla. Uusi työmarkkinatutkimus toteutettiin loppusyksystä osana YTN:n yhteistä tutkimusta. YTN-toiminta Akavan Erityisalat jatkoi toimintaansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edunvalvonta kentässä. Liiton resursseja kohdennettiin liiton jäsenkunnan kannalta keskeisille aloille kuten järjestösektorille, käännösalalle ja kaupan alalle. Liiton asiamiehet toimivat vastaavina asiamiehinä järjestö- ja käännösaloilla. YTN:n hallitus kokoontui 20 kertaa vuoden aikana käsittelemään sopimustilannetta. Liitolla on YTN:n hallituksessa puheja läsnäolo-oikeus. YTN Järjestösektorilla jatkettiin työehtosopimuksiin tähtäävää työtä opiskelijajärjestöissä tuloksena muun muassa talokohtainen sopimus Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle ja alakohtainen sopimus ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille. YTN pyrki aktiivisesti myös sopijaosapuoleksi sosiaalialan järjestöjä koskevaan työehtosopimukseen. Sopimuksettomille järjestöille valmisteltiin yleissopimusta, johon järjestöt voisivat liittyä liityntäpöytäkirjoin. Toiminta YTN:n käännösalalla jatkui haasteellisena. Käännösalalla ei ole alakohtaista työehtosopimusta ja suuri osa työnantajista on järjestäytymättömiä. Liitto päättikin loppuvuodesta irrottautua alan YTN-toiminnasta ja siirtää siihen kohdistettua työpanosta omaan, vuonna 2012 perustettavaan ammatilliseen edunvalvontaryhmään. Sopimusalalla saavutettiin YTN:lle uusi yrityskohtainen työehtosopimus Lionbridgeen. Kaupan alalla YTN:n pyrkimykset edistää sopimustoimintaa kilpistyivät edelleen työnantajan vastustukseen ja alan huonoon painostusvalmiuteen. Alan toiminta painottui kenttätyöhön. YTN:n eri sopimusalojen piirissä olevien jäsenten viestintää hoidettiin liiton omien kanavien lisäksi YTN:n alakohtaisilla Extratiedotteilla, joista järjestö- ja käännösalan tiedotteet toimitettiin liitossa. Tiedotteiden vastaavana toimittajana toimi liiton asiamies. KUNTASEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta, joka kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunnan painopisteinä olivat neuvottelukun tatyön kehittämisen lisäksi sopimustavoitteiden asettaminen, tulosten arviointi, tilasto- ja tutki mus työ sekä järjestövalmius. Kuntasektorilla oli toimintavuonna kahdet sopimusneuvottelut, joihin liitto osallistui Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n toimielinten kautta. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ) palkankorotuksista vuodelle 2011 päästiin sopuun helmikuussa. Syksyn sopimusneuvotteluihin vaikutti lokakuussa sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus, jonka mukainen neuvottelu tulos saavutettiin kuntaalalle marraskuussa. Uusi KVTES-sopimus on voimassa helmikuun 2014 loppuun. Molempia neuvottelukierroksia arvioitaessa todettiin neuvottelutavoitteiden asettamisen toimineen hyvin sekä tiedottamisen ja JUKOn valmistelutyön onnistuneen. Liiton jäseniä pyrittiin saamaan JUKOn luottamusmiehiksi keväällä 2011 toimitetuissa kuntasektorin luottamusmiesvaaleissa. Tiedotusta lisättiin ja luottamusmiesten toimintarahasta tehtiin aloite. Liiton luottamusmiesten määrä elokuussa alkavalla uudella kaudella pysyi edellisen kauden tasolla. Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEAn, VAKAVAn ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteistyönä. Kuntasektorin luottamusmiehiä osallistui myös Akavan Erityisalojen syysliittokokouksen yhteydessä järjestettyyn luottamusmiesseminaariin. Liiton ja yhdistysten toimihenkilöiden KVTES-taustaryhmässä valmisteltiin vuoden aikana ammattialakohtaisia esittelyaineistoja, joiden tarkoituksena on toimia Jäsenet kuntasektorilla Vuoden 2011 lopussa jäsentä. Jäsenet pääosin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. ammattien perustelu- ja esittelyaineistona jäsenille, luottamusmiehille ja paikallisille päättäjille. Aineistot tuotettiin museo-, kirjasto-, toimintaterapia-, kulttuuri-, käännös-, viestintä- ja nuorisopalveluista. Lisäksi taustaryhmässä käsiteltiin sopimusneuvottelujen tavoitteenasettelua ja muita yhteisiä edunvalvontahankkeita. Liitto sai toimintavuoden alussa kuntasektorin edunvalvonnan piiriin uuden ammattiryhmän, kun Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyi liittoon vuoden 2011 alussa. Suuhygienistiliiton jäsenistä 3/5 on työssä kuntasektorilla. Liitto käynnisti 6 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

7 uuden liiton kanssa muun muassa kuntasektorin suuhygienistien tehtävät ja niiden vaativuus -ohjeistuksen valmistelun. Kuntasektorille valmistunutta liiton työmarkkinatutkimusta analysoitiin kunta-alan työolobarometria hyödyntäen. Palkkatietoja päivitettiin yhdeksästä kuntasektorin ammattinimikkeestä. Toiminta JEAssa ja JUKOssa Akavan Erityisalat toimii JUKOssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. JEA:n kuntaryhmällä oli toimintavuoden aikana 11 kokousta. Liiton edustaja toimii JEAn kuntaryhmän puheenjohtajana, JUKOn kunnan neuvottelukunnassa, KVTES-jaoston varapuheenjohtajana, KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmässä, tekniikan jaostossa, paikallistyöryhmässä ja koulutustyöryhmässä sekä JUKOn edustajana pääsopijajärjestöjen tuloksellisuuden seurantaryhmässä. Keskeisiä teemoja JUKOn toimielimissä olivat neuvottelukierroksen arviointi ja siitä tehdyt johtopäätökset, uuteen neuvottelukierrokseen valmistautuminen, JUKOn jäsenten asema kuntien säästötoimissa ja järjestövalmiuden kehittäminen. Kuntasektorin jäsenille tiedotettiin liiton omien kanavien lisäksi 12 akavalaisen liiton yhteisellä Kuntatiimi-tiedotteella. Julkaisu toimitettiin Akavan Erityisaloissa ja liiton kuntasektorin asiamies toimi sen vastaavana toimittajana. Liiton KVTES-taustaryhmässä valmisteltiin edunvalvonnan perusteluaineistoa eri ammattialoista. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

8 VALTIOSEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtiosektorin neuvottelukunta, joka kokoontui 11 kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunnan työssä painottuivat oman toiminnan kehittämisen lisäksi valtiosektorin muutostilanteiden seuranta ja sopimusneuvottelujen edistäminen. Valtiosektorilla käytiin vuonna 2011 kahdet sopimusneuvottelut, joihin liitto osallistui Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toimielinten kautta. Helmikuussa saavutettiin neuvottelutulos muutosturvasta ja vuoden 2011 palkankorotuksista. Syksyllä syntyi raamisopimuksen mukainen sopimus ajalle Jukolaisittain sopimus arvioitiin valtiosektorille varsin hyväksi. Virka- ja työehtosopimuksiin saatiin myös joitakin tekstiparannuksia kuten ulkomaan matkapäiväkorvaus. Lukuisia asioita viedään eteenpäin tulevalla sopimuskaudella selvitys- ja työryhmätyöskentelyn kautta. Järjestövalmiutta kehitettiin jukolaisena yhteistyönä ja liiton edustajat olivat Jäsenet valtiosektorilla Vuoden 2011 lopussa jäsentä. Kaikki jäsenet valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä hallinnonalaja virastokohtaisten virka- ja työehtosopimusten piirissä. mukana valtion keskuslakkotoimikunnassa ja muissa valmisteluryhmissä. Valtiosektorin työmarkkinatutkimus valmistui keväällä 2011 ja sen tuloksia käsiteltiin eri yhteyksissä liitossa jäsenkunnan edunvalvonnan kehittämiseksi. Syksyllä 2011 toteutettiin uusi valtiosektorin työmarkkinatutkimus omana kyselynään. Toiminta JEAssa ja JUKOssa Liitto osallistuu JUKOn toimintaan osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. JEAn valtiosektorin asiamiehet kokoontuivat toimintavuoden aikana kymmenen kertaa pääasiassa käsittelemään JUKOn valtion neuvottelukunnan työtä erityisesti valtionhallinnon muutostilanteisiin liittyen. JUKOn valtion neuvottelukunta kokoontui 15 kertaa käsittelemään uusia palkkausjärjestelmiä, neuvottelutavoitteita ja neuvottelutilannetta. Liiton valtiosektorin asiamies toimi JUKOssa valtion neuvottelu kunnassa. Lisäksi asiamies toimi muun muassa JUKOn edustajana OKM:n hallinnon alalla sekä JUKOn edustajana VM:n ja pääsopijajärjestöjen palkkaustyöryhmässä. Valtiosektorin asiamies toimi myös JUKOn neuvottelijana AVIen ja ELYjen palkkausjärjestelmäuudistuksessa. Liiton valtiosektorin asiamiestyöstä suurimman osan muodosti toimintavuonnakin toimiminen JUKOn ns. kummiasiamiehenä kymmenessä virastossa. Poikkeuksellisen paljon työllisti loppuvuodesta Museo virasto, jossa käynnistyivät yt-neuvottelut henkilöstösäästöjen tekemiseksi. Valtion taidemuseossa perustettiin työryhmä museon säätiöittämiseksi. AVI- ja ELY-keskuksissa työstettiin koko vuosi palkkausjärjestelmäkysymyksiä ja virkasiirtoja. Kotuksessa toteutettiin organisaatiouudistus ja Niuvanniemen sairaalassa ratkottiin työsuojelukysymyksiä. JUKOn luottamusmiehinä toimivia Akavan Erityisalojen jäseniä osallistui sekä JUKOn järjestämiin luottamusmiesten perus- ja jatkokursseihin että JEA/Vakavan järjestämiin luottamusmiesten neuvottelupäiviin. Valtiosektorin luottamusmiehiä osallistui myös Akavan Erityisalojen syysliittokokouksen yhteydessä järjestettyyn luottamusmiesseminaariin. Akavan Erityisalat tiedotti jäsenille valtiosektorin toiminnasta liiton omien kanavien lisäksi JEAn jäsenliittojen yhteisellä Keppi ja porkkana -tiedotteella. Tiedotteen tekemisestä vastasi toimintavuonna Suomen Lakimiesliitto. Kummivirastot 2011 Liiton asiamies toimi akavalaisten kummiasiamiehenä seuraavissa virastoissa: Ilmailuhallinto Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Valtioneuvoston kanslia Arkistolaitos Sisäministeriö (2. kummina) Suomen Elokuva-arkisto Sisäasiainministeriön poliisiosasto (2. kummina) Museovirasto Opetusministeriö Valtion taidemuseot Opetushallitus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 8 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

9 YLIOPISTOSEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen yliopistosektorin edunvalvontaa koordinoi vuonna 2011 valtion neuvottelukunnan alaisuuteen perustettu yliopistojaosto, joka kokoontui neljä kertaa toimintavuoden aikana. Tämän oman erillisen jaoston perustaminen oli tarpeen, koska yliopistouudistusten yhteydessä yliopistot irrotettiin valtiosta ja ne ovat nyt itsenäisiä julkis oikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Yliopistoja edustaa sopimusneuvotteluissa Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluva Sivistystyönantajat ry. Työnantajamuutoksen jälkeenkin akavalaisesta sopimustoiminnasta vastaa edelleen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Yliopiston neuvottelukunta käsitteli toimintavuoden aikana kokouksissaan sektorin järjestöllistä valmiutta ja neuvottelutavoitteita vuodelle Keskeistä tavoitteissa oli jäsenten palkkauksellisen aseman parantaminen. Tärkeä edunvalvonnan tavoite yliopisto - sektorilla oli toimintavuonna myös luotta - musmiestoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on saada jukolainen luottamus miestoiminta koskemaan entistä paremmin myös yliopistojen muuta henkilöstöä, johon ryhmään Akavan Erityis alojen jäsenyhdistysten jäsenet muun muassa palkkausjärjestelmän osalta usein määritellään. Yliote on uusi, akavalaisten liittojen yhteinen jäsentiedote, joka alkoi ilmestyä vuonna Jäsenet yliopistosektorilla Vuoden 2011 lopussa jäsentä. Kaikki jäsenet yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä. Toimintavuoden aikana yliopistojaosto käsitteli kokouksissaan myös sektorilla työskentelevien työmarkkinatutkimuksen tuloksia ja koulutuspoliittisia asioita. Yliopistosektorille syntyi syksyllä työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos, joka on voimassa asti. Sopimus palvelee melko hyvin Akavan Erityisalojen jäsenkunnan tarpeita. Vuonna 2011 alkoi ilmestyä akavalaisten liittojen yhteinen Yliote-tiedote, jolla myös Akavan Erityisalojen yliopistosektorin jäsenille lähetetään ajankohtaista tietoa sektorin sopimus- ja neuvottelutilanteesta. Tiedote toimitetaan Luonnontieteiden Akateemisten Liitossa. KIRKON SEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen kirkon sektorilla työskentelevien jäsenten edunvalvontaa koordinoi liiton valtiosektorin neuvottelukunta. Edunvalvontaa hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta. Kirkon sektorille hyväksyttiin marraskuun lopulla virka- ja työehtosopimus, joka on voimassa asti. Sopimuksen palkankorotukset ovat raamisopimuksen mukaiset. Kirkon sektorin jäsenten yhteydenotot liittoon koskivat erityisesti kirkon palkkausjärjestelmää ja siihen perustuvaa tehtävän vaativuuden arviointia sekä tehtäväkohtaisen palkanosan määrittämistä. Jäsenet yliopistosektorilla Vuoden 2011 lopussa 163 jäsentä. Kaikki jäsenet kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

10 AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa koordinoiva toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Toimikunnalle laadittiin toimintaohjelma, jonka osioita olivat yrittämisen haasteet ja riskit, kohderyhmät, edunvalvonta, jäsenhankinta ja jäsenpito sekä vaikuttaminen ja viestintä. Toimintavuoden aikana laadittiin esitykset mentorointia koskevan jäsenedun sisällöksi. Lisäksi toimikunta kartoitti kyselyllä jäsenistön kiinnostusta yrittäjien työhyvinvointia koskevaan hankkeeseen ja käynnisti selvitystyön hankkeeseen liittyen. Ammatinharjoittajajäsenille suunnattiin liikunnallinen jäsen- ja verkostoitumistilaisuus sekä kolme koulutustilaisuutta. Palkan saaja- ja opiskelijajäsenille järjestettiin Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja? -koulutustilaisuuksia. Yrittäjien ja ammatinharjoittajien mentorointiopas julkistettiin tammikuussa. Pää- tai sivutoimisina ammatinharjoittajina tai yrittäjinä työskenteleviä jäseniä oli vuoden 2011 lopussa 647. Toimintavuoden aikana osallistuttiin Itsensä työllistäjien työryhmän toimintaan. Työryhmä oli edustettuna myös TEM:n asettamassa työryhmässä, jonka tarkoituksena on työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muutostrendin selvittäminen ja kehittäminen. Työryhmässä olivat keskeisesti esillä näennäisyrittäjyyteen liittyvät ongelmat, itsensä työllistäjien määrittely sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden saaminen itsensä työllistäjille. Edunvalvontaa hoidettiin lisäksi toimimalla Akavan elinkeinopoliittisessa toimikunnassa (EPO) ja Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaostossa (AYJ). A kavan Erityisalojen lakimiehet ja asiamiehet vastaavat jäsenten yksilöedunvalvonnasta. Toimintavuonna jäsenet tarvitsivat neuvontaa erityisesti yt-neuvotteluihin ja niitä seuranneisiin irtisanomisiin, työaikakysymyksiin ja palkkasaataviin liittyvissä asioissa. Myös raskauteen ja perhevapaiden käyttöön liittyvät kysymykset ja perhevapailta töihin paluu koskettivat jäsenistöä. Työssä jaksaminen, työpaikkakiusaaminen ja muut YKSILÖEDUNVALVONTA työhyvinvointia koskevat ongelmat nousivat enenevässä määrin esille yhteydenotoissa. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnassa olivat keskeisesti esillä saatavien perintää koskevat asiat sekä alihankintasopimuksiin ja toimeksiantosopimuksiin liittyvät kysymykset. Jäsenistö on vakuutettu työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa, ja työttömyyskassan etuuksiin liittyvissä kysymyksissä jäsenet ottavat yhteyttä suoraan työttömyyskassaan. Erko kehitti toimintavuonna omaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Liitto tarjoaa jäsenkunnalle myös yksilöllistä tilastollista palkkaneuvontaa, joka perustuu liiton ja jäsenyhdistysten palkkatutkimuksiin ja -suosituksiin. Jäsenkunnan käytössä on myös liiton nettisivuilla oleva vuosittain päivitettävä palkkapuntari. Olennainen osa palkkaneuvontaa oli valmentaa jäsentä neuvottelemaan palkastaan. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA K ansainvälistä toimintaa Akavan Erityisalat hoitaa pääsääntöisesti Akavan kautta, joka on jäsenenä useassa kansainvälisessä edunvalvontaorganisaatiossa. Liiton toiminnanjohtaja osallistui Akavan edustajana muun muassa tammikuussa Brysselissä palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnionsin järjestämänään seminaariin. Suoraan Akavan Erityisalat toimii Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen 10 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011 EU-järjestössä FIPSU ry:ssä, jossa liitolla oli toimintavuonna edustus järjestön hallituksessa ja sihteeristössä. Fipsu ry:n vuoden 2011 painopisteenä oli eurooppalaisten ammattijärjestöjen solmiman Kolmannen osapuolen väkivallan torjunnan suuntaviivat -asiakirjan suomentaminen ja paikallinen hyödyntäminen yhdessä työnantajaliittojen kanssa. Fipsu ry:ssä valmisteltiin myös muun muassa seuraavana vuonna toteutettavaa selvitystä julkisesti ja yksityisesti tuotettujen palveluiden suhteesta. Liitto oli toimintavuonna mukana Akavan ja neljän muun akavalaisen liiton Intia-hankkeessa, joka toteutettiin yhdessä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin kanssa. Hankkeessa keskityttiin Intiassa toimivien suomalaisyritysten yhteiskuntavastuuseen, ja siihen kuului muun muassa opinto- ja tarkastusmatka Intiaan.

11 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN T oimintavuoden keskeisimmät yhteiskunnallisen edunvalvonnan hankkeet olivat liiton Akavan puheenjohtajavaaliin ja eduskuntavaaleihin liittyvät kampanjat. Akavan Erityisalat asetti toimintavuonna ensi kertaa oman ehdokkaansa Akavan puheenjohtajavaaliin. Liiton ehdokas oli toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. Keväällä 2011 käyty vaali toimi myös merkittävänä keinona edistää Akavan Erityisalojen ja sen edustaman jäsenkunnan tunnettuutta julkisuudessa, Akavassa ja sidosryhmissä. Puheenjohtajavaaliteemoissa tuotiin vahvasti esille liiton linjauksia yhteiskunnasta ja työmarkkinoista. Liitto toteutti kevään eduskuntavaalien alla vaalikiertueen, jossa järjestettiin kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli yhdeksällä paikkakunnalla teemalla Arjen hyvinvointi kasvaa kulttuurista. Kiertuepaikkakunnat olivat Helsinki, Vantaa, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Rovaniemi ja Oulu. Tilaisuudet olivat jäsenille, yleisölle ja medialle avoimia. Paneelien yhteydessä tuotiin esille liiton eduskuntavaaliteemat ja tiedotettiin liiton Kansalaisten käsitykset kulttuuripalveluista -tutkimuksen tulokset. Eduskuntavaalikiertue ylitti hyvin median uutiskynnyksen. Akavan puheenjohtajaehdokkaat ottivat mittaa lukuisissa vaalipaneeleissa keväällä Akavan liittokokouspaneelista poistumassa Heikki Kauppi (vas.), Heikki Pälve, Salla Luomanmäki ja valituksi tullut Sture Fjäder. Kuva: Markku Ojala Akavan Erityisalojen vuosikertomus

12 V uoden 2011 aikana liitto jatkoi koulutuspoliittista vaikuttamistyötä edellisvuonna päivitetyn koulutuspoliittisen ohjelman pohjalta. Suuria koulutuspoliittisia kysymyksiä olivat toimintavuonna muun muassa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, yliopistojen ja KOULUTUSPOLITIIKKA ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien uudistaminen, AMK-uudistus sekä opiskelijavalintojen uudistaminen. Erityisesti AMKsektorin säästöt sekä nimenomaan pieniin erityisaloihin kohdistuvat aloituspaikkaleikkaukset korkeakoulutuksessa vaativat paljon vaikuttamistyötä niin Akavan, ministeriöiden kuin julkisuudenkin kautta. Liitto toimi aktiivisesti Akavan koulutuspoliittisessa toimikunnassa, YTN:n koulutuspoliittisten toimijoiden verkostossa sekä Akava-yhteisön AMK-koulutustoimijoiden verkostossa. Akavan Erityisalat kritisoi liittokokouskannanotossaan kulttuurialan koulutusta koskevia leikkauksia. 12 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

13 L iiton jäsenyhdistysten yhteenlaskettu kokonaisjäsenmäärä ylitti toimintavuoden aikana jäsenen rajan ollen vuoden lopussa jäsentä. Tämä merkitsi 3,2 prosentin kasvua edellisvuoteen (5,5 prosenttia vuonna 2010). Jäsenmäärän kasvu ei ollut alkuvuonna tavoitellun mukainen, ja tilanteeseen puututtiin muun muassa suuntaamalla uudelleen markkinointitoimenpiteitä. Syyskaudella jäsenmäärä kehittyi jälleen myönteisesti. Alle 30-vuotiaiden osuus jäsenistöstä oli 21 prosenttia, vuotiaiden 51 prosenttia, vuotiaiden 18 prosenttia ja yli 60-vuotiaiden 9 prosenttia. Ikärakenteessa oli huomattavia eroja jäsenyhdistysten välillä. Naisten osuus jäsenkunnasta oli edelleen 82 prosenttia. Jäsenistöstä 48 prosenttia on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen. Alempi korkeakoulututkinto oli 27 prosentilla. Osuudet olivat samat JÄSENKUNTA kuin edellisvuonna. Yliopistotutkinnoista humanistiset alat olivat erittäin vahvasti edustettuja. Toinen merkittävä ryhmä yliopistotutkinnoissa olivat kasvatustieteilijät. Ammattikorkeakoulututkinnoista yleisimpiä yksittäisiä tutkintonimikkeitä olivat toimintaterapeutin, Tradenomi HSO:n ja restonomin tutkinnot. Työnantajasektoreittain työsuhteinen jäsenistö jakautui siten, että yksityissektorin palveluksessa työskenteli vuoden lopussa 44 prosenttia, kunnissa ja kuntayhtymissä 31 prosenttia, valtiolla 15 prosenttia, yliopistosektorilla 5 prosenttia, ammatin - harjoittajia oli 3 prosenttia, kirkon sektorilla työskenteli yksi prosentti jäsenistä ja PTY-sektorilla yksi prosentti. Edunvalvonnallisesti jäsenistö jakautui siten, että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn piiriin sijoittui 49 prosenttia (vuonna 2010 oli 50 prosenttia) ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja liittojen omien sopimusten piiriin 48 prosenttia (vuonna 2010 oli 48 prosenttia) jäsenistöstä. Yleisin yksittäinen sopimusala oli kunnan yleinen virka- ja työehtosopimus, jonka piirissä työskenteli jäsentä. Työttömien suhteellinen osuus koko jäsenkunnasta laski hieman toimintavuoden aikana ollen vuoden lopussa 3,9 prosenttia (4,4 prosenttia vuoden 2009 lopussa). Maantieteellisesti jäsenistö painottui vah vasti Uudellemaalle ja sen lisäksi suurien maakuntayliopistojen läheisyyteen. Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyi Akavan Erityisaloihin toimintavuoden alussa, ja uuden ryhmän jäsenrekrytointiin panostettiin merkittävästi. Liittoon kuului vuoden lopussa 468 suuhygienistiä. Suuhygienistit liittyivät Akavan Erityisaloihin vuoden 2011 alussa. Akavan Erityisalojen kokonaisjäsenmäärän kehitys Toimintavuonna jäsenen rajapyykki ylittyi. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

14 JÄRJESTÖORGANISAATION JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN L iiton ja jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittämisen pohja on liiton strategia, jossa on valittu vuosiksi keskeiset tavoitteet. Liiton toimiston sekä liiton ja jäsenyhdistysten välisessä yhteistyössä noudatettiin strategian mukaista prosessitoimintamallia. Vuonna 2010 laadittu Yhteistoiminnan periaatteet -asiakirja toimi keskeisenä järjestötyön ohjaajana. Vuorovaikutteista osallistumista kehitettiin kaikessa toiminnassa yhdessä liiton ja jäsenyhdistysten kanssa. Työnjakoa hiottiin muun muassa opiskelijatoiminnassa ja markkinoinnissa. Kokemusten perusteella järjestettiin yhteistä koulutusta liitolle ja jäsenyhdistyksille. Toimintavuonna aloitti toimintansa liiton järjestötoimikunta, joka perustettiin kehittämään ja valmistelemaan liiton järjestötoimintaa kuten jäsenkoulutusta, aluetoimintaa sekä liiton sisäistä yhteistoimintaa. Järjestötoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Liitolle asetettiin sääntötyöryhmä, jonka tehtävä oli päivittää liiton säännöt ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat vastaamaan liiton toiminnan nykytilaa sekä uudistunutta yhdistyslakia. Liiton kolmas kehittämispäivä järjestettiin toukokuussa Tuusulassa. Kehittämispäivässä asetettiin toiminnalle painopisteitä sekä vahvistettiin yhteistyötä liittoyhteisössä. Kehittämispäivässä keskityttiin erityisesti edunvalvonnan vahvistamiseen muun muassa neuvottelu kuntien pitkän tähtäimen suunnitelmien sekä strategian puolivälitarkastelun kautta. Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat liittokokousten yhteydessä. Keskeisiä teemoja olivat liiton sisäinen solidaarisuus, jäsenrajat sekä liiton tavoitteiden saavuttaminen. Liiton toimiston ja jäsenyhdistysten toimihenkilöiden suunnitteluyhteistyötä tehostettiin kevään ja syksyn suunnittelupäivillä. Jäsenyhdistyspalaverit järjestettiin kesäkautta lukuun ottamatta kuukausittain. Kuukausipalaverien tavoitteena oli varmistaa tehokas tiedonkulku yhteisön sisällä sekä käsitellä ajankohtaisia käytännön asioita. Sekä kevät- että syysliittokokouksen yhteydessä järjestettiin työmarkkinaseminaari. Kevään seminaarissa luotiin katsaus Akavan ajankohtaiseen tilanteeseen, Akavan puheenjohtajavaaliin sekä työmarkkinatilanteeseen. Syksyllä teemana oli luova talous muun muassa koulutuspolitiikan, työllisyyden ja talouden näkökulmasta. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin myös kaikille liiton luottamusmiehille yhteinen koulutus, joka keskittyi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen lisäksi neuvottelutaitoihin. Toimintavuoden aikana järjestettiin myös perinteinen sidosryhmätilaisuus, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää suhteita työnantajaosapuolen edustajiin, viranomaistahoihin sekä liiton ja jäsenyhdistysten muihin keskeisiin sidosryhmiin. JÄSENREKISTERIN JA JÄSENPALVELUN KEHITTÄMINEN J äsenrekisterin kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena oli jäsentyytyväisyyden ja jäsenpidon parantaminen sekä edunvalvonnan kehittäminen. Toimintavuoden aikana uusia sopimusaloja, esimerkiksi AMK-sektori, eriytettiin jäsenrekisterissä niin, että tietoja on entistä helpompi hyödyntää edunvalvonnassa. Liiton hallitus päätti BI-järjestelmän hankkimisesta tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi. Järjestelmän asennustyöt käynnistettiin toimintavuoden lopussa. Jäsenrekisteritietojen ajantasaisuuteen vaikutettiin koko toimintavuoden aktivoimalla jäsenistöä tietojen päivittämiseen muun muassa liiton oman ja jäsen yhdistysten lehtien kautta sekä sähköisen uutiskirjeen avulla. Toimintavuonna allekirjoitettiin sopimus sähköisen asioinnin uudistamisesta. Sähköinen asiointi on tarkoitus uudistaa vuoden 2012 verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä siten, että jäsenasiointi ja jäsenpalvelujen markkinointi netissä on entistä helpompaa. Yhä suurempi osuus jäsenistä maksaa itse jäsenmaksunsa monen työnantajan lopetettua jäsenmaksujen perinnän. Toimintavuoden aikana suunniteltiin useita toimenpiteitä jäsenmaksuasioiden hoitamisen helpottamiseksi. Lisäksi alettiin valmistella uudenlaista hoitamattomien jäsenmaksujen muistutuskäytäntöä. Kaikki jäsenasioinnin kirjeet uudistettiin toimintavuoden lopulla. 14 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

15 A kavan Erityisalojen opiskelijatoimintaa koordinoi opiskelijatoimikunta, joka kokoontui neljästi vuoden aikana. Liiton rooli opiskelijatoiminnassa painottui sovitun työnjaon mukaisesti järjestöllisiin ja edunvalvonnallisiin palveluihin. Vuoden 2011 aikana liitto järjesti infotilaisuuksia ja luentoja korkeakouluopiskelijoille yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa tai näiden toimintaa tukien. Akavan kevätkiertueella liitto jäsenyhdistyksineen oli esillä seitsemällä paikkakunnalla ja syksyllä Akava Camp -kiertueella kymmenellä paikka kunnalla. Kiertueilla liitto järjesti myös omia luentoja eri opiskelijaryhmille. Luentoja ja infotilaisuuksia OPISKELIJATOIMINTA järjestettiin pyynnön ja tarpeen mukaan yhteistyössä eri korkeakoulujen tai ainejärjestöjen kanssa. Kattojärjestöyhteistyötä tehtiin esimerkiksi kampanjoin muun muassa Historian Opiskelijain Liiton sekä Humanisticum ry:n kanssa. Liitto osallistui myös useille eri koulutusja opiskelijamessuille sekä pääkaupunkiseudulla että sellaisilla paikkakunnilla, jossa liiton edustamien alojen opiskelijoiden järjestäytyminen on perinteisesti ollut heikompaa. Liiton kaksipäiväinen opiskelijatapahtuma järjestettiin huhtikuussa Hämeenlinnassa. Tapahtuma tarjosi opiskelijoille tilaisuuden kartuttaa tietoa työelämästä, tavata liiton ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitä Opiskelijat Opiskelijajäseniä vuoden 2011 lopussa uutta opiskelijajäsentä. sekä nauttia vapaa-ajasta liikunnan parissa. Tapahtumaan osallistui 48 opiskelevaa jäsentä. Liiton jäsenyhdistysten opiskeleville jäsenille perustettiin oma sähköinen uutiskirjeensä, joka ilmestyi toimintavuonna kolme kertaa. Kirjeellä tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja kannustettiin opiskelijajäseniä hyödyntämään liiton palveluja. Liiton opiskelijoille suunnattua viestintää uudistettiin toimintavuonna. Opiskelijaesite uusittiin, nettisivu-uudistus saatiin miltei valmiiksi ja opiskelijajäsenille perustettiin oma sähköinen uutiskirjeensä. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

16 L iiton eri yhdistysten jäsenistä muodostuvat alueryhmät järjestivät toimintavuonna alueilla yhteensä 90 kulttuuriin, hyvinvointiin, virkistykseen ja edunvalvontaan liittyvää tilaisuutta tai tapahtumaa. Tapahtumiin osallistui noin jäsentä. Aluetoimijat osallistuivat myös kevään laajan eduskuntavaalikiertueen ja syksyn Elokuvaa ja edunvalvontaa -kiertueen järjestelyihin. Aluetoimintaa markkinoitiin aktiivisesti muun muassa liiton ja jäsenyhdistysten julkaisuissa ja verkkosivuilla. Liiton sähköisestä uutiskirjeestä laadittiin joka kuukausi kullekin alueelle oma versionsa ajankohtaisine tapahtumineen. Myös yhteistyötä Akavan aluetoimikuntien kanssa jatkettiin. ALUETOIMINTA Liiton aluesihteereistä muodostuva toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi aluesihteerit kokoontuivat kaksipäiväiseen tapaamiseen. Vuosittaiseen alueryhmäseminaariin osallistui kuusikymmentä alueryhmäläistä kaikilta alueilta. Seminaarissa käytiin läpi ajankohtaisten alueryhmäkuulumisten lisäksi muun muassa viestinnän ajankohtaisia asioita sekä liiton 40-vuotisjuhlasuunnitelmia. Seminaari tarjosi jälleen kerran eri puolilta Suomea tuleville jäsenille väylän keskus tella ja suunnitella yhdessä liiton alue toimintaa. Akavan Erityisalojen alueiden määrää ei toimintavuonna lisätty. Liiton 14 aluetta olivat Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Savo, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Keski-Suomi, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Kainuu. Aluesihteereitä oli yhteensä 15 ja alueryhmien jäseniä 124. Keski-Suomen alueryhmä palkittiin liiton kevätliittokokouksessa Vuoden alueryhmä -palkinnolla. Liiton alueaktiivit kokoontuivat vuosittaiseen alueryhmäseminaariin maaliskuussa. 16 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

17 L iitto järjesti toimintavuonna ympäri Suomea 37 yleistä jäsenkoulutustilaisuutta, joihin osallistui 668 jäsentä. Viisi jäsenkoulutusta peruuntui liian pienen osallistujamäärän takia. Kouluttajina toimivat joko liiton tai ulkopuoliset asiantuntijat. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa CareerStorm ja TJS Opintokeskus. Lauantaikoulutuksissa olivat aiheina esiintyminen, ryhmä- ja tiimitoiminta, oman ajankäytön kehittäminen sekä sosiaalisen median perusteet. Ammatinharjoittajille ja yrittäjille kohdennettiin koulutuksia yritystoiminnan rahoituksesta ja muutoksista sekä yrittäjän työhyvinvoinnista. Työelämän avaimet -koulutus suunnattiin etenkin opiskelijajäsenille. KOULUTUSTOIMINTA Liiton lakimiehet kouluttivat lisäksi iltakoulutuksina muun muassa tasa-arvokysymyksistä, palkkaneuvottelusta, epätyypillisistä työsuhteista ja luottamuksen rakentamisesta työyhteisössä. Liiton 55 vuotta täyttäneille jäsenille tarjottiin ensimmäisen kerran erityinen jäsenkoulutus, eläkeilta Helsingissä. YTN, JUKO sekä TJS Opintokeskus tarjosivat koulutusta luottamushenkilöille, järjestöaktiiveille, luottamusvaltuutetuille sekä yhteyshenkilöille. Liitto osallistui osaltaan neuvottelujärjestöjen henkilöstöedustajille järjestämien koulutusten järjestämiseen. TJS myönsi kurssitukea yhteensä 61 liiton koulutukseen, seminaariin, tapahtumaan ja tilaisuuteen, joihin osallistui jäsentä. Näistä miehiä oli 264 ja naisia Opetustuen yhteis määrä oli euroa. Koulutuksista tiedotettiin liiton jäsenetuesitteessä, joka lähetettiin jokaiselle jäsenelle omana postituksenaan joulukuussa Koulutuksia markkinoitiin lisäksi liiton nettisivuilla, uutiskirjeissä, Yhteenveto-lehdessä sekä eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Koulutustilaisuudet olivat jäsenille maksuttomia ja niihin ilmoittauduttiin liiton sähköisen asioinnin kautta. Ilmoittautumiset otettiin ensin vastaan kevään koulutuksiin ja vasta kesällä syyskauden koulutuksiin. Ensimmäistä kertaa järjestetty eläkeilta kiinnosti jäseniä. Koulutuksessa esiteltiin muun muassa vuorottelu- ja opintovapaan tarjoamia mahdollisuuksia. Kuva: Markku Ojala Akavan Erityisalojen vuosikertomus

18 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon etuudet Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko maksoi vuonna 2011 Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenille työttömyyspäivärahaa, koulutustukea, vuorottelukorvausta, yhteensä euroa ( euroa vuonna 2010) yhteensä jäsenelle. Kassa maksoi työttömyyspäivärahaa euroa ( euroa vuonna 2010) jäsenelle. Keskimäärin päiväraha oli 58,77 euroa (57,76 vuonna 2010). Päivärahaa maksettiin yhteensä päivältä ( päivältä vuonna 2010). koulutustukea (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) yhteensä euroa ( euroa vuonna 2010) 379 päivältä kolmelle jäsenelle. Yhdelle naiselle jaettiin euroa ja kahdelle miehelle euroa. vuorottelukorvausta vuorotteluvapaalla oleville jäsenille euroa ( vuonna 2010), euroa 167 naiselle ja euroa 38 miehelle. Keskimäärin vuorottelukorvaus oli 54,69 euroa päivässä (52,96 vuonna 2010). Liitto oli ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Erkon toimintaa muun muassa jäsentyytyväisyystutkimuksessa saatujen palautteiden pohjalta. Liitolla oli edustajansa työttömyyskassan hallituksessa, vuosikokouksessa ja viestintäryhmässä. Muut jäsenedut JÄSENEDUT Liiton jäsenkunta oli vakuutettu vakuutusyhtiö Ifissä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella sekä liittovakuutuksella, joka sisältää vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen. Liitolla oli yhteistyösopimuksia muun muassa Teboilin, useiden kuntokeskusten, autovuokraamojen sekä matkanjärjestäjien kanssa. Myös koulutus- ja rekrytointipalveluja tarjottiin jäsenille kohdennetusti jäsenetuhintaan. Liitto jatkoi myös CareerStormin urapalveluyhteistyötä työttömyysuhan alaisille ja työttömille jäsenilleen. Toimintavuoden aikana toiminta päätettiin organisoida uudelleen siten, että vuoden 2012 alusta alkaen toiminta toteutetaan liiton toimiston omana työnä, jolloin pystytään poistamaan rajaukset palvelun käyttöoikeuteen. Liitto kuuluu akavalaisten liittojen lomajärjestö A-lomiin, joka järjestää lomatoimintaa ja vuokraa jäsenhintaisia lomahuoneistoja jäsenliittojensa jäsenille. Akavan Erityisalojen jäsenkunta oli A-lomien palvelujen aktiivisimpia käyttäjiä. Toimintavuoden aikana perustettiin palkansaajajärjestöjen yhteinen lomajärjestö Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry, johon A-lomat liittyi. Jotta jäsenistöllä olisi jatkuvasti käytössään mahdollisimman laaja ja hyvälaatuinen jäsenetuvalikoima, liitto liittyi akavalaisten liittojen jäsenedut.fi -palveluun, joka hankkii markkinoilta aktiivisesti akavalaisille jäsenryhmille soveltuvia laadukkaita jäsenetuja. Akavan Erityisalojen jäsenkunta on ollut palvelun suhteellisesti aktiivisin käyttäjäryhmä. Akavan Erityisalat liittyi toimintavuonna jäsenedut.fi-palveluun, joka tarjoaa jäsenille jatkuvasti uusiutuvan valikoiman palveluja jäsenetuhintaan. 18 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

19 Työmarkkinatutkimukset Syksyllä 2010 tehtyjen yksityis-, kunta-, valtio- ja yliopistosektorin työmarkkinatutkimusten tulokset saatiin käyttöön keväällä Yksityisellä sektorilla ajankohtaisaiheina olivat työajat ja työhön sidonnainen aika sekä niiden seuranta ja korvaaminen. Tuloksia hyödynnettiin muun muassa yksityisen sektorin jäsenneuvonnassa. Tulokset olivat mukana YTN-liittojen yhteisessä vuosittain julkaistavassa YTN-datassa. Liiton jäsenkunnalle keskeisten järjestö-, käännös- ja kaupan alojen yhteiset YTN-tutkimustulokset olivat käytössä näiden alojen edunvalvontatyössä. Kuntasektorin työmarkkinatutkimuksessa tarkasteltiin palkka- ja työaikakysymysten lisäksi työssä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia työssä jaksamiseen. Tuloksia verrattiin Kunta-alan työolobarometriin Myös luottamusmiestoi mintaa, sen tunnettuutta ja käyttöäkartoitettiin ja tuloksia käytettiin luottamusmiesjärjestelmän vahvistamiseen. Valtiosektorin kyselyllä kartoitettiin työpaikan muutoksia ja niiden vaikutuksia. Tutkimuksen tuloksista tiedottamista käytettiin jälleen vaikuttamiskeinona pyrittäessä parantamaan henkilöstön asemaa muutoksessa. Valtiosektorin raportista irrotettiin nyt ensimmäistä kertaa yliopistoissa työsken televät, joten tuloksia ei voitu esimerkiksi määräaikaisuuksien osalta verrata aiempiin tutkimuksiin. TUTKIMUSTOIMINTA Yliopistosektori sai toimintavuonna ensimmäisen oman erillisen työmarkkinatutkimusraporttinsa. Palkka- työaika- ja määräaikaisuuskysymysten lisäksi yliopistosektorilla kartoitettiin työpaikoilla käytyjä yt-neuvotteluja sekä luottamusmiesjärjestelmän tunnettuutta. Tutkimukset julkaistiin Akavan Erityisalojen selvityksiä -sarjassa numeroilla 2 5 /2011. Uudet työmarkkinakyselyt tehtiin marraskuussa 2011 yksityis-, valtio- ja korkeakoulusektoreilla työskenteleville. Tulokset ovat käytössä keväällä Muu tutkimustoiminta Tammikuussa 2011 toteutettiin yhdessä TNS Gallupin kanssa kansalaismielipidekysely suomalaisten kulttuurikäsityksistä. Vastaava kysely oli tehty kuntavaalien alla vuonna Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että kulttuuri on kansalaisille peruspalvelua, jonka toivottiin olevan asiantun tijavoimin toteutettua, helposti saatavilla ja tarjolla kaikille käyttäjäryhmille. Gallupin tuloksia esiteltiin paneeleissa eduskuntavaalikiertueella yhdeksällä paikkakunnalla keväällä Tutkimus sai runsaasti huomiota mediassa. Tulokset on julkaistu otsikolla Kansalaisten käsitykset kulttuuripalveluista, Akavan Erityisalojen selvityksiä 1/2011. Akavalaisen edunvalvonnan ulko - puolelle jäävien jäsenten tarpeita selvitet - tiin kyse lyllä keväällä Kyselyn avulla selvitettiin muun muassa, millaisia ongelmia jäsenet ja erityisesti ilman sopimusta olevat jäsenet työpaikoillaan kohtaavat ja millaista tukea he liitolta ja jäsenyhdistyksiltään odottavat. Tuloksia käytettiin pureuduttaessa erityisesti akavalaisten työehtosopimusten ulkopuolella olevien jäsenten ongelmiin. Jäsenyhdistysten opiskelijajäsenille suunnattiin ensimmäinen kesätyökysely syyskuussa Kyselyllä kartoitettiin kesätyön saantimahdollisuuksia, työ sopimuksen laadintaa, työn ja koulutuksen vastaavuutta sekä palkkausta. Kyselyn tuloksia on esitelty opiskelijatilaisuuksissa ja Yhteenveto-lehdessä ja niitä hyödyn netään opiskelijoiden neuvonnassa. Liitto oli mukana ulkopuolisissa T-Median Professionals 2011 ja Graduates tutkimuksissa, joiden avulla selvi tettiin jäsenkunnan työnhakuprofiileja ja sitä, mikä jäsenille on tärkeää työssä ja elämässä. Tutkimustuloksia hyödynnettiin jäsenhankinnassa ja -markkinoinnissa. Akavalaista tutkimusyhteistyötä hyödynnettiin välittämällä tietoa valtakunnallisista ja kansainvälisistä työelämätutkimuksista ja palkkatutkimuksista. Tutkimustoiminnasta vastaava asiamies toimi liiton edustajana Akavan työelämän toimikunnan tutkimusjaoksessa sekä tarvittaessa YTN-tutkimusryhmässä. Vuoden 2010 työmarkkinatutkimusten tulokset valmistuivat keväällä Akavan Erityisalojen vuosikertomus

20 VIESTINTÄ V iestintästrategian mielikuvatavoitteista painopisteenä oli profiloida liittoa erityisesti vahvistuvana edunvalvojana, koska toimintavuoteen osuivat sopimusneuvottelut, eduskuntavaalit ja Akavan puheenjohtajavaali, jossa liitolla oli ensi kertaa oma ehdokas. Liiton vuoden 2011 viestinnässä painottuikin toisaalta sopimustiedottaminen ja toisaalta yhteiskunnallinen kampanjointi. Jäsenviestintä Vuosi 2011 oli kahden sopimusneuvottelukierroksen vuosi, ja tämä työllisti merkittävästi myös liiton viestintää. Neuvotteluviestintää tehostettiin suunnitelman mukaisesti mm. tuottamalla sähköisestä uutiskirjeistä ajankohtaisia Extra-numeroita ja laajentamalla liiton sisällä neuvottelutiedotteiden jakelua. Sopimusviestintää hoidettiin osin itse, osin toimimalla osana neuvottelujärjestöjen, JUKOn ja YTN:n viestintää. Liiton viestintä toimi viestintätukena JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedottamisessa sekä kevään että syksyn neuvottelukierroksilla. Akavan Erityisaloissa sopimusviestintä keskitettiin liiton nettisivujen neuvottelusivustolle. Myös liiton Yhteenveto-lehti, uutiskirje ja sektorikohtaiset jäsentiedotteet käsittelivät säännöllisesti sopimustilan- netta. Suorat sähköpostiviestit otettiin käyttöön YTN:n työtaistelutilanteissa. Teknologiateollisuuden neuvotteluissa Facebook nousi ensimmäistä kertaa merkittäväksi jäsenviestinnän kanavaksi. Liiton nettisivusto uudistetaan vuonna 2012 ja uudistusta alettiin valmistella toimintavuoden lopulla. Luottamusmiestoimintaa esittelevien sivujen tuottaminen käynnistyi ja valmiiksi saatiin kuntasektoria koskeva osio. Liiton sivustoa kehitettiin toiminnallisesti muun muassa luomalla uusia banneripaikkoja sekä parantamalla haku- ja kalenteritoimintoja. Yhteenveto-lehdestä ilmestyi suunnitelman mukaisesti kuusi numeroa. Sisällöissä painottuivat sopimusneuvottelujen lisäksi Liiton eduskuntavaalikiertuetta koskevassa julkisuudessa esille nousivat kulttuurigallupin tulokset ja toisaalta vaalipaneelit, jotka uutisoitiin kahdeksalla paikkakunnalla yhdeksästä. 20 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2011

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen

Työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen 1. Osaamisen kehittämisen toimintamalli (neuvottelutulos ns. koulutusriidan ratkaisemisesta 7.3.2013) 2. Tunnustelut keskitetystä työmarkkinaratkaisusta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015 Akavan Erityisalat Toiminnan päälinjat 2015 Sisällys Akavan Erityisalojen liittostrategian tavoitteet toimintaa ohjaamassa 2015... 3 Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta... 4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä OAJ kouluttaa 2011 OAJ kouluttaa yleistä Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ:n koulutus jakautuu edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) ja järjestökoulutukseen.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2015 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot