- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö"

Transkriptio

1 - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos piras ) aktiivinen volmn ksytetäiin aeur>n Johtoon, vuhantää se helaän «ktilvlsta urhellulntoann. üilts kärsii heidän nslnnorimlsten urheilijoiden kunto. Puhujnn -nlelestä ousl kuit-inkin erlttiiln I tärkeäii an-^dn hyvä nktilvlkyky tolrlmnnn polknurhjllun neuvo,innn 3näl 1 kmnnttl puolestann nlusta.lpn ehdotuatn, sillä hänen mielestään on virsin törkeää seur-ib tolminnnlle, että v' litsn knnssnkäymlnan on mnhdolllnen aeurun,1ohtohonkllöidon,1«iktlivl urheilijoiden välillä, '»inonstann kiinnittämänii nktilvlsin ur-, heilljolta seuran Johtoon sn'idapn keskinäinen yhteistoiminta lujitettua., Tuorit m'iinitsi, että on suuri voitto seuralle, los sen ontykal nlstuu aa da Johtokimtaanaa kiinnität*** v nhn rft- nau Jättänyt nktilvikyky, tin" esiintyy sellaisin spesial Ikysyiryksiti, Jolss«- sellninen henkilö voi neuvollla^'n saada pnljnn positiivista hyvä: Bikann. Jos Johtokunnassn olisi tiillfiinen henkilö, olisi Johtokunnan työ hölponpa» Jh tulokset san r.uknlsla. '^tii.e Chm; n vi.ltti, ett i seura, Joasn íjktllvlurhell 1J- t ov t Joh rtossfi, n'uttll vlelsön kannntusti nunreminrissn mä'irln kuin toiset _ seurat. FuhuJ'.n nieleatä täytyy koetta- sanda vmhat urholllji t ^ pysymään urhallun pprlssa. Ainoa keino tässä tapauksessa on saada hiinet seuran Johtoon klinnitstyksi, silloin hän vieläkin, Joskinp Jo r"t-nsa Jättäneenä,voi vielä aaada suuriarvoista pysyväistä alk' n. 1 yi y vältti, ettfi aktllviurhelli Joiden Johdossn olemlnan g voi snada sen sika-n, että seuran kaikki r»ih'vnrat käytetään yksinomaan kilpnilutolmintm, Jolloin siltä voi olla seurauksena Eeurnn sisäisen toiirinnnn heik-eneninen.! i-akkonan huomsufl si^t', että keskustelu on pyrkinyt kokonaan väärälle uralla. : akeläinen huomautti samasta asiasta kuin '^akkonenkin. «^an- I nätti alustajan, painostaen erikoisesti sitä, että alustuksessa mainitut keinot ovat nivnn n^ulanknnta-n osattuja. Ilmltoi sa-, 1 maa kuin alustaj'kln nim, että on pyrittävä pois hulpru-urheil1- Joiden palvomisesta. Jos mieli saada yleisö urhal''uun innostu-t^nn täytyy se ensi«saada ymmärtämään saatua voitto^, «ikä va-in yk-

2 s!nod!»i'n santua hulpputulobts. Piti tarke»!!!!! «ktllvlurhellljoiden kllnnlttsirlsth seuran.lohtoon. "Penk' lurhell 1.1«t" elvht koskn-in voi kllpnllln.lohtohenkllölns v nh-n kokeneen nktllvlurhalll.v n knnsss,,1olln tnk-nmn on pitkänlkniner. toiminta,1h kokatnub urheilun pnrlssr.. -1 /ihlroob knnr.nttl ilustn.lai. Kiinnitti puolestnn huop.lonah urhellunerkkisuorituatan vähblukulsuute n. Olisi tehtävä eneinmiin tämän «slun eteenpäin viemiseksi. Seurojen j«piirien on pyrittävt entistä eneminän viikiittnmnnn nalnnn, lottn suoritusten lukuk.älipü knsvnlsl. Kekkonen ei pltiinyt miesten-,v nolkienurheilur.ervln vällstö suhdett«) olkenna. Mes urhehl.1<i ei tnhdo pnnn'i hnlpn-i ITI luok-^n urheilumerkklö rlntr^nsn,1f! piremnnn luokin met-kklii on vnlken suo- ^ ritt "in, kun suorltusln Jlt ovit kovin ipftk'ivtiinnül M set, rvtheen.lohta.li i^askola iln.itol k'-ntfinsn, ett;-, nkti 1 viurholl 1 loi tn el nloä kllnnitttifi seurnn toimihenkilöiksi, slll' tolmlesfsnn X I- sllnii OTtilnnlstuifless»-' 'e manettfivät osm In oatnnn,.lostn fla\irnuksann voi oi ' n pienarpl hnr,1olttalu,1n sen lohciannalsanfi kunnon «lej naminen. I'yviW asirre-kke.lti on t rpo^ksl olamissn. nrhsllutnson ei snnd' nousen,ini^ e lal hyviä adallytyksiu oiiiniyilln urhallijo 11in ole kunnolliai» nauvo^ia. Ttsaa omini lsuunesan voisivat k' ik. 1 v.bjimt iiktilviurhaill.lit toiiiiin jn tn-ttuii oli i sa, että heidän - ui o 3. työnsä ai jaisl tuloksettoinnksi. ' rh a 1 lut'o rkk 1 suori tu s tan 1 iikuri^f ii'iin 11 aafttr. i a ak s 1 on.lul'il^^ '. f \, IA' K V u' lustiis, k; pilrl.lohtokunnllla koho! tus rilrl.lohtokunmt ttr 3 Jpuolaotqan kehottt"koon seuroja-n.in nht.ä ta"9.iäseniaiin kinnittamüsfi huoir.lonan urtiallur.er'-rktsuoritukalln (, Tuhettn ryhtyi Johtnriüon ynn^piihaanjoht^^^n luutn. r-enttnla lo. Oliaiko Byrit fvä pematarnann yksinomann pltajfe'saurojw. AlustiJi Ä.Jouhkl. -austij«! "'initsl, ett' hiinen pilriasiiän, Itä-r arj-inn pi'.risad, on p1 < rl Johtokunta kovasti pohtinut altt. aell:kan, että omsl pyrlfäv' nariistair.n-n yksinotna^n pitäj'.aeuroja. oy^ n6 siihen on ollut 83, ettö pienat kyläaaurnt vähsiaina Jäeentnäürlnaan ovit olleet kovin haikl ojn Jn useinkin kuolleet Jo melkein peruatnir.iseen. ^«nsija^^n, Jos pyrittäisiin siihen, etts piti.lfassä olisi ykai aeurn olisi sen el InrnhriolHsuudet p"ljon suuremat, kaikkihan ryrklsl- I I' Vi

3 viat alnoaanib tulcemaan, siten olltl toimintakin helpompaa, ei voimat ole hajaantuneet uaealle taholle. Pltäjäaeura voisi sitten puolestaan Jakaantua alaosastoihin Icyläosastiihln, Jotka toiminnassaan voisivat olla kokolailla itse näislh. 1 > 1! Keslcuatelu, Nyman mainitsi, ettu Pohjola-Karjalan plirissil on jo kokeiltu tällaisilla muodostelmilla, mutta kun ollaan vielh kokeiluasteella olisi hyvät neuvot tarpeen. Kannatti alustajaa lämpimästi, silltt tällainen keskitetty toiminta on hänen mielestään parhain ratkaisu maalaisseurojen toimintatavassa. Koponen kannatti alustajaa, silla piti oikeaan osattuna pyrkimystä perustaa pitäjäseuroja keskusseuroiksi, Joiden alaisina kyläosastot toimivat. Mäkeläinen kannatti myös alustaja-i, sillä pitäjäseura keskus' seurana voi järjestää kilpailutoiminnan kyläseurojen kesken ja siten saada suuret masr,^liikkeelle urheilemaan, Pikku kilpailut saivat parhaiten suuren yleisön innostumaan urheiluun, ^amoln pikku kilpailujen Järjestämlsesaä opitaan taito Järjestää myös vaativimpi akln kilpailuja, Suurena etuna on myös suurempien kilpailujen jär jestänisolle mainittava sekin, kun suurempi elin ne toimeenpanee. Jos paikkalninnalla on Jo ennestään perustettu kyläseuroja, on pyrittävä siihen, että ne yhdistyisivät yhdeksi kokonaisuudeksi, ^ pautös, pitäjäseuraksi. reille, Asiasta käyt^ keskustelu annettiin evästykseksi piirlsihtee- ^ 14. Rekisteröidyt palkintotuomarit, Alustaja T.Korkeanäki, 'lustus. Alustaja llmitoj. sen, että nykyisin on kovin valkeata foimia kilpailujen järjestyä, kun ei palkintuomorellla ole mitäun todis teitä palklntotuomarloikeuksistaa«, Voi sattua, että kun on vähän * hyväksyttyjä palkintotuomareita, Joutuvat «päpätevät henkilöt hoi tamaan tuomaritehtäviä. Josta useinkin voi olla hyvinkin s\irullisis Be\u>auksla. Siksipä alustaja «hdottikin, että annettaisiin a) kortit rekisteröidyille palkintotuomarellle joka kilpailunalalla" sekä pyysi vastausta siihen, b) miten on suhtauduttava «riarvoisiin palkintatuonareihin? Kealcuatelu. Kohta a)

4 Helkklnan Haiolttl, ettm jaostot ovat havainneet epäk Man Ja e>tb slelia Jo on aalaa käsitelty. Kortit tulla/in antamaan Jokaiselle rekisteröidyn«palklntotuomarllle, Jos huomataan, että Joku Jo aikaiaeimnln hyväksytty Ja rekisteröity palklntotuomarl ai kykene toimimaan tuomarltehtävlssä, otetaan oikeudet Ja reklsterölmlskortv tl pois httneltä. li: PäUtöa. Lyly kannatti alustajaa lisäten, että kun on kovin vähän hyväksyttyjä palklntotuomarelta, olisi kurbsltoimimiaha niitä kasvatettava, Jaostojen olisi lisää valvottava, että kullakin paikkakunnalla olisi aina saatavissa tarpeeksi rekisteröityjll tuomareita - sillä sellaisethan sääntöjen mukaan tulevat vain Iqpsymykseon 3WLin alaisissa kilpailuissa toimihenkilöinä. Käske la piti tärkeänä, että asianomaisilla olisi tuomarikortit. Ne olisivat myös samalla tärkeät ansioluetteloissa mainintoina. Päätettiin toimia sen hyväksi, palklntotuomarellla a) että kullakin palklntotuomarllla asianomalaeaaa lajissa olisi reklsterölmlskorttl. b) että alnoa3ta:xn päteville henkilöille annettaisiin palklntotuomarl oikeudet, Keskustelu, Kohta b. Santala selosti tapau, millä eriarvoiset palklntotuomarit nimitetään, Mäkeläinen esiintoi sen, että koska palklntotuomarit ovat luokitellut, on siitä kilnnlpidettävä Ja huolehdittava, että seiirat noudattavat luokittelua tuomareita kilpailuihinsa valitesaaan. ^antala mainitsi, että piirisihteerien velvollisuus olisi valvoa, että rekisteröidyt palklntotuomarit ovat kelpoisia tehtäviinsä ja Jos huomaavat epäpätevän tuomarin toimivan palkintotuomariolkeuksilla, on heidän empimättä siitä ilmoitettava asianomaiselle JaoatoJohtokunnalle, Jotta se voi ryhtyä asinmukaiaiin tolmenpltel siin, estääkseen sellaisen henkilön esllntynästä niin tärkeässä tehtävässä. Penttala mainitsi, että nykyisin, asioiden ollessa tässä vai heesaaan, el voida orjallisesti vaatia jokaiselta kilpailujen toimihenkilöltä tuomaripätevyyttä. On ensin pidettävä tarpeeksi palkin totuofflarikursseja. Jotta saadaan tarpeeksi nimitettyjä tuomairelta Ja sitten vasta ruvettava noudattaoaiin valvontaa, Tämä lie asian 1 n

5 parhain ratkaisu i KorkeamMkl esitti, että olisi p:,tltttttb saamaan tarpeeksi pai jon kykenevlii henkilöltä palkintotuomarelksl. ^ Heikkinen piti oikeampana, että esitettäisiin tarpeeksi paljon kelpoisia henkllölth, mutta etta näistä el Illan paljoa hyväkayttäl^ sl tuomareiksi, sillä siltä voi olla s urauksena, että kun he eivät liika paljouden vuoksi tarpeeksi usein tule toimimaan tuomari-.. tehtävissä, voi epäpätevyyttä sen Johdosta piankin Ilmetä. Kaskela»sllntol kantansa tavasta, Jolla palklntotuomarlt hyväksyttäisiin, Pilrljohtokuntlon ollai esitettävä kelvollisiksi katsomansa henkilöt taianomaisille jaoatojohtokunnille aslanomal - sissa urhellula e^issa palkintotuomarelksl hyväksyttäviksi. Ja et- ^ tä Jaostojohtokunnat vasta asian harkittuaan heidät lopulliseati _ hyväksyisi ja nlmitttlsl k.o. lajien rekisteröidyiksi tuomareikal, ' Mäkeläinen painosti sitä selkaa, että on saatava tarpeeksi pai kintotuomareita, Samoin on pyrittävä siihen, että epäpätevät henk ^ löt menettäisivät tuomarioikeutensa, Päätös. a) Kokous ehdotti toivomuksen, että annetaan reklsterikortit Jokaiselle hyväksytylle palklntotuomarllle, b) Kokous päätti esittää LlittoJohtokunnalle toivomuksen, että piirien toimintaa valvottaisiin. Jotta el kilpailuissa epäpätevät palxintotuomarit toimi ai, c) Kokous päätti ehdottaa Jaostoille, että ne tolmienpanlsivat tar-" peeksi palklntotuomarlkuraseja. Jotta saataisiin tarijeeksi kelpoisia palkintotuomarelta. d) Kokous päätti ehdolttaa, että plirljohtokupiat ehdolttaisivat JaoatoJohtokunnllle sellaiset henltilöt. Jotka voivat tulla ky-»ymykseen rekistertfitjtmaä uusia palkintotuomarelta, e) Päätettiin pyrkiä siihen, että piirisihteerit valvoisivat asianomaisissa piireissään palklntotuomarelelen toimintaa, sekä epttpi»«tykslstä Ja rikkomuksista viipymättä Ilmoittaisivat aslanomaisll le JaostoJohtokunnllle Piirien ja seurojen arkistot. Alustaja L.."lantala. Alustus, Alustaja ilmoitti ensin, että piireille on aikalsenmin jaettu täydelliset arklstovälineet Ja että hän tulee havainnollisesti esit

6 - 20. tttnjtan niiden Myttyä Ja vast» lenjälkeen oslttamätlu kmytänöaah (jl9- _ via erilaisia arkliton-holtotapoja. Vliffleksl hiui snloatl sen tavan Joka meillä SVVLtn Toimistossa on nykymun käytännössä. Lopuksi nh- _ dotu hän, että lausuttaisiin Lllttojohtolcuanalle t0tt0wm yfadmaa-o ( kaisfn arklstokaapplm hankkimisesta piireille. Kampin hinta el an- " ykubtolu, saisi ylittää Smkita Penttala el kannattanut pöytäkirjan kirjoittamista Irtolehdll- _ " le, vaan ehdotti käytäntöön otettavaksi erikoisen nakaun kirjan. siinä säilyisivät pöytäkirjat parhaiten, Ja olisivat aina «aatavll-^^ 1». Tuomi kannatti alustajan eslttkmks tupa pöythklrjan pldoss«. '«n T«11K tavalla saadaan pöytsklrjat selliksi Ja on nlith helponpl Inkaa, llu KorkoanBkl kannatti alustajns muussa, paitsi pöythklrjan pldos s«. lihdottl erikoisen paksun sidotun kirjan kfiyttök tähän tarkoltuk seen. El kannattanut arkistokaapin hnnk'<imi8ta pllrollle vaan ehdot tl sen sijaan hankittavaksi JokHlselle piirille erikoinen Sk-malllnei arklstoarkku. MHkelKlnen kannatti myös pi^vttfklrjan pitotavassa aluatnjaa. K- slttl kyei^nyksen, miten saataisiin kalkki vanhat asiakirjat pllrelsj tk sullymssn monien vuosaicymrnenlan takaa, Khdottl erl^ol^en Aaakua-. arkiston porustanlsta, ^ Chman oli arkistokaapin Ja keskusarkiston hankkimisen kani.alla Tuomi piti aivan t^helllsenk keskusarkiston saamista. Jouhkl piti pöytbklrjanpldossa edukkaampana paksua kirjaa. 011gj. s r 1 S 'ii keslnisarkiston alkaansaanlsen katmalla. iaalnltal, ettk Itä-Karjalar piiri on Jo hankkinyt omalla kustannuksellaan piirisihteerilleen eri kolsen arkistokaapin Santala pyysi evhstystä kokoukselta IAittoJohtokunnalle arkisto kaaplnhankklmlsessa piireille. Nyman ehdotti vanhoihin kiertopalkintoihin nshden laadlttavtikgi Jonkinlaisen lehtiön, Joata voitaisiin nkhdb palkinnon historiikki. *Hm«olisi tkrkabfi varsinkin ikuisesti kiertsvlin palkintoihin nähden. at. Okkola toivoi, ettk koetettaisiin vaikuttaa LiittoJohtokimtaan ett«keskusarkisto 8a»talslln viipymättä perustetiucsl. iktös. 1) lltettlln lähettää kaapplkysyfcyksestb toivomus Lllttojohtokunr.al mi^ le. ai

7 - 21-2) Shdotota^n LllttoJohtokunnnlla Kesituaarklaton peruat^tnilr.t', (gj ihllctcl vanhat aaiaklr.lat voitaisiin»«llyttsa sloll«. 3) Kiertopalkintoja koakavlln aeloatuakorttelhln nfihden rttstffttiln l" lausua tolvoinub PoBJola-KarJalan 'lirille «etts ao laatiai ehdo»uksen kokellutarkoltukaeasa Ja ilmoittaisi Liitolle tuloksistaanmyoheinrr.lr.. 4) iihdotettlin nbyt«klrjannidoasa ylelsoati kkytttntöt^n otettnvkal * erikotnen pakau kirja. 5) ^' ksyttiln arltiston hoidftasa ktiytkntg><n otettvaksi yhdeprrukalaesti alustajan esittänet prkistoiihoitovtillneat. TKmftn kesktistolukysynyksan loputtxia pksttyl kokous thmkn pi>'lv«n osalta. Illalla tarjoel Lllt.*^^ojohtokunta yhteiset Illalliset neuvottelu pfiivlen osaanottejille 'anhalla ylioppllastallolla. Kokovata Jatkettiin suntrintalna 7/4 klo 9. t lalustus 16 i. Opettajien kouluuttaminon yleisurheilua varten. Alustoja H.i-ihrian. Aluatuksessann kosketteli puhuja neuvonnan tai-peelllsunfcta Ja eritoten sitii, ettö on varattava maaaeutupalkkakunnille tilaisuus saada neuvojia sinne. Kur»sitoinilntialla on pyrltthvfi karbattamamn ^ piiri Ja seuraneuvojia. Yleensfi on kiinnitetty tfihiin puoleen lilan vkhiin huomiota. Muuten raplnltsl hfin, ett«kekkoneijon Jo pltäfrihb- ^f I säpn aluntuksessa kosketellut asian yksityiskohtia, Joton el hknel- t IS ol3 paljoakann llssttkvsö. Pyysi, etts yhdyttölslln firsnkln l alustuksen ybteydesss niihin ponsiin, Jotka laadittiin Kokkosen a- e' FSfitös. lustuksen yhteydesss. ft^okous yhtyi alustuksen yhteydessä niihin ponsiin, Jotka fvekkoaen pitämän alustuksen yhteydessä 12 ^rasa laadittiin. 17 S : Alustus Urheilukilpailujen radioiminen. Alustaja A.Alanne. Alanne huomautti ensin ylolsesth radiolmisen tsrkeydesth Ja et- < th melllskln on Jo havaittavissa yleisön mielenkiinto kuulla urheilu, kilpailujen uutisia. "^ainltsl muutamista yrityksistä radioida suurkilpailuja, kuten esim. HVasa-kllpallut Ruotsiaaa J.n.e. Puhujan mle_ lestk on turhaa pelko radiolmisen vhhentfivhsts vaikutuksesta kllpal

8 luja aouravan yleisön lulnimshrssn nhhd«n. ^UtS on todisteena Ruotsista saatu kokemus etts radioiminen on llshnnyt kilpailuja seuraavan yleisön lukua betl, kun kllpillujen radioiminen alol tettlln. Huomautti myfs slltu, ett«svul:»»«on myös vallalla aivan harhaan Johtava luulo ral'olmlsen haitallisesta vaikutuksesta. La Jan maaaeutuvkestpn kannalta katsoen ollal varsin tsrkektfi 9\iureraplen kilpailujen radioiminen, varsinkin ma ottelut olisi ensisijassa tledoltetlava maaseutuvfiestöllo. Huonattllnhan JoVfn jtonidi^ nostava valku'^iiit^ymplalalsten kisojen radioiminen aikaansai maaaeutuvkestössk. ^Itl " puolen Suomen ed\istajana " toivottavana,. keskustelu. ettk toimittaisiin tsmän asian hyväksi. KorkeatnSkl kannatti Älannetta, sllls toimenpiteellh sandaan vanhempi vskl Innostuiiaan Ja alten suopeamsiaksl urheilua kohtaan. PSHtös. Chman Ja Tuoni kannattivat radioimista. Kokous pti'attl eaitta»! tolvomuksenann Liitto Johtokunnalle, e_t ; yleensk Ja erikoisesti ensi syksyii maaottelu radloiteisiln. t 18 S. Volmisteluneuvonte Ja volmiatelutoiminiian tehoatanilnen. i Alustus. Alustaja ii.roni. Puhuja huorrmutti alkalseminasts voimlstoluneuvonnasta Ja nils-' ts yhteiaisttf pyrkimykslntp, Jotka silloin oli havaittavissa niin voiml-telusaa kun urhellus akln. Urheilu-ura aloitettiin voltnlst; telemnlla Ja slits Johduttiin urheilemaan. Urheilun ihante-illlner. puoli oli knlkklnlla etualalla. SenJSIkeen selosti hän voimistelun hyvls puolia, painostaen erikoisesti sitä, että sitä voi harjoittaa niin vaniiat kuin ruore kln. Kuiunlin hoidossa on voimistelu enalmslaenä tekijänä. t TSmän jälkeen selosti hän Volmistelujaoston toimenpiteitä v, 1930 X Yleistä Vol-^t^uJuhlaa varten Ja painosti Jvihlien suurta ^ tsämnaalliata^zäi^, että pitäisi entistä enemmän painostaa ' tätä puolta meillä. Myöskin selosti hän Volmistelujaoston toimen plteitä piirien volmlateluneuvonr.an järjestämisessä. Krlkolsestl on huomattavissa piirien toiminta voimistelutason kohottamisessa Pitäisi vaan entistä enemmän kllnnlttkfi huomiota voimlstelunerkklauorltukslln Ja piirien voimlstelunestaruuskllpallujen toimeenpanemiseen. SltK tietä saataisiin taitovoimistelu kohoamann ansalt-

9 tuun asenaansa. Puhuja huomautti myös alit«aphvcohdasta, että on kovin suuri puiite loinnollialsta volmlstolun^ohtajlsta. Olisi pyrlf.hvs kurssitoiminnalla kasvattama n siihen pystyvl«mlehlh". ealojbto lu Asiasta keatoisteltiln seuraavien kysymysten pohjalli : 1) SVUL;n X Yleinen Volmlstelujuhla v.. KorkeamKkl huomautti slltb, etts pllrelllh on kyllk suuri halu osallistua tsllklsllla auurllle volmlstelujuhlllle». nutta etti! as taloudellinen puoli tahtoo tehdk kiusaa. V»>häVHrBlaat piirit olvkt voi kustantaa Joukkueita, el ainakaan kyllin suurin, Joidenka IS" hetthmlnen ohsl sentssn pkhnsiällinen pkxartii> jtmhilaii edellytys Juh. Ilen arvonannon kannalta. Tuomi piti tsrkesnä tkllalsten koko maata khslttkvlen auurjuhll L] en aikaansaamista. Kalkkien niin piirien kuin yksityisten seurojen on tehtfivä parhaansa Juhlien avustamisessa. Yhtolatyön tuloksena saadaan Juhlat arvoaan vastaaviksi. 1 Nyninn kosketteli puk\ikysymysfiii Ja tiedusteli slts, vottalslln- l ko Liiton taholta JHrJoatffi Jonkun verran luottoa tai maksuajan pl" i dennystö piireille pukujen hankklmlseasa. i Tuoc.l ajatteli slts mahdollisuutta, attii Volr.latolujaosto takaisi pukutllaukset piirien puolesta. Alanne kannatti ^'uomea. r«ktö8. Kokous esitti pontenaan tolvonuksen, ettk Volmlstolujaosto hankkisi luottoa piireille Ja seuroille voimistelupuku t' kujon hankkimiseksi. 2) Pllrlneuvonta. Nyrran selosti volmlsteluneuvontaa Pohjols-KarJalan pllrlssfi Ja mainitsi nllsts t)ilokslsta, Jolta slellk on saavutettu FHfitös. Kokous totesi pontenaan tyydytyksellä Volmistelujaoston toimen- i piteet pllrineuvonnan suhteen. Nyiiian toivoi, ottk Volnistelujaoston taholta lausuttaisiin Sisäasiainministeriön kautta Rajavartioston tarkastajalle toivomus suu remraan huomion kllnnlttsmlseksl v:n 1930 Yleisten Volmistelujuhllen osaanoton suhteen.» Alanne vastusti Nymanin ehdotusta keholttaen tekenihkn palkkakun nlttain suunnitelmallista työtfi asian hyvsksl. Kaskela, ^antala, ivahlroos Ja Welsael kannattivat Nymanin tekemn^ ehdotusta

10 fkhtgb Kokoua lausui tolvomiikaenaftn, att» Volalatalujaoaton kmfennytthlalln SiatiaalalrunlnlatorlCn kautta Rajavartloaton taholta tarkbatu- Jan puoleon auuremnan huoinlon kllnnlttkralaekat Rajavertloatolaaa v.n 1930 Ylelatan VoltBlstalujiihllen osaanottoon nkhden. 3) Maakuniialllaet voimistelu Juhlat. Nymnn selosti tilannetta Pohjols-Karjnlaaai, Jossa on ollut IkfivHii erlmlellayytts Ja hankausta pll rl Johtokunr.an Ja piirin voimia t lunauvojan vkllllk. Toivoi Jotain huomautusta Volnlstolujaoaton taholta asianomaisille. Kokous el kannattanut ehdotusta vaan ettk pllrl toklsl asiassa alotteen. SnKllln ralelesth on olojen mukaan suhtauduttava varovasti Juhli en JHrJestKmlaeen. On pyrlttkvs vnromaftn mahdollisia taloudolllsla tappiolta. KorkeamKon ralelesth on volinlstolutaso laskenut maassamme. YhK uusien, jaostojen perustaminen on aiheuttanut valkouknla mansoudulla iuktös Selosti maakuntajuhlia ii^ymonlaakson piirissä. Painosti erikoisesti kilpailujen aikaansaamisen y.m. vlrkeön toiminnan vklttymfittömj-^ttii Asiasta kkyty keskuatolu el aiheuttanut erikoisia ponsia, vaan pidottlln keskustelua tyhjentfivbnii. loista Ja taajavsklsistfi yhdyskimrilsta vastaavia otteluja JMrJestettiiessN. 4) Voltrlstelufnerkklkokeet, kaupunklottolut Ja rilrlen voimistelu - mestaruuaktlpallut. Jouhkl selosti ItS-KarJalan toimen-iitolts maakijntajuhlien aikaansaamiseksi Ja toivoi 'aoston vastaavan Jotain piirin tiedustelua-! kaupunklottelujon JSrJestamlstH koskevissa asioissa. Heikkinen mnlnltsl edellisen Johdosta Voir.lstelujaoston aikoinaan l'(he1itsneen asiaa koskevan vastauksen Alanne toivoi, ettii kauppalat rinnastettaisiin kaupunkeihin kaupunklottoluja JKrJeststtHossH. Toivoi Volnistolujaoston valloitta van asian ratkaisussa. Heikkinen mainitsi Jaoston ottaneen edolliimainltun mahdollisuu den huomioon Ja toivoi sen vuoksi Rovaniemen ottavan ^teyden Keml- Oulu-Vansa-kaupunkiottalun JörJestHJien kanssa. Korkoanäkl toivoi, että kaupungit pldettfiisiin erlll«'"n kauppa

11 i)(í.tg8j Kokous pmkttl l>iuiiua Volmlatelujaostol] a tolvomiikaen, ottk aa la>ijontal3l kaupunklottaluajatuita kaupialoltakln koakevakal kbupimkll otta luin8a ^ 5) VoimiatoImaarkkl-aala. anailln mlolaats olisi parempi odottaa, mlti-' uudot afiiinnöt aaavat alkaon Roni toivoi, OttK "ahdon piirikin JärJastflsl pllrlkunnolllaot volralatelunos^-bruudkllpallut Jn antaisi tilaisuuksia volnlatelljolllö merkkisuoritukalaaa Tuomi lausui ajatuksenaan san, ettíí raorkklsuorltukaot^loenps Illan valkeita. Toivoi, attii Jaosto ryhtylal anlamniikalslln toltnenplt Islln, Jottp. liikkeet helpottuisivat, Jotta uaoampl vnhemmhnkln volnlatellut henkilö saisi mahdol)isuudon suorittaa Jonkun merk'slsts.j Lylyn ralelostff eivät norkklvaatlmukset olo ollonkann Illan valkeat. MerkklS oi saa antaa Joknlsellft, Joka slth yrlttifh, vaan on j son oltava todolln ansloltuneon voimistelun pnlkklo i Jos merkklvmtlmuksla llevonnatsiin, on arvostelu saatava entlstfikln anknrainmakal.j M'irklnsuorltuotllilsuuksla on aaatava oneramkn. Öhman Ilmoitti voltr.latolljoldon toholti toivotun, ettn merkklkokelta JfirJestettälsllr usoammln Ja etth/ífierki<lvaatlniíik3la helpotettal slln. Toivoi Jaoston ryhtyviin asian vaatimiin tolmenpltelsiin. Tuoni piti tfirkennä slts, ettk merkkllllkkoltt; ykslnkortilstutettalslln, mutta senaljann arvostelu;» kovennettaisiin. i^erklisnorltustl lalsnuksla naoaninln. Roiil aelootl Voimistolujaosjon ajatusti uusia lllkkelts suunnltoltfiossh. Lyly vnstuam lllkoldön luvun vkhentíiralstíí JyrkSstl. HKnen mlelestäiin lv:n Ja III:n luokan nykylaet liikkeet ovat hyvht. I:n II;n luokan liikkeet kaipaisivat muutoksia, Liikkeet olvst ole Ja Illan valkeita, HyvSksyl Jaoston ajalt'ksen liikkeiden keskiarvon alentamisesta 3:aan. MakelHlaen mielestä tulee aloitteen merkklkokolden JfirJeatelyyn tulla tolselt-i taholta, seuroista, elks pllrljohtokuntien taholta, siis varsinaisen alan harjoittajien taholta on aloitteen tultava. Lylyn miólest«voiir.lstelujaoston tulisi mbkrhtb pjiivst, Jolloin suoritettaisiin vain merkklkokeita. Ehdotus sai osakseen suurta kannatusta. tioni uudisti ajatukaansa, etts piirien tulisi vuoslkokouksis -

12 aa n nshrhtsraericiclauorltuapslvst. Korkoan»?kl kannatti Ronia allnh', etts piirijohtok\mnat mfciiirhl 8lv»{t.norkklsuorltuupSivKt vaosittain. 'ivahlrooain mlelosts Volnlstolujnopton tolmenplto«t merkktskiirtöjen uudlatmlsoksl ovat hyvst palkallaan. j Kaakela toivoi, ettei tehtslal ammnttikyaynykalatii tliikkojn psötökal«vain mepkittsislln pöytsklrjapn, ett«aalaatra on keakugtsltu nouvottelupfiivill«. Roni ehdotti, etts pilrljohtok\innat JfirJesti'lalviít kokeet. KorkoairiKkl kannatti ohdotuath. Alanae otti aalan proi'ogandan kinnalta Jn ohilotti, ettk Jaoato mfítírhlsl morkklauorltuapíilvíít. Penttala ehdotti vslimiotoa, at' ^ piirit aeurojon mlollpldettii tleduateltuaan llraolttaialvit Jaostolle halmatnanaa pitivhn norkklen auorl^-.math varten. Jaoatolle JSial lopulllnen olkeua phivxn mfífirsíímiaoon. Lyly kannatti Penttalan tekoraäii ehdotiiata, luopuen onaatn tekemkafifin et'dotnksoata. ih'neatattííeaas ehotukalata, el kukaan kannattanut KfikelHlaen tekemsä ehdotuata. Panttalan tokomsn ehdotukaen puoleata annettiin 7 SSntii Ja Ronin tokemsn ehdotukaen puoleata 17 äiints, Joten kokoua phiitti lauaua toivomuksen, vtts PiiHtös. piirijohtokunnat msäraialvkt pkivht, Jolloin voiciiatelumerk" kikokolta ainakin JHrJeabeth'íin, olían kuitenkin muulloinkin halukkailla aiihen tilaiauua. 6) Voir.istelunjohtnJien kouluuttaminen. Nyrnan oli altk mielts, etts olial orikolaestl ryhdyttüvs kouluuttanann volraiatelunjohtajia, éillib alnoaataan kiinnollisten johtajien avulla aaadaan voiinistelu lavlhmhhn Ja uualen henkilöiden Innoatxunaan a alaan. Kaskela aeloati volnilatolunjohtajlen kouluuttanlaaalaa Uphel- (Ja / luoplaton kannalta kat3r>5ttyviittaal niihin toiinenpitaialln, Joihin th'níi vuonna on Urhelluopiaton taholta ryhdytty. PHKtöa KorkeRnSki kannatti kouluuttanisajatuata. Kokoua lauaui toivomuksen. etth Voiir.latolujaoafo entiat»*: enor rakn ryhtyiai volmiatelunjohtajien kouluutukaen JSrJeafímiagen.

13 I Alustus« i. Palnttolalnnnn twhogtanlnon Ja Jfc'rJ^ately. Alustaja V.J.Penttsla. fanttala huomautti, ettk melllii on painlharrastua JBKnyt tnel' koin yvtslnonaan ru'imlllllstr työt«tekovin luokan osalle. «Jlvlstynelstö el, kutan muualla esim. '^skl-'iuropasiia, olo ollonka n ryhtynyt sith harrastamaan. üeillh on vaara luisua alaspäin siltk pslnlhegeitionlasta, Jossa me vlelh toistaiseksi olemr.e. Kslttl Painijaoston puolesta piirisihteerien huomloonotettnviiksl setiranvla tolnenpitelts : 1) Pnlnipropagandaa, toimiman elvyttsmist'i, kirjeollislä ohjeita pitäisi IKhettHH Jokaiselle seuralle Ja neuvontamatkojen takoa sollalsllle paikkakunnille, jossa v'fhhnkln painia harrastetaan. 11 2) Aiokaskllpallujon 'olmeenpanoa 3) Olisi saatettava niin piiri- kuin Suomen painimestaruuakllpnilut niille kuuluvaan arvoonsa. 4) Olisi ryhdyttsv«palnituomarlkurssien toimeenpanemaan. K* Palrtltuomarien henki olisi saatava kokonaan muuttunaan. Pilli miesten olisi saatava yinmörtambkn se, etth' heldsn vallassaan on saada ottelut kunnollisejtsi, sills hehhn nlits Johtavat. Urheiluopisto toimeenpanee tänä vuonna kurssit "'IvlnlemessH, Jonne piirien olisi huolella valittava miehensä. Puhuja iralnitsi nyös silts etth tullaan tii-neenpanemaan erikoiset virkistys Jn harjoituskurssit painijoille. Piirit voisivat valita miehenss kursseille osallistujiksi Ja auttaa helth' kursseille pkfisyyn, sovittava lomista työantajien kanaea J.n.e.. Kun seuraava alustus ksslttoll samoja asioita kiiin edellinen alustus phfitattiin nllsth keskustella yhteisesti. Th'mHn Johdosta painivaimentajamnie R. Oksa puhui yleons>< palnivalmennuksesta, pai- f Kesloiatolu«nostaen erikoisesti slth, etth" olisi kilnnltettfivif huomiota harjoi «1 tusraahdolllsunkslen parantamiseen. ^n hankittava sopivia huoneusto Ja. Joissa neuvonta- ja harjoittelutyö k«y mahdolliseksi. VSlinei-* tk on parannettava. Piiriaihteerien on tuettava vaimennustyötfi. PilreissS on pantava erikoisesti painoa "uusien miesten" kilpailujen JSrJestfimlseen, sillh sielts on helpompi huomata nousevat kyvyt kolomplen alustusten keskustelu phbtettlin liittttfi yhteon samansiskltölslnii. I..Painin tehostaminen «Oksa mainitsi, ettei ole raurehtimlaen ayytfi, sill«palni-in-

14 noatu» on tans uudestaan syttynyt. K«lkiclalla,.ulssfi hsn on IcHynyt vat rnlahot Innolla harjoitelleet. Ainoa, mljt«olisi otettava huomioon, on se, etts ollal sa.tnva yhk suureirnat JouJtot painia hnrras tanaan. Pllrlslhteerlon on saatava ^clrjeelllseatl harjoltustllnlsuuicslln entlate enenmsn uutta vske«. Joutikl kertoi, ettf It^-Knrjalassa on perustettu vllkltahstl pai nlseuroja. Ainoa 'olvomus helllfi ollal, ettii soisivat painivainontn- Ja Oksan slnre valmennusmatkalle Snnt-tla toi esille a^n, ettfi olisi IfihetettJivfi kiertokirje sourolllo paini toiminnan tohoatamlsaksl seki! sllnh' mnlnlttava, ottu halulllsot seurat saivat palnlnouvojan atnno t-irpeon tullen. Sellaisille seuroille, Jollien ohjolmasaa oi paini vlelif OI0, olisi keholtot^a va ottamaan ae ensitilassa ohjelmaansa. ifhtbs. a) Painijaostolle pufitottlln l';hottbfi toivomus klertoklrjeln«n Ifhetti mlsests sourollle painin ottamisesta ohjelmaan. h) PHBtettllr keholttu» pr.rlslhtoerqjs toimimaan sen hyvkksl, että saataisiin pnlnlneiivojan neuvontatilaisuuksiin suuret Joukot Innos ^^ tunutta ylelsöh:. II Alokaskllpallujen toimeenpaneminen. Kaskuotelu«Oksa mainitsi, ettii Bloka8'-.llpalluJna toimeenpanemisen avxilla i^aetös. Adotus. saidann Juuri pnlnl lovlsmkiin «Sellaiset kilpailut saadaan varsin halvalla alkaon. Puhuja Itse on nouvontamtkoillaan todennut,»ttä alokaspalnljat Itse haluaisivat en^mmsn alokaakilpalluja. Korkeamäki Ilmoitti, etts Kyrienlanksossa on Jo ruvettu askartelemaan asian hyvsksl. Annettiin keskustelu piirisihteereille evh'styk3esk3l asiasta. III Mestaruuskilpailut.. Kun kokouksessa oli ehdotettu sltff 4ttS Jaosto Itsa panisi toi - L- meen palnlmestaruuskllpallut Ja Jonka tulot Jaettaisiin oaannottavlan.1 seurojen kesken, ryhdyttiin siitä keskustelemaan. Snill piti ehdotusta hyvfinh, sills tsllalsella toimenpiteen«^ saisivat sekö seurat ett» Jaostokin itse varoja menoihinsa. Penttala mainitsi, etth asla el vielk ole virallisesti ollut esllls Painijaostossa. PtKtös. Alanne pyysi, etth" piirisihteerit kannattaisivat tehtyfi ehdotusta. Siten saataisiin asia nopeamrin pkktijksean. ««1) PSfitettiln kannatta ehdotusta, ett«painijaosto itse vuosittain tgtog?nwintii Smann BOitaniuiitUMtJmt Balnlun» Ja at«alita

15 koltunaot varat Jaattalalln oaaanottanellie aeurolllo. 2) PKKtettlln ehdottaa, etth palnlmaataruuakilpallulhln ääntäisiin. enenif.hn palkintoja», IV PalltlntotuoraarilturBslt. Lyly ehdotti, etts kalltkl lc«nnbttal3lv«t ehdotusta, ottfi J?^ 1 osto toimeenpanisi tsnä vuonna ympkrl Suomea palnltuomarlkursaeja. PHfitCs. Kokous kannatti edells tehtym ehdotusta. V Piirisihteerien on autettava valmentaja» tkinh'n tekemlllh neuvontatnntkoilln. fsbfcöa. FMKtettlin, etth piirisihteerien on autettava painivalmontajai tfaibn tekemillä valmennuamatkollla koettnirnlla sisde neuvontattlnl-- suukaiin tarpeeksi paljon osaanottajia. 20 S. IlilhtomerkklJSrJestelmfín ksytbntbbnsovelluttftgilnen. i ^ Alustus siirrettiin aiheonsh puolesta seuraivaan kokoukse-jn ^^ SyUL;n Ja sen piirien taloudenhoito «Alustaja A.R.Lang. Aluatua. Knsikaikin johdatti alustaja kunkin osaanottajan mieliin sen, kuinka thrkestö on yleenss parehtys tilien hoitoon. ^enpsth'hden hiit^ piti tíírkeb'ns tsllnlsen suuremman kokonaisuuden,svul:n,tilien soliti ti'-mista., Lang alkoi siltä, kuinka vtfhüsts 5VUL: on alkanut jo miton pionet sen tilit aluksi olivat. SltS mukaan kun toiminta knavoi t i kasvoivat tilitkin. Kun tuli suorit-jttavaksi niin useihin aivan eri laisiin tar'i:oltuk3íin maksuja, kasvoi tilienkin lukujaiksrk. Verratessaan SVXTL:n ja ijuomen Urheilulehden tilejä toisiinsa huomautti hän siltä suuresta eroavaisuudesta, mikä niiden välllls on havaittavissa. Suomen Urheilulehden tilejä voidaan hoitaa tavallisen lii _ kekirjanpidon tavoin. iemsijaan on tuiki mahdotonta sen tavan kfiyt-i; tsmlnen suoranaisesti VUL:n tilien hoidossa, sillä jotta nöin mo- l nlen erilaisten suoritusten Joukosta saataisiin tarvittaase» nopeasti salvk jonkun erikoismenon suorlttamisest«, on monivuotisen kokamuksan tuloksena ollut se, attk esim. psiikirjass«on noln70-80 eri tili«. TKmän Jälkeen selosti alustaja aivan läpikohtalsesti SVUL:n varojen hoidon, huomauttaen, että Jos esitetty tapa jossakin suh-

16 teessä huomataan viíhhnkln epkedulliseksl, voidaan altk h«itl nuut~ taa, loiten sitä' Jo^'nlln monasti on muutettu, slllk Icalicen on seurattava luo-inolllsta kehltystü. o- Sourisl sjtten selostus tolniloton kohityksost»!.joata aantlln salvs kuvh»iit«, kuinka vhhssth todella on alettu. 9li hahastojen synnyn Jh kehityksen samoin kuin valtion avim j<s ^ sen kasvun saloatl alustaja tarkoin. Samoin selosti hhn sen, mitón Liiton rahavarat ovat sijoitetut. Kun hiin ntfln oli ksynyt IHvltse ^liton talouden hoidon, poimi hkn ailtk kaiken sen, mlkfi on yhtb'lklatm piirien taloudonlioi lor kanssa, koholttaen kllnnlttsmäkn huomiota mshrfifylhln aolkkol' in Jotta taloudoriholto ei olisi elks muodostuisi puutteellisaks1. Kun katsottiin ed^ikkaüninaksi, ettk tkmhn keakuatelukysyinyk- ^^ oen yhtaydessfi otetaan keskustelun alelsekal myös Urheilulehden taloudenhoito Jn etts moletrmat alusi.ukset kffydüí.'n Ihvltae ensli. g. "^dess'í Ja sitten vaata keskustellaim niiatfi erikseen piti «juomon Urheilulehden taloudenhoitaja H.fohjoln seura'van esitelmiin g. 22 i. Suomen Urheilulehti j nlkk se on ollut, mlkfi se on ja irihin ^ se pyrkii» Alustaja H.Pohjola. ilnptua Alustaja ]ol enaln lyhyen sllmfiyksen S.'':n kehl tyskautoon, ranlnlton siinä, kuinka hatl kohta, kun lehti tuli SVUL:lle, aan - tlla'ijaní'pr'i kfsvol yli 100 ^:lla. 1- lilainiten nlistb" ominaisuuksista, Jotka nykyaikaisen urheilu- l* lehden tulee omata, viittasi hfin siihen, mlnk^'lalsan nuodonvalhdokson S.U:kln on aikoinaan IKplkSynyt. PysySkseon aikansa tasal-, In, on sen myös ollut pakko ruveta ilniestymsfin tavalllstn uaeamnln, Jotta ur>iellua seuraavalla yleisölls olisi aina tuoreet urheiln-uutlbet niin pian kuin mahdollista saatavissa. Erikoisesti alustaja sith, kuinka txrkaiítií on saada lemdelle I. i» aa'aklesverkosto iunnolllseatl JfirJestettyÄ, Jotta lehden levikki saataisiin mnhdolllslminam suureksi. '^'Kllölr hsn esitti seuraavanlai sen asiamlesverkoaton Jaottelun : a) Kirjakaupat - iksltylset asiamiehet o) Piirit Ja seurat, Josta piirit toimisivat ptitsslamlehlnk Ja seurat sla-aslainlemnü

17 J.n.«. Erlkol««itl painosti alustaja slttt, «tt* aslamlastan olisi luovuttava aslamlespalkklolstaan Joko lehden tai tilaajien hyviksi. Varsinkin s«. Joka toimii seuran asiamiehenä, voisi hyvin luovuttaa aalamlespalkklonsa seuralle. Kun seuraavakin alustus mt o l i j h d e y a n/l litt itj^^j" Ilsen alustukse^^kanssa.mj^ Btt it, a^t^eltlln se myös ennen " ocv Alustaja L. Santala. AlUBtUB. Alustaja Santala totesi, ettei liiton äänenkannattajan Suomen Urheilulehden «ikuperälsenti tarkoituksena on ollut ae, että lehden tulee olla hyvä propagandavällne. Tattt ohjelmaa noudatettlli. melkoisella tarkkuudella siihen aikaan kun lehti Ilmestyi kerran viikossa. Slttepmln tarkasti lllttojohtokunta lehden ohjelmaa slkä* 11, että aate asteelta pyrittiin kilpailemaan päivälehtien kansaa uutispuolen tehokkuudella. Kun aatteellisille artikkeleille ei Jää* nyt enää aamasaa suhteessa tilaa kuin aikaisemmin, perusti liitto- Johtokunta " Urheilija lehden. Johon aiottiin hyviin kurituksen lisukti myös neuvovaa Ja ohjaavaa laatua olevia artikkeleja. Nyttenmin on kuitenkin todettava, että Urheilijasta on kehittynyt kuvalehti, Jossa aatteellinen puoli on Jiianyt n.elkoisen vähäiseksi. Alustaja totesi olevansa liiton toimistopäällikkönä Ja lehden päätoin-.ittajana sitä mieltä, että olisi Jällean tarkistettava S.Urheilulehden ohjelmaa, koska piti tärkeänä, että liiton tulee myös julkaisujansa avulla tehdä entistä enemmän aatteellista työtä. Alustuksessaan päätoimittaja Santala myös totesi, ettei-, vät esim. piirisihteerit ole antaneet toimitukselle tnrpeelllsta tukea toimimalla lehden kirjeenvaihtajina. Huomauttaen, että toimittajien työ Jää puutteelliseksi, elleivät he saa osakseen slnaklt, virallisten piirien ymmärtämystä Ja tukea, alustaja pyysi kokoukssi. osanottajia avoimesti lausumaan mielipiteensä lehden nykyisesta oh«jelmasta Ja olisiko sitä mahdollisesti muutettava alustajan mielipiteen mukaisesti. 24 S. Edellisten komen alustuksen Johdosta keskusteltiin ensin aivan yleisesti. Jolloin ensinnä otettiin käsiteltäväksi taloudellinen puoli alustuksista. Keskustelu Korkeamäki vastusti Pohjolan ehdotusta aslamlesverkon^^är-

18 - 3"? - tamlseit««hrtotiikian ntukrls^kal. PIM parhaan» vspii-tn atli. l«btol- ^ itlntna. Pl'rlt volslv-it liylla ois-ltq-n Mutt«.«lovl^is--, rutf il ottan ÄltS varsin' Issksl fmkufl^n. -»ilttl, 9tt.ö irtksl 3l r-lklnto.ln vllttnsss"» v«r?lr,kin i nuor-strr in? uph-jlll.lolll? oi-? ot-^ttu huorrloon ottn- pt IklnnoV,: i1 istr. vuoslvorts r^jorfln ITrhitlulsht^ä. '.'hr-tn'n v ro.ln k-l":kl1n turhuuksiin kritfln luslkvapilklntolhln, kun yhtiihyvln voit'lsi'n p lklntolnn,1nkan "uoran "rhflllulfihtaa. Uskinkin t.;-.: än_l"lnfln pt.lklnto o- linl p"l,1on tsr-vitull9jr.pl xnnesttkih kuin turh-innlkn'n-n luslkk?». orlkola^t lavikin siihtoin»hdottl puhuja käytiintöön otsttavaksi rnlnos - knppalsit T'rh^llulaht9ä. Mlt«olisi.laattavi Ihnlsine. ^tllalslkil kalp- lslvnt Jiyvln vnhntkln PUf'irot. alanne sl pltfinyt auotnvnna flustnlan ahnottnma'! nsinrlssvarkos-' ton jär.lastiin-.lsshilotuata, sillä ai pltiilal raalttau pllrlslhta^s-ija ) lllkan. Piti kyllä tr.nhdohlsanfi slta, atta saurat volalvnt kaakuud<599nan vnllta lahdan asiamieheksi jonkun sopivat hankllbn. \ olijal'1 m- Inltfll, atfi '^ITI Isvltatä-.n juuri nlustuksasr.a mal nltultr tavalla ji että tulokset slalv ov t odotattujn pareninat. ^n''ill piti ir.!-hdolllaana plirlslhtaerlan toi-lntn- lahden p'i'-aal airlehsnii. ; l»m.3 piti iohjalan alustuksessa malnltsorfa slaitilafverkostoahclotvsta vi» riiijn osattuni, jos levlkkl'i verrata' n TH!n ja Yhtalshyvän levlttämlstnparn. Täytyy ottaa huomioon ne momentit, jotka valkuttnv t levikkiin nulsaa lehdissä. lltl kyllä suot'vim;., ettti, pl'rislhte rlt pllrelass-n mainostaisivat lehteä niin paljon kuin mahdonista. chman vastusti alustajaa aslamlaavorkoaton Jiirjestär.lsahnotukaes aa. f I ani:;ln mlaleatä olisi hyvä, jos seurat salalvat jokalaen j ise- nensä tilankaan Itsenään le.tdan. Kun seura täs ä tapiuksessa tolrll aslatrlehenä, volaivrt jäsenet saado lehden noin kolmanneksen hnlver», Iralla, jos saura luopuu aslrniespalkklostban tilaajien hyvuksl. { Koholttl piirisihteerejä viemään alustultsan ehdotukiena lallpldc. pllrljohtolfunr.llle, lott" ne myiihemmln Ilmoittaisivat kantansa aslaaaa. lellpltaanä oli /että el pitäisi velvoittaa pllrlslhteepejä pääaslamlehlkal, sillä ku'' he pllrlalhtaerlomlnnlauudeaaaan tolrlvnt OBinn toimanaa ohella, voi tehtävä olla Illan suurena rasltukaena heille.

19 PhbttU. höpkust-jlui 1) l««ifpkoston la^tlrlnun.istuttiin lopulllaagtl raiit«trij>viqi. sl ssupavann pllrlalhte^rlan nauvottilutllalauutaan. a) P&tilfattlln. «tts pllrlflht^^^len on oa-itaan t^ihoat^sttnvi i:uow»n Urfa9iXulaMw l»vlkvia, Täm^n Jölk«3n keslrustaltlln Piirien tnloudanholdoata.^a pl iphlhtaerlan p-ilkkloata toi astaa^ TuotPl rltl pl'rlslhte^rlsn sahman pnlkklota pllttävfinu, J ulk ka-snnan ol hfinen rl^lastsf.n at volriifi kayttss. opkaqiiäkl tr.nlnltsl, attii pllrlon tnloudsn hoidossa ai voin«otta'1 arlkplsair.pla salkvoja huoirdoon, kun ollaan phkotettu.ls tolirila;ann aivan nlld-an tulo.lan OiUka^n, mitkä pllrlllii on sjupollta. 1 jly «helotti pl5rl«lht83rlon palki lota korotottavnkal. räftatliin fhdolttah_illttojohtokunnalle attä pl<rlalhteerlan palkvlotfi korotat talsj In Suoman Urhellulahtl, Hlqnna llrrolttl, että maiaeudullh on hnvalttnvlssn tytyrmttör.yyttä Pxiotrrin Urhallulahteä kohtaa aaura- vl «tn aylstii, nlinltisln attt; a) lahti on Illan hjlslnkllälnen b) lahdasaä on lllsn In,1nt ulkptrann kllpnlluaalostukaet, c)»lokuvhbaloatuksat alvat ola noplvnlsla lahden aattealllsan puo Ien vuoksi, d) klartsvät llmoltuatan hankvljat lupfllev^ft lllnn Invanklall sac- j tl atulfiuvksln llmoltuatan anthjllla,,1olta kultankasn lahti i ai vo1 «-äyttas. Piti suotpvana, attii S.U. safitalalln Iinaatymtiiin nun, attfi se an-attälsl afmup- lvspoatlln yhdissö nuld?n h-ilainkllulsten a-truleh tian kanasn, lahden on pyrlttsvs anamr'in aatalahdakal kuin llmol< ] tualahdaksl. ' Snntsl,n piti arlnotrnlsana seikkana sitä, että lehteä arvostela«n.1>-' että vnpslnkln puutteellaiiudat tuodaan Julki, sillä al-j tenhtin partnvksat saadaan aikaan. ' 1 an.-^ selosti sitä, miksi elokuvallirou-nkset tulivat S.U:n otetuksi. Yhtar«sy^mä oli se, ku- kireä rahnkbusl pakotti muut Ilmoittajat plenentäiräiin llrroltussoplmukslaan. Silloin oli kät.nnyttävfi uusien Ilmoittajien puoleen. Kun elokuva-nlkakaual oli p?rhalmrlllaan, oli sieltä mahdolllauus saada hyviä llrr.oltuksla. Puhuja piti rcyöa suotavana, että lehti Ilmestyisi niin palj

20 «ilvnlsswfln, attä S9 VcflfVcslRl rostltittnvska' ru'ii! smni- Ishtlsn k«n«sp, l.ehden su;ilyki>9n huonout«'n on "ht^nu PT'-nU puhujnn rl jli.-tti, 9ttS Inin lihrisn tol" Itt-j19n p<ilknt ov- t kovtn huonot, si n9 k«täi n loinr.oll Isl a tolmlttfl.ua, Jos onnlstuta->n,1oku ann rann, k-ilrstnvnt runt halslnklliilslshdat hiin^t h^tl pois, t irjcfi' oiir paljon pnrenpnn palkkaa. Hlnnnq pltl anslki'dissa tärke^inä sitä, -ittii Ishd^n tnlfls slnm-v^-itä^n otifl 9nflil\ic^'knln^n, viihi t si't.a, Job s^in tolrlttartln^n tiiott<i tnprlotn. II'ton on sslsti^vä lehdan tnk^nn t-fprloldan anttufibsa. ^^nf 1' plt1 turkiiins, attä pll rl slhts'it'lt klr-jo* tt^il^-si v t Mfl»(aatl liht«?n poluvakuntnnsn kuulumi slats, ^pvsh lehrien toiminta-n l/i-^t^^ lnv9nn^. ^ onl T'lnltsl sen Ik^ivSn huotn'on, ett'!,1oa lihti n kirjoittaa Jot'In, ng R?na tul9 heti Ishtein vann upelnkl myohii'styn-'ilnu xuntuu, kun misl lijhd-illä Illan paljon klrjoitustr.nterlnalin. FuhuJ' vältti, 3tt : l^htl "31 noudata kirjoittajiin nähden oludanmukaisuutta. ^^n sattunut, attä Jos Jost' ln iislasta tuo Jotain nlv'in uutti -ssill-i, ai alta saa Julknlstiiksl, annenkuln aslanoir.!»!; nan Jnosto on san oi.nksunut, alttan vasta kii'joltus Julkaista' n, ' usaln Joll"ln t-vil'a v;ii:irl8talt:;mä. Url s Hulahdan tulaa noudfttaa S'maninintn oikauttn yknitylsta kirjoittaja^ kohtaa n kuin JnostoJ kln V htaan. i Csoln kannatti Ponia siinu, atti^ taanpi^olisuutta on noudwtattav- 1-1 rjoltustan suhtean. -"'-l citiilsi Julknistn lähdössä tnilta k'jin ""VIII :n nl' Isla urhailurruotoja kosks\»in klrjoitalnla. r.näll antoi kiittävän arvostalun UrhaHulahdan tähiinastlsaata toiminnasta. Samoin piti hun suurlarvolsans Ja krlkan fonnustuksani ansalsavma lahdan taloudal 1 ista saavutusta..ihmnn asilntol san, attä TTrhellulahdan ai pitäisi ilrrastyä i liian monasso oloruodosaa, kutan sa nykylain llmaatyy. i Santal' ai pitänyt oikeana forun.ina ( prikkann ) lahtori honlnj hyökkäystä urhailulahdan kimppuun ^is/ilraoitti, ettu toimitus on kyseellisessä asliss* noudattanut saamiaan ohjeita. Korkaaii.äki kiltti Urhailiilahtaä, pltäan san ilnest:.«istä, sit sällystä Jp nuotoa kaikan kiitoksen ansaisavnna. Ainoa, irlkä puutj tui^, olisi saad-i JnostoJan kokoussalostukala usaanrln luettavaksi :i pitänyt lilan halslnklläisastä sisällyksastä.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot