POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (21) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (21) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (21) MYR:in sihteeristö Aika klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Laukkanen Heikki sihteeri Ilola Riitta Jäsen Jaakola Päivi Jäsen Keisanen Päivi Jäsen Kela Eine Jäsen Suutari Tiina Varajäsen Iwendorff Arto Jäsen, Kokouksen pu heen johta ja Matturi Vesa Jäsen Ojala Heikki Jäsen Pulkkinen Anne Jäsen Timisjärvi Katarina Jäsen Muut läsnäolleet Myllylä Raili MYR pj. Nortunen Terhi EU-tiedottaja Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Arto Iwendorff Puheenjohtaja Heikki Laukkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 6/2017 asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 86 Esityslistan hyväksyminen 4 87 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 88 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus 6 vuodelle tilannekatsaus 89 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistaminen 7 90 Maaseuturahaston ajankohtaiset hanke- ja yritystukiasiat 8 91 Energiakaivos / EAKR 9 92 Korkeiden radiotaajuuksien arktinen mittauskeskus / EAKR PrintoCent 10: Yritysaktivointi, pikatestien pilot-valmistus ja koekäyttö 15 todellisessa ympäristössä / EAKR 94 Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 21 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MYR:in sihteeristö Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MYRS Esitys: Avataan kokous ja todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 MYR:in sihteeristö Esityslistan hyväksyminen MYRS Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 MYR:in sihteeristö Pöytäkirjan tarkastajien valinta MYRS Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Jaakola ja Anne Pulkkinen. Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 MYR:in sihteeristö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle tilannekatsaus MYRS Esitys: Kuullaan tilannekatsaus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tu los so pi muksen tarkistuksesta vuodelle Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 MYR:in sihteeristö Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistaminen MYRS Esitys: Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen esittelee maakuntaohjelman toi meen pano suun ni tel man tarkistamisen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 MYR:in sihteeristö Maaseuturahaston ajankohtaiset hanke- ja yritystukiasiat MYRS Esitys: Tiina Suutari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esittelee maa seu tu rahas ton ajankohtaiset hanke- ja yritystukiasiat. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 1 Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 MYR:in sihteeristö Energiakaivos / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 ja TEM Erityistavoite: 3.2 Hakemusnumero: Hakija: Geologian tutkimuskeskus Osahakija(t): Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti Toteutusaika: Toteuttamisalue: Nivala-Haapajärven seutukunta, Pyhäjärvi. Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Suomen maankamaran hyödyntäminen energiahuollossa tarjoaa runsaasti uu sia ke hi tys mah dol li suuk sia, kun pyritään mahdollisimman vähähiiliseen ener gia tuo tan toon. Nykyään maa- ja kallioperän sisältämää lämpöenergiaa eli geo ener gi aa siir re tään keruujärjestelmien ja lämpöpumpun avulla mak si missaan noin 500 metriä sy vis tä porakaivoista. Toisaalta on heräämässä myös kiin nos tus hyödyntää kuu maa kalliota kierrättämällä vettä jopa yli 5 ki lo metrin syvyydessä. Tämän hankkeen tavoite on tutkia ja kehittää mahdollisuuksia tuottaa vä hä hiilis tä läm pö ener giaa syvyysalueelta noin m käyttäen Pyhäsalmen kai vos ta tut ki mus koh tee na. Kiteisen peruskallion olosuhteissa tämä sy vyysalue on hyvin vä hän tutkittu ja parhaat hyödyntämistavat ovat ilmeisesti hyvin eri lai set kuin muualla maa il mas sa hyödynnettävissä geotermisissä kohteissa, jois sa tarve tämän sy vyys alu een lämpöenergialle on paljolti sähkön tuot ta minen. Pyhäsalmen kaivoksen sy vyys ulot tu vuus ja olemassa oleva inf ra struktuu ri tarjoavat ainutlaatuisen mah dol li suu den kehittää ja testata uusia geoener gi an hyödyntämisratkaisuja, joita voidaan hyö dyn tää paitsi vastaavissa ole mas sa olevissa kaivosympäristöissä, myös uu sis sa suuren mittakaavan ener gia rat kai suis sa. Hankeen tavoitteena on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen hyö dyn tä mis po ten tiaa lia ener gian tuottajana ja tähän liittyvän osaamisen kehitysalustana. Ta voittee seen py ri tään eri toimijoiden keskeiseen osaamiseen pohjautuvilla työ pake teil la. 1) Kiteisen kallioperän geoenergiapotentiaali Kerätään geoenergian hyödyntämisen kannalta tärkeät tiedot kai vos tilois ta, vet tä johtavista kallioperän rakenteista, kivilajien termisistä ominai suuk sis ta ja lämpötiloista eri syvyyksillä. Tehdään laskennallinen arvio hyödynnettävissä olevan lämpöenergian mää räs tä Pyhäsalmen kaivoksessa Tutkitaan kiven ja veden välistä lämmönsiirtymistä kaivoksessa ole vissa tut ki mus rei is sä ja niiden lävistämissä rakovyöhykkeissä Tehdään numeerisia simulointeja erilaisilla lämmönkeräystekniikoilla Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 MYR:in sihteeristö saa ta vis ta lämpövirroista ja pitkäaikaiskäyttäytymisestä Tehdään yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja niiden hyö dyn net tä vyydes tä laa jem min 2) Geoenergian hyödyntämisstrategiat Geotermisesti tuotetun lämmön hyödyntämismahdollisuutta Py hä järven kun nan kaukolämpöverkossa selvitetään alustavasti määrittämällä po ten ti aa lien hyö ty olemassa oleville asiakkaille sekä tekemällä arvio tar vit ta vis ta tek nii kois ta ja investoinneista kaivoksesta tulevan lämmön syöt tä mi sek si kau ko läm pö verk koon. Arvioidaan geoenergian soveltuvuutta osaksi hajautettua läm mön tuotan to verk koa, jossa lämmönlähteinä voivat olla bioenergia, kuten Pyhä sal mel la hak keen polt to, CHP-tuotanto ja mahdollisesti auringon ener gian keräys ja va ras toin ti. Tavoitteena on pilotoida las ken ta pe riaat tei ta, joita voidaan so vel taa myös muilla kaivospaikkakunnilla. 3) Pilotoidaan lämmön talteenottoa kaivostilaa hyödyntävästä vesikierrosta Taustatiedon ja alustavien laskelmien pohjalta voidaan pitää hyvin mah dol lise na, et tä kaivostiloja hyväksi käyttäen voidaan kohtuullisin järjestelyin ja kustan nuk sin ra ken taa vesikiertojärjestelmä, josta on lämpöpumpun (-pump pujen) avulla otet ta vis sa arviolta kw:n lämpöteho. Tämän de monstroi mi sek si tähdätään tä män pilottiluontoisen lämpöpumppujärjestelmän toteut ta mi seen mahdollisimman no peal la aikataululla seuraavasti: tutkitaan, kartoitetaan ja määritellään toteutuskelpoinen ja kus tan nuste ho kas vesikiertopiiri kalliotilassa hyödyntäen olemassa olevaa kui vatus jär jes tel mää, kairareikiä ja tunnelitiloja arvioidaan vesikierron hallittavuus (vuodot), kierron vaatima pumppaus te ho (pum pun lämmön talteenoton hyöty?) suunnitteluvaiheessa pyritään ottamaan huomioon vesikiertopiirin laajen net ta vuus, jotta lämmönvaihdon pinta-alaa voidaan myöhemmin lisä tä arvioidaan (laskennallisesti ym.) optimaalinen lämpöpumpun si joi tus syvyys kai vos ti las sa hankitaan ja asennetaan lämpöpumppu ja järjestetään lämpöpumpulle sen vaa ti ma terminen kuorma Pilotoinnin ensisijainen tarkoitus on demonstroida mallinnuksen ja si mu lointien toi mi vuus. Pilottijärjestelmä pyritään myös tekemään joustavaksi, jotta ve si kier to pii riin teh tä vien muutosten ja laajennusten vaikutukset voidaan testa ta. Lämpöpumpun vaa ti ma lauhdutus voidaan järjestää esim. kont to ri ra kennuk sen ja/tai muiden maan pääl lis ten rakennusten lämmitysjärjestelmässä. 4) Geotermisen energian potentiaali uusien yritysten kasvualustana Geotermisen energian hyödyntäminen luo kasvualustan kehittää uusia tuot teita ja pal ve lui ta sekä kaivosympäristössä ennestään toimineille yrityksille että uu den tek no lo gian kasvuyrityksille. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy mm. lämmön tal teen ot toon, energian siirtoon ja maanalaisissa tiloissa työsken te lyyn liittyvien uu siin tekniikkoihin, joita voidaan hyödyntää kaikkialla kaivok sis ta tai muista maan alai sis ta tiloista saatavan geotermisen energian hyödyn tä mi sek si. Oulun yliopiston mik ro yrit tä jyy den tutkimusryhmä kartoittaa geo ter mi sen energian talteenoton luo maa uutta liiketoimintapotentiaalia paikal li ses ti hyödyntämällä Oulun Eteläisen alu een MicroEntre verkostoa sekä te ke mäl lä selvitystyötä yhdessä Pyhäsalmi Mine kai vos yh tiön ja energia alan toi mi joi den kanssa. Kokonaiskustannusarvio ( ): Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 MYR:in sihteeristö Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 35 / 55 p. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 E5. Valmistelija: Heikki Laukkanen, Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra hasto-oh jel maa Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen ke hit tämi sen osalta (eri tyis ta voi te 3.2). Hankkeen tavoitteena on mm. luoda alu eel lisia materiaali- ja ener gia vir to jen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteis työ muo to ja. Hank keel la on tarkoitus myötävaikuttaa paikallisten ener gialäh tei den käytön li sään ty mi seen ja energiatehokkuuden kasvattamiseen. Han ke tukee energia-alan tavoitetta pääs tä eroon fossiilisista polttoaineista ja luo valmiuksia uusien in no vaa tio läh töis ten ratkaisujen ja palvelumallien kaupal li seen hyödyntämiseen. Hanke on vä hä hii li nen. Hanke on Poh jois-poh janmaan maakuntaohjelman mukainen erityisesti toimintalinjan 1 ja pai no pis teen E5. (Pohjois-Pohjanmaan toimialojen jatkokehittäminen / Energia) osalta. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 MYR:in sihteeristö Korkeiden radiotaajuuksien arktinen mittauskeskus / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 ja OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Oulu on kuuluisa radiotekniikan (RF) osaamisestaan ja sen kaupallinen so velta mi nen alueella on maailman huippuluokkaa. Tämän hankkeen tavoitteena on mer kit tä väs ti parantaa (luoda edellytyksiä), sekä Oulun että sen lä hi alueiden, osaamista ra dio tek nis ten laitteiden suunnittelussa ja testauksessa. Samal la tuetaan Suomen ase maa kansainvälisenä huippuosaajana ra dio taajuus suun nit te lus sa tekemällä kor kea ta sois ta tutkimusta teollisuuden kanssa se kä kouluttamalla insinöörejä ra dio taa juus suun nit te lun tulevaisuuden haastei siin. Huippututkimuksen mah dol lis ta mi nen nykyaikaisin laittein mahdollistaa uu det innovaatiot ja edistää myös uusien lii ke ideoi den sekä yritysten syn tymis tä. Tämä parantaa koko alueen kilpailukykyä. Radiotaajuussuunnittelu vaatii merkittäviä laiteinvestointeja ja toimivaa inf rastruk tuu ria prototyyppien testaamiseen, materiaalien ja antennien sekä an tenni ryh mien mit taa mi seen niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Radiotekniikan alu eel la ko keel li nen työ on välttämätöntä eikä pelkkä tietokonesimulaatiomalli rii tä luotettavien tu los ten saavuttamiseksi. Uusien radioteknologioiden myötä (ku ten 5G) ollaan me nos sa yhä korkeammille taajuusalueille. Jotta Oulun vah va asema säilytetään jat kos sa kin, tulee alueen valmistautua tuleviin korkei den taajuusalueiden (mil li met ri aal to- ja THz -taajuudet) langattomiin tie to liiken ne jär jes tel miin. Tässä hankkeessa Oulun yliopiston radiokaiuton huone päivitetään vas taamaan tu le vai suu den antenni- ja materiaalitutkimusvaatimuksia millimetri- ja te ra hertz-taa juuk sil le. Lisäksi hankitaan kokonaan uusia mittalaitteita siltä osin kun olemassa ole vaa infrastruktuuria pitää laajentaa uusille ra dio taa juusalueil le. Olemassa ole vaa laitekantaa pyritään käyttämään niin paljon kuin mah dol lis ta, jotta laajennukset voi tai siin toteuttaa kustannustehokkaasti. Toimenpide 1: GHz materiaalimittaukset, vastuu: Mikroelektroniikan tut ki mus ryh mä. Ostetaan laitteet, asennetaan ja koestetaan laitteet, tehdään koe näyt tei tä ja mittauksia. Käydään keskustelua yritysten kanssa tuloksista ja nii den hyö dyn tä mi ses tä. Toimenpide 2: Radiokaiuttoman huoneen ja siihen liittyvien mittalaitteiden han kin ta, vastuu: CWC. Ostetaan vaimentimet, antennit, kaapelit ja oheis laitteet. Asen ne taan ja tehdään testimittaukset. Keskustellaan yritysten kanssa yh tei sis tä ra hoi tet ta vis ta projekteista. Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Toimenpide 3: THz-laitteisto, vastuu: CWC. Ostetaan mm-aaltoalueen ja THz-laa jen ti mi en komponentit ja lisätarvikkeet, asennetaan laitteistot ja tes tataan niiden toi mi vuus. Keskustellaan yritysten kanssa yhteisistä ra hoi tet ta vista projekteista. Hankkeen tuloksena saadaan toimiva, päivitetty ja ajanmukainen mittauskyky kor keam mil le radiotaajuuksille. Mittalaitteita ja radiokaiutonta huonetta tullaan käyt tä mään laaja-alaisesti kansainvälisessä tutkimustoiminnassa, jonka tu loksia jul kais taan alan johtavissa sarjoissa (julkaisuissa). Koska merkittävä osa tut ki mus pro jek teis ta tehdään yhteistyössä Oulun ja sen lä hi aluei den yritysten kans sa, tulokset ovat myös nopeasti hyödynnettävissä ja so vel let ta vis sa kaupal li siin ratkaisuihin. Hanke uudistaa merkittävällä tavalla tulevien korkeiden RF-taajuuksien tut kimus ta ja teknologiakehitystä Oulun seudulla. Koska tämä teknologiaosa-alue on kes kei ses sä asemassa viidennen ja sen jälkeisten sukupolvien ra dio tekno lo gioi den ke hi tyk ses sä, koko radiotekniikan ja langattoman tietoliikenteen ke hi tys saa siitä mer kit tä vää lisäarvoa. Hankkeessa tutkitaan sekä koh tuul lisen pian tulevia mm-aal to verk ko ja ja myös pidemmällä aikavälillä tulevia THz-verk ko ja. Täten otetaan huo mi oon sekä alueen yrityksien tarpeet ja yliopis ton tehtävä tehdä perustutkimusta (jo ka hyödyttää teollisuutta hieman pidem mäl lä aikavälillä). Nykyinen tukiasemainfrastruktuuri kuluttaa paljon energiaa globaalisti kat sottu na. Täs tä radion osuus on hyvin merkittävä ja tällä onkin vaikutusta myös maa il man laa jui seen energiankulutukseen tulevaisuudessa. Nykyiset verkot ku lut ta vat jo mer kit tä vän osan maailman energiatuotannosta ja suo ri tus ky kyvaa ti muk sien li sään tyes sä haasteet tulevat kasvamaan entisestään. Hyvällä RF-suun nit te lul la on siten mer ki tys tä myös ympäristön ja vä hä hii li syys ta voittei den saavuttamisen nä kö kul mas ta. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 42 / 60 p. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 B. Valmistelija: Heikki Laukkanen, Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra hasto-oh jel maa tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueel lis ten vah vuuk sien pohjalta -tavoitteen osalta (erityistavoite 4.1). Hankkees sa ke hi te tään ohjelma-asiakirjan mukaisesti alueen elinkeinotoimintaa tu ke vaa tutkimus-, ke hi tys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, jolla li sätään mm. yliopistojen ja yri tys ten t&k&i -yhteistyötä. ICT-ala on lisäksi yk si Poh jois-poh jan maan älykkään eri kois tu mi sen painopistealoista. Hanke on Poh jois-poh jan maan maa kun ta oh jel man mukainen erityisesti toimin ta lin jan 1 ja painopisteen B. (In no vaa tio toi min nan kansainvälistyminen) osal ta. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö PrintoCent 10: Yritysaktivointi, pikatestien pilot-valmistus ja koekäyttö todellisessa ympäristössä / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2/ OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): PrintoCent 10 -hanke on osa vuonna 2008 alkanutta PrintoCent -ke hi tys ko konai suut ta, jossa painettavan älykkyyden teknologiaa on kehitetty teolliseksi toi min nak si. Ensimmäisenä on teollistunut LED-kalvoihin perustuva tek no logia, johon on syn ty nyt teollisia arvoketjuja erilaisten valaisu-, arkkitehtuuri- ja in for maa tio-so vel lus ten kautta. Lisäksi Oulun seudulle on syntynyt ai nut laa tuinen mahdollisuus ke hit tää ja valmistaa terveys- ja hyvinvointialan pikatestejä ja niiden lukijalaitteita se kä pilvipalveluja ja niihin liittyviä analyysejä. Vas taavaa osaamiskokonaisuutta, ot taen huomioon tutkimusosaamisemme, ko hortti- ja Internet of Things -val miu tem me, ei löydy globaalisti avoimilta mark kinoil ta. Pikatestien käyttö hyvinvoinnin alu eel la oman terveyden monitorointiin mah dol lis taa esim. liikunnan aikaiset tes tauk set sekä terveydenhuollon kotija laitoshoidossa pikatesteillä tulee olemaan rat kai se va merkitys toimialan kus tan nuk siin. PrintoCent 10 -hankkeen tavoitteena on rakentaa kansainvälistä tun net ta vuutta pai net ta van älykkyyden Oulun seudun klusteriyrityksille ja tut ki mus lai tok sille LED-kal vo, Internet of Things ja pikatestit sovellusalueilla, houkutella kansain vä li siä yrityksiä asettumaan ja tekemään yhteystyötä oululaisten yritysten kans sa sekä vas taa vas ti pilotoida kehitettävien pikatestien toimivuutta ja käytet tä vyyt tä to del li sis sa urheilun ja terveydenhoidon sovelluksissa. Hankkeessa kes ki ty tään ole mas sa olevien teknologiaratkaisujen ja PrintoCent in no vaa tioym pä ris tön kan sain vä li sen näkyvyyden lisäämiseen sekä pikadiagnostiikan va lit tu jen sovellusten vie mi seen käytännön hyvinvoinnin, urheilun ja ter veyden huol lon testausolosuhteisiin osa na kokonaisvaltaisempaa ke hi tys työ proses sia, jossa Oulun alue kykenee tar joa maan monipuolista kehitys- ja val mistus pal ve lua kansainvälisesti toimiville yri tyk sil le ja alkaville start-up yrityksille. Ta voit tee na on pikadiagnostiikan lii ke toi min nan kehittäminen siten, että Oulun seu dul le keskittyisi pikatesti-, lukijalaite-, pil vi pal ve lu- ja analysointialojen teolli sia toimijoita. Hankkeen spesifiset tavoitteet ovat: 1. Kansainvälisesti toimiva yritys asettuu Ouluun tai aloittaa yhteistyön ou lu lais ten yri tys ten kanssa 10 kpl. 2. Uusia yrityksiä aktivoituu painettavan älykkyyden hyödyntämiseen eri toi mi aloil ta Suo mes ta ja ulkomailta 50 kpl. 3. Oulun seudulle syntyy pikatestejä/lukijalaitteita suunnitteleva ja val mis- Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö ta va pal ve lu/yri tys 4. Pilotoida CRP-pikatesti: valmistus ja testaus todellisessa toi min ta ympä ris tös sä, 1000 kpl. 5. Pilotoida HIKI-keräin todellisessa toimintaympäristössä ja pikatestin pro to tyyp pi 6. Identifioida diabeteksen ilmaisussa tarvittavat biomarkkerit 7. Pikadiagnostiikan hankeaktivointi: Synnyttää pikadiagnostiikan alueelle Te kes-ra hoit ta ma yritysryhmä/rinnakkaistutkimus-hanke ja pyrkiä mukaan pi ka diag nos tii kan EU- Pilot Line valmisteluihin ja hakuihin. Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa työpaketteihin (TP): TP1 Yritysten sijoittumisen aktivointi Ouluun (vastuutaho VTT, yhteistyö OAMK ja OY) Kansainvälisen näkyvyyden kautta on tavoitteena saada kansainvälisesti toimi via yri tyk siä asettumaan Ouluun tai aloittamaan yritysyhteistyö oululaisten yri tys ten kans sa. Tavoitteena on myös saada eri alojen yrityksiä mukaan oulu lai siin pai net ta van älykkyyden verkostoihin. Kansainvälistä näkyvyyttä nostetaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Osallistumalla valittujen sovellusalojen messuille yhdessä yritysten kans sa 2. Pitämällä esityksiä eri alojen verkostotapaamisissa ja konferensseissa 3. Julkaisemalla kuukausittaista PrintoCent Info letteriä, jossa kerrotaan yri tys- ja tut ki mus toi min nan uutisista ja saavutuksista 4. Järjestämällä PRINSE`18 seminaari, PrintoCent Design Competition 2018 ja Prin to Cent Innofest Viestinnässä tulemme korostamaan alueen pikadiagnostiikka alan osaa mis ta ja tämän hankkeen kautta vahvistuvaa yritysyhteisöä. Sel vitäm me kansainvälisesti pi ka diag nos tiik ka-alan yrityskentän osaamista ja toimijoiden kyvykkyydet. 6. Pyrimme mukaan pikadiagnostiikan EU-Pilot Line valmisteluihin ja hakui hin osal lis tu mal la EU:n järjestämiin valmistelukokouksiin, vai ku tetaan diag nos tiik ka-alu een Pilot linja -tyyppisien hakujen valmisteluihin ja osallistutaan EU:n jär jes tä miin erikoisesti infrastruktuuria kehittäviin diag nos tiik ka-ha kui hin. TP2 Pilotoidaan CRP pikatesti (vastuutaho VTT, yhteistyö OY). Pikatestin valmistus PrintoCent Pilot Factoryssa ja toteutetaan käyttötestaus to del li ses sa ympäristössä. Tämä työpaketti tähtää tutkimustulosten viemiseen ai toon käyt tä jä tes tauk seen. Työpaketissa edistetään VTT:n kehittämän CRP-tu leh dus mark ke ri tes tin ja kannettavan mittalaitteen kehitystyötä viemällä ker ta käyt tö diag nos tiik ka ja älypuhelimella ohjattava mittalaite käytännön tervey den huol lon pro ses sei hin. Hankkeen alkuvaiheessa hankimme kump pa nitoi mi jan joko yritysten jou kos ta tai esimerkiksi OYS:n klinikoista. Yhteistyössä to teu te taan käyt tö tes taus pro ses sin ylös ajo kohti käyttäjätestejä. Hankkeen ai ka na käyttötesteistä saadulla pa laut teel la konseptia muokataan ja pyritään si tout ta maan tuoteyrityksiä konseptin val mis tuk sen ja kaupallistamisen sa ralla. Selvitetään laadunvarmistuksen vaa ti muk sia kaupallistettavan pikatestin val mis tuk ses sa. Pilotissa tehdyille rakenteille teh dään laboratoriotason ka rakte ri soin ti, joka antaa kuvan valmistusprosessin laa dus ta ja siihen liittyvistä mah dol li sis ta haasteista. Tavoitteena on hankkia tietoa sää tö pa ra met rien opti moin nis ta jatkuvassa massa- valmistusprosessissa ja lop pu tuot teen val mistus to le rans seis ta. TP3 Pilotoidaan HIKI-keräin ja toteutetaan HIKI-pikatestin prototyyppi (vastuu ta ho: OAMK, yhteistyö OY ja VTT) Prototyypin valmistus PrintoCent Pilot Factory ympäristössä ja käyttötestaus Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö to del li sis sa olosuhteissa. Tavoitteena on kehittää hikinäytteen keräämiseen ihol ta so vel tu va laastarimainen tai nestekanavaratkaisu, jonka avulla voidaan ke rä tä riittävä mää rä näytettä pikatestausta varten. Hiki-keräimillä saatua näy tet tä käytetään se kä pikatestien kehityksessä WP3:ssa että WP4:n biomark ke rei den identifioinnissa. HI KI-ke räi men kehitys tapahtuu hankkeen ensim mäi sen kolmanneksen aikana, jot ta sen integroimista pikatesteihin ja biomark ke rei den identifioimiseen voidaan hyö dyn tää. Piloitoinneissa testataan tut ki mus osa puol ten kehittämää teknologiaa, joi hin liittyvät IPR-oikeudet ovat tut ki mus osa puol ten hallussa. TP4 Nukleiinihappotestin kehitys HIKI-näytteelle (vastuutaho VTT, yhteistyö OY) Työpaketin tavoitteena on kehittää massavalmistettava testialusta ja -menetelmä ihon pinnalle eksosomista (eksosomit ovat solujen erittämiä kalvo pääl lys tei siä vesikkeleitä (rakkuloita), jotka kuljettavat erilaisia proteiineja ulos so luis ta) erittyvien nukleiinihappojen monistamiseen ja tunnistamiseen. Eli mis tön sig na loin ti jär jes tel mä tuottaa RNA-molekyylejä, joiden avulla eli mistö viestii fy sio lo gi sis ta muutoksista. Eksosomit kuljettavat näitä viestejä kehos sa ja myös kehon ul ko puo lel le hien välittäminä. RNA-viestien avulla saadaan siis tärkeää tietoa kehon sää te ly me ka nis meis ta esimerkiksi urheilun, tuleh dus- tai stressitilan yhteydessä. Työ pa ke tis sa hyödynnetään TP3:n HI- KI-ke räin tä ja TP5:ssä sekä aiemmassa Hil la-ru by -hankkeessa identifioimia RNA-löy dök siä analyytteinä. Nuk le ii ni hap po tes ti alus tat valmistetaan ylei simmis tä silokonityypeistä eli PDMS-silikonimateriaaleista (=li ne aa ri nen po ly dime tyy lisilok saa ni) rullalta rullalle tekniikalla (tämä on tek no lo gia, jonka VTT on kehittänyt ensimmäisenä ja ainoana maailmassa). Val mis tuk ses sa hyödyn ne tään PrintoCent Pilot Factory -laiteympäristöä. TP5 Identifioidaan diabeteksen ilmaisussa tarvittavat HI KI-pro te iinibiomark kerit (vas tuu ta ho OY/Biocenter) Työpaketin keskeinen tavoite on identifioida biologisesti relevantteja pro te ii nipe rus tei sia biotestejä. Hankkeen toimenpiteitä: 1) identifioida hien analyysin kaut ta muu tok sia eksosomien proteiinitason koostumuksessa diabeteksessa ja rasituksessa, 2) tutkia eksosomisten proteiinien potentiaalia osoittaa miten am mat ti mai sel la ur hei li jal la perus- ja harjoituskunto saadaan pysymään korkeal la tasolla. 3) etsiä li has kun toon liittyviä eksosomimuutoksia ihmisen hiestä. TP6 Hankkeen projektihallinto (vastuutaho VTT) Tämän työpaketin päätetehtävinä on projektin sisällön toteutumisen koor dinoin ti, ra por toin ti, hallinnointi, kokousjärjestelyt sekä ostopalvelujen kilpailutus ja seu ran ta. Hanketta ovat rahoittamassa merkittävä joukko painettavaa teknologiaa hyödyn tä viä tai teknologiassa potentiaalin näkevää yritystä sekä Oulun kaupunki ja Prin to Cent Board -yritysyhteisö. Yritysrahoitusta ovat myöntäneet maa kunnan yrityksistä muun muassa Focalspec Oy, Optitune Oy, Pa ras BioP har maceuti cals Finland Oy, Health City Finland Oy, Screentec Oy, ValiFinn Ltd, Gino lis Oy ja Lapti Oy. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 41/ 60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E2 Valmistelija: Aki Lappalainen, Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestä vää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:l le esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke vahvistaa maakunnan tutkimukseen ja innovointiin liittyvää huip puosaa mis ta sekä toimijoiden kansainvälistymistä ja verkostoitumista. Hanke edis tää pi lo toin tiym pä ris tö jen rakentumista ja tukee T&K&I -toimijoiden kansain vä li siä kump pa nuuk sia ja teknologioiden kaupallistamista. Hanke kuuluu maa kun ta oh jel man kär ki tee moi hin ja tukee älykästä erikoistumista. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 MYR:in sihteeristö Muut asiat MYRS Anne Pulkkinen kertoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysrahoituksen ja yritysten kehittämispalveluiden tilanteen ajalta Marraskuun MYR:n sihteeristön kokous siirretään pidettäväksi klo 9.00 alkaen Pohjois-Pohjanmaan liiton Siikasalissa ( ei ole kokousta). Merkittiin tiedoksi. Liitteet 2 Yritysrahoitus ja kehittämispalvelut POPELY Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Seuraava kokous MYRS Esitys: klo 9:00. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 MYR:in sihteeristö Kokouksen päättäminen MYRS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:10. Pöytäkirjan tarkastajat: 21

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/ (17) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/ (17) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2017 1 (17) Maakunnan yhteistyöryhmä () Aika 06.09.2017 klo 10:00 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5.krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili pj Kortesoja Jorma varapj

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa Savolainen Sanna Jäsen Siikaluoma-Lehtosaari Jaana

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa Savolainen Sanna Jäsen Siikaluoma-Lehtosaari Jaana POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (17) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 06.09.2017 klo 10:00-11:15 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5.krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Jämsä-Uusitalo

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen Kurvinen Anne-Maaria Varajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen Kurvinen Anne-Maaria Varajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 28.02.2017 klo 09:00-09:47 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rajala Tiina Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen. Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen. Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (20) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 25.10.2017 klo 10:00-11:35 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5. krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kivelä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 05.04.2017 klo 10:00-11:35 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Saarinen Vesa MYR varapj

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (13) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 16.11.2016 klo 09:00-11:40 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (17) Lehtiniemi Timo. Pellikainen Esa. Jäsen. Siikaluoma-Lehtosaari Jaana. Toiviainen Hennamari Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (17) Lehtiniemi Timo. Pellikainen Esa. Jäsen. Siikaluoma-Lehtosaari Jaana. Toiviainen Hennamari Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (17) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 14.12.2017 klo 10:00-11:45 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili Puheenjohtaja Kivelä Jorma Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (14) Aronpää Heikki. Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (14) Aronpää Heikki. Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 06.06.2014 klo 10:00-12:00 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (14) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (14) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 01.04.2015 klo 10:00-11:20 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot