- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö"

Transkriptio

1 - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos piras ) aktiivinen volmn ksytetäiin aeur>n Johtoon, vuhantää se helaän «ktilvlsta urhellulntoann. üilts kärsii heidän nslnnorimlsten urheilijoiden kunto. Puhujnn -nlelestä ousl kuit-inkin erlttiiln I tärkeäii an-^dn hyvä nktilvlkyky tolrlmnnn polknurhjllun neuvo,innn 3näl 1 kmnnttl puolestann nlusta.lpn ehdotuatn, sillä hänen mielestään on virsin törkeää seur-ib tolminnnlle, että v' litsn knnssnkäymlnan on mnhdolllnen aeurun,1ohtohonkllöidon,1«iktlivl urheilijoiden välillä, '»inonstann kiinnittämänii nktilvlsin ur-, heilljolta seuran Johtoon sn'idapn keskinäinen yhteistoiminta lujitettua., Tuorit m'iinitsi, että on suuri voitto seuralle, los sen ontykal nlstuu aa da Johtokimtaanaa kiinnität*** v nhn rft- nau Jättänyt nktilvikyky, tin" esiintyy sellaisin spesial Ikysyiryksiti, Jolss«- sellninen henkilö voi neuvollla^'n saada pnljnn positiivista hyvä: Bikann. Jos Johtokunnassn olisi tiillfiinen henkilö, olisi Johtokunnan työ hölponpa» Jh tulokset san r.uknlsla. '^tii.e Chm; n vi.ltti, ett i seura, Joasn íjktllvlurhell 1J- t ov t Joh rtossfi, n'uttll vlelsön kannntusti nunreminrissn mä'irln kuin toiset _ seurat. FuhuJ'.n nieleatä täytyy koetta- sanda vmhat urholllji t ^ pysymään urhallun pprlssa. Ainoa keino tässä tapauksessa on saada hiinet seuran Johtoon klinnitstyksi, silloin hän vieläkin, Joskinp Jo r"t-nsa Jättäneenä,voi vielä aaada suuriarvoista pysyväistä alk' n. 1 yi y vältti, ettfi aktllviurhelli Joiden Johdossn olemlnan g voi snada sen sika-n, että seuran kaikki r»ih'vnrat käytetään yksinomaan kilpnilutolmintm, Jolloin siltä voi olla seurauksena Eeurnn sisäisen toiirinnnn heik-eneninen.! i-akkonan huomsufl si^t', että keskustelu on pyrkinyt kokonaan väärälle uralla. : akeläinen huomautti samasta asiasta kuin '^akkonenkin. «^an- I nätti alustajan, painostaen erikoisesti sitä, että alustuksessa mainitut keinot ovat nivnn n^ulanknnta-n osattuja. Ilmltoi sa-, 1 maa kuin alustaj'kln nim, että on pyrittävä pois hulpru-urheil1- Joiden palvomisesta. Jos mieli saada yleisö urhal''uun innostu-t^nn täytyy se ensi«saada ymmärtämään saatua voitto^, «ikä va-in yk-

2 s!nod!»i'n santua hulpputulobts. Piti tarke»!!!!! «ktllvlurhellljoiden kllnnlttsirlsth seuran.lohtoon. "Penk' lurhell 1.1«t" elvht koskn-in voi kllpnllln.lohtohenkllölns v nh-n kokeneen nktllvlurhalll.v n knnsss,,1olln tnk-nmn on pitkänlkniner. toiminta,1h kokatnub urheilun pnrlssr.. -1 /ihlroob knnr.nttl ilustn.lai. Kiinnitti puolestnn huop.lonah urhellunerkkisuorituatan vähblukulsuute n. Olisi tehtävä eneinmiin tämän «slun eteenpäin viemiseksi. Seurojen j«piirien on pyrittävt entistä eneminän viikiittnmnnn nalnnn, lottn suoritusten lukuk.älipü knsvnlsl. Kekkonen ei pltiinyt miesten-,v nolkienurheilur.ervln vällstö suhdett«) olkenna. Mes urhehl.1<i ei tnhdo pnnn'i hnlpn-i ITI luok-^n urheilumerkklö rlntr^nsn,1f! piremnnn luokin met-kklii on vnlken suo- ^ ritt "in, kun suorltusln Jlt ovit kovin ipftk'ivtiinnül M set, rvtheen.lohta.li i^askola iln.itol k'-ntfinsn, ett;-, nkti 1 viurholl 1 loi tn el nloä kllnnitttifi seurnn toimihenkilöiksi, slll' tolmlesfsnn X I- sllnii OTtilnnlstuifless»-' 'e manettfivät osm In oatnnn,.lostn fla\irnuksann voi oi ' n pienarpl hnr,1olttalu,1n sen lohciannalsanfi kunnon «lej naminen. I'yviW asirre-kke.lti on t rpo^ksl olamissn. nrhsllutnson ei snnd' nousen,ini^ e lal hyviä adallytyksiu oiiiniyilln urhallijo 11in ole kunnolliai» nauvo^ia. Ttsaa omini lsuunesan voisivat k' ik. 1 v.bjimt iiktilviurhaill.lit toiiiiin jn tn-ttuii oli i sa, että heidän - ui o 3. työnsä ai jaisl tuloksettoinnksi. ' rh a 1 lut'o rkk 1 suori tu s tan 1 iikuri^f ii'iin 11 aafttr. i a ak s 1 on.lul'il^^ '. f \, IA' K V u' lustiis, k; pilrl.lohtokunnllla koho! tus rilrl.lohtokunmt ttr 3 Jpuolaotqan kehottt"koon seuroja-n.in nht.ä ta"9.iäseniaiin kinnittamüsfi huoir.lonan urtiallur.er'-rktsuoritukalln (, Tuhettn ryhtyi Johtnriüon ynn^piihaanjoht^^^n luutn. r-enttnla lo. Oliaiko Byrit fvä pematarnann yksinomann pltajfe'saurojw. AlustiJi Ä.Jouhkl. -austij«! "'initsl, ett' hiinen pilriasiiän, Itä-r arj-inn pi'.risad, on p1 < rl Johtokunta kovasti pohtinut altt. aell:kan, että omsl pyrlfäv' nariistair.n-n yksinotna^n pitäj'.aeuroja. oy^ n6 siihen on ollut 83, ettö pienat kyläaaurnt vähsiaina Jäeentnäürlnaan ovit olleet kovin haikl ojn Jn useinkin kuolleet Jo melkein peruatnir.iseen. ^«nsija^^n, Jos pyrittäisiin siihen, etts piti.lfassä olisi ykai aeurn olisi sen el InrnhriolHsuudet p"ljon suuremat, kaikkihan ryrklsl- I I' Vi

3 viat alnoaanib tulcemaan, siten olltl toimintakin helpompaa, ei voimat ole hajaantuneet uaealle taholle. Pltäjäaeura voisi sitten puolestaan Jakaantua alaosastoihin Icyläosastiihln, Jotka toiminnassaan voisivat olla kokolailla itse näislh. 1 > 1! Keslcuatelu, Nyman mainitsi, ettu Pohjola-Karjalan plirissil on jo kokeiltu tällaisilla muodostelmilla, mutta kun ollaan vielh kokeiluasteella olisi hyvät neuvot tarpeen. Kannatti alustajaa lämpimästi, silltt tällainen keskitetty toiminta on hänen mielestään parhain ratkaisu maalaisseurojen toimintatavassa. Koponen kannatti alustajaa, silla piti oikeaan osattuna pyrkimystä perustaa pitäjäseuroja keskusseuroiksi, Joiden alaisina kyläosastot toimivat. Mäkeläinen kannatti myös alustaja-i, sillä pitäjäseura keskus' seurana voi järjestää kilpailutoiminnan kyläseurojen kesken ja siten saada suuret masr,^liikkeelle urheilemaan, Pikku kilpailut saivat parhaiten suuren yleisön innostumaan urheiluun, ^amoln pikku kilpailujen Järjestämlsesaä opitaan taito Järjestää myös vaativimpi akln kilpailuja, Suurena etuna on myös suurempien kilpailujen jär jestänisolle mainittava sekin, kun suurempi elin ne toimeenpanee. Jos paikkalninnalla on Jo ennestään perustettu kyläseuroja, on pyrittävä siihen, että ne yhdistyisivät yhdeksi kokonaisuudeksi, ^ pautös, pitäjäseuraksi. reille, Asiasta käyt^ keskustelu annettiin evästykseksi piirlsihtee- ^ 14. Rekisteröidyt palkintotuomarit, Alustaja T.Korkeanäki, 'lustus. Alustaja llmitoj. sen, että nykyisin on kovin valkeata foimia kilpailujen järjestyä, kun ei palkintuomorellla ole mitäun todis teitä palklntotuomarloikeuksistaa«, Voi sattua, että kun on vähän * hyväksyttyjä palkintotuomareita, Joutuvat «päpätevät henkilöt hoi tamaan tuomaritehtäviä. Josta useinkin voi olla hyvinkin s\irullisis Be\u>auksla. Siksipä alustaja «hdottikin, että annettaisiin a) kortit rekisteröidyille palkintotuomarellle joka kilpailunalalla" sekä pyysi vastausta siihen, b) miten on suhtauduttava «riarvoisiin palkintatuonareihin? Kealcuatelu. Kohta a)

4 Helkklnan Haiolttl, ettm jaostot ovat havainneet epäk Man Ja e>tb slelia Jo on aalaa käsitelty. Kortit tulla/in antamaan Jokaiselle rekisteröidyn«palklntotuomarllle, Jos huomataan, että Joku Jo aikaiaeimnln hyväksytty Ja rekisteröity palklntotuomarl ai kykene toimimaan tuomarltehtävlssä, otetaan oikeudet Ja reklsterölmlskortv tl pois httneltä. li: PäUtöa. Lyly kannatti alustajaa lisäten, että kun on kovin vähän hyväksyttyjä palklntotuomarelta, olisi kurbsltoimimiaha niitä kasvatettava, Jaostojen olisi lisää valvottava, että kullakin paikkakunnalla olisi aina saatavissa tarpeeksi rekisteröityjll tuomareita - sillä sellaisethan sääntöjen mukaan tulevat vain Iqpsymykseon 3WLin alaisissa kilpailuissa toimihenkilöinä. Käske la piti tärkeänä, että asianomaisilla olisi tuomarikortit. Ne olisivat myös samalla tärkeät ansioluetteloissa mainintoina. Päätettiin toimia sen hyväksi, palklntotuomarellla a) että kullakin palklntotuomarllla asianomalaeaaa lajissa olisi reklsterölmlskorttl. b) että alnoa3ta:xn päteville henkilöille annettaisiin palklntotuomarl oikeudet, Keskustelu, Kohta b. Santala selosti tapau, millä eriarvoiset palklntotuomarit nimitetään, Mäkeläinen esiintoi sen, että koska palklntotuomarit ovat luokitellut, on siitä kilnnlpidettävä Ja huolehdittava, että seiirat noudattavat luokittelua tuomareita kilpailuihinsa valitesaaan. ^antala mainitsi, että piirisihteerien velvollisuus olisi valvoa, että rekisteröidyt palklntotuomarit ovat kelpoisia tehtäviinsä ja Jos huomaavat epäpätevän tuomarin toimivan palkintotuomariolkeuksilla, on heidän empimättä siitä ilmoitettava asianomaiselle JaoatoJohtokunnalle, Jotta se voi ryhtyä asinmukaiaiin tolmenpltel siin, estääkseen sellaisen henkilön esllntynästä niin tärkeässä tehtävässä. Penttala mainitsi, että nykyisin, asioiden ollessa tässä vai heesaaan, el voida orjallisesti vaatia jokaiselta kilpailujen toimihenkilöltä tuomaripätevyyttä. On ensin pidettävä tarpeeksi palkin totuofflarikursseja. Jotta saadaan tarpeeksi nimitettyjä tuomairelta Ja sitten vasta ruvettava noudattaoaiin valvontaa, Tämä lie asian 1 n

5 parhain ratkaisu i KorkeamMkl esitti, että olisi p:,tltttttb saamaan tarpeeksi pai jon kykenevlii henkilöltä palkintotuomarelksl. ^ Heikkinen piti oikeampana, että esitettäisiin tarpeeksi paljon kelpoisia henkllölth, mutta etta näistä el Illan paljoa hyväkayttäl^ sl tuomareiksi, sillä siltä voi olla s urauksena, että kun he eivät liika paljouden vuoksi tarpeeksi usein tule toimimaan tuomari-.. tehtävissä, voi epäpätevyyttä sen Johdosta piankin Ilmetä. Kaskela»sllntol kantansa tavasta, Jolla palklntotuomarlt hyväksyttäisiin, Pilrljohtokuntlon ollai esitettävä kelvollisiksi katsomansa henkilöt taianomaisille jaoatojohtokunnille aslanomal - sissa urhellula e^issa palkintotuomarelksl hyväksyttäviksi. Ja et- ^ tä Jaostojohtokunnat vasta asian harkittuaan heidät lopulliseati _ hyväksyisi ja nlmitttlsl k.o. lajien rekisteröidyiksi tuomareikal, ' Mäkeläinen painosti sitä selkaa, että on saatava tarpeeksi pai kintotuomareita, Samoin on pyrittävä siihen, että epäpätevät henk ^ löt menettäisivät tuomarioikeutensa, Päätös. a) Kokous ehdotti toivomuksen, että annetaan reklsterikortit Jokaiselle hyväksytylle palklntotuomarllle, b) Kokous päätti esittää LlittoJohtokunnalle toivomuksen, että piirien toimintaa valvottaisiin. Jotta el kilpailuissa epäpätevät palxintotuomarit toimi ai, c) Kokous päätti ehdottaa Jaostoille, että ne tolmienpanlsivat tar-" peeksi palklntotuomarlkuraseja. Jotta saataisiin tarijeeksi kelpoisia palkintotuomarelta. d) Kokous päätti ehdolttaa, että plirljohtokupiat ehdolttaisivat JaoatoJohtokunnllle sellaiset henltilöt. Jotka voivat tulla ky-»ymykseen rekistertfitjtmaä uusia palkintotuomarelta, e) Päätettiin pyrkiä siihen, että piirisihteerit valvoisivat asianomaisissa piireissään palklntotuomarelelen toimintaa, sekä epttpi»«tykslstä Ja rikkomuksista viipymättä Ilmoittaisivat aslanomaisll le JaostoJohtokunnllle Piirien ja seurojen arkistot. Alustaja L.."lantala. Alustus, Alustaja ilmoitti ensin, että piireille on aikalsenmin jaettu täydelliset arklstovälineet Ja että hän tulee havainnollisesti esit

6 - 20. tttnjtan niiden Myttyä Ja vast» lenjälkeen oslttamätlu kmytänöaah (jl9- _ via erilaisia arkliton-holtotapoja. Vliffleksl hiui snloatl sen tavan Joka meillä SVVLtn Toimistossa on nykymun käytännössä. Lopuksi nh- _ dotu hän, että lausuttaisiin Lllttojohtolcuanalle t0tt0wm yfadmaa-o ( kaisfn arklstokaapplm hankkimisesta piireille. Kampin hinta el an- " ykubtolu, saisi ylittää Smkita Penttala el kannattanut pöytäkirjan kirjoittamista Irtolehdll- _ " le, vaan ehdotti käytäntöön otettavaksi erikoisen nakaun kirjan. siinä säilyisivät pöytäkirjat parhaiten, Ja olisivat aina «aatavll-^^ 1». Tuomi kannatti alustajan eslttkmks tupa pöythklrjan pldoss«. '«n T«11K tavalla saadaan pöytsklrjat selliksi Ja on nlith helponpl Inkaa, llu KorkoanBkl kannatti alustajns muussa, paitsi pöythklrjan pldos s«. lihdottl erikoisen paksun sidotun kirjan kfiyttök tähän tarkoltuk seen. El kannattanut arkistokaapin hnnk'<imi8ta pllrollle vaan ehdot tl sen sijaan hankittavaksi JokHlselle piirille erikoinen Sk-malllnei arklstoarkku. MHkelKlnen kannatti myös pi^vttfklrjan pitotavassa aluatnjaa. K- slttl kyei^nyksen, miten saataisiin kalkki vanhat asiakirjat pllrelsj tk sullymssn monien vuosaicymrnenlan takaa, Khdottl erl^ol^en Aaakua-. arkiston porustanlsta, ^ Chman oli arkistokaapin Ja keskusarkiston hankkimisen kani.alla Tuomi piti aivan t^helllsenk keskusarkiston saamista. Jouhkl piti pöytbklrjanpldossa edukkaampana paksua kirjaa. 011gj. s r 1 S 'ii keslnisarkiston alkaansaanlsen katmalla. iaalnltal, ettk Itä-Karjalar piiri on Jo hankkinyt omalla kustannuksellaan piirisihteerilleen eri kolsen arkistokaapin Santala pyysi evhstystä kokoukselta IAittoJohtokunnalle arkisto kaaplnhankklmlsessa piireille. Nyman ehdotti vanhoihin kiertopalkintoihin nshden laadlttavtikgi Jonkinlaisen lehtiön, Joata voitaisiin nkhdb palkinnon historiikki. *Hm«olisi tkrkabfi varsinkin ikuisesti kiertsvlin palkintoihin nähden. at. Okkola toivoi, ettk koetettaisiin vaikuttaa LiittoJohtokimtaan ett«keskusarkisto 8a»talslln viipymättä perustetiucsl. iktös. 1) lltettlln lähettää kaapplkysyfcyksestb toivomus Lllttojohtokunr.al mi^ le. ai

7 - 21-2) Shdotota^n LllttoJohtokunnnlla Kesituaarklaton peruat^tnilr.t', (gj ihllctcl vanhat aaiaklr.lat voitaisiin»«llyttsa sloll«. 3) Kiertopalkintoja koakavlln aeloatuakorttelhln nfihden rttstffttiln l" lausua tolvoinub PoBJola-KarJalan 'lirille «etts ao laatiai ehdo»uksen kokellutarkoltukaeasa Ja ilmoittaisi Liitolle tuloksistaanmyoheinrr.lr.. 4) iihdotettlin nbyt«klrjannidoasa ylelsoati kkytttntöt^n otettnvkal * erikotnen pakau kirja. 5) ^' ksyttiln arltiston hoidftasa ktiytkntg><n otettvaksi yhdeprrukalaesti alustajan esittänet prkistoiihoitovtillneat. TKmftn kesktistolukysynyksan loputtxia pksttyl kokous thmkn pi>'lv«n osalta. Illalla tarjoel Lllt.*^^ojohtokunta yhteiset Illalliset neuvottelu pfiivlen osaanottejille 'anhalla ylioppllastallolla. Kokovata Jatkettiin suntrintalna 7/4 klo 9. t lalustus 16 i. Opettajien kouluuttaminon yleisurheilua varten. Alustoja H.i-ihrian. Aluatuksessann kosketteli puhuja neuvonnan tai-peelllsunfcta Ja eritoten sitii, ettö on varattava maaaeutupalkkakunnille tilaisuus saada neuvojia sinne. Kur»sitoinilntialla on pyrltthvfi karbattamamn ^ piiri Ja seuraneuvojia. Yleensfi on kiinnitetty tfihiin puoleen lilan vkhiin huomiota. Muuten raplnltsl hfin, ett«kekkoneijon Jo pltäfrihb- ^f I säpn aluntuksessa kosketellut asian yksityiskohtia, Joton el hknel- t IS ol3 paljoakann llssttkvsö. Pyysi, etts yhdyttölslln firsnkln l alustuksen ybteydesss niihin ponsiin, Jotka laadittiin Kokkosen a- e' FSfitös. lustuksen yhteydesss. ft^okous yhtyi alustuksen yhteydessä niihin ponsiin, Jotka fvekkoaen pitämän alustuksen yhteydessä 12 ^rasa laadittiin. 17 S : Alustus Urheilukilpailujen radioiminen. Alustaja A.Alanne. Alanne huomautti ensin ylolsesth radiolmisen tsrkeydesth Ja et- < th melllskln on Jo havaittavissa yleisön mielenkiinto kuulla urheilu, kilpailujen uutisia. "^ainltsl muutamista yrityksistä radioida suurkilpailuja, kuten esim. HVasa-kllpallut Ruotsiaaa J.n.e. Puhujan mle_ lestk on turhaa pelko radiolmisen vhhentfivhsts vaikutuksesta kllpal

8 luja aouravan yleisön lulnimshrssn nhhd«n. ^UtS on todisteena Ruotsista saatu kokemus etts radioiminen on llshnnyt kilpailuja seuraavan yleisön lukua betl, kun kllpillujen radioiminen alol tettlln. Huomautti myfs slltu, ett«svul:»»«on myös vallalla aivan harhaan Johtava luulo ral'olmlsen haitallisesta vaikutuksesta. La Jan maaaeutuvkestpn kannalta katsoen ollal varsin tsrkektfi 9\iureraplen kilpailujen radioiminen, varsinkin ma ottelut olisi ensisijassa tledoltetlava maaseutuvfiestöllo. Huonattllnhan JoVfn jtonidi^ nostava valku'^iiit^ymplalalsten kisojen radioiminen aikaansai maaaeutuvkestössk. ^Itl " puolen Suomen ed\istajana " toivottavana,. keskustelu. ettk toimittaisiin tsmän asian hyväksi. KorkeatnSkl kannatti Älannetta, sllls toimenpiteellh sandaan vanhempi vskl Innostuiiaan Ja alten suopeamsiaksl urheilua kohtaan. PSHtös. Chman Ja Tuoni kannattivat radioimista. Kokous pti'attl eaitta»! tolvomuksenann Liitto Johtokunnalle, e_t ; yleensk Ja erikoisesti ensi syksyii maaottelu radloiteisiln. t 18 S. Volmisteluneuvonte Ja volmiatelutoiminiian tehoatanilnen. i Alustus. Alustaja ii.roni. Puhuja huorrmutti alkalseminasts voimlstoluneuvonnasta Ja nils-' ts yhteiaisttf pyrkimykslntp, Jotka silloin oli havaittavissa niin voiml-telusaa kun urhellus akln. Urheilu-ura aloitettiin voltnlst; telemnlla Ja slits Johduttiin urheilemaan. Urheilun ihante-illlner. puoli oli knlkklnlla etualalla. SenJSIkeen selosti hän voimistelun hyvls puolia, painostaen erikoisesti sitä, että sitä voi harjoittaa niin vaniiat kuin ruore kln. Kuiunlin hoidossa on voimistelu enalmslaenä tekijänä. t TSmän jälkeen selosti hän Volmistelujaoston toimenpiteitä v, 1930 X Yleistä Vol-^t^uJuhlaa varten Ja painosti Jvihlien suurta ^ tsämnaalliata^zäi^, että pitäisi entistä enemmän painostaa ' tätä puolta meillä. Myöskin selosti hän Volmistelujaoston toimen plteitä piirien volmlateluneuvonr.an järjestämisessä. Krlkolsestl on huomattavissa piirien toiminta voimistelutason kohottamisessa Pitäisi vaan entistä enemmän kllnnlttkfi huomiota voimlstelunerkklauorltukslln Ja piirien voimlstelunestaruuskllpallujen toimeenpanemiseen. SltK tietä saataisiin taitovoimistelu kohoamann ansalt-

9 tuun asenaansa. Puhuja huomautti myös alit«aphvcohdasta, että on kovin suuri puiite loinnollialsta volmlstolun^ohtajlsta. Olisi pyrlf.hvs kurssitoiminnalla kasvattama n siihen pystyvl«mlehlh". ealojbto lu Asiasta keatoisteltiln seuraavien kysymysten pohjalli : 1) SVUL;n X Yleinen Volmlstelujuhla v.. KorkeamKkl huomautti slltb, etts pllrelllh on kyllk suuri halu osallistua tsllklsllla auurllle volmlstelujuhlllle». nutta etti! as taloudellinen puoli tahtoo tehdk kiusaa. V»>häVHrBlaat piirit olvkt voi kustantaa Joukkueita, el ainakaan kyllin suurin, Joidenka IS" hetthmlnen ohsl sentssn pkhnsiällinen pkxartii> jtmhilaii edellytys Juh. Ilen arvonannon kannalta. Tuomi piti tsrkesnä tkllalsten koko maata khslttkvlen auurjuhll L] en aikaansaamista. Kalkkien niin piirien kuin yksityisten seurojen on tehtfivä parhaansa Juhlien avustamisessa. Yhtolatyön tuloksena saadaan Juhlat arvoaan vastaaviksi. 1 Nyninn kosketteli puk\ikysymysfiii Ja tiedusteli slts, vottalslln- l ko Liiton taholta JHrJoatffi Jonkun verran luottoa tai maksuajan pl" i dennystö piireille pukujen hankklmlseasa. i Tuoc.l ajatteli slts mahdollisuutta, attii Volr.latolujaosto takaisi pukutllaukset piirien puolesta. Alanne kannatti ^'uomea. r«ktö8. Kokous esitti pontenaan tolvonuksen, ettk Volmlstolujaosto hankkisi luottoa piireille Ja seuroille voimistelupuku t' kujon hankkimiseksi. 2) Pllrlneuvonta. Nyrran selosti volmlsteluneuvontaa Pohjols-KarJalan pllrlssfi Ja mainitsi nllsts t)ilokslsta, Jolta slellk on saavutettu FHfitös. Kokous totesi pontenaan tyydytyksellä Volmistelujaoston toimen- i piteet pllrineuvonnan suhteen. Nyiiian toivoi, ottk Volnistelujaoston taholta lausuttaisiin Sisäasiainministeriön kautta Rajavartioston tarkastajalle toivomus suu remraan huomion kllnnlttsmlseksl v:n 1930 Yleisten Volmistelujuhllen osaanoton suhteen.» Alanne vastusti Nymanin ehdotusta keholttaen tekenihkn palkkakun nlttain suunnitelmallista työtfi asian hyvsksl. Kaskela, ^antala, ivahlroos Ja Welsael kannattivat Nymanin tekemn^ ehdotusta

10 fkhtgb Kokoua lausui tolvomiikaenaftn, att» Volalatalujaoaton kmfennytthlalln SiatiaalalrunlnlatorlCn kautta Rajavartloaton taholta tarkbatu- Jan puoleon auuremnan huoinlon kllnnlttkralaekat Rajavertloatolaaa v.n 1930 Ylelatan VoltBlstalujiihllen osaanottoon nkhden. 3) Maakuniialllaet voimistelu Juhlat. Nymnn selosti tilannetta Pohjols-Karjnlaaai, Jossa on ollut IkfivHii erlmlellayytts Ja hankausta pll rl Johtokunr.an Ja piirin voimia t lunauvojan vkllllk. Toivoi Jotain huomautusta Volnlstolujaoaton taholta asianomaisille. Kokous el kannattanut ehdotusta vaan ettk pllrl toklsl asiassa alotteen. SnKllln ralelesth on olojen mukaan suhtauduttava varovasti Juhli en JHrJestKmlaeen. On pyrlttkvs vnromaftn mahdollisia taloudolllsla tappiolta. KorkeamKon ralelesth on volinlstolutaso laskenut maassamme. YhK uusien, jaostojen perustaminen on aiheuttanut valkouknla mansoudulla iuktös Selosti maakuntajuhlia ii^ymonlaakson piirissä. Painosti erikoisesti kilpailujen aikaansaamisen y.m. vlrkeön toiminnan vklttymfittömj-^ttii Asiasta kkyty keskuatolu el aiheuttanut erikoisia ponsia, vaan pidottlln keskustelua tyhjentfivbnii. loista Ja taajavsklsistfi yhdyskimrilsta vastaavia otteluja JMrJestettiiessN. 4) Voltrlstelufnerkklkokeet, kaupunklottolut Ja rilrlen voimistelu - mestaruuaktlpallut. Jouhkl selosti ItS-KarJalan toimen-iitolts maakijntajuhlien aikaansaamiseksi Ja toivoi 'aoston vastaavan Jotain piirin tiedustelua-! kaupunklottelujon JSrJestamlstH koskevissa asioissa. Heikkinen mnlnltsl edellisen Johdosta Voir.lstelujaoston aikoinaan l'(he1itsneen asiaa koskevan vastauksen Alanne toivoi, ettii kauppalat rinnastettaisiin kaupunkeihin kaupunklottoluja JKrJeststtHossH. Toivoi Volnistolujaoston valloitta van asian ratkaisussa. Heikkinen mainitsi Jaoston ottaneen edolliimainltun mahdollisuu den huomioon Ja toivoi sen vuoksi Rovaniemen ottavan ^teyden Keml- Oulu-Vansa-kaupunkiottalun JörJestHJien kanssa. Korkoanäkl toivoi, että kaupungit pldettfiisiin erlll«'"n kauppa

11 i)(í.tg8j Kokous pmkttl l>iuiiua Volmlatelujaostol] a tolvomiikaen, ottk aa la>ijontal3l kaupunklottaluajatuita kaupialoltakln koakevakal kbupimkll otta luin8a ^ 5) VoimiatoImaarkkl-aala. anailln mlolaats olisi parempi odottaa, mlti-' uudot afiiinnöt aaavat alkaon Roni toivoi, OttK "ahdon piirikin JärJastflsl pllrlkunnolllaot volralatelunos^-bruudkllpallut Jn antaisi tilaisuuksia volnlatelljolllö merkkisuoritukalaaa Tuomi lausui ajatuksenaan san, ettíí raorkklsuorltukaot^loenps Illan valkeita. Toivoi, attii Jaosto ryhtylal anlamniikalslln toltnenplt Islln, Jottp. liikkeet helpottuisivat, Jotta uaoampl vnhemmhnkln volnlatellut henkilö saisi mahdol)isuudon suorittaa Jonkun merk'slsts.j Lylyn ralelostff eivät norkklvaatlmukset olo ollonkann Illan valkeat. MerkklS oi saa antaa Joknlsellft, Joka slth yrlttifh, vaan on j son oltava todolln ansloltuneon voimistelun pnlkklo i Jos merkklvmtlmuksla llevonnatsiin, on arvostelu saatava entlstfikln anknrainmakal.j M'irklnsuorltuotllilsuuksla on aaatava oneramkn. Öhman Ilmoitti voltr.latolljoldon toholti toivotun, ettn merkklkokelta JfirJestettälsllr usoammln Ja etth/ífierki<lvaatlniíik3la helpotettal slln. Toivoi Jaoston ryhtyviin asian vaatimiin tolmenpltelsiin. Tuoni piti tfirkennä slts, ettk merkkllllkkoltt; ykslnkortilstutettalslln, mutta senaljann arvostelu;» kovennettaisiin. i^erklisnorltustl lalsnuksla naoaninln. Roiil aelootl Voimistolujaosjon ajatusti uusia lllkkelts suunnltoltfiossh. Lyly vnstuam lllkoldön luvun vkhentíiralstíí JyrkSstl. HKnen mlelestäiin lv:n Ja III:n luokan nykylaet liikkeet ovat hyvht. I:n II;n luokan liikkeet kaipaisivat muutoksia, Liikkeet olvst ole Ja Illan valkeita, HyvSksyl Jaoston ajalt'ksen liikkeiden keskiarvon alentamisesta 3:aan. MakelHlaen mielestä tulee aloitteen merkklkokolden JfirJeatelyyn tulla tolselt-i taholta, seuroista, elks pllrljohtokuntien taholta, siis varsinaisen alan harjoittajien taholta on aloitteen tultava. Lylyn miólest«voiir.lstelujaoston tulisi mbkrhtb pjiivst, Jolloin suoritettaisiin vain merkklkokeita. Ehdotus sai osakseen suurta kannatusta. tioni uudisti ajatukaansa, etts piirien tulisi vuoslkokouksis -

12 aa n nshrhtsraericiclauorltuapslvst. Korkoan»?kl kannatti Ronia allnh', etts piirijohtok\mnat mfciiirhl 8lv»{t.norkklsuorltuupSivKt vaosittain. 'ivahlrooain mlelosts Volnlstolujnopton tolmenplto«t merkktskiirtöjen uudlatmlsoksl ovat hyvst palkallaan. j Kaakela toivoi, ettei tehtslal ammnttikyaynykalatii tliikkojn psötökal«vain mepkittsislln pöytsklrjapn, ett«aalaatra on keakugtsltu nouvottelupfiivill«. Roni ehdotti, etts pilrljohtok\innat JfirJesti'lalviít kokeet. KorkoairiKkl kannatti ohdotuath. Alanae otti aalan proi'ogandan kinnalta Jn ohilotti, ettk Jaoato mfítírhlsl morkklauorltuapíilvíít. Penttala ehdotti vslimiotoa, at' ^ piirit aeurojon mlollpldettii tleduateltuaan llraolttaialvit Jaostolle halmatnanaa pitivhn norkklen auorl^-.math varten. Jaoatolle JSial lopulllnen olkeua phivxn mfífirsíímiaoon. Lyly kannatti Penttalan tekoraäii ehdotiiata, luopuen onaatn tekemkafifin et'dotnksoata. ih'neatattííeaas ehotukalata, el kukaan kannattanut KfikelHlaen tekemsä ehdotuata. Panttalan tokomsn ehdotukaen puoleata annettiin 7 SSntii Ja Ronin tokemsn ehdotukaen puoleata 17 äiints, Joten kokoua phiitti lauaua toivomuksen, vtts PiiHtös. piirijohtokunnat msäraialvkt pkivht, Jolloin voiciiatelumerk" kikokolta ainakin JHrJeabeth'íin, olían kuitenkin muulloinkin halukkailla aiihen tilaiauua. 6) Voir.istelunjohtnJien kouluuttaminen. Nyrnan oli altk mielts, etts olial orikolaestl ryhdyttüvs kouluuttanann volraiatelunjohtajia, éillib alnoaataan kiinnollisten johtajien avulla aaadaan voiinistelu lavlhmhhn Ja uualen henkilöiden Innoatxunaan a alaan. Kaskela aeloati volnilatolunjohtajlen kouluuttanlaaalaa Uphel- (Ja / luoplaton kannalta kat3r>5ttyviittaal niihin toiinenpitaialln, Joihin th'níi vuonna on Urhelluopiaton taholta ryhdytty. PHKtöa KorkeRnSki kannatti kouluuttanisajatuata. Kokoua lauaui toivomuksen. etth Voiir.latolujaoafo entiat»*: enor rakn ryhtyiai volmiatelunjohtajien kouluutukaen JSrJeafímiagen.

13 I Alustus« i. Palnttolalnnnn twhogtanlnon Ja Jfc'rJ^ately. Alustaja V.J.Penttsla. fanttala huomautti, ettk melllii on painlharrastua JBKnyt tnel' koin yvtslnonaan ru'imlllllstr työt«tekovin luokan osalle. «Jlvlstynelstö el, kutan muualla esim. '^skl-'iuropasiia, olo ollonka n ryhtynyt sith harrastamaan. üeillh on vaara luisua alaspäin siltk pslnlhegeitionlasta, Jossa me vlelh toistaiseksi olemr.e. Kslttl Painijaoston puolesta piirisihteerien huomloonotettnviiksl setiranvla tolnenpitelts : 1) Pnlnipropagandaa, toimiman elvyttsmist'i, kirjeollislä ohjeita pitäisi IKhettHH Jokaiselle seuralle Ja neuvontamatkojen takoa sollalsllle paikkakunnille, jossa v'fhhnkln painia harrastetaan. 11 2) Aiokaskllpallujon 'olmeenpanoa 3) Olisi saatettava niin piiri- kuin Suomen painimestaruuakllpnilut niille kuuluvaan arvoonsa. 4) Olisi ryhdyttsv«palnituomarlkurssien toimeenpanemaan. K* Palrtltuomarien henki olisi saatava kokonaan muuttunaan. Pilli miesten olisi saatava yinmörtambkn se, etth' heldsn vallassaan on saada ottelut kunnollisejtsi, sills hehhn nlits Johtavat. Urheiluopisto toimeenpanee tänä vuonna kurssit "'IvlnlemessH, Jonne piirien olisi huolella valittava miehensä. Puhuja iralnitsi nyös silts etth tullaan tii-neenpanemaan erikoiset virkistys Jn harjoituskurssit painijoille. Piirit voisivat valita miehenss kursseille osallistujiksi Ja auttaa helth' kursseille pkfisyyn, sovittava lomista työantajien kanaea J.n.e.. Kun seuraava alustus ksslttoll samoja asioita kiiin edellinen alustus phfitattiin nllsth keskustella yhteisesti. Th'mHn Johdosta painivaimentajamnie R. Oksa puhui yleons>< palnivalmennuksesta, pai- f Kesloiatolu«nostaen erikoisesti slth, etth" olisi kilnnltettfivif huomiota harjoi «1 tusraahdolllsunkslen parantamiseen. ^n hankittava sopivia huoneusto Ja. Joissa neuvonta- ja harjoittelutyö k«y mahdolliseksi. VSlinei-* tk on parannettava. Piiriaihteerien on tuettava vaimennustyötfi. PilreissS on pantava erikoisesti painoa "uusien miesten" kilpailujen JSrJestfimlseen, sillh sielts on helpompi huomata nousevat kyvyt kolomplen alustusten keskustelu phbtettlin liittttfi yhteon samansiskltölslnii. I..Painin tehostaminen «Oksa mainitsi, ettei ole raurehtimlaen ayytfi, sill«palni-in-

14 noatu» on tans uudestaan syttynyt. K«lkiclalla,.ulssfi hsn on IcHynyt vat rnlahot Innolla harjoitelleet. Ainoa, mljt«olisi otettava huomioon, on se, etts ollal sa.tnva yhk suureirnat JouJtot painia hnrras tanaan. Pllrlslhteerlon on saatava ^clrjeelllseatl harjoltustllnlsuuicslln entlate enenmsn uutta vske«. Joutikl kertoi, ettf It^-Knrjalassa on perustettu vllkltahstl pai nlseuroja. Ainoa 'olvomus helllfi ollal, ettii soisivat painivainontn- Ja Oksan slnre valmennusmatkalle Snnt-tla toi esille a^n, ettfi olisi IfihetettJivfi kiertokirje sourolllo paini toiminnan tohoatamlsaksl seki! sllnh' mnlnlttava, ottu halulllsot seurat saivat palnlnouvojan atnno t-irpeon tullen. Sellaisille seuroille, Jollien ohjolmasaa oi paini vlelif OI0, olisi keholtot^a va ottamaan ae ensitilassa ohjelmaansa. ifhtbs. a) Painijaostolle pufitottlln l';hottbfi toivomus klertoklrjeln«n Ifhetti mlsests sourollle painin ottamisesta ohjelmaan. h) PHBtettllr keholttu» pr.rlslhtoerqjs toimimaan sen hyvkksl, että saataisiin pnlnlneiivojan neuvontatilaisuuksiin suuret Joukot Innos ^^ tunutta ylelsöh:. II Alokaskllpallujen toimeenpaneminen. Kaskuotelu«Oksa mainitsi, ettii Bloka8'-.llpalluJna toimeenpanemisen avxilla i^aetös. Adotus. saidann Juuri pnlnl lovlsmkiin «Sellaiset kilpailut saadaan varsin halvalla alkaon. Puhuja Itse on nouvontamtkoillaan todennut,»ttä alokaspalnljat Itse haluaisivat en^mmsn alokaakilpalluja. Korkeamäki Ilmoitti, etts Kyrienlanksossa on Jo ruvettu askartelemaan asian hyvsksl. Annettiin keskustelu piirisihteereille evh'styk3esk3l asiasta. III Mestaruuskilpailut.. Kun kokouksessa oli ehdotettu sltff 4ttS Jaosto Itsa panisi toi - L- meen palnlmestaruuskllpallut Ja Jonka tulot Jaettaisiin oaannottavlan.1 seurojen kesken, ryhdyttiin siitä keskustelemaan. Snill piti ehdotusta hyvfinh, sills tsllalsella toimenpiteen«^ saisivat sekö seurat ett» Jaostokin itse varoja menoihinsa. Penttala mainitsi, etth asla el vielk ole virallisesti ollut esllls Painijaostossa. PtKtös. Alanne pyysi, etth" piirisihteerit kannattaisivat tehtyfi ehdotusta. Siten saataisiin asia nopeamrin pkktijksean. ««1) PSfitettiln kannatta ehdotusta, ett«painijaosto itse vuosittain tgtog?nwintii Smann BOitaniuiitUMtJmt Balnlun» Ja at«alita

15 koltunaot varat Jaattalalln oaaanottanellie aeurolllo. 2) PKKtettlln ehdottaa, etth palnlmaataruuakilpallulhln ääntäisiin. enenif.hn palkintoja», IV PalltlntotuoraarilturBslt. Lyly ehdotti, etts kalltkl lc«nnbttal3lv«t ehdotusta, ottfi J?^ 1 osto toimeenpanisi tsnä vuonna ympkrl Suomea palnltuomarlkursaeja. PHfitCs. Kokous kannatti edells tehtym ehdotusta. V Piirisihteerien on autettava valmentaja» tkinh'n tekemlllh neuvontatnntkoilln. fsbfcöa. FMKtettlin, etth piirisihteerien on autettava painivalmontajai tfaibn tekemillä valmennuamatkollla koettnirnlla sisde neuvontattlnl-- suukaiin tarpeeksi paljon osaanottajia. 20 S. IlilhtomerkklJSrJestelmfín ksytbntbbnsovelluttftgilnen. i ^ Alustus siirrettiin aiheonsh puolesta seuraivaan kokoukse-jn ^^ SyUL;n Ja sen piirien taloudenhoito «Alustaja A.R.Lang. Aluatua. Knsikaikin johdatti alustaja kunkin osaanottajan mieliin sen, kuinka thrkestö on yleenss parehtys tilien hoitoon. ^enpsth'hden hiit^ piti tíírkeb'ns tsllnlsen suuremman kokonaisuuden,svul:n,tilien soliti ti'-mista., Lang alkoi siltä, kuinka vtfhüsts 5VUL: on alkanut jo miton pionet sen tilit aluksi olivat. SltS mukaan kun toiminta knavoi t i kasvoivat tilitkin. Kun tuli suorit-jttavaksi niin useihin aivan eri laisiin tar'i:oltuk3íin maksuja, kasvoi tilienkin lukujaiksrk. Verratessaan SVXTL:n ja ijuomen Urheilulehden tilejä toisiinsa huomautti hän siltä suuresta eroavaisuudesta, mikä niiden välllls on havaittavissa. Suomen Urheilulehden tilejä voidaan hoitaa tavallisen lii _ kekirjanpidon tavoin. iemsijaan on tuiki mahdotonta sen tavan kfiyt-i; tsmlnen suoranaisesti VUL:n tilien hoidossa, sillä jotta nöin mo- l nlen erilaisten suoritusten Joukosta saataisiin tarvittaase» nopeasti salvk jonkun erikoismenon suorlttamisest«, on monivuotisen kokamuksan tuloksena ollut se, attk esim. psiikirjass«on noln70-80 eri tili«. TKmän Jälkeen selosti alustaja aivan läpikohtalsesti SVUL:n varojen hoidon, huomauttaen, että Jos esitetty tapa jossakin suh-

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Itä-Vantaan Urheilijat. 50 vuotta

Itä-Vantaan Urheilijat. 50 vuotta Itä-Vantaan Urheilijat 50 vuotta 1 IVU:n puheenjohtaja Merja Järvenpää on innokas pyöräilijä ja muistaa käyttää kypärää. IVU:ssa liikutaan iloisesti Itä-Vantaan Urheilijat eli IVU täyttää 50 vuotta. Yhdessä

Lisätiedot

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta.

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. Asetuksen mukaan 25 p:ltä rnarrask. 1885 piti Lappeenrantaankin järjestää käsityöläiskoulu viimeistään syyslukukauden alusta 1890. Lappeenrannan Käsityöläisyhdistys,

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja.

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja. 19 jos ei saada uusia voimia. Kaupungin puhujat usein loukkaavat maalaisia (Naurua). Se todistaa opiston tarpeellisuutta. Jos kukin työväenyhdistys lahjoittaa vaikkapa pienemmänkin rahasumman, voidaan

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---

n.. ,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~--- . ~ / n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---.... ~~--- ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I... K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot